TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW"

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW W PLN RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH (rachunki nieoprocentowane wycofane z oferty Banku) I. II III IV.. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) bieżącego, 2 35,00 zł b) pomocniczego,, 2 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku dla Ochotniczej Straży Pożarnej., 2 5,00 zł 2. Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS: 3 0,00 zł 3. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS: 3 0,00 zł 4. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 0,00 zł b) prowadzony w innym banku krajowym. 3 5,00 zł 5. Wydanie blankietów czekowych.,00 zł za blankiet 6. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku oraz zastrzeżenie w MIGDZ (za każdy blankiet czeku). 0,00 zł 7. Zlecenia stałe złożone w Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 8. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: 9. a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł 0. Realizacja polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 0,00 zł 2. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. 0,00 zł 3. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej. 0,00 zł.2 RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW W PLN, RACHUNKI LOKAT TERMINOWYCH I. II III IV.. Otwarcie rachunku: a) bieżącego, 0,00 zł b) pomocniczego, 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku dla rolników indywidualnych (bieżącego i pomocniczego). 0,00 zł. Prowadzenie rachunku miesięcznie a) bieżącego, 2 25,00 zł b) pomocniczego,, 2 20,00 zł 2. Prowadzenie rachunku dla rolnika indywidualnego., 2 5,00 zł 3. Prowadzenie rachunku dla Ochotniczej Straży Pożarnej., 2 5,00 zł Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS: a) klienci instytucjonalni, 3 0,2% min. 5,00 zł max. 200,00 zł b) rolnicy. 0,00 zł Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS: a) klienci instytucjonalni, 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł

2 b) rolnicy. 3 0,00 zł 5. Przelew na rachunek bankowy: a) prowadzony w BS, 0,00 zł b) prowadzony w innym banku krajowym. 3 5,00 zł 6. Wydanie blankietów czekowych.,00 zł za blankiet 7. Przyjęcie zgłoszenia o utracie czeku oraz zastrzeżenie w MIGDZ (za każdy blankiet czeku). 0,00 zł 8. Zlecenia stałe złożone w Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: - nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: 0. a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł. Realizacja polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Otwarcie, prowadzenie rachunku lokaty terminowej. 0,00 zł 3. Wpłata gotówkowa na rachunek lokaty terminowej. 0,00 zł 4. Wypłata środków ze zlikwidowanej lokaty terminowej. 0,00 zł 5. Zmiana rachunku na inny rachunek lub Pakiet 50,00 zł KREDYTY, GWARANCJE I PORĘCZENIA ORAZ DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH A-2 Termin I KREDYTY NA DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ. Opłata przygotowawcza. 00,00 zł 2. Udzielenie kredytu (jednorazowo w dniu zawarcia umowy kredytowej/uruchomienia kredytu/odnowienia kredytu) ) z okresem spłaty do roku 5,50% min. 00,00 zł 2) z okresem spłaty powyżej roku do 2 lat 5 2,50% min. 00,00zł 3) z okresem spłaty powyżej 2 lat 5 3,00% min. 00,00 zł 4) prowizja od kredytu płatniczego 5,00% min.00,00 zł Uwaga:. W przypadku udokumentowania korzystniejszych warunków oferowanych w innych bankach lub innych uzasadnionych przypadkach (np. pozyskanie nowego klienta) wysokość prowizji może być negocjowana. 2. Dopuszcza się możliwość nie pobierania prowizji od kolejnych krótkoterminowych kredytów płatniczych zaciąganych w roku. 3. Prowizja od kredytów preferencyjnych rolniczych określana jest odrębnymi przepisami Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. 5. Prolongowanie terminu spłaty kredytu lub jej części od prolongowanej kwoty kapitału 5 % min. 00,00 zł max. 200,00 zł 6. Zwiększenie kwoty kredytu, bez wydłużenia terminu spłaty od zwiększonej kwoty kredytu. Uwaga: należy brać pod uwagę termin spłaty zgodnie z pkt Zmiana postanowień umowy w zakresie zabezpieczeń dokonanych na wniosek klienta - płatna jednorazowo od każdego aneksu. 5 od % do 3% min. 00,00 zł 5 % od pozostałej kwoty kredytu (od średniego stanu zadłużenia w okresie ostatniego kwartału kalendarzowego) min. 00,00 zł max. 300,00 zł 8. Zmiana innych postanowień umowy o kredyt niż wymienione w pkt 2, 3 i 4 taryfy 5 00,00 zł

3 dokonanych na wniosek klienta płatna jednorazowo od każdego aneksu. 9. Wydanie promesy udzielenia kredytu od kwoty przyrzeczonej. % min. 00 zł Uwaga: - prowizja nie podlega zwrotowi w razie rezygnacji z kredytu przez klienta, - w przypadku udzielenia kredytu prowizja ta zaliczana jest na poczet prowizji na udzielenie kredytu. 0. Za sporządzenie wyjaśnienia dokonanej przez Bank oceny zdolności kredytowej. 0,5% min. 50,00 zł max. 00,00 zł. Udzielenie pożyczki.,5% min. 00,00 zł II. GWARANCJE I PORĘCZENIA BANKOWE Opłata przygotowawcza 00,00 zł 2. Wystawienie promesy gwarancji / poręczenia / awalu. % min. 00,00 zł 3. Przyznanie limitu / rok/. % min. 00,00 zł 4. Udzielenie / wydanie gwarancji / poręczenia / awalu. 0 % min. 00,00 zł 5. Zmiana warunków gwarancji / poręczenia / awalu: 5. Przedłużenie terminu ważności i/lub podwyższenie kwoty gwarancji / poręczenia / awalu. 5 % min. 00,00 zł 5.2 Zmiana postanowień umowy w zakresie zmiany zabezpieczeń dokonanych na wniosek klienta. 5 0,5% min. 00,00 zł max. 300,00 zł 5.3 Zmiana innych postanowień umowy o udzielenie gwarancji / poręczenia / awalu ,00 zł 6. Wypłata gwarancji / poręczenia / awalu. 0,25% min. 00 zł 7. Awizowanie treści gwarancji obcej. 0,2% min. 00,00 zł 8. Odrzucenie roszczenia wypłaty gwarancji / poręczenia / awalu. 200,00 zł III. DODATKOWE CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ RACHUNKÓW KREDYTOWYCH. Wydanie zaświadczenia o wysokości zadłużenia lub braku zadłużenia z tytułu kredytów. 50,00 zł 2. Opinia bankowa: 2. Wydanie opinii bankowej o rachunkach bankowych, posiadanych zadłużeniach z tytułu 60,00 zł kredytów lub gwarancji oraz współpracy klienta z bankiem. 2.2 Wydanie opinii bankowej potwierdzającej zdolność kredytową klienta. 0,0% kwoty min. 60,00zł 3. Opłata za wydanie zaświadczenia o wysokości spłaconych odsetek od kredytów. 40,00 zł 4. Sporządzenie kopii dokumentu na wniosek kredytobiorcy. 20,00 zł 5. Wydanie zgody na wykreślenie hipoteki/wypłatę odszkodowania z tytułu ubezpieczenia. 50,00 zł 6. Wydanie zgody na zwolnienie zastawu/przewłaszczenia/ wypłatę odszkodowania z tytułu 50,00 zł ubezpieczenia. 7. Wysyłanie wezwań do zapłaty i upomnień (monitów) do Dłużnika i poręczycieli. 25,00 zł 8. Upomnienie telefoniczne. 5,00 zł 9. Wyjazd windykacyjny do Kredytobiorcy związany z nieterminową spłatą kredytu. 00,00 zł 0. Prowizja od przejęcia długu od kwoty przejmowanego zadłużenia z tytułu kapitału. 5 %. Dokonanie przez Bank wydruku z Księgi Wieczystej na zlecenie klienta. 30,00 zł 2. Sprawdzenie przez Bank prawomocności wpisu w Księdze Wieczystej na zlecenie 30,00 zł klienta. 3. Koszt inspekcji u przedsiębiorcy od każdej inspekcji. 00,00 zł RACHUNKI WALUTOWE I OPERACJE DEWIZOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH I ROLNIKÓW. RACHUNKI WALUTOWE BIEŻĄCE I TERMINOWE A-3 Termin. Otwarcie rachunku walutowego dla każdej waluty. 0,00 zł 2. Otwarcie rachunku lokaty terminowej w walucie obcej. 0,00 zł 3. Otwarcie rachunku walutowego bez wniesienia wpłaty. 35,00 zł 4. Prowadzenie rachunku walutowego., 2 25,00 zł 5. Wpłata gotówkowa na rachunek walutowy dokonywana w walucie obcej lub w złotych. 0,% min. 7,00 zł max. 00,00 zł 6. Wypłata gotówkowa z rachunku walutowego: - dokonywana w walucie obcej, - dokonywana w złotych. Uwaga: dodatkowe opłaty pobiera się za: - wypłaty nieawizowane w terminach i kwotach określonych w umowie, - wypłaty awizowane i nieodebrane w wyznaczonym terminie opłata pobierana z konta klienta następnego dnia po wyznaczonym przez klienta terminie odbioru gotówki. 0,25% 7. Wydanie zaświadczenia upoważniającego do wywozu środków płatniczych za granicę. 30,00 zł 2. SKUP I SPRZEDAŻ WALUT OBCYCH W GOTÓWCE Termin 0,2% min. 7,00 zł 0,00 zł 0,25%. Skup walut obcych w gotówce z tytułu transakcji eksportowo-importowych, wyjazdów służbowych oraz pochodzących z działalności gospodarczej polegającej na kupnie i sprzedaży walut obcych (tzw. kantory walutowe):

4 .. od Klientów posiadających rachunki w BS z zarachowaniem równowartości w złotych na te rachunki (od kwoty skupionej waluty) 0,% min. 7,00 zł max. 00,00 zł.2. z wypłatą równowartości w złotych w formie gotówkowej (od kwoty skupionej waluty) 0,2% min. 25,00 zł max. 20,00 zł 2. Sprzedaż walut obcych: 2.. w ciężar rachunków złotowych podmiotów gospodarczych prowadzonych w BS. 0,3% min. 7,00 zł max. 50,00 zł 3. CZEKI W OBROCIE DEWIZOWYM, INKASO DOKUMENTÓW HANDLOWYCH I/LUB FINANSOWYCH Termin Czeki w obrocie dewizowym:. Skup czeków podróżniczych (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Uwaga: w przypadku czeków podróżnych nie pobiera się zryczałtowanych kosztów banków % min. 40,00 zł zagranicznych oraz rzeczywistych 2. Warunkowy skup czeków (od łącznej wartości czeków) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto.,50% min. 20,00 zł 3. Inkaso czeków (od łącznej wartości czeków w jednej walucie) Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę porto oraz zryczałtowane koszty banków zagranicznych określone w pkt. 5 lub koszty rzeczywiste pobierane po zainkasowaniu pokrycia za czeki.. Jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie. 4. Zwrot nieopłaconego czeku przez trasata (płatnika) -opłata pobierana od podawcy czeku (od czeku) 7 0,25% min. 30,00 zł max. 300,00 zł 8 50,00 zł + koszty rzecz. Banków trzecich 5. Zryczałtowane koszty banków zagranicznych: 5.. Czeki opiewające na EUR: - płatne na terenie krajów Unii Europejskiej, - za jeden czek 7 4,00 EUR -płatne w pozostałych krajach za jeden czek 7 0,00 EUR 5.2. Czeki opiewające na funty angielskie GBP za jeden czek 7 4,00GBP 5.3 Czeki opiewające na dolary amerykańskie USD: - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę jednego czeku 7 4,00 USD - płatne w USA w przypadku składania przez jednego podawcę więcej niż jednego czeku - 7 3,00 USD za jeden czek 5.4. Czeki opiewające na dolary australijskie AUD za jeden czek 7 5,00 AUD 5.5. Czeki opiewające na duńskie korony DKK za jeden czek 7 50,00 DKK 6. Zryczałtowana opłata pocztowa opłata porto za czeki przyjęte do inkasa lub skupu 7 5,00zł warunkowego Uwaga: jeśli klient przedkłada kilka czeków pobiera się prowizję i opłatę porto od jednej asygnaty inkasowej w tej samej walucie Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych:. Inkaso dokumentów handlowych i/lub finansowych Uwaga: w przypadku inkasa finansowego prowizję pobiera się od każdego weksla 0,20% min. 00zł max. 400zł 2. Wydanie dokumentów bez zapłaty (franko) od transakcji 70,00zł 3. Zmiana instrukcji inkasowej od transakcji 70,00zł 4. Zwrot dokumentów niezapłaconych od transakcji 70,00 zł 5. Przekazanie części zainkasowanej kwoty na rzecz agenta (imiennie wskazanego przez 50,00zł podawcę inkasa) od transakcji 6. Odmowa zapłaty inkasa od transakcji 50,00 zł Uwaga: opłata pobierana jest łącznie z opłatą określoną w 2 lub 4 7. Indosowanie lub cesja dokumentów przewozowych adresowanych na Bank od transakcji 70,00 zł 8. Przygotowanie weksla własnego (sola) od każdego weksla 50,00 zł Uwaga: od każdego weksla 9. Awizowanie akceptu do banku zagranicznego od transakcji 30,00 zł 0. Oddanie weksla do protestu od każdego weksla Uwaga: od każdego weksla 50,00zł +koszty notarialne. Awal na wekslu od kwoty awalowanej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności od 0,5% do 0,3% min.00zł 2. Przechowywanie weksli jednorazowo przy przyjęciu weksli 70,00zł 3. Nadanie komunikatu SWIFT( od każdego komunikatu) 5,00zł 4. REALIZACJA /SKUP/ PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM

5 . Polecenie wypłaty ii /przelew regulowany iii / SEPA na kwoty nie przekraczające 7 0,00 zł równowartości 0,00 EUR 2. Przelewy SEPA iv 7 20,00 zł 3. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w BS. 7 25,00 zł 4. Polecenia wypłaty: a) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej w BS, z dyspozycją dotyczącą kosztów BEN lub SHA 7 0,0% min. 25,00 zł max. 00,00 zł b) z przekazaniem środków na rachunek walutowy, złotowy lub wypłaty gotówkowej 0,00 zł 7 w BS, z dyspozycją dotyczącą kosztów OUR 5. Zwrot nie podjętej kwoty polecenia wypłaty/przelewu regulowanego/świadczenia emerytalno-rentowego. Uwaga: w przypadku poleceń wypłaty, niezależnie od prowizji pobiera się opłatę SWIFTową. Nie pobiera się żadnych opłat za zwrot przelewu SEPA. 8 0,5% min. 20,00 zł max. 00,00 zł 6. Zlecenie poszukiwania przekazu w obrocie dewizowym / postępowanie wyjaśniające wykonane na zlecenie klienta. Uwaga: opłaty nie pobiera się jeśli przyczyną reklamacji był błąd BS w Krzeszowicach. 75,00 zł + koszty banków trzecich 7. Odwołanie zlecenia z pkt 6. 20,00 zł + koszty rzeczywiste 8. Opłata NON STP Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 4.a Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kod BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard obowiązuje. 35,00zł 5. REALIZACJA(SPRZEDAŻ) PRZEKAZÓW W OBROCIE DEWIZOWYM Termin. Przelewy SEPA w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS. 20,00 zł 2. Przelewy regulowane oraz krajowe w EUR na kwoty nie przekraczające ,00 EUR, w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS. 30,00 zł 3. Polecenia wypłaty w ciężar rachunku walutowego, złotowego lub wpłaty gotówkowej w BS. Uwaga: niezależnie od prowizji pobiera się opłatę Swift-ową oraz zryczałtowane koszty banków pośredniczących określone w pkt. 8 w przypadku opcji kosztowej OUR 4. Walutowe przekazy krajowe pomiędzy rachunkami walutowymi prowadzonymi w Zrzeszeniu Banku BPS S.A. (z polecenia Klientów Banku BPS S.A. oraz Klientów Zrzeszonych Banków Spółdzielczych). 0,30% min. 30,00zł max. 300,00 zł 20,00 zł 5. Realizacja (sprzedaż) przekazów w obrocie dewizowym w niestandardowym trybie: Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobieranej zgodnie z pkt. 2 i 3 5. W EUR, USD i GBP w trybie PILNYM 00,00 zł 5.2. W EUR, USD, GBP i PLN w trybie PRZYSPIESZONYM 80,00zł 6. Zmiana / korekty/ odwołania zrealizowanego przekazu, wykonane na zlecenie klienta. 75,00zł + koszty banków trzecich 7. Wydanie na prośbę klienta zaświadczenia potwierdzającego wykonanie przekazu w 0,00 zł obrocie dewizowym. 8. Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry od poleceń wypłaty v : 8.. Przy kwotach nie przekraczających EUR 5.000,00 lub jej równowartości w innej walucie 50,00 zł wymienialnej 8.2. Przy kwotach od EUR 5.000,0 do EUR ,00 włącznie lub ich równowartość w innej 80,00 zł walucie wymienialnej 8.3. Przy kwotach od EUR ,0 do bez ograniczeń lub ich równowartości w innej 00,00 zł walucie wymienialnej 9. Nadanie komunikatu SWIFT (od każdego komunikatu) 5,00 zł 0. Opłata NON STP Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobierane zgodnie z pkt. 3. Opłata pobierana jest w sytuacji, gdy zleceniodawca nie określi w zleceniu wykonania polecenia wypłaty: kod BIC banku beneficjenta lub numeru rachunku bankowego beneficjenta w strukturze IBAN, gdy polecenie wypłaty jest kierowane do kraju, w którym ten standard 35,00zł

6 obowiązuje. 6. AKREDYTYWA DOKUMENTOWA Termin. Akredytywa dokumentowa obca (eksport). Awizowanie beneficjentowi treści telegraficznego preawizu otwarcia akredytywy obcej. 50,00 zł.2 Awizowanie beneficjentowi obcej akredytywy dokumentowej bez dodania potwierdzenia 0,0% min.50,00zł od kwoty akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty. max. 500,00zł.3 Dodanie potwierdzenia do akredytywy obcej od kwoty akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. 0,20% min.200,00zł.4.5 Podwyższenie kwoty akredytywy od kwoty podwyższenia z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej (awizowanej beneficjentowi bez potwierdzenia), od kwoty podwyższenia b) potwierdzonej od kwoty podwyższenia za każdy rozpoczęty lub pełny 3 miesięczny okres ważności zobowiązania. Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty: a) niepotwierdzonej 0,0% min.50,00zł max. 500,00zł 0,20% min.200,00zł 0,0% min.50,00zł max. 500,00zł b) potwierdzonej za każdy rozpoczęty lub pełny 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 0,20% min.200,00zł.6 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt.4 i.5). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizje już pobrano. 50,00 zł Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy, pobiera się prowizję jedną najwyższą..7 Podjecie przez bank dokumentów akredytywy od kwoty dokumentów. 0,0% min.00,00zł max. 300,00zł.8 Negocjacja dokumentów, wypłata z akredytywy od kwoty prezentowanych dokumentów: a) akredytywa niepotwierdzona, 0,5% min.50,00zł b) akredytywa potwierdzona. 0,20% min.300,00zł.9 Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy obcej opłata koszty rzeczywiste pobierana jest przez bank zagraniczny od beneficjenta akredytywy z kwoty akredytywy. banku zagranicznego Uwaga: opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Odroczenie płatności w ramach akredytywy od kwoty dokumentów: Uwaga: Opłatę pobiera się niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt..8. a) akredytywa niepotwierdzona 0,0% min.50,00zł max. 500,00zł b) akredytywa potwierdzona za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres odroczenia 0,20% - min. 200 zł licząc od dnia wysyłki dokumentów do banku otwierającego, do dnia płatności.. Przeniesienie akredytywy obcej na wtórnego beneficjenta od kwoty przeniesienia. 0,5% - min. 50 zł Uwaga: prowizję pobiera się od pierwszego beneficjenta, chyba, że uzgodniono inaczej..2 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł.3 Anulowanie lub spisanie części niewykorzystanej akredytywy. 50,00 zł Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 50 zł lub mniej. 2. Akredytywa dokumentowa własna (import) 2. Otwarcie akredytywy własnej za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres jej ważności z 0,5% min. 200 zł uwzględnieniem tolerancji kwoty. Uwaga: prowizja pobierana jest z góry za cały okres ważności. 2.2 Preawiz otwarcia akredytywy. 50,00 zł 2.3 Podwyższenie kwoty akredytywy od kwoty podwyższenia z uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności akredytywy. 0,5% min. 200 zł 2.4 Przedłużenie terminu ważności akredytywy od salda akredytywy z uwzględnieniem tolerancji kwoty, za każdy rozpoczęty 3 miesięczny okres ważności licząc od dnia 0,5% min. 50 zł następnego po upływie okresu, za który prowizję już pobrano. 2.5 Inna zmiana warunków akredytywy (poza wymienionymi w pkt 2.3 i 2.4). Dotyczy także przedłużenia terminu ważności akredytywy potwierdzonej, jeżeli zawiera się ono w okresie, za który prowizje już pobrano. 50,00 zł Uwaga: w przypadku dokonywania jednocześnie kilku zmian w treści akredytywy,

7 pobiera się prowizję jedną najwyższą. 2.6 Podjecie dokumentów i/lub wypłata z akredytywy od kwoty dokumentów. 0,20% min. 00 zł 2.7 Odroczenie płatności w ramach akredytywy od kwoty dokumentów, za każdy 0,5% min. 50 zł rozpoczęty miesiąc licząc od daty wydania dokumentów do dnia dokonania płatności. Uwaga: prowizję pobiera się w dniu wykonania dokumentów niezależnie od prowizji pobranej zgodnie z pkt Prezentowanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy opłata pobierana jest 200,00 zł od beneficjenta akredytywy. 2.9 Cesja lub indosowanie dokumentów przewozowych. 50,00 zł 2.0 Odesłanie odrzuconych dokumentów do banku beneficjenta. 00,00 zł 2. Sporządzenie wstępnej wersji (propozycji) warunków akredytywy na polecenie 00,00 zł zleceniodawcy. 2.2 Anulowanie lub spisanie części lub całości niewykorzystanej akredytywy. 50,00 zł Uwaga: prowizji nie pobiera się, jeśli wartość spisanego salda akredytywy wynosi 50 zł lub mniej. KARTY PŁATNICZE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW KARTA VISA BUSINESS DEBETOWA A-4. Wydanie nowej karty. 30,00 zł 2. Wznowienie karty. 30,00 zł 3. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 4. Opłata miesięczna za posiadanie karty od każdej karty wydanej do rachunku, 2 6,00 zł 5. Transakcje bezgotówkowe** 0,00 zł 6. Transakcje gotówkowe**: 6. Wypłata gotówki we wskazanych bankomatach Grupy BPS i innych banków krajowych 0,00 zł zgodnie z zawartymi umowami (lista bankomatów dostępna w Banku i na stronie internetowej 6.2 Wypłata gotówki w innych bankomatach w kraju 5,00 zł 6.3 Wypłata gotówki w bankomatach akceptujących kartę za granicą 2% min. 0,00 zł 6.4 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę w kraju 5,00 zł 6.5 Wypłata gotówki w punktach akceptujących kartę za granicą 2% min. 0,00 zł 6.6 Wypłata gotówki w kasie innego banku za granicą, od kwoty wypłaty 2,00% min. 0,00 zł 6.7 Wypłata gotówki w placówkach Poczty Polskiej 5,00 zł 6.8 Usługa Cashback 2,00 zł 7. Sprawdzanie salda w bankomacie (usługa dostępna w bankomatach świadczących taką 0,00 zł usługę) 8. Generowanie zestawienia transakcji na życzenie Posiadacza rachunku za okres przez 5,00 zł niego wskazany (w Placówce) 9. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika w placówce Banku. 8,00 zł 0. Telefoniczne odblokowanie numeru PIN na wniosek Użytkownika 0,00 zł. Zmiana danych użytkownika karty. 0,00 zł 2. Zmiana wysokości miesięcznego limitu autoryzacyjnego w placówce Banku. 5,00 zł 3. Awaryjna wypłata gotówki za granica po utracie karty** 000,00 zł 4. Awaryjne wydanie karty za granicą po utracie karty 000,00 zł USŁUGI DOSTĘPU DO RACHUNKÓW DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-5.. Usługa HOME-BANKING dla umów zawartych do r. - opłata za instalację systemu, 400,00 zł - opłata za reinstalację, 400,00 zł - abonament miesięczny za korzystanie z usługi. 2 30,00 zł 2. Koszty przelewu w Home-Bankingu: - wewnętrzny, 0,00 zł - zewnętrzny, 3 2,00 zł 2. System bankowości internetowej ebanknet (ebs): (od r. usługa dostępna tylko dla rolników). Aktywacja usługi ebs. 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z usługi ebs (niezależnie od ilości rachunków) 2 5,00 zł 3. Realizacja przelewów z rachunku posiadacza:

8 a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach. 3,50 zł 4. Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł 5. Wydanie nowych loginów. 0,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 5,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 8. Szkolenie z obsługi systemu ebanknet na życzenie Klienta w jego siedzibie, 00,00 zł przez pracownika Banku. 3. Usługa SMS BANKING:. Aktywacja usługi SMS. 5,00 zł 2. Wysłanie SMSa. 2 0,30 zł 3. Zmiana dyspozycji uaktywnienia usługi. 5,00 zł 4. Abonament miesięczny. 2 3,00 zł 4. System bankowości internetowej ecorponet. Aktywacja usługi 0,00 zł 2. Abonament za korzystanie z usługi ecorponet 2 0,00 zł 3. Realizacja przelewów z rachunku posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR. 3,50 zł 4. Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł 5. Wydanie loginu (opłata pobierana miesięcznie od każdego wydanego loginu) 2, 0,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 0,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł 8. Szkolenie z obsługi systemu ecorponet na życzenie Klienta w jego siedzibie, 00,00 zł przez pracownika Banku.. PAKIET E-BIZNES dla Umów zawartych do r. A-6 I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 2 5,00 zł b) pomocniczego,, 2 0,00 zł 3. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 5,00 zł d) wydanie nowych loginów 0,00 zł e) zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2,3 0,20 zł 4. Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej ebs 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) w systemie bankowości internetowej ebs 3,00zł 8. b) w placówce Banku 3 5,00zł Zlecenia stałe złożone w Banku: d) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł f) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: g) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 0.. h) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł i) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł Realizacja polecenia zapłaty: d) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym,

9 e) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł f) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł 2. PAKIET DLA INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH dla Umów zawartych do r. I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: a) bieżącego, 2 0,00 zł b) pomocniczego,, 2 5,00 zł 3. System bankowości internetowej e-bs: a) aktywacja usługi e-bs 0,00 zł b) dostęp do systemu e-bs 2 0,00 zł c) wydanie listy haseł 50szt 5,00 zł d) wydanie nowych loginów 0,00zł e) zmiana w karcie uprawnień 5,00 zł f) opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2,3 0,20 zł 4. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: a) w systemie bankowości internetowej ebs 3 0,00 zł b) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: a) w systemie bankowości internetowej 3,00zł 8. b) w placówce Banku 3 5,00zł Zlecenia stałe złożone w Banku: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej e-bs: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 0.. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł Realizacja polecenia zapłaty: a) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, b) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł c) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł 3. PAKIET E-BIZNES dla Umów zawieranych od r. A-6a I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: c) bieżącego, 2 5,00 zł d) pomocniczego,, 2 0,00 zł 3. System bankowości internetowej ecorponet 3. Aktywacja usługi 0,00 zł 4. Abonament za korzystanie z usługi ecorponet 2 0,00 zł 3. Realizacja przelewów z rachunku posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR. 3,50 zł 4. Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł 5. Wydanie loginu (opłata pobierana miesięcznie od każdego wydanego loginu) 2, 0,00 zł 6. Zmiana w karcie uprawnień. 0,00 zł 7. Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł

10 8. Szkolenie z obsługi systemu ecorponet na życzenie Klienta w jego siedzibie przez 00,00 zł pracownika Banku. 4. Wpłata własna (gotówkowa) na rachunek prowadzony w BS 0,2% min. 5,00 zł 3 max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3,50zł 8. d) w placówce Banku 3 5,00zł Zlecenia stałe złożone w Banku: j) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł k) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł l) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ecorponet: a) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł 0.. b) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł c) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł Realizacja polecenia zapłaty: g) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, h) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł i) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł 4. PAKIET DLA INSTYTUCJI NIEKOMERCYJNYCH dla Umów zawieranych od r. I. II III IV.. Otwarcie rachunku 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie: c) bieżącego, 2 0,00 zł d) pomocniczego,, 2 5,00 zł 3. System bankowości internetowej ecorponet Aktywacja usługi 0,00 zł Abonament za korzystanie z usługi ecorponet 2 0,00 zł Realizacja przelewów z rachunku posiadacza: a) na rachunki w BS Krzeszowice, 3 0,00 zł b) na rachunki w innych bankach krajowych w systemie ELIXIR. 3,50 zł Wydanie listy haseł 50 sztuk. 5,00 zł Wydanie loginu (opłata pobierana miesięcznie od każdego wydanego loginu) 2, 0,00 zł Zmiana w karcie uprawnień. 0,00 zł Opłata za komunikat autoryzacyjny SMS. 2 0,20 zł Szkolenie z obsługi systemu ecorponet na życzenie Klienta w jego siedzibie przez 00,00 zł pracownika Banku. 4. Wpłata gotówkowa na rachunek prowadzony w BS 0,2% min. 5,00 zł 3 max. 200,00 zł 5. Wypłata gotówkowa z rachunku prowadzonego w BS 3 0,2% min. 5,00 zł max. 00,00 zł 6. Przelew na rachunek w Banku: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3 0,00 zł d) w placówce Banku 3 0,00 zł 7. Przelew na rachunek w innym banku krajowym w systemie ELIXIR: c) w systemie bankowości internetowej ecorponet 3,50zł d) w placówce Banku 3 5,00zł 8. Zlecenia stałe złożone w Banku: d) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 2,00 zł e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 3,00 zł f) zmiana stałego zlecenia, 5,00 zł

11 Uwaga: nie pobiera się dodatkowej opłaty za przelew, opłata pobierana jest za każdorazowe przekazanie środków w ramach zlecenia. 9. Odwołanie stałego zlecenia. 0,00 zł Zlecenia stałe złożone za pośrednictwem systemu bankowości internetowej ecorponet: 0. d) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w Banku 3 0,00 zł e) realizacja stałego zlecenia na rachunek prowadzony w innym banku krajowym 3 2,00 zł f) zmiana stałego zlecenia, 0,00 zł. Realizacja polecenia zapłaty: d) realizacja polecenia zapłaty z rachunku płatnika na rachunek prowadzony w 3 2,00 zł innym banku krajowym, e) odwołanie polecenia zapłaty 3,00 zł f) powiadomienie o odmowie polecenia zapłaty 3 3,00 zł 2. Zamiana dotychczasowego rachunku bieżącego na Pakiet 50,00 zł 3. Zmiana Pakietu na inny rachunek lub Pakiet 50,00zł KARTY KREDYTOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-7 BPS Visa Credit Visa Gold. Wydanie nowej karty. 0,00 zł 0,00 zł 2. Wznowienie karty. 0,00 zł 0,00 zł 3. Opłata pobierana od 2 roku użytkowania, jeżeli w roku poprzednim wartość transakcji bezgotówkowych i gotówkowych obciążających rachunek karty wynosi: a) mniej niż zł 9 75,00 zł - b) co najmniej zł 9 0,00 zł - c) mniej niż zł 9-250,00 zł d) co najmniej zł 9-0,00 zł 4. Wydanie dodatkowej karty. 0,00 zł 0,00 zł 5. Obsługa dodatkowej karty. 25,00 zł 50,00 zł 6. Wydanie duplikatu karty. 30,00 zł 30,00 zł 7. Powtórne generowanie i wysyłka PIN na wniosek Użytkownika karty. 0,00 zł 0,00 zł 8. Transakcje bezgotówkowe*,** 0,00 zł 0,00 zł 9. Wypłata gotówki w bankomatach i kasach banków**: a) w kraju 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł b) za granicą 3% min. 0,00 zł 3% min. 0,00 zł 0. Przelew z karty. 3% min. 5,00 zł 3% min. 5,00 zł. Sprawdzenie salda w bankomacie. 0,00 zł 0,00 zł 2. Generowanie zestawienia operacji na wniosek Użytkownika karty za wskazany okres. 0,00 zł 0,00 zł 3. Zmiana danych Użytkownika karty. 0,00 zł 0,00 zł 4. Obsługa nieterminowej spłaty. 0,00 zł 0,00 zł 5. Minimalna spłata zadłużenia na karcie. 3% min. 00,00 zł 3% min. 00,00 zł INNE CZYNNOŚCI BANKOWE. ZAŚWIADCZENIA, OPINIE, ODPISY, POZOSTAŁE USŁUGI DOKUMENTACYJNE A-8 Termin. Sporządzenie kopii wyciągu od każdej strony. 5,00 zł 2. Sporządzenie kopii dowodu księgowego od każdego dokumentu. 5,00 zł 3. Sporządzenie historii obrotów na jednym rachunku bankowym (historia rachunku): - za każdy miesiąc roku bieżącego - za każdy miesiąc roku poprzedniego Uwaga: opłat nie pobiera się: a) w przypadku, gdy w danym roku kalendarzowym, za który sporządza się odpis, jedyną operacją było dopisanie odsetek, b) gdy odpis sporządzony jest na zlecenie Sądu lub prokuratora dla potrzeb spraw karnych, karno-skarbowych, o alimenty lub rentę mającą charakter alimentów. 0,00 zł 5,00 zł

12 4. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku odpisu dowodu księgowego od każdego dokumentu. 0,00 zł 5. Sporządzenie na wniosek posiadacza rachunku wyciągu specjalnego typu: prowizja 5,00 zł 6. Wydanie zaświadczenia potwierdzającego posiadanie rachunku bankowego. 40,00 zł 7. Udzielenie pisemnej informacji o stanie rachunku bankowego, obrotach na rachunku. 40,00 zł 8. Za sporządzenie przez Bank opinii o współpracy. 50,00 zł 9. Wydanie informacji o stanie środków na rachunkach bankowych firmom badającym bilans (biegłym rewidentom), na podstawie upoważnienia wydanego przez posiadacza 50,00 zł rachunku od jednego rachunku. 0. Za wydanie zaświadczenia dla spadkobierców właściciela rachunku (po jego śmierci) do Urzędu Skarbowego stwierdzającego stan środków na rachunku. 40,00 zł. Potwierdzenie zgodności podpisów z kartą wzorów podpisów. 0,00 zł 2. Za zmianę karty wzorów podpisów. 0,00 zł 3. Realizacja zajęcia rachunku bankowego za każdy przelew 20,00 zł 4. Za wystawienie potwierdzenia wykonania przelewu. 0,00 zł 5. Za przyjęcie depozytu na zlecenie klienta. 20,00 zł 6. Za przechowywanie depozytu - miesięcznie. 2 20,00 zł/miesiąc 7. Zgłoszenie weksli do protestu w razie nieopłacenia. 40,00 zł 8. Rejestracja weksli, przedstawienie weksli do zapłaty. 30,00 zł 9. Za sporządzenie duplikatu umowy rachunku bieżącego, pomocniczego. 30,00 zł 20. Za wystąpienie salda debetowego w rachunku bieżącym. % min. 0,00 zł 2. Wysyłanie monitów do zapłaty i upomnień z tytułu niedozwolonego debetu za każde 20,00 zł wezwanie. 22. Udzielenie na hasło telefonicznej informacji o wysokości salda na rachunku 2 0,00 zł miesięcznie. 23. Przyjęcie oświadczenia posiadacza rachunku o: - ustanowieniu pełnomocnika do rachunku bankowego, 20,00 zł - odwołaniu pełnomocnika do rachunku bankowego. 20,00 zł 24. Za realizację spadku od każdego spadkobiercy (dotyczy wyłącznie osób fizycznych 20,00 zł prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą oraz rolników) Dokonanie blokady środków na rachunkach bankowych z tytułu zabezpieczenia spłaty zaciągniętych kredytów za każdą zawartą umowę: a) z BS, 0,00 zł b) z innymi bankami. 20,00 zł 2. Potwierdzenie wykonania blokady środków. 20,00 zł 26. Udzielenie pisemnej informacji o posiadaniu lokaty i jej wysokości. 30,00 zł 27. Zryczałtowana opłata za wysłanie telefaksu: a) krajowego za jedną stronę, 5,00 zł b) zagranicznego za jedną stronę. 0,00 zł 28. Udzielenie informacji na podstawie art. 0 Prawa bankowego 50,00 zł 2. CZYNNOŚCI KASOWE W PLN. Wpłata gotówkowa na rachunek bankowy prowadzony w innym banku: - za energię i gaz, - inne rachunki. 2,00 zł 0,5% min.2,90 zł 2. Wypłata gotówkowa zlecona do wypłaty. 0,5% min. 0 zł 3. Wykonywanie operacji kasowych na zlecenie innych banków, instytucji i urzędów / Zgodnie z umową zastępcza obsługa kasowa. 4. Udostępnienie skarbca nocnego do odprowadzania gotówki dla posiadaczy rachunków w BS, którzy złożyli oświadczenie na formularzu zwanym zobowiązaniem. 2 30,00 zł miesięcznie 5. Prowizja od przyjętej gotówki w skarbcu. 3 0,05% min. 5 zł, max. 300,00 zł 6. Wydanie portfela do skarbca nocnego i woreczków do monet, klucza do wrzutni. wg ceny zakupu + 30% kosztów manipulacyjnych 7. Za interwencję telefoniczną w sprawie braku możliwości realizacji przelewu. 5,00 zł 8. Wymiana monet na inne nominały. (nie dotyczy: klientów posiadających rachunek/rachunki w Banku oraz klientów dokonujących płatności w kasie Banku) 0,5% min. 2,00zł max. 50,00 zł

13 LEGENDA:. Opłata pobierana jednorazowo w momencie wykonywania czynności. 2. Opłata pobierana miesięcznie, 28-ego dnia miesiąca (w przypadku, gdy 28-y jest dniem wolnym od pracy, prowizję pobiera się poprzedniego dnia roboczego). 3. Opłata pobierana na koniec dnia operacyjnego. 4. Opłata pobierana jednorazowo, na koniec dnia od sumy wykorzystanych środków. 5. Prowizja/opłata pobierana w dniu podpisania umowy/uruchomienia kredytu/podpisania aneksu (w przypadku prolongaty kredytów płatniczych prowizja pobierana w dniu wpływu środków na rachunek bieżący klienta). 6. Opłata naliczana za każdy dzień, pobierana miesięcznie w ostatnim dniu roboczym. 7. Opłata pobierana z kwoty czeku lub polecenia wypłaty w dniu rozliczenia uznania. 8. Opłata pobierana w momencie dokonania zwrotu. 9. Opłata pobierana rocznie. 0. Opłata pobierana w okresach trzymiesięcznych.. Opłaty nie pobiera się w miesiącu, w którym został otwarty rachunek/pakiet/ login lub wydana nowa karta. Dotyczy płatności dokonywanych w kraju i zagranicą. ** Dla wszystkich kart VISA w przypadku transakcji bezgotówkowych i wypłat gotówki pobierana jest dodatkowa prowizja Banku 3% wartości transakcji, przy stosowaniu kursu własnego VISA w przypadku transakcji dokonywanych w walutach innych niż waluta rachunku bankowego. Przekaz w obrocie dewizowym: Przekaz w obrocie dewizowym jest to polecenie wypłaty przelew regulowany i przelew SEPA. 2 Polecenie wypłaty: Skierowana do lub otrzymana z innego banku krajowego lub zagranicznego, za pośrednictwem systemu S.W.I.F.T, SORBNET EUR lub EuroELIXIR instrukcja płatnicza polecająca dokonanie wypłaty lub przelewu określonej kwoty pieniężnej na rzecz wskazanego odbiorcy (beneficjenta). iii Przelew regulowany: Przelew regulowany jest to polecenie przelewu albo wpłata gotówkowa dokonywana przez Klienta polskiego banku na rachunek beneficjenta prowadzony w innym banku na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii i Lichtensteinu lub przelew zrealizowany na rzecz Klienta polskiego banku, jeśli zleceniodawca wysyła przelew z jednego z ww. krajów, spełniające następujące warunki: ) waluta transakcji EUR; 2) kwota transakcji mniejsza lub równa EUR ; 3) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIc code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 4) występuje opcja kosztową SHA. iv Przelew SEPA: Przelew SEPA jest to przelew realizowany przez banki działające na terytorium Unii Europejskiej oraz Norwegii, Islandii, Lichtensteinu i Szwajcarii, które podpisały umowę o przystąpieniu do SEPA, spełniające następujące warunki: ) waluta transakcji EUR; 2) dyspozycja przelewu zawiera prawidłowy numer konta beneficjenta w standardzie IBAN poprzedzony kodem kraju, w którym jest on prowadzony oraz prawidłowy adres BIC banku (BIC code), który jest równoznaczny z adresem Swift- owym banku (Swift code), do którego jest kierowany przekaz. 3) Występuje opcja kosztową SHA ; 4) Przelew nie zawiera jakichkolwiek dodatkowych instrukcji płatniczych: 5) Bank nadawcy i bank odbiorcy przelewu są uczestnikiem Polecenia Przelewu SEPA-SCT ( wykaz banków SEPA jest dostępny na stronie internetowej v Zryczałtowane koszty banków pośredniczących pobierane z góry Do przeliczania wartości progowych określonych w EUR na równowartości w innych walutach wymienialnych i PLN stosuje się kursy średnie NBP obowiązujące w danym dniu operacyjnym ( publikowane w dniu poprzednim). Pozostałe, niewymienione opłaty i prowizje pobierane są zgodnie z obowiązującą w Banku Taryfą opłat i prowizji bankowych w BS Krzeszowice dla klientów instytucjonalnych oraz rolników.

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych

TARYFA prowizji i opłat bankowych w Banku Spółdzielczym w Zatorze dla przedsiębiorców i innych klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Zatorze Nr 78 /2011 z dnia 112.2011r. I zmiana 12/2012 08.03.2012 II zmiana 20/2012 10.04.2012 III zmiana 23/2013 06.06.2013r. IV zmiana 50/2013

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁĘCZNEJ - DLA PODMIOTÓW INSTYTUCJONALNYCH ŁĘCZNA LUTY 2015 Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych Opłaty i prowizje

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 39/RB/2015r. Zarządu Banku Spółdzielczego w Szczytnie z dnia 17 kwietnia 2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W SZCZYTNIE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych

Bank Spółdzielczy w Grybowie. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych Bank Spółdzielczy w Grybowie Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Grybowie dla klientów indywidualnych obowiązująca od dnia 04 maja 2015 roku Grybów, 2015 rok SPIS TREŚCI Zasady pobierania

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Załącznik nr 2 do Uchwały nr 9/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Leżajsku z dnia 17.03.2015r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W LEŻAJSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH (W W CENTRALI

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU

BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU BANK SPÓŁDZIELCZY W MILICZU Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Miliczu dla klientów indywidualnych Wprowadzona Uchwałą Zarządu BS Milicz nr 109/2010 z 28.12.2010r. (Tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim. dla klientów indywidualnych POWIATOWY BANK SPÓŁDZIELCZY W SOKOŁOWIE PODLASKIM Taryfa opłat i prowizji bankowych Powiatowego Banku Spółdzielczego w Sokołowie Podlaskim dla klientów indywidualnych Tekst obowiązuje od dnia 01.04.2014

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach

Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Tabela opłat i prowizji Banku Spółdzielczego w Tychach Załącznik nr 1 do Uchwały nr 68/2014 Zarządu Banku Spółdzielczego w Tychach z dnia 03.10.2014 r. Tychy, październik 2014 r. Spis treści: ZASADY POBIERANIA

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁŻY Taryfa opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Iłży, Oddziałach,Filiach oraz Punktach Kasowych dla klientów indywidualnych Iłża, 2014 r Tabela opłat

Bardziej szczegółowo

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI

Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI . Taryfa Prowizji i Opłat pobieranych przez Powiatowy Bank Spółdzielczy w Kędzierzynie Koźlu KLIENCI INDYWIDUALNI Tekst jednolity z dnia 17 lipca 2015r. SPIS TREŚCI: ZASADY POBIERANIA PROWIZJI I OPŁAT

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY I JEGO JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE. OD DNIA 01.04.2015r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 25/2015. Zarządu Banku Spółdzielczego z dnia 31.03.2015r Bank Spółdzielczy w Ostrowi Mazowieckiej TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE POBIERANE PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY

Bardziej szczegółowo

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju

Taryfa Opłat i Prowizji za czynności i usługi bankowe. Spółdzielczego Banku Rozwoju Załącznik nr 1 do Uchwały nr 49/2015 Zarządu Spółdzielczego Banku Rozwoju z dnia 28.05.2015 r. Taryfa Opłat i Prowizji Spółdzielczego Banku Rozwoju PODMIOTY GOSPODARCZE I GOSPODARSTWA ROLNE (zmiany naniesiono

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe Banku Spółdzielczego w Skierniewicach (obowiązuje od 01.06.2015 roku) Skierniewice 1 I. Zasady pobierania prow izji i opłat bankowych 1) Wysokość prowizji

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych BANK SPÓŁDZIELCZY W ŁOPUSZNIE Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku Spółdzielczego w Łopusznie dla klientów indywidualnych Łopuszno, 2015 r. Spis treści: Zasady pobierania opłat i prowizji bankowych...

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r.

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 84/2013 Zarządu Banku z dnia 20.06.2013r. Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 25.06.2013r. I.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu

Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Bank Spółdzielczy Bank Rolników w Opolu Załącznik nr 1 do Uchwały nr 6/ZOR/09 Zarządu BS z dnia 19.02.2009r. REGULAMIN TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W OBROCIE KRAJOWYM POBIERANYCH PRZEZ BS BR w Opolu

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y W L E G N I C Y I RACHUNKI BANKOWE Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Legnicy nr 36/2011 z dnia 19.01.2011 r. L.dz. Rodzaj czynności i usług P r o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych

Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych Obowiązuje od dnia 4 marca 2014 r. Taryfa opłat i prowizji Banku Ochrony Środowiska S.A. za czynności bankowe w obrocie krajowym i zagranicznym dla korporacji i finansów publicznych SPIS TREŚCI DZIAŁ I.

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO

TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO TABELA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK BPH S.A. ZA CZYNNOŚCI ZWIĄZANE Z OBSŁUGĄ KLIENTA KORPORACYJNEGO Spis treści Zasady stosowania Tabeli... 4 I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH... 5 II. OPERACJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 28.07.2014 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r.

Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy umów zawartych do dnia 31 grudnia 2009 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Zarządu Banku BPH SA Nr 262/2007 Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 11/PMiZP/2013 z dnia 7 lutego 2013 r. Taryfa opłat i prowizji Banku BPH SA dla Klientów Indywidualnych dotyczy

Bardziej szczegółowo

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1

PLN 18,00 PLN 38,00 PLN 78,00 zwalniającego z opłaty opisanego w punkcie 1.4 1 Tabela opłat, oprocentowania i prowizji Pakietu Srebrnego, Złotego i Platynowego w Raiffeisen Bank Polska S.A. dla Klientów z segmentu Małych Przedsiębiorstw obowiązująca od dnia 01.07.2012. OPROCENTOWANIE/OPŁATY/PROWIZJE

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r.

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK ZACHODNI WBK S.A. ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Obowiązuje od dnia 1.02.2015 r. 2 SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE... 3 CZĘŚĆ 1. PRODUKTY I USŁUGI BEDĄCE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r.

Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych przez Bank Spółdzielczy w Koronowie za czynności bankowe - klienci indywidualni obowiązuje od dnia 23-03-2015 r. Spis: Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE... 1 Rozdział

Bardziej szczegółowo

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie

1. Abonament 10,- zł miesięcznie. 4. Udostępnienie tokena 10,- zł miesięcznie Taryfa prowizji i opłat bankowych Banku DnB NORD Polska S.A. dla Klientów Instytucjonalnych obsługiwanych w systemie Bankmaster, załącznik do UZ z dn. 30.09.2009 r, obowiązuje od dnia 1 października 2009

Bardziej szczegółowo

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl

Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl TARYFA opłat i prowizji bankowych pobieranych za czynności związane z obsługą osób fizycznych prowadzących jednoosobową działalność gospodarczą lub spółkę cywilną Sierpień 2015 r. www.pocztowy.pl ROZDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE W WALUCIE KRAJOWEJ - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W GŁOWNIE Obowiązuje od dnia 25.05.2015r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2

Bardziej szczegółowo

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r.

Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych. obowiązująca: od 3 września 2012 r. Katalog informacyjny PKO Banku Polskiego Taryfa prowizji i opłat bankowych WYCIĄG ZMIAN DO TARYFY PROWIZJI I OPŁAT BANKOWYCH W POWSZECHNEJ KASIE OSZCZĘDNOŚCI BANKU POLSKIM SPÓŁCE AKCYJNEJ - DLA OSÓB FIZYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł

15. Opłata za wystawienie promesy o udzielenie kredytu 100,00 zł Wyciąg z Tabeli opłat i prowizji zgodnie z załącznikiem do Uchwały nr 61/2009 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kątach Wrocławskich z dnia 30.10.2009 r. - obowiązuje od 06.11.2009 r. VI. Kredyty 1. Opłata

Bardziej szczegółowo