TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH"

Transkrypt

1 Załącznik nr 2 Do uchwały Zarządu Banku z dnia r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 2016 rok 1

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej dla klientów instytucjonalnych zwana dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Banku Spółdzielczego w Dąbrowie Tarnowskiej, zwanego dalej Bankiem. 2. Opłaty i prowizje pobierane są: 1) po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycję wykonania usługi; 2) miesięcznie lub w innych okresach rozliczeniowych; 3) zbiorczo - za wykonane usługi w trakcie okresu rozliczeniowego; 4) zgodnie z zawartą umową. 3. W przypadku, gdy Taryfa określa wysokość prowizji i opłat w granicach od, do oraz od do wysokość pobieranych opłat i prowizji ustalana jest indywidualnie w podanych granicach. 4. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 5. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w złotych od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. 6. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje lub koszty podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione przez Bank koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 7. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w złotych jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 8. Zgodnie z uregulowaniami Międzynarodowej Izby Handlowej w Paryżu, dotyczącymi akredytyw (Publikacja UCP nr 600) i inkas (Publikacja URC nr 522) Bank niezwłocznie obciąży prowizjami i opłatami zleceniodawcę transakcji, jeśli jego kontrahent odmówi zapłaty tych prowizji. Bank może ustalić i pobierać zryczałtowane opłaty na pokrycie kosztów naliczanych przez pośredniczące banki zagraniczne. 9. W przypadku akredytywy dokumentowej w obrocie krajowym mają zastosowanie stawki w wysokości obowiązującej dla akredytywy dokumentowej w obrocie zagranicznym. 10. Klient decyduje o rodzaju systemu rozliczeniowego, którym realizuje przelew. 11. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Bank może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z Klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 12. Taryfa nie jest równoznaczna z ofertą Banku. Istnienie określonej pozycji w Taryfie nie zobowiązuje Banku do sprzedaży produktu/usługi, której dotyczy. 13. Powyższa regulacja ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z Bankiem lub w przypadku jednostek budżetowych z ustaleń przetargowych 2

3 Tab. 1 Rachunki Bankowe Przedsiębiorców Lp. Rodzaj usług ( czynności ) Tryb pobierania Rachunek bieżący Rachunek pomocniczy Rachunek lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku 15zł. 15zl. 0zł. 2. Prowadzenie rachunku 1) : miesięcznie 15zł. 8zł. 0zł. 3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 4. System INTERNET E-konto: 4.1 Dostęp za pomocą czytnika kart dostęp do systemu Wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej Wydanie duplikatu karty Miesięcznie za identyfikator 5 zł. 5zł. 7) 0zł. 0 zł Jednorazowo za kartę 53 zł. + 23% VAT 53 zł. + 23% VAT Wydanie pierwszego czytnika kart 0zł Wydanie dodatkowego czytnika kart Pierwsza konsultacja u klienta Kolejne konsultacje u klienta Zastrzeżenie i ponowne generowanie identyfikatora i hasła ( certyfikaty dostępu ) 4.2 Dostęp za pomocą TOKENA RSA Jednorazowo za czytnik Za każdą rozpoczętą godzinę Za każdą rozpoczętą godzinę 59 zł. + 23% VAT zł zł. + 23% VAT zł + 23% VAT dostęp do systemu Miesięcznie 5zł. 5zł. 7) Wydanie pierwszego tokena Wydanie dodatkowego tokena Jednorazowo za token 150zł. 150zł. 7) Dostęp za pomocą TOKENA VASCO dostęp do systemu Miesięcznie 15zł. 15zł. 7) Wydanie pierwszego tokena Wydanie dodatkowego tokena Jednorazowo za token 180zł. 180zł. 7) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa 2), od 0,2% 0,2% 0zł. 5.2 Wypłata gotówkowa 3), od 0.2% 0.2% 0zł. 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew na rachunek w Banku: w placówce Banku w Systemie Internet E Konto 6.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku w Systemie Internet E- konto 6.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 7. Przelewy zagraniczne SEPA Realizacja przelewów w trybie standardowym: Za przelew 0 zł. 0 zł. 0zł. Za przelew 0 zł. 0 zł. 0zł. Za przelew 3 zł. 3 zł. 3zł. Za przelew 0.5 zł. 0.5 zł. 0.5zł. Za przelew 25 zł. 25 zł. 25zł. Od transakcji 15zł. 15zł. 15zł. 3

4 7.1.2 Regulowany Od transakcji 20zł. 20zł. 20zł polecenie wypłaty 5) Od transakcji 20zł. 20zł. 20zł SEPA Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 7.4 Zwrot niepodjętej przekazu Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Od transakcji 100zł. 100zł. 100zł. Od transakcji 80zł. 80zł. 80zł. Od transakcji 10zł Od transakcji 15zł Od transakcji 15zł Od transakcji Za zlecenie 0.15% min 20 zł. max 100 zł. 80 zł. + koszty banków trzecich Od transakcji 55zł Od transakcji 85 zł Opłata Non-STP 8) Od transakcji 35zł Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta 8. Zlecenie stałe: 8.1 rejestracja zlecenia stałego zmiana/odwołanie zlecenia stałego: realizacja zlecenia stałego w placówce Banku realizacja zlecenia stałego w systemie Internet 9. Polecenie zapłaty: 9.1 Rejestracja polecenia zapłaty realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 10. Czeki krajowe: 10.1 wydanie czeków 10.2 potwierdzenie czeku 10.3 inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) Od transakcji 75zł. + koszty banków trzecich Za zlecenie 0 zł. 0 zł Za zlecenie 2zł 2zł Za zlecenie 3zł. 3zł Za zlecenie 0.5zł. 0,5zł Za zlecenie 3zł. 3zł Za zlecenie Za zlecenie Za zlecenie 3zł. 3zł za czek 1zł. 1zł za czek za czek 30 zł 30 zł ,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł zł 50 zł miesięcznie Wg umowy z klientem Wg umowy z klientem Karty płatnicze Wydanie karty Visa Business Debetowa Wznowienie karty Visa Business Debetowa Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 12.4 Użytkowanie karty 30zł. 30zł

5 Przy transakcjach w ciągu miesiąca do zł. Przy transakcjach w ciągu miesiąca zł. i więcej Miesięcznie Miesięcznie 12.4 Transakcje bezgotówkowe 12.5 Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0.2% min. 4 zł. 0.2% min. 4 zł W innych bankomatach w kraju 0.2% min 4 zł. 0.2% min 4 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujących kartę za granicą 1% min 10 zł. 1% min 10 zł % min 4 zł. 0.2% min 4 zł % min 20 zł. 3% min 20 zł W placówkach Poczty Polskiej Sprawdzanie salda w bankomacie 11) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10zł. 10zł Zmiana danych Użytkownika karty 20zł. 20zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Wydanie karty w trybie ekspresowym Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 1 000zł zł zł. 100zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 13. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 12) za przelew 14. Inne czynności Wg tab. Nr 4 Wg tab. Nr 4 Wg tab. Nr ) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% awizowanej min. 50 zł. 4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłaty nie pobiera się jeżeli Bank prowadzi rachunek główny klienta opłata pobierana przy rachunku głównym 5

6 Tab. 2 Rachunki Bankowe Rolników indywidualnych Lp. Rodzaj usług ( czynności ) Tryb pobierania Rachunek bieżący Rachunek pomocniczy Rachunek lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku 15zł. 15zl. 0zł. 2. Prowadzenie rachunku 1) : miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 4. System INTERNET E-konto: 4.1 Dostęp za pomocą TOKENA RSA 0zł. 0zł. 0zł dostęp do systemu Miesięcznie 4zł. 4zł. 7) Wydanie pierwszego tokena Wydanie dodatkowego tokena Jednorazowo za token 150zł. 150zł. 7) Dostęp za pomocą TOKENA VASCO dostęp do systemu Miesięcznie 15zł. 15zł. 7) Wydanie pierwszego tokena Wydanie dodatkowego tokena Jednorazowo za token 180zł. 180zł. 7) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa 2), od 0% 0% 0zł. 5.2 Wypłata gotówkowa 3), od 0.2% 0.2% 0zł. 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew na rachunek w Banku: w placówce Banku w Systemie Internet E Konto 6.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku w Systemie Internet E- konto 6.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 7. Przelewy zagraniczne SEPA Realizacja przelewów w trybie standardowym: Regulowany Za przelew 0 zł. 0 zł. 0zł. Za przelew 0 zł. 0 zł. 0zł. Za przelew 1 zł. 1 zł. 1zł. Za przelew 0.5 zł. 0.5 zł. 0.5zł. Za przelew 25 zł. 25 zł. 25zł. Od transakcji 15zł. 15zł. 15zł. Od transakcji 20zł. 20zł. 20zł polecenie wypłaty 5) Od transakcji 20zł. 20zł. 20zł. 7.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: 6

7 SEPA w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 7.4 Zwrot niepodjętej przekazu Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Od transakcji 100zł. 100zł. 100zł. Od transakcji 80zł. 80zł. 80zł. Od transakcji 10zł Od transakcji 15zł Od transakcji 15zł Od transakcji Za zlecenie 0.15% min 20 zł. max 100 zł. 80 zł. + koszty banków trzecich Od transakcji 55zł Od transakcji 85 zł Opłata Non-STP 8) Od transakcji 35zł Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Od transakcji 75zł. + koszty banków trzecich Zlecenie stałe: 8.1 rejestracja zlecenia stałego zmiana/odwołanie zlecenia stałego: realizacja zlecenia stałego w placówce Banku realizacja zlecenia stałego w systemie Internet 9. Polecenie zapłaty: 9.1 Rejestracja polecenia zapłaty realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 10. Czeki krajowe: 10.1 wydanie czeków 10.2 potwierdzenie czeku 10.3 inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) Za zlecenie 0 zł. 0 zł Za zlecenie 2zł 2zł Za zlecenie 2.50zł. 2.50zł Za zlecenie 0.5zł. 0,5zł Za zlecenie 1zł. 1zł Za zlecenie Za zlecenie Za zlecenie 1zł. 1zł za czek 1zł. 1zł za czek za czek 30 zł 30 zł ,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł zł 50 zł miesięcznie Wg umowy z klientem Wg umowy z klientem Karty płatnicze Karta VISA BUSINESS Wydanie karty Visa Business Debetowa Wznowienie karty Visa Business Debetowa Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa 30zł. 30zł Użytkowanie karty Przy transakcjach w ciągu miesiąca do zł. Przy transakcjach w ciągu miesiąca zł. i więcej Miesięcznie Miesięcznie 7

8 Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0.2% min. 4 zł. 0.2% min. 4 zł W innych bankomatach w kraju 0.2% min 4 zł. 0.2% min 4 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujących kartę za granicą 1% min 10 zł. 1% min 10 zł % min 4 zł. 0.2% min 4 zł % min 20 zł. 3% min 20 zł W placówkach Poczty Polskiej Sprawdzanie salda w bankomacie 11) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10zł. 10zł Zmiana danych Użytkownika karty 20zł. 20zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Wydanie karty w trybie ekspresowym Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 1 000zł zł zł. 100zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 12.2 Karta VISA CLASSIC DEBETOWA/ MASTER CARD Wydanie karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Użytkowanie karty Przy transakcjach w ciągu miesiąca do zł. Przy transakcjach w ciągu miesiąca zł. i więcej Miesięcznie Miesięcznie 3zł. 3zł Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0.2% min 4 zł. 0.2% min 4 zł W innych bankomatach w kraju 4 zł. 4 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujących kartę za granicą 6 zł. 6 zł zł. 5 zł % min 12 zł. 2% min 12 zł W placówkach Poczty Polskiej Sprawdzanie salda w bankomacie 11) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 3zł. 3zł zł. 6zł Zmiana danych Użytkownika karty 20zł. 20zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty 1 000zł zł

9 Wydanie karty w trybie ekspresowym Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 49zł. 49zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 13. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 12) za przelew 14. Inne czynności Wg tab. Nr 4 Wg tab. Nr 4 Wg tab. Nr ) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% awizowanej min. 50 zł. 4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłaty nie pobiera się jeżeli Bank prowadzi rachunek główny klienta opłata pobierana przy rachunku głównym Tab. 3 Rachunki Bankowe podmiotów niefinansowych Lp. Rodzaj usług ( czynności ) Tryb pobierania Rachunek bieżący Rachunek pomocniczy Rachunek lokat terminowych 1. Otwarcie rachunku 0zł. 0zl. 0zł. 2. Prowadzenie rachunku 1) : miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 3. Likwidacja rachunku w ciągu 30 dni od otwarcia 4. System INTERNET E-konto: 4.1 Dostęp za pomocą czytnika kart dostęp do systemu Wydanie pierwszej karty mikroprocesorowej Wydanie dodatkowej karty mikroprocesorowej Wydanie duplikatu karty 0zł. 0zł. 0zł. Miesięcznie za identyfikator 5 zł. 5zł. 7) 0zł. 0 zł Jednorazowo za kartę 29 zł. + 23% VAT 29 zł. + 23% VAT Wydanie pierwszego czytnika kart 0zł Wydanie dodatkowego czytnika kart Pierwsza konsultacja u klienta Kolejne konsultacje u klienta Zastrzeżenie i ponowne generowanie identyfikatora i hasła ( certyfikaty dostępu ) 4.2 Dostęp za pomocą TOKENA RSA Jednorazowo za czytnik Za każdą rozpoczętą godzinę Za każdą rozpoczętą godzinę 59 zł. + 23% VAT zł zł. + 23% VAT zł + 23% VAT dostęp do systemu Miesięcznie 4zł. 4zł. 7)

10 4.2.2 Wydanie pierwszego tokena Wydanie dodatkowego tokena Jednorazowo za token 150zł. 150zł. 7) Dostęp za pomocą TOKENA VASCO dostęp do systemu Miesięcznie 15zł. 15zł. 7) Wydanie pierwszego tokena Wydanie dodatkowego tokena Jednorazowo za token 180zł. 180zł. 7) Wpłaty i wypłaty gotówkowe: 5.1 wpłata gotówkowa 2), od 0% 0% 0zł. 5.2 Wypłata gotówkowa 3), od 0.2% 0.2% 0zł. 6. Przelewy krajowe 6.1 Przelew na rachunek w Banku: w placówce Banku w Systemie Internet E Konto 6.2 Przelew na rachunek w innym banku w systemie ELIXIR: w placówce Banku w Systemie Internet E- konto 6.3 Przelew na rachunek w systemie SORBNET w placówce Banku 7. Przelewy zagraniczne SEPA Realizacja przelewów w trybie standardowym: Regulowany Za przelew 0 zł. 0 zł. 0zł. Za przelew 0 zł. 0 zł. 0zł. Za przelew 1 zł. 1 zł. 1zł. Za przelew 0.5 zł. 0.5 zł. 0.5zł. Za przelew 25 zł. 25 zł. 25zł. Od transakcji 15zł. 15zł. 15zł. Od transakcji 20zł. 20zł. 20zł polecenie wypłaty 5) Od transakcji 20zł. 20zł. 20zł SEPA Realizacja przelewów w trybie niestandardowym: w EUR, USD i GBP w trybie pilnym w USD, GBP i PLN w trybie przyspieszonym Skup przelewów otrzymanych z banków krajowych i zagranicznych: regulowany polecenia wypłaty z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 7.4 Zwrot niepodjętej przekazu Zlecenie poszukiwania przelewu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie Klienta 6) Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 7) przy kwotach do EUR lub jej równowartości w innej walucie wymienialnej przy kwotach powyżej EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej Od transakcji 100zł. 100zł. 100zł. Od transakcji 80zł. 80zł. 80zł. Od transakcji 10zł Od transakcji 15zł Od transakcji 15zł Od transakcji Za zlecenie 0.15% min 20 zł. max 100 zł. 80 zł. + koszty banków trzecich Od transakcji 55zł Od transakcji 85 zł Opłata Non-STP 8) Od transakcji 35zł Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przelewu, wykonane na zlecenie Klienta Od transakcji 75zł. + koszty banków trzecich Zlecenie stałe: 8.1 rejestracja zlecenia stałego 8.2 zmiana/odwołanie zlecenia stałego: Za zlecenie 0 zł. 0 zł Za zlecenie 2zł 2zł

11 realizacja zlecenia stałego w placówce Banku realizacja zlecenia stałego w systemie Internet 9. Polecenie zapłaty: 9.1 Rejestracja polecenia zapłaty realizacja polecenia zapłaty na rachunek wierzyciela realizacja polecenia zapłaty z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym odwołanie lub aktualizacja polecenia zapłaty 10. Czeki krajowe: 10.1 wydanie czeków 10.2 potwierdzenie czeku 10.3 inkaso czeku przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych 9) Za zlecenie 2.50zł. 2.50zł Za zlecenie 0.5zł. 0,5zł Za zlecenie 1zł. 1zł Za zlecenie Za zlecenie Za zlecenie 1zł. 1zł za czek 1zł. 1zł za czek za czek 30 zł 30 zł ,5% min. 5 zł 0,5% min. 5 zł zł 50 zł miesięcznie Wg umowy z klientem Wg umowy z klientem Karty płatnicze Karta VISA BUSINESS Wydanie karty Visa Business Debetowa Wznowienie karty Visa Business Debetowa Wydanie duplikatu karty Visa Business Debetowa Użytkowanie karty Przy transakcjach w ciągu miesiąca do zł. Przy transakcjach w ciągu miesiąca zł. i więcej Miesięcznie Miesięcznie 30zł. 30zł Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0.2% min. 4 zł. 0.2% min. 4 zł W innych bankomatach w kraju 0.2% min 4 zł. 0.2% min 4 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujących kartę za granicą 1% min 10 zł. 1% min 10 zł % min 4 zł. 0.2% min 4 zł % min 20 zł. 3% min 20 zł W placówkach Poczty Polskiej Sprawdzanie salda w bankomacie 11) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 10zł. 10zł Zmiana danych Użytkownika karty 20zł. 20zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Wydanie karty w trybie ekspresowym Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 1 000zł zł zł. 100zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 11

12 12.2 Karta VISA CLASSIC DEBETOWA Wydanie karty Wznowienie karty Wydanie duplikatu karty Użytkowanie karty Przy transakcjach w ciągu miesiąca do zł. Przy transakcjach w ciągu miesiąca zł. i więcej Miesięcznie Miesięcznie 3zł. 3zł Transakcje bezgotówkowe Transakcje gotówkowe we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami 10) 0.2% min 4 zł. 0.2% min 4 zł W innych bankomatach w kraju 4 zł. 4 zł W bankomatach akceptujących kartę za granicą W punktach akceptujących kartę w kraju W punktach akceptujących kartę za granicą 6 zł. 6 zł zł. 5 zł % min 12 zł. 2% min 12 zł W placówkach Poczty Polskiej Sprawdzanie salda w bankomacie 11) Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Klienta za okres przez niego wskazany (w Placówce) Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Klienta 3zł. 3zł zł. 6zł Zmiana danych Użytkownika karty 20zł. 20zł Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty Wydanie karty w trybie ekspresowym Sprawdzenie wysokości dostępnych środków w bankomacie 1 000zł zł zł. 49zł Rozpatrzenie reklamacji Zastrzeżenie karty 13. Wykorzystanie środków z wpływów bieżących 12) za przelew 14. Inne czynności Wg tab. Nr 4 Wg tab. Nr 4 Wg tab. Nr ) Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek 2) W przypadku wpłat gotówki w stanie nieuporządkowanym prowizję podwyższa się o 0,2%. 3) Wypłaty powyżej zł należy awizować co najmniej 1 dzień wcześniej. Od nieawizowanych wypłat pobiera się dodatkową prowizję w wysokości 0,2% min. 50 zł. od przewyższającej kwotę zł. W przypadku awizowania wypłaty i nie odebrania jej w uzgodnionym terminie pobiera się prowizję w wysokości 0,2% awizowanej min. 50 zł. 4) Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7.6, w przypadku opcji kosztowej OUR. 5) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 6) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 7) Opłaty nie pobiera się jeżeli Bank prowadzi rachunek główny klienta opłata pobierana przy rachunku głównym 12

13 Tab. 4 Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka 1. Opłata za wyciąg wysyłany przez Bank drogą pocztową na terenie kraju: 1.1 listem zwykłym raz w miesiącu 0 zł 1.2 listem zwykłym częściej niż raz w miesiącu za przesyłkę 5 zł 1.3 listem poleconym za każdą przesyłkę 20 zł 2. Opłata za wyciąg wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju: 2.1 listem zwykłym 10 zł za przesyłkę 2.2 listem poleconym 20 zł 3. Odbiór wyciągu w placówce Banku prowadzącej rachunek za wyciąg 0zł 4. Duplikat wyciągu za wyciąg 0 zł 5. Historia rachunku 5.1 Za rok bieżący Za dokument 5zł. 5.2 Za każdy poprzedni rok Za rok 7.50 zł. 6. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych/ potwierdzenia realizacji Przekazu 6.1 Za rok bieżący za dokument 2 zł 6.2 Za rok poprzedni za dokument 3 zł 7. Wydanie 7.1 Zaświadczenia za zaświadczenie 20 zł 2) 7.2 Opinii Za opinie 100 zł. 2) 9. Wysyłanie upomnień/wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego 9.1 Wezwanie do zapłaty bez potwierdzenia odbioru do zaległości nie przekraczającej 20 zł. Za monit 5 zł. 9.2 Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS Za monit 10 zł. 9.3 Pozostałe wezwania i upomnienia Za monit 25 zł 10. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu 1) za każdą wyegzekwowaną kwotę 0,5% min. 5 zł max. 100 zł 11. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów: za każdą zawartą umowę 11.1 z Bankiem 0 zł 11.2 z innymi bankami 50 zł 12. Potwierdzenie wykonania blokady środków 20 zł 1) Opłatę pobiera się po zaspokojeniu organu występującego z egzekucją. 2) Tabela zawiera netto, od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio związanych z czynnością bankową 13

14 Tab. 5 y obrotowe dla spółek, spółdzielni, przedsiębiorców indywidualnych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych oraz budżetów terenowych Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania 1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza wnioskowany w wysokości do zł. włącznie wnioskowany w wysokości powyżej zł. Przyznanie/odnowienie/podwyższen ie kredytu: od wnioskowanej od wnioskowanej od przyznanej obrotowy w rachunku bieżącym obrotowy w rachunku kredytowym płatniczy obrotowy na realizacje inwestycji deweloperskich 50zł. 50zł. 50zł. 0.05% do 0.1% nie mniej niż 100 zł. 100 zł. 100 zł. 100 zł. 0.05% do 0.1% nie mniej niż 200 zł. Pożyczka 50zł. 100 zł. Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% 0.5% do 3% Od 1% do 3% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 4. Zaangażowanie kredytowe rocznie Od 1% do 3% 0zł. 0zł 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna Wydanie promesy udzielenia kredytu Prolongowanie terminu spłaty kredytu Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek obiorcy Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów Wezwanie do zapłaty bez potwierdzenia odbioru do zaległości nie przekraczającej 20 zł. Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS Pozostałe wezwania i upomnienia Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta Sporządzenie historii kredytu na wniosek obiorcy od wcześniejszej spłaty od przyrzeczonej od prolongowanej min 100zł. min 100zł. min 100zł. min 200 zł. min 100zł. Od0.5% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Za aneks 100zł. 100zł. 100zł. 200 zł. 100zł. 20zł. 20zł. 20zł. 20zł. 20zł. Za monit 100zł. 100zł. 100zł. 200zł. 100zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5zł. 5 zł. Za monit 10 zł. 10 zł. 10 zł. 10 zł. 10zl. Za monit 25 zł 25zł. 25zł. 25zł. 25zł. 100zł. 2) 100zł. 2) 100zł. 2) 200zł. 2) 100zł. 2) 14.1 Za rok bieżący Za dokument 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 7,5zł. 7.5zł. 7,5zł. 7.5zł. 7.5zł Za rok ubiegły Za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Uruchomienie kredytu na rachunek w Od przelewu innym banku krajowym 5zł. 5zł. 5zł. 5zl. 5zł. Przeprowadzenie inspekcji u obiorcy Stawka za 1 kilometr 1) 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 2zł. nie mniej niż 100 zł. za przeprowadzeni e inspekcji * 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzen ie inspekcji 14

15 17. Wycena nieruchomości sporządzenie operatu szacunkowego Według kosztów rzeczywistych powiększonych o 10% 1) Kilometry liczone od siedziby Banku do miejsca przeprowadzenia kontroli * Kontrole przeprowadzane przez Doradcę technicznego Banku wg indywidualnej umowy 2) Tabela zawiera netto, od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio związanych z czynnością bankową Tab.6 y inwestycyjne dla spółek, spółdzielni, przedsiębiorców indywidualnych, instytucji niekomercyjnych działających na rzecz gospodarstw domowych Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania 1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1.1 wnioskowany w wysokości do zł. włącznie 1.2 wnioskowany w wysokości powyżej zł. 2. Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kredytu: od wnioskowanej od wnioskowanej od wnioskowanej od przyznanej inwestycyjn y na finansowanie nieruchomości owa linia hipoteczna pomostowy termomoderniza cyjny 50zł. 50zł. 50zł. 50zł. 50 zł. 100 zł. 100 zł. 100 zł. 100 zł. 100 zł. Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 4. Administrowanie 4.1 Okres kredytowania do 1 roku (włącznie) 4.2 Okres kredytowania powyżej 1 roku miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. Miesięcznie od zaangażowania 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 5. Zaangażowanie kredytowe rocznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu 8. Prolongowanie terminu spłaty kredytu Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek obiorcy Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów Wezwanie do zapłaty bez potwierdzenia odbioru do zaległości nie przekraczającej 20 zł. Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS od wcześniejszej spłaty od przyrzeczonej od prolongowanej min 100zł. Od 0.5% do 3% min 100zł. min 100zł. min 100zł. min 100zł. Od 0.5% do 3% Od 1% do 3% Od 0.5% do 3% Od 0.5% do 3% Za aneks 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 20zł. 2) 20zł. 2) 20zł. 2) 20zł. 2) 20zł. 2) Za monit 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 5 zł Pozostałe wezwania i upomnienia Za monit 25 zł Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta Sporządzenie historii kredytu na wniosek obiorcy 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. Za monit 10 zł. 10 zł. 10zł 10zł 10 zł. 25zł. 25zł. 25zł. 25 zł. 100zł. 2) 100zł. 2) 100zł. 2) 100zł. 2) 100zł. 2) 14.1 Za rok bieżący Za dokument 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 7,5zł. 7.5zł. 7.5zł. 7,5zł. 7.5zł Za rok ubiegły Za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy 15

16 Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Od przelewu banku krajowym 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. Przeprowadzenie inspekcji u obiorcy Wycena nieruchomości sporządzenie operatu szacunkowego Stawka za 1 kilometr 1) 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzeni e inspekcji 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzeni e inspekcji Według kosztów rzeczywistych powiększonych o 10% 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzen ie inspekcji 1)Kilometry liczone od siedziby Banku do miejsca przeprowadzenia kontroli 2) Tabela zawiera netto, od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio związanych z czynnością bankową Tab.7 y obrotowe dla rolników indywidualnych Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania 1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1.1 do zł zł. i więcej Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kredytu: 2.1 Okres kredytowania do 1 roku 2.2 Okres kredytowania pow. 1 roku do 2 lat 2.3 Okres kredytowania powyżej 2 lat od wnioskowanej od wnioskowanej od przyznanej od przyznanej od przyznanej obrotowy w rachunku bieżącym obrotowy w rachunku kredytowym Pożyczka pod dopłaty okres kredytowania do 4 m-cy Komercyjny kredyt klęskowy 20zł. 20zł. 20zł. 20zł. 0zł. 50zł. 50zł. 50zł. 50zł. 0zł. 2,5% 2,5% 2,5% 4.5% 1.85% 3% 3% 3% 0zł. 1.85% 3.5% 3,5% 3,5% 0zł. 1.85% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 4. Zaangażowanie kredytowe rocznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0zł 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek obiorcy od wcześniejszej spłaty od przyrzeczonej od prolongowanej min 100zł. Od 1% do 3% min 20zł. min 100zł. Od 1% do 3% min 20zł min 100zł. Od 1% do 3% min 20zł min 100zł Od 1% do 3% min 20 zł. min 100zł Od 1% do 3% min 20 zł. 9.1 do zł. Za aneks 50zł. 50zł. 50zł. 50zł. 50zł zł. i więcej Za aneks 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 100zł zł. 1) 20zł. 1) 20zł. 1) 20zł. 1) 20zł. 1) Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów Wezwanie do zapłaty bez potwierdzenia odbioru do zaległości nie przekraczającej 20 zł. Wezwanie do zapłaty telefoniczne lub SMS Za monit 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 5 zł Pozostałe wezwania i upomnienia Za monit 25 zł 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. Za monit 10 zł. 10zł. 10zł. 10zł. 10zł. 25zł. 25zł. 25zł. 25zł. 13 Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie 50zł. 1) 50zł. 1) 50zł. 1) 50zł. 1) 50zł. 1) 16

17 14. na wniosek Klienta Sporządzenie historii kredytu na wniosek obiorcy 14.1 Za rok bieżący Za dokument 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 7,5zł. 7.5zł. 7.5zł. 7.5zł. 7.5zł Za rok ubiegły Za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Od przelewu banku krajowym 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. Wycena nieruchomości sporządzenie operatu szacunkowego Według kosztów rzeczywistych powiększonych o 10% 1) Tabela zawiera netto, od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio związanych z czynnością bankową Tab.8 y inwestycyjne dla rolników indywidualnych Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania 1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza 1.1 do zł zł. i więcej Przyznanie/odnowienie/podwyższenie kredytu: 2.1 Okres kredytowania do 1 roku 2.2 Okres kredytowania pow. 1 roku do 2 lat 2.3 Okres kredytowania powyżej 2 lat od wnioskowanej od wnioskowanej od przyznanej od przyznanej od przyznanej inwestycyjny na nieruchomości owa linia hipoteczna pomostowy 20zł. 20zł. 20zł. 20zł. 50zł. 50zł. 50zł. 50zł. 2,5% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% 3,5% Od 1% do 3% Od 1% do 3% Od 1% do 3% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 4. Zaangażowanie kredytowe rocznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 5. Administrowanie 5.1 Okres kredytowania do 1 roku (włącznie) miesięcznie 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. 0.01% 0.01% 0.01% 0.01% 5.2 Okres kredytowania powyżej 1 roku 6. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 7. Wydanie promesy udzielenia kredytu 8. Prolongowanie terminu spłaty kredytu 9. Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek obiorcy Miesięcznie od zaangażowania od wcześniejszej spłaty od przyrzeczonej od prolongowanej 0zł. 0zł. 0zł. 0zł. min 100zł. Od 1% do 3% min 20zł. min 100zł. Od 1% do 3% min 20zł min 100zł. Od 1% do 3% min 20zł. min 100zł. Od 1% do 3% min 20zł 9.1 do zł. Za aneks 50zł. 50zł. 50zł. 50zł zł. i więcej Za aneks 100zł. 100zł. 100zł. 100zł zł. 20zł. 20zł. 20zł Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów Wezwanie do zapłaty bez potwierdzenia odbioru do zaległości nie przekraczającej 20 zł. Za monit Za monit 100zł. 100zł. 100zł. 100zł. 25zł. 25zł. 25zł. 25zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł. 5 zł Wezwanie telefoniczne lub SMS Za monit 10zł. 10zł 10zł 10zł 17

18 12.3 Pozostałe wezwania i upomnienia Za monit 25 zł 25zł. 25zł. 25zł Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta Sporządzenie historii kredytu na wniosek obiorcy 50zł. 2) 100zł. 2) 50zł. 2) 100zł. 2) 14.1 Za rok bieżący Za dokument 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. 7,5zł. 7.5zł. 7,5zł. 7.5zł Za rok ubiegły Za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Uruchomienie kredytu na rachunek w innym Od przelewu banku krajowym 5zł. 5zł. 5zł. 5zł. Przeprowadzenie inspekcji u obiorcy Wycena nieruchomości sporządzenie operatu szacunkowego Stawka za 1 kilometr 1) 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji Według kosztów rzeczywistych powiększonych o 10% 2zł. nie mniej niż 30 zł. za przeprowadzenie inspekcji 1)Kilometry liczone od siedziby Banku do miejsca przeprowadzenia kontroli 2) Tabela zawiera netto, od opinii i zaświadczeń pobierany jest VAT w wysokości 23%. Nie dotyczy opinii i zaświadczeń bezpośrednio związanych z czynnością bankową Tab.9A y preferencyjne udzielane do roku Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania 1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Przyznanie/podwyższenie 2. kredytu: od wnioskowanej od przyznanej z dopłatą do oprocentowania z ARiMR 0zł. z dopłatą do kapitału CSK 0zł. 1% 1% 3. Gotowość finansowa miesięcznie 0zł. 0zł. 4. Zaangażowanie kredytowe 1) rocznie Od 0,4% do 1%. Od 0,4% do 1%. 0zł. 5. Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek obiorcy Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów Wezwanie do zapłaty bez potwierdzenia odbioru do zaległości nie przekraczającej 20 zł. od wcześniejszej spłaty od przyrzeczonej od prolongowanej 0,5%.- dotyczy spłat powyżej 30 dni przed terminem 200zł. 200zł. 1.7% min 50zł. 1.7% min 50zł. Za aneks 100zł. 100zł. 30zł. 30zł. Za monit Za monit 100zł. 25zł Pozostałe wezwania i upomnienia Za monit 25 zł 5 zł. 100zł. 25zł. 5 zł. 25zł Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta Sporządzenie historii kredytu na wniosek obiorcy 100zł. 100zł Za rok bieżący Za dokument 5zł. 5zł. 7,5zł. 7.5zł Za rok ubiegły Za każdy rozpoczęty rok kalendarzowy Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Od przelewu 5zł. 5zł. Za inspekcje 50zł. 50zł. Przeprowadzenie inspekcji u obiorcy 17. Opłata za administrowanie kredytem 17.1 Umowy kredytowe zawarte w okresie do Kwartalnie od salda kredytu na koniec 0% 0% 18

19 Umowy kredytowe zawarte w okresie od do Umowy kredytowe zawarte w okresie od poprzedniego kwartału Kwartalnie od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału Kwartalnie od salda kredytu na koniec poprzedniego kwartału 0.25% 0% 0.4% 0.05% 1)Naliczania od zaangażowania na dzień 31 grudnia. Płatna do 15 stycznia kolejnego roku. Nie pobiera się prowizji w roku, w którym nastąpiło uruchomienie kredytu. Tab.9B y preferencyjne udzielane od roku Lp. Rodzaj usługi Tryb pobierania 1 Rozpatrzenie wniosku kredytowego - prowizja przygotowawcza Przyznanie/podwyższenie 2. kredytu: od wnioskowanej od przyznanej z dopłatą do oprocentowania z ARiMR z dopłatą do kapitału CSK ,85% 1,85% 3. Gotowość finansowa miesięcznie Zaangażowanie kredytowe 1) rocznie Spłata całości lub części kredytu przed terminem - prowizja rekompensacyjna 6. Wydanie promesy udzielenia kredytu 7. Prolongowanie terminu spłaty kredytu Zmiana innych postanowień Umowy kredytu na wniosek obiorcy Wystawienie zaświadczenia na wniosek Klienta Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej Wysyłanie upomnień/wezwań do zapłaty (monitów) oraz wezwań do dostarczenia określonych w Umowie kredytowej dokumentów Wydanie zaświadczenia/opinii o kredycie na wniosek Klienta Sporządzenie historii kredytu na wniosek obiorcy Uruchomienie kredytu na rachunek w innym banku krajowym Przeprowadzenie inspekcji u obiorcy od wcześniejszej spłaty od przyrzeczonej od prolongowanej Za aneks Za monit Wg kosztów rzeczywistych ponoszonych przez Bank Wg kosztów rzeczywistych ponoszonych przez Bank Od przelewu Wg kosztów rzeczywistych ponoszonych przez Bank Wg kosztów rzeczywistych ponoszonych przez Bank Za inspekcje Opłata za administrowanie kredytem Tab. 10 Gwarancje i poręczenia Lp Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka 1. Wystawienie promesy gwarancji/ poręczenia/ Od 0.2 % od zobowiązania awalu 2. Przyznanie gwarancji/ poręczenia/ awalu - 50 zł. od zobowiązania prowizja przygotowawcza 3. Przyznanie limitu od limitu Od 1 do 3 % 4. Korzystanie z gwarancji/ poręczenia/ awalu w okresach trzy Od 0.5% do 2% miesięcznych lub rocznych 5. Zmiana warunków gwarancji/ poręczenia/ awalu: przedłużenie terminu ważności i/lub 5.1 podwyższenie gwarancji/ awalu/ poręczenia od objętej zmianą od 0.5% 19

20 5.2 zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji/ poręczenia/ awalu 6. Wypłata z gwarancji/ poręczenia/ awalu od roszczenia 7. Awizowanie treści gwarancji obcej od gwarancji 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji/ poręczenia/ awalu za czynność od 100 zł od 0,25% 0,2% min. 100 zł 200 zł Tab. 11 Depozyty wartościowe i rzeczowe Lp Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za depozyt 20 zł 2. Przechowywanie depozytu 1) : 2.1 duplikatów kluczy miesięcznie 20 zł 2.2 bonów oszczędnościowych i innych miesięcznie za każdy dokumentów za wyjątkiem papierów dokument wartościowych 20 zł 2.3 papierów wartościowych (bonów 1% wartości, rocznie skarbowych, obligacji itp.) min. 5 zł, max. 100 zł 2.4 innych rzeczy ruchomych miesięcznie 50 zł 1) Opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez Bank lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z Bankiem oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej. Tab. 12 Usługi Kasowe Lp Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: 1.1 prowadzone w Banku od 0,2% min. 5 zł 1.2 prowadzone w innych bankach krajowych od 0,2% min. 10 zł Tab. 13 Usługi pozostałe Lp Rodzaj usługi Tryb pobierania Stawka 1. Wydanie kopii umowy w formie papierowej lub elektronicznej 10 zł Wydanie opinii o Kliencie Banku (na wniosek Klienta) 100 zł Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom audytorskim, badającym bilans (biegłym od rachunku 100 zł rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza rachunku Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową 50 zł lub na zasadach uprawnionym osobom, organom i wzajemności instytucjom określonym w art. 105 Prawa bankowego 1) 2. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: 2.1 krajowego za stronę 5 zł 2.2 zagranicznego za stronę 10 zł 3. Opłata za złożenie w imieniu Klienta wniosku (o ustanowienie zastawu rejestrowego, wpis do KW, PCC1 itp.) do Sądu 3.1 Na terenie działania Banku od wniosku 0zł. 3.2 Poza terenem działania Banku od wniosku 25zł. 4 Ksero-kopie dokumentów klientów Banku * Za 1 stronę 0.30 zł. min 5 zł. 5 Wysłanie Skanu dokumentów na wniosek klienta Za 1 stronę 0.30 zł. min 5 zł. 1) Opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących zasadę wzajemności bez opłaty. 2) Kopie dokumentów klientów Banku 20

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 1 Do uchwały Zarządu Banku z dnia 11-05-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 1 2012 rok Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie RACHUNKI BANKOWE bieżący/pomocniczy TAB. 2 Pozostałe rachunki

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Zasady opłat i prowizji bankowych PAKIETY BIZNES, EBIZNES,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 40/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 4 kwietnia 2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r. Załącznik do Uchwały Nr 17/2017 Zarządu Banku z dnia 06.02.2017 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W WERBKOWICACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 06 lutego 2017 r.

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie.

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie. Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Rachunek UNIKONTO Lp. TAB. 1 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe Rodzaj

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2016 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GŁOWNIE - WALUTY WYMIENIALNE Obowiązuje od dnia 03.04.201r. SPIS TREŚCI Dział I. Postanowienia ogólne Dział II. Usługi dla

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

dla Umów zawartych od dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 16/13/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku.

dla Umów zawartych od dnia r. Załącznik do Uchwały Nr 16/13/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. Załącznik do Uchwały Nr 16/13/AB/DMP/2014 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 14 marca 2014 roku. dla Umów zawartych od dnia 16.07.2012 r. Warszawa, 17 marca 2014 r. Spis treści ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.09.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ

Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ DZIAŁ II Gospodarczy Bank Spółdzielczy w Choszcznie TABELA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE WYMIENIALNEJ w Gospodarczym Banku Spółdzielczym w Choszcznie obowiązuje od 31 października 016 roku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu z dnia 31-03-2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2016 1 Spis treści:

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik nr 1 do uchwały Zarzadu nr 19/BS/2012 z dnia 22-10-2012 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Dąbrowa Tarnowska 2012 1

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Bank Spółdzielczy Bank Spółdzielczy w Białej w Białej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr.. Zarząd Załącznik Banku Nr Spółdzielczego 3 do Uchwały w Nr Białej 102/2012 z dnia Zarząd.. Banku Spółdzielczego w Białej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29/2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA ROLNIKÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... Tekst jednolity 7 TAB. 2

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3

Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych... 3 Spis treści: Bank Spółdzielczy w Białej Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych..... 3 TAB. 1 Rachunek rozliczeniowy bieżący... 4 KREDYTY... 7 Wprowadzenie: TAB. 2 Kredyty,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSOBISTE... 4-5 TAB. 1 Rachunki

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Białej

Bank Spółdzielczy w Białej Bank Spółdzielczy w Białej Tekst jednolity Uchwała Zarządu Nr 29 /2015 z dnia 30-03-2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W BIAŁEJ ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu

Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu Taryfa opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Andrespolu 2013 Aktualna na dzień 01.12.2016 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu 42.8/2013 z dnia 7.11.2013 r. z późn. zmianami Zasady pobierania opłat i

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych

Dział II. Usługi dla klientów indywidualnych Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne" (opłaty pobierane przez SGB Bank S.A.) obowiązuje od 31 października 2016 roku Dział I. Postanowienia ogólne 1. SGBBank

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Uchwały Nr 2/3/25/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 14.11.2016r. obowiązuje od 21 listopad 2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Reszlu dla klientów indywidualnych /tekst jednolity obejmujący wprowadzone zmiany/ Spis treści Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych... 3

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 2016r. 1.. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 1. 13. 14. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - WALUTY WYMIENIALNE obowiązuje od 31 października 016r. Dział I. Postanowienia ogólne SGB-Bank S.A. pobiera

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 31.10.2016 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów indywidualnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł

b) udzielenie kredytu jednorazowo od kwoty kredytu 2,00% minimum 50,00 zł BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W EŁKU Lp Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. KREDYTY GOTÓWKOWE 1) KREDYT W RACHUNKU OSZCZĘDNOŚCIOWO - ROZLICZENIOWYM ORAZ W PRZYPADKU JEGO PRZEDŁUŻENIA NA NASTĘPNY

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 23/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 11.09.2015r. obowiązuje od 14 września 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty

Proste Konto Osobiste / MeritumKonto Junior Lp. Rodzaj czynności / usługi Tryb pobierania prowizji / opłaty Szczegółowy wykaz zmian w Taryfie Opłat i Prowizji dla Klienta Indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A obowiązującej od dnia 12 czerwca 2012 r. dla Klientów, którzy złożyli wniosek o otwarcie rachunku oszczędnościowo-rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Lubawie dla klientów instytucjonalnych ZRZESZENIE BANKU POLSKIEJ SPÓŁDZIELCZOŚCI BANK SPÓŁDZIELCZY W LUBAWIE Rok założenia 1870 Załącznik do Uchwały Nr 141 /2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Lubawie z dnia 31 sierpnia 2015 roku Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 28/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 24.04.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone:

Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Werbkowicach z dnia 27.02.2015 r. Tekst jednolity uwzgledniający zmiany wprowadzone: Uchwałą Zarządu banku nr 36/2015 z dnia 03.04.2015 (zmiana

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska

BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, Środa Śląska ul. W r 23/Z/2009 Załącznik nr1 do uchwały nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Środzie Śląskiej z dnia 23.04.2009 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W ŚRODZIE ŚLĄSKIEJ ul. Wrocławska 2, 55-300 Środa Śląska TARYFA PROWIZJI

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 52/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 27.08.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 12/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 28.02.2014 r. (V zmiana Uchwały Nr 41 /2013 z dnia 24.04.2013 r.) obowiązuje od 01.03.2014 r. Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Załącznik do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Prudniku z dnia 30.06.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PRUDNIKU Dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Prudnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO IDEALNA FIRMA (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku Rozliczeniowego

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 143/2014 Zarządu BS w Lubartowie z dnia 24 listopada 2014 roku Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Lubartowie od Klientów instytucjonalnych (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna

1/8. Bankowość Internetowa. Bankowość Telefoniczna 1/8 TABELA OPŁAT I PROWIZJI DLA RACHUNKÓW ROZLICZENIOWYCH PROWADZONYCH W ZŁOTYCH POLSKICH DLA JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH Wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 4 lipca 2016 r. Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH Załącznik do Uchwały Nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Mrągowie z dnia 26.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W MRĄGOWIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH I INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 80/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31.10.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 01.01.2015r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim Załącznik do Uchwały Nr 16 /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Nieliszu z/s w Stawie Noakowskim z dnia 09.04.2014 r. dla dotychczasowych umów obowiązuje od dnia 01.07.2014 r. dla nowych umów obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE

TARYFA PROWIZJI i OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE I Prowizje bankowe od operacji gotówkowych 1 Od wpłat na rachunki bankowe w innych bankach od wpłacającego a w przypadku zlecenia przyjmowania tych do 0,5 % nie mniej niż 2,5 wpłat od zleceniodawcy 2 Od

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A.

Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. Taryfa opłat i prowizji dla Klienta indywidualnego w Meritum Banku ICB S.A. (w przypadku wniosków złożonych od 1 maja 2014 r. obowiązuje od dnia zawarcia umowy, w przypadku umów zawartych do dnia 30 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo