Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej."

Transkrypt

1 Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz oceną kondycji finansowej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w latach Dla określenia poziomu finansowego oraz wskazania efektywności podmiotu, obliczono wskaźnik Financial Health Index. Sposób analizy został zaproponowany przez profesora finansów Johna Zietlowa oraz opublikowany w pracy: A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability. Wskaźniki pogrupowano w cztery kategorie w zależności od analizowanego horyzontu czasowego (ogólnego, natychmiastowego, krótkoterminowego, średnioterminowego) wskazując tendencje podmiotu w tym okresie. Tak przeprowadzona szczegółowo analiza podmiotu jest pomocnym narzędziem w reagowaniu na działania otoczenia 1. Niniejsza praca zawiera ocenę, interpretację oraz sformułowane wnioski, których podstawą są otrzymane wyniki. Słowa kluczowe: kondycja finansowa, analiza, płynność, wypłacalność, elastyczność finansowa. 1 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Robert Kowalak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, (2003), ISBN , s. 5

2 Financial analysis of the economic health of the example of a manufacturing enterprise in the construction industry. Summary: The presented work is the analysis and evaluation of the financial condition of the entity doing business in the period To determine the level of financial and indicate the effectiveness of the entity, calculated index Financial Health Index. The method of analysis has been proposed by Professor John Zietlowa Finance and published work: "A Financial Health Index for Nonprofit Achieving Financial Sustainability". The indicators are grouped into four categories, depending on the analyzed time horizon (general, immediate, short-term, medium-term) trends indicating the entity during that period. Yes carried out detailed analysis of the company is a helpful tool in responding to environmental action. This work includes the evaluation, interpretation and formulated conclusions, which are based on the results obtained. Keywords: financial health, analysis, liquidity, solvency, financial flexibility Klasyfikacja JEL: C00, G33, L30, L33, O12, O22, Y10 Recenzent 1: M.Kołodziej Link do recenzji 1: ndycji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_budowlanej_/ Recenzent 2: D.Serwińska Link do recenzji 2: ndcji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_budowlanej_autorstwa_k _Kuropki/884637

3 Wstęp: Celem niniejszej pracy jest analiza sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego będącego spółką handlową. Pojęcie sytuacji finansowej należy rozumieć jako zdolność do powiększania zasobów majątkowych, wypłacalności podmiotu oraz jako zdolność do generowania zysków 2. Dane przedsiębiorstwo zostało wybrane do badania, gdyż charakteryzuję się długoletnim stażem na rynku ( powstała w 1995 r.) i jest traktowany jako jednego z liderów w swojej branży. Jest to firma międzynarodowa, która od początku istnienia wprowadzała na rynek polski wysokiej jakości produkty wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone dla budownictwa. Firma jest traktowana jako ekspert w zakresie systemów odwodnień, techniki złączy do sieci gazowych i wodnych oraz w najbardziej wymagających aplikacjach pomp i armatury dla przemysłu. W celu przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej w oparciu o model J. Zietlowa w pracy wykorzystano sprawozdania finansowe badanego podmiotu. Są one głównym źródłem informacji o kondycji finansowej jednostki. Treść pracy: Model J. Zietlowa bazuje na 15 wskaźnikach obrazujących kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ich podstawą jest płynność, wypłacalność oraz elastyczność finansowa. Płynność jest rozumiana jako zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. 3 Podmiot powinien posiadać odpowiednią ilość gotówki aby móc wywiązać się z swoich zobowiązań w terminie zapłaty 4. Wskaźniki bazują również na pojęciu wypłacalności przedsiębiorstwa, co oznacza, że jednostka jest zdolna do zapłaty swoich zobowiązań ogółem i dalszego kontynuowania swojej działalności 5. Natomiast elastyczność finansowa pozwala na 2 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Robert Kowalak, wyd. ODDK, Gdańsk (2003), str Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow, wyd. Difin, Warszawa (2013), str Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Dariusz Wędzki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków (2006), str Dostępne na: (ostatni dostęp: r).

4 reakcje podmiotu w bieżących możliwościach inwestycyjnych, aby przedsiębiorstwo mogło dążyć do maksymalizacji wartości oraz działać w momencie nieprzewidzianych zmian w przepływach pieniężnych. 6 Dla obliczania wyników cząstkowych wskaźnika Financial Health Index wykorzystuj się następujące wzory 7 : 1. Ln(wieku) 2. Ln(rozmiaru)= Ln(łączne przychody ze sprzedaży+ dotacje(subwencje, darowizny)- zrealizowane i niezrealizowane starty na rynku nieruchomości i inwestycji) Journal of Corporate Finance 17, David Denis, Financial flexibility and corporate liquidity (2011), dostępne na: (ostatni dostęp: ). 7 A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability, John Zietlow (Wrzesień 26,2012), str.49-53, dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: ).

5 Pierwsza grupa wskaźników, będąca częścią wskaźnika FHI, dotyczy kategorii ogólnej. Są to wskaźniki dotyczące wieku, rozmiaru oraz niestabilności aktywów. Wiek i rozmiar wyznaczony jest przez obliczenie logarytmu. Wyznaczają one reputacje podmiotu, która wpływa na efektywność w pozyskiwaniu środków pieniężnych, pożyczek, kredytów oraz innych sposobach finansowania. 9 Indeks niestabilności aktywów jest wskaźnikiem, pokazującym zmienność aktywów w przedsiębiorstwie. Jest on obliczany na podstawie linii trendu. Tabela 1. Ogólny wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str.55-56, W analizowanym przedsiębiorstwie ogólny wynik cząstkowy stopniowo rośnie (7,11-7,48). Widoczny wzrost wskaźnika wieku pokazuje trwałość podmiotu ze względu na zwiększający się okres istnienia działalności podmiotu. W efekcie zwiększa się reputacja firmy i dzięki temu staję się ona bardziej wiarygodna. Natomiast logarytm rozmiaru obrazuje 9 Eccles, Robert G.; Newquist, Scott C.; Schatz, Roland, Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 2, (February, 2007), dostępny na: (ostatni dostęp ), s

6 elastyczność finansową podmiotu oraz poziom ryzyka który, pozostaje na ustabilizowanym poziomie. Indeks niestabilności aktywów w latach spada, co jest zjawiskiem pożądanym dla podmiotu, gdyż świadczy to o spadku ryzyka finansowego, natomiast w 2011 wzrasta. Jednakże, nie wypływa to znacząco na ogólny podwynik. Druga grupa wskaźników odnosi się do kategorii natychmiastowej. Są to wskaźniki uwzględniające oczekiwane oraz nieoczekiwane przepływy pieniężne w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik wystarczalności rezerwy gotówkowej oraz zmodyfikowany wskaźnik gotówkowy pomagają stwierdzić czy podmiot utrzymuje poziom wydatków na odpowiednim poziomie. Wskaźnik wystarczalności gotówkowej wyznacza się jako iloraz gotówki do kosztów pomniejszonych o amortyzacje. Zmodyfikowany wskaźnik gotówkowy określa ilość gotówki w aktywach całkowitych. Wzrost wartości tego wskaźnika jest pożądany. Kolejną miarą jest cel płynności Lambda, który umożliwia porównanie środków płynnych ze zmiennością przepływów pieniężnych. Wzrost tego wskaźnika zmniejsza ryzyko utarty płynności, 10 charakteryzuje podmioty o stałych przepływach pieniężnych. 11 Ostatnim z tej kategorii jest bieżący indeks płynności. Miara ta jest stosunkiem ilości posiadanych środków pieniężnych i płynnych inwestycji do otrzymanych płatności. Jego wyższa wartość oznacza wyższą płynność, czyli lepszą kondycję finansową i mniejsze ryzyko w danej instytucji Business Credit, Gary W.Emery, Ronald G.Lyons, The Lambda Index:Beyond the Current Ratio,(1991), dostępne na: ostatni dostęp: ) 11 Finance for Executives: Managing for Value Creation: Managing for Value Creation, Gabriel A. Hawawini, Claude Viallet Cengage Learning, (2010), s Short-Term Financial Management, Terry S.Maness, John T.Zietlow, Thomson South-Western, (2005), str.35

7 Tabela 2.Natychmiastowy wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012),str W tej kategorii natychmiastowy wynik cząstkowy wzrasta w latach ( z 2,35-6,08), jednak w 2011 spada do wartości 2,57. Wskaźnik wystarczalności gotówki w badanym okresie prezentuje wartości poniżej jedności, co nie jest dobrym sygnałem dla płynności gotówkowej spółki. Zmodyfikowany wskaźnik gotówkowy również nie wskazuje dobrej sytuacji wypłacalności, ponieważ obliczone wartości są również na relatywnie niskim poziomie. Może być to spowodowane faktem, iż w przedsiębiorstwie przeważają zobowiązania krótkoterminowe nad wolnymi środkami pieniężnymi. Natomiast cel płynności Lambda wskazuje wyższe wartości w latach , co jest dobrym sygnałem dla przedsiębiorstwa, natomiast spadek w 2011r. jest spowodowany obniżeniem poziomu gotówki w tym roku. CLI nie może zostać obliczony z powodu braku stałych zobowiązań finansowych w badanym okresie. Kolejną kategorią są wskaźniki krótkoterminowe ( od 3 do 12 miesięcy), bazujące na bieżącej działalności operacyjnej. W niej zostały uwzględnione następujące wskaźniki: przepływów operacyjnych, aktywów, kosztów administracyjnych. Celem przedsiębiorstwa powinno być dążenie do generowania takich przepływów pieniężnych, pozwalających na spłatę bieżących zobowiązań 13. Ważnym aspektem tej kategorii są aktywa płynne. Im większa ich 13 Financial statement analysis: A global perspective, Julia Grant, Paul Munter, Thomas Robinson, Pearson Education International Upper Saddle River, New Jersey (2004), str.245

8 wartość do aktywów ogółem, tym mniejsze prawdopodobieństwa niewypłacalności w krótkim okresie czasu. Firma jest w stanie w krótkim czasie sprzedać część swojego majątku,aby móc pozyskać środki na finansowanie działalności. Natomiast zarządzanie kosztami administracyjnymi przez ich obniżenie pozwala zarządowi spółki poprawić kondycje finansową, dlatego ich wzrost jest pożądany 14. Wysoki poziom udziału kosztów administracyjnych zwiększa wartość wskaźnika FHI. Tabela 3.Krótkoterminowy wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012),str Uzyskanie wyniki cząstkowego w kategorii krótkoterminowej są na dość wysokim poziomie, co świadczy o dobrej sytuacji podmiotu w krótkim okresie czasu. Wskaźnik przepływów operacyjnych wzrasta do roku 2010 a następnie obniża się kolejnego roku ( z 1,06 do 0,05). Może być to spowodowane zmniejszeniem się w tym roku wielkości przepływów operacyjnych oraz bieżących zobowiązań. Wskaźnik aktywów jest na utrwalonym poziomie, co może oznaczać ustabilizowany poziom ich wypłacalności. Z kolei poziom kosztów administracyjnych wzrasta z roku na rok (od 2006 do 2011r. wzrosły o 32 %).W momencie problemów z płynnością firma będzie mogła nimi manewrować aby utrzymać odpowiednią kondycje finansową. Ostatnią grupa wskaźników jest kategoria średnioterminowa ( miesięcy). W niej zawarte są takie wskaźniki jak: nadwyżka netto, współczynnik udziału, wskaźnik samofinan- 14 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, wyd.pwn, Warszawa (1993)str.96

9 sowania, wskaźnik zadłużenia finansowego, wskaźnik kosztu pozyskania. Nadwyżka netto jest to zmiana aktywów netto. Dla podmiotu generowanie nadwyżki jest zjawiskiem pożądanym, gdyż daje to możliwość dalszego przetrwania oraz rozwoju. Współczynnik udziału oblicza się dla instytucji które finansowane są poprzez dotacje, otrzymane zadatki, oraz darowizny. Co ważne, jego wysoki poziom może być problemem dla firm charakteryzujących się mniejszą przewidywalnością strumienia środków niezbędnego do pokrycia kosztów. Wskaźnik samofinansowania jest ilorazem sumy przepływów operacyjnych do sumy przepływów inwestycyjnych. Do jego obliczenia wykorzystuje się dane z 3 ostatnich lat. Obrazuje on sytuacje przedsiębiorstwa czy jest ono zdolne do finansowania swojej działalności z środków własnych 15. Wskaźnik zadłużenia jest stosunkiem długu do całkowitej wartości pasywów. Wzrost tego wskaźnika powoduje zwiększenie ryzyka kredytowego podmiotu 16.Ostatni ze wskaźników jest miarą kosztów pozyskania środków przez przedsiębiorstwo, który jest porównaniem kosztów poniesionych w celu pozyskania funduszy do otrzymanych z tego tytułu przychodów. Tabela 4. Średnioterminowy wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str Finanse przedsiębiorstwa, red. Jan Szczepański, Lech Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2007), str Metody podejmowania decyzji finansowych: Analiza przykładów I przypadków. Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2007), str.89.

10 Wynik cząstkowy w kategorii średnioterminowej rośnie (z 3,29 do 15,75), a następnie spada aż do wartości 6,91. Wpływa na to spadek aktywów netto w badanym okresie czasu. W jednostce nadwyżka netto obniża się, a powstały deficyt w 2011 roku jest spowodowany znacznym spadkiem aktywów netto w porównaniu do roku poprzedniego, co nie jest pozytywnym symptomem. Jednakże widoczny jest wzrost wskaźnika samofinansowania. Podmiot nie musi poszukiwać alternatywnych, zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności. Wskaźnik zadłużenia finansowego pomniejsza się w badanym okresie o 37%, co świadczy o obniżeniu się poziomu długu i jednocześnie zmniejszeniu się ryzyka niewypłacalności 17. W podanej kategorii nie został obliczony wskaźnik udziału ani kosztu pozyskania funduszy, gdyż podmiot nie korzysta z dotacji. Podmiot nie jest organizacją pożytku publicznego, gdzie powinno się obliczyć obydwa wskaźniki, ze względu na specyfikę prowadzonej przez nie działalności. Tabela 5. Wskaźnik kondycji finansowej w latach analizowanego podmiotu. WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ ,91 72,70 98,45 74,19 87,37 60,16 Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str Omówione wskaźniki tworzą kondycję finansową podmiotu bazując o model zrównoważonego rozwoju J. Zietlowa. Wyliczenie indeksu FHI w badanym okresie pozwala na określenie sytuacji finansowej analizowanego podmiotu. W okresie wskaźnik FHI nie utrzymał jednakowej tendencji. W latach wzrasta o 49 %. Organizacja powinna być zadowolona z otrzymanego wyniku w tym okresie, gdyż świadczy to efektywnych działaniach podmiotu, poprawiających ich kondycje oraz ich ciągłym rozwoju. W kolejnych latach wskaźnik FHI nie oscyluje na tym samym poziomie. Finalnie kończy obniżeniem się 17 Zarządzanie finansami, Andrzej Rutkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2003), str.90.

11 wskaźnika o 39%w porównaniu do 2008r, kiedy podmiot utrzymał najlepszą kondycję finansową. Obniżenie indeksu FHI nie jest dobrym sygnałem. Jednakże, należy zauważyć, że w analizowanym okresie pomimo tego, że jednostka nie utrzymuje stałego poziomu Financial Health Index to jednak wykazuje dostateczny poziom kondycji finansowej. Wykres 1. Wskaźnik kondycji finansowej w latach w analizowanym podmiocie. 120,00 WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ 100,00 80,00 60,00 40,00 WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ 20,00 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str Zakończenie: Zamierzeniem pracy była analiza ekonomiczna kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o Model Zrównoważonego Rozwoju Finansowego. Kondycja finansowa obrazuje stan finansowy, który można określić za pomocą takich kategorii jak: elastyczność finansowa, płynność, wypłacalność. Przeprowadzona analiza podmiotu gospodarczego została oparta na wielopłaszczyznowych wskaźnikach finansowych, co dało pełniejszy obraz informacji na temat kondycji finansowej na przestrzeni lat Cel jakim było uzyskanie wskaźnika Financial Health Index został w pełni zrealizowany. Analizowanie jednostki w oparciu o model Zietlowa wskazuje jej dobre strony jak i mankamenty poszczególnych obszarów. Otrzymane 18 Przedsiębiorstwo & finanse 2012/2, Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Krzysztof Miciuła, Białystok (2012), str.1,11, dostępne na: (ostatni dostęp: r).

12 informacje z badania mogą z pewnością być pomocne w efektywnym i kompleksowym zarządzaniu jednostką. Bibliografia: 1. A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability, John Zietlow (Wrzesień 26,2012), dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: ) 2. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Dariusz Wędzki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków (2006). 3. Business Credit, Gary W.Emery, Ronald G.Lyons, The Lambda Index:Beyond the Current Ratio,(1991),dostępne na: (ostatni dostęp: ) 4. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow, wyd. Difin, Warszawa (2013). 5. Eccles, Robert G.; Newquist, Scott C.; Schatz, Roland, Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 2, (February, 2007), dostępny na: (ostatni dostęp ). 6. Financial statement analysis: A global perspective, Julia Grant, Paul Munter, Thomas Robinson, Pearson Education International Upper Saddle River, New Jersey (2004). 7. Finanse przedsiębiorstwa, red. Jan Szczepański, Lech Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2007).

13 8. Finance for Executives: Managing for Value Creation: Managing for Value Creation,Gabriel A. Hawawini, Claude Viallet, Cengage Learning, 2010, s (ostatni dostęp: r). 10. Journal of Corporate Finance, David Denis, Financial flexibility and corporate liquidity (2011), dostępne na: (ostatni dostęp: ) Metody podejmowania decyzji finansowych: Analiza przykładów I przypadków. Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2007). 12. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Robert Kowalak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, (2003), ISBN , s Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, wyd.pwn, Warszawa (1993). 14. Przedsiębiorstwo & finanse 2012/2, Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Krzysztof Miciuła, Białystok (2012), str.1,11, dostępne na: (ostatni dostęp: r). 15. Short-Term Financial Management, Terry S.Maness, John T.Zietlow, Thomson South-Western, (2005). 16. Zarządzanie finansami, Andrzej Rutkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2003).

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA Kamil Gołuchowski Uniwersytet Szczeciński Streszczenie W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego Anna Milewska, Anna Wolff Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ CZERWIEC 2012 22 ISSN 2080-962X CENA 52,29 ZŁ W TYM 5% VAT MACIEJ RICHTER ZABEZPIECZANIE POTRZEB KAPITAŁOWYCH TEMAT NUMERU ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CONTROLLING TO

Bardziej szczegółowo

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy

Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Dr hab. Zofia Wyszkowska prof. ATR Katedra Ekonomiki, Organizacji i Zarządzania w Gospodarce Żywnościowej Akademii Techniczno-Rolniczej w Bydgoszczy Kapitał finansowy w przedsiębiorstwach Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII (2006) ZBIGNIEW GOŁAŚ, ANNA BIENIASZ FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z Katedry Ekonomiki Gospodarki

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW

ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZJAWISKA KRYZYSOWE A DECYZJE FINANSOWE PRZEDSIĘBIORSTW Redaktor naukowy

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia

Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem finansowym i zadłużeniem miasta Wrocławia Iwona ŁADYSZ Dolnośląska Szkoła Wyższa Artykuł prezentuje możliwości podnoszenia pozycji Wrocławia w systemie osadniczym

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT)

PORADNIK GAZETY PRAWNEJ. NR 29 30 (795 796) 6 19 sierpnia 2013 r. cena 33,80 zł (w tym 5% VAT) DZIŚ: Jak wycenić małe przedsiębiorstwo W NASTĘPNYM NUMERZE: Czy świadczenia z zfśs są opodatkowane UKAZUJE SIĘ OD 1995 ROKU PORADNIK GAZETY PRAWNEJ ISSN 1234-5695 INDEKS 331783 NR 29 30 (795 796) 6 19

Bardziej szczegółowo

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu

Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 786 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 64/1 (2013) s. 97 108 Polityka kredytowa przedsiębiorstwa a ubezpieczenie ryzyka kredytu Sylwia Bożek *, Izabela

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW Agata Gemzik-Salwach 1 Streszczenie Artykuł poświęcony został możliwościom oceny efektywności usług bankowych na podstawie analizy ich marż odsetkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ

ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ dr Sylwia Kowalska Katedra Finansów, Bankowości i Rachunkowości Zarządczej Wydział Zarządzania Politechnika Częstochowska ZDOLNOŚĆ KONTYNUACJI DZIAŁALNOŚCI JEDNOSTKI GOSPODARCZEJ Streszczenie: Temat kontynuacji

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI

ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI KBF-4101-03-00/2013 Nr ewid.14/2014/ P/13/041/KBF Informacja o wynikach kontroli ZARZĄDZANIE PRZEZ NARODOWY BANK POLSKI REZERWAMI DEWIZOWYMI MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm

Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm Wraz ze zmianą sytemu politycznego w Polsce nastąpiło ożywienie gospodarcze, charakteryzujące się m.in. powstawaniem produkcyjnych i handlowych firm prywatnych. Ich rozwój związany jest z potrzebą zwiększenia

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo