Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych Uchwała nr 105/2012 z dnia r. wprowadzenie Taryfy Uchwała nr 130/2012 z dnia r. I zmiana Taryfy Uchwała nr 34/2013 z dnia r. II zmiana Taryfy Uchwała nr 86/2013 z dnia r. III zmiana Taryfy Uchwała nr 133/2013 z dnia r. IV zmiana Taryfy Uchwała nr 32/2014 z dnia r. V zmiana Taryfy Uchwała 143/2014 z dnia r. VI zmiana Taryfy Uchwała 27/2015 z dnia r. VII zmiana Taryfy Uchwała 64/2015 z dnia r. VIII zmiana Taryfy Uchwała 80/2015 z dnia r. IX zmiana Taryfy Uchwała 94/2015 z dnia r. X zmiana Taryfy Uchwała 120/2015 z dnia r. XI zmiana Taryfy LUBAWA, czerwiec 2015 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Lubawie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Lubawie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Lubawie w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowych pobiera się w ostatnim dniu każdego miesiąca. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Lubawie nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lubawie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Lubawie z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Lubawie. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów zawartych przez Bank BPS SA z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Lubawie. 2

3 Spis załączników: Załącznik nr 1. - RACHUNKI założone od dnia 16 marca 2015r. I. Konta osobiste II. Pozostałe rachunki bankowe Załącznik nr 2. - RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto rachunki założone do dnia r. Załącznik nr 3. - RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY W WALUCIE OBCEJ rachunki założone do dnia r. Załącznik nr 4. - RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Załącznik nr 5. - RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - rachunki założone do dnia r. Załącznik nr 6. - RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI I. RACHUNKI POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ II. RACHUNKI LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik nr 7. - DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Załącznik nr 8. - KREDYTY ZŁOTOWE I. Kredyty gotówkowe II. Kredyty hipoteczne III. Kredyty pozostałe IV. Ubezpieczenia Załącznik nr 9. - KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto karty płatnicze do rachunków założonych do dnia r Załącznik nr CZYNNOŚCI KASOWE I INNE USŁUGI I. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM III. USŁUGI RÓŻNE IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Załącznik nr KARTY KREDYTOWE 3

4 Załącznik nr 1. do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI założone od dnia 16 marca 2015r. Lp. I. Konta osobiste Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania talentkonto aktywnekonto wygodnekonto seniorkonto VIPKonto 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 6,8 zł/0zł 2) 15 zł 3 zł 18 zł/ 2) 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej (SBI): dostęp do systemu wydanie tokena /wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania wydanie nowego tokena w miejsce zniszczonego lub utraconego Liczba darmowych kodów szt. w miesiącu autoryzacyjnych w formie SMS kalendarzowym Opłata za wysłanie kodu 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł autoryzacyjnego w formie SMS poza limitem za każdy SMS Zablokowanie lub odblokowanie: dostępu do SBI tokena 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Wizyta serwisowa pracownika za każdą Banku na życzenie Klienta wizytę Rezygnacja z SBI do 2 lat od udostępnienia usługi po 2 latach od udostępnienia usługi 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 5 zł 5 zł 3 zł w systemie bankowości za przelew 1 zł internetowej 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 5 zł 5 zł 3 zł w systemie bankowości internetowej za przelew 1 zł 5.3 Przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji za przelew przekazania środków 10) 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku powyżej 1 mln. zł. za przelew 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł złożony w Banku do 1 mln. zł. za przelew 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 6. Zlecenie stałe 6.1 Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł w systemie bankowości internetowej za zlecenie 6.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 4 zł 4 zł 2 zł w systemie bankowości za zlecenie internetowej 6.3 Realizacja zlecenia stałego: placówka/ system bankowości za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł internetowej 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ system bankowości internetowej 7.2 Modyfikacja/ odwołanie za zlecenie polecenia zapłaty Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 8. Karty debetowe: 9) VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 8.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania talentkonto aktywnekonto wygodnekonto seniorkonto VIPKonto 8.2 Użytkowanie karty: miesięcznie 1,5 zł 7) 4,5 8) 3 zł 8) 8.3 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 8.4 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 4) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących od transakcji 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 kartę za granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę 2% min10 2% min1 2% min1 2% min1 2% min1 za granicą zł w placówkach Poczty Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w od transakcji 1 zł 1 zł bankomacie 5) 8.6 Powtórne generowanie i od transakcji wysyłka PIN na wniosek Klienta 9 zł 9 zł 8.7 Zmiana danych Użytkownika od transakcji karty 5 zł Czasowe 8.8 zablokowanie/odblokowanie karty 8.9 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 9.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 6) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany za wyciąg pocztą 6) 9.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł przekazu 6) 10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za każdy miesiąc roku zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł bieżącego za dokument za każdy miesiąc roku poprzedniego 11. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie: 11.1 dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument nie dotyczy 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł rachunku na wypadek jego śmierci 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 12.1 z Bankiem nie dotyczy 12.2 z innymi bankami nie dotyczy Potwierdzenie wykonania nie dotyczy 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13. blokady środków Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 15. Usługa SMS: 15.1 Korzystanie z usługi miesięcznie 3 zł 2 zł 15.2 Realizacja dyspozycji zmiany 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł numeru telefonu Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomień z 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 16. tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek za każdy monit Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Zmiana rachunku z droższego na tańszy Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło Zamknięcie rachunku na wniosek Klienta w terminie za każdy przekaz nie dotyczy 5 5 nd 5 miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania talentkonto aktywnekonto wygodnekonto seniorkonto VIPKonto 21. wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG- DZ) ) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Opłata za prowadzenie rachunku wynosi., gdy wpływ na dany rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty, wyniósł odpowiednio: a) dla aktywnegokonta min PLN, b) dla VIPKonta min PLN, (wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi oraz uznania z tyt. zwrotu OVN, zwrotu depozytów, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów) 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku. 5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 6) Na życzenie Klienta. 7) Opłata wynosi 0,0. w miesiącu w którym dokonano transakcji bezgotówkowych w min. wysokości 5. 8) Opłata wynosi 0,0. w miesiącu w którym dokonano transakcji bezgotówkowych w min. wysokości 35. (dla kart VISA Classic Debetowa) lub min. 150 zł. (dla kart VISA PayWave) 9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 10) W przypadku przeksięgowania na rachunek POL-Efekt obowiązuje opłata jak w p.pkt II. Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy POL- EFEKT 5) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie 5) Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 5) Rachunek oszczędnościowy dla SKO 5) 1. Otwarcie rachunku 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Elektroniczne kanały dostępu: dostęp do systemu bankowości nie dotyczy nie dotyczy 3.1 internetowej 3) Liczba darmowych kodów szt. w miesiącu nie dotyczy nie dotyczy 3.2 nie dotyczy 5 autoryzacyjnych w formie SMS kalendarzowym Opłata za wysłanie kodu nie dotyczy nie dotyczy 3.3 autoryzacyjnego w formie SMS poza limitem za każdy SMS nie dotyczy 0,25 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 2) 6) 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego pierwsza wypłata od kwoty 0,30% nie mniej 0,30% nie mniej kolejna wypłata od kwoty 0,25% min. 9,5 zł niż 3,0 niż 3,0 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w Banku za przelew 1 zł 1 zł 1 zł pierwszy przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) za przelew kolejny przelew w trakcie jednego okresu za przelew rozliczeniowego 6) 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 0,25% min. 9,5 zł w Banku za przelew 3, pierwszy przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) kolejny przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) Przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków za przelew za przelew za przelew 0,25% min. 9,5 zł 3,5 3,

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy POL- EFEKT 5) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie 5) Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 5) Rachunek oszczędnościowy dla SKO 5) pierwszy przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) za przelew kolejny przelew w trakcie 0,25% min. 9,5 zł jednego okresu rozliczeniowego 6) za przelew 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku powyżej 1 mln. zł. za przelew 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł złożony w Banku do 1 mln. zł. za przelew 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 6.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 4) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany za wyciąg pocztą 4) 6.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 4) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za każdy miesiąc roku zł 5 zł 5 zł 5 zł bieżącego za dokument za każdy miesiąc roku poprzedniego 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie: dyspozycji Posiadacza nie dotyczy nie dotyczy rachunku w sprawie 8.1 przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 15 zł 15 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 9.1 z Bankiem nie dotyczy nie dotyczy 9.2 z innymi bankami 2 2 nie dotyczy nie dotyczy Potwierdzenie wykonania nie dotyczy nie dotyczy zł 5 zł blokady środków Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych Realizacja tytułu nie dotyczy nie dotyczy 12. wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz 13. Czeki 13.1 wydanie blankietów czeków za jeden blankiet nie dotyczy nie dotyczy 1 zł nie dotyczy za zgłoszenie nie dotyczy nie dotyczy 25 zł nie dotyczy 13.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie (niezależnie od czeków ilości utraconych czeków) Zastrzeżenie dokumentów lub 1 1 nie dotyczy nie dotyczy 14. anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG- DZ) 1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 10 CHF. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość kwoty USD, EUR lub należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej równowartość wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% od kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) System bankowości internetowej służy wyłącznie do podglądu rachunku. 4) Na życzenie Klienta. 5) Dla Umów zawartych od r. 6) Ilość operacji gotówkowych i bezgotówkowych w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) podlega sumowaniu np. pierwsza wypłata gotówkowa w danym miesiącu kalendarzowym bez opłaty, pierwszy przelew Elixir w tym samym okresie 0,25% min. 9,5. Opłat nie pobiera się niezależnie od ilości wypłat w przypadku wypłaty środków w formie bezgotówkowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w BS. 7

8 Załącznik nr 2 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto rachunki założone do dnia r. Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Otwarcie rachunków prowadzonych w ramach POL-Konta: 1.1 POL-Konto bez opłat 1.2 LUZ-Konto bez opłat 1.3 LIVE-Konto bez opłat 1.4 POL-Konto Senior bez opat 1.5 POL-Efekt bez opłat 1.6 POL-Konto VIP bez opłat 2. Prowadzenie rachunków miesięcznie: 2.1. POL-Konto 6, LUZ-Konto 1, LIVE-Konto 1, POL-Konto Senior 5,0 2.5 POL-Efekt bez opłat 2.6 POL-Konto VIP 16,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunki prowadzone w ramach POL-Konta dokonana: 3.1. w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubawie bez opłat 3.2. w jednostkach Banku BPS SA i zrzeszonych bankach spółdzielczych bez opłat 4. Wypłata: Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty 50 tysięcy pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej gotówki z rachunków prowadzonych przez BS w Lubawie, o których mowa w bez opłat p.pkt do p.pkt 2.4 i p.pkt 2.6., 4.2 Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej z rachunku POL-Efekt w trakcie jednego okresu rozliczeniowego tj. miesiąca kalendarzowego: a) pierwsza wypłata bez opłat 0,25% b) kolejne wypłaty 1) nie mniej niż 9,5 Czeki Realizacja czeku gotówkowego : - w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. - w bankach stronach Porozumienia z dnia r. bez opłat max 0,50% min. 2,5 Uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku 5.2 Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,0 5.3 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,5 5.4 Inkaso czeku 6,0 6. Przelewy: 8

9 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.2. Na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków W przypadku przeksięgowania na rachunek POL-Efekt obowiązuje opłata jak w p.pkt. 6.1.a 6.4 Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 7. Zlecenie stałe: 7.1 na rachunki innych klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 7.2 na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówkach Banku 1,5 0,0 4,5 1,0 10,0 35,0 15,0 2,0 0,5 3,5 1,0 b) złożone przez Internet Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. Polecenie zapłaty: realizacja z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1, Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 3, Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za złożenie jednego odwołania: 3,0 8.3 Przyjęcie zgody polecenia zapłaty (obciąża rachunek dłużnika) 5,00 9. System Bankowości Internetowej (SBI): 9.1. Udostępnienie usługi / wydanie tokena / wydanie nowego tokena po upływie bez opłat okresu użytkowania 9.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi UWAGA: pobiera się jedną opłatę za dostęp do wszystkich rachunków w ramach jednego segmentu klienta. a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 3,0 b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto bez opłat c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto 0,8 d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 2,0 e) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP bez opłat 9.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi UWAGA: pobiera się jedną opłatę za dostęp do wszystkich rachunków w ramach jednego segmentu klienta. c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto 0, Wydanie nowego tokena w miejsce zniszczonego lub utraconego 200, Zablokowanie lub odblokowanie: a) dostępu do SBI b) odblokowanie tokena 10,0 7, Wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie klienta 50, Rezygnacja z SBI a) do 2 lat od udostępnienia usługi 200,0 b) po 2 latach od udostępnienia usługi bez opłat 9

10 9.7 Liczba darmowych kodów autoryzacyjnych w formie SMS (w miesiącu kalendarzowym) 5 szt. 9.8 Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS poza limitem 0,25 zł./sms 10. Usługa SMS: 10.1 Udostępnienie usługi bez opłat 10.2 Opłata miesięczna za korzystanie z usługi: a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 5,0 b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto 3,0 c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto 3,0 d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 3,5 e)dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 4, Realizacja dyspozycji zmiany numeru telefonu 5,0 11. Karty płatnicze: Zgodnie z Opłaty związane z kartami dla posiadaczy rachunku POL-Konto załącznikiem nr 9 do Taryfy 12. Wyciągi: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 12.1 Spółdzielczego w Lubawie, bez opłat wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie 12.2 kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3, sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,0 13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 15,0 14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,0 15. Zmiana rachunku z droższego na tańszy (dotyczy zamiany rachunku POL- Konto na aktywnekonto). 50,0 16. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) 10,0 17. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 30,0 18. Likwidacja rachunku. bez opłat 1) opłat nie pobiera się niezależnie od ilości wypłat w przypadku wypłaty środków w formie bezgotówkowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w BS. 10

11 Załącznik nr 3 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY W WALUCIE OBCEJ rachunki założone do dnia r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy w walucie obcej 1. Otwarcie rachunku 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 Dostęp do systemu bankowości internetowej 3) Jednorazowo 3.2 SMS Kontakt -opłata za powiadomienie Miesięcznie SMS 3 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w Banku za przelew 1 zł Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w Banku Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku powyżej 1 mln. zł. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku do 1 mln. zł. za przelew za przelew za przelew 3,5 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 10.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 4) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą 4) za wyciąg Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 4) za dokument Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie: dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument pełnomocnictwa do rachunku za dokument Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych 13. kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 13.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady 5 zł 38 zł 18 zł 25 zł 11

12 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 15. środków Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) Rachunek oszczędnościowy w walucie obcej 1 7) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 10 CHF. 8) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 1000 USD, 3000 EUR lub PLN należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty przewyższającej równowartość wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 9) System bankowości internetowej służy wyłącznie do podglądu rachunku. 10) Na żądanie Klienta. 12

13 Załącznik nr 4 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Lp. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Wydanie książeczki. 12,0 3. Prowadzenie rachunku. bez opłat 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat 4.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; bez opłat 4.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych bez opłat 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat 1) 5.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych w BPS SA bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; bez opłat 5.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 5,0 Uwaga: prowizję pobiera się od klienta. 6. Przelewy: 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku 1, na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku 3,5 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania 10, środków Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata.(patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki (w systemie MIG-DZ, ). 35,0 15,0 wg kosztów rzeczywistych 10,0 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ) 10,0 10. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia 10,0 13

14 dokumentów (w systemie MIG-DZ) 11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,0 12. Likwidacja książeczki. bez opłat 1) Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 14

15 Załącznik nr 5 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ rachunki założone do dnia r. LP. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku. 20,0 3. Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki z rachunku Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w 4. /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5. Przelew: 5.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.2. na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.3. przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania 0,30 % nie mniej niż 3,0. 0,30 % nie mniej niż 3,0. 1,0 0,5 3,5 1,0 10,0 środków 6. Czeki: 6.1 wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 1,0 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 25,0 bez opłat 7.2. wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 3,0 7.3 sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,0 8. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 10,0 9. Likwidacja rachunku. bez opłat 15

16 Załącznik nr 6 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI Lp. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca I. RACHUNKI POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku. bez opłat 2. Wydanie książeczki. 3,0 3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł bez opłat należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 5. Przelew z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat 5.2. w innych bankach 3, Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. (patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), wg kosztów rzeczywistych 10,0 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,0 9. Likwidacja książeczki. bez opłat 10. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) 10,0 II. RACHUNKI LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 2. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 3. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł bez opłat należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie bez opłat 4.2. w innych bankach 3,0 5. Za zerwanie lokaty terminowej z oprocentowaniem negocjowanym Uwaga: prowizję pobiera się w przypadku nie powiadomienia Banku o likwidacji lokaty na 1 miesiąc przed planowanym terminem 0,10% zerwania lokaty. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym 10,0 postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 7. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,0 8. Likwidacja lokaty. bez opłat 9. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) 10,0 16

17 Załącznik nr 7 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,0 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 10,0 3. Historia rachunku (w formie wydruku komputerowego) za 1 stronę 5,0 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. bez opłat 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. bez opłat 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 15,0 zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. bez opłat Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika od każdego przelewu dokonywanego na rachunek organu egzekucyjnego 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat b) z innymi bankami. 20,0 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,0 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 10.1 telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych 5,0 rachunków, 11. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której przysługuje premia gwarancyjna 30,0 12. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której nie przysługuje premia gwarancyjna bez opłat 13. Za wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej (bez likwidacji wkładu) 20,0 14. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 12, Umorzenie utraconej książeczki 10,0 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu 15. wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym 10,0 postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 16. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia 10,0 dokumentów (w systemie MIG-DZ) 17

18 Załącznik nr 8 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych KREDYTY ZŁOTOWE I. Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: 1) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP, VIPKonto dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (POL-Konto, aktywnekonto, wygodnekonto, seniorkonto) dla pozostałych Klientów 2.2 Kredyt Odnawialny: 2) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP, VIPKonto dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (POL-Konto, aktywnekonto, wygodnekonto, seniorkonto) od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu od kwoty kredytu 0 % 2 %, min %, min %, min. 20 1,5 %, min. 6 2 %, min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 3 % min. 6 1,5 % min Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 3 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 15 zł Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 1) Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie prowizja zostaje obniżona o 0,50 p.p. 2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 5 18

19 II. Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/ Kredyt Mieszkanie dla Młodych MDM (stawki dla kredytu MDM 1) 2)3)4) obowiązują od r): 2.1 dla posiadaczy rachunku POL-KontoVIP, VIPKonto 2.2 dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (POL-Konto, aktywnekonto, wygodnekonto, seniorkonto) 2.3 dla pozostałych Klientów Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty kredytu 0 % 1,75 % min. 40 1,95 % min. 40 2,95 % min. 40 0,5 % min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 6) 0% 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty 2 % 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 5 Przeprowadzenie kontroli inwestycji: 12. a) przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu 17 b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu za każdą 17 kontrolę 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 7) 15 zł Sporządzenie i wysłanie pisma informującego kredytobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 8) według kosztów 19

20 17.1 Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. rzeczywistych 5 1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania. 2) Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie, wysokość prowizji zostaje obniżona o 0,20 p.p. 3) W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie przez Kredytobiorcę oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota kredytu, w którym Bank wskazany będzie jako główny uposażony, wysokość prowizji zostaje obniżona o 0,15 p.p. 4) W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu od ognia i zdarzeń losowych, oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość nieruchomości przyjęta przez Bank wysokość prowizji zostaje obniżona o 0,15 p.p. 5) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 6) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 30. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed r. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych. 7) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 8) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. III. Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 0,1 % wnioskowanej kwoty min Kredyt studencki 2. Udzielenie kredytu 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3 % od kwoty kredytu min Kredyt studencki miesięcznie od kwoty raty 1 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 0 % 4.2 pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % min. 6 od kwoty 5.2 kredyt studencki prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu 3 % min. 2 2 % min kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty podwyższenia 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2) 5 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 10 za aneks 8.2 kredyt studencki 5 9. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo