Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych Uchwała nr 105/2012 z dnia r. wprowadzenie Taryfy Uchwała nr 130/2012 z dnia r. I zmiana Taryfy Uchwała nr 34/2013 z dnia r. II zmiana Taryfy Uchwała nr 86/2013 z dnia r. III zmiana Taryfy Uchwała nr 133/2013 z dnia r. IV zmiana Taryfy Uchwała nr 32/2014 z dnia r. V zmiana Taryfy Uchwała 143/2014 z dnia r. VI zmiana Taryfy Uchwała 27/2015 z dnia r. VII zmiana Taryfy Uchwała 64/2015 z dnia r. VIII zmiana Taryfy Uchwała 80/2015 z dnia r. IX zmiana Taryfy Uchwała 94/2015 z dnia r. X zmiana Taryfy Uchwała 120/2015 z dnia r. XI zmiana Taryfy LUBAWA, czerwiec 2015 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Lubawie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Lubawie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Lubawie w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowych pobiera się w ostatnim dniu każdego miesiąca. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Lubawie nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lubawie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Lubawie z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Lubawie. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów zawartych przez Bank BPS SA z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Lubawie. 2

3 Spis załączników: Załącznik nr 1. - RACHUNKI założone od dnia 16 marca 2015r. I. Konta osobiste II. Pozostałe rachunki bankowe Załącznik nr 2. - RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto rachunki założone do dnia r. Załącznik nr 3. - RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY W WALUCIE OBCEJ rachunki założone do dnia r. Załącznik nr 4. - RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Załącznik nr 5. - RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - rachunki założone do dnia r. Załącznik nr 6. - RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI I. RACHUNKI POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ II. RACHUNKI LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH Załącznik nr 7. - DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Załącznik nr 8. - KREDYTY ZŁOTOWE I. Kredyty gotówkowe II. Kredyty hipoteczne III. Kredyty pozostałe IV. Ubezpieczenia Załącznik nr 9. - KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto karty płatnicze do rachunków założonych do dnia r Załącznik nr CZYNNOŚCI KASOWE I INNE USŁUGI I. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM III. USŁUGI RÓŻNE IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Załącznik nr KARTY KREDYTOWE 3

4 Załącznik nr 1. do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI założone od dnia 16 marca 2015r. Lp. I. Konta osobiste Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania talentkonto aktywnekonto wygodnekonto seniorkonto VIPKonto 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 6,8 zł/0zł 2) 15 zł 3 zł 18 zł/ 2) 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej (SBI): dostęp do systemu wydanie tokena /wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania wydanie nowego tokena w miejsce zniszczonego lub utraconego Liczba darmowych kodów szt. w miesiącu autoryzacyjnych w formie SMS kalendarzowym Opłata za wysłanie kodu 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł 0,25 zł autoryzacyjnego w formie SMS poza limitem za każdy SMS Zablokowanie lub odblokowanie: dostępu do SBI tokena 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł 7 zł Wizyta serwisowa pracownika za każdą Banku na życzenie Klienta wizytę Rezygnacja z SBI do 2 lat od udostępnienia usługi po 2 latach od udostępnienia usługi 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 5 zł 5 zł 3 zł w systemie bankowości za przelew 1 zł internetowej 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: w placówce Banku za przelew 5 zł 5 zł 3 zł w systemie bankowości internetowej za przelew 1 zł 5.3 Przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji za przelew przekazania środków 10) 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku powyżej 1 mln. zł. za przelew 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł złożony w Banku do 1 mln. zł. za przelew 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 6. Zlecenie stałe 6.1 Rejestracja zlecenia stałego w placówce Banku za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł w systemie bankowości internetowej za zlecenie 6.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego: w placówce Banku 4 zł 4 zł 2 zł w systemie bankowości za zlecenie internetowej 6.3 Realizacja zlecenia stałego: placówka/ system bankowości za zlecenie 1 zł 1 zł 1 zł internetowej 7. Polecenie zapłaty 7.1 Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ system bankowości internetowej 7.2 Modyfikacja/ odwołanie za zlecenie polecenia zapłaty Realizacja z rachunku Posiadacza 1 zł 1 zł 1 zł 8. Karty debetowe: 9) VISA Classic Debetowa, VISA PayWave, karta niespersonalizowana, MasterCard Paypass 8.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej 4

5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania talentkonto aktywnekonto wygodnekonto seniorkonto VIPKonto 8.2 Użytkowanie karty: miesięcznie 1,5 zł 7) 4,5 8) 3 zł 8) 8.3 Transakcje bezgotówkowe od transakcji 8.4 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 4) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących od transakcji 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 kartę za granicą w punktach akceptujących kartę w kraju w punktach akceptujących kartę 2% min10 2% min1 2% min1 2% min1 2% min1 za granicą zł w placówkach Poczty Polskiej Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w od transakcji 1 zł 1 zł bankomacie 5) 8.6 Powtórne generowanie i od transakcji wysyłka PIN na wniosek Klienta 9 zł 9 zł 8.7 Zmiana danych Użytkownika od transakcji karty 5 zł Czasowe 8.8 zablokowanie/odblokowanie karty 8.9 Cash back od transakcji 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 9. Wyciąg z rachunku bankowego: 9.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 9.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 6) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany za wyciąg pocztą 6) 9.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł przekazu 6) 10. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za każdy miesiąc roku zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł bieżącego za dokument za każdy miesiąc roku poprzedniego 11. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie: 11.1 dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na za dokument nie dotyczy 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł rachunku na wypadek jego śmierci 12. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 12.1 z Bankiem nie dotyczy 12.2 z innymi bankami nie dotyczy Potwierdzenie wykonania nie dotyczy 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 13. blokady środków Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych 15. Usługa SMS: 15.1 Korzystanie z usługi miesięcznie 3 zł 2 zł 15.2 Realizacja dyspozycji zmiany 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł numeru telefonu Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomień z 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 16. tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek za każdy monit Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu Zmiana rachunku z droższego na tańszy Udzielanie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło Zamknięcie rachunku na wniosek Klienta w terminie za każdy przekaz nie dotyczy 5 5 nd 5 miesięcznie 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł

6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania talentkonto aktywnekonto wygodnekonto seniorkonto VIPKonto 21. wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG- DZ) ) Opłata za prowadzenie rachunku pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Opłata za prowadzenie rachunku wynosi., gdy wpływ na dany rachunek w miesiącu poprzedzającym pobranie opłaty, wyniósł odpowiednio: a) dla aktywnegokonta min PLN, b) dla VIPKonta min PLN, (wpływ na rachunek rozumiany jest jako wszystkie uznania rachunku za wyjątkiem przelewów między rachunkami własnymi oraz uznania z tyt. zwrotu OVN, zwrotu depozytów, kapitalizacji odsetek oraz wypłat kredytów) 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej Banku. 5) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 6) Na życzenie Klienta. 7) Opłata wynosi 0,0. w miesiącu w którym dokonano transakcji bezgotówkowych w min. wysokości 5. 8) Opłata wynosi 0,0. w miesiącu w którym dokonano transakcji bezgotówkowych w min. wysokości 35. (dla kart VISA Classic Debetowa) lub min. 150 zł. (dla kart VISA PayWave) 9) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku Polskiej Spółdzielczości S.A. 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego 10) W przypadku przeksięgowania na rachunek POL-Efekt obowiązuje opłata jak w p.pkt II. Pozostałe rachunki bankowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy POL- EFEKT 5) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie 5) Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 5) Rachunek oszczędnościowy dla SKO 5) 1. Otwarcie rachunku 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie Elektroniczne kanały dostępu: dostęp do systemu bankowości nie dotyczy nie dotyczy 3.1 internetowej 3) Liczba darmowych kodów szt. w miesiącu nie dotyczy nie dotyczy 3.2 nie dotyczy 5 autoryzacyjnych w formie SMS kalendarzowym Opłata za wysłanie kodu nie dotyczy nie dotyczy 3.3 autoryzacyjnego w formie SMS poza limitem za każdy SMS nie dotyczy 0,25 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 2) 6) 4.2 Wypłata gotówkowa w trakcie jednego okresu rozliczeniowego pierwsza wypłata od kwoty 0,30% nie mniej 0,30% nie mniej kolejna wypłata od kwoty 0,25% min. 9,5 zł niż 3,0 niż 3,0 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny: w Banku za przelew 1 zł 1 zł 1 zł pierwszy przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) za przelew kolejny przelew w trakcie jednego okresu za przelew rozliczeniowego 6) 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR: 0,25% min. 9,5 zł w Banku za przelew 3, pierwszy przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) kolejny przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) Przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków za przelew za przelew za przelew 0,25% min. 9,5 zł 3,5 3,

7 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy POL- EFEKT 5) Rachunek oszczędnościowo - rozliczeniowy w walucie 5) Rachunek oszczędnościowy dla PKZP, Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej 5) Rachunek oszczędnościowy dla SKO 5) pierwszy przelew w trakcie jednego okresu rozliczeniowego 6) za przelew kolejny przelew w trakcie 0,25% min. 9,5 zł jednego okresu rozliczeniowego 6) za przelew 5.4 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku powyżej 1 mln. zł. za przelew 18 zł 18 zł 18 zł 18 zł złożony w Banku do 1 mln. zł. za przelew 38 zł 38 zł 38 zł 38 zł 6. Wyciąg z rachunku bankowego: 6.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 6.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 4) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany za wyciąg pocztą 4) 6.4 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 4) za dokument 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 7. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: za każdy miesiąc roku zł 5 zł 5 zł 5 zł bieżącego za dokument za każdy miesiąc roku poprzedniego 8. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie: dyspozycji Posiadacza nie dotyczy nie dotyczy rachunku w sprawie 8.1 przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument 15 zł 15 zł 9. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 9.1 z Bankiem nie dotyczy nie dotyczy 9.2 z innymi bankami 2 2 nie dotyczy nie dotyczy Potwierdzenie wykonania nie dotyczy nie dotyczy zł 5 zł blokady środków Wydanie na wniosek posiadacza rachunku opinii i zaświadczeń bankowych Realizacja tytułu nie dotyczy nie dotyczy 12. wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz 13. Czeki 13.1 wydanie blankietów czeków za jeden blankiet nie dotyczy nie dotyczy 1 zł nie dotyczy za zgłoszenie nie dotyczy nie dotyczy 25 zł nie dotyczy 13.2 przyjęcie zgłoszenia o utracie (niezależnie od czeków ilości utraconych czeków) Zastrzeżenie dokumentów lub 1 1 nie dotyczy nie dotyczy 14. anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG- DZ) 1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 10 CHF. 2) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość kwoty USD, EUR lub należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,1% od kwoty przewyższającej równowartość wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,1% od kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 3) System bankowości internetowej służy wyłącznie do podglądu rachunku. 4) Na życzenie Klienta. 5) Dla Umów zawartych od r. 6) Ilość operacji gotówkowych i bezgotówkowych w trakcie jednego okresu rozliczeniowego (miesiąc kalendarzowy) podlega sumowaniu np. pierwsza wypłata gotówkowa w danym miesiącu kalendarzowym bez opłaty, pierwszy przelew Elixir w tym samym okresie 0,25% min. 9,5. Opłat nie pobiera się niezależnie od ilości wypłat w przypadku wypłaty środków w formie bezgotówkowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w BS. 7

8 Załącznik nr 2 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto rachunki założone do dnia r. Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Otwarcie rachunków prowadzonych w ramach POL-Konta: 1.1 POL-Konto bez opłat 1.2 LUZ-Konto bez opłat 1.3 LIVE-Konto bez opłat 1.4 POL-Konto Senior bez opat 1.5 POL-Efekt bez opłat 1.6 POL-Konto VIP bez opłat 2. Prowadzenie rachunków miesięcznie: 2.1. POL-Konto 6, LUZ-Konto 1, LIVE-Konto 1, POL-Konto Senior 5,0 2.5 POL-Efekt bez opłat 2.6 POL-Konto VIP 16,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunki prowadzone w ramach POL-Konta dokonana: 3.1. w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubawie bez opłat 3.2. w jednostkach Banku BPS SA i zrzeszonych bankach spółdzielczych bez opłat 4. Wypłata: Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty 50 tysięcy pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej gotówki z rachunków prowadzonych przez BS w Lubawie, o których mowa w bez opłat p.pkt do p.pkt 2.4 i p.pkt 2.6., 4.2 Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej z rachunku POL-Efekt w trakcie jednego okresu rozliczeniowego tj. miesiąca kalendarzowego: a) pierwsza wypłata bez opłat 0,25% b) kolejne wypłaty 1) nie mniej niż 9,5 Czeki Realizacja czeku gotówkowego : - w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. - w bankach stronach Porozumienia z dnia r. bez opłat max 0,50% min. 2,5 Uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku 5.2 Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,0 5.3 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,5 5.4 Inkaso czeku 6,0 6. Przelewy: 8

9 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.2. Na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków W przypadku przeksięgowania na rachunek POL-Efekt obowiązuje opłata jak w p.pkt. 6.1.a 6.4 Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 7. Zlecenie stałe: 7.1 na rachunki innych klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 7.2 na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówkach Banku 1,5 0,0 4,5 1,0 10,0 35,0 15,0 2,0 0,5 3,5 1,0 b) złożone przez Internet Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. Polecenie zapłaty: realizacja z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1, Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 3, Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za złożenie jednego odwołania: 3,0 8.3 Przyjęcie zgody polecenia zapłaty (obciąża rachunek dłużnika) 5,00 9. System Bankowości Internetowej (SBI): 9.1. Udostępnienie usługi / wydanie tokena / wydanie nowego tokena po upływie bez opłat okresu użytkowania 9.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi UWAGA: pobiera się jedną opłatę za dostęp do wszystkich rachunków w ramach jednego segmentu klienta. a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 3,0 b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto bez opłat c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto 0,8 d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 2,0 e) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP bez opłat 9.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi UWAGA: pobiera się jedną opłatę za dostęp do wszystkich rachunków w ramach jednego segmentu klienta. c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto 0, Wydanie nowego tokena w miejsce zniszczonego lub utraconego 200, Zablokowanie lub odblokowanie: a) dostępu do SBI b) odblokowanie tokena 10,0 7, Wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie klienta 50, Rezygnacja z SBI a) do 2 lat od udostępnienia usługi 200,0 b) po 2 latach od udostępnienia usługi bez opłat 9

10 9.7 Liczba darmowych kodów autoryzacyjnych w formie SMS (w miesiącu kalendarzowym) 5 szt. 9.8 Opłata za wysłanie kodu autoryzacyjnego w formie SMS poza limitem 0,25 zł./sms 10. Usługa SMS: 10.1 Udostępnienie usługi bez opłat 10.2 Opłata miesięczna za korzystanie z usługi: a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 5,0 b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto 3,0 c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto 3,0 d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 3,5 e)dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 4, Realizacja dyspozycji zmiany numeru telefonu 5,0 11. Karty płatnicze: Zgodnie z Opłaty związane z kartami dla posiadaczy rachunku POL-Konto załącznikiem nr 9 do Taryfy 12. Wyciągi: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 12.1 Spółdzielczego w Lubawie, bez opłat wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie 12.2 kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3, sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,0 13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 15,0 14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,0 15. Zmiana rachunku z droższego na tańszy (dotyczy zamiany rachunku POL- Konto na aktywnekonto). 50,0 16. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) 10,0 17. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 30,0 18. Likwidacja rachunku. bez opłat 1) opłat nie pobiera się niezależnie od ilości wypłat w przypadku wypłaty środków w formie bezgotówkowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w BS. 10

11 Załącznik nr 3 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWY W WALUCIE OBCEJ rachunki założone do dnia r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunek oszczędnościowy w walucie obcej 1. Otwarcie rachunku 1) 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 Dostęp do systemu bankowości internetowej 3) Jednorazowo 3.2 SMS Kontakt -opłata za powiadomienie Miesięcznie SMS 3 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 2) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 5.1 Przelew wewnętrzny w Banku za przelew 1 zł Przelew zewnętrzny w systemie ELIXIR w Banku Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku powyżej 1 mln. zł. Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET złożony w Banku do 1 mln. zł. za przelew za przelew za przelew 3,5 10. Wyciąg z rachunku bankowego: 10.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 10.2 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 4) za wyciąg wyciąg dzienny/ tygodniowy/ dwutygodniowy wysłany pocztą 4) za wyciąg Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 4) za dokument Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza: 11.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument 5 zł 11.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie: dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci za dokument pełnomocnictwa do rachunku za dokument Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych 13. kredytów za każdą zawartą umowę: 13.1 z Bankiem 13.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady 5 zł 38 zł 18 zł 25 zł 11

12 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 15. środków Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) Rachunek oszczędnościowy w walucie obcej 1 7) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP, 10 CHF. 8) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość kwoty 1000 USD, 3000 EUR lub PLN należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,25% od kwoty przewyższającej równowartość wymagającą awizowania. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,25% od kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 9) System bankowości internetowej służy wyłącznie do podglądu rachunku. 10) Na żądanie Klienta. 12

13 Załącznik nr 4 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Lp. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Wydanie książeczki. 12,0 3. Prowadzenie rachunku. bez opłat 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat 4.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; bez opłat 4.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych bez opłat 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat 1) 5.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych w BPS SA bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; bez opłat 5.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 5,0 Uwaga: prowizję pobiera się od klienta. 6. Przelewy: 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku 1, na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku 3,5 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania 10, środków Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata.(patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki (w systemie MIG-DZ, ). 35,0 15,0 wg kosztów rzeczywistych 10,0 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ) 10,0 10. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia 10,0 13

14 dokumentów (w systemie MIG-DZ) 11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,0 12. Likwidacja książeczki. bez opłat 1) Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 14

15 Załącznik nr 5 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ rachunki założone do dnia r. LP. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku. 20,0 3. Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki z rachunku Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w 4. /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5. Przelew: 5.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.2. na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.3. przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania 0,30 % nie mniej niż 3,0. 0,30 % nie mniej niż 3,0. 1,0 0,5 3,5 1,0 10,0 środków 6. Czeki: 6.1 wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 1,0 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 25,0 bez opłat 7.2. wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, bez opłat b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 3,0 7.3 sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,0 8. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 10,0 9. Likwidacja rachunku. bez opłat 15

16 Załącznik nr 6 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI Lp. Rodzaj usług (czynności) obowiązująca I. RACHUNKI POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku. bez opłat 2. Wydanie książeczki. 3,0 3. Wpłata gotówki na rachunek bez opłat 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł bez opłat należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 5. Przelew z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat 5.2. w innych bankach 3, Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. (patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), wg kosztów rzeczywistych 10,0 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,0 9. Likwidacja książeczki. bez opłat 10. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) 10,0 II. RACHUNKI LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty. bez opłat 2. Wpłaty na rachunek lokaty. bez opłat 3. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł bez opłat należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie bez opłat 4.2. w innych bankach 3,0 5. Za zerwanie lokaty terminowej z oprocentowaniem negocjowanym Uwaga: prowizję pobiera się w przypadku nie powiadomienia Banku o likwidacji lokaty na 1 miesiąc przed planowanym terminem 0,10% zerwania lokaty. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym 10,0 postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 7. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,0 8. Likwidacja lokaty. bez opłat 9. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia dokumentów (w systemie MIG-DZ) 10,0 16

17 Załącznik nr 7 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,0 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 10,0 3. Historia rachunku (w formie wydruku komputerowego) za 1 stronę 5,0 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. bez opłat 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. bez opłat 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 15,0 zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. bez opłat Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika od każdego przelewu dokonywanego na rachunek organu egzekucyjnego 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Lubawie, bez opłat b) z innymi bankami. 20,0 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,0 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 10.1 telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych 5,0 rachunków, 11. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której przysługuje premia gwarancyjna 30,0 12. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której nie przysługuje premia gwarancyjna bez opłat 13. Za wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej (bez likwidacji wkładu) 20,0 14. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 12, Umorzenie utraconej książeczki 10,0 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu 15. wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym 10,0 postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 16. Zastrzeżenie dokumentów lub anulowanie zastrzeżenia 10,0 dokumentów (w systemie MIG-DZ) 17

18 Załącznik nr 8 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych KREDYTY ZŁOTOWE I. Kredyty gotówkowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: 1) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP, VIPKonto dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (POL-Konto, aktywnekonto, wygodnekonto, seniorkonto) dla pozostałych Klientów 2.2 Kredyt Odnawialny: 2) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP, VIPKonto dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (POL-Konto, aktywnekonto, wygodnekonto, seniorkonto) od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu od kwoty kredytu 0 % 2 %, min %, min %, min. 20 1,5 %, min. 6 2 %, min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu od kwoty prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 3 % min. 6 1,5 % min Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 3 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 15 zł Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 1) Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie prowizja zostaje obniżona o 0,50 p.p. 2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 5 18

19 II. Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/ Kredyt Mieszkanie dla Młodych MDM (stawki dla kredytu MDM 1) 2)3)4) obowiązują od r): 2.1 dla posiadaczy rachunku POL-KontoVIP, VIPKonto 2.2 dla posiadaczy pozostałych rachunków oszczędnościowo rozliczeniowych (POL-Konto, aktywnekonto, wygodnekonto, seniorkonto) 2.3 dla pozostałych Klientów Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) od kwoty kredytu 0 % 1,75 % min. 40 1,95 % min. 40 2,95 % min. 40 0,5 % min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 6) 0% 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty 2 % 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 5 Przeprowadzenie kontroli inwestycji: 12. a) przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu 17 b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu za każdą 17 kontrolę 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 7) 15 zł Sporządzenie i wysłanie pisma informującego kredytobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 8) według kosztów 19

20 17.1 Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. rzeczywistych 5 1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania. 2) Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie, wysokość prowizji zostaje obniżona o 0,20 p.p. 3) W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia na życie przez Kredytobiorcę oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem na sumę ubezpieczenia nie niższą niż kwota kredytu, w którym Bank wskazany będzie jako główny uposażony, wysokość prowizji zostaje obniżona o 0,15 p.p. 4) W przypadku zawarcia umowy ubezpieczenia nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie kredytu od ognia i zdarzeń losowych, oferowanego przez towarzystwo ubezpieczeniowe współpracujące z Bankiem, na sumę ubezpieczenia nie niższą niż wartość nieruchomości przyjęta przez Bank wysokość prowizji zostaje obniżona o 0,15 p.p. 5) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 6) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 30. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed r. Prowizji nie pobiera się jeżeli wcześniejsza częściowa spłata kapitału kredytu następuje ze względu na wypłatę dodatkowego finansowego wsparcia w przypadku Kredytu Mieszkanie Dla Młodych. 7) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 8) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. III. Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 0,1 % wnioskowanej kwoty min Kredyt studencki 2. Udzielenie kredytu 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3 % od kwoty kredytu min Kredyt studencki miesięcznie od kwoty raty 1 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 0 % 4.2 pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % min. 6 od kwoty 5.2 kredyt studencki prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu 3 % min. 2 2 % min kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty podwyższenia 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2) 5 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 10 za aneks 8.2 kredyt studencki 5 9. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 20

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych (obowiązuje od 01.10.2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Zmiana nr 13- Tekst jednolity Uchwała Zarządu nr 91/2016 z dnia 26-10-2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 98/2015 z dnia 18.09.2015r (zmiana

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo