Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu"

Transkrypt

1 POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2015 r.

2 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu zwanej dalej Taryfą ma zastosowanie do usług bankowych świadczonych w placówkach Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu, zwanego dalej PBS Zamość dla Klientów: Część I - Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rezydenci i nierezydenci, Część II - Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. 2. Opłaty i prowizje od posiadaczy rachunków bankowych prowadzonych w PBS Zamość pobierane są z tych rachunków po wykonaniu usługi lub na koniec dnia, w którym Klient złożył dyspozycje wykonania usługi lub wpłacane w gotówce w kasie. 3. Opłaty i prowizje za usługi o charakterze cyklicznym lub ciągłym, realizowane na zlecenie posiadacza rachunku prowadzonego w PBS Zamość mogą być pobierane okresowo w terminach uzgodnionych z klientem, nie rzadziej jednak niż raz na kwartał. 4. Od pozostałych klientów opłaty i prowizje pobierane są w gotówce w kasach PBS Zamość w dniu wykonania usługi bankowej. 5. Pobrane opłaty i prowizje nie podlegają zwrotowi w przypadku odstąpienia od transakcji lub ich anulowania z przyczyn, za które PBS Zamość nie ponosi odpowiedzialności ( z wyłączeniem prowizji od kredytu konsumenckiego). 6. Wszelkie opłaty i prowizje bankowe pokrywa zleceniodawca operacji chyba, że zawarte umowy stanowią inaczej. 7. Obowiązek ustalania poprawnej wysokości prowizji i opłat od wpłat i wypłat gotówkowych oraz ich pobrania obciąża pracownika przyjmującego dowód wpłaty lub dokument wypłaty od klienta. Fakt pobrania prowizji odnotowuje się na wszystkich odcinkach dowodu. 8. Kwoty pobieranych prowizji i opłat podlegają zaokrągleniu do jednego grosza na zasadach ogólnych. Dotyczy to również kwot prowizji i opłat pobieranych w PLN od operacji dokonywanych w obrocie dewizowym. Kwoty pobierane w walucie obcej są zaokrąglane wg analogicznych zasad. 9. Nie pobiera się prowizji i opłat od: 1) wpłat i wypłat gotówkowych lokat terminowych, wkładów oszczędnościowych, rachunków oszczędnościowo -rozliczeniowych, 2) wpłat na rachunki bankowe rolników, 3) wpłat gotówkowych, przelewów, stałych zleceń z rachunków bieżących lub ROR na poczet spłat kredytów i odsetek zaciągniętych w PBS Zamość, oraz wypłat gotówkowych bądź przelewów na rachunki kredytów realizowanych z rachunków kredytowych, prowadzonych w PBS Zamość, z wyjątkiem spłat i wypłat gotówkowych kredytów w rachunku bieżącym, 4) operacji związanych z rozliczeniami pracowników PBS Zamość z zakładem pracy, 5) wpłat na pokrycie innych zobowiązań w stosunku do PBS Zamość (np. z tytułu najmu lokalu PBS Zamość, dostaw robót i usług), 6) wypłat na rzecz dostawców usług dla PBS Zamość, 7) wpłat, przekazów, przelewów na wyodrębnione rachunki podmiotów wspierających poszkodowanych w wyniku klęsk żywiołowych oraz na rzecz organizacji pożytku publicznego. 8) wpłat na rachunki bankowe w przypadku, gdy z umowy zawartej z posiadaczem rachunku wynika, że opłatę uiszcza odbiorca należności. 10. Nie pobiera się opłat za poszukiwanie rachunków bankowych i udzielanie pisemnej informacji o obrotach i stanach rachunków, gdy poszukiwanie dokonywane jest na żądanie osób, o których mowa w art. 110 Prawa bankowego. 11. Za operacje dewizowe zlecone przez rezydentów i nierezydentów pobiera się dodatkowo opłaty i prowizje podane przez banki pośredniczące i inne podmioty finansowe przy wykonaniu zlecenia oraz poniesione koszty kurierskie i telekomunikacyjne. 12. Opłaty i prowizje od czynności bankowych w obrocie dewizowym ustalane są w walucie polskiej. W przypadku transakcji realizowanych w walucie obcej, lub gdy podstawę naliczania prowizji stanowi kwota w walucie obcej, opłata/prowizja w PLN jest ustalana według kursu średniego NBP obowiązującego w dniu pobrania należności. 13. PBS Zamość nie realizuje wpłat i wypłat w walutach obcych w bilonie. W przypadku konieczności wypłat bilonu, PBS Zamość przelicza kwotę na złote polskie i wydaje Klientowi równowartość tej kwoty. 14. Za usługi nietypowe i nieprzewidziane w Taryfie Zarząd może ustalić opłatę wg rzeczywistych kosztów lub według umowy z klientem, bądź wyrazić zgodę na odstąpienie od jej pobrania. 15. Regulacja, o której mowa w ust.1 ma charakter ogólny obowiązujący wszystkich Klientów PBS Zamość, w tym Jednostki Samorządu Terytorialnego. Odmienne postanowienia mogą wynikać z umów zawieranych z PBS Zamość. 2

3 Część I Osoby prawne, jednostki organizacyjne nie posiadające osobowości prawnej, lecz posiadające zdolność prawną oraz osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą rezydenci i nierezydenci Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 2 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH... 4 II. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH... 5 III. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH... 5 IV. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) - SYSTEM BANKOWOŚCI ELEKTRONICZNEJ... 5 ROZDZIAŁ II. KARTY BANKOWE... 6 I. KARTY PŁATNICZE... 6 ROZDZIAŁ III. KREDYTY GOSPODARCZE... 7 I. KREDYTY KOMERCYJNE... 7 II. KREDYTY PREFERENCYJNE ARIMR... 7 III.WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH... 7 ROZDZIAŁ IV. OPERACJE DEWIZOWE... 8 I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE... 8 II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM... 8 III. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM... 8 ROZDZIAŁ V. INNE USŁUGI... 9 I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE... 9 II. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH IV. USŁUGI RÓŻNE

4 Rozdział I. RACHUNKI BANKOWE I. RACHUNEK ROZLICZENIOWY BIEŻĄCY I POMOCNICZY W ZŁOTYCH 1. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego a) bieżącego, bez opłat b) pomocniczego. bez opłat c) dodatkowego - dla wyodrębnienia środków na określone cele ( np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) bez opłat 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: opłaty nie pobiera się za miesiąc,w którym rachunek został otwarty w przypadku otwarcia rachunku po 20 dniu miesiąca a) bieżącego, pomocniczego z zastrzeżeniem pkt 2. c), pkt 2. d) i pkt 2. e) 25,00 zł * b) dodatkowego - dla wyodrębnienia środków na określone cele ( np. Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych) 15,00 zł * c) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - dla rolników indywidualnych 6,00 zł d) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - dla związków kombatantów 5,00 zł e) bieżącego, pomocniczego, dodatkowego - Ochotniczych Straży Pożarnych bez opłat 3. Wpłata gotówkowa na rachunki: a) bieżący, pomocniczy i dodatkowy z zastrzeżeniem pkt 2. b) i pkt 2. c) 0,30% * min. 4 zł i nie więcej niż 200 zł b) bieżący, pomocniczy, dodatkowy - rolników indywidualnych bez opłat c) bieżący, pomocniczy, dodatkowy - Ochotniczych Straży Pożarnych, związków bez opłat kombatantów 4. Wypłata gotówkowa. wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 0,30% * min. 4 zł i nie więcej niż 200 zł 5. Przelew na rachunek prowadzony: a) w PBS Zamość z zastrzeżeniem pkt.b) 2,00 zł b) w PBS Zamość przelew na rachunek oszczędnościowo-rozliczeniowy lub książeczkę 5,00 zł oszczędnościową a'vista tego samego klienta c) w innym banku krajowym - w systemie ELIXIR 3,50 zł - w systemie SORBNET w kwocie: wyższej lub równej zł 20,00 zł niższej niż zł 30,00 zł. 6. Administrowanie przelewem bez pokrycia. 5,00 zł 7. Zlecenie stałe: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew. a) realizacja zlecenia stałego na rachunki w PBS Zamość 1,00 zł b) realizacja zlecenia stałego w innym banku krajowym 3,00 zł 8. Polecenie zapłaty: a) na rachunek wierzyciela, opłata pobierana od wierzyciela za każde wysłane polecenie zapłaty. b) z rachunku dłużnika na rachunek prowadzony w innym banku krajowym. opłata pobierana od dłużnika za każde wykonane polecenie zapłaty. 1,00 zł 2,00 zł 9. Odmowa, odwołanie lub aktualizacja zlecenia polecenia zapłaty. 3,00 zł 10. Czeki krajowe: a) wydanie czeków za jeden czek, 1,00 zł b) potwierdzenie czeku za jeden czek, 10,00 zł c) inkaso czeku, 10,00 zł d) przyjęcie zgłoszenia o utracie czeków. 50,00 zł 11. Usługa identyfikacji przychodzących płatności masowych wg umowy z Klientem * Stawki za czynności obowiązujące w POB Tomaszów Lubelski określa załącznik Nr 2 do niniejszej Taryfy 4

5 II. RACHUNEK ROZLICZENIOWY W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Otwarcie rachunku. 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku dla każdej waluty miesięcznie. 20,00 zł 3. Wpłata gotówkowa 4. Wypłata gotówkowa Uwaga :wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 5 tys. EURO należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem wypłaty, 0,30% min. 3,00 zł max 200 zł 0,20% min. 3,00 zł max 200 zł 5. Przelew na rachunek: a) walutowy lub złotowy prowadzony w PBS Zamość 1,50 zł b) złotowy prowadzony w innym banku krajowym 3,50 zl c) walutowy prowadzony w innym banku jak za (sprzedaż) poleceń wypłaty w obrocie dewizowym III. RACHUNEK LOKATY TERMINOWEJ W ZŁOTYCH 1. Przelew na rachunek: a) w PBS Zamość, bez opłat b) w innym banku krajowym. 3,50 zł 2. Wypłata gotówki. wypłaty gotówkowe w wysokości przekraczającej 30 tys. zł należy awizować, co najmniej 1 dzień przed dokonaniem bez opłat wypłaty, IV. WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW BANKOWYCH 1. Wysyłka wyciągu: a) wysyłany przez PBS Zamość drogą pocztową (na terenie kraju): - listem zwykłym za każdą przesyłkę, opłaty nie pobiera się od wyciągu sporządzanego raz w miesiącu. 2,50 zł - listem poleconym za każdą przesyłkę, 10,00 zł b) wysyłany na życzenie posiadacza rachunku poza granice kraju - za każdą przesyłkę: - listem zwykłym, 10,00 zł - listem poleconym, 20,00 zł 2. Historia rachunku wyciąg za stronę. 5,00 zł 3. Wydanie kopii lub wtórników dowodów księgowych (do wyciągu bankowego). 5,00 zł 4. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku/wysokość salda/obroty/itp. 20,00 zł 5. Potwierdzenie autentyczności podpisów posiadaczy rachunków walutowych dla banków 20,00 zł zagranicznych. 6. Realizacja nietypowych dyspozycji związanych z operacjami na rachunkach od dyspozycji. 25,00 zł 7. Dokonanie adnotacji o zmianie danych adresowych posiadacza rachunku. bez opłat 8. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku z tytułu powstania niedopuszczalnego salda debetowego oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego wysłanego monitu. 9. Realizacja tytułu wykonawczego oraz dokumentu mającego moc takiego tytułu. - opłata pobierana z rachunku dłużnika, przy realizacji każdego przekazu na rzecz organu występującego z egzekucją. 50,00 zł 20,00 zł 10. Dokonanie blokady środków oraz cesji praw do lokat terminowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciąganych kredytów - za każdą zawartą umowę: a) z PBS Zamość, bez opłat b) z innymi bankami. 50,00 zł 11. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 20,00 zł 12. Zmiana lub odwołanie pełnomocnictwa - za każdą czynność. 5,00 zł 13. Wydanie kserokopii umowy rachunku. 20,00 zł 14. Wysyłanie przez Bank powiadomienia o saldzie na rachunku w formie SMS: opłaty nie pobiera się za miesiąc,w którym usługa była aktywowana - raz w tygodniu 1 zł miesiecznie - po każdej zmianie salda 2 zł miesięcznie V. CENTRUM USŁUG INTERNETOWYCH (CUI) - system bankowości elektronicznej 1. Dostęp do systemu miesięcznie a) rachunki dla rolników indywidualnych 5,00 zł b) pozostałe rachunki 10,00 zł 2. Przelew na rachunek: a) w PBS Zamość, bez opłat b) w innym banku krajowym ( w tym przelew z datą przyszłą) 1,50 zł 3. Token: a) za wydanie pierwszego tokena bez opłat 5

6 b) za wydanie dodatkowego tokena 100,00 zł c) za wznowienie tokena po upływie terminu ważności 100,00 zł d) za wydanie tokena w miejsce utraconego lub uszkodzonego przez Klienta 200,00 zł e) nie zwrócenie aktywnego tokena w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 200,00 zł 4. SMS Kontakt: Przesłanie kodu PIN do autoryzacji transakcji płatniczej w systemie CUI w formie SMS bez opłat 5. Karta mikroprocesorowa : a) za wydanie pierwszej karty bez opłat b) za wydanie dodatkowej karty 50,00 zł c) za wznowienie karty po upływie terminu ważności 40,00 zł d) za wydanie karty w miejsce utraconej lub uszkodzonej przez Klienta 70,00 zł e) nie zwrócenie aktywnej karty w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 70,00 zł 6. Czytnik : a) za wydanie pierwszego czytnika bez opłat b) za wydanie dodatkowego czytnika 100,00 zł c) nie zwrócenie czytnika w przypadku rezygnacji z usługi lub rozwiązania umowy 150,00 zł 7. Instalacja systemu u klienta przez pracownika PBS Zamość bez opłat 8. Konsultacje na życzenie klienta (za każdą rozpoczętą godzinę) 50,00 zł Rozdział II. KARTY BANKOWE I. KARTY PŁATNICZE 1) VISA Business Debetowa 1. Wydanie nowej karty do rachunku bez opłat 2. Wznowienie karty do rachunku: bez opłat 3. Wydanie duplikatu karty. 15,00 zł 4. Oplata miesięczna za obsługę karty opłaty nie pobiera się za miesiąc, w którym została wydana karta 3,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe 1) bez opłat 6. Wypłata gotówki 1) : a) we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych zgodnie z zawartymi umowami, bez opłat lista bankomatów dostępna w placówkach i na stronie internetowej Banku b) w innych bankomatach w kraju od transakcji 5,00 zł 2,00% c) w bankomatach za granicą od transakcji min.10,00 zł f) w punktach akceptujących kartę w kraju od transakcji 5,00 zł g) w punktach akceptujących kartę za granicą- od transakcji 2,00% min.10,00 zł h) w placówkach Poczty Polskiej od transakcji 5,00 zł i) w ramach usługi Cashback 2,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika. bez opłat 8. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika. bez opłat 9. Zmiana danych Użytkownika karty bez opłat 10. Awaryjna wypłata gotówki za granicą po utracie karty - jednorazowo 1 000,00 zł 11. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty- jednorazowo 1 000,00 zł 12. Czasowe zablokowanie/odblokowanie karty bez opłat 13. Rozpatrzenie reklamacji bez opłat 1) Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 6% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. 6

7 Rozdział III. KREDYTY GOSPODARCZE I. KREDYTY KOMERCYJNE 1. Opłata przygotowawcza - płatna jednorazowo od kwoty wnioskowanego kredytu w tym od wniosku o podwyższenie / przedłużenie kwoty kredytu udzielonego w rachunku bieżącym z zastrzeżeniem pkt 1. a) 0,40 % min. 30,00 zł. max. 200,00 zł 1a nie pobiera się opłaty przygotowawczej od wniosku o kredyt na prowadzenie gospodarstwa rolnego udzielanego w formie bezgotówkowej 2. Prowizja od kwoty przyznanego/przedłużonego kredytu lub zwiększenia kwoty kredytu płatna jednorazowo: a) obrotowego w rachunku bieżącym - do 1 roku - powyżej 1 roku do 2 lat 2,00% min.20,00zł 4,00% min.20,00zł b) obrotowego w rachunku kredytowym 3,00% min.20,00zł c) kredytu na prowadzenie gospodarstwa rolnego 3,00% min.20,00zł d) kredytu na prowadzenie gospodarstwa rolnego udzielanego w formie bezgotówkowej 2,00% min.20,00zł e) inwestycyjnego - do ,00zł włącznie - powyżej ,00zł 3,00% min.20,00zł 2,00% min.20,00zł f) Unia Biznes, Unia Super Biznes 2,00% min.20,00zł g) kredytu na zakup rzeczowych środków do produkcji rolnej udzielanego w ramach zawartej umowy o współpracy z podmiotem zewnętrznym 2,00% min.20,00zł h) kredytu inwestycyjnego Wspólny remont 3,00% min.20,00zł i) kredytu Hipoteka Agro - RB 2,00% min.500,00zł j) kredytu Hipoteka Agro RK : - do 5 lat 2,00% min.500,00zł - powyżej 5 lat 2,50% min.700,00zł k) kredytu Hipoteka Biznes : - do 5 lat 2,00% min.800,00zł - powyżej 5 lat 2,50% min.1000,00zł 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu płatne jednorazowo od kwoty przyrzeczonej. - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu, - w przypadku udzielenia kredytu, prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji od kwoty przyznanego kredytu. 4. Prowizja za gotowość finansową - prowizję nalicza się od kwoty niewykorzystanego kredytu lub transzy, - prowizję pobiera się w okresach miesięcznych. 5. Prowizja rekompensacyjna - prowizję nalicza się od kwoty kredytu spłaconego przed terminem, - nie pobiera się prowizji, jeżeli spłata następuje do 30 dni przed terminem, - nie dotyczy kredytu w rachunku bieżącym. 6. Prowizja za administrowanie kredytów Hipoteka Agro - RB prowizję nalicza się od kwoty kredytu postawionej przez Bank do dyspozycji Kredytobiorcy wg stanu na koniec każdego roku, prowizję pobiera się w styczniu każdego roku,począwszy od następnego roku po roku, w którym minął 12 miesięczny okres kredytowania 0,50% min. 50,00 zł 2,00% rocznie II. KREDYTY PREFERENCYJNE ARiMR 1. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu z dopłatą ARiMR do oprocentowania - pobierana jednorazowo 1,85% 2. Prowizja od kwoty przyznanego kredytu/zwiększenia kwoty kredytu z częściową spłatą kapitału przez ARiMR udzielonego na zakup użytków rolnych przez młodych rolników linia MRcsk 1,85% pobierana jednorazowo 3. Wydanie promesy udzielenia kredytu płatne jednorazowo od kwoty przyrzeczonej prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji przez klienta z kredytu a w przypadku udzielenia kredytu prowizja zaliczana jest w poczet prowizji pobieranej od kwoty przyznanego kredytu. 1,00% 0,5% 0,50% min. 50,00 zł III.WSPÓLNE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH 1. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jego części (rat kapitałowych lub odsetek) pobierana jednorazowo od kwoty prolongowanej. - do 3 miesięcy włącznie - powyżej 3 miesięcy 0,50% min. 20,00zł 1,00% min. 40,00 zł 2. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt innych niż wymienione w pkt. 1 dokonywanych na wniosek klienta za aneks. 20,00 zł 3. Wystawienie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku kredytowego, wysokość zadłużenia lub jego brak. 50,00 zł 4. Sporządzenie pisemnego wyjaśnienia dokonanej oceny zdolności kredytowej: a) kredyt o wartości do 50 tys. zł, 100,00 zł 7

8 b) kredyt o wartości powyżej 50 tys. zł. 200,00 zł 5. Wysyłanie wezwań (monitów) do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty oraz wezwań do dostarczenia określonych w umowie kredytowej dokumentów od każdego wysłanego monitu. 50,00 zł 6. Sporządzenie i wydanie na życzenie klienta lub poręczyciela odpisu umowy o kredyt 50,00 zł 7. Telefoniczne wezwanie do zapłaty należności Banku po upływie terminu spłaty 10,00 zł 8. Wydanie dokumentów zwalniających zabezpieczenie po spłacie kredytu (np. wykreślenie hipoteki, zastawu rejestrowego) 20,00 zł 9. Inne czynności związane z obsługą kredytów dokonywane na wniosek klienta 50,00 zł Rozdział IV. OPERACJE DEWIZOWE I. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE 1. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe) od kwoty skupionej waluty: a) od klientów posiadających rachunki w PBS Zamość z zarachowaniem równowartości w złotych 0,20% na te rachunki, b) od klientów posiadających rachunki w innych bankach z przekazaniem środków złotowych na te rachunki, c) z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej. 2. Sprzedaż walut obcych: a) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w PBS Zamość, b) w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w innych bankach. min. 10,00 zł, max. 100,00 zł 0,30% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 0,20% min. 25,00 zł, max. 120,00 zł 0,30% min. 10,00 zł, max. 150,00 zł 0,40% min. 20,00 zł, max. 150,00 zł II. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM 1. 1,00% Skup czeków podróżnych (od łącznej wartości czeków) w jednej walucie: min. 40,00 zł 2. Warunkowy skup czeków - od łącznej wartości czeków niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową 1,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków w walutach - od łącznej wartości czeków w jednej walucie. jeśli klient przedkłada kilka czeków należy pobrać prowizję od łącznej kwoty asygnaty w tej samej walucie. Niezależnie od prowizji pobiera się zryczałtowaną opłatę pocztową oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki przez Bank 4. Zwrot czeku nieopłaconego przez trasata opłata pobierana od podawcy czeku. 0,25% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 50,00 zł + koszty rzeczywiste banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 1) czeki opiewające na euro walutę- EUR: a) płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, w których EUR jest walutą obiegową, 4,00 EUR za jeden czek b) płatne w pozostałych krajach, 10,00 EUR za jeden czek. 2) czeki opiewające na funty angielskie- GBP- płatne w Wielkiej Brytanii, 4,00 GBP za jeden czek 3) czeki opiewające na dolary amerykańskie- USD: a) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku, 4,00 USD za jeden czek b) płatne w USA- w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku, 3,00 USD za jeden czek 4) Czeki opiewające na dolary australijskie- AUD- płatne w Australii, 15,00 AUD za jeden czek 5) Czeki opiewające na duńskie korony- DKK- płatne w Danii. 50,00 DKK za jeden czek 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu warunkowego. 15,00 zł III. PRZEKAZ W OBROCIE DEWIZOWYM 1. Realizacja (skup) przekazów w obrocie dewizowym 1), otrzymywanych z banków krajowych i zagranicznych: a) przekazy na kwoty nie przekraczające równowartości 10,00 EUR, 6,00 zł b) przelewy SEPA 2) 12,00 zł c) przelewy regulowane 3) 20,00 zł d) polecenia wypłaty 4) dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA, 0,10% min.20,00 zł, max. 100,00 zł - dla klientów strategicznych, wg. umowy 2. Zwrot nie podjętej kwoty przekazu 5) 0,15% min. 20,00 zł, max. 100,00 zł 3. Zlecenie poszukiwania przekazu/ postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta 6) 75,00 zł + koszty banków trzecich 4. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym: a) przekazy pomiędzy rachunkami prowadzonymi w Grupie BPS 12,00 zł 8

9 b) przelewy SEPA 12,00 zł c) przelewy regulowane 3) 30,00 zł d) polecenia wypłaty 4) 7) 0,30% min. 30,00 zł, max. 300,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie 8) 5.1. w EUR,USD i GBP w trybie pilnym 100,00 zł 5.2. w EUR,USD, GBP i LN w trybie przyśpieszonym 80,00 zł 6. 85,00 zł + koszty banków Zmiany/korekty/odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie Klienta. trzecich 7. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty 9) a) przy kwotach nie przekraczających 5000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 50,00 zł b) przy kwotach powyżej 5000 EUR lub ich równowartości w innej walucie wymienialnej, 80,00 zł 8. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu. 15,00 zł 9. Opłata Non-STP 10) 30,00 1) Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty, przelew regulowany i przelew SEPA. 2) Przelew SEPA - przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniający następujące warunki: waluta transakcji EUR; dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz; występuje opcja kosztowa SHA ; przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych; bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA- SCT (wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej Banku 3) Przelew regulowany - polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: waluta transakcji EUR kwota transakcji mniejsza lub równa EUR dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz występuje opcja kosztowa SHA. 4) Polecenie wypłaty - skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET - EURO lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). 5) W przypadku poleceń wypłaty, dodatkowo pobiera się opłatę SWIFT. 6) Opłaty nie pobiera się, jeśli przyczyną postępowania wyjaśniającego był błąd Banku. 7) Niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFT oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt 7, w przypadku opcji kosztowej OUR. 8) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.c) i 4.d). 9) Do przeliczania wartości progów podanych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i złotych stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym. 10) Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 1.d) i 4.d). Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kodu BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. Rozdział V. INNE USŁUGI I. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE 1. Wystawienie promesy gwarancji/poręczenia/awalu - od kwoty zobowiązania 1% min. 250,00 zł 2. Przyznanie limitu - od kwoty limitu 1% min. 250,00 zł 3. Udzielenie gwarancji, regwarancji, poręczenia, awalu wekslowego zobowiązania od kwoty zobowiązania za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności 1% min. 250,00 zł 4. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia - od kwoty objętej aneksem za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności 1% min. 250,00 zł 5. Zwiększenie kwoty gwarancji, poręczenia - od kwoty zwiększenia. 1% min. 250,00 zł 6. Wydłużenie terminu obowiązywania gwarancji, poręczenia z jednoczesnym zwiększeniem kwoty gwarancji - od kwoty gwarancji, regwarancji, poręczenia lub awalu wekslowego za każdy rozpoczęty 3-miesięczny okres ważności 1% min. 250,00 zł 9

10 7. Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji, regwarancji lub poręczenia bankowego niż wymienione w pkt.3,4 - jednorazowo od każdego aneksu. prowizji nie pobiera się w przypadku zmian postanowień umowy wynikających ze zmian przepisów prawa lub przepisów wewnętrznych Banku. 1% min. 250,00 zł 8. Awizowanie/potwierdzenie treści gwarancji obcej od kwoty gwarancji 1% min. 250,00 zł 9. Wypłata z gwarancji jednorazowo od kwoty roszczenia. 1% min. 250,00 zł II. DEPOZYTY WARTOŚCIOWE I RZECZOWE 1. Przyjęcie deklaracji i wydanie dowodu depozytowego za każdy depozyt. 10,00 zł 2. Przechowywanie depozytu za każdy depozyt: a) duplikatów kluczy miesięcznie, 10,00 zł b) bonów oszczędnościowych i innych dokumentów za wyjątkiem papierów wartościowych miesięcznie od każdego deponowanego dokumentu, c) papierów wartościowych (bonów skarbowych, obligacji itp.) rocznie od jednego dokumentu, opłata nie dotyczy depozytów składanych na zabezpieczenie kredytu udzielonego przez PBS Zamość. lub innej transakcji obciążonej ryzykiem kredytowym realizowanej z PBS Zamość oraz depozytów składanych z urzędu przez organy władzy publicznej, 10,00 zł 1,00% wartości, min. 5,00 zł ** III. CZYNNOŚCI KASOWE W ZŁOTYCH 1. Wpłaty gotówkowe w złotych przekazywane na rachunki: - jeżeli umowa z posiadaczem rachunku przewiduje taką możliwość, dopuszcza się pobieranie opłaty od wpłat na rachunek od posiadacza rachunku lub wpłacającego w wysokości wynikającej z umowy, a) osób prywatnych prowadzone w PBS Zamość, bez opłat b) podmiotów gospodarczych prowadzone w PBS Zamość, 0,30 % min. 4,00 zł b) prowadzone w innych bankach krajowych. 0,50% min. 4,50 zł* 2. Wypłaty gotówkowe przekazów dla klientów nie posiadających rachunków w PBS Zamość: 0,50 % min. 4,50 zł lub wg umowy ze zleceniodawcą * w PBS Zamość Oddział Skierbieszów stawka wynosi 0,50% min. 3,20 zł w PBS Zamość POB w Miączynie stawka wynosi 0,50% min. 3,50 zł ** Stawki za czynności kasowe obowiązujące w POB Tomaszów Lubelski określa załącznik Nr 2 do niniejszej Taryfy IV. USŁUGI RÓŻNE 1. Wydanie opinii o kliencie PBS Zamość (na wniosek klienta). 20,00 zł 2. Przygotowanie, sporządzenie i przekazanie informacji stanowiących tajemnicę bankową uprawnionym osobom, organom i instytucjom określonym w art. 105 ust 1 i 2 Prawa bankowego. opłaty nie pobiera się w przypadkach określonych w art.110 Prawa bankowego oraz w przypadku podmiotów stosujących wobec PBS Zamość zasadę wzajemności bez opłaty. 50,00 zł lub na zasadach wzajemności 3. Zryczałtowana opłata za jedna stronę telefaksu: a) krajowego 5,00 zł b) zagranicznego. 10,00 zł 10

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W ZAMOŚCIU Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Zamościu tekst jednolity Zamość, 2016 r. Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE... 2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Łopuszno, 2014 r. Spis treści: SPIS TREŚCI:... 2 ZASADY POBIERANIA OPŁAT

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Narolu. dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 17/2016 Zarządu z dnia 29.06.2016r.. Obowiązuje od 01.07.2016r. Narol, 2016r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH... 3 ROZDZIAŁ I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 60/205/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.205

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 5/15/Z/2017 Zarządu Banku Spółdzielczego w Zaleszanach z dnia 26 maja 2017 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ZALESZANACH ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 35/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.10.2016 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Październik

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 126/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.10.2016r. obowiązuje od dnia 02.11.2016 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci.

Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Spis treści: Część II osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej rezydenci i nierezydenci. Rozdział I. RACHUNKI DEPOZYTOWE...2 I. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWY... 2 II. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały Nr 72/13/AB/DSP/2012 Zarządu Banku BPS S.A. z dnia 12 września 2012 r. Załącznik do Uchwały Nr 1/61/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łopusznie z dnia 17.12.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 32/a /2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów indywidualnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Sokołów Podlaski, marzec 2012 r. 1

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały nr 15/36/2012 Zarządu Banku z dnia15.10.2012r. SPÓŁDZIELCZY BANK POWIATOWY W PIASKACH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH w Spółdzielczym Banku Powiatowym w Piaskach dla KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Wilamowice, 2014r. Zasady pobierania opłat i prowizji za czynności bankowe dla klientów instytucjonalnych Zakres operacji i usług

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 36/2016/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 04.03.2016

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie walutowy Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych

TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Załącznik do Uchwały Nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Łososinie Dolnej z dnia 29.05.2015 r. TARYFA opłat i prowizji oraz TABELA oprocentowania produktów bankowych Obowiązuje od dnia 01.06.2015

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Tekst jednolity wg stanu na 01.11.2011 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W PODLASKIM BANKU SPÓŁDZIELCZYM W KNYSZYNIE Tekst jednolity 1 KLIENCI INDYWIDUALNI Rozdział I. Obrót gotówkowy Tabela 1. Wpłaty 1 Od wpłat gotówkowych na rachunki w innych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. (I zmiana Uchwała Nr 111/2015 z dnia 29.12.2015r.) (II zmiana Uchwała Nr 12/2016 z dnia 10.03.2016 r.)

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w i w walutach Zasady opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych

Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków klientów instytucjonalnych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Konto ZUS/ AGRO Zasady opłat i prowizji bankowych 1. Taryfa

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 2 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku-Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU-ZDROJU

Bardziej szczegółowo

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r.

Tekst obowiązuje od dnia 16 listopada 2015 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 45/3/2015 Zarządu PBS w Sokołowie Podlaskim z dnia 6.11.2015 r. POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Spółdzielczego Banku Rozwoju Firmy i Instytucje Obowiązuje od 20 czerwca 2013 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH: Taryfa opłat i prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju zwana dalej Taryfą określa

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 27/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 26.02.2015 r. Obowiązuje od: 02.03.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 39/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 31 sierpnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim

Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Tomaszowie Lubelskim Załącznik do Uchwały nr 13/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tomaszowie Lubelskim z dnia 19 lutego 2015 r. Stan na 01 maja 2015 r. Tabela prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU ZDROJU DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANK SPÓŁDZIELCZY W BUSKU - ZDROJU Załącznik nr 1 do Uchwały nr 2/106/10 Zarządu Banku Spółdzielczego w Busku Zdroju z dnia 30 lipca 2010 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W BUSKU

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 10/2015 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 27.01.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Luty,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie dla klientów indywidualnych Żyraków, marzec 2013r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr 5/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Żyrakowie z dnia 20.03.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Żyrakowie Żyraków, marzec 2013r. Spis treści Taryfa

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów indywidualnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 11/I/2017 Banku Spółdzielczego w Łosicach z dnia 25.01.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łosicach dla klientów indywidualnych /Tekst jednolity/

Bardziej szczegółowo