Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia r. Lubań, 2015 r. 1

2 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 RACHUNKI... 4 TAB. 1 Konta osobiste... 4 TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe... 7 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe TAB. 6 Kredyty hipoteczne TAB. 7 Kredyty pozostałe INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym TAB. 10 Usługi różne TAB. 11 Czynności kasowe w złotych PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 12 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w ofercie Banku do r TAB. 13 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1) i książeczki mieszkaniowe w ofercie Banku do TAB. 14 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową w ofercie Banku do TAB. 15 Karty płatnicze w ofercie Banku do TAB. 16 Kredyty gotówkowe w ofercie Banku do TAB. 17 Hipoteczne kredyty konsumpcyjne w ofercie Banku do TAB. 18 Kredyty hipoteczne w ofercie Banku do

3 3 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach ŁBS w Lubaniu, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. Bank nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, Bank przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 4. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 5. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca transakcji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 6. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 7. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 8. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 9. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 10. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 11. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 12. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem.

4 4 RACHUNKI TAB. 1 Konta osobiste Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania dla Młodych Idealne Senior Premium 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 2) 8,5 7, Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą sms wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie karty haseł jednorazowych 0,5 za listę w chwili wysłanie karty haseł jednorazowych listem wygenerowania 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł zwykłym opłata za powiadomienie sms do autoryzacji zleceń: do 5 sztuk w miesiącu za każdy sms powyżej 5 sztuk w miesiącu 0,3 0,3 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 17) 5.1 Przelew wewnętrzny: w placówce Banku 1 zł 1 zł w systemie bankowości internetowej za przelew realizowany za pośrednictwem ŁBS kontakt 2 zł 2 zł 5.2 Przelew zewnętrzny w systemie ELIIR: w placówce Banku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł w systemie bankowości internetowej ŁBS OnLine, ŁBS Smart za przelew 0,99 zł 0,99 zł realizowany za pośrednictwem ŁBS kontakt 4 zł 4 zł 5.3 Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w placówce Banku/ w systemie bankowości za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł internetowej 5.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash: 5) realizowany w placówce Banku realizowany systemie bankowości za przelew internetowej ŁBS OnLine, ŁBS Smart 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 6) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł SEPA 7) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Regulowany 8) polecenie wypłaty 9)15) 0,30% min. 30 0,30% min. 30 0,30% min. 3, 0,30% min. 30 zł, max. 30 zł, max. 30 max. 30 zł, max Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 6) w trybie niestandardowym 16) w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł SEPA 7) Regulowany 8) polecenia wypłaty 9) z dyspozycją dotyczącą 0,10% min. 20 0,10% min. 20 0,10% min. 2, 0,10% min. 20 kosztów BEN lub SHA zł, max. 10 zł, max. 10 max. 10 zł, max Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 10)11) 0,15% min. 20 0,15% min. 20 0,15% min. 2, 0,15% min. 20 zł, max. 10 zł, max. 10 max. 10 zł, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 12) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich Zryczałtowane koszty banków 6.6. pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 13) 6.7 Opłata Non-STP 14) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich 6.9 Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu SWIFT za komunikat Zlecenie stałe 7.1 rejestracja zlecenia stałego/na żądanie: placówka/ system bankowości internetowej za zlecenie 7.2 modyfikacja/ odwołanie zlecenia stałego/na żądanie: w placówce Banku 5 zł 2 zł 1 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej

5 5 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania dla Młodych 7.3 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w innym banku krajowym: w placówce Banku za zlecenie Idealne Senior Premium 1 zł 1 zł 1 zł w systemie bankowości internetowej 0,99 zł 0,99 zł 7.4 Realizacja zlecenia stałego na rachunek prowadzony w ŁBS Lubań: w placówce Banku za zlecenie w systemie bankowości internetowej 7.5 Realizacja zlecenia na żądanie prowadzony w innym banku krajowym: w placówce Banku 1 zł 1 zł 1 zł za zlecenie w systemie bankowości internetowej 0,99 zł 0,99 zł 7.6 Realizacja zlecenia na żądanie prowadzony w ŁBS Lubań: w placówce Banku za zlecenie w systemie bankowości internetowej 8. Polecenie zapłaty 8.1 Rejestracja polecenia zapłaty: placówka/ system bankowości internetowej 8.2 Modyfikacja/ odwołanie polecenia zapłaty 1 zł 5 zł 3 zł 3 zł za zlecenie 8.3 Realizacja z rachunku Posiadacza 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 8.4 odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Karty debetowe 27) : 9. VISA Classic Debetowa Student, VISA Classic Debetowa, VISA Classic Debetowa Senior, VISA Classic Debetowa Vip, VISA PayWave, MasterCard Paypass 26) 9.1 Wydanie/ wznowienie karty debetowej 9.2 Użytkowanie karty: miesięcznie za kartę 3 zł 3 zł 9.3 Wydanie duplikatu karty 28) za kartę Wydanie nowej karty w miejsce zastrzeżonej 28) Transakcje bezgotówkowe 9.6 Wypłaty gotówkowe: we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych i terminalach POS zgodnie z zawartymi umowami 18) w innych bankomatach w kraju 4 zł 4 zł w bankomatach akceptujących kartę za % min. 1 2% min. 1 2% min. 1 2% min. 1 granicą w punktach akceptujących kartę w kraju 4 zł 4 zł w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min1 2% min1 2% min1 2% min w placówkach Poczty Polskiej 4 zł 4 zł w kasie innego banku w kraju 4 zł 4 zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Sprawdzanie salda w bankomacie 19) 9.8 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 9.9 Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 9.10 Zmiana danych Użytkownika karty 9.11 Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 9.12 Cash back 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 10. Naklejka zbliżeniowa Visa PayWave 10.1 Wydanie naklejki zbliżeniowej 10.2 Wznowienie naklejki zbliżeniowej 15 zł 15 zł 15 zł 10.3 Wydanie duplikatu naklejki zbliżeniowej 28) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 10.4 Wydanie nowej naklejki zbliżeniowej w miejsce zastrzeżonej 28) 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 10.5 Użytkowanie naklejki zbliżeniowej 29) miesięcznie 1,5 zł 1,5 zł 1,5 zł 10.6 Transakcje bezgotówkowe 27) 10.7 Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 10.9 Zmiana danych użytkownika naklejki zbliżeniowej Czasowe zablokowanie/odblokowanie naklejki zbliżeniowej Zmiana limitów na naklejce zbliżeniowej Pakiet bezpieczna karta miesięcznie 11. Wyciąg z rachunku bankowego: 11.1 wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy odbierany w placówce Banku 11.2 wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny za wyciąg w chwili wysyłany przez bank droga pocztową listem zwykłym na terenie kraju 20) wygenerowania wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank droga pocztową listem zwykłym poza granice kraju 20) za wyciąg w chwili wygenerowania duplikat wyciągu miesięcznego w placówce za wyciąg w chwili

6 6 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 11.5 Banku 20) Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu księgowego/ potwierdzenia realizacji przekazu 20) wygenerowania za dokument w chwili wygenerowania dla Młodych Idealne Senior Premium Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 21) : 12.1 za każdy miesiąc roku bieżącego za dokument w chwili 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 12.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego wygenerowania Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 13. Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na za dokument wypadek jego śmierci 14. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 14.1 z Bankiem 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 14.2 z innymi bankami Potwierdzenie wykonania blokady środków Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do 16. fałszowania zapisów w oryginalnych Jednorazowo dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. za każdą realizację Potwierdzenie autentyczności podpisów 17. posiadaczy rachunków walutowych w ŁBS za potwierdzenie 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł Lubań dla banków zagranicznych Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia przez Klienta blankietów czeków lub dowodu 18. tożsamości i rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej Banku BPS S.A. w za sztukę innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Realizacja tytułu wykonawczego oraz 19. dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 22) 20. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym, do dłużnika lub jego za wezwanie poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 21. Prowizja za uruchomienie limitu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym 23) miesięcznie 2,5 zł 4,9 zł 4,5 zł 22. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 22.1 telefonicznie na hasło 24) miesięcznie 3 zł 3 zł 22.2 przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,3 zł 0,3 zł 23. Realizacja czeku gotówkowego 23.1 w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS 25) za czek 23.2 w placówkach Poczty Polskiej 4) równowartość opłaty pobieranej od ŁBS Lubań przez ppup Poczta Polska 24. Potwierdzenie czeku Wydanie blankietów czeków za czek 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 26. Inkaso czeku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 27. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza rachunku za dokument 2 35 zł 35 zł 35 zł 1) Opłata za prowadzenie konta pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym zostało otwarte. 2) Opłata za prowadzenie go konta dla Młodych wynosi 0 PLN, do czasu ukończenia przez Posiadacza rachunku 30 roku życia. Od miesiąca następującego po miesiącu, w którym Posiadacz ukończy 30 rok życia pobierana będzie opłata za prowadzenie jak dla go konta idealnego, zgodnie z aktualną Taryfą opłat i prowizji obowiązująca od miesiąca następującego. 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku. 5) Maksymalna kwota przelewu to ) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 7) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych;

7 7 Lp. bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 8) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 9) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 10) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 11) W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 12) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 13) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 14) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 15) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 6.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 16) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) Za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. 18) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 19) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 20) Na życzenie Klienta. 21) Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego. 22) Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 23) Jeżeli limit w rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym uruchomiony jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za możliwość korzystania z limitu. 24) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 25) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 26) Karty: VISA Classic Debetowa wydawana jest do go konta idealnego, VISA Classic Debetowa Student wydawana jest do go konta dla Młodych, VISA Classic Debetowa Senior wydawana jest do go konta Senior, VISA Classic Debetowa VIP wydawana jest dl go konta Premium, karty VISA PayWave, MasterCard Paypass wydawane są do wszystkich typów kont. 27) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 28) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku. 29) Dla naklejek zbliżeniowych wydanych do roku opłata nie jest naliczana przez pierwsze 36 miesięcy od daty wydania naklejki zbliżeniowej. TAB. 2 Pozostałe rachunki bankowe Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 1. Otwarcie rachunku 6 zł 1) 2. Prowadzenie rachunku 23) miesięcznie 6 zł 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej: dostęp do systemu 2) wysłanie hasła aktywacyjnego za pomocą SMS wydanie koperty z hasłem nr 1, pkt. 3, w aktywacyjnym zależności od wydanie karty haseł rodzaju zawartej jednorazowych umowy rachunku 0,5 zł wysłanie karty haseł za listę jednorazowych listem 2,5 zł zwykłym abonament za korzystanie z sytemu bankowości miesięcznie 6 6 elektronicznej wydanie lub wysłanie tokena Wydanie karty mikroprocesorowej miesięcznie Wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej Wydanie czytnika kart Opłata za powiadomienie SMS do autoryzacji zleceń do 5 sztuk w miesiącu powyżej 5 sztuk w miesiącu za każdy SMS nr 1, pkt. 3, w zależności od rodzaju zawartej umowy rachunku 4. Transakcje obciążeniowe 3) : 4.1 pierwsza transakcja za transakcję 4.2 kolejna transakcja 12 zł 12 zł 5. Wpłaty i wypłaty 0,3 zł

8 8 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP wpłata gotówkowa za wpłatę 5.2 wypłata gotówkowa 4) za wypłatę zgodnie z pkt. 4 zgodnie z pkt Przelewy krajowe 5) 6.1 Przelew wewnętrzny w PLN: w placówce Banku 2 zł 2 zł 2 zł w systemie bankowości za przelew zgodnie z pkt. 4 zgodnie z pkt. 4 internetowej 6.2 Przelew zewnętrzny w PLN w systemie ELIIR: w placówce Banku zgodnie z pkt. 4 6 zł 6 zł 6 zł w systemie bankowości za przelew zgodnie z pkt. 4 internetowej 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w 6.3 placówce Banku/ w za przelew 25 zł 6) 25 zł 6) 25 zł 25 zł 25 zł systemie bankowości internetowej 6.4 Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash: 7) realizowany w placówce ) 1 6) Banku za przelew realizowany systemie zł 6) 5 zł 5 zł 5 zł bankowości internetowej 7. Przelewy zagraniczne 6) 7.1 Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 8) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie 2 BPS SEPA 9) 15 zł Regulowany 10) polecenie wypłaty 11)12) 0,30% min. 3, max Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 8) w trybie niestandardowym 13) w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 7.3 Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł równowartości 10 EUR SEPA 9) Regulowany 10) polecenia wypłaty 11) z 0,10% min. 2, dyspozycją dotyczącą max. 10 kosztów BEN lub SHA 7.4 Zwrot niepodjętej kwoty 0,15% min. 2, przekazu 14)15) max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 75 zł + koszty za zlecenie wyjaśniające wykonane banków trzecich na zlecenie Klienta 16) Zryczałtowane koszty 7.6 banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 17) 7.7 Opłata Non-STP 18) 3 Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, 7.8 wykonane na zlecenie Klienta Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia 7.9 potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu 7.10 SWIFT 8. Wyciąg z rachunku bankowego: wyciąg miesięczny, za miesiąc kalendarzowy 8.1 odbierany w placówce Banku wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank 8.2 droga pocztową listem zwykłym na terenie kraju 19) 75 zł + koszty banków trzecich 1 za komunikat 1 za wyciąg w chwili wygenerowania nr 1, pkt 10, w zależności od rodzaju zawartej umowy rachunku

9 9 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 8.3 wyciąg dzienny, tygodniowy, miesięczny wysyłany przez bank droga pocztową listem zwykłym poza granice kraju 19) 8.4 duplikat wyciągu miesięcznego w placówce Banku 19) 8.5 Sporządzenie kopii wyciągu/ dowodu za dokument w chwili księgowego/ wygenerowania potwierdzenia realizacji przekazu 19) 9. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza 20) : za każdy miesiąc roku zł 5 zł 5 zł 5 zł bieżącego za dokument za każdy miesiąc roku nr 1, pkt poprzedniego Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji 10. Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia za dokument nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 środków zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci 11. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 11.1 z Bankiem 11.2 z innymi bankami nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt 13 nr 1, pkt Potwierdzenie wykonania blokady środków Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych 13. przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania Jednorazowo zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia przez Klienta blankietów czeków lub dowodu tożsamości i 14. rozesłanie zastrzeżeń w strukturze zrzeszeniowej za sztukę Banku BPS S.A. w innych bankach krajowych oraz w placówkach Poczty Polskiej Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc 15. takiego tytułu za każdy za każdą realizację przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 21) Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku 16. oszczędnościowo za wezwanie rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek 17. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19 nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 15 nr 1, pkt 17 nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 19

10 10 10 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Aktywne Rachunek oszczędnościowy POL-Efekt walutowe Rachunek dla Rad Rodziców Rachunek oszczędnościowy dla PKZP 17.1 telefonicznie na hasło 22) miesięcznie 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł nr 1, pkt 21, w 17.2 przekazywane w formie zależności od za SMS komunikatu SMS rodzaju zawartej 0,3 zł 0,3 zł 0,3 zł 0,3 zł umowy rachunku 18. Realizacja czeku gotówkowego za czek 19. Wydanie blankietów czeków za czek 2 zł 2 zł 2 zł 20. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków 24) 25 zł 25 zł 25 zł 21. Dokonanie zmiany formularza wzorów podpisów 22. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza za dokument 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł 35 zł rachunku 1) Wysokość wpłaty minimalnej przy otwarciu rachunku: 10 USD, 10 EUR, 10 GBP. Nie dotyczy rachunku walutowego prowadzonego w ramach umowy go konta dla Młodych/Idealnego/Senior/Premium z pakietem usług. 2) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłata dotyczy instalacji systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Klienta. Do rachunku oszczędnościowego POL-Efekt Bank nie oferuje usług bankowości elektronicznej. 3) Transakcja obciążeniowa każda dyspozycja Klienta powodująca obciążenie rachunku bankowego (wypłata gotówkowa, przelewy krajowe i zagraniczne). 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 5) Za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. 6) Pobiera się prowizję od każdej transakcji obciążeniowej, niezależnie od prowizji z pkt. 4. 7) Maksymalna kwota przelewu to PLN 8) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 9) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 10) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 11) Polecenie wypłaty skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 12) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 13) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 15) W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 16) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 17) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 18) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 19) Na życzenie Klienta. 20) Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego. 21) Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 22) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 23) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 24) Opłata pobierana w wymienionej wysokości, bez względu na ilość utraconych czeków.

11 11 11 OSZCZĘDNOŚCI TAB. 3 Rachunki terminowych lokat oszczędnościowych w złotych i walutach obcych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 7. Wyciąg z rachunku bankowego 17) 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie 3. Elektroniczne kanały dostępu: 3.1 System bankowości elektronicznej dla osób fizycznych 1) : dostęp do systemu wysłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS wydanie koperty z hasłem aktywacyjnym Wydanie karty haseł jednorazowych za listę w chwili 0,5 0, wysłanie karty haseł jednorazowych wygenerowania 2,5 zł 2,5 zł abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej miesięcznie 3.2 System bankowości elektronicznej dla Rad Rodziców, PKZP oraz SKO 1): wydanie lub wysłanie tokena wydanie karty mikroprocesorowej wydanie duplikatu karty mikroprocesorowej miesięcznie Wydanie czytnika kart abonament za korzystanie z systemu bankowości elektronicznej miesięcznie Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku telefonicznie na hasło 2) miesięcznie przekazywane w formie komunikatu SMS za SMS 0,3 zł 0,3 zł 4. Wpłaty i wypłaty 4.1 Wpłata gotówkowa za wpłatę 4.2 Wypłata gotówkowa 3) za wypłatę 5. Przelewy krajowe 4) 5.1 przelew wewnętrzny: w placówce Banku za przelew w systemie bankowości internetowej 5.2 przelew zewnętrzny w systemie ELIIR: w placówce Banku 6 zł 6 zł za przelew w systemie bankowości internetowej 0,99 zł 0,99 zł Przelew zewnętrzny w systemie SORBNET w 5.3 placówce Banku/ w systemie bankowości za przelew 25 zł 25 zł internetowej 5.4. Przelew natychmiastowy na rachunek w innym banku krajowym w systemie przelewów natychmiastowych Blue Cash: 5) realizowany w placówce Banku realizowany w systemie bankowości za przelew internetowej 5 zł 5 zł 6. Przelewy zagraniczne 6.1 Realizacja przelewów (przekazów w obrocie dewizowym) 6) w trybie standardowym w placówce/ w systemie bankowości internetowej: pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS SEPA 7) 15 zł 15 zł Regulowany 8) polecenie wypłaty 9)10) 0,30% min. 3, max. 30 0,30% min. 3, max Realizacja przelewów(przekazów w obrocie dewizowym) 6) w trybie niestandardowym 11) w placówce/ w systemie bankowości internetowej: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: przekazy na kwoty nie przekraczające 5 zł 5 zł równowartości 10 EUR SEPA 7) Regulowany 8) polecenia wypłaty 9) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 0,10% min. 2, max. 10 0,10% min. 2, max Zwrot niepodjętej kwoty przekazu 12)13) 0,15% min. 2, max. 10 0,15% min. 2, max Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 14) za zlecenie 6.6 Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 15) Opłata Non-STP 16) Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego 75 zł + koszty banków trzecich 75 zł + koszty banków trzecich przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 6.9 Wydanie, na prośbę Klienta, zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu Nadanie komunikatu SWIFT za komunikat 1 1 chwili nr 1, pkt 12 za dokument w wygenerowania 8. Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza rachunku 18) 8.1 za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł 5 zł za dokument 8.2 za każdy miesiąc roku poprzedniego 1 1

12 12 12 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Rachunki lokaty w PLN Rachunki lokaty w walutach wymienialnych 9. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji Posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków zgromadzonych na rachunku na nr 1, pkt 12 nr 1, pkt 12 wypadek jego śmierci 10. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów za każdą zawartą umowę: 10.1 z Bankiem 10.2 z innymi bankami nr 1, pkt 13 nr 1, pkt Potwierdzenie wykonania blokady środków nr 1, pkt 14 nr 1, pkt 14 Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia utraconych: dokumentów bankowych, 12. dowodów tożsamości lub innych mających wpływ na wiarygodność dokumentów oraz innych przedmiotów mogących posłużyć do fałszowania zapisów w oryginalnych dokumentach bankowych obejmujące zasięgiem jednostki Banku BPS S.A., zrzeszone banki spółdzielcze, inne banki krajowe oraz placówki Poczty Polskiej. nr 1, pkt 15 nr 1, pkt Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 19) Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza rachunku za każdą realizację nr 1, pkt 18 nr 1, pkt 18 za dokument 35 zł 35 zł 1) Pobiera się jedną opłatę niezależnie od liczby otwartych rachunków. Opłata dotyczy instalacji systemu bankowości elektronicznej w siedzibie Klienta. Do rachunku oszczędnościowego POL-Efekt Bank nie oferuje usług bankowości elektronicznej. Do rachunków lokat terminowych dla Rad Rodziców oraz PKZP pobiera się opłatę zgodnie z Tabelą nr 2, pkt. 3. 2) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków 3) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej równowartość należy awizować, co najmniej 2 dni robocze przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 od kwoty przewyższającej równowartość W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% nie mniej niż 5 kwoty awizowanej. Realizacja nieawizowanej wypłaty gotówkowej uzależniona jest od stanu gotówki w danej placówce Banku. W przypadku braku możliwości realizacji dyspozycji wypłaty gotówkowej, konieczne będzie złożenie zamówienia na wypłatę gotówkową awizowaną. 4) Za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 5,00 PLN. 5) Maksymalna kwota przelewu to PLN 6) Przekaz w obrocie dewizowym jest to transakcja płatnicza, obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 7) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 8) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej o raz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 9) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 10) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 11) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i ) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 13) W przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT-ową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 14) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 15) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu roboczym. 16) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt i Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 17) Na życzenie Klienta. 18) Historia rachunku sporządzana jest w formie wydruku komputerowego. 19) Opłata pobierana z rachunku Dłużnika, dopiero po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją.

13 13 13 KARTY BANKOWE TAB. 4 Karty kredytowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania dla Młodych/Idealne/Senior/Premium POL-Konto/ POL-Konto Junior/ POL-Konto Student/ POL-Konto VIP 1. Wydanie nowej karty: 1.1 BPS VISA Credit 1.2 VISA Gold 2. Wznowienie karty: 2.1 BPS VISA Credit 25 zł 2.2 VISA Gold 25 zł 3. Obsługa karty kredytowej; 3.1 Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówkowych obciążających rachunek karty wyniosła: BPS VISA Credit mniej niż zł rocznie co najmniej BPS VISA Gold mniej niż rocznie co najmniej Wydanie/wznowienie dodatkowej karty 4.1 BPS VISA Credit 25 zł 4.2 BPS VISA Gold 25 zł 5. Obsługa dodatkowej karty 5.1 BPS VISA Credit, 35 zł 5.2 BPS VISA Gold 7 6. Wydanie duplikatu karty 5) 6.1 BPS VISA Credit, 25 zł 6.2 BPS VISA Gold 25 zł 7. Wydanie nowej karty w miejsce karty zastrzeżonej 5) 7.1 BPS VISA Credit, 25 zł 7.2 BPS VISA Gold 25 zł 8. Zmiana numeru PIN w bankomatach świadczących taką usługę 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty; Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 11. Transakcje bezgotówkowe: 1,3) 12. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków 3) : 12.1 w kraju 4% min za granicą 3) 4% min Przelew z karty za przelew 3% min 5 zł 14. Sprawdzenie salda w bankomacie 4) 15. dokonanie zakupu z Cashback w kraju 16. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany 1 okres 17. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 18. Zmiana danych Użytkownika karty 19. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 20. Obsługa nieterminowej spłaty: 2) Zmiana limitów na karcie od zmiany 22. Obniżenie wysokości limitu kredytowego od zmiany 23. Minimalna spłata zadłużenia na karcie miesięcznie od kwoty salda końcowego 3% min. 3 okresu rozliczeniowego 24. Pakiet Bezpieczna Karta miesięcznie 25. Zastrzeżenie karty przez jednostkę Banku, w przypadku wypowiedzenia umowy przez jednostkę Banku 26. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Posiadacza karty za dokument 35 zł 1) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 2) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienie do zapłaty zgodnie z Umową. 3) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3 % wartości transakcji, przy stosowaniu kursku własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku karty. 4) Usługa dostępna jedynie w bankomatach świadczących taką usługę. 5) Opłata nie jest pobierana, jeśli wydanie karty nastąpiło z przyczyn leżących po stronie Banku.

14 14 14 KREDYTY TAB. 5 Kredyty gotówkowe Lp. 1. Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 2) Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Super Gotówka/Mocna Gotówka: od kwoty kredytu 2.2 Kredyt Odnawialny: 3) od kwoty kredytu 2.3 kredyt Przyjazna Europa od kwoty kredytu Uruchomienie kredytu na rachunek w 3. innym banku krajowym (nie dotyczy kredytu odnawialnego) Spłata całości lub części kredytu przed terminem Prolongowanie terminu spłaty kredytu 6. Podwyższenie kwoty kredytu Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy (z wyłączeniem pkt. 4-6) Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do dla Młodych Idealne Senior Premium dla pozostałych Klientów 1) 5 od 3% min. 4 od 3,0 % min. 4 5 % min. 5 od 4% min. 4 od 3 % min. 4 5 % min. 5 od 4% min. 4 od 3 % min. 4 od 3% min. 4 do 2 % min. 4 5 % min. 5 od 6% 7) od 4 % min. 4 6) 6 % min. 5 od kwoty wcześniejszej spłaty od kwoty prolongowanej od kwoty podwyższenia 2 % min. 3 1 % min. 2 3 % min 3 1 % min. 4 3 % min. 3 1 % min. 4 2 % min. 3 1 % min. 3 3 % min. 5 1 % min. 5 za aneks zł 35 zł 35 zł 35 zł 5 zł/m-c, max. 5/rok 5 zł/m-c, max. 5/rok 5 zł/m-c, max. 5/rok 5 zł/m-c, max. 5/rok 5 zł/m-c, max. 5/rok zapłaty 4) Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta, w tym zmiana postanowień umowy od 5 od 5 od 5 od 5 od 5 kredytu/transakcji kredytowej, niepodlegające aneksowaniu Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych według kosztów rzeczywistych 1) Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt gotówkowy zawartych do r. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. 6) Prowizja dotyczy wszystkich posiadaczy rachunków typu POL - Konto. Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie. W przypadku umów kredytowych zawartych do r. prowizję za przedłużenie Umowy kredytu pobiera się zgodnie ze stawką określoną w obowiązującej Umowie kredytu. 7) Dla posiadaczy rachunków typu POL - Konto prowizję pomniejsza się o 1 p.p. TAB. 6 Kredyty hipoteczne Lp Rodzaj usług (czynności) Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 2) Udzielenie kredytu 3) : Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Kredyt Konsolidacyjny Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 4) od kwoty kredytu 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym dla Młodych Idealne Senior Premium dla pozostałych Klientów 1) 5 od 1 % min. 40 0,5 % min. 10 od 2 % min. 40 0,5 % min. 10 od 2 % min. 40 0,5 % min. 10 od 1 % min. 40 0,5 % min. 10 od 3 % min. 40 0,5 % min. 10

15 15 15 Tryb dla Lp. Rodzaj usług (czynności) pobierania dla pozostałych Senior Młodych Idealne Premium Klientów 1) 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 5) : 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty 1 % 2 % 2 % 1 % 2 % 5.2 powyżej 5 lat trwania Umowy kredytu wcześniejszej spłaty 0 % 0 % 0 % 0 % 0 % 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 75 zł 75 zł 75 zł 75 zł 9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy Przeprowadzenie inspekcji nieruchomości stanowiącej zabezpieczenie spłaty kredytu 6) 13. Sporządzenie historii kredytu na 5 zł/m-c, max. 5 zł/m-c, max. 5 zł/m-c, max. 5 zł/m-c, max. 5 zł/m-c, max. wniosek Kredytobiorcy 5/rok 5/rok 5/rok 5/rok 5/rok 14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 6) Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta, w tym zmiana postanowień umowy kredytu/transakcji od 5 od 5 od 5 od 5 od 5 kredytowej, niepodlegające aneksowaniu 17. według według według według według Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 8) kosztów kosztów kosztów kosztów kosztów rzeczywistych rzeczywistych rzeczywistych rzeczywistych rzeczywistych 1) Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt hipoteczny zawartych do r., z wyłączeniem opłat określonych w Tab ) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się, w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli kwota kredytu jest wyższa niż kwota refinansowania, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowanie. Nie dotyczy kredytu konsolidacyjnego. 4) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 5) Prowizji nie pobiera się, jeśli kwota spłaty nie przekracza w miesiącu 30. Prowizji nie pobiera się od kredytów w kwocie do 80 00, udzielonych na podstawie umów zawartych przed 18 grudnia 2011 r. 6) Pierwsza inspekcja. 7) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 8) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. TAB. 7 Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) 1) Tryb pobierania 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego prowizja przygotowawcza 2) : 1.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od wnioskowanej kwoty 0,1 % min. 25 zł 2. Udzielenie kredytu: 2.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 5 % od kwoty kredytu min Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem prowizja rekompensacyjna 3) : 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty wcześniejszej spłaty 2 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu: 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 2 % prolongowanej min Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 4) 5 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy: 7.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych za aneks Podwyższenie kwoty kredytu 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 2 % zwiększanej min Wydanie promesy udzielenia kredytu 5) 0,5 % od kwoty kredytu min Wyciąg z rachunku kredytowego 15 zł

16 Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 35 zł 12. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 5 zł/m-c, max. 5/rok 13. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 6) Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 7) od Inne czynności wykonywane na wniosek Klienta, w tym zmiana postanowień umowy kredytu/transakcji kredytowej, niepodlegające aneksowaniu od 5 1) Wartości stawek dotyczą również Umów o kredyt zawartych do r. 2) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 4) Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. 5) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 6) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 7) Za wydanie dokumentów związanych ze zwolnieniem prawnych zabezpieczeń, nie pobiera się prowizji. INNE USŁUGI TAB. 8 Ubezpieczenia Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Ubezpieczenie TU na Życie Europa S.A. Życie jest najważniejsze oraz Praca też jest ważna Kredytobiorcy do kredytu gotówkowego, w okresie kredytowania: 1.1. Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat 1 A. PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Zgon, Zgon wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Całkowita Niezdolność do Pracy, Czasowa Niezdolność do Pracy oraz Utrata stałego źródła dochodów 1.1.A.1 od 1 miesiąca do 12 miesięcy 1,8108% 1.1.A.2 od 13 miesiąca do 24 miesięcy 3,6216% za cały okres 1.1.A.3 od 25 miesiąca do 36 miesięcy 5,4324% ubezpieczenia 1.1.A.4 od 37 miesiąca do 48 miesięcy 7,2432% 1.1.A.5 od 49 miesiąca do 60 miesięcy 9,0540% B. DODATKOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Poważne Zachorowanie 1.1.B.1 od 1 miesiąca do 12 miesięcy 1,2504% 1.1.B.2 od 13 miesiąca do 24 miesięcy 2,5008% za cały okres 1.1.B.3 od 25 miesiąca do 36 miesięcy 3,7512% ubezpieczenia 1.1.B.4 od 37 miesiąca do 48 miesięcy 5,0016% 1.1.B.5 od 49 miesiąca do 60 miesięcy 6,2520% C. DODATKOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Pobyt w Szpitalu 1.1.C.1 od 1 miesiąca do 12 miesięcy 1,4268% 1.1.C.2 od 13 miesiąca do 24 miesięcy 2,8536% za cały okres 1.1.C.3 od 25 miesiąca do 36 miesięcy 4,2804% ubezpieczenia 1.1.C.4 od 37 miesiąca do 48 miesięcy 5,7072% 1.1.C.5 od 49 miesiąca do 60 miesięcy 7,1340% 1.2 Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 65 lat oraz nie przekracza 80 lat 1 A. PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Zgon, Zgon wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 1.2.A.1 od 1 miesiąca do 12 miesięcy 3,3060% 1.2.A.2 od 13 miesiąca do 24 miesięcy 6,6120% za cały okres 1.2.A.3 od 25 miesiąca do 36 miesięcy 9,9180% ubezpieczenia 1.2.A.4 od 37 miesiąca do 48 miesięcy 13,2240% 1.2.A.5 od 49 miesiąca do 60 miesięcy 16,5300% 2. Ubezpieczenie TU na Życie Europa S.A. Życie jest najważniejsze Kredytobiorcy do kredytu hipotecznego, w okresie kredytowania: 2.1. Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat 1 A. PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Zgon, Zgon wskutek Nieszczęśliwego Wypadku, Całkowita Niezdolność do Pracy oraz Czasowa Niezdolność do Pracy 2.1A.1 okres 12 miesięcy za cały okres ubezpieczenia 2,0592% B. DODATKOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Poważne Zachorowanie 2.1B.1 okres 12 miesięcy za cały okres ubezpieczenia 2,0052% C. DODATKOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Pobyt w Szpitalu 2.1.C.1 okres 12 miesięcy za cały okres ubezpieczenia 0,1608% 2.2 Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia przekracza 65 lat oraz nie przekracza 80 lat 1 A. ZAKRES UBEZPIECZENIA: Zgon, Zgon wskutek Nieszczęśliwego Wypadku 2.2.A.1 okres 12 miesięcy za cały okres ubezpieczenia 5,5260% 3. Ubezpieczenie TU na Życie Europa S.A. Praca też jest ważna Kredytobiorcy do kredytu hipotecznego, w okresie kredytowania: 3.1. Zakres ubezpieczenia dla osób, których wiek na ostatni dzień okresu ubezpieczenia nie przekracza 65 lat 1 A. PODSTAWOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA: Utrata stałego źródła dochodów 3.1.A.1 od 1 miesiąca do 12 miesięcy za cały okres ubezpieczenia 0,1368%

17 17 17 B. DODATKOWY ZAKRES UBEZPIECZENIA 2 : Utrata stałego źródła dochodów 3.1.B.1 od 13 miesiąca do 24 miesięcy 0,2736% 3.1.B.2 od 25 miesiąca do 36 miesięcy za cały okres 0,4104% 3.1.B.3 od 37 miesiąca do 48 miesięcy ubezpieczenia 0,5472% 3.1.B.4 od 49 miesiąca do 60 miesięcy 0,6840% 1) Wiek najstarszego ze Współkredytobiorców. 2) Zakres ubezpieczenia uwarunkowany jest oceną ryzyka kredytowego. TAB. 9 Czeki w obrocie dewizowym Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Skup czeków podróżnych 1) : od łącznej wartości czeków w jednej walucie 1% min Skup czeków wystawionych/sprzedanych w obrocie dewizowym 2) od łącznej wartości czeków 1% min Skup czeków płatnych w BS 5) od łącznej wartości czeków 0,25 % min. 1, max Warunkowy skup czeków 2) od łącznej wartości czeków 1,5% min Inkaso czeków 3,4) od łącznej wartości czeków w 0,25% jednej walucie min. 35 zł, max Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku od czeku 5 + koszty rzeczywiste banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 7.1 czeki opiewające na euro - EUR: płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową 4 EUR za czek płatne w pozostałych krajach 10 EUR 7.2 czeki opiewające na funty brytyjskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii za czek 4 GBP 7.3 czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 4 USD płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego za czek czeku 3 USD 7.4 Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii 15 AUD za czek 7.5 Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii 50 DKK 8. Zryczałtowana opłata pocztowa - opłata porto - za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego 3) 15 zł 1) Przy skupie czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków zagranicznych oraz rzeczywistych. 2) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 7 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 3) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 7 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank. 4) Jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać opłatę od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. 5) Przy skupie czeków płatnych w BS nie pobiera się opłaty porto. TAB. 10 Usługi różne Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wydanie kserokopii umowy za dokument 5 2. Wydanie opinii lub zaświadczenia o kliencie na wniosek Klienta za dokument 35 zł 3. Potwierdzenie klucza telegraficznego 25 zł 4. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową od 5 do 30 lub na uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) zasadach wzajemności 5. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 5.1 krajowego 1 za stronę 5.2 zagranicznego 15 zł 6. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie do Biura Informacji Kredytowej S.A. wniosku Klienta o usunięcie jego danych w rachunku zapisanym w bazie BIK S.A. przed terminem określonym w art.105a ust.4 Prawa bankowego lub przed upływem okresu dostosowawczego (art.6 ustawy o zmianie ustawy o ochronie informacji niejawnych - DZ.U. z 2005r.Nr 85,poz.727) za dokument stawka za standardową pojedynczą korektę danych wg obowiązującego cennika BIK S.A Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia dokumentu tożsamości na wniosek osoby nie będącej w momencie składania dyspozycji Klientem Banku 3 8. Postępowanie wyjaśniające, korespondencja z zagranicą wykonane na zlecenie Klienta 2) 4 + koszty rzeczywiste 9. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20zł 10. Przechowywanie depozytu 3) : 10.1 duplikatów kluczy miesięcznie od 25 zł + VAT 10.2 bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych dokumentu 25 zł 10.3 papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od wartości 1 % dokumentu min. 5 zł max innych rzeczy ruchomych za depozyt Dojazd do Dłużnika samochodem w celu windykacji kwota płatna przez Dłużnika za każdy faktycznie przejechany kilometr 2 zł 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art. 110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec Banku zasadę wzajemności. 2) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 3) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej.

18 18 18 TAB. 11 Czynności kasowe w złotych Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki 1) : 1.1 osób prywatnych prowadzone w Banku 1.2 podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku 0,5% min. 4 zł 1.3 prowadzone w innych bankach krajowych w systemie Elixir 0,5% min. 4 zł 1.4 prowadzone w innych bankach krajowych w systemie Blue Cash 1 2. Płatność kartą obcą w kasie Banku 3% min. 3 zł 3. Wpłaty i wypłaty gotówkowe na rachunki w bankach, z którymi Bank zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi obrotu oszczędnościowego wg porozumienia 4. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 4.1 do 10 szt. 4.2 powyżej 10 szt. 0,5% min Skup i sprzedaż walut obcych 6. Prowizja za wpłaty gotówkowe z tytułu należności: 6.1 za usługi świadczone przez Telefonię DIALOG 3 zł 6.2 za usługi świadczone przez Telewizje VECTRA 2 zł 1) Jeżeli umowa z Posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od Posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy.

19 19 19 PRODUKTY WYCOFANE Z OFERTY TAB. 12 Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe w ofercie Banku do r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania POL- Konto VIP POL- Konto POL- Konto Student 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 1) miesięcznie 15 zł 8,5 zł 2, 3. Prowizja za uruchomienie limitu w POL-Koncie 2) miesięcznie 4,9 zł 4,9 zł 4,9 zł 4. Wpłata gotówkowa 4.1 w jednostkach ŁBS Lubań, w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych za wpłatę 4.2 w placówkach Poczty Polskiej 3) za wpłatę równowartość opłaty pobieranej od ŁBS Lubań przez ppup Poczta Polska 5. Wypłata gotówkowa w jednostce ŁBS Lubań 4) za wypłatę 6. Przelew na rachunek w Banku: 5) 6.1 w placówce Banku 1,5 zł za przelew 6.2 w systemie bankowości internetowej IB 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIIR: 5) 7.1 w placówce Banku 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł za przelew 7.2 w systemie bankowości internetowej IB 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 5) za przelew 25 zł 25 zł 25 zł 25 zł 9. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie BLUECASH 13) 9.1 w placówce Banku za przelew 9.2 w systemie bankowości internetowej IB 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 10. Zlecenie stałe na rachunek: 6) 10.1 w Banku złożony w jednostce ŁBS Lubań 0,5 0,5 0,5 0, złożony w systemie bankowości elektronicznej IB 10.2 w innym banku krajowym za zlecenie złożony w jednostce ŁBS Lubań 1 zł 2 zł 2 zł 2 zł złożony w systemie bankowości elektronicznej IB 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 0,99 zł 10.3 modyfikacja stałego zlecenia 1 zł 5 zł 2 zł 2 zł 11. Polecenie zapłaty: 11.1 realizacja z rachunku dłużnika 7) 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł za zlecenie 11.2 odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty 3 zł 5 zł 3 zł 3 zł Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika za zlecenie 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 12. System bankowości internetowej Internet Banking 12.1 aktywacja dostępu 12.2 dostęp do systemu miesięcznie 12.3 wysyłanie hasła aktywacyjnego lub hasła jednorazowego za pomocą SMS do 5 sztuk w miesiącu powyżej 5 sztuk w miesiącu 8) 0,3 0,3 0,3 0, wydanie lub wysłanie koperty z hasłem aktywacyjnym wydanie listy haseł jednorazowych 0,5 0,5 za listę wysłanie listy haseł jednorazowych listem zwykłym 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 2,5 zł 13. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku: 13.1 telefonicznie na hasło 10) miesięcznie 1 zł 3 zł 3 zł 3 zł 13.2 przekazywane w formie komunikatu SMS 11) za SMS 0,3 0,3 0,3 14. Realizacja czeku gotówkowego 14.1 w jednostkach Banku oraz w Grupie BPS 12) za czek 14.2 w placówkach Poczty Polskiej 3) równowartość opłaty pobieranej od ŁBS Lubań przez ppup Poczta Polska 15. Potwierdzenie czeku za czek 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 16. Wydanie blankietów czeków za czek 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 17. Inkaso czeku za czek 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 18. Wyciąg z rachunku bankowego za wyciąg zgodnie z Tabelą 1, pkt Sporządzenie historii rachunku na wniosek Posiadacza za dokument zgodnie z Tabelą 1, pkt Pozostałe opłaty niewymienione w niniejszej tabeli niosek zgodnie z Tabelą 1 Posiadacza dla go Konta Idealnego 1) Nie pobiera się opłaty za prowadzenie rachunku za miesiąc, w którym rachunek został otwarty. 2) Jeżeli limit w POL-Koncie uruchomiony jest po 15 dniu miesiąca, za ten miesiąc nie pobiera się miesięcznej stawki za możliwość korzystania z limitu. 3) Opłata pobierana jest według stawki obowiązującej w umowie z Pocztą Polską, a jej wysokość aktualizowana jest co miesiąc przez PP w oparciu o wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych i podawana jest do wiadomości Klientów w jednostkach Banku. 4) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5) Za przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 PLN. 6) Opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 7) Opłata pobierana z rachunku dłużnika. 8) Opłata pobierana za każdy wysłany sms. POL- Konto Junior

20 ) Na życzenie Klienta. 10) Opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych rachunków. 11) Opłata pobierana za każdy wysłany sms. 12) Dotyczy Banku oraz banków spółdzielczych będących stronami Porozumienia w sprawie wzajemnej zastępczej obsługi czeków gotówkowych oraz książeczek oszczędnościowych z wkładami płatnymi na każde żądanie. 13) Maksymalna kwota przelewu wynosi PLN TAB. 13 Rachunek płatny na każde żądanie w złotych potwierdzony książeczką oszczędnościową 1) i książeczki mieszkaniowe w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku 2. Wydanie książeczki 1 3. Prowadzenie rachunku miesięcznie 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana w jednostkach ŁBS Lubań, jednostkach Banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych, innych bankach, z którymi ŁBS Lubań zawarł porozumienie w sprawie zastępczej za wpłatę obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych oraz placówkach Poczty Polskiej. 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana w: 5.1 jednostkach organizacyjnych ŁBS Lubań, w jednostkach BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych za wypłatę 5.2 innych bankach, z którymi ŁBS Lubań zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych bez sprawdzenia salda ze sprawdzeniem salda za wypłatę 5 zł 5.3 w placówkach Poczty Polskiej 6. Przelew na rachunek: 2) 6.1 prowadzony w Banku 6.2 w innym banku krajowym 6 zł 6.3 natychmiastowy w innym banku krajowym w systemie BlueCash 3) za przelew realizowany w Placówce Banku realizowany w systemie bankowości elektronicznej 5 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2) za przelew 25 zł 8. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) od usługi wg kosztów rzeczywistych 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym w 2 jednostkach Banku, jednostkach banku BPS S.A., zrzeszonych bankach spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej w jednostkach banku BPS S.A,, zrzeszonych bankach 1 spółdzielczych, innych bankach krajowych oraz placówkach Poczty Polskiej 11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 13. Wstępne wyliczenie premii gwarancyjnej na wniosek właściciela książeczki Likwidacja książeczki mieszkaniowej na życzenie Klienta 25 zł 1) Dotyczy rachunków płatnych na każde żądanie potwierdzonych książeczka oszczędnościową zakładanych do r. 2) przelewy złożone z numerem rachunku odbiorcy niezgodnym ze standardem NRB pobiera się dodatkową opłatę w wysokości 1,00 PLN. 3) Maksymalna kwota przelewu wynosi PLN. TAB. 14 Rachunek z wkładami oszczędnościowymi terminowymi potwierdzonymi książeczką oszczędnościową w ofercie Banku do Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Prowadzenie rachunku miesięcznie 2. Wydanie książeczki 3. Wpłata gotówki na rachunek za wpłatę 4. Wypłata gotówki z rachunku w jednostce Banku prowadzącej rachunek 1) za wypłatę 5. Przelew na rachunek w Banku 2) : 5.1 w placówce Banku 6. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIIR 2) : 6.1 w placówce Banku 6 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie SORBNET 2) za przelew 25 zł 8. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie BLUECASH 3) 8.1 w placówce Banku w systemie bankowości elektronicznej 5 zł 9. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) wg kosztów rzeczywistych 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez Klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w 2 związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 12. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji Likwidacja książeczki 1) Wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% od kwoty przewyższającej W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% kwoty awizowanej. Kierownik jednostki organizacyjnej może obniżyć kwotę, którą należy awizować.

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 20.02.2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 12/Z/2017 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 20.02.2017 r. Lubań, 2017

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla umów zawartych od 002015 obowiązuje od dnia zawarcia Umowy dla umów zawartych do 312014 obowiązuje od 002015 Lubań, 2014 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 16.03.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 39/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 05.03.2015 r. Lubań, 2015

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 36 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 19 sierpnia 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 01 września 2015 r.

Warszawa, 01 września 2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 50/08/AB/DZP/2015 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 sierpnia 2015 roku. Warszawa, 01 września 2015 r. 2 Spis treści: Zasady opłat i prowizji bankowych...3 RACHUNKI...4 TAB. 1 Konta

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 07.04.2017r. obowiązuje od 10 kwietnia 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 31/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 21 kwietnia 2016 r. Obowiązuje od 01 maja 2016 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do Uchwały nr 110/31/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Wilamowicach z dnia 13.09.2013r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PAŹDZIERNIK, 2013r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Krapkowicach. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 3/07/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 31.07.2015r. Bank Spółdzielczy w Krapkowicach Taryfa obowiązuje w zakresie: - TAB. 11 od 05.08.2015r. - TAB.1 do TAB.10

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 37 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jarosławiu z dnia 07 lipca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jarosławiu dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Żołyni Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 29/Z/16 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żołyni z dnia 05.12.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żołyni dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Grupa BPS www.bsnidzica.pl Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, sierpień 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 25/Z/2017 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 23.06.2017 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BSZK W KRAŚNIKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Obowiązuje od 22.07.2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 RACHUNKI... 3 TAB. 1 Konta osobiste... 3 TAB.

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT DLA POSIADACZY RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO ROZLICZENIOWYCH I OSZCZĘDNOŚCIOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W RASZYNIE Uchwała nr 09/2016 Zarządu BS w Raszynie z dnia 20.01.2016

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 44/2/ 2017 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 3 listopada 2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POWIATOWEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SOKOŁOWIE PODLASKIM DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień 01.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo