TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych str. 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 5 Konto Standard Rozdział II. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 7 Konto Plus Rozdział III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 9 Konto Zero Rozdział IV. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 11 Tabelaryczne zestawienie kont osobistych Rozdział V. Rachunki oszczędnościowe w złotych str. 15 Rachunek Efekt Rozdział VI. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych w złotych str. 16 potwierdzone książeczką oszczędnościową Rozdział VII. Rachunki płatne na każde żądanie str. 17 potwierdzone książeczką oszczędnościową Rozdział VIII. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców str. 18 i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Rozdział IX. Rachunki bankowe rozliczeniowe bieżące i pomocnicze str. 20 Klienci instytucjonalni Rozdział X. Rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych str. 23 Rozdział XI. System bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny str. 24 Rachunek Internetowy). Informacja SMS Rozdział XII. Kredyty, gwarancje i pożyczki str. 26 Rozdział XIII. Karta Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem str. 28 Rozdział XIV. Karta Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) str. 29 Rozdział XV. Karta Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) str. 30 Rozdział XVI. Karta Visa Business Debetowa z mikroprocesorem str. 31 Rozdział XVII. Karta kredytowa Visa Classic str. 32 Rozdział XVIII. Operacje dewizowe str. 34 Rozdział XIX. Inne usługi str. 36 Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 2

3 Tabela opłat i prowizji określa wysokość prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ustroniu za świadczone czynności i usługi bankowe. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Tabeli opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ustroniu zwanej dalej tabelą dotyczy wszystkich klientów banku rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Dopuszcza się negocjowanie opłat i prowizji bankowych. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile tabela nie przewiduje inaczej, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10.Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w np. 110 Prawa bankowego. 11. Określone w niniejszej Tabeli prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami lub instytucjami (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Tabeli. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 3

4 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata / prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Bank może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Ustroniu. 17. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. 18. Cykl rozliczeniowy w przypadku korzystania z karty debetowej liczony jest od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia danego miesiąca. Do cyklu rozliczeniowego wliczane są blokady z tytułu użytkowania karty według daty transakcji. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 4

5 Rozdział I Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Standard Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego STANDARD 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego STANDARD 6 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze Brak 4. Karty kredytowe brak 5. Dostępność bankowości elektronicznej brak 6. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 7. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 8. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 9. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 10. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 11. Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 12. Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym 0,01% od kwoty przelewu banku krajowym nie więcej niż 50 zł 13. Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 2 zł 14. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 15. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 16. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 17. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 18. Czeki krajowe: a) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł b) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 19. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 20. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 21. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda 5 zł Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca zsumowana ze wszystkich zmian. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 5

6 22. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 23. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 24. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 25. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 26. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 27. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 28. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 29. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w 30. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 31. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 6

7 Rozdział II Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Plus Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego PLUS 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego PLUS 7 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze zgodnie z pkt Karty kredytowe Visa Classic 5. Wydanie karty debetowej Visa Classic z mikroprocesorem 6. Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: Uwaga: prowizja naliczana od każdej wydanej karty a) Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem 2,50 zł b) Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) 2,50 zł c) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) 3,00 zł 7. Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem 8. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 9. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 10. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 11. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 12. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 13. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 14. Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 15. Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym 0,01% od kwoty przelewu banku krajowym nie więcej niż 50 zł 16. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach. 17. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 0,30 zł 18. Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 2 zł 19. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 20. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 21. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 22. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 7

8 23. Czeki krajowe: a) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł b) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 25. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 26. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 27. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 28. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 29. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 30. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 31. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 32. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 33. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 34. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w PLUS 35. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 36. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 8

9 Rozdział III Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Zero Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ZERO 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego ZERO 0 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze zgodnie z pkt Karty kredytowe Visa Classic 5. Wydanie karty debetowej Visa Classic z mikroprocesorem 6. Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: Uwaga: prowizja naliczana od pierwszej wydanej karty. Prowizja kolejnych kart naliczana jest zgodnie Rozdziałem XIII, XIV, XV Tabeli opłat i prowizji. d) Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem 5,50 zł / 9,50 zł 1 e) Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) 5,50 zł / 9,50 zł 1 f) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) 5,50 zł / 9,50 zł 1 7. Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem 8. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 9. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 10. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 11. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 12. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 13. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 14. Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 15. Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym 0,01% od kwoty przelewu banku krajowym nie więcej niż 50 zł 16. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach. 17. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 0,30 zł 18. Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 2 zł 19. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 20. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 21. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 22. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 9

10 23. Czeki krajowe: c) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł d) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 25. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 26. Sporządzenie wyciągów: c) raz w miesiącu d) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 27. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 28. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 29. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: c) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł d) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 30. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 31. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 32. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 33. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 34. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w PLUS 35. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 36. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX 1 Opłata w wysokości 9,50 zł jest pobierana jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym wyniesie min 600,00 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym przekroczy kwotę 600,00 zł opłata wyniesie 5,50 zł. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 10

11 Rodzaj usługi Rozdział IV Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Tabelaryczne zestawienie kont osobistych Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Otwarcie rachunku osobistego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie rachunku osobistego klienta indywidualnego 1 (oplata miesięczna) Karta płatnicza debetowa - Senior 2 6 zł 7 zł 0 zł 3 zł 4 zł 5 zł Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) Visa Classic debetowa Junior Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Karta kredytowa - Visa Classic Visa Classic - Visa Classic Visa Classic Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Wydanie/Wznowienie karty płatniczej debetowej - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: od każdej karty wydanej do rachunku Visa Classic z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue Visa Classic Debetowa paywave Jednorazowa opłata aktywacyjna przy wprowadzaniu usługi bankowości elektronicznej KIRI - 2,50 zł 2,50 zł 3,00 zł - 10 zł 5,50 zł / 9,50 zł 3 5,50 zł / 9,50 zł 3 5,50 zł / 9,50 zł 3 0 zł - 1,90 zł 0,90 zł - 10 zł 0 zł Korzystanie z bankowości elektronicznej KIRI - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Informacja telefoniczna na hasło (abonament miesięczny) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 11

12 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 12 Junior 2 Student 2 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach, niezależnie od wysokości kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew, realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości elektronicznej KIRI na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach Przelew, realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości elektronicznej KIRI na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Realizacja zlecenia stałego wewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki) Realizacja zlecenia stałego zewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony w innym banku krajowym) Zmiana/Odwołanie zlecenia stałego wewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki) Zmiana/Odwołanie zlecenia stałego zewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony w innym banku krajowym) 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł Senior 2 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0,30 zł 0,30 zł - 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł

13 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Wydanie czeku jeden czek 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 2 zł Potwierdzenie czeku jeden czek 6 zł 6 zł 6 zł - 6 zł 6 zł Senior 2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 25 zł 25 zł - 25 zł 25 zł Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Sporządzanie wyciągów raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego za każdy m-c roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego za każdy m-c roku poprzedniego 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenia wykonania przelewu 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł Wysyłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 30 zł 30 zł - 30 zł 30 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 13

14 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Senior 2 Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w rachunku 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 1 Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. 2 Z dniem r. produkt wycofany dla nowych Klientów z oferty Banku 3 Opłata w wysokości 9,50 zł jest pobierana jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym wyniesie min 600,00 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym przekroczy kwotę 600,00 zł opłata wyniesie 5,50 zł. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 14

15 Rozdział V Rachunki oszczędnościowe w złotych Rachunek Efekt Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego Efekt 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego Efekt 3. Dostępne karty płatnicze brak 4. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 5. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 5 zł 6. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 7. Każda wpłata gotówkowa na rachunek Efekt dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 8. Każdy przelew na rachunek Efekt dokonany w BS Ustroń i jego placówkach 9. Pierwsza wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu 10. Druga i każda następna wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu, do kwoty zł na rachunek prowadzony przez BS Ustroń, jego placówki lub 10 zł inny bank krajowy 11. Druga i każda następna wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z 0,01% od kwoty przelewu rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu, powyżej kwoty nie mniej niż 10 zł zł na rachunek prowadzony przez BS Ustroń, jego placówki lub inny bank krajowy nie więcej niż 50 zł 12. Możliwość realizacji zlecenia stałego i polecenia zapłaty brak 13. Możliwość realizacji operacji czekowych brak 14. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 15. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 16. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 5 zł 17. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7 zł 18. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 19. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 20. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 21. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 15

16 Rozdział VI Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku Przelew z książeczki na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty Przelew do zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew powyżej zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 8. Wydanie książeczki oszczędnościowej: 5 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł a) jednowkładowej 2 zł b) wielowkładowej 3 zł 9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 10 zł 10. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 20 zł 11. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian za zniszczoną lub zagubioną 15 zł 12. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20 zł 13. Likwidacja książeczki 14. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 15. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 17. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 18. Realizacja zajęcia rachunku lokaty 30 zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce ( wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu 19. skarbcowego) Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie skarbcowym obowiązuje wg kosztów rzeczywistych odrębna opłata zgodnie z rozdziałem XIX Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 20. przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 10 zł 21. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 16

17 Rozdział VII Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 4. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 5. Przelew z książeczki na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 6. Przelew do zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 5 zł 7. Przelew powyżej zł z książeczki na rachunek prowadzony w 0,01% od kwoty przelewu innym banku krajowym nie więcej niż 50 zł 8. Wydanie książeczki 10 zł 9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 10 zł 10. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 20 zł 11. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian za zniszczoną lub zagubioną 15 zł 12. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20 zł 13. Likwidacja książeczki 14. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 15. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 17. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 18. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 19. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce ( wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) wg kosztów rzeczywistych Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie skarbcowym obowiązuje odrębna opłata zgodnie z rozdziałem XIX 20. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organa w związku z prowadzonym 10 zł postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 21. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 17

18 Rozdział VIII Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 10 zł 3. Dostępne karty płatnicze brak 4. Dostępne karty kredytowe brak 5. Dostępność bankowości elektronicznej brak 6. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 7. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 8. Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 9. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w BS Ustroń i jego placówkach Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 13. Realizacja zlecenia stałego 3 zł 14. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 3 zł 15. Realizacja polecenia zapłaty 3 zł 16. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 17. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 18. Możliwość realizacji operacji czekowych brak 19. Zmiana karty wzorów podpisów 5 zł 20. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 21. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 22. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 18

19 23. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 24. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 25. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 26. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 27. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 19

20 Rozdział IX Rachunki bankowe rozliczeniowe bieżące i pomocnicze Klienci instytucjonalni stawka Lp. Rodzaj usługi / czynności AGRO 2 RACHUNEK BIEŻĄCY konto 1. Otwarcie rachunku bieżącego 1 2. Otwarcie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego klienta instytucjonalnego 3,4,5 Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych (IPPM) 7 Przedział kwoty strony WN 0,00zł 9.999,99zł Prowizja 0,25% nie mniej niż 20zł ,00zł ,99zł 0,15% ,00zł ,99zł 0,12% ,00zł ,99zł 0,10% ,00zł ,99zł 0,08% ,00zł ,99zł 0,07% ,00zł ,99zł 0,06% ,00zł ,99zł 0,05% ,00zł ,99zł 0,04% ,00zł ,00zł 0,03% Pow ,00zł 0,02% zgodnie z umową z Klientem miesięcznie, w ostatni dzień miesiąca Uruchomienie/wdrożenie Usługi IPPM w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano 7 zgodnie z umową z Klientem jednorazowo wdrożenia 6. Dostępne karty płatnicze Visa Business Debetowa z mikroprocesorem 7. Możliwość uzyskania kart kredytowych Visa Classic 8. Wydanie/wznowienie pierwszej nowej karty Visa Business debetowej z mikroprocesorem do rachunku 9. Wydanie /wznowienie drugiej i kolejnej karty Visa Business debeto- 30 zł wej z mikroprocesorem do rachunku Wydanie duplikatu karty Visa Business debetowej z mikroprocesorem Opłata pobierana z rachunku posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Opłata miesięczna za użytkowanie karty Visa Business debetowej z mikroprocesorem Wydanie karty kredytowej z przyznanym limitem Visa Classic Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona zł 2,90 zł

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 października 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku

ROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie rachunku - prowadzenie rachunku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT obowiązująca od 09/2012r. USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ( wyciąg) OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA OPŁATY POZAROLNICZA DZIAŁALNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH LP WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI TRYB POBIERANIA 1 Otwarcie i prowadzenie rachunku; - otwarcie

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.06.2015r.

Obowiązuje od 01.06.2015r. DZIAŁ II DEPOZYTY OSÓB FIZYCZNYCH Obowiązuje od 01062015r Lp Rozdział 1 Obsługa rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych (ROR) Wyszczególnienie czynności 1 Otwarcie, i prowadzenie i

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BS W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH Obowiązujący od 01.10.2015r. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

KLIENCI INDYWIDUALNI

KLIENCI INDYWIDUALNI Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej KLIENCI INDYWIDUALNI ROZDZIAŁ I USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH PODSTAWOWY DO 30-GO ROKU ŻYCIA 1.1 Za otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE

I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE Lp. Tytuł opłaty/prowizji Obowiązująca stawka/% I. RACHUNKI BANKOWE I ROZLICZENIA PIENIĘŻNE 1. Otwieranie rachunku bankowego dla klientów instytucjonalnych (jednorazowo), z wyłączeniem rolników bieżącego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 2 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZEDNOSCIWO- ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie od 10.stycznia 2015 r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Porąbce

Bank Spółdzielczy w Porąbce Bank Spółdzielczy w Porąbce www.bsporabka.pl TARYFA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE 2013 Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 98 Zarządu Banku Spółdzielczego w Porąbce z dnia 28.10.2013 r. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu nr 2/Z/III/2017 Z dnia 20.03.2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁUBCZYCACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Głubczyce, 2017 Zakres operacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 13 lutego 2017 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych konto STUDENT Załącznik Nr 3A do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej dnia 18.07.2011 wprowadzony Uchwałą Nr 59/12 Zarządu BS w Wysokiej dnia 25.06.2012r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 lutego 2018 r. Z A R Z Ą D I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja od

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. Załącznik do Uchwały nr 1/5/Z/2008 Zarządu BS z dnia 26022008 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WIELOPLU SKRZ. ROZDZIAŁ I OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH BIEŻĄCYCH,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r.

Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn r. Załącznik do Uchwały Zarządu BS Nr 1/1/1/2016 z dn. 05.01.2016 r. TARYFA opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku Spółdzielczym w Pińczowie. (Jednolity tekst po wprowadzeniu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów instytucjonalnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

I. Zasady pobierania prowizji i opłat

I. Zasady pobierania prowizji i opłat Załącznik nr 1 Do Uchwały Zarządu BS nr 48 z dn.28-12-2011 Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe pobieranych od klientów BS w Sokołach I. Zasady pobierania prowizji i opłat 1. Prowizje od wpłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM Załącznik nr 1 do Uchwały nr 10/2013 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 28.03.2013 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE KWIECIEŃ 2015 r. Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH. OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01. Załącznik nr 1 do uchwały Zarządu nr 66/Z/2014 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT USŁUGI DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH OBSŁUGA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH Zmiany wchodzą w życie z dniem 10.01.2015 r LP WYSZCZEGÓLNIENIE

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

Tryb pobierania opłaty

Tryb pobierania opłaty ROZDZIAŁ II. RACHUNKI KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I. OBSŁUGA RACHUNKÓW OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWYCH WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI/USŁUG Tryb pobierania opłaty STANDARD OBOWIĄZUJĄCA STAWKA MŁODYCH Rachunek

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu

Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH. dla klientów indywidualnych. w Banku Spółdzielczym w Podegrodziu Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 28/Z/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Podegrodziu z dnia 09-10-2014 r Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH dla klientów indywidualnych w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014.

Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Taryfa opłat i prowizji za czynnos ci bankowe. Obowiązuje od 2 czerwca 2014. Spis treści Wyciąg z zasad pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe...3 I. RACHUNKI BANKOWE...4 II. ROZLICZENIA PIENIĘŻNE...4

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI.

CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. CZĘŚĆ 2 prowizje i opłaty za czynności i usługi bankowe pobierane od KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH i ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH DZIAŁ I RACHUNKI. ROZDZIAŁ I Rachunki Bieżące i Pomocnicze. OTWARCIE I PROWADZENIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN 1. Otwarcie rachunku bankowego-bieżącego,

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe 1. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE LP Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INDYWIDUALNY OBRÓT OSZCZĘDNOŚCIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r. Bank Spółdzielczy w Podegrodziu TARYFA Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 21/Z/2015 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.04.2015 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach

Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Wyciąg z tabeli/taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Pawłowicach Podstawowe opłaty i prowizje rachunku bankowego I w PLN Otwarcie rachunku bankowego-bieŝącego,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 4 Karty bankowe

Rozdział 4 Karty bankowe Rozdział 4 Karty bankowe 1. Karty płatnicze L.p. Tytuł prowizji/opłaty - 1 - - 2 - - 3 - -4-1. Karta VISA Classic Debetowa z mikroprocesorem do rachunków: ROR Net-ROR 1) wydanie nowej karty 2) wznowienie

Bardziej szczegółowo

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział Przed zmianą Po zmianie Rozdział I Postanowienia ogólne Rozdział II, Rachunki bankowe Rozdział II, pkt. 4, podpkt. 1Osoby powyżej 80 roku życia posiadające ROR w BS, pracownicy i emeryci BS zwolnieni

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Szczucinie Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 2/2017 Zarządu BS Szczucin z dnia 31.10.2017r. Rozdział I Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne Dla klientów

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni

Rachunek bieżący dla przedsiebiorstw, spółek i spółdzielni Dział X. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.08.2016 STAWKA OBOWIĄZUJĄCA WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty Rachunek bieżący dla rolników Rachunki organizacji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. BANK SPÓŁDZIELCZY W NAROLU Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Bank Spółdzielczy w Podegrodziu Załącznik nr 8 do Uchwały Nr 33/ Z/2012 Zarządu BS w Podegrodziu z dnia 21.09.2012 r TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po VII zmianie wprowadzonej Uchwałą nr 33 z

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O CHARAKTERZE NIEBANKOWYM AZałącznik nr 12 do Uchwały nr 34/2012 Zarządu Powiatowego Banku Spółdzielczego w Lubaczowie z dnia 23.10.2012 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ PBS LUBACZÓW ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I USŁUGI O

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH OBOWIĄZUJĄCA W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOGOLINIE ROZLICZENIA Prowizja od wpłat gotówkowych: a) na rachunki w naszym banku (od wpłat indywidualnych klientów na rachunki 0,5%

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALONYCH TAB. 1 Pakiety TAB. 1 y od dnia 24.10.2012 r. Super 1. Opłata za 1) : miesięcznie 13) 0 15 35 10 15 10 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego 3. Prowadzenie rachunku 1) : 3.1 bieżącego w ramach u 3.2 pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ŁOCHOWIE Luty 2016 r. 1 Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych 1. Prowizje i opłaty od wpłat gotówkowych na rachunki bankowe prowadzone w

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH (tekst jednolity wg stanu na dzień 14.09.2012 r.) Mosina, wrzesień 2012 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI W ZŁOTYCH Spis treści Postanowienia ogólne:... 3 R a c h u n k i b a

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych

Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych Dział VIII. Rachunki bankowe dla klientów instytucjonalnych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI dla firm dla osób 1. Otwarcie rachunku 1) głównego jednorazowo w dniu 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 0,00 zł 2) pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 01 października 2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/12/2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 24.09.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 01 października 2015r. Wrzesień 2015

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI INSTYTUCJONALNI Załącznik do Uchwały nr 149 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych LP. Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30 ROR Standard ROR Senior ROR Net 1) ROR Net 2.0.

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0%

1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% IV. KREDYTY A. Pobiera się prowizję i opłaty za następujące czynności i usługi bankowe: 1. a) za przyznanie kredytu lub pożyczki - do 1 roku 2,0% - do 2 lat 2,5% - powyżej 2 lat 3,0% b) za udzielenie gwarancji

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/ 4 /2015 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 05.03.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 05 marca 2015r. Marzec 2015 1 / 16

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A.

Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Tabela prowizji za czynności bankowe oraz opłat za inne czynności w obszarze Getin Banku dla Klientów indywidualnych byłego Get Banku S.A. Rachunki bankowe konto osobiste Na WWW Walutowe konto osobiste

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NIECHOBRZU Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca Podstawowa Minimalna Maksymalna 1. 2 3 4 5 I. RACHUNKI BANKOWE I.1. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI

WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI DZIAŁ II. USŁUGI DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków oszczędnościowo-rozliczeniowych STAWKA OBOWIĄZUJĄCA LP. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI Tryb pobierania opłaty ROR Junior ROR max 30

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Krośnie Odrzańskim Załącznik do Uchwały Zarządu nr 65/2015 z dnia 24/09/2015 roku Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 I. Rachunki

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY

BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik 0 Grupa BPS BANK SPÓŁDZIELCZY W LEGNICY Załącznik do Uchwały nr 184/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy z dnia 31.08.2016 r. Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w obrocie

Bardziej szczegółowo

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ

I. ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWEM N/WISŁĄ Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Nowem n/wisłą za czynności i usługi bankowe Klienci indywidualni Obowiązuje od dnia 24 października 2012 Dział I. ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT Załącznik do Uchwały nr 50/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grabowie z dnia 19.09.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GRABOWIE

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r.

Obowiązuje od dnia 1 listopada 2014 r. Załącznik do Uchwały nr 148/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Czarnkowie z dnia 31.10. 2014 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W CZARNKOWIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZWIĄZANYCH Z FUNKCJONOWANIEM KART PŁATNICZYCH I KREDYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do uchwały zarządu nr 92/2015 z dnia 27.02015 r. RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 006.2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity po VII zmianie wprowadzonej Uchwałą nr 33

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH RYBNICKI BANK SPÓŁDZIELCZY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Obowiązuje od 15 grudnia 2015 r. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie opłat i prowizji bankowych Rybnickiego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH POBIERANYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 109/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Rzemiosła w Radomiu z dnia 10.09.2014 r. Aneks nr 1 Uchwała Nr 145/2014 z dn. 15.12.2014 r. Aneks nr 2 Uchwała Nr 72/2015 z dn. 29.05.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe

ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 2.1 Klienci instytucjonalni Rachunki i rozliczenia złotowe ROZDZIAŁ II - Rachunki bankowe i rozliczenia pieniężne 1 Klienci instytucjonalni 1 Rachunki i rozliczenia złotowe Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka 1 Rachunek rozliczeniowy: Biznes Net Mój Biznes Biznes

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w KrzyŜanowicach od dnia 01.08.2009r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe:

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Kałuszynie za czynności i usługi bankowe: I. WPŁATY 1. Na rachunki bieżące prowadzone w BS Kałuszyn od 0,00 do 0,50% nie mniej niż

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Załącznik do Uchwały 1/7/17 Zarządu Banku Spółdzielczego w Konopiskach. z dnia 30.01.2017r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ROZDZIAŁ I Prowadzenie rachunków bankowych - instytucjonalnych L.p.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W SZADKU dla klientów indywidualnych Obowiązuje od dnia 22.12.2014 r. 1 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE. obowiązuje od 16 maja 2016r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 1/6/2016 Zarządu BS w Sędziszowie z dnia 12.05.2016r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SĘDZISZOWIE obowiązuje od 16 maja 2016r. Maj 2016 1 / 16 DZIAŁ

Bardziej szczegółowo