Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu"

Transkrypt

1 POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu zwanej dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu, zwanego dalej PBS Zamość dla Klientów: Część I - Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rezydenci i nierezydenci, Część II - Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. 2. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w PBS Zamość pobierane są z tych rachunków po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycje wykonania usługi lub wpłacane w gotówce w kasie. 3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w PBS Zamość mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach PBS Zamość w dniu wykonania usługi bankowej. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które PBS Zamość nie ponosi odpowiedzialności ( z wyłączeniem prowizji od kredytu konsumenckiego). 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat gotówkowych lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych, 2) wpłat na rachunki bankowe rolników, 3) wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków bieżących lub ROR na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w PBS Zamość, oraz wypłat gotówkowych bądź przelewów na rachunki kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, prowadzonych w PBS Zamość, z wyjątkiem spłat i wypłat gotówkowych kredytów w rachunku bieżącym, 4) operacji związanych z rozliczeniami pracowników PBS Zamość z zakładem pracy, 5) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do PBS Zamość (np. z tytułu najmu lokalu PBS Zamość, dostaw robót i usług), 6) wypłat na rzecz dostawców usług dla PBS Zamość, 7) wpłat, przekazów, przelewów na wyodrębnione rachunki podmiotów wspierających poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. 8) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w PLN jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 13. PBS Zamość nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, PBS Zamość przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 15. Regulacja, o której mowa w ust.1 ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów PBS Zamość, w tym Jednostki Samorządu Terytorialnego. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z PBS Zamość. 2

3 Część I Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rezydenci i nierezydenci Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 II. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 III. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 5 IV. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) - SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ... 5 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE... 6 I. KARTY PŁATNICZE... 6 ROZDZIAŁ III. KREDYTY GOSPODARCZE... 7 I. KREDYTY KOMERCYJNE... 7 II. KREDYTY PREFERENCYJNE ARIMR... 7 III.WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH... 7 ROZDZIAŁ IV. OPERACJE DEWIZOWE... 8 I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE... 8 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM... 8 III. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM... 8 ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI... 9 I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE... 9 II. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH IV. USŁUGI RÓŻNE

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego. bez opłat c) dodatkowego - dla wyodrębnienia środków na określone cele ( np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: opłaty nie pobiera się za miesiąc,w którym rachunek został otwarty w przypadku otwarcia rachunku po 20 dniu miesiąca a) bieżącego, pomocniczego z zastrzeżeniem pkt 2. c), pkt 2. d) i pkt 2. e) 25,00 zł * b) dodatkowego - dla wyodrębnienia środków na określone cele ( np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 15,00 zł * c) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - dla rolników indywidualnych 6,00 zł d) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - dla związków kombatantów 5,00 zł e) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - Ochotniczych Straży Pożarnych bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunki: a) bieżący, pomocniczy i dodatkowy z zastrzeżeniem pkt 2. b) i pkt 2. c) 0,30% * min. 4 zł i nie więcej niż 200 zł b) bieżący, pomocniczy, dodatkowy - rolników indywidualnych bez opłat c) bieżący, pomocniczy, dodatkowy - Ochotniczych Straży Pożarnych, związków bez opłat kombatantów 4. Wypłata gotówkowa. wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 0,30% * min. 4 zł i nie więcej niż 200 zł 5. Przelew na rachunek prowadzony: a) w PBS Zamość z zastrzeżeniem pkt.b) 2,00 zł b) w PBS Zamość przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub książeczkę 5,00 zł oszczędnościową a'vista tego samego klienta c) w innym banku krajowym - w systemie ELIXIR 3,50 zł - w systemie SORBNET w kwocie: wyższej lub równej zł 20,00 zł niższej niż zł 30,00 zł. 6. Administrowanie przelewem bez pokrycia. 5,00 zł 7. Zlecenie stałe: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. a) realizacja zlecenia stałego na rachunki w PBS Zamość 1,00 zł b) realizacja zlecenia stałego w innym banku krajowym 3,00 zł 8. Polecenie zapłaty: a) na rachunek wierzyciela, opłata pobierana od wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty. b) z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym. opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty. 1,00 zł 2,00 zł 9. Odmowa, odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 3,00 zł 10. Czeki krajowe: a) wydanie czeków za jeden czek, 1,00 zł b) potwierdzenie czeku za jeden czek, 10,00 zł c) inkaso czeku, 10,00 zł d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. 50,00 zł 11. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych wg umowy z Klientem * Stawki za czynności obowiązujące w POB Tomaszów Lubelski określa załącznik Nr 2 do niniejszej Taryfy 4

5 II. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku. 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku dla każdej waluty miesięcznie. 20,00 zł 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa Uwaga :wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 tys. EURO należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 0,30% min. 3,00 zł max 200 zł 0,20% min. 3,00 zł max 200 zł 5. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w PBS Zamość 1,50 zł b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,50 zl c) walutowy prowadzony w innym banku jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym III. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Przelew na rachunek: a) w PBS Zamość, bez opłat b) w innym banku krajowym. 3,50 zł 2. Wypłata gotówki. wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem bez opłat wypłaty, IV. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 1. Wysyłka wyciągu: a) wysyłany przez PBS Zamość drogą pocztową (na terenie kraju): - listem zwykłym za każdą przesyłkę, opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu. 2,50 zł - listem poleconym za każdą przesyłkę, 10,00 zł b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: - listem zwykłym, 10,00 zł - listem poleconym, 20,00 zł 2. Historia rachunku wyciąg za stronę. 5,00 zł 3. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego). 5,00 zł 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 20,00 zł 5. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków 20,00 zł zagranicznych. 6. Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z operacjami na rachunkach od dyspozycji. 25,00 zł 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. bez opłat 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego wysłanego monitu. 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. - opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją. 50,00 zł 20,00 zł 10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z PBS Zamość, bez opłat b) z innymi bankami. 50,00 zł 11. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 20,00 zł 12. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa - za każdą czynność. 5,00 zł 13. Wydanie kserokopii umowy rachunku. 20,00 zł 14. Wysyłanie przez Bank powiadomienia o saldzie na rachunku w formie SMS: opłaty nie pobiera się za miesiąc,w którym usługa była aktywowana - raz w tygodniu 1 zł miesiecznie - po każdej zmianie salda 2 zł miesięcznie V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) - system bankowości elektronicznej 1. Dostęp do systemu miesięcznie a) rachunki dla rolników indywidualnych 5,00 zł b) pozostałe rachunki 10,00 zł 2. Przelew na rachunek: a) w PBS Zamość, bez opłat b) w innym banku krajowym ( w tym przelew z datą przyszłą) 1,50 zł 3. Token: a) za wydanie pierwszego tokena bez opłat 5

6 b) za wydanie dodatkowego tokena 100,00 zł c) za wznowienie tokena po upływie terminu ważności 100,00 zł d) za wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta 200,00 zł e) nie zwrócenie aktywnego tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 200,00 zł 4. SMS Kontakt: Przesłanie kodu PIN do autoryzacji transakcji płatniczej w systemie CUI w formie SMS bez opłat 5. Karta mikroprocesorowa : a) za wydanie pierwszej karty bez opłat b) za wydanie dodatkowej karty 50,00 zł c) za wznowienie karty po upływie terminu ważności 40,00 zł d) za wydanie karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez Klienta 70,00 zł e) nie zwrócenie aktywnej karty w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 70,00 zł 6. Czytnik : a) za wydanie pierwszego czytnika bez opłat b) za wydanie dodatkowego czytnika 100,00 zł c) nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 150,00 zł 7. Instalacja systemu u klienta przez pracownika PBS Zamość bez opłat 8. Konsultacje na życzenie klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 50,00 zł Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTY PŁATNICZE 1) VISA Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty do rachunku bez opłat 2. Wznowienie karty do rachunku: bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Oplata miesięczna za obsługę karty opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym została wydana karta 3,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe 1) bez opłat 6. Wypłata gotówki 1) : a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, bez opłat lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w innych bankomatach w kraju od transakcji 5,00 zł 2,00% c) w bankomatach za granicą od transakcji min.10,00 zł f) w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł g) w punktach akceptujących kartę za granicą- od transakcji 2,00% min.10,00 zł h) w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł i) w ramach usługi Cashback 2,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. bez opłat 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. bez opłat 9. Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1 000,00 zł 11. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty- jednorazowo 1 000,00 zł 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 6

7 Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY KOMERCYJNE 1. Opłata przygotowawcza - płatna jednorazowo od kwoty wnioskowanego kredytu w tym od wniosku o podwyższenie / przedłużenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym z zastrzeżeniem pkt 1. a) 0,40 % min. 30,00 zł. max. 200,00 zł 1a nie pobiera się opłaty przygotowawczej od wniosku o kredyt na prowadzenie gospodarstwa rolnego udzielanego w formie bezgotówkowej 2. Prowizja od kwoty przyznanego/przedłużonego kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu płatna jednorazowo: a) obrotowego w rachunku bieżącym - do 1 roku - powyżej 1 roku do 2 lat 2,00% min.20,00zł 4,00% min.20,00zł b) obrotowego w rachunku kredytowym 3,00% min.20,00zł c) kredytu na prowadzenie gospodarstwa rolnego 3,00% min.20,00zł d) kredytu na prowadzenie gospodarstwa rolnego udzielanego w formie bezgotówkowej 2,00% min.20,00zł e) inwestycyjnego - do ,00zł włącznie - powyżej ,00zł 3,00% min.20,00zł 2,00% min.20,00zł f) Unia Biznes, Unia Super Biznes 2,00% min.20,00zł g) kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielanego w ramach zawartej umowy o współpracy z podmiotem zewnętrznym 2,00% min.20,00zł h) kredytu inwestycyjnego Wspólny remont 3,00% min.20,00zł i) kredytu Hipoteka Agro - RB 2,00% min.500,00zł j) kredytu Hipoteka Agro RK : - do 5 lat 2,00% min.500,00zł - powyżej 5 lat 2,50% min.700,00zł k) kredytu Hipoteka Biznes : - do 5 lat 2,00% min.800,00zł - powyżej 5 lat 2,50% min.1000,00zł 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu płatne jednorazowo od kwoty przyrzeczonej. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu. 4. Prowizja za gotowość finansową - prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy, - prowizję pobiera się w okresach miesięcznych. 5. Prowizja rekompensacyjna - prowizję nalicza się od kwoty kredytu spłaconego przed terminem, - nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem, - nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 6. Prowizja za administrowanie kredytów Hipoteka Agro - RB prowizję nalicza się od kwoty kredytu postawionej przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy wg stanu na koniec każdego roku, prowizję pobiera się w styczniu każdego roku,począwszy od następnego roku po roku, w którym minął 12 miesięczny okres kredytowania 0,50% min. 50,00 zł 2,00% rocznie II. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu z dopłatą ARiMR do oprocentowania - pobierana jednorazowo 1,85% 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu z częściową spłatą kapitału przez ARiMR udzielonego na zakup użytków rolnych przez młodych rolników linia MRcsk 1,85% pobierana jednorazowo 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu płatne jednorazowo od kwoty przyrzeczonej prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu a w przypadku udzielenia kredytu prowizja zaliczana jest w poczet prowizji pobieranej od kwoty przyznanego kredytu. 1,00% 0,5% 0,50% min. 50,00 zł III.WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) pobierana jednorazowo od kwoty prolongowanej. - do 3 miesięcy włącznie - powyżej 3 miesięcy 0,50% min. 20,00zł 1,00% min. 40,00 zł 2. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 1 dokonywanych na wniosek klienta za aneks. 20,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak. 50,00 zł 4. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: a) kredyt o wartości do 50 tys. zł, 100,00 zł 7

8 b) kredyt o wartości powyżej 50 tys. zł. 200,00 zł 5. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego wysłanego monitu. 50,00 zł 6. Sporządzenie i wydanie na życzenie klienta lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt 50,00 zł 7. Telefoniczne wezwanie do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty 10,00 zł 8. Wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenie po spłacie kredytu (np. wykreślenie hipoteki, zastawu rejestrowego) 20,00 zł 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 50,00 zł Rozdział IV. OPERACJE DEWIZOWE I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty: a) od klientów posiadających rachunki w PBS Zamość z zarachowaniem równowartości w złotych 0,20% na te rachunki, b) od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki, c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 2. Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w PBS Zamość, b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach. min. 10,00 zł, max. 100,00 zł 0,30% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 0,20% min. 25,00 zł, max. 120,00 zł 0,30% min. 10,00 zł, max. 150,00 zł 0,40% min. 20,00 zł, max. 150,00 zł II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. 1,00% Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków - od łącznej wartości czeków niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową 1,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków w walutach - od łącznej wartości czeków w jednej walucie. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku. 0,25% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę- EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR za jeden czek. 2) czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii, 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 3,00 USD za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii, 15,00 AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii. 50,00 DKK za jeden czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. 15,00 zł III. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: a) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR, 6,00 zł b) przelewy SEPA 2) 12,00 zł c) przelewy regulowane 3) 20,00 zł d) polecenia wypłaty 4) dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA, 0,10% min.20,00 zł, max. 100,00 zł - dla klientów strategicznych, wg. umowy 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 6) 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przekazy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS 12,00 zł 8

9 b) przelewy SEPA 12,00 zł c) przelewy regulowane 3) 30,00 zł d) polecenia wypłaty 4) 7) 0,30% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) 5.1. w EUR,USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 5.2. w EUR,USD, GBP i LN w trybie przyśpieszonym 80,00 zł 6. 85,00 zł + koszty banków Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta. trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) a) przy kwotach nie przekraczających 5000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 50,00 zł b) przy kwotach powyżej 5000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 80,00 zł 8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu. 15,00 zł 9. Opłata Non-STP 10) 30,00 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.c) i 4.d). 9) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.d) i 4.d). Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/awalu - od kwoty zobowiązania 1% min. 250,00 zł 2. Przyznanie limitu - od kwoty limitu 1% min. 250,00 zł 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego zobowiązania od kwoty zobowiązania za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności 1% min. 250,00 zł 4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności 1% min. 250,00 zł 5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia. 1% min. 250,00 zł 6. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności 1% min. 250,00 zł 9

10 7. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego niż wymienione w pkt.3,4 - jednorazowo od każdego aneksu. prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku. 1% min. 250,00 zł 8. Awizowanie/potwierdzenie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 1% min. 250,00 zł 9. Wypłata z gwarancji jednorazowo od kwoty roszczenia. 1% min. 250,00 zł II. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt. 10,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od jednego dokumentu, opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez PBS Zamość. lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z PBS Zamość oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej, 10,00 zł 1,00% wartości, min. 5,00 zł ** III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: - jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy, a) osób prywatnych prowadzone w PBS Zamość, bez opłat b) podmiotów gospodarczych prowadzone w PBS Zamość, 0,30 % min. 4,00 zł b) prowadzone w innych bankach krajowych. 0,50% min. 4,50 zł* 2. Wypłaty gotówkowe przekazów dla klientów nie posiadających rachunków w PBS Zamość: 0,50 % min. 4,50 zł lub wg umowy ze zleceniodawcą * w PBS Zamość Oddział Skierbieszów stawka wynosi 0,50% min. 3,20 zł w PBS Zamość POB w Miączynie stawka wynosi 0,50% min. 3,50 zł ** Stawki za czynności kasowe obowiązujące w POB Tomaszów Lubelski określa załącznik Nr 2 do niniejszej Taryfy IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie opinii o kliencie PBS Zamość (na wniosek klienta). 20,00 zł 2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec PBS Zamość zasadę wzajemności bez opłaty. 50,00 zł lub na zasadach wzajemności 3. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego. 10,00 zł 10

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH...

DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ I RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE W ZŁOTYCH POLSKICH (PLN) / WALUTACH OBCYCH... Tabela Opłat i Prowizji ING Banku Śląskiego Spółka Akcyjna dla osób fizycznych Tekst jednolity stan na dzień 29 grudnia 2013r. SPIS TREŚCI: DEFINICJE I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI... 2 ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA

TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA Tekst jednolity stan na dzień 31 stycznia 2012 r. TABELA OPŁAT I PROWIZJI ING BANKU ŚLĄSKIEGO SPÓŁKA AKCYJNA dla rezydentów i nierezydentów będących osobami fizycznymi nie prowadzącymi działalności gospodarczej

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Bank Spółdzielczy w Ośnie Lubuskim www.bs.osno.sgb.pl TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W OŚNIE LUBUSKIM ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE DLA LUDNOŚCI zatwierdzona przez Zarząd Banku

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 02.04.2012r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo