Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu"

Transkrypt

1 Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego działającej w charakterze hospicjum. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Niniejsza praca zawiera analizę finansową organizacji pożytku publicznego działającej w charakterze hospicjum dla lat 2014 i Do przeprowadzonych badań posłużyły dane zaczerpnięte ze sprawozdań finansowych proforma powstałych w oparciu o rzeczywiste dane z roku W badaniu został wykorzystany indeks zdrowia finansowego nazywany PHI Zietlowa lub FHI Zietlowa, oszacowano zapotrzebowanie na kapitał oraz objaśniono wszystkie otrzymane wyniki. Słowa kluczowe : PHI Zietlowa, sprawozdanie proforma, zapotrzebowanie na kapitał Use the financial health of an organization in financial planning non-profit organization acting as a hospice case. Abstract: This work presents an analysis of the financial public benefit organization acting as a hospice for the years 2014 and For the study were used data drawn from the pro forma financial statements have been based on actual data from The study was used financial health index called PHI Zietlowa or FHI Zietlowa, estimated demand for capital, and explained all the results.

2 Key words: PHI Zietlowa, report proforma, the demand for capital JEL : D92, L29, L31, M21 Recenzent 1: D. Placek ization_in_financial_planning_non_profit_organization_acting_as_a_hospice_case_written_b y_j_rogowska/ Recenzent 2: E. Pędziejewska _financial_planning_non_profit_organization_acting_as_a_hospice_case_written_by_joanna _Rogowska/ Wstęp Niniejsza praca opiera się na przeprowadzeniu analizy finansowej organizacji pożytku publicznego, należącej do sektora non profit. Aktualny rozwój wiedzy doprowadził do pojawienia się wielu modeli pozwalających ocenić kondycję finansową podmiotów gospodarczych. Modele te są ważnym elementem w zarządzaniu przedsiębiorstwem, umożliwiają nie tylko obiektywną ocenę stanu finansowego jednostki ale także pozwalają przewidzieć ich słabe oraz mocne strony w przyszłości, co z kolei prowadzi do stałego rozwoju i możliwości eliminacji słabych punktów. Jednym z najczęściej stosowanych mierników jest indeks zdrowia finansowego zwany PHI lub FHI Zietlowa, który został

3 wykorzystany do przeprowadzonej analizy. Ze względu na fakt, iż wspomniany wskaźnik został stworzony z myślą o badaniu organizacji non profit do niniejszego raportu wybrano organizację pożytku publicznego działającą w charakterze hospicjum 1. Treść Pracy: Oszacowanie indeksu zdrowia finansowego zwanego PHI Zietlowa dla lat 2014 i 2015 było możliwe dzięki wcześniejszemu sporządzeniu sprawozdań finansowych dla organizacji pożytku publicznego za dany okres 2. Podczas tworzenia sprawozdania proforma zostało przyjęte założenie o corocznym wzroście przychodów organizacji. Założenie owe wynika z tego, iż w ramach akcji podaruj 1 % podatku dochodowego wzrasta wartość funduszy przekazywanych organizacjom pożytku publicznego. Za przykład może posłużyć rok i zwiększenie funduszy o 5 %. Największy wpływ na to ma coraz większa świadomość społeczna oraz w konsekwencji większa chęć udziału w programie przekazywania jednego procenta podatku na szczytny cel. Ponadto przy założeniu o wzroście przychodów był brane pod uwagę także prognozowany przez Komisję Europejską 5 wzrost gospodarczy na lata 2014 i Dodatkowo jedną z korzyści utworzenia sprawozdania dla przyszłych okresów jest możliwość oszacowania wysokości zapotrzebowania na kapitał dla danej jednostki. Wartość indeksu zdrowia finansowego, który pozwala poznać mocne i słabe strony przedsiębiorstwa obliczany jest ze wzoru: Pluta Wiesław, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, strona ml

4 Równanie 1 Wskaźnik zdrowia finansowego ϕ = (0,10 x kategorie ogólne) + (0,40 x kategorie natychmiastowe) + (0,30 x kategorie krótkoterminowe) + (0,20 x kategorie średnioterminowe) źródło: Zietlow J., A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability gdzie: ϕ oznacza wartość indeksu zdrowia finansowego. Ze wzoru wynika, iż PHI Zietlowa można ustalić znając wskaźniki z czterech kategorii : ogólnej, natychmiastowej, krótkoterminowej i średnioterminowej. Wskaźniki owe można natomiast wyznaczyć na podstawie piętnastu innych wskaźników. Pierwszą kategorią jest kategoria ogólna zawierająca w sobie trzy wskaźniki : logarytmu naturalnego wieku, logarytmu naturalnego rozmiaru i niestabilności aktywów. W przypadku logarytmu naturalnego wieku najkorzystniejsze są największe wartości, ponieważ im jednostka dłużej funkcjonuje na rynku tym ma większe doświadczenie oraz pozycję. Wskaźnik logarytmu naturalnego rozmiaru jest informacją o stopniu elastyczności i stabilności finansowej danego przedsiębiorstwa, przy czym warto zwrócić uwagę na fakt, iż przy tym wskaźniku także najkorzystniejsze są największe wartości. Wskaźnik niestabilności aktywów jest ostatnią składową kategorii ogólnej. Za jego pomocą mierzymy elastyczność finansową podmiotu gospodarczego. Przy wysokiej przewidywalności aktywów podejmowanie decyzji dotyczących przedsiębiorstwa przez osoby nim zarządzające jest dużo łatwiejsze niż przy niskiej przewidywalności, która dla pożyczkodawców może być ostrzeżeniem.

5 Wskaźniki kategorii ogólnych badanej organizacji pożytku publicznego wynoszą: Tabela 1 Wartości wskaźników kategorii ogólnych Wskaźnik Rok 2014 Rok 2015 Logarytm naturalny wieku 2,30 2,40 Logarytm naturalny rozmiaru 11,86 11,93 Indeks niestabilności aktywów 206,70 36,10 Widać, że analizowana organizacja użytku publicznego w przypadku dwóch pierwszych wskaźników nieznacznie się rozwinęła, natomiast znacznemu pogorszeniu uległ indeks niestabilności aktywów. Na podstawie zaprezentowanych wyżej wskaźników obliczono wartości kategorii ogólnej które kształtują się następująco : Tabela 2 Wartości kategorii ogólnych Podmiot Rok 2014 Rok 2015 Organizacja non profit 4,72 6,57 Następną analizowaną kategorią związaną z indeksem zdrowia finansowego jest kategoria najbliższej przymości. Składają się na nią cztery wskaźniki : współczynnik dostatecznej rezerwy gotówkowej, zmodyfikowany wskaźnik gotówki, docelowa płynność Lambda 6 oraz skorygowany wskaźnik płynności. 6 Grzegorz Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach,strona 82

6 Współczynnik dostatecznej rezerwy pokazuje zdolność jednostki do pokrywania wydatków gotówką. Zmodyfikowany wskaźnik gotówki określa zestawienie ze sobą wielkości środków pieniężnych netto z aktywami finansowymi krótkoterminowymi. Trzeci wskaźnik dostarcza informacji o poziomie płynności finansowej organizacji oraz o jej zdolności do regulowania zobowiązań krótkoterminowych w wyznaczonym czasie. Ostatni wskaźnik 7 umożliwia ocenę środków wypłacalności, ich ilość i płynność w stosunku do przychodzących stałych płatności finansowych. Wskaźniki kategorii najbliższej przyszłości badanej organizacji pożytku publicznego wynoszą: Tabela 3 Wartości wskaźników kategorii najbliższej przyszłości Wskaźnik Rok 2014 Rok 2015 Dostatecznej rezerwy gotówkowej 6,20 5,86 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki 0,934 0,930 Docelowa płynność Lambda 249,52 249,41 Skorygowany wskaźnik płynności 142,02 133,34 Na podstawie zaprezentowanych w tabeli wyników dla wskaźników kategorii najbliższej przyszłości widać, że wszystkie wskaźniki zmniejszyły swoje wartości. Jest to negatywny aspekt świadczący o wzroście ryzyka finansowego badanej organizacji. Maleje zmodyfikowany wskaźnik gotówki, co informuje o spadku wypłacalności. Największa różnica dotyczy skorygowanego wskaźnika płynności co świadczy o słabszej ocenie ilości środków wypłacalności i płynności w relacji do przychodzących stałych płatności finansowych. 7 Grzegorz Michalski, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach,strona 80

7 Na podstawie zaprezentowanych wyżej wskaźników obliczono wartości kategorii najbliższej przyszłości, które kształtują się następująco : Tabela 4 Wartości kategorii najbliższej przyszłości Podmiot Rok 2014 Rok 2015 Organizacja non profit 8,225 7,774 Kolejną, trzecią kategorią jest kategoria krótkoterminowa, na którą składają się trzy wskaźniki : przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej, wskaźnik aktywów i administracyjny współczynnik wydatków. W przypadku pierwszego wskaźnika 8 jednostka dostaje informacje o poziomie zdolności danej organizacji lub przedsiębiorstwa do regulowania zobowiązań krótkoterminowych. Drugi wskaźnik 9 pokazuje udział aktywów trwałych w łącznej wartości aktywów. Ostatni wskaźnik przekazuje informacje o zdolności podmiotu do zmniejszania wydatków administracyjnych (co oczywiście jest sytuacją bardzo pożądaną ). Wskaźniki kategorii krótkoterminowej badanej organizacji pożytku publicznego wynoszą: Tabela 5 Wartości wskaźników kategorii krótkoterminowej Wskaźnik Rok 2014 Rok 2015 Przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej 8,977 8,983 Aktywów 0, ,06935 Administracyjny współczynnik wydatków

8 Z przedstawionych w tabeli wyników widać, że w omawianej organizacji pożytku publicznego zarówno wskaźnik przepływów pieniężnych jak i wskaźnik aktywów nieznacznie wzrosły. Świadczy to o zmianie na lepsze w przypadku płynności finansowej oraz o zmniejszeniu się ryzyka niewypłacalności banalnej jednostki. Administracyjny współczynnik wydatków w roku 2014 jak i 2015 wynosił zero, co informuje o braku umiejętności do zmniejszania wydatków administracyjnych. Na podstawie zaprezentowanych wyżej wskaźników obliczono wartości kategorii krótkoterminowej, które kształtują się w następujący sposób : Tabela 6 Wartości kategorii krótkoterminowej Podmiot Rok 2014 Rok 2015 Organizacja non profit 6,8134 7,2018 Kategoria czwarta nosi nazwę średnioterminowej i składa się na nią pięć wskaźników : zmiany aktywów netto, wniesionego wkładu, współczynnik samofinansowania, zadłużenia finansowego i kosztów pozyskania funduszy. W przypadku pierwszego z nich 10 najlepszy jest stały wzrost, który charakteryzuje zrównoważone organizacje. Wskaźnik wniesionego wkładu dostarcza informacji o sytuacji finansowej podmiotu. W przypadku owego wskaźnika, w odróżnieniu od wskaźnika zmian aktywów netto, pożądane są niskie wartości. Współczynnik samofinansowania 11, jak nazwa wskazuje, określa gotowość do samodzielnego finansowania rozwoju. Wskaźnik zadłużenia finansowego, podobnie jak w przypadku wskaźnika wniesionego wkładu przyjmuje niskie wartości dla organizacji i przedsiębiorstw z mniejszym 10 _a_bilans.php 11

9 zadłużeniem. Piąty i ostatni wskaźnik w kategorii średnioterminowej ukazuje koszty pozyskania funduszy 12. Wskaźniki kategorii średnioterminowej badanej organizacji pożytku publicznego wynoszą: Tabela 7 Wartości wskaźników kategorii średnioterminowej Wskaźnik Rok 2014 Rok 2015 Zmiana aktywów netto -241, ,5902 Wniesionego wkładu 0, , Współczynnik samofinansowania 0 0 Zadłużenia finansowego 0, , Kosztów pozyskiwania funduszy 0, , Z powyższej tabeli wynika, iż wskaźnik zmiany aktywów netto znacząco zmalał co ukazuje niezrównoważony charakter omawianej organizacji. Wzrost wskaźników wniesionego wkładu oraz zadłużenia finansowego także świadczy o pogorszeniu sytuacji finansowej oraz wzroście zadłużenia, jednak nadal są to niskie, czyli pożądane wartości. Zerowy wskaźnik samofinansowania ukazuje, iż organizacja nie jest gotowa do samodzielnego finansowania. Poziom kategorii średnioterminowej dla organizacji non profit wynoszą: Tabela 8 Wartości kategorii średnioterminowych Podmiot Rok 2014 Rok 2015 Organizacja non profit 0, ,

10 Tak niskie wartości tej kategorii świadczą o braku stabilności i wysokim ryzyku omawianej organizacji. Podsumowaniem wszystkich omawianych kategorii są obliczone na ich podstawie wartości indeksu zdrowia finansowego zwanego PHI Zietlowa, kształtujące się następująco: Tabela 9 Wartości indeksu PHI Zietlowa Podmiot Rok 2014 Rok 2015 Organizacja non profit 58, ,75065 Widać, że wartość indeksu w roku 2015 wzrósł o jeden punkt w porównaniu do roku Oznacza to polepszenie się sytuacji finansowej organizacji pożytku publicznego. Nawet nieznaczny, ale sukcesywny wzrost jest bardzo pożądany, a otrzymane wyniki ukazują, iż organizacja jest prowadzona we właściwy sposób, dążący do corocznego polepszania sytuacji omawianej jednostki. Zakończenie Indeks zdrowia finansowego określany mianem PHI Zietlowa jest bardzo przydatnym wskaźnikiem ekonomicznym, którego zbyt wysoka lub zbyt niska wartość jest sygnałem występowania określonych zjawisk. Przy ocenie kondycji finansowej organizacji pozwala wiarygodnie przedstawić obecną sytuację badanej jednostki oraz umożliwia prognozę jej przyszłości. Indeks zdrowia finansowego został stworzony, aby móc wiarygodnie analizować kondycję finansową organizacji, poznać jej słabe i mocne strony oraz dostarczać wiarygodne informacje do planowania finansowego. Omawiany wskaźnik zdobył popularność poprzez uniwersalność oraz wiele zalet co sprawiło, że jest używany także do jednostek nie będących organizacjami non profit.

11 Spis równań: Równanie 1 Wskaźnik zdrowia finansowego... 4 Spis tabel : Tabela 1 Wartości wskaźników kategorii ogólnych... 5 Tabela 2 Wartości kategorii ogólnych... 5 Tabela 3 Wartości wskaźników kategorii najbliższej przyszłości... 6 Tabela 4 Wartości kategorii najbliższej przyszłości... 7 Tabela 5 Wartości wskaźników kategorii krótkoterminowej... 7 Tabela 6 Wartości kategorii krótkoterminowej... 8 Tabela 7 Wartości wskaźników kategorii średnioterminowej... 9 Tabela 8 Wartości kategorii średnioterminowych... 9 Tabela 9 Wartości indeksu PHI Zietlowa... 10

12 Bibliografia: 1) 1. Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 2) (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 3) Michalski Grzegorz, Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2005, 2013, ISBN: ) Pluta Wiesław, Planowanie finansowe w przedsiębiorstwie, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa 2003, ISBN: ) (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 6) (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 7) st_pkb_o_2_3_proc_.html (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 8) (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 9) (ostatni dostęp : 30 marca 2014) 10) Z.Chrzan, A.Cłapka, J.Czech, S.Gajęcki, Indeks zdrowia finansowego dla osiągnięcia stabilności finansowej, (21 grudnia 2013) dostępny pod adresem : =8&ved=0CCcQFjAA&url=http%3A%2F%2Ffiles.figshare.com%2F %2FZR P_Z.Chrzan_A.C_apka_J.Czech_S.Gaj_cki.pdf&ei=1UYaU6XrMJOy7AbkkYDgCg &usg=afqjcngykptywes6solmdbvn8kynacueqw&bvm=bv ,d.bge, (ostatni dostęp: 10 marca 2014)

13 11) M. Bułka, Analiza ryzyka przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży usługowej związanej ze sprzedażą detaliczną mebli i umeblowania, ( 9 grudnia 2013), dostępne pod adresem SSRN: (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 12) (ostatni dostęp:10 marca2014) 13) I. Teppel, Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiej instytucji finanosowej, (30 grudnia 2013), dostępne pod adresem: =8&ved=0CC4QFjAC&url=http%3A%2F%2Fhal.archivesouvertes.fr%2Fdocs%2F00%2F92%2F27%2F09%2FPDF%2FAnalizaFinansowaIzab elateppelzadanief_ pdf&ei=x0uau7ykdogj7aby0odgaq&usg=afqjcn FNGYKN7hYnLR4l6uWu-o79Jb_w0A&bvm=bv ,d.bGE, (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 14) Tomasz Batko, Indeks zdrowia finansowego dla osiągnięcia stabilności finansowej, (10 grudnia 2013), dostępny pod adresem: _finansowej/872614, (ostatni dostęp : 10 marca 2014) 15) (ostatni dostęp: 10 marca 2014) 16) (ostatni dostęp: 10 marca 2014)

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego będącej fundacją pomagającą chorym osobom. C. Perzyna, Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego.

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. M. Grad, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Korzeniowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu J. Rogowska, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health.

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health. Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health. N. Wencławiak, S. Głuszczak, B. Lasota, G. Irodenko Wroclaw University of Economics

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM K. Karwacka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem owej pracy jest zbadanie kondycji

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Social environment and its influence on economic health of the

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. J.Jadach, P. Jankowska, M. Lucimińska, I. Łuciów, B. Ożga Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Financial analysis of the economic health of the example of companies in the petroleum industry K.Ladra Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i E. Brylak Wroclaw University of Economics Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, płynność finansowa,

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ.

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ. WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ Artur Nowik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Working paper Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Financial analysis of economic health - a nonprofit institution providing rehabilitation

Bardziej szczegółowo

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w sektorze obuwniczym K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Celem pracy jest ocena kondycji

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Social environment and its influence on economic health of

Bardziej szczegółowo

Ryzyko przedsiębiorstwa wynikające z ekonomicznej kondycji. na przykładzie polskich instytucji.

Ryzyko przedsiębiorstwa wynikające z ekonomicznej kondycji. na przykładzie polskich instytucji. Ryzyko przedsiębiorstwa wynikające z ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Risk of the firm as result of economic health - Polish entities case. Aleksandra Łabuda, Kajetan Kokoszka,

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne.

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością, analiza scenariuszy, przepływy pieniężne. Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach: non-profit, instytucji finansowej działającej w sektorze spółdzielczym oraz przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowniczej. K. Śledź, O. Troska, A.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na rynku bankowym. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W mojej pracy skupię się na

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial Analysis Economic Health of the Example of Polish Institutions

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial Analysis Economic Health of the Example of Polish Institutions Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Financial Analysis Economic Health of the Example of Polish Institutions M. Leder, L. Lis, M. Liebner Wroclaw University of Economics

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Social environment and its impact

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economics health- Polish entities health. E. Antczak, S. Gałka, P. Rosół, M. Skórska, Wrocław University

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO BRANŻY WYDOBYWCZEJ

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO BRANŻY WYDOBYWCZEJ WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO BRANŻY WYDOBYWCZEJ A. Sokołowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Working Paper

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne Influence of branch of an enterprise on its economic health M. Matyaszczyk, K. Miszczak, R. Trafiałek Wroclaw University of Economics Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia współpracującego z analizowanym przedsiębiorstwem

Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia współpracującego z analizowanym przedsiębiorstwem Agnieszka Mikołajczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia współpracującego z analizowanym przedsiębiorstwem Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie,

Bardziej szczegółowo

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B.

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza sprzedaży

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health - Polish entities case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health - Polish entities case. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Financial analysis of economic health - Polish entities case. M. Bąk, M. Kobryń-Król, A. Zaskórska Wroclaw University of Economics Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu PLANOWANIE PRZYCHODOW ZE SPRZEDAŻY NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z BRANŻY : HANDEL HURTOWY Z WYŁĄCZENIEM HANDLU POJAZDAMI SAMOCHODOWYMI Słowa kluczowe: prognoza sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej usługi opieki paliatywnej

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej usługi opieki paliatywnej Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej usługi opieki paliatywnej Social environment and its influence on economic health

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products K. Kozub Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, decyzje krótkoterminowe,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

branży przetwórczej.

branży przetwórczej. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży przetwórczej. Analysis of the economic health on the example of the production company from the processing industry. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM M. Wiącek, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Celem niniejszego artykułu jest zbadanie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Wojciech Król Wroclaw University of Economics Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej M. Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego.

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego. Analysis of economic health of the example of Polish food processing industry companies. Ż. Kuduk

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej. Financial analysis of the economic health a financial institution case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej. Financial analysis of the economic health a financial institution case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej Financial analysis of the economic health a financial institution case. K. Dudek Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics K. Kasprzyk J. Szmigielska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa

M. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa M. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność usługowa wspomagająca transport JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics I.Kiepura, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.Wójcik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Niniejsze

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI

BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14 BADANIA ZRÓŻNICOWANIA RYZYKA WYPADKÓW PRZY PRACY NA PRZYKŁADZIE ANALIZY STATYSTYKI WYPADKÓW DLA BRANŻY GÓRNICTWA I POLSKI 14.1 WSTĘP Ogólne wymagania prawne dotyczące przy pracy określają m.in. przepisy

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali. Working papers

Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali. Working papers K. Ciężarek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu N. Daniluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkcji metali Working

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego działającego w sektorze budowlanym. Financial analysis of economic health - service company operating in the construction

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie zapasami, model EOQ, model VBEOQ

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie zapasami, model EOQ, model VBEOQ A.Nied Wroclaw University of Economics Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży produkująca produkty z gumy i tworzyw sztucznych Post-Crisis Inventory Management in

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO M. Dąbrowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Maciejewska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Walczyńska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Zielonka, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo

J. Świątkowska. Wroclaw University of Economics. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa

J. Świątkowska. Wroclaw University of Economics. Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa J. Świątkowska Wroclaw University of Economics Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży magazynowanie i działalność wspomagająca transport JEL Classification: A10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych (4 dni) Finanse dla niefinansistów

Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych (4 dni) Finanse dla niefinansistów 1 MODUŁ Czytanie i interpretacja sprawozdań finansowych (4 dni) 3 CZĘŚĆ 1 Czytanie sprawozdań finansowych Czy zyskowna firma może upaść? Cele szkolenia Jeśli chcesz dowiedzieć się: Jak powstają sprawozdania

Bardziej szczegółowo

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej K. Czyczerska, A. Wiktorowicz UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁWIU Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej Słowa kluczowe: planowanie przychodów, metoda średniej

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

P. Woźniak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. "Zarządzanie gotówki w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwie z branży produkcji metali".

P. Woźniak. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie gotówki w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwie z branży produkcji metali. P. Woźniak Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu "Zarządzanie gotówki w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwie z branży produkcji metali". "Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of basic

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji A. Dziadek, W. Król, P. Przezdzienk, K. Wysocka, A. Zoń Wroclaw University of Economics Streszczenie: Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska Wroclaw University of Economics Streszczenie Celem niniejszego raportu jest analiza

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic

A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic A.Miszkiewicz, Wroclaw University of Economic Krótkoterminowe planowanie finansowe na podstawie przedsiębiorstwa z branży z branży firm centralnych (head offices) i holdingów z wyłączeniem holdingów finansowych.

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska Wroclaw University of Economics Streszczenie w języku pracy: Praca dotyczy analizy trzech

Bardziej szczegółowo

Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. półproduktów spożywczych

Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. półproduktów spożywczych Roksana Kołata Dariusz Stronka Przyczynowa analiza rentowności na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Wprowadzenie półproduktów spożywczych Dokonując analizy rentowności przedsiębiorstwa za pomocą wskaźników

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania. finansowego. A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania. finansowego. A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została stworzona w celu oceny

Bardziej szczegółowo

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu. do planowania finansowego

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu. do planowania finansowego Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego A. Grzybek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Kluczniak, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Sturgulewska, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

M. Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Praca stanowi próbę charakterystyki i oceny wpływu otoczenia społecznego przedsiębiorstwa

M. Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Praca stanowi próbę charakterystyki i oceny wpływu otoczenia społecznego przedsiębiorstwa Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w branży spożywczej. M. Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem z branży 20 Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Isztwan M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Frącala

Bardziej szczegółowo

H. Sujka, Wroclaw University of Economics

H. Sujka, Wroclaw University of Economics H. Sujka, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie spółki z branży włókienniczej i tekstylnej Working paper Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Praca jest próbą oceny wpływu sektora przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu. do planowania finansowego

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu. do planowania finansowego Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego D. Droś, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu T. Jarosz, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Koziorowska, Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22)

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Alicja Janowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branży budowlano- montażowej (PKD 22) Working paper Kwiecień 2013 1. Wstęp Planowanie

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Value management and risk management in organizations on the example of Polish institutions M. Bąk, M. Kobryń-Król, D.

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji Ł. Kandzior Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Praca poświęcona jest badaniu zdrowia finansowego

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branŝy wydawniczej

Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branŝy wydawniczej Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstw z branŝy wydawniczej K. Burek Wrocław 2013 Spis treści: Wstęp... 3 1. Opis teoretyczny metody...

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Justyna Figuła, Agnieszka Główka, Monika Kołodziej, Paulina Łagodzińska, Dorota Serwińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: kapitał

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży produkcji wyrobów mięsnych Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem.

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia współpracującego, na przykładzie przedsiębiorstwa z 21- Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Kinga Pacyńska

Bardziej szczegółowo

Autor: Agata Świderska

Autor: Agata Świderska Autor: Agata Świderska Optymalizacja wielokryterialna polega na znalezieniu optymalnego rozwiązania, które jest akceptowalne z punktu widzenia każdego kryterium Kryterium optymalizacyjne jest podstawowym

Bardziej szczegółowo

Wrocław University of Economics. A. Then

Wrocław University of Economics. A. Then Wrocław University of Economics A. Then Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się produkcją artykułów spożywczych Working

Bardziej szczegółowo

Post-Crisis Cash management In Polish Firms

Post-Crisis Cash management In Polish Firms Post-Crisis Cash management In Polish Firms Zarządzanie gotówki w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży 43. K. Świątek Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo