Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej."

Transkrypt

1 Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz oceną kondycji finansowej podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą w latach Dla określenia poziomu finansowego oraz wskazania efektywności podmiotu, obliczono wskaźnik Financial Health Index. Sposób analizy został zaproponowany przez profesora finansów Johna Zietlowa oraz opublikowany w pracy: A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability. Wskaźniki pogrupowano w cztery kategorie w zależności od analizowanego horyzontu czasowego (ogólnego, natychmiastowego, krótkoterminowego, średnioterminowego) wskazując tendencje podmiotu w tym okresie. Tak przeprowadzona szczegółowo analiza podmiotu jest pomocnym narzędziem w reagowaniu na działania otoczenia 1. Niniejsza praca zawiera ocenę, interpretację oraz sformułowane wnioski, których podstawą są otrzymane wyniki. Słowa kluczowe: kondycja finansowa, analiza, płynność, wypłacalność, elastyczność finansowa. 1 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Robert Kowalak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, (2003), ISBN , s. 5

2 Financial analysis of the economic health of the example of a manufacturing enterprise in the construction industry. Summary: The presented work is the analysis and evaluation of the financial condition of the entity doing business in the period To determine the level of financial and indicate the effectiveness of the entity, calculated index Financial Health Index. The method of analysis has been proposed by Professor John Zietlowa Finance and published work: "A Financial Health Index for Nonprofit Achieving Financial Sustainability". The indicators are grouped into four categories, depending on the analyzed time horizon (general, immediate, short-term, medium-term) trends indicating the entity during that period. Yes carried out detailed analysis of the company is a helpful tool in responding to environmental action. This work includes the evaluation, interpretation and formulated conclusions, which are based on the results obtained. Keywords: financial health, analysis, liquidity, solvency, financial flexibility Klasyfikacja JEL: C00, G33, L30, L33, O12, O22, Y10 Recenzent 1: M.Kołodziej Link do recenzji 1: ndycji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_budowlanej_/ Recenzent 2: D.Serwińska Link do recenzji 2: ndcji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_budowlanej_autorstwa_k _Kuropki/884637

3 Wstęp: Celem niniejszej pracy jest analiza sytuacji finansowej podmiotu gospodarczego będącego spółką handlową. Pojęcie sytuacji finansowej należy rozumieć jako zdolność do powiększania zasobów majątkowych, wypłacalności podmiotu oraz jako zdolność do generowania zysków 2. Dane przedsiębiorstwo zostało wybrane do badania, gdyż charakteryzuję się długoletnim stażem na rynku ( powstała w 1995 r.) i jest traktowany jako jednego z liderów w swojej branży. Jest to firma międzynarodowa, która od początku istnienia wprowadzała na rynek polski wysokiej jakości produkty wykonane z tworzyw sztucznych, przeznaczone dla budownictwa. Firma jest traktowana jako ekspert w zakresie systemów odwodnień, techniki złączy do sieci gazowych i wodnych oraz w najbardziej wymagających aplikacjach pomp i armatury dla przemysłu. W celu przeprowadzenia analizy sytuacji finansowej w oparciu o model J. Zietlowa w pracy wykorzystano sprawozdania finansowe badanego podmiotu. Są one głównym źródłem informacji o kondycji finansowej jednostki. Treść pracy: Model J. Zietlowa bazuje na 15 wskaźnikach obrazujących kondycję finansową przedsiębiorstwa. Ich podstawą jest płynność, wypłacalność oraz elastyczność finansowa. Płynność jest rozumiana jako zdolność do terminowego regulowania bieżących zobowiązań. 3 Podmiot powinien posiadać odpowiednią ilość gotówki aby móc wywiązać się z swoich zobowiązań w terminie zapłaty 4. Wskaźniki bazują również na pojęciu wypłacalności przedsiębiorstwa, co oznacza, że jednostka jest zdolna do zapłaty swoich zobowiązań ogółem i dalszego kontynuowania swojej działalności 5. Natomiast elastyczność finansowa pozwala na 2 Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Robert Kowalak, wyd. ODDK, Gdańsk (2003), str Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow, wyd. Difin, Warszawa (2013), str Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Dariusz Wędzki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków (2006), str Dostępne na: (ostatni dostęp: r).

4 reakcje podmiotu w bieżących możliwościach inwestycyjnych, aby przedsiębiorstwo mogło dążyć do maksymalizacji wartości oraz działać w momencie nieprzewidzianych zmian w przepływach pieniężnych. 6 Dla obliczania wyników cząstkowych wskaźnika Financial Health Index wykorzystuj się następujące wzory 7 : 1. Ln(wieku) 2. Ln(rozmiaru)= Ln(łączne przychody ze sprzedaży+ dotacje(subwencje, darowizny)- zrealizowane i niezrealizowane starty na rynku nieruchomości i inwestycji) Journal of Corporate Finance 17, David Denis, Financial flexibility and corporate liquidity (2011), dostępne na: (ostatni dostęp: ). 7 A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability, John Zietlow (Wrzesień 26,2012), str.49-53, dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: ).

5 Pierwsza grupa wskaźników, będąca częścią wskaźnika FHI, dotyczy kategorii ogólnej. Są to wskaźniki dotyczące wieku, rozmiaru oraz niestabilności aktywów. Wiek i rozmiar wyznaczony jest przez obliczenie logarytmu. Wyznaczają one reputacje podmiotu, która wpływa na efektywność w pozyskiwaniu środków pieniężnych, pożyczek, kredytów oraz innych sposobach finansowania. 9 Indeks niestabilności aktywów jest wskaźnikiem, pokazującym zmienność aktywów w przedsiębiorstwie. Jest on obliczany na podstawie linii trendu. Tabela 1. Ogólny wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str.55-56, W analizowanym przedsiębiorstwie ogólny wynik cząstkowy stopniowo rośnie (7,11-7,48). Widoczny wzrost wskaźnika wieku pokazuje trwałość podmiotu ze względu na zwiększający się okres istnienia działalności podmiotu. W efekcie zwiększa się reputacja firmy i dzięki temu staję się ona bardziej wiarygodna. Natomiast logarytm rozmiaru obrazuje 9 Eccles, Robert G.; Newquist, Scott C.; Schatz, Roland, Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 2, (February, 2007), dostępny na: (ostatni dostęp ), s

6 elastyczność finansową podmiotu oraz poziom ryzyka który, pozostaje na ustabilizowanym poziomie. Indeks niestabilności aktywów w latach spada, co jest zjawiskiem pożądanym dla podmiotu, gdyż świadczy to o spadku ryzyka finansowego, natomiast w 2011 wzrasta. Jednakże, nie wypływa to znacząco na ogólny podwynik. Druga grupa wskaźników odnosi się do kategorii natychmiastowej. Są to wskaźniki uwzględniające oczekiwane oraz nieoczekiwane przepływy pieniężne w okresie do 3 miesięcy. Wskaźnik wystarczalności rezerwy gotówkowej oraz zmodyfikowany wskaźnik gotówkowy pomagają stwierdzić czy podmiot utrzymuje poziom wydatków na odpowiednim poziomie. Wskaźnik wystarczalności gotówkowej wyznacza się jako iloraz gotówki do kosztów pomniejszonych o amortyzacje. Zmodyfikowany wskaźnik gotówkowy określa ilość gotówki w aktywach całkowitych. Wzrost wartości tego wskaźnika jest pożądany. Kolejną miarą jest cel płynności Lambda, który umożliwia porównanie środków płynnych ze zmiennością przepływów pieniężnych. Wzrost tego wskaźnika zmniejsza ryzyko utarty płynności, 10 charakteryzuje podmioty o stałych przepływach pieniężnych. 11 Ostatnim z tej kategorii jest bieżący indeks płynności. Miara ta jest stosunkiem ilości posiadanych środków pieniężnych i płynnych inwestycji do otrzymanych płatności. Jego wyższa wartość oznacza wyższą płynność, czyli lepszą kondycję finansową i mniejsze ryzyko w danej instytucji Business Credit, Gary W.Emery, Ronald G.Lyons, The Lambda Index:Beyond the Current Ratio,(1991), dostępne na: ostatni dostęp: ) 11 Finance for Executives: Managing for Value Creation: Managing for Value Creation, Gabriel A. Hawawini, Claude Viallet Cengage Learning, (2010), s Short-Term Financial Management, Terry S.Maness, John T.Zietlow, Thomson South-Western, (2005), str.35

7 Tabela 2.Natychmiastowy wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012),str W tej kategorii natychmiastowy wynik cząstkowy wzrasta w latach ( z 2,35-6,08), jednak w 2011 spada do wartości 2,57. Wskaźnik wystarczalności gotówki w badanym okresie prezentuje wartości poniżej jedności, co nie jest dobrym sygnałem dla płynności gotówkowej spółki. Zmodyfikowany wskaźnik gotówkowy również nie wskazuje dobrej sytuacji wypłacalności, ponieważ obliczone wartości są również na relatywnie niskim poziomie. Może być to spowodowane faktem, iż w przedsiębiorstwie przeważają zobowiązania krótkoterminowe nad wolnymi środkami pieniężnymi. Natomiast cel płynności Lambda wskazuje wyższe wartości w latach , co jest dobrym sygnałem dla przedsiębiorstwa, natomiast spadek w 2011r. jest spowodowany obniżeniem poziomu gotówki w tym roku. CLI nie może zostać obliczony z powodu braku stałych zobowiązań finansowych w badanym okresie. Kolejną kategorią są wskaźniki krótkoterminowe ( od 3 do 12 miesięcy), bazujące na bieżącej działalności operacyjnej. W niej zostały uwzględnione następujące wskaźniki: przepływów operacyjnych, aktywów, kosztów administracyjnych. Celem przedsiębiorstwa powinno być dążenie do generowania takich przepływów pieniężnych, pozwalających na spłatę bieżących zobowiązań 13. Ważnym aspektem tej kategorii są aktywa płynne. Im większa ich 13 Financial statement analysis: A global perspective, Julia Grant, Paul Munter, Thomas Robinson, Pearson Education International Upper Saddle River, New Jersey (2004), str.245

8 wartość do aktywów ogółem, tym mniejsze prawdopodobieństwa niewypłacalności w krótkim okresie czasu. Firma jest w stanie w krótkim czasie sprzedać część swojego majątku,aby móc pozyskać środki na finansowanie działalności. Natomiast zarządzanie kosztami administracyjnymi przez ich obniżenie pozwala zarządowi spółki poprawić kondycje finansową, dlatego ich wzrost jest pożądany 14. Wysoki poziom udziału kosztów administracyjnych zwiększa wartość wskaźnika FHI. Tabela 3.Krótkoterminowy wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012),str Uzyskanie wyniki cząstkowego w kategorii krótkoterminowej są na dość wysokim poziomie, co świadczy o dobrej sytuacji podmiotu w krótkim okresie czasu. Wskaźnik przepływów operacyjnych wzrasta do roku 2010 a następnie obniża się kolejnego roku ( z 1,06 do 0,05). Może być to spowodowane zmniejszeniem się w tym roku wielkości przepływów operacyjnych oraz bieżących zobowiązań. Wskaźnik aktywów jest na utrwalonym poziomie, co może oznaczać ustabilizowany poziom ich wypłacalności. Z kolei poziom kosztów administracyjnych wzrasta z roku na rok (od 2006 do 2011r. wzrosły o 32 %).W momencie problemów z płynnością firma będzie mogła nimi manewrować aby utrzymać odpowiednią kondycje finansową. Ostatnią grupa wskaźników jest kategoria średnioterminowa ( miesięcy). W niej zawarte są takie wskaźniki jak: nadwyżka netto, współczynnik udziału, wskaźnik samofinan- 14 Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, wyd.pwn, Warszawa (1993)str.96

9 sowania, wskaźnik zadłużenia finansowego, wskaźnik kosztu pozyskania. Nadwyżka netto jest to zmiana aktywów netto. Dla podmiotu generowanie nadwyżki jest zjawiskiem pożądanym, gdyż daje to możliwość dalszego przetrwania oraz rozwoju. Współczynnik udziału oblicza się dla instytucji które finansowane są poprzez dotacje, otrzymane zadatki, oraz darowizny. Co ważne, jego wysoki poziom może być problemem dla firm charakteryzujących się mniejszą przewidywalnością strumienia środków niezbędnego do pokrycia kosztów. Wskaźnik samofinansowania jest ilorazem sumy przepływów operacyjnych do sumy przepływów inwestycyjnych. Do jego obliczenia wykorzystuje się dane z 3 ostatnich lat. Obrazuje on sytuacje przedsiębiorstwa czy jest ono zdolne do finansowania swojej działalności z środków własnych 15. Wskaźnik zadłużenia jest stosunkiem długu do całkowitej wartości pasywów. Wzrost tego wskaźnika powoduje zwiększenie ryzyka kredytowego podmiotu 16.Ostatni ze wskaźników jest miarą kosztów pozyskania środków przez przedsiębiorstwo, który jest porównaniem kosztów poniesionych w celu pozyskania funduszy do otrzymanych z tego tytułu przychodów. Tabela 4. Średnioterminowy wynik cząstkowy w latach dla analizowanego podmiotu. Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str Finanse przedsiębiorstwa, red. Jan Szczepański, Lech Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2007), str Metody podejmowania decyzji finansowych: Analiza przykładów I przypadków. Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2007), str.89.

10 Wynik cząstkowy w kategorii średnioterminowej rośnie (z 3,29 do 15,75), a następnie spada aż do wartości 6,91. Wpływa na to spadek aktywów netto w badanym okresie czasu. W jednostce nadwyżka netto obniża się, a powstały deficyt w 2011 roku jest spowodowany znacznym spadkiem aktywów netto w porównaniu do roku poprzedniego, co nie jest pozytywnym symptomem. Jednakże widoczny jest wzrost wskaźnika samofinansowania. Podmiot nie musi poszukiwać alternatywnych, zewnętrznych źródeł finansowania swojej działalności. Wskaźnik zadłużenia finansowego pomniejsza się w badanym okresie o 37%, co świadczy o obniżeniu się poziomu długu i jednocześnie zmniejszeniu się ryzyka niewypłacalności 17. W podanej kategorii nie został obliczony wskaźnik udziału ani kosztu pozyskania funduszy, gdyż podmiot nie korzysta z dotacji. Podmiot nie jest organizacją pożytku publicznego, gdzie powinno się obliczyć obydwa wskaźniki, ze względu na specyfikę prowadzonej przez nie działalności. Tabela 5. Wskaźnik kondycji finansowej w latach analizowanego podmiotu. WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ ,91 72,70 98,45 74,19 87,37 60,16 Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str Omówione wskaźniki tworzą kondycję finansową podmiotu bazując o model zrównoważonego rozwoju J. Zietlowa. Wyliczenie indeksu FHI w badanym okresie pozwala na określenie sytuacji finansowej analizowanego podmiotu. W okresie wskaźnik FHI nie utrzymał jednakowej tendencji. W latach wzrasta o 49 %. Organizacja powinna być zadowolona z otrzymanego wyniku w tym okresie, gdyż świadczy to efektywnych działaniach podmiotu, poprawiających ich kondycje oraz ich ciągłym rozwoju. W kolejnych latach wskaźnik FHI nie oscyluje na tym samym poziomie. Finalnie kończy obniżeniem się 17 Zarządzanie finansami, Andrzej Rutkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2003), str.90.

11 wskaźnika o 39%w porównaniu do 2008r, kiedy podmiot utrzymał najlepszą kondycję finansową. Obniżenie indeksu FHI nie jest dobrym sygnałem. Jednakże, należy zauważyć, że w analizowanym okresie pomimo tego, że jednostka nie utrzymuje stałego poziomu Financial Health Index to jednak wykazuje dostateczny poziom kondycji finansowej. Wykres 1. Wskaźnik kondycji finansowej w latach w analizowanym podmiocie. 120,00 WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ 100,00 80,00 60,00 40,00 WSKAŹNIK KONDYCJI FINANSOWEJ 20,00 0, Źródło: opracowanie własne na podstawie: A Financial Health, J.Zietlow (Wrzesień 26,2012), str Zakończenie: Zamierzeniem pracy była analiza ekonomiczna kondycji przedsiębiorstwa w oparciu o Model Zrównoważonego Rozwoju Finansowego. Kondycja finansowa obrazuje stan finansowy, który można określić za pomocą takich kategorii jak: elastyczność finansowa, płynność, wypłacalność. Przeprowadzona analiza podmiotu gospodarczego została oparta na wielopłaszczyznowych wskaźnikach finansowych, co dało pełniejszy obraz informacji na temat kondycji finansowej na przestrzeni lat Cel jakim było uzyskanie wskaźnika Financial Health Index został w pełni zrealizowany. Analizowanie jednostki w oparciu o model Zietlowa wskazuje jej dobre strony jak i mankamenty poszczególnych obszarów. Otrzymane 18 Przedsiębiorstwo & finanse 2012/2, Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Krzysztof Miciuła, Białystok (2012), str.1,11, dostępne na: (ostatni dostęp: r).

12 informacje z badania mogą z pewnością być pomocne w efektywnym i kompleksowym zarządzaniu jednostką. Bibliografia: 1. A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability, John Zietlow (Wrzesień 26,2012), dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: ) 2. Analiza wskaźnikowa sprawozdania finansowego, Dariusz Wędzki, wyd. Wolters Kluwer Polska, Kraków (2006). 3. Business Credit, Gary W.Emery, Ronald G.Lyons, The Lambda Index:Beyond the Current Ratio,(1991),dostępne na: (ostatni dostęp: ) 4. Decyzje finansowe w przedsiębiorstwie, Anna Motylska-Kuźma, Joanna Wieprow, wyd. Difin, Warszawa (2013). 5. Eccles, Robert G.; Newquist, Scott C.; Schatz, Roland, Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 2, (February, 2007), dostępny na: (ostatni dostęp ). 6. Financial statement analysis: A global perspective, Julia Grant, Paul Munter, Thomas Robinson, Pearson Education International Upper Saddle River, New Jersey (2004). 7. Finanse przedsiębiorstwa, red. Jan Szczepański, Lech Szyszko, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2007).

13 8. Finance for Executives: Managing for Value Creation: Managing for Value Creation,Gabriel A. Hawawini, Claude Viallet, Cengage Learning, 2010, s (ostatni dostęp: r). 10. Journal of Corporate Finance, David Denis, Financial flexibility and corporate liquidity (2011), dostępne na: (ostatni dostęp: ) Metody podejmowania decyzji finansowych: Analiza przykładów I przypadków. Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa (2007). 12. Ocena kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Robert Kowalak, Ośrodek Doradztwa i Doskonalenia Kadr Sp. z o.o., Gdańsk, (2003), ISBN , s Ocena przedsiębiorstwa według standardów światowych, Maria Sierpińska, Tomasz Jachna, wyd.pwn, Warszawa (1993). 14. Przedsiębiorstwo & finanse 2012/2, Metody oceny kondycji finansowej przedsiębiorstwa, Krzysztof Miciuła, Białystok (2012), str.1,11, dostępne na: (ostatni dostęp: r). 15. Short-Term Financial Management, Terry S.Maness, John T.Zietlow, Thomson South-Western, (2005). 16. Zarządzanie finansami, Andrzej Rutkowski, Polskie Wydawnictwo Ekonomiczne, Warszawa (2003).

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego.

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego. Analysis of economic health of the example of Polish food processing industry companies. Ż. Kuduk

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na rynku bankowym. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W mojej pracy skupię się na

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM K. Karwacka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem owej pracy jest zbadanie kondycji

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI KOMUNALNE. M. Stepaniuk, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI KOMUNALNE. M. Stepaniuk, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI KOMUNALNE M. Stepaniuk, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM M. Wiącek, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Celem niniejszego artykułu jest zbadanie

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i E. Brylak Wroclaw University of Economics Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, płynność finansowa,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego działającej w charakterze hospicjum. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Social environment and its influence on economic health of the

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. J.Jadach, P. Jankowska, M. Lucimińska, I. Łuciów, B. Ożga Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego będącej fundacją pomagającą chorym osobom. C. Perzyna, Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ.

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ. WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ Artur Nowik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Working paper Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Financial analysis of the economic health of the example of companies in the petroleum industry K.Ladra Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego.

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. M. Grad, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Korzeniowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu J. Rogowska, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Wojciech Król Wroclaw University of Economics Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy sytuacji

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Financial analysis of economic health - a nonprofit institution providing rehabilitation

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Social environment and its influence on economic health of

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej M. Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została przygotowana

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH INSTYTUCJI. D. Kasprzak, D. Świrk, M. Wiącek, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH INSTYTUCJI. D. Kasprzak, D. Świrk, M. Wiącek, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH INSTYTUCJI D. Kasprzak, D. Świrk, M. Wiącek, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Celem artykułu jest zbadanie wskaźników finansowych

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.Wójcik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego działającego w sektorze budowlanym. Financial analysis of economic health - service company operating in the construction

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji M. Kępa, Wroclaw University of Economics A. Lisek, Wroclaw University of Economics K. Madej, Wroclaw University of Economics M.

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w sektorze obuwniczym K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Celem pracy jest ocena kondycji

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska Wroclaw University of Economics Streszczenie Celem niniejszego raportu jest analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Social environment and its impact

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem z branży 20 Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Isztwan M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Frącala

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej M. Barczyszyn Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży inżynierii lądowej i wodnej working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

branży przetwórczej.

branży przetwórczej. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży przetwórczej. Analysis of the economic health on the example of the production company from the processing industry. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Praca jest próbą oceny wpływu sektora przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji A. Dziadek, W. Król, P. Przezdzienk, K. Wysocka, A. Zoń Wroclaw University of Economics Streszczenie: Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. S. Balcerzak, Wroclaw University of Economics A. Gretkierewicz, Wroclaw University of Economics O. Rodenko, Wroclaw University

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska Wroclaw University of Economics Streszczenie w języku pracy: Praca dotyczy analizy trzech

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją detergentów oraz innych wyrobów chemii gospodarczej. D. Serwińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU POLSKICH SPÓŁDZIELNI

MAJĄTEK I ŹRÓDŁA FINANSOWANIA MAJĄTKU POLSKICH SPÓŁDZIELNI Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 15, Nr 2/2011 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach L u d zi e, za r zą d za n i e, g o s p o d a r k a Izabela

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne Influence of branch of an enterprise on its economic health M. Matyaszczyk, K. Miszczak, R. Trafiałek Wroclaw University of Economics Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Bartniak, A. Dąbkowska, E Podgórska, M. Przepióra, K. Świtalska, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem pracy

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji Ł. Kandzior Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Praca poświęcona jest badaniu zdrowia finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Ocena płynności finansowej Zdolność płatnicza odnosi się do możliwości terminowej i ciągłej spłaty zobowiązań, chodzi o jej zachowanie w każdym momencie. Zdolność płatnicza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Justyna Figuła, Agnieszka Główka, Monika Kołodziej, Paulina Łagodzińska, Dorota Serwińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania. finansowego. A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania. finansowego. A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została stworzona w celu oceny

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł) 17 Ocena ryzyka finansowego 17.1 Ocena wypłacalności j Dla utrzymania ciągłości funkcjonowania w biznesie przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania majątkiem oraz

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B.

M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. M. Gawrońska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z sektora 24.42.B. working paper Słowa kluczowe: planowanie finansowe, prognoza sprzedaży

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economics health- Polish entities health. E. Antczak, S. Gałka, P. Rosół, M. Skórska, Wrocław University

Bardziej szczegółowo

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem.

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia współpracującego, na przykładzie przedsiębiorstwa z 21- Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Kinga Pacyńska

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach

Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach Nadwyżka operacyjna w jednostkach samorządu terytorialnego w latach 2013-2015 Warszawa, wrzesień 2016 Spis treści Wprowadzenie... 2 Część I Wykonanie budżetów jednostek samorządu terytorialnego... 4 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji

Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji Rafal Koziarski, Ewelina Brylak, Monika Bulka To cite this version: Rafal Koziarski, Ewelina Brylak, Monika

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case. A. Pietrusiak Wroclaw University of Economics Niniejsza praca

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach

WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach WSKAŹNIKI do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2012-2014 Warszawa 2015 SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich IV. Wskaźniki dla gmin

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży

M.Kowal J. Raplis. Wroclaw University of Economics. Planowanie przychodów ze sprzedaży M.Kowal J. Raplis Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży handlu hurtowego Słowa kluczowe: planowanie finansowe, analiza sprawozdań finansowych,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics

D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics D. Grzebieniowska, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej JEL Classification: L90 Słowa kluczowe: planowanie finansowe,

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010

Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 MINISTERSTWO FINANSÓW Wskaźniki do oceny sytuacji finansowej jednostek samorządu terytorialnego w latach 2008-2010 Warszawa 2011 r. SPIS TREŚCI I. Wstęp II. III. Opis wskaźników Wskaźniki dla gmin miejskich

Bardziej szczegółowo

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics

I.Kiepura, Wroclaw University of Economics I.Kiepura, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na podstawie przedsiębiorstwa z branży 42 - Roboty związane z budową obiektów inżynierii lądowej i wodnej. JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.211 roku Niedrzwica Duża, 212 ` 1. Rozmiar działalności Banku Spółdzielczego mierzony wartością sumy bilansowej,

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms

Sara Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Sara Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post - Crisis Cach Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie gotówką w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC)

Słowa kluczowe: zarządzanie wartością przedsiębiorstwa, VBM, średni ważony koszt kapitału (WACC) Fabiszewska A., Wroclaw University of Economics Szustak K., Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży odzieżowej Working paper JEL Classification:

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku

wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień roku BANKSPÓŁDZIELCZY wniedrzwicydużej Analiza wyników ekonomiczno-finansowych Banku Spółdzielczego w Niedrzwicy Dużej na dzień 31.12.2011 roku Niedrzwica Duża, 2012 ` 1. Rozmiar działalności banku spółdzielczego

Bardziej szczegółowo

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie zapasami, model EOQ, model VBEOQ

Słowa kluczowe: Finanse przedsiębiorstwa, zarządzanie zapasami, model EOQ, model VBEOQ A.Nied Wroclaw University of Economics Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży produkująca produkty z gumy i tworzyw sztucznych Post-Crisis Inventory Management in

Bardziej szczegółowo

M.Szczepaniak. Wroclaw University of Economics

M.Szczepaniak. Wroclaw University of Economics M.Szczepaniak Wroclaw University of Economics Krótkoterminowe planowanie finansowe na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transport lotniczy (PKD 5) Słowa kluczowe: zarządzanie zapasami, zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r.

Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 25 kwietnia 2017 r. Poz. 832 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 12 kwietnia 2017 r. w sprawie wskaźników ekonomiczno-finansowych niezbędnych

Bardziej szczegółowo

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną

Liczba godzin Punkty ECTS Sposób zaliczenia. ćwiczenia 16 zaliczenie z oceną Wydział: Zarządzanie i Finanse Nazwa kierunku kształcenia: Zarządzanie Rodzaj przedmiotu: podstawowy Opiekun: prof. nadzw. dr hab. Piotr Szczepankowski Poziom studiów (I lub II stopnia): I stopnia Tryb

Bardziej szczegółowo

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE

KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE KOMENTARZ ZARZĄDU NA TEMAT CZYNNIKÓW I ZDARZEŃ, KTÓRE MIAŁY WPŁYW NA OSIĄGNIETE WYNIKI FINANSOWE 11 Niniejszy raport prezentuje wybrane dane bilansu oraz rachunku zysków i strat, przepływy pieniężne i

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I

PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I PLANOWANIE FINANSOWE D R K A R O L I N A D A S Z Y Ń S K A - Ż Y G A D Ł O I N S T Y T U T Z A R Z Ą D Z A N I A F I N A N S A M I INFORMACJE ORGANIZACYJNE 15 h wykładów 5 spotkań po 3h Konsultacje: pok.313a

Bardziej szczegółowo

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic

B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic B. Gabinet M. Zawadzka Wroclaw University of Economic Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na podstawie przedsiębiorstw z branży uprawy rolne, chów i hodowla zwierząt, łowiectwo Słowa kluczowe: zarządzanie

Bardziej szczegółowo