Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych (obowiązuje od dnia r.) LUBAWA, grudzień 2013 r. 1

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej rezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Lubawie pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku Spółdzielczym w Lubawie mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku Spółdzielczego w Lubawie w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Opłaty za prowadzenie rachunków oszczędnościowych pobiera się w ostatnim dniu każdego miesiąca. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank Spółdzielczy w Lubawie nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: - wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościoworozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, - wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Lubawie oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, - wpłat na cele społeczno - użyteczne na rzecz organizacji i fundacji, oraz których wniesienie upoważnia ofiarodawcę na mocy przepisów szczególnych do uzyskania ulgi w podatku dochodowym, - operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku Spółdzielczego w Lubawie z zakładem pracy, - wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 11. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 12. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku Spółdzielczego w Lubawie. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych na podstawie umów zawartych przez Bank BPS SA z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) - obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 13. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje pobrane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia. 14. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie Członek Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Lubawie. 2

3 Spis załączników: Zał. nr 1 RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto Zał. nr 2 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Zał. nr 3 RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ Zał. nr 4 RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI Zał. nr 5 DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Zał. nr 6 KREDYTY ZŁOTOWE Zał. nr 7 KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto Zał. nr 8 CZYNNOŚCI KASOWE I INNE USŁUGI Zał. nr 9 - KARTY KREDYTOWE 3

4 Załącznik nr 1 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE POL-Konto Stawka Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Otwarcie rachunków prowadzonych w ramach POL-Konta: 1.1 POL-Konto 1.2 LUZ-Konto 1.3 LIVE-Konto 1.4 POL-Konto Senior bez opat 1.5 POL-Efekt 1.6 POL-Konto VIP 2. Prowadzenie rachunków miesięcznie: 2.1. POL-Konto 5,00 zł 2.2. LUZ-Konto 2.3. LIVE-Konto 2.4. POL-Konto Senior 3,00 zł. 2.5 POL-Efekt 2.6 POL-Konto VIP 15,00zł 3. Wpłata gotówki na rachunki prowadzone w ramach POL-Konta dokonana: 3.1. w placówkach Banku Spółdzielczego w Lubawie 3.2. w jednostkach Banku BPS SA i zrzeszonych bankach spółdzielczych 4. Wypłata: Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat powyżej kwoty 50 tysięcy pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej gotówki z rachunków prowadzonych przez BS w Lubawie, o których mowa w p.pkt do p.pkt 2.4 i p.pkt 2.6., 4.2 Wypłata środków w formie gotówkowej lub bezgotówkowej z rachunku POL-Efekt w trakcie jednego okresu rozliczeniowego tj. miesiąca kalendarzowego: a) pierwsza wypłata 0,25% b) kolejne wypłaty 1) nie mniej niż 9,50 zł Czeki Realizacja czeku gotówkowego : - w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych. - w bankach stronach Porozumienia z dnia r. max 0,50% min. 2,50 zł Uwaga: opłatę pobiera się od podawcy czeku 5.2 Potwierdzenie czeku od każdego czeku. 5,00 zł 5.3 Wydanie blankietów czeków za jeden blankiet. 0,50 zł 5.4 Inkaso czeku 6,00 zł 4

5 6. Przelewy: 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.2. Na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków Opłata nie dotyczy przelewu (przeksięgowania) na rachunek POL-Efekt. 6.4 Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł 7. Zlecenie stałe: 7.1 na rachunki innych klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 7.2 na rachunki w innych bankach krajowych: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 1,00 zł 0,50 zł 3,50 zł 1,00 zł 35,00 zł 15,00 zł 2,00 zł 0,50 zł 3,50 zł 1,00 zł Uwaga: opłata pobierana za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia, nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. 8. Polecenie zapłaty: realizacja z rachunku dłużnika Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika. 1,00 zł 8.1. Odwołanie lub aktualizacja zgody polecenia zapłaty. 3,00 zł 8.2. Odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika - za złożenie jednego odwołania: 3,00 zł 8.3 Przyjęcie zgody polecenia zapłaty (obciąża rachunek dłużnika) 5,00 9. System Bankowości Internetowej (SBI): 9.1. Udostępnienie usługi / wydanie tokena / wydanie nowego tokena po upływie okresu użytkowania 9.2. Opłata miesięczna za korzystanie z usługi UWAGA: pobiera się jedną opłatę za dostęp do wszystkich rachunków w ramach jednego segmentu klienta. a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 3,00 zł b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 2,00 zł e) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 9.3. Wydanie nowego tokena w miejsce zniszczonego lub utraconego 200,00 zł Zablokowanie lub odblokowanie: a) dostępu do SBI b) odblokowanie tokena 7,00 zł 9.5. Wizyta serwisowa pracownika Banku na życzenie klienta 50,00 zł Rezygnacja z SBI a) do 2 lat od udostępnienia usługi 200,00 zł b) po 2 latach od udostępnienia usługi 5

6 10. Usługa SMS: 10.1 Udostępnienie usługi 10.2 Opłata miesięczna za korzystanie z usługi: a) dla posiadaczy rachunku POL-Konto 3,50 zł. b) dla posiadaczy rachunku LUZ-Konto c) dla posiadaczy rachunku LIVE-Konto d) dla posiadaczy rachunku POL-Konto Senior 2,00 zł. e)dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 10.3 Realizacja dyspozycji zmiany numeru telefonu 5,00 zł 11. Karty płatnicze: Zgodnie z Opłaty związane z kartami dla posiadaczy rachunku POL-Konto załącznikiem nr 7 do Taryfy 12. Wyciągi: odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w jednostce Banku 12.1 Spółdzielczego w Lubawie, wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie 12.2 kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę, 3,00 zł 12.3 sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,00 zł 13. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty oraz upomnień z tytułu niedopuszczalnego debetu w rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowym, do dłużnika lub jego poręczycieli, po upływie terminu spłaty kredytu lub odsetek (kwota płatna przez dłużnika za każdy wysłany monit). 30,00 zł 14. Zmiana rachunku ze wspólnego na indywidualny i odwrotnie 30,00 zł 15. Zamknięcie rachunku na wniosek klienta w terminie wcześniejszym niż 90 dni od daty jego otwarcia 30,00 zł 16. Likwidacja rachunku. 1) opłat nie pobiera się niezależnie od ilości wypłat w przypadku wypłaty środków w formie bezgotówkowej na rachunek lokaty terminowej prowadzony w BS. 6

7 Załącznik nr 2 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE W ZŁOTYCH POTWIERDZONY KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ Lp. Stawka Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 12,00 zł 3. Prowadzenie rachunku. 4. Wpłata gotówki na rachunek dokonana 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 4.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; 4.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych 5. Wypłata gotówki z rachunku dokonana: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 1) 5.2. w jednostkach Banku BPS SA, zrzeszonych w BPS SA bankach spółdzielczych i ich jednostkach organizacyjnych; 5.3. w innych bankach, z którymi Bank BPS SA zawarł porozumienie w sprawie zastępczej obsługi w zakresie książeczek oszczędnościowych: 5,00 zł Uwaga: prowizję pobiera się od klienta. 6. Przelewy: 6.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku 1,00 zł 6.2. na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku 3,50 zł 6.3 przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania środków Realizacja wysokokwotowych zleceń za pośrednictwem systemu SORBNET: a) w kwocie niższej niż 1 mln zł b) w kwocie wyższej lub równej 1 mln zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata.(patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki (w systemie MIG-DZ, ). 35,00 zł 15,00 zł wg kosztów rzeczywistych 9. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ) 7

8 10. Przyjęcie lub odwołanie zastrzeżenia o utracie dokumentu tożsamości (w systemie MIG-DZ) 11. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 12. Likwidacja książeczki. 1) Uwaga: - wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 8

9 Załącznik nr 3 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych RACHUNEK PŁATNY NA KAŻDE ŻĄDANIE (A VISTA) W ZŁOTYCH DLA RAD RODZICÓW I INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ LP. Stawka Rodzaj usług (czynności) obowiązująca 1. Otwarcie rachunku. 2. Prowadzenie rachunku. 20,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek Wypłata gotówki z rachunku Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty. - od nieawizowanych wypłat kwot powyżej 50 tysięcy zł pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,10% od kwoty przewyższającej w 4. /w kwotę;, - w przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,10% kwoty awizowanej;. - nie pobiera się prowizji w przypadku likwidacji rachunku. 5. Przelew: 5.1. na rachunki klientów w BS w Lubawie (wewnętrzne): a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.2. na rachunki w innych bankach: a) złożone papierowo w placówkach Banku b) złożone przez Internet 5.3. przelew predefiniowany realizacja ustnej dyspozycji przekazania 0,30 % nie mniej niż 3,00 zł. 0,30 % nie mniej niż 3,00 zł. 1,00 zł 0,50 zł 3,50 zł 1,00 zł środków 6. Czeki: 6.1 wydanie blankietów czeków - za jeden blankiet. 1,00 zł 6.2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. Uwaga: opłata pobierana w wymienionej wysokości bez względu na ilość utraconych czeków. 7. Wyciąg z konta bankowego: 7.1. odbierany przez właściciela konta lub osobę upoważnioną w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 25,00 zł 7.2. wysyłany przez Bank Spółdzielczy w Lubawie drogą pocztową (listem zwykłym) na terenie kraju: a) raz w miesiącu, b) częściej niż raz w miesiącu - za każdą przesyłkę. 3,00 zł 7.3 sporządzony za wskazany okres, na wniosek posiadacza r-ku 5,00 zł 8. Dokonanie zmiany dyspozycji formularza wzorów podpisów. 9. Likwidacja rachunku. 9

10 Załącznik nr 4 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych Lp. RACHUNKI Z WKŁADAMI OSZCZĘDNOŚCIOWYMI TERMINOWYMI Stawka Rodzaj usług (czynności) obowiązująca I. RACHUNKI POTWIERDZONE KSIĄŻECZKĄ OSZCZĘDNOŚCIOWĄ 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku. 2. Wydanie książeczki. 3,00 zł 3. Wpłata gotówki na rachunek 4. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 5. Przelew z książeczki na rachunek prowadzony: 5.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie, 5.2. w innych bankach 3,00 zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce (wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego). Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie obowiązuje odrębna opłata. (patrz: Rozdział III Inne usługi, podrozdział III. Depozyty wartościowe i rzeczowe). Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), wg kosztów rzeczywistych 8. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 9. Likwidacja książeczki. II. RACHUNKI LOKAT OSZCZĘDNOŚCIOWYCH 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku lokaty. 2. Wpłaty na rachunek lokaty. 3. Wypłata gotówki z rachunku w Banku Spółdzielczym w Lubawie Uwaga: wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 50 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty 4. Przelew środków z rachunku lokaty terminowej na rachunek prowadzony: 4.1. w Banku Spółdzielczym w Lubawie 4.2. w innych bankach 3,00 zł 5. Za zerwanie lokaty terminowej z oprocentowaniem negocjowanym Uwaga: prowizję pobiera się w przypadku nie powiadomienia Banku o likwidacji lokaty na 1 miesiąc przed planowanym terminem 0,10% zerwania lokaty. 6. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 7. Przepisanie lokaty na rzecz innej osoby w drodze cesji. 30,00 zł 8. Likwidacja lokaty. 10

11 Załącznik nr 5 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW DEPOZYTOWYCH Stawka Rodzaj usług (czynności) Lp. obowiązująca 1. Sporządzenie odpisu załącznika do wyciągu (dowodu księgowego) od każdego dokumentu. 5,00 zł 2. Wydanie, na wniosek posiadacza rachunku, opinii i zaświadczeń bankowych. 3. Historia rachunku (w formie wydruku komputerowego) za 1 stronę 5,00 zł 4. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o ustanowieniu lub odwołaniu pełnomocnika do rozporządzania wskazanym rachunkiem. 5. Dokonanie adnotacji o zmianie danych osobowych bądź adresowych posiadacza rachunku. 6. Przyjęcie, zmiana lub odwołanie dyspozycji (oświadczenia) posiadacza rachunku w sprawie przeznaczenia środków 15,00 zł zgromadzonych na rachunku na wypadek jego śmierci. 7. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu - za każdy przekaz na rzecz uprawnionego do prowadzenia egzekucji. 15,00 zł Uwaga: opłata pobierana z rachunku dłużnika od każdego przelewu dokonywanego na rachunek organu egzekucyjnego 8. Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z Bankiem Spółdzielczym w Lubawie, b) z innymi bankami. 20,00 zł 9. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 5,00 zł 10. Udzielenie informacji o wysokości salda na rachunku opłata miesięczna: 10.1 telefonicznie na hasło, Uwaga: opłata niezależna od ilości i rodzaju prowadzonych 5,00 zł rachunków, 11. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której przysługuje premia gwarancyjna 30,00 zł 12. Za likwidację książeczki mieszkaniowej, do której nie przysługuje premia gwarancyjna 13. Za wydanie zaświadczenia o wysokości naliczonej premii gwarancyjnej na książeczce mieszkaniowej (bez likwidacji wkładu) 20,00 zł 14. Za czynności związane z obsługą książeczek oszczędnościowych: Wystawienie nowej zamiast utraconej lub zniszczonej 12,00 zł Umorzenie utraconej książeczki Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z wkładu oszczędnościowego na podstawie zawiadomienia o zajęciu 15. wierzytelności przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym (w systemie MIG-DZ), 11

12 Załącznik nr 6 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych I. Kredyty gotówkowe KREDYTY ZŁOTOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego - opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu: 2.1 Kredyt Bezpieczna Gotówka: 1) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP od wnioskowanej kwoty 1 % dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 3 % od kwoty kredytu dla pozostałych Klientów 4 % 2.2 Kredyt Odnawialny: 2) dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 1 % 1,5 % dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto od kwoty kredytu min. 40 zł 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 0 zł 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem od kwoty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 3 % od kwoty min. 60 zł prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu od kwoty podwyższenia 0 % 1,5 % min. 20 zł 7. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 100 zł 8. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 30 zł 9. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 10. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 11. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 30 zł Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 1) Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie prowizja zostaje obniżona o 0,50 p.p. 2) Prowizja za przedłużenie Umowy kredytu na następny okres pobierana jest w dniu odnowienia kredytu w wysokości jak za udzielenie kredytu. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 50 zł 12

13 II. Kredyty hipoteczne Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 2. Udzielenie kredytu Mój Dom/Uniwersalny Kredyt Hipoteczny/Kredyt Konsolidacyjny: 1) 2.1 dla posiadaczy rachunku POL-Konto VIP 2.2 dla posiadaczy pozostałych rachunków POL-Konto 2.3 dla pozostałych Klientów Tryb pobierania od wnioskowanej kwoty od kwoty kredytu 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu 2) od kwoty kredytu Stawka 0 % 1 % min. 400 zł 1,50 % min. 400 zł 2 % min. 400 zł 0,5 % min. 100 zł 4. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 0 zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 3) 0% 5.1 do 5 lat trwania Umowy kredytu od kwoty wcześniejszej spłaty 2 % 6. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy za aneks 100 zł 7. Wystąpienie przez Bank z wnioskiem o wpis hipoteki w księdze wieczystej 300 zł 8. Badanie wpisów w księdze wieczystej nieruchomości 75 zł 9. Wydanie opinii dotyczącej zabezpieczenia kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200 zł 10. Wydanie opinii dotyczącej spłaty kredytu na wniosek Kredytobiorcy 200 zł 11. Wydanie innych opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 50 zł Przeprowadzenie kontroli inwestycji: 12. a) przed zawarciem umowy o udzielenie kredytu 170 zł b) na terenie budowy przed wypłatą transzy kredytu za każdą 170 zł kontrolę 13. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 14. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek Kredytobiorcy 20 zł Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 4) 30 zł Sporządzenie i wysłanie pisma informującego kredytobiorcę o niewywiązywaniu się z innych warunków umowy niż terminowa spłata 40 zł 13

14 17. Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 5) 17.1 Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 50 zł 1) Prowizji nie pobiera się w przypadku udzielenia kredytu na refinansowanie kredytów hipotecznych w innych bankach. Jeżeli produkt dopuszcza kredytowanie kilku celów kredytowania jednocześnie, prowizję pobiera się od kwoty nieobejmującej refinansowania. Dla posiadaczy Karty Kredytowej w Banku Spółdzielczym w Lubawie prowizja zostaje obniżona o 0,20 p.p. 2) Prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez Klienta z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta pobierana jest na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 3) Prowizji nie pobiera się od kredytów, do których stosuje się Ustawę o kredycie konsumenckim. 4) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każde upomnienie/wezwanie wysłane do Kredytobiorcy, poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 5) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 14

15 III. Kredyty pozostałe Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Rozpatrzenie wniosku kredytowego opłata przygotowawcza 1) 1.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od 0,1 % wnioskowanej kwoty min. 50 zł 1.2 Kredyt studencki 0 zł 2. Udzielenie kredytu 2.1 Kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 3 % od kwoty kredytu min. 100 zł 2.2 Kredyt studencki miesięcznie od kwoty raty 1 % 3. Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym 0 zł 4. Spłata całości lub części kredytu przed terminem 4.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty 0 % 4.2 pozostałe kredyty wcześniejszej spłaty 0 % 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 5.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 2 % min. 60 zł od kwoty 5.2 kredyt studencki prolongowanej 6. Podwyższenie kwoty kredytu 3 % min. 20 zł 2 % min. 20 zł 6.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych od kwoty podwyższenia 7. Zmiana dnia spłaty rat kredytu na wniosek Kredytobiorcy 2) 50 zł 8. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek Kredytobiorcy 8.1 kredyt z dotacją na zakup kolektorów słonecznych 100 zł za aneks 8.2 kredyt studencki 50 zł 9. Wyciąg z rachunku kredytowego 5 zł 10. Wydanie opinii i zaświadczeń bankowych na wniosek Kredytobiorcy 20 zł 11. Sporządzenie historii kredytu na wniosek Kredytobiorcy 10 zł 12. Sporządzenie kopii dokumentów na wniosek kredytobiorcy 20 zł 13. Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty 3) 30 zł Inne czynności związane z kredytem na wniosek Kredytobiorcy 4) Ponowne wydanie dokumentów dotyczących zwolnienia zabezpieczenia takich jak: zezwolenie na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp. według kosztów rzeczywistych 1) Prowizja za rozpatrzenie wniosku pobierana jest w dniu przyjęcia wniosku i nie podlega zwrotowi w razie odmownego rozpatrzenia wniosku Klienta lub rezygnacji przez niego z kredytu. W przypadku udzielenia kredytu prowizja ta jest zaliczana na poczet prowizji za udzielenie kredytu. 2) Dotyczy tylko Kredytu z dopłatą na zakup kolektorów słonecznych. 3) Kwota płatna przez Kredytobiorcę za każdy wysłany monit/wezwanie do Kredytobiorcy, Poręczycieli i innych osób będących dłużnikami Banku z tytułu zabezpieczenia kredytu. 4) Za wydanie takich dokumentów jak zgoda na wykreślenie hipoteki, zwolnienie zastawu rejestrowego, itp., nie pobiera się prowizji. 50 zł 15

16 IV. Ubezpieczenia Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do kredytu Bezpieczna Gotówka 1) ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt 1.1 Pakiet podstawowy ( tj. śmierć ubezpieczonego i trwała i całkowita niezdolność do pracy) 1.2 Pakiet rozszerzony (tj.pakiet podstawowy + w przypadku poważnego zachorowania ) 0,088% 0,128% 2. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do Kredytu Odnawialnego 2) 0,710% ubezpieczenie Bezpieczny Rachunek w przypadku śmierci ubezpieczonego. 3. Ubezpieczenie na życie Kredytobiorcy do Kredytów Hipotecznych składka pobierana miesięcznie 0,038% 3.2 składka pobierana rocznie 0,456% 4. Ubezpieczenie pomostowe spłaty kredytu do czasu uprawomocnienia się wpisu 0,068% hipoteki Ubezpieczenie lokali i budynków mieszkalnych od ognia i innych zdarzeń 0,06% 5. losowych 4)- składka pobierana rocznie. 6. Ubezpieczenie budynków w budowie od ognia i innych zdarzeń losowych 5) 0,09% 1) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu, stawki oraz liczby miesięcy w okresie kredytowania ( składka pobierana za cały okres kredytowania). 2) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn kwoty kredytu oraz stawki, składka pobierana za okres 12 miesięcy. 3) Powyżej zł. do zł. włącznie ubezpieczenie Bezpieczny Kredyt PLUS, ubezpieczenie w przypadku śmierci Kredytobiorcy i niezdolności do pracy w wyniku nieszczęśliwego wypadku Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn salda zadłużenia obowiązującego na początku danego okresu kredytowania oraz stawki. 4) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości) oraz stawki. 5) Wysokość opłaty ustala się jako iloczyn sumy ubezpieczenia (wartość nieruchomości przewidywana na koniec danego rocznego okresu ubezpieczenia) oraz stawki. 16

17 Załącznik nr 7 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych KARTY PŁATNICZE DO RACHUNKÓW POL-Konto L.p Rodzaj usługi (czynności) Tryb pobierania VISA Classic Debetowa VISA paywave Karta niespersona -lizowana 1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 0 zł 3. Opłata za użytkowanie karty POL-Konto VIP 0 zł 0 zł 0 zł 3.2 POL-Konto 3 zł / 0 zł 2) 1,50 zł 1,50 zł 3.3 POL-Konto Senior 3 zł / 0 zł 2) 1,50 zł 1,50 zł miesięcznie 3.4 LIVE-Konto 2 zł/ 0 zł 3) 1,50 zł 1,50 zł 3.5 LUZ-Konto 2 zł/ 0 zł 3) 1,50 zł 1,50 zł 4. Wydanie duplikatu karty 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 6. Transakcje gotówkowe: 6.1 we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 4) od transakcji 0 zł 0 zł 0 zł 6.2 w innych bankomatach w kraju od transakcji 4,00 zł 4,00 zł 4,00 zł 6.3 w bankomatach akceptujących kartę zagranicą 6.4 w punktach akceptujących kartę w kraju 6.5 w punktach akceptujących kartę zagranicą od transakcji od transakcji od transakcji 6,00 zł 6,00 zł 6,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 2% min. 10 zł 2% min. 10 zł 2% min. 6.6 w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł 5,00 zł 5,00 zł 7. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty 10 zł zł zł zł 1) Za każdą kartę wydaną do rachunku. 2) Opłata nie jest pobierana, jeśli zostaną zrealizowane transakcje bezgotówkowe na kwotę 350,00 zł w danym miesiącu, tj. miesiącu kalendarzowym. 3) Opłata nie jest pobierana, jeśli zostaną zrealizowane transakcje bezgotówkowe na kwotę 150,00 zł w danym miesiącu, tj. miesiącu kalendarzowym. 4) Lista bankomatów dostępna w placówkach Banku i na stronie internetowej Banku. 17

18 Załącznik nr 8 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych Lp. CZYNNOŚCI KASOWE I INNE USŁUGI Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe przekazywane na rachunki: a)osób prywatnych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubawie b) podmiotów gospodarczych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubawie, z zastrzeżeniem litery f) c) prowadzone w innych bankach krajowych dotyczące wpłat z tytułu kredytów lub pożyczek 0,30% nie mniej niż 4,50 zł 0,50% nie mniej niż 5,00 zł d) ) prowadzone w innych bankach krajowych z tytułów innych niż wymienione w punkcie c) 1) 0,50% nie mniej niż 4,50 zł e) Starostwa Powiatowego w Iławie z tytułu opłat komunikacyjnych i ewidencyjnych. f) wpłaty na rachunki wspólnot mieszkaniowych prowadzone w Banku Spółdzielczym w Lubawie 0,00 zł g) z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi (wywóz śmieci) 2) 1,30 zł. 2. Wypłaty zlecone (z konta 291) Uwaga: prowizję od wypłat opłaca pobierający, jeżeli kwota należnej prowizji 0,50% nie mniej niż 3,50 zł nie została przekazana wraz ze zleceniem do wypłaty przez zleceniodawcę. Wymiana banknotów i monet na inne nominały lub banknotów zniszczonych na obiegowe: 3. Uwaga: prowizję pobiera się od klientów nie posiadających rachunków w BS Lubawa. a) do 5 szt., b) powyżej 5 szt. 0,50% min. 5,00 zł 4. Za obsługę reklamacji za pośrednictwem OGNIVO 1) PROMOCJA prowizja od wpłat gotówkowych przekazywanych na konta zakładów energetycznych (za energię) w okresie od dnia r. do r. wynosi 0,50 zł., w okresie od r. do odwołania wynosi 1,00 zł. 2) Z wyłączeniem Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego Czyste- Środowisko, Ostróda, ul. Wojska Polskiego 5, dla którego stosuje się stawkę 0,00 zł. 18

19 II. PRZEKAZY W OBROCIE DEWIZOWYM Tryb Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka pobierania 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1 ), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: 1.1 przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10 EUR 5 zł 1.2 przelewy SEPA 2 ) 10 zł od transakcji 1.3 przelewy regulowane 3 ) 20 zł 1.4 polecenia wypłaty 4 ) z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 20 zł 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu od transakcji 0,15% min. 20 zł, max 100 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 5 ) za zlecenie 75 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: 4.1 przekazy pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Grupie BPS 10 zł 4.2 przelewy SEPA 2 ) 10 zł 4.3 przelewy regulowane 3 ) od transakcji 30 zł 4.4 polecenia wypłaty 4 ) 6 ) 0,25% min. 30 zł, max 300 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 7 ): 5.1 w EUR, USD i GBP w trybie pilnym 100 zł od transakcji 5.2 w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym 80 zł 6. Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta od transakcji 75 zł + koszty banków trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 8 ): przy kwotach nie przekraczających EUR lub jej równowartości w innej zł walucie wymienialnej od transakcji przy kwotach przekraczających EUR lub ich równowartości zł w innej walucie wymienialnej 8. Wydanie na prośbę Klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu od transakcji 10 zł 9. Opłata Non-STP 9 ) od transakcji 30 zł 1) Przekaz w obrocie dewizowym - transakcja płatnicza obejmująca polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do polecenia przelewu SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych bank zleceniodawcy i bank beneficjenta przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (SEPA Credit Transfer). Link do wykazu banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku. 19

20 3) Przelew regulowany transakcja płatnicza realizowana przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu, spełniająca następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR zawiera prawidłowy numer rachunku bankowego beneficjenta oraz zleceniodawcy w standardzie IBAN, prawidłowy kod BIC koszty SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego bądź krajowej instytucji płatniczej lub zagranicznej instytucji płatniczej, instrukcja płatnicza polecająca dokonanie przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 7) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.3 i ) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 9) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.4 i 4.4. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. III. USŁUGI RÓŻNE Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kserokopii umowy. 10,00zł. 2. Wydanie opinii o kliencie Banku Spółdzielczego w Lubawie na wniosek klienta. 25,0zł. 3. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom, określonym w art. 105 ust. 1 i 2 Prawa bankowego oraz w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego. IV. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE Lp. Rodzaj usług (czynności) 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego Tryb pobierania za każdy depozyt Stawka 20,00 zł. 2. Przechowanie depozytu: a) duplikatów kluczy miesięcznie 12,00 zł b) książeczek oszczędnościowych i innych dokumentów Uwaga: -opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank Spółdzielczy w Lubawie oraz z urzędu przez instytucje wymiaru sprawiedliwości, - usługa podlega opodatkowaniu VAT od towarów i usług, opłaty wyszczególnione w niniejszym rozdziale ulegają zwiększeniu o kwotę naliczonego podatku wg stawki obowiązującej. miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu 20

21 Załącznik nr 9 do Taryfy opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych KARTY KREDYTOWE L.p. Rodzaj usług (czynności) Tryb BPS VISA pobierania Credit Visa Classic 1. Wydanie nowej karty 0 zł 0 zł 2. Wznowienie karty 0 zł 0 zł 3. Obsługa karty kredytowej 1) : 3.1. w 1 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: mniej niż zł po zł co najmniej zł miesiącach od - 0 zł dnia wydania karty 3.2 od 2 roku użytkowania, jeżeli wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi w poprzednim cyklu rozliczeniowym: mniej niż 600 zł - 4,50 zł co najmniej 600 zł miesięcznie - 0 zł 4. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: 4.1 mniej niż zł 54 zł co najmniej zł rocznie 0 zł - 5. Wydanie duplikatu karty 0 zł 0 zł 6. Zmiana numeru PIN w - 0 zł bankomatach świadczących taką usługę 7. Powtórne generowanie i 0 zł 0 zł wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty 8. Telefoniczne odblokowanie - 0 zł numeru PIN na wniosek Użytkownika karty 9. Transakcje bezgotówkowe 2) 0 zł 0 zł 10. Wypłata gotówki w bankomatach i w kasach banków: 10.1 w kraju 3 % 3 % min. 5 zł min. 5 zł 10.2 za granicą 3 % 2 % min. 10 zł min. 20 zł 11. Przelew z karty za przelew 3 % min. 10 zł 3 % min. 10 zł 12. Sprawdzenie salda w bankomacie 0 zł 0 zł 13. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres 0 zł 3 zł 21

22 14. Sporządzenie mini wyciągu w bankomacie (max. ostatnie 10 transakcji) w bankomatach świadczących taką usługę 15. Zmiana danych Użytkownika karty 16. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 17. Obsługa nieterminowej spłaty 3 ) 18. Minimalna spłata zadłużenia na karcie 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł miesięcznie od kwoty salda końcowego okresu rozliczeniowego 20 zł 20 zł 3% min. 40 zł 3% min. 40 zł 1) Obowiązuje dla umów zawieranych od dnia roku. 2) Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i za granicą. 3) Kwota płatna za każde wysłane wezwanie/upomnienia do zapłaty zgodnie z Umową. 22

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 88/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 13 maja 2015 roku Taryfa opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 2/7/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 31 marca 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów detalicznych. Tekst jednolity Załącznik nr 2 do uchwały nr 3/2/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim z dnia 30 stycznia 2015 roku Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w Radzyniu Podlaskim dla klientów

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06 styczeń 2014 r.

Warszawa, 06 styczeń 2014 r. Warszawa, 06 styczeń 2014 r. dla Umów zawartych do 30.06.2012 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 KONTA OSOBISTE... 4 TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe... 4 TAB.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maj 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych MAJ 2013 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r.

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity obowiązuje od 01.02.2015 r. Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje

Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Załącznik do Uchwały Nr 59/08/AB/DZS/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 30 października 2014 roku. 2015 Taryfa klientów indywidualnych Opłaty i prowizje Taryfa opłat i prowizji bankowych Nadwiślańskiego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 -

TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych. Limanowa 2011. obowiązuje od 04 maja 2011 r. - 1 - Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/04/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 26 kwietnia 2011 roku TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych obowiązuje od 04 maja 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 2 Do Uchwały Nr 13 Z dnia 24 listopada 2011 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Załącznik nr 1 do Uchwały Nr /2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zambrowie z dnia. r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Zambrowie dla klientów indywidualnych Część I Zambrów, MARZEC

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo