TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1

2 Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych str. 3 Rozdział I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 5 Konto Standard Rozdział II. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 7 Konto Plus Rozdział III. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 9 Konto Zero Rozdział IV. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe str. 11 Tabelaryczne zestawienie kont osobistych Rozdział V. Rachunki oszczędnościowe w złotych str. 15 Rachunek Efekt Rozdział VI. Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych w złotych str. 16 potwierdzone książeczką oszczędnościową Rozdział VII. Rachunki płatne na każde żądanie str. 17 potwierdzone książeczką oszczędnościową Rozdział VIII. Rachunek oszczędnościowy płatny na każde żądanie dla Rad Rodziców str. 18 i innych jednostek organizacyjnych nie posiadających osobowości prawnej Rozdział IX. Rachunki bankowe rozliczeniowe bieżące i pomocnicze str. 20 Klienci instytucjonalni Rozdział X. Rachunki lokat terminowych dla klientów instytucjonalnych str. 23 Rozdział XI. System bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny str. 24 Rachunek Internetowy). Informacja SMS Rozdział XII. Kredyty, gwarancje i pożyczki str. 26 Rozdział XIII. Karta Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem str. 28 Rozdział XIV. Karta Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) str. 29 Rozdział XV. Karta Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) str. 30 Rozdział XVI. Karta MasterCard Paypass str. 31 Rozdział XVII. Karta Visa Business Debetowa z mikroprocesorem str. 32 Rozdział XVIII. Karta kredytowa Visa Classic str. 33 Rozdział XIX. Operacje dewizowe str. 35 Rozdział XX. Inne usługi str. 37 Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 2

3 Tabela opłat i prowizji określa wysokość prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Ustroniu za świadczone czynności i usługi bankowe. Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Tabeli opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Ustroniu zwanej dalej tabelą dotyczy wszystkich klientów banku rezydentów i nierezydentów. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Opłaty i prowizje posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie. 2. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 3. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach banku w dniu dokonania operacji bankowej. 4. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności (z wyłączeniem prowizji za udzielenie kredytu konsumenckiego). 5. Dopuszcza się negocjowanie opłat i prowizji bankowych. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: a) wpłat i wypłat z rachunków lokat oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo- rozliczeniowych oraz rachunków oszczędnościowych, o ile tabela nie przewiduje inaczej, b) wpłat na poczet spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w Banku Spółdzielczym w Ustroniu oraz wypłat kredytów realizowanych w gotówce, c) operacji związanych z rozliczeniami pracowników Banku z zakładem pracy, d) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10.Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w np. 110 Prawa bankowego. 11. Określone w niniejszej Tabeli prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielanych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami lub instytucjami (np. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa) Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 3

4 obowiązują postanowienia tych umów, a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Tabeli. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W sytuacji, gdy podstawę naliczania prowizji określonej procentowo stanowi kwota w walucie obcej, opłata / prowizja ustalona w PLN pobierana jest od klienta w walucie obcej, do przeliczenia stosowany jest kurs średni NBP z dnia pobrania należności. 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wysłania wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Bank może ustalić i pobrać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 16. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Tabeli Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku Spółdzielczego w Ustroniu. 17. Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. 18. Cykl rozliczeniowy w przypadku korzystania z karty debetowej liczony jest od 28 dnia poprzedniego miesiąca do 27 dnia danego miesiąca. Do cyklu rozliczeniowego wliczane są blokady z tytułu użytkowania karty według daty transakcji. 19. W systemie Sorbnet realizowane są przelewy na rachunki prowadzone w innym banku krajowym za wyjątkiem przelewów kierowanych do ZUS, US i KRUS. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 4

5 Rozdział I Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Standard Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego STANDARD 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego STANDARD 6 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze brak 4. Karty kredytowe brak 5. Dostępność bankowości elektronicznej brak 6. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 7. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 8. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 9. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 10. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 11. Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie Elixir: Przelew do zł 3 zł Przelew powyżej zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł b) w systemie Sorbnet: Przelew do zł 30 zł Przelew powyżej zł 20 zł 12. Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 2 zł 13. Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 14. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 15. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 16. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 17. Czeki krajowe: a) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł b) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 5

6 20. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda 5 zł Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca zsumowana ze wszystkich zmian. 21. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 22. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 23. Sporządzenie historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 24. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 25. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 26. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 27. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 28. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w 29. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 30. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 6

7 Rozdział II Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Plus Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego PLUS 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego PLUS 7 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze zgodnie z pkt Karty kredytowe Visa Classic 5. Wydanie karty debetowej Visa Classic z mikroprocesorem 6. Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: Uwaga: prowizja naliczana od każdej wydanej karty a) Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem 2,50 zł b) Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) 2,50 zł c) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) 2,50 zł d) MasterCard Paypass 2,50 zł 7. Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem 8. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 9. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 10. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 11. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 12. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 13. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 14. Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie Elixir: Przelew do zł Przelew powyżej zł b) w systemie Sorbnet: Przelew do zł Przelew powyżej zł Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 30 zł 20 zł 0,30 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 7 2 zł 3 zł

8 19. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 20. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 21. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 22. Czeki krajowe: a) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł b) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 23. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 24. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 25. Sporządzenie wyciągów: a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 26. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 27. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 28. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 29. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 30. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 31. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 32. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 33. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w PLUS 34. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 35. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 8

9 Rozdział III Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Konto Zero Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowo rozliczeniowego ZERO 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- rozliczeniowego ZERO 0 zł miesięcznie 3. Karty płatnicze zgodnie z pkt Karty kredytowe Visa Classic 5. Wydanie karty debetowej Visa Classic z mikroprocesorem Opłata miesięczna za użytkowanie karty debetowej: 6. Uwaga: prowizja naliczana od pierwszej wydanej karty. Prowizja kolejnych kart naliczana jest zgodnie z Rozdziałem XIII, XIV, XV, XVI Tabeli opłat i prowizji. a) Visa Classic Debetowa z mikroprocesorem 0 zł / 5,50 zł 1 b) Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) 0 zł / 5,50 zł 1 c) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) 0 zł / 5,50 zł 1 d) MasterCard Paypass 0 zł / 5,50 zł 1 7. Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem 8. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 9. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 10. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 11. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 12. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 13. Przelew na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty 14. Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym: a) w systemie Elixir: Przelew do zł Przelew powyżej zł b) w systemie Sorbnet: Przelew do zł Przelew powyżej zł Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach. Przelew/zlecenie stałe w systemie bankowości elektronicznej KIRI, na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Realizacja zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku Zmiana/odwołanie zlecenia stałego w formie dyspozycji w placówkach Banku 3 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 30 zł 20 zł 0,30 zł 2 zł 3 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 9

10 19. Realizacja polecenie zapłaty 1 zł 20. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 3 zł 21. Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 22. Czeki krajowe: c) wydanie 1 blankietu czekowego 2 zł d) potwierdzenie czeku za 1 czek 6 zł 23. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 24. Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 25. Sporządzenie wyciągów: c) raz w miesiącu d) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca 5 zł zsumowana ze wszystkich zmian. 26. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 6 zł 27. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 28. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: c) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł d) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 29. Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 30. Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego Uwaga: wezwanie do uregulowania niedozwolonego salda debetowego wysyła się 15 zł do Klientów w przypadku których kwota niedozwolonego salda debetowego jest wyższa niż 20,00 zł 31. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 32. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 33. Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w PLUS 34. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 35. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XX 1 Opłata w wysokości 5,50 zł jest pobierana jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym wyniesie min 600,00 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym przekroczy kwotę 600,00 zł opłata wyniesie 0 zł. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 10

11 Rodzaj usługi Rozdział IV Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe Tabelaryczne zestawienie kont osobistych Standard Plus Zero Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 11 Junior 2 Student 2 Otwarcie rachunku osobistego 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Prowadzenie rachunku osobistego klienta indywidualnego 1 (miesięcznie) 6 zł 7 zł 0 zł 3 zł 4 zł 5 zł Karta płatnicza debetowa - Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) MasterCard Paypass (zbliżeniowa) Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue (niespersonalizowana) Visa Classic Debetowa paywave (zbliżeniowa) MasterCard Paypass (zbliżeniowa) Visa Classic debetowa Junior Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Senior 2 Visa Classic debetowa z mikroprocesorem Karta kredytowa - Visa Classic Visa Classic - Visa Classic Visa Classic Wydanie karty kredytowej Visa Classic z przyznanym limitem - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Wydanie/Wznowienie karty płatniczej debetowej - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Opłata m-czna za użytkowanie karty debetowej: od każdej karty wydanej do rachunku Visa Classic z mikroprocesorem Visa Classic Debetowa Instant Issue Visa Classic Debetowa paywave MasterCard Paypass Jednorazowa opłata aktywacyjna przy wprowadzaniu usługi bankowości elektronicznej KIRI - 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł 2,50 zł - 10 zł 0 zł / 5,50 zł 3 0 zł / 5,50 zł 3 0 zł / 5,50 zł 3 0 zł / 5,50 zł 3 0 zł - 1,90 zł 0,90 zł - 10 zł 0 zł Korzystanie z bankowości elektronicznej KIRI - 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Informacja telefoniczna na hasło (abonament miesięczny) 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł

12 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Senior 2 Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego przez BS Ustroń oraz jego placówki 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach, niezależnie od wysokości kwoty 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie Elixir, Przelew do zł Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie Elixir, Przelew powyżej zł Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie Sorbnet, Przelew do zł Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie Sorbnet, Przelew powyżej zł Przelew, realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości elektronicznej KIRI na rachunek prowadzony w BS Ustroń oraz jego placówkach Przelew, realizacja zlecenia stałego w systemie bankowości elektronicznej KIRI na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Realizacja zlecenia stałego wewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki) Realizacja zlecenia stałego zewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony w innym banku krajowym) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 20 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł - 0,30 zł 0,30 zł - 0,30 zł 0,30 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł 2 zł Zmiana/Odwołanie zlecenia stałego wewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki) 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 12

13 Rodzaj usługi Zmiana/Odwołanie zlecenia stałego zewnętrznego poza systemem bankowości elektronicznej KIRI (na rachunek prowadzony w innym banku krajowym) Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Senior 2 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Realizacja polecenia zapłaty 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł 1 zł Odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł 3 zł Zawiadomienie o niemożliwości zrealizowania polecenia zapłaty lub zlecenia stałego z powodu braku środków na rachunku 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Wydanie czeku jeden czek 2 zł 2 zł 2 zł - 2 zł 2 zł Potwierdzenie czeku jeden czek 6 zł 6 zł 6 zł - 6 zł 6 zł Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku, zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia przez klienta blankietów czekowych 25 zł 25 zł 25 zł - 25 zł 25 zł Realizacja czeku gotówkowego własnego w BS Ustroń i jego placówkach 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł Sporządzanie wyciągów raz w miesiącu 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł Sporządzanie wyciągów po każdej zmianie salda 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego za każdy m-c roku bieżącego Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego za każdy m-c roku poprzedniego 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 5 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenia wykonania przelewu 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł 6 zł Wysyłanie wyciągów na adres listem zwykłym 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł 8 zł Wystąpienie niedozwolonego salda debetowego (za każde przekroczenie) 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 13

14 Rodzaj usługi Standard Plus Zero Junior 2 Student 2 Senior 2 Zawiadomienie wezwanie do spłaty zadłużenia z tytułu niedozwolonego salda debetowego 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł 15 zł Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 30 zł 30 zł - 30 zł 30 zł Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 20 zł 20 zł - 20 zł 20 zł Prowizja od przyznanego dopuszczalnego debetu w rachunku Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 0 zł 0 zł 0 zł - 0 zł 0 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 30 zł 1 Opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym rachunek prowadzony jest mniej niż 10 dni kalendarzowych. 2 Z dniem r. produkt wycofany dla nowych Klientów z oferty Banku 3 Opłata w wysokości 5,50 zł jest pobierana jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym wyniesie min 600,00 zł. Jeśli suma transakcji bezgotówkowych dokonanych daną kartą i rozliczonych przez Bank w cyklu rozliczeniowym przekroczy kwotę 600,00 zł opłata wyniesie 0 zł. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 14

15 Rozdział V Rachunki oszczędnościowe w złotych Rachunek Efekt Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku oszczędnościowego Efekt 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowego Efekt 3. Dostępne karty płatnicze brak 4. Korzystanie z systemu bankowości elektronicznej KIRI (Korporacyjny i Indywidualny Rachunek Internetowy) 5. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 5 zł 6. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI Każda wpłata gotówkowa na rachunek Efekt dokonana w BS Ustroń i jego placówkach Każdy przelew na rachunek Efekt dokonany w BS Ustroń i jego placówkach Pierwsza wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu Druga i każda następna wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu, do kwoty zł na rachunek prowadzony przez BS Ustroń, jego placówki lub inny bank krajowy Druga i każda następna wypłata gotówkowa lub bezgotówkowa z rachunku Efekt dokonana w danym miesiącu, powyżej kwoty zł na rachunek prowadzony przez BS Ustroń, jego placówki lub inny bank krajowy 12. Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie Sorbnet: 10 zł 0,01% od kwoty przelewu nie mniej niż 10 zł nie więcej niż 50 zł a) przelew do zł 30 zł b) przelew powyżej zł 20 zł 13. Możliwość realizacji zlecenia stałego i polecenia zapłaty brak 14. Możliwość realizacji operacji czekowych brak 15. Sporządzenie wyciągów: 16. a) raz w miesiącu b) po każdej zmianie salda Uwaga: opłata pobierana w ostatnim dniu roboczym danego miesiąca zsumowana ze wszystkich zmian. Wydanie dodatkowego odpisu wyciągu z rachunku bankowego, dowodu do wyciągu lub potwierdzenie wykonania przelewu 17. Wysłanie wyciągów na adres listem zwykłym 5 zł 18. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7 zł 19. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 20. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 21. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 30 zł 22. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XX 5 zł 6 zł Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 15

16 Rozdział VI Rachunki terminowe lokat oszczędnościowych w złotych potwierdzonych książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku lokaty 2. Prowadzenie rachunku lokaty 3. Wpłata gotówkowa na rachunek 4. Wypłata gotówkowa z rachunku Przelew z książeczki na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty Przelew do zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew powyżej zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 8. Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie Sorbnet: 5 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł a) przelew do zł 30 zł b) przelew powyżej zł 20 zł 9. Wydanie książeczki oszczędnościowej: a) jednowkładowej 2 zł b) wielowkładowej 3 zł 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 10 zł 11. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 20 zł 12. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian za zniszczoną lub zagubioną 15 zł 13. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20 zł 14. Likwidacja książeczki 15. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 16. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 7 zł 17. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 18. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 19. Realizacja zajęcia rachunku lokaty 30 zł Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce ( wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu 20. skarbcowego) Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie skarbcowym obowiązuje wg kosztów rzeczywistych odrębna opłata zgodnie z rozdziałem XX Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności 21. przez uprawniony organ w związku z prowadzonym postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 10 zł 22. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 16

17 Rozdział VII Rachunki płatne na każde żądanie potwierdzone książeczką oszczędnościową Lp. Rodzaj usługi / czynności stawka 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie rachunku 3. Wpłata gotówkowa na rachunek dokonana w BS Ustroń i jego placówkach 4. Wypłata gotówkowa z rachunku dokonana w BS Ustroń i jego placówkach Przelew z książeczki na rachunek prowadzony przez BS Ustroń oraz jego placówki niezależnie od wysokości kwoty Przelew do zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym Przelew powyżej zł z książeczki na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 8. Przelew papierowy na rachunek prowadzony w innym banku krajowym w systemie Sorbnet: 5 zł 0,01% od kwoty przelewu nie więcej niż 50 zł a) przelew do zł 30 zł b) przelew powyżej zł 20 zł 9. Wydanie książeczki 10 zł 10. Zastrzeżenie lub odwołanie przez klienta zastrzeżenia realizacji wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej 10 zł 11. Umorzenie książeczki oszczędnościowej 20 zł 12. Wydanie nowej książeczki oszczędnościowej w zamian za zniszczoną lub zagubioną 15 zł 13. Przepisanie książeczki na rzecz innej osoby w drodze cesji 20 zł 14. Likwidacja książeczki 15. Nieodebranie uprzednio zgłoszonej wypłaty gotówki w danym dniu 20 zł 16. Sporządzenie zestawienia historii rachunku na wniosek posiadacza w formie wydruku komputerowego: a) za każdy miesiąc roku bieżącego 5 zł b) za każdy miesiąc roku poprzedniego 8 zł 17. Informacja telefoniczna na hasło o rachunku (opłata miesięczna) 8 zł 18. Informacja SMS o rachunku zgodnie z rozdziałem XI 19. Realizacja zajęcia rachunku 30 zł 20. Dokonanie zastawu rejestrowego na prawach do wierzytelności, z wkładów na książeczce ( wraz z przyjęciem tej książeczki do depozytu skarbcowego) wg kosztów rzeczywistych Uwaga: za przechowywanie książeczki w depozycie skarbcowym obowiązuje odrębna opłata zgodnie z rozdziałem XX 21. Zastrzeżenie lub odwołanie zastrzeżenia realizacji wypłat z książeczki oszczędnościowej na podstawie zawiadomienia o zajęciu wierzytelności przez uprawniony organa w związku z prowadzonym 10 zł postępowaniem egzekucyjnym lub zabezpieczającym 22. Inne usługi i czynności zgodnie z rozdziałem XX Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 17

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Rozdział II. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W OBROCIE KRAJOWYM WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W KĄTACH WROCŁAWSKICH Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Rozdział I. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych

Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych Załącznik do Uchwały Nr 4 Zarządu Banku Spółdzielczego w Parczewie z dnia 28 listopada 2014r., Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku Spółdzielczego w PARCZEWIE dla klientów detalicznych (tekst jednolity)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytu cjonalnych

Klientów Instytu cjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r T AB

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

Klientów Instytucjonalnyc h

Klientów Instytucjonalnyc h Załącznik nr 2 do Uchwały nr 36/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. T AB E L A P R O W I Z J I I O P Ł AT Z A C Z Y N N O Ś

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik do uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Cieszynie nr XXXII/1/2015 z dnia 02 lipca 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W CIESZYNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (obowiązuje od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH (W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 14 z dnia 10.10. 2013 r. Bank Spółdzielczy w Dołhobyczowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dołhobyczowie dla klientów indywidualnych Dołhobyczów, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 42/BS/2015 z dnia 06.05.2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych LIPIEC 2015 Spis treści: Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo