TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A."

Transkrypt

1 TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH DZ BANK POLSKA S.A. Taryfa obowiązuje od 01 lutego 2014 roku Opłaty i prowizje podane są w złotych polskich (PLN), jeżeli nie zaznaczono inaczej. 1. Prowadzenie rachunków bankowych Pakiet 1 Pakiet 2 Rachunki oszczędnościowo-rozliczeniowe 1.1 otwarcie/zamknięcie rachunku 1.2 prowadzenie rachunków w ramach jednej umowy 50 /miesiąc / miesiąc Rachunki lokat inwestycyjnych 1.3 otwarcie, zamknięcie oraz prowadzenie rachunku lokaty zgodnie z warunkami lokaty 2. System bankowości internetowej Pakiet 1 Pakiet abonament miesięczny za użytkowanie systemu bankowości internetowej 2.2 opłata za wiadomości SMS 2.3 wydanie karty mikroprocesorowej i czytnika kart Przekazy wychodzące w PLN Pakiet 1 Pakiet składane w formie papierowej składane telefonicznie składane w systemie Bankowości Internetowej zgodnie z warunkami lokaty 3.4 realizowane przez system SORBNET: - od 1 mln złotych - obligatoryjnie - składane w formie papierowej lub telefonicznie składane w systemie Bankowości Internetowej poniżej 1 mln złotych - składane w formie papierowej lub telefonicznie składane w systemie Bankowości Internetowej 3.5 związane z prowadzonymi za pośrednictwem Getin S.A. inwestycjami osobistymi 3.6 pomiędzy własnymi rachunkami Klienta w Getin u S.A. 3.7 wysyłane za granicę Zlecenia stałe oraz Polecenie Zapłaty Pakiet 1 Pakiet 2 Zlecenia stałe 4.1 ustanowienie /modyfikacja zlecenia stałego realizacja zlecenia w PLN ze zmienną kwotą realizacja zlecenia w walucie obcej 4.4 obsługa zleceń składanych w systemie Bankowości Internetowej Polecenie Zapłaty 4.5 ustanowienie polecenia zapłaty 1 Getin Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

2 5. Przekazy wychodzące Pakiet 1 Pakiet składane w formie papierowej lub telefonicznie 0,40 % od kwoty przekazu (min. 70, maks. 200) 0,40 % od kwoty przekazu (min. 70, maks. 200) 5.2 składane w systemie Bankowości Internetowej 0,25 % od kwoty przekazu (min. 30, maks. 150) 0,25 % od kwoty przekazu (min. 30, maks. 150) 5.3 za przyspieszenie terminu wykonania przekazu pomiędzy własnymi rachunkami klienta w Getin S.A. Przekaz SEPA 5.5 składany w systemie Bankowości Internetowej 5 5 Uwagi: Dotyczy przekazów spełniających łącznie następujące warunki: - przekaz w walucie EUR - przekaz złożony w systemie Bankowości Internetowej na formatce Przelew SEPA - rachunek beneficjenta w formacie IBAN - kod BIC banku beneficjenta - bank beneficjenta jest uczestnikiem SEPA Credit Transfer - koszty bankowe opcja SHA - termin wykonania TOMORROW (D+1) 6. Inne opłaty związane z przekazami Pakiet 1 Pakiet poszukiwanie na życzenie Klienta środków z transakcji płatniczej przychodzącej, którymi nie został uznany rachunek Banku 6.2 wysłanie korekty danych przekazu zleconego przez Klienta, uzgodnionych przez Bank z Klientem do dostawcy usług płatniczych odbiorcy lub instytucji pośredniczącej 6.3 podjęcie przez Bank na życzenie Klienta działań w celu odzyskania kwoty przekazu zleconego przez Klienta, prawidłowo wykonananego przez Bank zgodnie z prawidłowo podanym przez Klienta unikatowym identyfikatorem 6.4 odzyskanie przez Bank środków w wyniku podjętych na życzenie Klienta działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej, zleconej przez Klienta, wykonanej przez Bank zgodnie z nieprawidłowo podanym przez Klienta unikatowym identyfikatorem (dotyczy transakcji płatniczych w walutach EOG w obrocie z państwami EOG) 6.5 podjęcie przez Bank na życzenie Klienta działań w celu odzyskania kwoty transakcji płatniczej, zleconej przez Klienta, wykonanej przez Bank zgodnie z nieprawidłowo podanym przez Klienta unikatowym identyfikatorem (dotyczy innych transakcji płatniczych niż transakcje w walutach EOG w obrocie z państwami EOG) 6.6 potwierdzenie na życzenie Klienta uznania rachunku odbiorcy kwotą przekazu zleconego przez Klienta Getin Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

3 7. Operacje gotówkowe Pakiet 1 Pakiet wpłaty 7.2 wypłaty Uwagi: Wypłaty wymagające awizowania na 2 dni robocze przed terminem wypłaty: - powyżej kwoty PLN - powyżej kwoty 5000 USD oraz 5000 EUR - powyżej kwoty 1000 GBP oraz 1000 CHF 7.3 nieodebranie awizowanych środków 1 % od kwoty 1 %od kwoty nieodebranych środków nieodebranych środków 8. Kredyty/Pożyczki Pakiet 1 Pakiet prowizja przygotowawcza 3 %, płatna od kwoty 3 %, płatna od kwoty udzielonego kredytu 1 udzielonego kredytu aneks do umowy kredytu/pożyczki prowizja za przewalutowanie 1% kwoty podlegającej przewalutowaniu 1 1% kwoty podlegającej przewalutowaniu prowizja za wcześniejszą spłatę spłacanej 1 spłacanej prowizja za odnowienie kredytu 1 % kwoty kredytu 1 % kwoty kredytu 8.6 prowizja za podwyższenie kwoty kredytu podwyższenia 1 podwyższenia uzyskanie przez Bank odpisu z Księgi Wieczystej uzyskanie przez Bank potwierdzenia dokonania cesji ubezpieczenia na umowie o przelew wierzytelności z umowy ubezpieczenia 9. Karty płatnicze Pakiet 1 Pakiet 2 Visa Infinite 9.1 wydanie Karty 9.2 wznowienie Karty 9.3 roczne używanie Karty głównej (opłaty nie pobiera się, gdy roczne obroty przekraczają PLN) 9.4 opłata za ubezpieczenie Karty 6 / miesiąc 6 / miesiąc 9.5 opłata za przelew z Rachunku Karty 2,5 % od kwoty przelewu 2,5 % od kwoty przelewu 9.6 wypłata gotówki w kraju 3 % kwoty wypłaty, 3 % kwoty wypłaty, min. 7 zł min. 7 zł 9.7 wypłata gotówki za granicą 3 % kwoty wypłaty, 3 % kwoty wypłaty, min. 10 zł min. 10 zł 9.8 dokonywanie transakcji bezgotówkowych 9.9 wydanie Karty zastępczej w przypadku utraty Karty za granicą równowartość 250 USD równowartość 250 USD 9.10 awaryjna wypłata gotówki za granicą równowartość równowartość 175 USD 175 USD 9.11 oprocentowanie Limitu kredytowego 4-krotność stopy 4-krotność stopy lombardowej NBP lombardowej NBP 9.12 minimalna Kwota do Zapłaty 5 % zadłużenia 5 % zadłużenia (min. 50) (min. 50) 9.13 opłata za przekroczenie Limitu kredytowego Visa Platinum 9.14 wydanie Karty 9.15 wznowienie Karty 9.16 roczne używanie Getin Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

4 9.17 opłata za ubezpieczenie Karty 4 / miesiąc 4 / miesiąc 9.18 opłata za przelew z Rachunku Karty 2,5 % od kwoty przelewu 2,5 % od kwoty przelewu 9.19 wypłata gotówki w kraju 9.20 wypłata gotówki za granicą dokonywanie transakcji bezgotówkowych 10. Obrót czekowy Pakiet 1 Pakiet przyjęcie czeku zagranicznego do inkasa 0,40 % od kwoty czeku (min. 70, maks. 200) + zagranicznych 0,40 % od kwoty czeku (min. 70, maks. 200) + zagranicznych 10.2 przyjęcie czeku krajowego do inkasa zwrot czeku zagranicznego przyjętego do inkasa 50 + ewentualne koszty 50 + ewentualne koszty banków zagranicznych banków zagranicznych 10.4 zwrot czeku krajowego przyjętego do inkasa Gwarancje bankowe Pakiet 1 Pakiet wystawienie gwarancji gwarancji gwarancji 11.2 podwyższenie kwoty gwarancji podwyższenia podwyższenia 11.3 przedłużenie terminu ważności gwarancji 1 % kwoty 1 % kwoty gwarancji (min. 100) gwarancji (min. 100) 11.4 wypłata roszczenia z gwarancji 0,2 % od kwoty płatności / wartości dokumentów (min. 250) 0,2 % od kwoty płatności / wartości dokumentów (min. 250) Uwagi: W przypadku jednoczesnych zmian warunków gwarancji pobiera się jedną prowizję wyższą. W przypadku unieważnienia gwarancji prowizje nie podlegają zwrotowi. 12. Pozostałe operacje i usługi bankowe Pakiet 1 Pakiet wyciąg miesięczny 12.2 wystawienie zaświadczenia na wywóz zagranicznych środków płatniczych odszukanie dokumentacji transakcji archiwalnych (powyżej 3 miesięcy) opłata w wysokości kosztów poniesionych przez Bank (max. 150) opłata w wysokości kosztów poniesionych przez Bank (max. 150) 12.4 wystawienie zaświadczeń/opinii bankowych 3 : - do odbioru w dniu wnioskowania do odbioru następnego dnia do odbioru w późniejszym terminie dodatkowa opłata za zaświadczenie/opinię w języku obcym dokonanie blokady (na życzenie Klienta) monit telefoniczny lub drogą monit pisemny dokonanie/zmiana/odwołanie zapisu na wypadek śmierci opłaty i prowizje za niewymienione w Taryfie usługi bankowe 13. Objaśnienia 1 Opłata/prowizja podlega negocjacji. 2 Opłata pobierana w przypadku wydania pierwszej karty i czytnika oraz w przypadku ponownego wydania z ustalane indywidualnie ustalane indywidualnie Getin Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

5 powodu uszkodzenia. 3 Opłata pobierana jest za każde wnioskowane zaświadczenie/opinię niezależnie od ilości rachunków. 4 Opłaty za monit pobierane są w związku z brakiem wypełnienia przez Klienta warunku umownego, maksymalnie pobierana jest opłata za cztery monity miesięcznie. 5 Opłaty za monit pobierane są w związku z brakiem wypełnienia przez Klienta warunku umownego oraz brakiem reakcji Klienta na monit telefoniczny lub w przypadku braku możliwości realizacji monitu telefonicznego z winy klienta. Getin Spółka Akcyjna z siedzibą przy ulicy Przyokopowej 33, Warszawa, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy, XII

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI DLA PRZEDSIĘBIORSTW 1. Otwarcie i prowadzenie rachunków bankowych Klienci Korporacyjni Rachunki bieŝące 1.1 otwarcie rachunku bankowego 1.2 zamknięcie rachunku bankowego 1.3 prowadzenie rachunku bankowego a vista 1.4 prowadzenie

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.08.2015 r.

obowiązuje od 01.08.2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 105/2015 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów indywidualnych obowiązuje od 01.08.2015 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 2 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 2 2. Pakiet NORDic 2 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie)

1. Pakiety: Klassikk Personale Eksklusiv. 9 PLN (miesięcznie) TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA BYŁYCH KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH BANKU DnB NORD POLSKA S.A. W OBSZARZE GETIN BANK PION BANKOWOŚCI DETALICZNEJ I KORPORACYJNEJ GETIN NOBLE BANK SA POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Jednostki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 96/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. Obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 3 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 3 1. Pakiety: Klassikk, Personale, Eksklusiv 3 2. Pakiet NORDic 4 3. Pakiet Konto

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów indywidualnych www.bank-wbs.pl OF (od 05.06.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12013r. Zmiany: Uchwała

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne 4 ROZDZIAŁ 1. PAKIETY USŁUG BANKOWYCH 4 1. Pakiety: Klassikk,, 4 2. Pakiet 5 3. Pakiet Konto Senior 5 ROZDZIAŁ 2. RACHUNKI

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo

obowiązuje od 01.10.2014 r.

obowiązuje od 01.10.2014 r. Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 95/2014 Zarządu Banku Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Krasnymstawie dla klientów instytucjonalnych obowiązuje od 01.10.2014 r. Zarejestrowany w Sądzie

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BS KRZESZOWICE TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH OD KLIENTÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH 1. RACHUNKI OSZCZĘDNOŚCIOWO-ROZLICZENIOWE (ROR) W PLN B 1 1. Otwarcie rachunku. 1 0,00 zł 2. Prowadzenie rachunku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH CZĘŚĆ I ZASADY POBIERANIA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH Załącznik do Uchwały Nr 97/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Kętach z dnia 15.07.2015 r. obowiązuje od 16.07.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W KĘTACH DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 1 listopada 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU

BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Nr 35/2015 z dnia 23.04.2015 r. BANK SPÓŁDZIELCZY W PIEŃSKU TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W PIEŃSKU DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH Pieńsk, kwiecień

Bardziej szczegółowo

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE

BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE BANK SPÓŁDZIELCZY W IŁAWIE Załącznik nr 2 do Uchwały Nr 59/AB/2015 Zarządu BS w Iławie z dnia 03.07.2015 r. Taryfa prowizji i opłat pobieranych za czynności i usługi bankowe w walucie krajowej w Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI MAZOVIA BANKU SPÓŁDZIELCZEGO DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH Przyjęto Uchwałą nr 97/2015 Zarządu Mazovia Banku Spółdzielczego z dnia 12 sierpnia 2015 roku TARYFA OPŁAT I PROWIZJI TEKST JEDNOLITY Obowiązuje od dnia 17 sierpnia 2015 roku Mazovia Bank Spółdzielczy

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych Warszawski Bank Spółdzielczy Taryfa prowizji i opłat bankowych dla klientów instytucjonalnych www.bank-wbs.pl PG (od 01.09.2015) Załącznik do Uchwały Zarządu Banku nr 199/2013 z dnia 20.12.2013r. Zmiany:

Bardziej szczegółowo

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU

GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU GETIN NOBLE BANK SA W WARSZAWIE TABELA PROWIZJI I OPROCENTOWANIA DLA KLIENTÓW FIRMOWYCH W OBSZARZE GETIN BANKU Stan na 01.06.2015r. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Tabela prowizji i oprocentowania, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas)

Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Taryfa opłat i prowizji bankowych DNB Bank Polska S.A. dla klientów instytucjonalnych (obsługiwanych w systemie Midas) Warszawa, obowiązuje od 14 kwietnia 2014 r. Spis treści I. Rachunki, informacja o

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy

Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy Taryfa opłat i prowizji bankowych w Banku Spółdzielczym w Leśnicy obowiązująca od dnia 20 lipca 2015r. Strzelce Opolskie 2015 r. Postanowienia ogólne 1. Należne Bankowi opłaty i prowizje Bank pobiera od

Bardziej szczegółowo

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych

Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych Rozdział III Tabela opłat i prowizji dotycząca osób fizycznych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia 01.02.2015r.

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych

Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych Rozdział I Tabela opłat i prowizji dotycząca rachunków bieżących i pomocniczych obowiązująca w Banku Spółdzielczym w Barcinie od dnia 01.01.2015r. po Aneksie nr 1 z dnia 29.01.2014r. obowiązującym od dnia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 15/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 16.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych Obowiązuje od 1 lipca 2015 r. Limanowa

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo