TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH"

Transkrypt

1 Spółdzielcza Grupa Bankowa Bank Spółdzielczy Duszniki TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W WALUTACH WYMIENIALNYCH SZAMOTUŁY, MARZEC

2 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Prowizje i opłaty ustalane są w złotych. 2. Opłaty i prowizje pobierane są w dniu złożenia lub wykonania dyspozycji bądź cyklicznie ostatniego dnia danego miesiąca lub w innych terminach wskazanych w umowach zawartych pomiędzy Klientami a Bankiem Spółdzielczym Duszniki. 3. W przypadku rachunku, za prowadzenie którego opłata pobierana jest cyklicznie ostatniego dnia miesiąca, otwartego w danym miesiącu opłata za prowadzenie rachunku pobrana zostanie w miesiącu, w którym rachunek został otwarty. 4. W przypadku wyliczania prowizji i opłat metodą procentową do przeliczenia równowartości PLN należy stosować kursy średnie NBP z dnia transakcji. 5. W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych Bank Spółdzielczy Duszniki pobiera prowizje i koszty pobrane przez banki pośredniczące przy wykonaniu zlecenia klienta. 2

3 SPIS TREŚCI: DZIAŁ I Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązująca klientów SGBBanku S.A. obsługiwanych przez Bank Spółdzielczy Duszniki DZIAŁ II ROZDZIAŁ I. Skup i sprzedaż wartości dewizowych ROZDZIAŁ II. Inkaso ROZDZIAŁ III. Akredytywa dokumentowa ROZDZIAŁ IV. Zlecenia różne Skup i sprzedaż walut obcych, Rachunki walutowe ROZDZIAŁ I. Skup i sprzedaż walut obcych ROZDZIAŁ II. Rachunki bieżące w walutach wymienialnych ROZDZIAŁ III. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych 3

4 DZIAŁ I Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe waluty wymienialne obowiązująca klientów SGBBanku S.A. obsługiwanych przez Bank Spółdzielczy Duszniki ROZDZIAŁ I. Skup i sprzedaż wartości dewizowych L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna 1 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów ) z zagranicy lub z innych banków w kraju: na rachunki bankowe klientów banku i zrzeszonych banków spółdzielczych Bez prowizji 2 Zwrot niepodjętej kwoty polecenia wypłaty* Uwaga! Jeżeli zwrot niepodjętej kwoty jest wynikiem postępowania wyjaśniającego, to pobiera się tylko jedną opłatę z tytułu określonego w Rozdziale 4 ust.2 3 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju tryb normalny (TOMNEXT)*: 1) przekazy do 5.000,00 euro 2) przekazy przekraczające euro UWAGA: nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego 4 Eurotransfer* realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę nominowanych w EUR, z datą waluty TOMNEXT, spełniających następujące warunki (łącznie): rachunek beneficjenta znajduje się w jednym z krajów EOG, bezbłędnie wpisany IBAN beneficjenta, bezbłędnie wpisany BIC banku beneficjenta, określona opcja kosztów SHA UWAGA! Do eurotransferu nie dolicza się kosztów ryczałtu telekomunikacyjnego. 5 Realizacja poleceń wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju w trybie pilnym (OVERNIGHT)* dodatkowa opłata do ust. 4 i 5 UWAGA! Polecenia wypłaty mogą być przyjęte do realizacji w trybie pilnym wyłącznie w miarę posiadania przez SGB Bank S.A. wolnych środków na rachunkach nostro 100,00 40,00 75,00 10,00 110,00 6 Odwołanie polecenia wypłaty (przekazów) za granicę lub do innych banków w kraju* 45,00 plus koszty banków pośredniczących 7 Zryczałtowana opłata z tytułu kosztów pobieranych przez banki pośredniczące w wykonywaniu przekazów (OUR)*: 1) przekazy do równowartości 2.500,00 eur 30,00 2) przekazy przekraczające równowartość 2.500,00 euro 60,00 UWAGA! Równowartość w euro oblicza się przy zastosowaniu kursów średnich NBP z dnia realizacji przekazu. Opcje kosztowe OUR i BEN dostępne są wyłącznie przy składaniu dyspozycji w formie papierowej. 8 Zryczałtowana opłata z tytułu niewłaściwego sformatowania danych przelewu (Non STP)* 40,00 9 Przeprowadzenie wywiadu handlowego o firmie* 70,00 *Prowizja nie jest pobierana w przypadku, gdy zleceniodawca i beneficjent (w tym samym zleceniu) są klientami SGBBanku S.A. i/lub banków należących do grupy SGB 4

5 ROZDZIAŁ II. Inkaso L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna 1 Inkaso z dokumentów, czeków oraz weksli 0,2% 50,00 150,00 2 Akcept traty 50,00 3 Zmiana warunków inkasa 50,00 4 Przeniesienie praw własności do towaru/cesja lub upoważnienie 50,00 5 Wydanie dokumentów bez zapłaty, zwrot dokumentów niezainkasowanych 50,00 6 Protest weksla lub traty 150,00 plus opłata notarialna 7 Przekazanie inkasa do realizacji w innym banku UWAGA: Od inkasa czeków na kwoty do równowartości 10 USD prowizji nie pobiera się. Pobiera się jedynie opłatę manipulacyjną w wysokości 1,00zł 50,00 plus koszty telekomunikacyjne 5

6 ROZDZIAŁ III. Akredytywa dokumentowa L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA Podstawowa Minimalna Maksymalna 1 Otwarcie lub przeniesienie akredytywy (za każdy rozpoczęty okres 3miesięczny) 0,15% 150,00 2 Awizowanie beneficjentowi akredytywy obcej bez dodania potwierdzenia 250,00 3 Potwierdzenie akredytywy ( za każdy rozpoczęty okres 3miesięczny) 0,15% 150,00 4 Podwyższenie kwoty akredytywy od kwoty podwyższenia 0,15% 150,00 5 Przedłużenie terminu ważności akredytywy 0,15% 150,00 UWAGA: Jeżeli nowy termin ważności akredytywy nie przekracza 3miesięcznego okresu od momentu ustanowienia poprzedniego terminu ważności, to pobiera się opłatę jak za inną zmianę warunków akredytywy 6 Inna zmiana warunków akredytywy 100,00 7 Wypłata z akredytywy (od kwoty dokumentów) 0,15% 150,00 8 Badanie dokumentów niezgodnych z warunkami akredytywy 150,00 9 Zryczałtowana opłata z tytułu nadzoru nad odroczoną płatnością (za każdy miesiąc odroczenia) 200,00 10 Przeniesienie praw własności do towaru (cesja lub upoważnienie) 100,00 11 Wygaśnięcie niewykorzystanej akredytywy 100,00 6

7 ROZDZIAŁ IV. Zlecenia różne L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA W odniesieniu do wszystkich zleceń zagranicznych SGB Bank S.A. pobiera prowizje i koszty pobrane przez bank zagraniczny pośredniczący przy wykonaniu zlecenia klienta 1 Skargi i zażalenia Bez prowizji 2 Czynności niestandardowe, zwroty zleceń reklamowanych (wyjaśnienia wszelkich niezgodności powstałych w toku realizacji 100,00 płatności w obrocie dewizowym, poszukiwanie płatności, wyjaśnianie kosztów, zmiany szczegółów płatności, zmiany danych nadawcy lub odbiorcy płatności itp.) 3 Zryczałtowana opłata pobierana z tytułu ponoszonych przez bank kosztów związanych z korzystaniem z łączy telekomunikacyjnych 10,00 4 Inne: kurier na życzenie klienta Zgodnie z fakturą 7

8 DZIAŁ II Skup i sprzedaż walut obcych, Rachunki walutowe ROZDZIAŁ I. Skup i sprzedaż walut obcych L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA OBOWIĄZUJĄCA 1 Skup i sprzedaż walut obcych (EUIR, USD, GBP) 0,00 8

9 ROZDZIAŁ II. Rachunki bieżące w walutach wymienialnych L.P WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1 Otwarcie rachunku dla: 1) osoby fizycznej, 2) klienta instytucjonalnego 2 Prowadzenie rachunku (miesięcznie): 1) osoby fizycznej, 2) klienta instytucjonalnego 1,50zł 10,00zł 6 Wypłata gotówkowa z rachunku 7 Za przygotowanie gotówki na poczet wypłaty z rachunku: 1) w przypadku podjęcia gotówki, 2) w przypadku nie podjęcia gotówki 8 Wpłata gotówkowa na rachunek 9 Za sporządzenie wyciągu bankowego: 1) sporządzenie i odbiór wyciągu bankowego w placówce banku lub przekazanie wyciągu drogą pocztową (raz w miesiącu), 2) sporządzenie i wysłanie wyciągu bankowego drogą pocztową (częściej niż raz w miesiącu) 10 Za sporządzenie: 1) odpisu wyciągu z rachunku bankowego (bez załączników) oraz historii rachunku, 2) odpisu każdego załącznika do wyciągu z rachunku bankowego, 3) odpisu dokumentu pozostającego w archiwum banku w przypadku, gdy: a) Klient określi datę dokonania operacji, b) Klient nie określi daty dokonania operacji Uwaga: za każdy poprzedni rok opłatę podwyższa się o 100% stawki bazowej 11 Za wydanie klientom ( na ich wniosek): 1) zaświadczenia stwierdzającego posiadanie rachunku oraz wysokość salda, 2) opinii bankowej 12 Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem: 1) oszczędnościowym płatnym na każde żądanie, 2) rozliczeniowym 13 Za zamknięcie rachunku: 1) na żądanie klienta w terminie 90 dni od daty jego otwarcia, 2) w dowolnym terminie 15,00 zł 3,00 zł* *za każdy wysłany wyciąg 14 Realizacja tytułu wykonawczego lub dokumentu mającego moc takiego dokumentu: 1) jednorazowa realizacja tytułu egzekucyjnego 2 2) egzekucja prowadzona w częściach, za każdorazowe przekazanie środków organowi egzekucyjnemu 1 15 Za dokonanie blokady/ustanowienie pełnomocnictwa na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu 5 16 Realizacja spadku wypłata środków na rzecz spadkobierców (opłata pobierana od każdego spadkobiercy) 1 17 Złożenie przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 1 18 Za wydanie odpisu umowy rachunku na żądanie klienta 1 19 Zmiana adresu zamieszkania, danych osobowych 5,00 zł 15,00 zł 25,00 zł 15,00 zł 5 5,00 zł 15,00zł 5,00 zł 9

10 ROZDZIAŁ III. Rachunki lokat terminowych w walutach wymienialnych L.P. WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI OBOWIĄZUJĄCA STAWKA 1 Otwarcie rachunku lokaty terminowej 2 Wpłaty i wypłaty na rachunki lokat terminowych 3 Założenie lokaty terminowej 4 Zerwanie lokaty terminowej 5 Zmiana adresu zamieszkania, siedziby firmy, danych osobowych Posiadacza lokaty terminowej 6 Za wysłanie wyciągu z rachunku lokaty terminowej drogą pocztową 3,00 zł 8 Za wydanie zaświadczenia na wniosek klienta o posiadaniu lokaty terminowej, jej wysokości, kwocie dopisanych odsetek itp. 9 Ustanowienie / zmiana pełnomocnictwa do dysponowania rachunkiem lokaty terminowej: 1) klienta indywidualny 2) klient instytucjonalny 10 Za dokonanie blokady/ustanowienie pełnomocnictwa na rachunku bankowym z tytułu zabezpieczenia wierzytelności innego podmiotu 13 Likwidacja lokaty terminowej przed upływem zadeklarowanego okresu 5,00 zł 14 Złożenie przez Posiadacza rachunku dyspozycji wkładem na wypadek śmierci 1 15 Realizacja spadku wypłata środków na rzecz spadkobierców (opłata pobierana od każdego spadkobiercy) 1 15,00 zł 3,00 zł 15,00zł 5 10

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ

TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ TABELA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE KLIENCI INDYWIDUALNI, SKO i PKZP BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W NAKLE NAD NOTECIĄ Nakło nad Notecią - luty 2013 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie

Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku Spółdzielczego w Jarocinie Załącznik nr 1 do Uchwały nr 534/2015 Zarządu BS w Jarocinie z dnia 02.07.2015 r. Taryfa za czynności i usługi bankowe świadczone w walucie wymienialnej klientom Banku obowiązuje od 13.07.2015 r. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY. Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT POBIERANYCH ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE ŚWIADCZONE PRZEZ POZNAŃSKI BANK SPÓŁDZIELCZY Obowiązuje od dnia 2 lutego 2015r. Spis Treści: Dział I. Usługi dla klientów indywidualnych

Bardziej szczegółowo

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI

PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI Załącznik do Uchwały Zarządu nr 55/2014 z dnia 10.03.2014r TABELA OPŁAT i PROWIZJI ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W NAKLE NAD NOTECIĄ PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDULANI (obowiązuje

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH. Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE - KLIENCI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO WE WŁOSZAKOWICACH Obowiązuje od dnia 05 marca 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II. USŁUGI DLA

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe*

Tekst jednolity na dzień 01 lipca 2012 r. I. RACHUNKI BANKOWE. Biznes Konto* KONTO EXTRA ZUS. Pracownicze Kasy Zapomogowo- PoŜyczkowe* TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA GOSPODARSTW ROLNYCH, PODMIOTÓW PROWADZĄCYCH DZIAŁALNOŚĆ GOSPODARCZĄ ORAZ INNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Z TYTUŁU OBSŁUGI DEWIZOWEJ TARYFA OPŁAT I PROWIZJI SPIS TREŚCI: za obsługę rachunków walutowych płatnych na każde żądanie i oszczędnościowo rozliczeniowych...2 przekazy w obrocie dewizowym...3 za obsługę rachunków terminowych lokat

Bardziej szczegółowo

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE

TABELA OPŁAT I PROWIZJI BANKU SPÓŁDZIELCZEGO W STEGNIE Obowiązująca od 15.04.2015 r. I. OBSŁUGA RACHUNKÓW BANKOWYCH 1 2 3 4 ROR R-k bieżący R-k bieżący Konto Osoby podmioty dla osobiste Fizyczne gospodarcze rolników dla Młodych WYSZCZEGÓLNIENIE CZYNNOŚCI STAWKA

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY WE WSCHOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Tekst jednolity na dzień 12 stycznia 2012 r. I. RACHUNKI OSZCZĘDNOSCIOWO- ROZLICZENIOWE ROR Konta

Bardziej szczegółowo

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS

BUSINESS STANDARD BUSINESS PLUS Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Rozdział. Obsługa rachunków rozliczeniowych Wyszczególnienie czynności Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych

Bardziej szczegółowo

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat

pobrania 1. Otwarcie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat 2. Prowadzenie rachunku bez opłat bez opłat bez opłat Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu Spółdzielcza Grupa Bankowa Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe pobieranych przez Pałucki Bank Spółdzielczy w Wągrowcu od klientów indywidualnych (rachunki,

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 listopada 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 listopada 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią, październik

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE SGB Spółdzielcza Grupa Bankowa TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W GOLENIOWIE TEKST JEDNOLITY NA DZIEŃ 08.10.2014 R. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. RACHUNKI BIEŻĄCE, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią luty 2013 Uwagi wstępne Użyte w tabeli opłat i prowizji

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE Taryfa prowizji i opłat za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Jutrosinie Bank Spółdzielczy w Jutrosinie TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W JUTROSINIE

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM. Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA KLIENTÓW INDYWIDUALNYCH W BANKU SPÓŁDZIELCZYM W PRUSZCZU GDAŃSKIM Obowiązuje od dnia 11 maja 2015 r. SPIS TREŚCI DZIAŁ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 2 DZIAŁ II.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią PODMIOTY GOSPODARCZE I ROLNICY INDYWIDUALNI ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią - luty 2013 Uwagi wstępne

Bardziej szczegółowo

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE. Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r. Załącznik nr 1 do Uchwały nr. Zarządu Banku Spółdzielczego w Kobierzycach z dnia.....r. Zarządu BS w Kobierzycach z dnia TARYFA PROWIZJI I OPŁAT ZA CZYNNOŚCI I USŁUGI BANKOWE Obowiązuje od 1 kwietnia 2015r.

Bardziej szczegółowo

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r.

Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE. ( obowiązuje od 01 września 2013r. Tabela opłat i prowizji za czynności i usługi bankowe w Banku Spółdzielczym w Nakle nad Notecią OSOBY PRYWATNE ( obowiązuje od 01 września 2013r.) ostatnia aktualizacja: Nakło nad Notecią sierpień 2013

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 74/2013/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.08.2013 r. Obowiązuje od 1 września 2013 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr do Uchwały Nr 60/05/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 9.06.05 r. obowiązuje od dnia 0.07.05 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych Banku

Bardziej szczegółowo

Bank Spółdzielczy w Głogówku

Bank Spółdzielczy w Głogówku Bank Spółdzielczy w Głogówku Grupa BPS Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 155/2014/Z Zarządu Banku Spółdzielczego w Głogówku z dnia 29.12.2014 r. obowiązuje od dnia 01.01.2015 r. Taryfa opłat i prowizji bankowych

Bardziej szczegółowo

Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku

Wyciąg z Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Wyciąg z "Taryfy prowizji i opłat za czynności bankowe w Banku Spółdzielczym w Pruszczu Gdańskim" obowiązującej od 1 czerwca 2010 roku Dział A Opłaty i prowizje za czynności bankowe dokonywane w PLN na

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI Stan na dzień 27.04.2015 r. TARYFA OPŁAT I PROWIZJI POBIERANYCH PRZEZ BANK SPÓŁDZIELCZY W RZESZOWIE ZA CZYNNOŚCI BANKOWE DLA LUDNOŚCI Rzeszów SPIS TREŚCI I. RACHUNKI BANKOWE... 4 I. 1. RACHUNEK OSZCZĘDNOŚCIOWY

Bardziej szczegółowo

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW

TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW TARYFA OPŁAT I PROWIZJI BANKOWYCH W BS KRZESZOWICE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW RACHUNKI BANKOWE DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH ORAZ ROLNIKÓW A-. RACHUNKI BIEŻĄCE I POMOCNICZE DLA KLIENTÓW

Bardziej szczegółowo

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa)

3) awizowanie wypłaty gotówkowej z rachunku Bez opłat Bez opłat 4) wypłaty gotówkowe nieawizowane powyżej 30.000,- zł (prowizja dodatkowa) L.p. 8. Rachunki Oszczędnościowo Rozliczeniowe ROR, Net-ROR Tytuł prowizji/opłaty ROR Stawka w zł - 1 - - 2 - - 3 - Net-ROR Stawka w zł 1. Otwarcie rachunku jednorazowo 2. Prowadzenie rachunku miesięcznie

Bardziej szczegółowo

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych

B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n e j TARYFA. opłat i prowizji bankowych dla klientów indywidualnych OBOWIĄZUJE OD DNIA: 23 lipca 2014r. Załącznik nr 1 do Uchwały Zarządu Banku Spółdzielczego w Mszanie Dolnej nr 06/VII/2014 z dnia 23 lipca 2014r. B A N K S P Ó Ł D Z I E L C Z Y w M s z a n i e D o l n

Bardziej szczegółowo

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie

Taryfa prowizji i opłat za czynności bankowe dotyczące obsługi rachunków osób fizycznych w Banku Spółdzielczym w Raszynie Załącznik do uchwały nr 140 /2011 Zarządu BS w Raszynie z dnia 03.08.2011 Zmieniona uchwałą Zarządu BS w Raszynie nr 12/2012 z dnia 13.04.2012r. BANK SPÓŁDZIELCZY W RASZYNIE Taryfa prowizji i opłat za

Bardziej szczegółowo

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych

Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr 5/06/2015 Zarządu Banku Spółdzielczego w Limanowej z dnia 1.06.2015 roku Taryfa opłat i prowizji bankowych dla klientów instytucjonalnych Obowiązuje od 15 czerwca 2015 r. Banku

Bardziej szczegółowo

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A.

TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. TARYFA PROWIZJI I OPŁAT DLA KLIENTÓW INSTYTUCJONALNYCH W PLUS BANK S.A. 1 SPIS TREŚCI: Ogólne zasady pobierania prowizji i opłat dla Klientów Instytucjonalnych w PLUS BANK S.A. I. DEPOZYTY 1. Rachunki

Bardziej szczegółowo