BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE. TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych"

Transkrypt

1 BANK SPÓŁDZIELCZY WE WŁOSZCZOWIE TARYFA prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po VII zmianie wprowadzonej Uchwałą nr 33 z dnia r. Włoszczowa, marzec 2012 r.

2 Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych w Taryfie prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie dla klientów indywidualnych zwanej dalej Taryfą dotyczy osób fizycznych rezydentów i nierezydentów, posiadających rachunki w Banku i innych klientów BS. Postanowienia ogólne 1. Obowiązująca Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe Banku Spółdzielczego we Włoszczowie może ulec zmianie polegającej na obniżeniu lub podwyższeniu opłat i prowizji na zasadach określonych w ust. 3 6 w okresie obowiązywania Umowy zawartej z Bankiem, na wykonanie danej czynności bankowej lub usługi określonej w Taryfie 2. Zmiana stawek opłat lub prowizji, o której mowa w ust. 1 może nastąpić w przypadku: 1) zmiany, o co najmniej 5%, cen towarów i usług konsumpcyjnych w stosunku do wartości z daty wprowadzenia Taryfy lub daty ostatniej zmiany Taryfy, wyrażanej wskaźnikiem średniorocznym ogłaszanym przez Prezesa GUS; 2) zmiany, o co najmniej 5%, cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem przy wykonywaniu czynności bankowych, w stosunku do wartości z daty wprowadzenia Taryfy lub daty ostatniej zmiany Taryfy w zakresie zmienianych pozycji. 3. W przypadku wzrostu cen, o których mowa w ust. 2, Bank może podjąć decyzję o wzroście opłat lub prowizji maksymalnie o wartość wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych lub cen usług świadczonych przez podmioty współpracujące z Bankiem, w stosunku do ich wartości z daty wprowadzenia Taryfy lub z daty ostatniej zmiany Taryfy w zakresie zmienianych pozycji. 4. Bank może podjąć decyzję, o której mowa w ust. 1 - polegającą na podwyższeniu opłat lub prowizji - w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej przesłanki, o której mowa w ust.2 warunkującej wzrost opłat lub prowizji. 5. Bank podejmie decyzję, o której mowa w ust. 1 - polegającą na obniżeniu opłat lub prowizji - w terminie 60 dni od dnia zaistnienia przynajmniej jednej przesłanki, o której mowa w ust Jeżeli wprowadzane zmiany opłat lub prowizji, obejmują czynności, które są lub mogą być wykonywane w związku z Umową zawartą z Bankiem, Bank informuje, na trwałym nośniku, w szczególności w formie papierowej lub elektronicznej Kredytobiorcę o zakresie wprowadzanych zmian w terminie nie później niż dwa miesiące przed datą ich wejścia w życie. Sposób przekazywania informacji o zmianie Taryfy określa Umowa zawarta z Bankiem. 7.W przypadku, gdy: 1. Kredytobiorca nie akceptuje proponowanych zmian Taryfy, ma prawo wypowiedzenia Umowy kredytu na zasadach określonych w Umowie kredytu, informując o tym Bank w formie pisemnej w terminie do 30 dni kalendarzowych od dnia otrzymania zawiadomienia o zmianie Taryfy. W takim przypadku Kredytobiorca jest zobowiązany do spłaty wszelkich swoich zobowiązań wobec Banku, wynikających z zawartej Umowy kredytu najpóźniej w ostatnim dniu okresu wypowiedzenia. 2. Posiadacz rachunku bankowego nie akceptuje wprowadzonych zmian do Taryfy, ma prawo przed proponowaną datą wejścia w życie zmian: - wypowiedzieć umowę ze skutkiem natychmiastowym bez ponoszenia opłat, - zgłosić sprzeciw wobec proponowanych zmian bez dokonania wypowiedzenia umowy, w takim przypadku Umowa rachunku wygasa z dniem poprzedzającym dzień wejścia w życie proponowanych zmian, bez ponoszenia opłat. 3. Posiadacz rachunku nie zgłosi sprzeciwu wobec proponowanych zmian, przed proponowaną datą wejścia w życie zmian, Bank uznaje, że posiadacz rachunku wyraził na nie zgodę. 2

3 I Zasady pobierania prowizji i opłat bankowych w BS Włoszczowa. 1. Prowizję za prowadzenie i obsługę rachunków bankowych pobiera się z rachunku w okresach miesięcznych, zgodnie z zawartą umową. 2. Inne opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w Banku pobierane są z tych rachunków w dniu dokonania operacji bankowej lub wpłacane w gotówce w kasie Banku w dniu dokonania czynności. 3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w Banku mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na miesiąc (w ostatnim dniu miesiąca). 4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach Banku w dniu dokonania operacji bankowej. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które Bank nie ponosi odpowiedzialności. 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji, chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: wpłat i wypłat z rachunków oszczędnościowych, rachunków lokat oszczędnościowych terminowych, rachunków oszczędnościowo - rozliczeniowych, o ile Taryfa nie przewiduje inaczej, spłat odsetek i kredytów oraz innych zobowiązań zaciągniętych w BS i jego jednostkach organizacyjnych za wyjątkiem spłat wg zleceń stałych, wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności, 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Określone w niniejszej Taryfie prowizje i opłaty dotyczące kredytów, dotyczą kredytów i pożyczek udzielonych ze środków Banku. W przypadku kredytów i pożyczek udzielonych ze środków lub na podstawie umów zawartych przez Bank z innymi bankami i instytucjami (np.: Bank Gospodarstwa Krajowego, Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych) obowiązują postanowienia tych umów a w przypadku ich braku należy stosować prowizje i opłaty określone w Taryfie. 12. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 13. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. 14. Opłaty i prowizje nie zapłacone przez stronę zagraniczną w ciągu trzech miesięcy od daty wystawienia wezwania do zapłaty obciążają stronę krajową. 15. Za usługi nietypowe i nie przewidziane w Taryfie a wykonywane przez Bank na życzenie Klienta - Zarząd Banku lub osoba zarządzająca daną jednostka organizacyjną Banku może, po ustaleniu wcześniej z Klientem, ustalić opłatę wg skalkulowanych lub rzeczywistych kosztów ponoszonych przez Bank w związku z wykonywaniem danej usługi. 16. W wyjątkowych sytuacjach: Zarząd Banku może wyrazić zgodę na odstąpienie od pobierania prowizji lub opłaty, Prezes Zarządu/Dyrektor Oddziału może wyrazić zgodę na obniżenie prowizji lub opłaty o 50%, o ile jest to racjonalnie uzasadnione i nie jest sprzeczne z interesem Banku. 17. Nie wprowadza się preferencji przy pobieraniu prowizji i opłat bankowych osób powiązanych organizacyjnie. 3

4 II Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca % kwoty lub opłata min. max. 1. Wpłaty gotówkowe (od kwoty wpłaty): Rozdział I. CZYNNOŚCI KASOWE w złotych a) na rachunki prowadzone w innych bankach, 0,5% nie mniej niż 2,50 zł. b) opłaty telekomunikacyjne, abonament RTV, energia elektryczna 2,00 zł. c) na rachunki prowadzone w BS przez indywidualnych klientów, jeżeli prowizji nie uiszcza posiadacz rachunku, 2. Wypłaty gotówkowe klientom nie posiadającym rachunków w BS od kwoty wypłaty (również z konta zlecenia do wypłaty jeśli prowizja nie została uiszczona przez zlecającego wypłatę). 3. Zamiana znaków pieniężnych (banknotów i monet): 0,5% nie mniej niż 2,60 zł 0,5% nie mniej niż 2,60 zł. a) dla posiadaczy rachunków w BS we Włoszczowie: bez opłat b) dla pozostałych klientów: - do 50 szt. lub 100,00 zł. 3,00 zł. - powyżej 50szt. lub 100,00 zł.(od kwoty zamiany) 0,5% nie mniej niż 3 zł. Rozdział II. RACHUNKI DEPOZYTOWE I. Rachunki oszczędnościowo rozliczeniowe: Standard Junior >13 <18 1. Otwarcie rachunku. bez opłat 2. Prowadzenie rachunku oszczędnościowo- 5,00 zł. bez opłat rozliczeniowego 5) (pobierana do 5-tego dnia miesiąca). 3. Realizacja(w formie papierowej) przelewu z (poza stałymi zleceniami): - na rachunki prowadzone w innych bankach (z wyjątkiem opłat za abonament), Start ,00 zł. Uwaga: w przypadku przelewu natychmiastowego opłatę zwiększa się o 1,00 zł za każdy rozpoczęty jeden tysiąc kwoty przelewu. ) 1 - na rachunki prowadzona w BS we Włoszczowie bez opłat - przelewy za opłaty telekomunikacyjne oraz abonament RTV, 1,00 zł. 4. Przelew natychmiastowy na rachunek prowadzony w innym Banku - realizowany w systemie SORBNET *) - do kwoty ,- zł. 20,00 zł. - w kwocie powyżej ,- zł. 15,00 zł. *) opłata pobierana od każdego przelewu w dniu jego złożenia lub realizacji. 5. Dokonywanie stałych zleceń z na rachunki prowadzone: 4

5 - w BS we Włoszczowie (w tym z tyt. spłaty kredytów) 1,00 zł. - w innych bankach. 2,00 zł. 6. Realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika. 2,00 zł. 7. Odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty. 3,00 zł odmowa wykonania polecenia zapłaty z tytułu braku środków na rachunku dłużnika. 2,00 zł 9. Wydanie blankietów czekowych z pojedynczy 1,00 zł. czek. 10. Dokonanie zastrzeżenia wypłat z lub dokumentu 30,00 zł. stwierdzającego tożsamość poprzez system MIG-DZ. 11. Udzielanie telefonicznej informacji o wysokości salda na 2,00 zł na podstawie hasła (opłata miesięczna) 12. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu 25,00 zł. mającego moc takiego dokumentu.. Nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew 13. Spowodowanie debetu na ) 2 (od kwoty debetu). 0,5% min. 20,00 zł. 14. Wysyłanie monitu w sprawie debetu na rachunku oszczędnościowo rozliczeniowym ) 3 Wg aktualnych kosztów ponoszonych na rzecz operatora realizującego przesyłkę. (w dniu wprowadzenia Taryfy: list polecony 4,20zł. list polecony za potwierdzeniem odbioru - 6,10zł.) 20,00 zł - wysłane listem poleconym - wysłane listem poleconym za potwierdzeniem odbioru 15. Przyjecie zgłoszenia o utracie czeków (bez względu na ilość sztuk). 16. Wyciąg z (miesięczny) w formie papierowej. bez opłat 17. Wyciąg z (sporządzany po zakończeniu dnia operacyjnego): - odbierany przez Posiadacza rachunku lub osobę upoważnioną w jednostce prowadzącej rachunek: 2,00 zł. za każdy wyciąg - wysłany przez Bank listem zwykłym (za każdą 5,00zł. przesyłkę) 18. Potwierdzenie czeku 5,00zł 19. Wystawienie zaświadczenia o stanie środków na lub innej pisemnej informacji na wniosek posiadacza rachunku. II. Rachunki oszczędnościowe - Konta Oszczędnościowe - KO 20,00zł 1. Otwarcie rachunku bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat 3. Wpłaty na rachunek bez opłat 4. Wypłata z rachunku, przelew środków (również na rachunek prowadzony w BS Włoszczowa) III. Rachunki oszczędnościowe a`vista i terminowe: Pierwsza operacja w miesiącu - bez opłat, każda następna 10,00 zł. 1. Otwarcie rachunku lokaty terminowej lub rachunku a vista bez opłat 2. Prowadzenie rachunku lokaty terminowej lub a vista bez opłat 3. Wpłaty na rachunki lokaty terminowej i a vista bez opłat Wypłata z rachunku : - a vista bez opłat - lokaty Dopłata Pierwsza wypłata w okresie 5

6 zadeklarowania - bez opłat, każda następna 15,00 zł. - pozostałych lokat terminowych bez opłat 4. Potwierdzenie salda na książeczce oszczędnościowej (inny Bank) w rozmowie 10,00 zł telefonicznej lub przy pomocy fax-u 5. Wydanie kolejnej książeczki oszczędnościowej a-vista. 10,00 zł. 6. Cesja książeczki oszczędnościowej przepisanie praw na inna osobę. 40,00 zł. 7. Przyjecie zgłoszenia o utracie książeczki oszczędnościowej. 20,00 zł 8. Przyjęcie i zmiana dyspozycji w sprawie przeznaczenia wkładu na wypadek śmierci. 15,00 zł. 9. Umorzenie utraconej książeczki. 15,00 zł. 10. Dokonanie zastrzeżenia wypłat z utraconej książeczki oszczędnościowej poprzez 30,00 zł. system MIG-DZ. 11. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego dokumentu 25,00 zł. (opłata za przekazanie każdej wyegzekwowanej kwoty. Nie pobiera się opłaty za przelew środków). 12. Realizacja przelewu z książeczki oszczędnościowej. 5,00 zł. 13. Zablokowanie środków na książeczce oszczędnościowej w związku z zabezpieczeniem kredytu poza BS. IV. Inne czynności związane z obsługą rachunków depozytowych: 30,00 zł. od każdej książeczki (wkładu) 1. Likwidacja książeczki mieszkaniowej z wyliczeniem premii gwarancyjnej. 50,00 zł. 2. Wydanie drugiego i następnych zaświadczeń o wysokości zgromadzonych środków 15,00 zł. na książeczce mieszkaniowej. 3. Wystawienie zaświadczenia o stanie oszczędności lub innej pisemnej informacji 20,00 zł na wniosek posiadacza rachunku. 4 Sporządzenie wydruku obrotów na jednym rachunku. 5,00 zł. za każdy m-c. nie więcej niż 60,00 zł. V. Rachunki oszczędnościowe Indywidualne Konto Emerytalne - IKE 1. Otwarcie i prowadzenie rachunku bez opłat 2. Wpłaty na rachunek bez opłat 3. Wypłaty z rachunku bez opłat (z zastrzeżeniem 7 Regulaminu Rach. Oszcz. IKE) I. KARTY DEBETOWE 6) VISA CLASSIC DEBETOWA, VISA PayWave Rozdział III. OBSŁUGA KART PŁATNICZYCH Standard Junior >13 <18 Start Wydanie nowej (pierwszej) karty do rachunku bez opłat 2. Opłata miesięczna za posiadanie karty(pobierana do 5-tego 1,50 zł. bez opłat 4,00 zł. dnia miesiąca). 3. Wydanie karty wznowionej do rachunku. bez opłat 4. Wydanie duplikatu karty. 20,00 zł. 5. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych w kraju. bez opłat 6. Płatność kartą w punktach handlowo usługowych za granicą. bez opłat 7. Płatność kartą we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku BPS S.A.(od kwoty płatności) 8. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach zrzeszenia Banku BPS SA i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami. 0,50% min. 3,00 zł. bez opłat 6

7 Uwaga: lista bankomatów dostępna w placówkach Banku. 9. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach w kraju (od 4,00 zł. bez opłat każdej wypłaty). 10. Wypłata gotówki w pozostałych bankomatach za granica(od 8,00 zł. każdej wypłaty) Wypłata gotówki we wskazanych kasach Zrzeszenia Banku bez opłat BPS S.A. 12. Wypłata gotówki w kasie innego banku w kraju (od każdej 5,00 zł wypłaty) Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą( od kwoty każdej wypłaty). 2% min. 10,00 zł. 14. Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w obcym 2,00 zł bankomacie. 15. Rozpatrzenie reklamacji. bez opłat 16. Zastrzeżenie karty. 10,00 zł. 17. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez niego wskazany. 5,00 zł. 18. Zmiana danych Użytkownika karty. 5,00 zł. 19. Ponowne generowanie i wysyłka PIN na pisemny wniosek Użytkownika. 10,00 zł. 20. Spowodowanie debetu, od kwoty debetu - (od kwoty każdego debetu) 0,5% min. 20,00 zł. 21. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty(od 1.000,00 zł. każdej wypłaty). 22. Likwidacja rachunku w ciągu 6 miesięcy od dnia wydania 50,00 zł. karty 23. Cash back (od każdej transakcji) 2,00 zł. Rozdział IV. USŁUGA ebanknet i SMS-BANKING USŁUGA ebanknet i SMS-BANKING Standard Junior >13 <18 Start Opłata związana z aktywacją usługi ebanknet. bez opłat 2. Abonament miesięczny za korzystanie z usługi ebanknet (bez względu na ilość udostępnionych rachunków). 3. Realizacja przelewu z rachunku Posiadacza na rachunki prowadzone: bez opłat a) w BS Włoszczowa i jego jednostkach organizacyjnych, bez opłat b) w innych bankach. bez opłat bez opłat c) w innych bankach przelew realizowany w formie natychmiastowej ) 1 d) w innych bankach przelew realizowany w systemie Bluecash. - w kwocie do 1.000,00 zł. - 1,00 zł Uwaga: opłatę zwiększa się o 1,00 zł za każdy następny rozpoczęty jeden tysiąc kwoty przelewu 5,00zł. 4. Dokonywanie stałych zleceń z na rachunki prowadzone(od każdego zlecenia).: a) w BS Włoszczowa i jego jednostkach organizacyjnych, bez opłat b) w innych bankach. 0,50zł. 5. Generowanie listy haseł jednorazowych 50 szt. 5,00 zł. 7

8 6. Przesłanie listem poleconym listy haseł - na żądanie Klienta (od każdej wysyłki). 10,00 zł 7. Osobisty odbiór listy haseł we wskazanej przez klienta bez opłat placówce BS Włoszczowa 8. Autoryzacja transakcji za pomocą SMS (od każdego SMS-a).. 0,25zł. 9. Zablokowanie w związku z egzekucją z rachunku/ 5,00 zł. Odblokowanie dostępu do rachunku zablokowanego na skutek mylnego logowania. 10. Wydanie nowego identyfikatora/loginu. 10,00 zł. 11. Zmiana w karcie upoważnień. 5,00 zł. 12. Udostępnienie usługi SMS-BANKING. bez opłat 13. Od każdego wysłanego SMS-a. 0,30 zł. 14. Zamknięcie usługi na wniosek klienta. 10,00 zł. 1. Prowizja od kwoty udzielonego kredytu Rozdział V. KREDYTY Kredyty detaliczne ( od przyznanej kwoty kredytu) a) dla kredytów udzielanych w, b) dla osób posiadających w BS czynny lub RB, c) dla pozostałych osób fizycznych. Kredyty hipoteczne Mój Dom i Konsolidacyjne ( od przyznanej kwoty kredytu) - 2,5% - kredyty do wysokości ,00 zł. - 2,0% - kredyty do wysokości ,00 zł. - 1,5% - kredyty do wysokości ,00 zł. - 1,0% - kredyty powyżej ,00 zł. 2,0% 2,5% 3,5% 2,5% 2,0% 1,5% 1,0% 2. Za zmianę warunków umowy kredytu, na wniosek Klienta: a) zmiana harmonogramu spłat kredytu 30,00 zł. b) zmiana warunków kredytowania lub zabezpieczenia (od kwoty zadłużenia na dzień podjęcia decyzji) 1% nie mniej niż 30,00 zł. nie więcej niż 200,00 zł. 3. Wezwanie do zapłaty odsetek i rat kredytu od każdego monitu/upomnienia. ) 3 - wysłane listem poleconym za zwrotnym potwierdzeniem odbioru wg aktualnych kosztów operatora realizującego przesyłkę (w dniu wprowadzenia Taryfy 6,10zł.) 4. Wydanie na wniosek klienta zaświadczenia o wysokości zadłużenia, braku zadłużenia 20,00 zł. lub przyrzeczeniu przekazania środków (na wniosek klienta). 5. Wydanie kolejnej kopii umowy. 10,00 zł. 6. Badanie stanu prawnego Księgi Wieczystej prowadzonej w formie elektronicznej 15,00 zł. (od każdej KW) 7. Sporządzanie wniosku o wykreślenie hipoteki z Księgi Wieczystej. 20,00 zł 8. Wydanie skróconej (ramowej) opinii o kliencie na jego wniosek. 30,00 zł 9. Za wypowiedzenie umowy kredytowej przez Bank. 20,00 zł. 10. Zgłoszenie weksla stanowiącego zabezpieczenie kredytu do egzekucji. 25,00 zł. Rozdział VI. INNE CZYNNOŚCI 1. Czynności BS związane z rozliczeniami dewizowymi. ) 4 20,00 zł. 2. Przechowywanie w depozycie bankowym książeczki oszczędnościowej, 5,00 zł. + VAT 8

9 bonu oszczędnościowego, papierów wartościowych, itp. nie stanowiących zabezpieczenia kredytu (od każdego dokumentu) miesięcznie. opłata miesięczna, za każdy rozpoczęty miesiąc. 3. Zastrzeżenie dokumentów w systemie MIG_DZ (od każdego dokumentu) 30,00 zł. 1 opcja dostępna po uruchomieniu systemu. 2 jeśli saldo debetowe na rachunku utrzymuje się ponad jeden tydzień, poza w/w opłatą od dnia powstania debetu pobiera się odsetki wg stopy procentowej ustalonej przez Zarząd BS dla należności kredytowych przeterminowanych. 3 Opłata naliczana do czasu uregulowania zaległości/debetu (lub wypowiedzenia umowy/skierowania do windykacji sądowej) wg zasad określonych w Umowie kredytu/rachunku. 4 oraz dodatkowo koszty i prowizje podane w punkcie 12 Zasad pobierania prowizji i opłat bankowych w BS Włoszczowa. 5 opłata za prowadzenie konta pobierana jest z góry. Nie pobiera się opłaty za prowadzenie konta za miesiąc, w którym konto zostało otwarte. 6) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja w wysokości 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 9

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36 /2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 8 marca 2012 roku I zm. Uchwała Nr 67/2012 z dn.19.04.2012r. II zm. Uchwała Nr 108/2012 z dn. 26.07.2012r. III zm.

Bardziej szczegółowo

Klientów Indyw idualnych

Klientów Indyw idualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 76/2011 Zarządu Banku Spółdzielczego w Skoczowie z dnia 28 czerwca 2011 roku I zm. Uchwała nr 130/2011 z dnia 28.09.2011r II zm. Uchwała nr 145/2011 z dnia 26.10.2011r III

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 czerwca 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 9 października 2014 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych

BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 2/XVII/15 Zarządu Banku Spółdzielczego w Końskich z dnia 29 kwietnia 2015r. BANK SPÓŁDZIELCZY W KOŃSKICH Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Końskich dla klientów

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U

TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U BANK SPÓŁDZIELCZY W USTRONIU TABELA OPŁAT I PROWIZJI B A N K U S P Ó Ł D Z I E L C Z E G O W U S T R O N I U 1 luty 2015 r. Bank Spółdzielczy w Ustroniu Tabela opłat i prowizji Strona 1 Spis treści Zasady

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści:

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis treści: Załącznik do Uchwały Nr 1/02/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Krapkowicach z dnia 29.02.2012r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Krapkowicach dla klientów indywidualnych Spis

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 59/RB/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 19 czerwca 2013 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 14 stycznia 2014r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku Spółdzielczym w Pilźnie DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu BS Pilzno nr 13/2008 z dnia 11 lipca 2008 r w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU Załącznik do Uchwały nr 71/2010 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rybniku z dnia 29 września 2010r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RYBNIKU (tekst jednolity) RYBNIK, lipiec 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów indywidualnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr120/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 30 czerwca 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PRZEMKOWIE DLA OSÓB FIZYCZNYCH Tekst jednolity na dzień 25.06.2015 rok Zakres operacji i usług bankowych przedstawionych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY CENTRALA: 56-400 Oleśnica, ul. Wrocławska 36, tel. 71-398-00-60, 71-398-00-61; fax 71-314-49-96; Internet:http://www.bsolesnica.pl/ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 03/09/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI I CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OLEŚNICY (Tekst jednolity obowiązujący od dnia 01 kwietnia 2015r.) Oleśnica, marzec 2015 roku 1 Spis treści ZASADY

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 3/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Iłowej z dnia 09.01.2015r Zasady pobierania i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych TEKST JEDNOLITY Zakres operacji i usług bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS w Żmigrodzie Nr 3/3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Bank Spółdzielczy Muszyna - Krynica Zdrój Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 54/2015 dnia 01-06-2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego Muszyna-Krynica Zdrój (obowiązuje od 01-08-2015r.) TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 46/BS/2013 z dnia 29 maja 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Mińsku Mazowieckim dla klientów indywidualnych Tekst jednolity po zmianach: - Uchwała

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Tabela opłat i prowizji bankowych. dla KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 122/2012 Zarządu PBS w Kwidzynie z dnia 24.10.2012r Tekst jednolity po zmianach 24.10.2013r Tabela opłat i prowizji bankowych Powiślańskiego Banku Spółdzielczego w Kwidzynie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BS OTMUCHÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 27/2005. Banku BS Otmuchów z dnia.06-06-2005.. w sprawie Taryfy opłat i prowizji bankowych pobieranych od podmiotów niefinansowych BANK SPÓŁDZIELCZY OTMUCHÓW TARYFA

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 76/2015 Zarządu Spółdzielczego w Zwoleniu z dnia 13.05.2015 roku TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZWOLENIU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity)

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych. (Tekst jednolity) BANK SPÓŁDZIELCZY W ŻMIGRODZIE Rok założenia 1950 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żmigrodzie dla klientów indywidualnych (Tekst jednolity) Wprowadzona Uchwałą Zarządu Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo