Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia r.) LUBAWA, grudzień 2013 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Lubawie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Lubawie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Lubawie w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowych pobiera się w ostatnim dniu każdego miesiąca. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Lubawie nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lubawie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Lubawie z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Lubawie. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów zawartych przez Bank BPS SA z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Lubawie. 2

3 Spis załączników: Zał. nr 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto Zał. nr 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Zał. nr 3 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Zał. nr 4 RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI Zał. nr 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Zał. nr 6 KREDYTY ZŁOTOWE Zał. nr 7 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto Zał. nr 8 CZYNNOŚCI KASOWE I INNE USŁUGI Zał. nr 9 - KARTY KREDYTOWE 3

4 Załącznik nr 1 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto Stawka Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Otwarcie rachunków prowadzonych w ramach POL-Konta: 1.1 POL-Konto 1.2 LUZ-Konto 1.3 LIVE-Konto 1.4 POL-Konto Senior bez opat 1.5 POL-Efekt 1.6 POL-Konto VIP 2. Prowadzenie rachunków miesięcznie: 2.1. POL-Konto 5,00 zł 2.2. LUZ-Konto 2.3. LIVE-Konto 2.4. POL-Konto Senior 3,00 zł. 2.5 POL-Efekt 2.6 POL-Konto VIP 15,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunki prowadzone w ramach POL-Konta dokonana: 3.1. w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubawie 3.2. w jednostkach Banku BPS SA i zrzeszonych bankach spółdzielczych 4. Wypłata: Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty 50 tysięcy pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej gotówki z rachunków prowadzonych przez BS w Lubawie, o których mowa w p.pkt do p.pkt 2.4 i p.pkt 2.6., 4.2 Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej z rachunku POL-Efekt w trakcie jednego okresu rozliczeniowego tj. miesiąca kalendarzowego: a) pierwsza wypłata 0,25% b) kolejne wypłaty 1) nie mniej niż 9,50 zł Czeki Realizacja czeku gotówkowego : - w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. - w bankach stronach Porozumienia z dnia r. max 0,50% min. 2,50 zł Uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku 5.2 Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 5.3 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,50 zł 5.4 Inkaso czeku 6,00 zł 4

5 6. Przelewy: 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.2. Na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków Opłata nie dotyczy przelewu (przeksięgowania) na rachunek POL-Efekt. 6.4 Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 7. Zlecenie stałe: 7.1 na rachunki innych klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 7.2 na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 1,00 zł 0,50 zł 3,50 zł 1,00 zł 35,00 zł 15,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 3,50 zł 1,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. Polecenie zapłaty: realizacja z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 8.1. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 3,00 zł 8.2. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za złożenie jednego odwołania: 3,00 zł 8.3 Przyjęcie zgody polecenia zapłaty (obciąża rachunek dłużnika) 5,00 9. System Bankowości Internetowej (SBI): 9.1. Udostępnienie usługi / wydanie tokena / wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania 9.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi UWAGA: pobiera się jedną opłatę za dostęp do wszystkich rachunków w ramach jednego segmentu klienta. a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 3,00 zł b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 2,00 zł e) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 9.3. Wydanie nowego tokena w miejsce zniszczonego lub utraconego 200,00 zł Zablokowanie lub odblokowanie: a) dostępu do SBI b) odblokowanie tokena 7,00 zł 9.5. Wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie klienta 50,00 zł Rezygnacja z SBI a) do 2 lat od udostępnienia usługi 200,00 zł b) po 2 latach od udostępnienia usługi 5

6 10. Usługa SMS: 10.1 Udostępnienie usługi 10.2 Opłata miesięczna za korzystanie z usługi: a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 3,50 zł. b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 2,00 zł. e)dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 10.3 Realizacja dyspozycji zmiany numeru telefonu 5,00 zł 11. Karty płatnicze: Zgodnie z Opłaty związane z kartami dla posiadaczy rachunku POL-Konto załącznikiem nr 7 do Taryfy 12. Wyciągi: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 12.1 Spółdzielczego w Lubawie, wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie 12.2 kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3,00 zł 12.3 sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,00 zł 13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 30,00 zł 14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 zł 15. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 30,00 zł 16. Likwidacja rachunku. 1) opłat nie pobiera się niezależnie od ilości wypłat w przypadku wypłaty środków w formie bezgotówkowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w BS. 6

7 Załącznik nr 2 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Lp. Stawka Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 12,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 4.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; 4.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 1) 5.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych w BPS SA bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; 5.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 5,00 zł Uwaga: prowizję pobiera się od klienta. 6. Przelewy: 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku 1,00 zł 6.2. na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku 3,50 zł 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata.(patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki (w systemie MIG-DZ, ). 35,00 zł 15,00 zł wg kosztów rzeczywistych 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ) 7

8 10. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie MIG-DZ) 11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 12. Likwidacja książeczki. 1) Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 8

9 Załącznik nr 3 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ LP. Stawka Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 20,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki z rachunku Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w 4. /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5. Przelew: 5.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.2. na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.3. przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania 0,30 % nie mniej niż 3,00 zł. 0,30 % nie mniej niż 3,00 zł. 1,00 zł 0,50 zł 3,50 zł 1,00 zł środków 6. Czeki: 6.1 wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 1,00 zł 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 25,00 zł 7.2. wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 3,00 zł 7.3 sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,00 zł 8. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 9. Likwidacja rachunku. 9

10 Załącznik nr 4 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych Lp. RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI Stawka Rodzaj usług (czynności) obowiązująca I. RACHUNKI POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 5. Przelew z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 5.2. w innych bankach 3,00 zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. (patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), wg kosztów rzeczywistych 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 9. Likwidacja książeczki. II. RACHUNKI LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty. 2. Wpłaty na rachunek lokaty. 3. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie 4.2. w innych bankach 3,00 zł 5. Za zerwanie lokaty terminowej z oprocentowaniem negocjowanym Uwaga: prowizję pobiera się w przypadku nie powiadomienia Banku o likwidacji lokaty na 1 miesiąc przed planowanym terminem 0,10% zerwania lokaty. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 7. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 8. Likwidacja lokaty. 10

11 Załącznik nr 5 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Stawka Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 3. Historia rachunku (w formie wydruku komputerowego) za 1 stronę 5,00 zł 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 15,00 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 15,00 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika od każdego przelewu dokonywanego na rachunek organu egzekucyjnego 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Lubawie, b) z innymi bankami. 20,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,00 zł 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 10.1 telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych 5,00 zł rachunków, 11. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której przysługuje premia gwarancyjna 30,00 zł 12. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której nie przysługuje premia gwarancyjna 13. Za wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej (bez likwidacji wkładu) 20,00 zł 14. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 12,00 zł Umorzenie utraconej książeczki Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu 15. wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 11

12 Załącznik nr 6 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych I. Kredyty gotówkowe KREDYTY ZŁOTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: 1) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP od wnioskowanej kwoty 1 % dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 3 % od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów 4 % 2.2 Kredyt Odnawialny: 2) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 1 % 1,5 % dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto od kwoty kredytu min. 40 zł 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 0 zł 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 3 % od kwoty min. 60 zł prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 0 % 1,5 % min. 20 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 100 zł 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 30 zł Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 1) Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie prowizja zostaje obniżona o 0,50 p.p. 2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 50 zł 12

13 II. Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Kredyt Konsolidacyjny: 1) 2.1 dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 2.2 dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 2.3 dla pozostałych Klientów Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) od kwoty kredytu Stawka 0 % 1 % min. 400 zł 1,50 % min. 400 zł 2 % min. 400 zł 0,5 % min. 100 zł 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 0 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 3) 0% 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty 2 % 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 100 zł 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 300 zł 8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200 zł 10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200 zł 11. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 50 zł Przeprowadzenie kontroli inwestycji: 12. a) przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu 170 zł b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu za każdą 170 zł kontrolę 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) 30 zł Sporządzenie i wysłanie pisma informującego kredytobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata 40 zł 13

14 17. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) 17.1 Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 50 zł 1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania. Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie prowizja zostaje obniżona o 0,20 p.p. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 14

15 III. Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 0,1 % wnioskowanej kwoty min. 50 zł 1.2 Kredyt studencki 0 zł 2. Udzielenie kredytu 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3 % od kwoty kredytu min. 100 zł 2.2 Kredyt studencki miesięcznie od kwoty raty 1 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 0 zł 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 0 % 4.2 pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % min. 60 zł od kwoty 5.2 kredyt studencki prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu 3 % min. 20 zł 2 % min. 20 zł 6.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty podwyższenia 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2) 50 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 100 zł za aneks 8.2 kredyt studencki 50 zł 9. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20 zł 13. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 30 zł Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 50 zł 15

16 IV. Ubezpieczenia Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 1) ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt 1.1 Pakiet podstawowy ( tj. śmierć ubezpieczonego i trwała i całkowita niezdolność do pracy) 1.2 Pakiet rozszerzony (tj.pakiet podstawowy + w przypadku poważnego zachorowania ) 0,088% 0,128% 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do Kredytu Odnawialnego 2) 0,710% ubezpieczenie Bezpieczny Rachunek w przypadku śmierci ubezpieczonego. 3. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do Kredytów Hipotecznych składka pobierana miesięcznie 0,038% 3.2 składka pobierana rocznie 0,456% 4. Ubezpieczenie pomostowe spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu 0,068% hipoteki Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń 0,06% 5. losowych 4)- składka pobierana rocznie. 6. Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 5) 0,09% 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania ( składka pobierana za cały okres kredytowania). 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki, składka pobierana za okres 12 miesięcy. 3) Powyżej zł. do zł. włącznie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt PLUS, ubezpieczenie w przypadku śmierci Kredytobiorcy i niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego okresu kredytowania oraz stawki. 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 5) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. 16

17 Załącznik nr 7 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto L.p Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa VISA paywave Karta niespersona -lizowana 1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 3. Opłata za użytkowanie karty POL-Konto VIP 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 POL-Konto 3 zł / 0 zł 2) 1,50 zł 1,50 zł 3.3 POL-Konto Senior 3 zł / 0 zł 2) 1,50 zł 1,50 zł miesięcznie 3.4 LIVE-Konto 2 zł/ 0 zł 3) 1,50 zł 1,50 zł 3.5 LUZ-Konto 2 zł/ 0 zł 3) 1,50 zł 1,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 4) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 6.5 w punktach akceptujących kartę zagranicą od transakcji od transakcji od transakcji 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 6.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 10 zł zł zł zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Opłata nie jest pobierana, jeśli zostaną zrealizowane transakcje bezgotówkowe na kwotę 350,00 zł w danym miesiącu, tj. miesiącu kalendarzowym. 3) Opłata nie jest pobierana, jeśli zostaną zrealizowane transakcje bezgotówkowe na kwotę 150,00 zł w danym miesiącu, tj. miesiącu kalendarzowym. 4) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 17

18 Załącznik nr 8 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych Lp. CZYNNOŚCI KASOWE I INNE USŁUGI Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a)osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubawie b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubawie, z zastrzeżeniem litery f) c) prowadzone w innych bankach krajowych dotyczące wpłat z tytułu kredytów lub pożyczek 0,30% nie mniej niż 4,50 zł 0,50% nie mniej niż 5,00 zł d) ) prowadzone w innych bankach krajowych z tytułów innych niż wymienione w punkcie c) 1) 0,50% nie mniej niż 4,50 zł e) Starostwa Powiatowego w Iławie z tytułu opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. f) wpłaty na rachunki wspólnot mieszkaniowych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubawie 0,00 zł g) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci) 2) 1,30 zł. 2. Wypłaty zlecone (z konta 291) Uwaga: prowizję od wypłat opłaca pobierający, jeżeli kwota należnej prowizji 0,50% nie mniej niż 3,50 zł nie została przekazana wraz ze zleceniem do wypłaty przez zleceniodawcę. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 3. Uwaga: prowizję pobiera się od klientów nie posiadających rachunków w BS Lubawa. a) do 5 szt., b) powyżej 5 szt. 0,50% min. 5,00 zł 4. Za obsługę reklamacji za pośrednictwem OGNIVO 1) PROMOCJA prowizja od wpłat gotówkowych przekazywanych na konta zakładów energetycznych (za energię) w okresie od dnia r. do r. wynosi 0,50 zł., w okresie od r. do odwołania wynosi 1,00 zł. 2) Z wyłączeniem Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste- Środowisko, Ostróda, ul. Wojska Polskiego 5, dla którego stosuje się stawkę 0,00 zł. 18

19 II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Tryb Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka pobierania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1 ), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2 ) 10 zł od transakcji 1.3 przelewy regulowane 3 ) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4 ) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5 ) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 4.2 przelewy SEPA 2 ) 10 zł 4.3 przelewy regulowane 3 ) od transakcji 30 zł 4.4 polecenia wypłaty 4 ) 6 ) 0,25% min. 30 zł, max 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7 ): 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł od transakcji 5.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 75 zł + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8 ): przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej zł walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości zł w innej walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 zł 9. Opłata Non-STP 9 ) od transakcji 30 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 19

20 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. III. USŁUGI RÓŻNE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy. 10,00zł. 2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego w Lubawie na wniosek klienta. 25,0zł. 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego oraz w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego. IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego Tryb pobierania za każdy depozyt Stawka 20,00 zł. 2. Przechowanie depozytu: a) duplikatów kluczy miesięcznie 12,00 zł b) książeczek oszczędnościowych i innych dokumentów Uwaga: -opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Lubawie oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym rozdziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki obowiązującej. miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu 20

21 Załącznik nr 9 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych KARTY KREDYTOWE L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb BPS VISA pobierania Credit Visa Classic 1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej 1) : 3.1. w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł po zł co najmniej zł miesiącach od - 0 zł dnia wydania karty 3.2 od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż 600 zł - 4,50 zł co najmniej 600 zł miesięcznie - 0 zł 4. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł 54 zł co najmniej zł rocznie 0 zł - 5. Wydanie duplikatu karty 0 zł 0 zł 6. Zmiana numeru PIN w - 0 zł bankomatach świadczących taką usługę 7. Powtórne generowanie i 0 zł 0 zł wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Telefoniczne odblokowanie - 0 zł numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Transakcje bezgotówkowe 2) 0 zł 0 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 10.1 w kraju 3 % 3 % min. 5 zł min. 5 zł 10.2 za granicą 3 % 2 % min. 10 zł min. 20 zł 11. Przelew z karty za przelew 3 % min. 10 zł 3 % min. 10 zł 12. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 13. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł 3 zł 21

22 14. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 15. Zmiana danych Użytkownika karty 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 17. Obsługa nieterminowej spłaty 3 ) 18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 20 zł 20 zł 3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 22

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych (obowiązuje od 01.10.2015

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE KONTA OSOBISTE 1. Otwarcie rachunku. Bez opłat 2. Prowadzenie rachunku wraz z całodobowym dostępem do usługi Bankofon

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. Janów Lubelski, listopad 2017 Załącznik nr 1 do uchwały nr 76/112017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Janowie Lubelskim z dnia 24.11.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JANOWIE LUBELSKIM DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 6/4/2013 z dnia 25 styczeń 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/1/BS/Z/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 26 października 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Siemiatycze,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 79/BS/Z/14 Zarządu Banku Spółdzielczego w Siemiatyczach z dnia 08.12.2014 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami: Nr 12/BS/Z/15 z dnia 05.03.2015 r.,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 12.01.2016r. Z a s a d y p o b

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe. Banku Spółdzielczego w Garwolinie. dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 22/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Garwolinie. z dnia 16 listopada 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 49/05/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 20 czerwca 2012 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05 2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 3 do Uchwały nr 10/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 15.02.2017 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Załącznik do Uchwały Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu Banku nr 98/2015 z dnia 18.09.2015r (zmiana

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Łużyckiego Banku Spółdzielczego w Lubaniu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych go Banku Spółdzielczego w Lubaniu obowiązuje od 01.12.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 114/Z/2015 Zarządu go Banku Spółdzielczego w Lubaniu z dnia 29.09.2015 r. Lubań,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 08/06/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 31 stycznia 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 2/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Obowiązująca od r.

Obowiązująca od r. Bank Spółdzielczy w Werbkowicach Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 21/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 25-08-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 09.09.2015 r.

Obowiązuje od 09.09.2015 r. Załącznik Tekst jednolity wprowadzony Uchwałą Nr 2/17/2015 Zarządu Banku z dnia 8 lipca 2015 r. Obowiązuje od 09.09.2015 r. Łańcut 2015 www.bslancut.pl Lp. SPIS TREŚCI STRONA NR I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarzadu z dnia 17-02-2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2017 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo