TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych str. 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 5 Konto Standard Rozdział II. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 7 Konto Plus Rozdział III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 9 Konto Zero Rozdział IV. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 11 Tabelaryczne zestawienie kont osobistych Rozdział V. Rachunki oszczędnościowe w złotych str. 15 Rachunek Efekt Rozdział VI. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych w złotych str. 16 potwierdzone książeczką oszczędnościową Rozdział VII. Rachunki płatne na każde żądanie str. 17 potwierdzone książeczką oszczędnościową Rozdział VIII. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców str. 18 i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Rozdział IX. Rachunki bankowe rozliczeniowe bieżące i pomocnicze str. 20 Klienci instytucjonalni Rozdział X. Rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych str. 23 Rozdział XI. System bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny str. 24 Rachunek Internetowy). Informacja SMS Rozdział XII. Kredyty, gwarancje i pożyczki str. 26 Rozdział XIII. Karta Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem str. 28 Rozdział XIV. Karta Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) str. 29 Rozdział XV. Karta Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) str. 30 Rozdział XVI. Karta Visa Business Debetowa z mikroprocesorem str. 31 Rozdział XVII. Karta kredytowa Visa Classic str. 32 Rozdział XVIII. Operacje dewizowe str. 34 Rozdział XIX. Inne usługi str. 36 Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 2

3 Tabela opłat i prowizji określa wysokość prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ustroniu za świadczone czynności i usługi bankowe. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Tabeli opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ustroniu zwanej dalej tabelą dotyczy wszystkich klientów banku rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Dopuszcza się negocjowanie opłat i prowizji bankowych. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile tabela nie przewiduje inaczej, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10.Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w np. 110 Prawa bankowego. 11. Określone w niniejszej Tabeli prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami lub instytucjami (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Tabeli. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 3

4 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata / prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Bank może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Ustroniu. 17. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. 18. Cykl rozliczeniowy w przypadku korzystania z karty debetowej liczony jest od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia danego miesiąca. Do cyklu rozliczeniowego wliczane są blokady z tytułu użytkowania karty według daty transakcji. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 4

5 Rozdział I Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Standard Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego STANDARD 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego STANDARD 6 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze Brak 4. Karty kredytowe brak 5. Dostępność bankowości elektronicznej brak 6. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 7. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 8. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 9. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 10. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 11. Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 12. Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym 0,01% od kwoty przelewu banku krajowym nie więcej niż 50 zł 13. Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 2 zł 14. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 15. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 16. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 17. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 18. Czeki krajowe: a) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł b) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 19. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 20. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 21. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda 5 zł Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca zsumowana ze wszystkich zmian. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 5

6 22. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 23. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 24. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 25. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 26. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 27. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 28. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 29. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w 30. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 31. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 6

7 Rozdział II Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Plus Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego PLUS 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego PLUS 7 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze zgodnie z pkt Karty kredytowe Visa Classic 5. Wydanie karty debetowej Visa Classic z mikroprocesorem 6. Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: Uwaga: prowizja naliczana od każdej wydanej karty a) Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem 2,50 zł b) Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) 2,50 zł c) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) 3,00 zł 7. Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem 8. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 9. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 10. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 11. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 12. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 13. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 14. Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 15. Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym 0,01% od kwoty przelewu banku krajowym nie więcej niż 50 zł 16. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach. 17. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 0,30 zł 18. Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 2 zł 19. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 20. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 21. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 22. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 7

8 23. Czeki krajowe: a) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł b) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 25. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 26. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 27. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 28. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 29. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 30. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 31. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 32. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 33. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 34. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w PLUS 35. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 36. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 8

9 Rozdział III Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Zero Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ZERO 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego ZERO 0 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze zgodnie z pkt Karty kredytowe Visa Classic 5. Wydanie karty debetowej Visa Classic z mikroprocesorem 6. Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: Uwaga: prowizja naliczana od pierwszej wydanej karty. Prowizja kolejnych kart naliczana jest zgodnie Rozdziałem XIII, XIV, XV Tabeli opłat i prowizji. d) Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem 5,50 zł / 9,50 zł 1 e) Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) 5,50 zł / 9,50 zł 1 f) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) 5,50 zł / 9,50 zł 1 7. Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem 8. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 9. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 10. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 11. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 12. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 13. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 14. Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 15. Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym 0,01% od kwoty przelewu banku krajowym nie więcej niż 50 zł 16. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach. 17. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 0,30 zł 18. Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 2 zł 19. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 20. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 21. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 22. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 9

10 23. Czeki krajowe: c) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł d) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 24. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 25. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 26. Sporządzenie wyciągów: c) raz w miesiącu d) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 27. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 28. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 29. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: c) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł d) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 30. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 31. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 32. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 33. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 34. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w PLUS 35. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 36. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX 1 Opłata w wysokości 9,50 zł jest pobierana jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym wyniesie min 600,00 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym przekroczy kwotę 600,00 zł opłata wyniesie 5,50 zł. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 10

11 Rodzaj usługi Rozdział IV Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Tabelaryczne zestawienie kont osobistych Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Otwarcie rachunku osobistego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie rachunku osobistego klienta indywidualnego 1 (oplata miesięczna) Karta płatnicza debetowa - Senior 2 6 zł 7 zł 0 zł 3 zł 4 zł 5 zł Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) Visa Classic debetowa Junior Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Karta kredytowa - Visa Classic Visa Classic - Visa Classic Visa Classic Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Wydanie/Wznowienie karty płatniczej debetowej - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: od każdej karty wydanej do rachunku Visa Classic z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue Visa Classic Debetowa paywave Jednorazowa opłata aktywacyjna przy wprowadzaniu usługi bankowości elektronicznej KIRI - 2,50 zł 2,50 zł 3,00 zł - 10 zł 5,50 zł / 9,50 zł 3 5,50 zł / 9,50 zł 3 5,50 zł / 9,50 zł 3 0 zł - 1,90 zł 0,90 zł - 10 zł 0 zł Korzystanie z bankowości elektronicznej KIRI - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Informacja telefoniczna na hasło (abonament miesięczny) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 11

12 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 12 Junior 2 Student 2 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach, niezależnie od wysokości kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew, realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości elektronicznej KIRI na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach Przelew, realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości elektronicznej KIRI na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Realizacja zlecenia stałego wewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki) Realizacja zlecenia stałego zewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony w innym banku krajowym) Zmiana/Odwołanie zlecenia stałego wewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki) Zmiana/Odwołanie zlecenia stałego zewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony w innym banku krajowym) 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł Senior 2 0,01% od kwoty przelewu Nie więcej niż 50 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0,30 zł 0,30 zł - 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł

13 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Wydanie czeku jeden czek 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 2 zł Potwierdzenie czeku jeden czek 6 zł 6 zł 6 zł - 6 zł 6 zł Senior 2 Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 25 zł 25 zł - 25 zł 25 zł Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Sporządzanie wyciągów raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego za każdy m-c roku bieżącego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego za każdy m-c roku poprzedniego 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenia wykonania przelewu 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł Wysyłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 30 zł 30 zł - 30 zł 30 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 13

14 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Senior 2 Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w rachunku 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 1 Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. 2 Z dniem r. produkt wycofany dla nowych Klientów z oferty Banku 3 Opłata w wysokości 9,50 zł jest pobierana jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym wyniesie min 600,00 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym przekroczy kwotę 600,00 zł opłata wyniesie 5,50 zł. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 14

15 Rozdział V Rachunki oszczędnościowe w złotych Rachunek Efekt Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego Efekt 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego Efekt 3. Dostępne karty płatnicze brak 4. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 5. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 5 zł 6. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 7. Każda wpłata gotówkowa na rachunek Efekt dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 8. Każdy przelew na rachunek Efekt dokonany w BS Ustroń i jego placówkach 9. Pierwsza wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu 10. Druga i każda następna wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu, do kwoty zł na rachunek prowadzony przez BS Ustroń, jego placówki lub 10 zł inny bank krajowy 11. Druga i każda następna wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z 0,01% od kwoty przelewu rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu, powyżej kwoty nie mniej niż 10 zł zł na rachunek prowadzony przez BS Ustroń, jego placówki lub inny bank krajowy nie więcej niż 50 zł 12. Możliwość realizacji zlecenia stałego i polecenia zapłaty brak 13. Możliwość realizacji operacji czekowych brak 14. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 15. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 16. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 5 zł 17. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7 zł 18. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 19. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 20. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 21. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 15

16 Rozdział VI Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku Przelew z książeczki na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty Przelew do zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew powyżej zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 8. Wydanie książeczki oszczędnościowej: 5 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł a) jednowkładowej 2 zł b) wielowkładowej 3 zł 9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 10 zł 10. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 20 zł 11. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian za zniszczoną lub zagubioną 15 zł 12. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20 zł 13. Likwidacja książeczki 14. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 15. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 17. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 18. Realizacja zajęcia rachunku lokaty 30 zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce ( wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu 19. skarbcowego) Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie skarbcowym obowiązuje wg kosztów rzeczywistych odrębna opłata zgodnie z rozdziałem XIX Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 20. przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 10 zł 21. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 16

17 Rozdział VII Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 4. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 5. Przelew z książeczki na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 6. Przelew do zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 5 zł 7. Przelew powyżej zł z książeczki na rachunek prowadzony w 0,01% od kwoty przelewu innym banku krajowym nie więcej niż 50 zł 8. Wydanie książeczki 10 zł 9. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 10 zł 10. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 20 zł 11. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian za zniszczoną lub zagubioną 15 zł 12. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20 zł 13. Likwidacja książeczki 14. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 15. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 16. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 17. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 18. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 19. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce ( wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) wg kosztów rzeczywistych Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie skarbcowym obowiązuje odrębna opłata zgodnie z rozdziałem XIX 20. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organa w związku z prowadzonym 10 zł postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 21. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 17

18 Rozdział VIII Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 10 zł 3. Dostępne karty płatnicze brak 4. Dostępne karty kredytowe brak 5. Dostępność bankowości elektronicznej brak 6. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 7. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 8. Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 9. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w BS Ustroń i jego placówkach Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty Przelew do zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew powyżej zł na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 13. Realizacja zlecenia stałego 3 zł 14. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego 3 zł 15. Realizacja polecenia zapłaty 3 zł 16. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 17. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 18. Możliwość realizacji operacji czekowych brak 19. Zmiana karty wzorów podpisów 5 zł 20. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 21. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 22. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 18

19 23. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 24. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 25. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 26. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 27. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XIX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 19

20 Rozdział IX Rachunki bankowe rozliczeniowe bieżące i pomocnicze Klienci instytucjonalni stawka Lp. Rodzaj usługi / czynności AGRO 2 RACHUNEK BIEŻĄCY konto 1. Otwarcie rachunku bieżącego 1 2. Otwarcie rachunku pomocniczego Prowadzenie rachunku bieżącego i pomocniczego klienta instytucjonalnego 3,4,5 Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych (IPPM) 7 Przedział kwoty strony WN 0,00zł 9.999,99zł Prowizja 0,25% nie mniej niż 20zł ,00zł ,99zł 0,15% ,00zł ,99zł 0,12% ,00zł ,99zł 0,10% ,00zł ,99zł 0,08% ,00zł ,99zł 0,07% ,00zł ,99zł 0,06% ,00zł ,99zł 0,05% ,00zł ,99zł 0,04% ,00zł ,00zł 0,03% Pow ,00zł 0,02% zgodnie z umową z Klientem miesięcznie, w ostatni dzień miesiąca Uruchomienie/wdrożenie Usługi IPPM w ostatnim dniu miesiąca, w którym dokonano 7 zgodnie z umową z Klientem jednorazowo wdrożenia 6. Dostępne karty płatnicze Visa Business Debetowa z mikroprocesorem 7. Możliwość uzyskania kart kredytowych Visa Classic 8. Wydanie/wznowienie pierwszej nowej karty Visa Business debetowej z mikroprocesorem do rachunku 9. Wydanie /wznowienie drugiej i kolejnej karty Visa Business debeto- 30 zł wej z mikroprocesorem do rachunku Wydanie duplikatu karty Visa Business debetowej z mikroprocesorem Opłata pobierana z rachunku posiadacza w dniu złożenia wniosku o wydanie duplikatu Opłata miesięczna za użytkowanie karty Visa Business debetowej z mikroprocesorem Wydanie karty kredytowej z przyznanym limitem Visa Classic Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona zł 2,90 zł

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym Ziemi Łowickiej w Łowiczu Tekst jednolity uwzględniający zmiany od nr I - XV XVI zm. - wprowadzona Uchwałą Nr 4/PB/15 z dnia

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA;

przez Prezesa Narodowego Banku Polskiego; 30) VISA międzynarodowy system akceptacji i rozliczeń transakcji dokonywanych przy użyciu kart VISA; REGULAMIN OTWIERANIA I PROWADZENIA PRZEZ BANK POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI S.A. RACHUNKÓW BANKOWYCH W ZŁOTYCH I W WALUTACH WYMIENIALNYCH DLA OSÓB FIZYCZNYCH Rozdział 1. Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin

Bardziej szczegółowo