TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW W PLN RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH (rachunki nieoprocentowane wycofane z oferty Banku) I. II III IV.. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) bieżącego, 2 35,00 zł b) pomocniczego,, 2 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku dla Ochotniczej Straży Pożarnej., 2 5,00 zł 2. Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS: 3 0,00 zł 3. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS: 3 0,00 zł 4. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 0,00 zł b) prowadzony w innym banku krajowym. 3 5,00 zł 5. Wydanie blankietów czekowych.,00 zł za blankiet 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku oraz zastrzeżenie w MIGDZ (za każdy blankiet czeku). 0,00 zł 7. Zlecenia stałe złożone w Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 8. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: 9. a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł 0. Realizacja polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 0,00 zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. 0,00 zł 3. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej. 0,00 zł.2 RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW W PLN, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH I. II III IV.. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 0,00 zł b) pomocniczego, 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku dla rolników indywidualnych (bieżącego i pomocniczego). 0,00 zł. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) bieżącego, 2 25,00 zł b) pomocniczego,, 2 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku dla rolnika indywidualnego., 2 5,00 zł 3. Prowadzenie rachunku dla Ochotniczej Straży Pożarnej., 2 5,00 zł Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS: a) klienci instytucjonalni, 3 0,2% min. 5,00 zł max. 200,00 zł b) rolnicy. 0,00 zł Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS: a) klienci instytucjonalni, 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł

2 b) rolnicy. 3 0,00 zł 5. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 0,00 zł b) prowadzony w innym banku krajowym. 3 5,00 zł 6. Wydanie blankietów czekowych.,00 zł za blankiet 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku oraz zastrzeżenie w MIGDZ (za każdy blankiet czeku). 0,00 zł 8. Zlecenia stałe złożone w Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: 0. a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł. Realizacja polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 0,00 zł 3. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. 0,00 zł 4. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej. 0,00 zł 5. Zmiana rachunku na inny rachunek lub Pakiet 50,00 zł KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA ORAZ DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH A-2 Termin I KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Opłata przygotowawcza. 00,00 zł 2. Udzielenie kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej/uruchomienia kredytu/odnowienia kredytu) ) z okresem spłaty do roku 5,50% min. 00,00 zł 2) z okresem spłaty powyżej roku do 2 lat 5 2,50% min. 00,00zł 3) z okresem spłaty powyżej 2 lat 5 3,00% min. 00,00 zł 4) prowizja od kredytu płatniczego 5,00% min.00,00 zł Uwaga:. W przypadku udokumentowania korzystniejszych warunków oferowanych w innych bankach lub innych uzasadnionych przypadkach (np. pozyskanie nowego klienta) wysokość prowizji może być negocjowana. 2. Dopuszcza się możliwość nie pobierania prowizji od kolejnych krótkoterminowych kredytów płatniczych zaciąganych w roku. 3. Prowizja od kredytów preferencyjnych rolniczych określana jest odrębnymi przepisami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jej części od prolongowanej kwoty kapitału 5 % min. 00,00 zł max. 200,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu spłaty od zwiększonej kwoty kredytu. Uwaga: należy brać pod uwagę termin spłaty zgodnie z pkt Zmiana postanowień umowy w zakresie zabezpieczeń dokonanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 5 od % do 3% min. 00,00 zł 5 % od pozostałej kwoty kredytu (od średniego stanu zadłużenia w okresie ostatniego kwartału kalendarzowego) min. 00,00 zł max. 300,00 zł 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt 2, 3 i 4 taryfy 5 00,00 zł

3 dokonanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu. 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. % min. 00 zł Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu przez klienta, - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji na udzielenie kredytu. 0. Za sporządzenie wyjaśnienia dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej. 0,5% min. 50,00 zł max. 00,00 zł. Udzielenie pożyczki.,5% min. 00,00 zł II. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE Opłata przygotowawcza 00,00 zł 2. Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia / awalu. % min. 00,00 zł 3. Przyznanie limitu / rok/. % min. 00,00 zł 4. Udzielenie / wydanie gwarancji / poręczenia / awalu. 0 % min. 00,00 zł 5. Zmiana warunków gwarancji / poręczenia / awalu: 5. Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji / poręczenia / awalu. 5 % min. 00,00 zł 5.2 Zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na wniosek klienta. 5 0,5% min. 00,00 zł max. 300,00 zł 5.3 Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji / poręczenia / awalu ,00 zł 6. Wypłata gwarancji / poręczenia / awalu. 0,25% min. 00 zł 7. Awizowanie treści gwarancji obcej. 0,2% min. 00,00 zł 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji / poręczenia / awalu. 200,00 zł III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH. Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia z tytułu kredytów. 50,00 zł 2. Opinia bankowa: 2. Wydanie opinii bankowej o rachunkach bankowych, posiadanych zadłużeniach z tytułu 60,00 zł kredytów lub gwarancji oraz współpracy klienta z bankiem. 2.2 Wydanie opinii bankowej potwierdzającej zdolność kredytową klienta. 0,0% kwoty min. 60,00zł 3. Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości spłaconych odsetek od kredytów. 40,00 zł 4. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek kredytobiorcy. 20,00 zł 5. Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki/wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. 50,00 zł 6. Wydanie zgody na zwolnienie zastawu/przewłaszczenia/ wypłatę odszkodowania z tytułu 50,00 zł ubezpieczenia. 7. Wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień (monitów) do Dłużnika i poręczycieli. 25,00 zł 8. Upomnienie telefoniczne. 5,00 zł 9. Wyjazd windykacyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu. 00,00 zł 0. Prowizja od przejęcia długu od kwoty przejmowanego zadłużenia z tytułu kapitału. 5 %. Dokonanie przez Bank wydruku z Księgi Wieczystej na zlecenie klienta. 30,00 zł 2. Sprawdzenie przez Bank prawomocności wpisu w Księdze Wieczystej na zlecenie 30,00 zł klienta. 3. Koszt inspekcji u przedsiębiorcy od każdej inspekcji. 00,00 zł RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW. RACHUNKI WALUTOWE BIEŻĄCE I TERMINOWE A-3 Termin. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty. 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku lokaty terminowej w walucie obcej. 0,00 zł 3. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 35,00 zł 4. Prowadzenie rachunku walutowego., 2 25,00 zł 5. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonywana w walucie obcej lub w złotych. 0,% min. 7,00 zł max. 00,00 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: - dokonywana w walucie obcej, - dokonywana w złotych. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: - wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie, - wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. 0,25% 7. Wydanie zaświadczenia upoważniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 30,00 zł 2. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Termin 0,2% min. 7,00 zł 0,00 zł 0,25%. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe):

4 .. od Klientów posiadających rachunki w BS z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki (od kwoty skupionej waluty) 0,% min. 7,00 zł max. 00,00 zł.2. z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej (od kwoty skupionej waluty) 0,2% min. 25,00 zł max. 20,00 zł 2. Sprzedaż walut obcych: 2.. w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w BS. 0,3% min. 7,00 zł max. 50,00 zł 3. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM, INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I/LUB FINANSOWYCH Termin Czeki w obrocie dewizowym:. Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Uwaga: w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków % min. 40,00 zł zagranicznych oraz rzeczywistych 2. Warunkowy skup czeków (od łącznej wartości czeków) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto.,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki.. Jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata (płatnika) -opłata pobierana od podawcy czeku (od czeku) 7 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 8 50,00 zł + koszty rzecz. Banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.. Czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, - za jeden czek 7 4,00 EUR -płatne w pozostałych krajach za jeden czek 7 0,00 EUR 5.2. Czeki opiewające na funty angielskie GBP za jeden czek 7 4,00GBP 5.3 Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 7 4,00 USD - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku - 7 3,00 USD za jeden czek 5.4. Czeki opiewające na dolary australijskie AUD za jeden czek 7 5,00 AUD 5.5. Czeki opiewające na duńskie korony DKK za jeden czek 7 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu 7 5,00zł warunkowego Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych:. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla 0,20% min. 00zł max. 400zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70,00zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej od transakcji 70,00zł 4. Zwrot dokumentów niezapłaconych od transakcji 70,00 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez 50,00zł podawcę inkasa) od transakcji 6. Odmowa zapłaty inkasa od transakcji 50,00 zł Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w 2 lub 4 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70,00 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50,00 zł Uwaga: od każdego weksla 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji 30,00 zł 0. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla Uwaga: od każdego weksla 50,00zł +koszty notarialne. Awal na wekslu od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności od 0,5% do 0,3% min.00zł 2. Przechowywanie weksli jednorazowo przy przyjęciu weksli 70,00zł 3. Nadanie komunikatu SWIFT( od każdego komunikatu) 5,00zł 4. REALIZACJA /SKUP/ PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM

5 . Polecenie wypłaty ii /przelew regulowany iii / SEPA na kwoty nie przekraczające 7 0,00 zł równowartości 0,00 EUR 2. Przelewy SEPA iv 7 20,00 zł 3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w BS. 7 25,00 zł 4. Polecenia wypłaty: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w BS, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 7 0,0% min. 25,00 zł max. 00,00 zł b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej 0,00 zł 7 w BS, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 5. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego/świadczenia emerytalno-rentowego. Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 8 0,5% min. 20,00 zł max. 00,00 zł 6. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd BS w Krzeszowicach. 75,00 zł + koszty banków trzecich 7. Odwołanie zlecenia z pkt 6. 20,00 zł + koszty rzeczywiste 8. Opłata NON STP Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.a Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kod BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 35,00zł 5. REALIZACJA(SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM Termin. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS. 20,00 zł 2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS. 30,00 zł 3. Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS. Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8 w przypadku opcji kosztowej OUR 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych). 0,30% min. 30,00zł max. 300,00 zł 20,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2 i 3 5. W EUR, USD i GBP w trybie PILNYM 00,00 zł 5.2. W EUR, USD, GBP i PLN w trybie PRZYSPIESZONYM 80,00zł 6. Zmiana / korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 75,00zł + koszty banków trzecich 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 0,00 zł obrocie dewizowym. 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty v : 8.. Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie 50,00 zł wymienialnej 8.2. Przy kwotach od EUR 5.000,0 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartość w innej 80,00 zł walucie wymienialnej 8.3. Przy kwotach od EUR ,0 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej 00,00 zł walucie wymienialnej 9. Nadanie komunikatu SWIFT (od każdego komunikatu) 5,00 zł 0. Opłata NON STP Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobierane zgodnie z pkt. 3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kod BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard 35,00zł

6 obowiązuje. 6. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Termin. Akredytywa dokumentowa obca (eksport). Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej. 50,00 zł.2 Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia 0,0% min.50,00zł od kwoty akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty. max. 500,00zł.3 Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej od kwoty akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. 0,20% min.200,00zł.4.5 Podwyższenie kwoty akredytywy od kwoty podwyższenia z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej (awizowanej beneficjentowi bez potwierdzenia), od kwoty podwyższenia b) potwierdzonej od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty lub pełny 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej 0,0% min.50,00zł max. 500,00zł 0,20% min.200,00zł 0,0% min.50,00zł max. 500,00zł b) potwierdzonej za każdy rozpoczęty lub pełny 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 0,20% min.200,00zł.6 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt.4 i.5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizje już pobrano. 50,00 zł Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, pobiera się prowizję jedną najwyższą..7 Podjecie przez bank dokumentów akredytywy od kwoty dokumentów. 0,0% min.00,00zł max. 300,00zł.8 Negocjacja dokumentów, wypłata z akredytywy od kwoty prezentowanych dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, 0,5% min.50,00zł b) akredytywa potwierdzona. 0,20% min.300,00zł.9 Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej opłata koszty rzeczywiste pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy. banku zagranicznego Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odroczenie płatności w ramach akredytywy od kwoty dokumentów: Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt..8. a) akredytywa niepotwierdzona 0,0% min.50,00zł max. 500,00zł b) akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres odroczenia 0,20% - min. 200 zł licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego, do dnia płatności.. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta od kwoty przeniesienia. 0,5% - min. 50 zł Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba, że uzgodniono inaczej..2 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł.3 Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy. 50,00 zł Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 50 zł lub mniej. 2. Akredytywa dokumentowa własna (import) 2. Otwarcie akredytywy własnej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres jej ważności z 0,5% min. 200 zł uwzględnieniem tolerancji kwoty. Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały okres ważności. 2.2 Preawiz otwarcia akredytywy. 50,00 zł 2.3 Podwyższenie kwoty akredytywy od kwoty podwyższenia z uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności akredytywy. 0,5% min. 200 zł 2.4 Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia 0,5% min. 50 zł następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2.5 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt 2.3 i 2.4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizje już pobrano. 50,00 zł Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy,

7 pobiera się prowizję jedną najwyższą. 2.6 Podjecie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów. 0,20% min. 00 zł 2.7 Odroczenie płatności w ramach akredytywy od kwoty dokumentów, za każdy 0,5% min. 50 zł rozpoczęty miesiąc licząc od daty wydania dokumentów do dnia dokonania płatności. Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wykonania dokumentów niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy opłata pobierana jest 200,00 zł od beneficjenta akredytywy. 2.9 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł 2.0 Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta. 00,00 zł 2. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie 00,00 zł zleceniodawcy. 2.2 Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy. 50,00 zł Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 50 zł lub mniej. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA A-4. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku, 2 6,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe** 0,00 zł 6. Transakcje gotówkowe**: 6. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 0,00 zł zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej 6.2 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 5,00 zł 6.3 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 0,00 zł 6.4 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 6.5 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 0,00 zł 6.6 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% min. 0,00 zł 6.7 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 6.8 Usługa Cashback 2,00 zł 7. Sprawdzanie salda w bankomacie (usługa dostępna w bankomatach świadczących taką 0,00 zł usługę) 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez 5,00 zł niego wskazany (w Placówce) 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 8,00 zł 0. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0,00 zł. Zmiana danych użytkownika karty. 0,00 zł 2. Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego w placówce Banku. 5,00 zł 3. Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty** 000,00 zł 4. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 000,00 zł USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-5.. Usługa HOME-BANKING dla umów zawartych do r. - opłata za instalację systemu, 400,00 zł - opłata za reinstalację, 400,00 zł - abonament miesięczny za korzystanie z usługi. 2 30,00 zł 2. Koszty przelewu w Home-Bankingu: - wewnętrzny, 0,00 zł - zewnętrzny, 3 2,00 zł 2. System bankowości internetowej ebanknet (ebs): (od r. usługa dostępna tylko dla rolników). Aktywacja usługi ebs. 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z usługi ebs (niezależnie od ilości rachunków) 2 5,00 zł 3. Realizacja przelewów z rachunku posiadacza:

8 a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach. 3,50 zł 4. Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł 5. Wydanie nowych loginów. 0,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 5,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 8. Szkolenie z obsługi systemu ebanknet na życzenie Klienta w jego siedzibie, 00,00 zł przez pracownika Banku. 3. Usługa SMS BANKING:. Aktywacja usługi SMS. 5,00 zł 2. Wysłanie SMSa. 2 0,30 zł 3. Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi. 5,00 zł 4. Abonament miesięczny. 2 3,00 zł 4. System bankowości internetowej ecorponet. Aktywacja usługi 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z usługi ecorponet 2 0,00 zł 3. Realizacja przelewów z rachunku posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR. 3,50 zł 4. Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł 5. Wydanie loginu (opłata pobierana miesięcznie od każdego wydanego loginu) 2, 0,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 0,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 8. Szkolenie z obsługi systemu ecorponet na życzenie Klienta w jego siedzibie, 00,00 zł przez pracownika Banku.. PAKIET E-BIZNES dla Umów zawartych do r. A-6 I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 2 5,00 zł b) pomocniczego,, 2 0,00 zł 3. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 5,00 zł d) wydanie nowych loginów 0,00 zł e) zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2,3 0,20 zł 4. Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej ebs 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) w systemie bankowości internetowej ebs 3,00zł 8. b) w placówce Banku 3 5,00zł Zlecenia stałe złożone w Banku: d) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł f) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: g) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 0.. h) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł i) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł Realizacja polecenia zapłaty: d) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym,

9 e) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł f) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł 2. PAKIET DLA INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH dla Umów zawartych do r. I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 2 0,00 zł b) pomocniczego,, 2 5,00 zł 3. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 5,00 zł d) wydanie nowych loginów 0,00zł e) zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2,3 0,20 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej ebs 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) w systemie bankowości internetowej 3,00zł 8. b) w placówce Banku 3 5,00zł Zlecenia stałe złożone w Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 0.. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł Realizacja polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł 3. PAKIET E-BIZNES dla Umów zawieranych od r. A-6a I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: c) bieżącego, 2 5,00 zł d) pomocniczego,, 2 0,00 zł 3. System bankowości internetowej ecorponet 3. Aktywacja usługi 0,00 zł 4. Abonament za korzystanie z usługi ecorponet 2 0,00 zł 3. Realizacja przelewów z rachunku posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR. 3,50 zł 4. Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł 5. Wydanie loginu (opłata pobierana miesięcznie od każdego wydanego loginu) 2, 0,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 0,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł

10 8. Szkolenie z obsługi systemu ecorponet na życzenie Klienta w jego siedzibie przez 00,00 zł pracownika Banku. 4. Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS 0,2% min. 5,00 zł 3 max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3,50zł 8. d) w placówce Banku 3 5,00zł Zlecenia stałe złożone w Banku: j) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł k) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł l) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ecorponet: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 0.. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł Realizacja polecenia zapłaty: g) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, h) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł i) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł 4. PAKIET DLA INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH dla Umów zawieranych od r. I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: c) bieżącego, 2 0,00 zł d) pomocniczego,, 2 5,00 zł 3. System bankowości internetowej ecorponet Aktywacja usługi 0,00 zł Abonament za korzystanie z usługi ecorponet 2 0,00 zł Realizacja przelewów z rachunku posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR. 3,50 zł Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł Wydanie loginu (opłata pobierana miesięcznie od każdego wydanego loginu) 2, 0,00 zł Zmiana w karcie uprawnień. 0,00 zł Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł Szkolenie z obsługi systemu ecorponet na życzenie Klienta w jego siedzibie przez 00,00 zł pracownika Banku. 4. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 0,2% min. 5,00 zł 3 max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3,50zł d) w placówce Banku 3 5,00zł 8. Zlecenia stałe złożone w Banku: d) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł f) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł

11 Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ecorponet: 0. d) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł f) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł. Realizacja polecenia zapłaty: d) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, e) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł f) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-7 BPS Visa Credit Visa Gold. Wydanie nowej karty. 0,00 zł 0,00 zł 2. Wznowienie karty. 0,00 zł 0,00 zł 3. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż zł 9 75,00 zł - b) co najmniej zł 9 0,00 zł - c) mniej niż zł 9-250,00 zł d) co najmniej zł 9-0,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty. 0,00 zł 0,00 zł 5. Obsługa dodatkowej karty. 25,00 zł 50,00 zł 6. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 30,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 0,00 zł 0,00 zł 8. Transakcje bezgotówkowe*,** 0,00 zł 0,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków**: a) w kraju 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł b) za granicą 3% min. 0,00 zł 3% min. 0,00 zł 0. Przelew z karty. 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł. Sprawdzenie salda w bankomacie. 0,00 zł 0,00 zł 2. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres. 0,00 zł 0,00 zł 3. Zmiana danych Użytkownika karty. 0,00 zł 0,00 zł 4. Obsługa nieterminowej spłaty. 0,00 zł 0,00 zł 5. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. 3% min. 00,00 zł 3% min. 00,00 zł INNE CZYNNOŚCI BANKOWE. ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY, POZOSTAŁE USŁUGI DOKUMENTACYJNE A-8 Termin. Sporządzenie kopii wyciągu od każdej strony. 5,00 zł 2. Sporządzenie kopii dowodu księgowego od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Sporządzenie historii obrotów na jednym rachunku bankowym (historia rachunku): - za każdy miesiąc roku bieżącego - za każdy miesiąc roku poprzedniego Uwaga: opłat nie pobiera się: a) w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, b) gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub prokuratora dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 0,00 zł 5,00 zł

12 4. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku odpisu dowodu księgowego od każdego dokumentu. 0,00 zł 5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku wyciągu specjalnego typu: prowizja 5,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego. 40,00 zł 7. Udzielenie pisemnej informacji o stanie rachunku bankowego, obrotach na rachunku. 40,00 zł 8. Za sporządzenie przez Bank opinii o współpracy. 50,00 zł 9. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza 50,00 zł rachunku od jednego rachunku. 0. Za wydanie zaświadczenia dla spadkobierców właściciela rachunku (po jego śmierci) do Urzędu Skarbowego stwierdzającego stan środków na rachunku. 40,00 zł. Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów. 0,00 zł 2. Za zmianę karty wzorów podpisów. 0,00 zł 3. Realizacja zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 20,00 zł 4. Za wystawienie potwierdzenia wykonania przelewu. 0,00 zł 5. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta. 20,00 zł 6. Za przechowywanie depozytu - miesięcznie. 2 20,00 zł/miesiąc 7. Zgłoszenie weksli do protestu w razie nieopłacenia. 40,00 zł 8. Rejestracja weksli, przedstawienie weksli do zapłaty. 30,00 zł 9. Za sporządzenie duplikatu umowy rachunku bieżącego, pomocniczego. 30,00 zł 20. Za wystąpienie salda debetowego w rachunku bieżącym. % min. 0,00 zł 2. Wysyłanie monitów do zapłaty i upomnień z tytułu niedozwolonego debetu za każde 20,00 zł wezwanie. 22. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku 2 0,00 zł miesięcznie. 23. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 20,00 zł 24. Za realizację spadku od każdego spadkobiercy (dotyczy wyłącznie osób fizycznych 20,00 zł prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z BS, 0,00 zł b) z innymi bankami. 20,00 zł 2. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 20,00 zł 26. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu lokaty i jej wysokości. 30,00 zł 27. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: a) krajowego za jedną stronę, 5,00 zł b) zagranicznego za jedną stronę. 0,00 zł 28. Udzielenie informacji na podstawie art. 0 Prawa bankowego 50,00 zł 2. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku: - za energię i gaz, - inne rachunki. 2,00 zł 0,5% min.2,90 zł 2. Wypłata gotówkowa zlecona do wypłaty. 0,5% min. 0 zł 3. Wykonywanie operacji kasowych na zlecenie innych banków, instytucji i urzędów / Zgodnie z umową zastępcza obsługa kasowa. 4. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w BS, którzy złożyli oświadczenie na formularzu zwanym zobowiązaniem. 2 30,00 zł miesięcznie 5. Prowizja od przyjętej gotówki w skarbcu. 3 0,05% min. 5 zł, max. 300,00 zł 6. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet, klucza do wrzutni. wg ceny zakupu + 30% kosztów manipulacyjnych 7. Za interwencję telefoniczną w sprawie braku możliwości realizacji przelewu. 5,00 zł 8. Wymiana monet na inne nominały. (nie dotyczy: klientów posiadających rachunek/rachunki w Banku oraz klientów dokonujących płatności w kasie Banku) 0,5% min. 2,00zł max. 50,00 zł

13 LEGENDA:. Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2. Opłata pobierana miesięcznie, 28-ego dnia miesiąca (w przypadku, gdy 28-y jest dniem wolnym od pracy, prowizję pobiera się poprzedniego dnia roboczego). 3. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków. 5. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżący klienta). 6. Opłata naliczana za każdy dzień, pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym. 7. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 8. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu. 9. Opłata pobierana rocznie. 0. Opłata pobierana w okresach trzymiesięcznych.. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek/pakiet/ login lub wydana nowa karta. Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i zagranicą. ** Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EUR lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). iii Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: ) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIc code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 4) występuje opcja kosztową SHA. iv Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: ) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 3) Występuje opcja kosztową SHA ; 4) Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych: 5) Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej v Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim). Pozostałe, niewymienione opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla klientów instytucjonalnych oraz rolników.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI obowiązująca od dnia 1 marca 2012 r. SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r.

U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia r. U C H W A Ł A Nr 27 / 2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sokółce z dnia 23.10.2012 r. W sprawie: zmiany Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe oraz za wykonywanie innych czynności, pobieranych od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

IV ROZLICZENIA PIENIĘŻNE W WALUTACH WYMIENIALNYCH 1. Przelewy zagraniczne 1.1 Realizacja przelewów w trybie standardowym: 1.1.1 SEPA 1.1.2 Regulowany 45 zł 1.1.3 polecenie wypłaty 1 1.2 Realizacja przelewów w trybie niestandardowym 2 1.2.1 w EUR, USD

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR W KRAKOWIE Obowiązuje od dnia 24.10.2012r. Obowiązuje od dnia 24.0.202r. RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 5. RACHUNKI WALUTOWE PŁATNE NA KAŻDE ŻĄDANIE I TERMINOWE. Otwarcie rachunku walutowego, płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 17/2015 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł

Pakiet Wygodny Plus. Pakiet Komfortowy. Pakiet Wygodny. 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł 0 zł RACHUNKI BANKOWE TAB. 1 y Lp. Agro 1. Opłata za 1) 0 zł 2) 15 zł/0 zł 3) 50 zł/0 zł 3) 30 zł 100 zł 10 zł/0 zł 3) 30 zł/0 zł 3) 20 zł 60 zł 2. Otwarcie rachunku bieżącego/pomocniczego jednorazowo 3. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH

WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJJI I OPŁAT BANKOWYCH Prowadzenie rachunków rozliczeniowych bieżących i pomocniczych, rachunków lokat terminowych oraz przeprowadzanie rozliczeń pieniężnych osób prawnych, jednostek

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 4 czeki w

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 89/2015 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 24 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków oszczędnościowych, oszczędnościowo-rozliczeniowych, bieżących i pomocniczych

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy Część I. Podmioty gospodarcze i inne jednostki organizacyjne Załącznik do Uchwały Nr 22/2012 1. Otwarcie rachunku a) Bieżącego i pomocniczego w złotych lub w walutach wymienialnych (opłata jednorazowa)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 02/01/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 28.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 13 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy

Obsługa rachunków i obrót gotówkowy 1. Otwarcie rachunku w złotych lub w walutach wymienialnych 2. Prowadzenie rachunku w złotych lub walutach wymienialnych UWAGA: Opłata pobierana miesięcznie od każdego rachunku. Opłaty nie pobiera się

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6

Bank Spółdzielczy w Pszczynie Pszczyna Rynek 6 Bank Spółdzielczy w Pszczynie 43-200 Pszczyna Rynek 6 R O K Z A Ł O Ż E N I A 1 9 0 7 www.bspszczyna.pl e-mail: bspszczyna@bspszczyna.pl tel. 032 210 36 39, 032 210 35 91 G R U P A B P S B a n k i S p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 09.01.2013 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 3/2013 z dnia 09.01.2013 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1.

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC 2015 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane

Bardziej szczegółowo

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych

I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych I. Rachunki bankowe klientów instytucjonalnych załącznik Nr 2 do Umowy produktów i usług bankowych Lp korzyści Rodzaj usługi (czynności) warunek korzystania z pakietu Otwarcie pierwszego rachunku pomocniczego

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 15/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 05 marca 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANA PRZEZ BANK BPS S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA INNYCH BANKÓW, INSTYTUCJI FINANSOWYCH I KREDYTOWYCH Obowiązuje od 07 sierpnia 2017 r. ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI ZA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Z TYTUŁU OBSŁUGI ZŁOTOWEJ KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH 18.06.2012 rok SPIS TREŚCI: 1) dla rachunków bieżących, pomocniczych, agrokonto... 2 2) dla rachunków zakładowych kas zapomogowo pożyczkowych... 3 3)

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku. Spółdzielczego w Sierpcu. dla Klientów instytucjonalnych. Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 29/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 96/2012 z dnia 17.12.2012 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI. dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 73/2011 Zarządu BS w Wysokiej z dnia 18 lipca 2011 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI dotycząca rachunków bieżących, pomocniczych i rozliczeń pieniężnych obowiązująca w Banku spółdzielczym

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Rolników Indywidualnych Załącznik do Uchwały Nr 31/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu dla Klientów Indywidualnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 02/06/O/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starym Sączu z dnia 18.06.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starym Sączu obowiązuje od 01 września

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość

Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych. Wysokość Taryfa opłat i prowizji w złotych dla rachunków bankowych klientów instytucjonalnych Załącznik do Uchwały nr 16/BS/2014 Lp. Tytuł opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji opłaty/prowizji Rachunki

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych

Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych L.p. Rozdział 3 Czynności związane z obsługą rachunków bankowych 1. Rachunki bieżące i pomocnicze podmiotów gospodarczych Tytuł prowizji/opłaty Rachunek bieżący Stawka w zł Pakiet Biznes Stawka w zł Pakiet

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 7 do Uchwały nr 22/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 29 kwietnia 2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Załącznik nr 6 do Uchwały nr 43/2012 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 17.10.2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 15.04.2015 r. Załącznik nr do Uchwały Zarządu BS Łobżenica z dnia 5.0205 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 5.0205 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 60/2013 z dnia 30.07.2013 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lipiec

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 53/2015 z dnia 23.06.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, wrzesień

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych obowiązująca od dnia 21 kwietnia 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Rozdział

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka

I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH. Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania Stawka I. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE, OSZCZĘDNOŚCIOWE ORAZ LOKAT TERMINOWYCH Lp. Rodzaj usług (czynności) Tryb pobierania 1. Otwarcie rachunku: a) POL-Konto, b) POL-Konto START, c) płatnego na każde

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN

I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Stawka obowiązująca I. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE W PLN 1. Otwarcie rachunku: a) bieżącego lub pomocniczego, 20,00 zł. b) bieżącego lub pomocniczego dla rolników bez opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02.2015 r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu nr 09/2015 z dnia 25.02015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łobżenicy obowiązująca od dnia 26.02015 r. I. Rachunki bieżące i pomocnicze 1. Otwarcie

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne Załacznik do Uchwały 80/2014 Zarządu Banku z dnia 17.11.2014 Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe - waluty wymienialne WYSZCZEGÓLNIONE CZYNNOŚCI STAWKA Podstawowa Minimalna Maksymalna

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 46 / 2012 Zarządu BS Augustów z dnia 22.10.2012r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W AUGUSTOWIE ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ

Bardziej szczegółowo

Katowice, kwiecień 2016r.

Katowice, kwiecień 2016r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 49/2016 z dnia 28 kwietnia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, kwiecień 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Obowiązuje od 01.05.2015r.

Obowiązuje od 01.05.2015r. III RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Obowiązuje od 01052015r Rozdział 1 Obsługa rachunków rozliczeniowych Lp Wyszczególnienie czynności Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1 Otwarcie rachunku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 32/a/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Jasionce z dnia 28.11.2014 Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Jasionce dla klientów instytucjonalnych Listopad

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 12/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 23.05.2013r. obowiązuje od 01 czerwca 2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 18 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r.

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Krzyżanowicach od dnia 24.10.2012r. I. RACHUNKI BANKOWE OSÓB PRAWNYCH, PODMIOTÓW GOSPODARCZYCH ORAZ JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Targu nr 06/VIII/201 z dnia 23 sierpnia 2015 B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w Nowym Targu T A R Y F A prowizji i opłat bankowych OBOWIĄZUJE

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice, kwiecień 2012 r Załącznik do Uchwały nr 20/2012 r. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 21.03.20121r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów indywidualnych Starachowice,

Bardziej szczegółowo

Lokaty terminowe w walutach

Lokaty terminowe w walutach Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczego w Raszynie Lokaty terminowe w walutach TAB. 9 Rachunek lokaty oszczędnościowej w

Bardziej szczegółowo

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych

Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Rozdział 2. Rachunki i rozliczenia bankowe dla klientów instytucjonalnych Lp. Wyszczególnienie Stawka 1. Wpłaty kasowe: 1) Wpłaty gotówkowe na rachunki UG Celestynów oraz gminnych jednostek * organizac.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Pucku

Bank Spółdzielczy w Pucku RACHUNKI BANKOWE Bank Spółdzielczy w Pucku WYCIĄG Z TARYFY PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W PUCKU ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENT INSTYTUCJONALNY OBRÓT ROZLICZENIOWY W ZŁOTYCH

Bardziej szczegółowo

Rodzaj czynności/usługi

Rodzaj czynności/usługi TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE ORAZ ZA WYKONYWANIE INNYCH CZYNNOŚCI, POBIERANYCH OD KLIENTÓW PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKÓŁCE Część II. Klienci indywidualni 1. Otwarcie rachunku 2. Prowadzenie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu BS nr 79/2012 z dnia 22-10-2012 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Międzyrzecu Podlaskim dla klientów instytucjonalnych Tekst jednolity Zmiany:

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 1 do Uchwały nr 36/2016 Zarządu Banku Spółdzielczego w Starachowicach z dnia 16.05.2016r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Starachowice, maj 2016r. SPIS TREŚCI Zasady pobierania opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 85/2016 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 20 lipca 2016 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 26 lipca 2016 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 92/2015/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 08.09.2015 r. obowiązuje od dnia 15.09.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ

BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ BANK SPÓŁDZIELCZY W MIEDŹNEJ Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 4/16/2012 Zarządu BS w Miedźnej z dnia 20.09.2012r Tekst ujednolicony uwzględnia zmiany wprowadzone: Uchwałą Nr 5/55/2013 Zarządu BS w Miedźnej

Bardziej szczegółowo

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki

III RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH TAB. 2 Pozostałe rachunki bieżący lokaty 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 0 zł 0 zł 0 zł wg umowy z Klientem 0 zł 2. Prowadzenie rachunku: 1) 2.1 dla rolnika ryczałtowego nie prowadzącego działów specjalnych miesięcznie 12) 5 zł

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W GROMNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 26/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 10.03.2017r. obowiązuje od dnia 1 czerwca 2017r. za wyjątkiem TAB. 8, która obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 65/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Grybowie z dnia 29.10.2015 r. (I zmiana Uchwała Nr 111/2015 z dnia 29.12.2015r.) (II zmiana Uchwała Nr 12/2016 z dnia 10.03.2016 r.)

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 36/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Pilźnie z dnia 28 grudnia 2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Pilźnie dla klientów indywidualnych Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

Katowice, październik 2017r.

Katowice, październik 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 92/2017 z dnia 19 października 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, październik 2017r.

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W MICHAŁOWICACH Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 56/2016 z dnia 27.10.2016 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, lisopad

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E TARYFA OPŁAT I PROWIZJI ZA USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W J A W O R Z N I E Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 r. Z A R Z Ą D 2 I. KREDYTY 1. Rozpatrzenie wniosku o udzielenie kredytu 2. Prowizja

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH - t e k s t j e d n o l i t y - ŁĘCZNA PAŹDZIERNIK 2013 Zasady pobierania opłat

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LIPIEC 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik do Uchwały Nr 135/2017/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 28.09.2017r. obowiązuje od dnia 02.10.2017r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych bieżących... 2 przekazy w obrocie dewizowym... 3 za obsługę rachunków walutowych lokat terminowych... 4 skup i sprzedaż walut obcych w gotówce... 5 czeki w

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM Załącznik nr 1 Do uchwały nr 17/2006 Z dnia 07 grudnia 2006 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK PROWADZENIE RACHUNKÓW ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne

Bardziej szczegółowo

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne

PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM. POZYCJA Osoby fizyczne Obowiązuje od 01-04-2009 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W RUTCE-TARTAK- WYCIĄG PROWADZENIE RACHUNKÓW W PLN ORAZ OPERACJE W OBROCIE KRAJOWYM POZYCJA Osoby fizyczne W PLN 1. Obsługa

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej ,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu

BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu Załącznik do Uchwały Nr 17 z dnia 05.03.2015 r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Nowym Sączu BANK SPÓŁDZIELCZY W NOWYM SĄCZU TARYFA opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Banku Spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE

CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE CZĘŚĆ A OSOBY FIZYCZNE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Bargłowie Kościelnym obowiązująca od dnia 01 lutego 2013 r. L.p. Rodzaj usługi (czynności) Stawka obowiązująca

Bardziej szczegółowo

Katowice, styczeń 2016r.

Katowice, styczeń 2016r. Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Nr 5/2016 z dnia 12 stycznia 2016 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów instytucjonalnych Katowice, styczeń 2016r. Zasady

Bardziej szczegółowo

Katowice, marzec 2017r.

Katowice, marzec 2017r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 21/2017 z dnia 31 marca 2017 roku ŚLĄSKI BANK SPÓŁDZIELCZY SILESIA w KATOWICACH Taryfa opłat i prowizji dla klientów indywidualnych Katowice, marzec 2017r. Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W BRZOSTKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin pobrania Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste

Bardziej szczegółowo

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych

Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych Załącznik nr 2 do Uchwały nr 39/2013 Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 12.06.2013 r. Tabela prowizji produktów bankowych Banku Spółdzielczego w Starachowicach dla klientów instytucjonalnych dla umów

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W ZAKLICZYNIE Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie rachunku. Prowadzenie rachunku - za każdy rozpoczęty miesiąc. Bez opłat Student osobiste Senior

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA ROLNIKÓW Przyjęto Uchwałą nr 74/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 27 maja 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 1 czerwca 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy Strona

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 3/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego Ziemi Kraśnickiej w Kraśniku z dnia 15.01.2014 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych BSZK w Kraśniku dla klientów instytucjonalnych Kraśnik,

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA USŁUGI BANKOWE W WALUCIE KRAJOWEJ W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W ŁASINIE III. RACHUNKI BIEŻĄCE PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH Rozdział 1. Obsługa rachunków rozliczeniowych. Tryb pobierania Stawka obowiązująca 1. Otwarcie rachunku bankowego: 1.1. otwarcie rachunku bankowego (bieżącego,

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Załącznik do Uchwały Nr 125/2013 Zarządu Podlasko-Mazurskiego Banku Spółdzielczego w Zabłudowie z dnia 30.12.2013 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI PODLASKO-MAZURSKIEGO BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W ZABŁUDOWIE Grudzień,

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Nidzicy. Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Nidzicy Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Nidzica, lipiec 2015 Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych.. 3 KONTA OSOBISTE 4 Tab. 1 Rachunek

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Sierpcu dla Klientów indywidualnych Załącznik do Uchwały nr 30/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Sierpcu z dnia 21 marca 2014r. Z a s a d y p

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Załącznik do Uchwały Nr Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r.

TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Duma Przedsiębiorcy 1/5 TABELA OPŁAT I PROWIZJI KONTO SPÓŁKA PLUS KREDYT (dla jednostek organizacyjnych) wprowadzona w Idea Bank S.A. dnia 26 czerwca 2015 r. Wysokość opłat Opłaty podstawowe Otwarcie Rachunku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS

Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Bank Spółdzielczy w Rabie Wyżnej GRUPA BPS Załącznik do Protokołu nr 11/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Rabie Wyżnej z dnia 30.04.2015r. obowiązuje od 05 maja 2015r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BSR KRAKÓW ODDZIAŁ W JODŁOWNIKU Obowiązuje od dnia 01.01.2015r. Obowiązuje od dnia 0.0.205r. RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE ROR W PLN Lp. Rodzaj usług (czynności) Termin Stawka obowiązująca I II III IV. 2. Otwarcie

Bardziej szczegółowo