Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży"

Transkrypt

1 Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution of clothing M. Bąk Wroclaw University of Economics Streszczenie: W niniejszym raporcie przeprowadzono analizę ryzyka w oparciu o zarządzanie aktywami obrotowymi przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Poprzez zastosowanie strategii finansowania aktywów bieżących, możliwa jest realizacja maksymalizacji wartości przedsiębiorstwa, co jest związane ściśle z pomnażaniem zysku dla właścicieli. Zastosowanie strategii pozwala na pomiar ryzyka na jakie, może pozwolić sobie dane przedsiębiorstwo, by prawidłowo realizować cele przedsiębiorstwa. Słowa kluczowe: zarządzanie ryzykiem przedsiębiorstwa, maksymalizacja wartości przedsiębiorstwa, strategie finansowania aktywów bieżących Abstract: In this report, a risk analysis based on current assets management companies in the clothing industry. Through the use of current assets financing strategy, can be implemented to maximize the value of the company, which is associated closely with the multiplication of profit for the owners. Use strategy allows the measurement of risk that can not afford the firm to properly implement the objectives of the company. Key words: enterprise risk management, maximizing the value of the company, strategies for financing current assets 1

2 JEL Classification: A10 Rencenzent 1: K. Ladra Link do recenzji: _przyk_adzie_przedsi_biorstwa_zajmuj_cego_si_projektowaniem_i_dystrybucj_odzie_y_aut orstwa_m_b_k/ Rencenzent 2: K. Pacyńska Link do recenzji: _przyk_adzie_przedsi_biorstwa_zajmuj_cego_si_projektowaniem_i_dystrybucj_odzie_y/ Wstęp Istotnym aspektem decyzji inwestycyjnych związanych z lokowaniem i wykonywaniem kapitału jest ryzyko, które w ścisły sposób wiąże się z podejmowaniem przedsięwzięć. Ryzyko to może cechować się różnorodnością, i dlatego też prócz analizy finansowej ważnym kryterium decyzyjnym będzie stopień ryzyka. Teoretycznie zwiększenie ryzyka powoduje możliwość uzyskania większych korzyści i odwrotnie 1. Inwestor, który zdecyduje się na realizację przedsięwzięcia o większym stopniu ryzyka w stosunku do innych projektów, musi liczyć się z koniecznością oceny, o ile większe muszą być korzyści z dokonanej inwestycji, by zrekompensować większe ryzyko. Analiza ryzyka związanego z zarządzaniem aktywami obrotowymi, ściśle związana jest z wartością przedsiębiorstwa. Stosowanie strategii 1 Finanse firmy, pod red.: J. Kowalczyk, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1993, str. 96 2

3 finansowania aktywów ma za zadanie realizować główny cel zarządzania przedsiębiorstwem maksymalizować bogactwo właścicieli. Strategie finansowania aktywów bieżących Stosowanie metody strategii finansowania aktywów bieżących, służy ustaleniu optymalnego poziomu i struktury aktywów przy uwzględnieniu poziomu towarzyszącego ryzyka. W analizie finansowej wyróżniamy trzy rodzaje strategii. Strategia agresywna finansowania aktywów bieżących, opiera się na założeniu, że znaczna część stałego i całość zmiennego zapotrzebowania przedsiębiorstwa na źródła finansowania związane z aktywami bieżącymi pochodzi z finansowania krótkoterminowego. Zaletą tej strategii jest relatywnie niski koszt finansowania zewnętrznego, co wynika z faktu, że koszt finansowania krótkoterminowego jest z założenia niższy od długoterminowego. Wadą natomiast jest wysoki poziom ryzyka. 2 Strategia umiarkowana finansowania aktywów bieżących, polega na dostosowaniu do okresu na jaki potrzebne jest finansowanie do długości okresu na jaki potrzebne są aktywa. Stała część aktywów bieżących jest finansowana kapitałem długoterminowym, a zmienna część kapitałem krótkoterminowym. Cechą charakterystyczną strategii umiarkowanej jest przeciętny poziom ryzyka i korzyści związane z finansowaniem. Strategia konserwatywna finansowania aktywów bieżących zakłada zarówno trwały jak i zmienny stan aktywów bieżących, utrzymywany w oparciu o finansowanie długoterminowe. Cechą strategii jest niski poziom ryzyka i niskie korzyści związane z finansowaniem 3. Każda 2 Prezentacja multimedialna - Strategie finansowania aktywów płynnych, autor G. Michalski nych.ppt 3 Prezentacja multimedialna - Strategie finansowe przedsiębiorstwa, autor G. Michalski 9ii19.pdf 3

4 ze strategii obrazuje poziom osiąganej wartości przedsiębiorstwa i rodzaj polityki zarządzania aktywami. Zastosowanie strategii finansowania aktywów bieżących Tabela 1. Porównanie poszczególnych strategii Strategia finansowania kapitału obrotowego AGRESYWNA Strategia finansowania kapitału obrotowego UMIARKOWANA Strategia finansowania kapitału obrotowego KONSERWATYWNA PRZYCHODY ZE SPRZEDAŻY AKTYWA TRWAŁE KAPITAŁ OBROTOWY SUMA BILANSOWA KAPITAŁ ZAANGAŻOWANY KAPITAŁ WŁASNY KAPITAŁ OBCY KAPITAŁ OBCY DŁUGOTERMINOWY KAPITAŁ OBCY KRÓTKOTERMINOWY ZYSK PRZEZ ODSETKAMI I OPODATKOWANIEM ZYSK OPERACYJNY NETTO PO OPODATKOWANIU WOLNE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE PREMIA ZA RYZYKO KOREKTA 0,04 0,015-0,03 WSPÓŁCZYNNIK BETA PO UZWGLĘDNIENIU PREMII ZA RYZYKO 0,89 0,85 0,81 STOPA KOSZTU KAPITAŁU WŁASNEGO 8,40 8,30 8,20 STOPA KOSZTU KAPITAŁU OBCEGO DŁUGOTERMINOWEGO 6,39 6,25 6,01 STOPA KOSZTU KAPITAŁU KRÓTKOTERMINOWEGO 5,01 4,95 4,91 KOSZT KAPITAŁU FINANSUJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWO 6,34 6,29 6,11 PRZYROST WARTOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA , , ,51 Źródło: opracowanie własne na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych przedsiębiorstwa z branży odzieżowej, obliczenia na podstawie Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, s

5 Powyższe obliczenia dowodzą, że analizowane przedsiębiorstwo z branży odzieżowej, w celu maksymalizacji wartości firmy powinno wybrać strategię konserwatywną ze względu na najwyższym poziom przyrostu wartości przedsiębiorstwa. W porównaniu do strategii agresywnej i umiarkowanej, wybrana strategia zakłada najniższy poziom ryzyka, który wynika z finansowania przedsiębiorstwa głównie kapitałem obcym długoterminowym. Jednak należy zwrócić uwagę, że wybierając strategię konserwatywną przedsiębiorstwo ponosi wyższe koszty obsługi długu, ze względu na zależność, że stopy długoterminowe są wyższe od stóp krótkoterminowych, co jest ściśle z okresem finansowania. Zakończenie Podsumowując, należy podkreślić że ryzyko jest nieodłącznym elementem każdej decyzji podejmowanej w przedsiębiorstwie i w znaczny sposób wpływa na wartość firmy. Pełni ważną rolą, dlatego też zarządzający przedsiębiorstwem muszą być świadomi jego istnienia i rozważnie podejmować decyzje. Należy także dokonywać analiz jak ryzyko wpłynie na przedsięwzięcie. W procesach decyzyjnych należy uwzględniać fakt, że może ono wpłynąć pozytywnie lub negatywnie. Decyzje podejmowane w zakresie zarządzania wartością przedsiębiorstwa mają kluczowy wpływ na realizację celów działalności. Rozważne przedsiębiorstwo chcąc w prawidłowy sposób wykorzystywać finansowanie aktywów bieżących powinno dokonać wyboru strategii, która pozwoli na zwiększenie przyrostu wartości przedsiębiorstwa i tym samym maksymalizację bogactwa właścicieli. 5

6 Bibliografia: E.F. Brigham, J.F. Houston, Podstawy zarządzania finansami, PWE, Warszawa 2005, Damodaran A., Finanse korporacyjne., Wydawnictwo HELION, Gliwice 2001, Finanse firmy, pod red.: J. Kowalczyk, Wydawnictwo Międzynarodowej Szkoły Zarządzania, Warszawa 1993 Golawska-Witkowska G., Rzeczycka A., Zalewski H. (2006) Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Bydgoszcz: Wyd. Oficyna Wydawnicza BRANTA Holliwell J., Ryzyko finansowe. Metody identyfikacji i zarządzania ryzykiem finansowym, K.E. Liber, Warszawa 2001 Michalski G., Płynność finansowa w małych i średnich przedsiębiorstwach, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2013, Michalski G., Wprowadzenie do zarządzania finansami przedsiębiorstw, Wyd. C.H. Beck, Warszawa 2010, Nowak E. (2005) Analiza sprawozdań finansowych. Warszawa: PWE Pomykalska B., Pomykalski P., Analiza finansowa przedsiębiorstw., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa 2007, Prezentacja multimedialna - Strategie finansowania aktywów płynnych, autor G. Michalski nych.ppt. Prezentacja multimedialna - Strategie finansowe przedsiębiorstwa, autor G. Michalski 9ii19.pdf Materiały dydaktyczne dr Grzegorza Michalskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Materiały dydaktyczne dr Dariusza Porębskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu Sprawozdania finansowe z lat z bazy Monitora B Betas by sectors (ostatni dostęp: r.) 6

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi M. Rubczewska P. Robaszewski A. Zygiel Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży dla przedsiębiorstw z branży: Handel hurtowy z wyłączeniem handlu pojazdami samochodowymi

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. P. Karpińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu P. Karpińska Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja samochodów, naczep i przyczep, z wyłączeniem motocykli. WSTĘP

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA

WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Iwetta Budzik-Nowodzińska Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania WARTOŚĆ GODZIWA W WYCENIE PRZEDSIĘBIORSTWA Wprowadzenie Na wycenę wartości przedsiębiorstwa składa się wiele czynności prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości

Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE Tom XV, Zeszyt 10, Część I, http://piz.san.edu.pl Finansowe i organizacyjne aspekty kooperacji nauki i lokalnej przedsiębiorczości Część I Redakcja: Mirosław Wypych, Paweł

Bardziej szczegółowo

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012

Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Materiały i Studia nr 304 Wpływ polityki monetarnej na źródła finansowania przedsiębiorstw w Polsce w latach 1995 2012 Anna Białek-Jaworska, Aneta Dzik, Natalia Nehrebecka Materiały i Studia nr 304 Wpływ

Bardziej szczegółowo

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY

STUDIA I MATERIAŁY V O L U M E 16 N U M B E R 4 TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY V O L U M E 16 N U M B E R 4 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI JOURNAL OF THE POLISH REAL ESTATE SCIENTIFIC SOCIETY OLSZTYN 2 0 0 8 STUDIA I MATERIAŁY TOWARZYSTWA NAUKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI

RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI Patrycja Kowalczyk Katedra Ubezpieczeń Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu RYZYKO ZWIĄZANE Z FINANSOWANIEM NIERUCHOMOŚCI Streszczenie Wraz z rozwojem rynku nieruchomości, rozwinęły się i nadal się rozwijają

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy)

EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Міжнародний збірник наукових праць. Випуск 1(13) УДК 657 EKONOMIKA WYCENY PRZEDSIĘBIORSTWA (dochodowa i księgowa wartość w wycenie firmy) Dudek M., Mazurkiewicz P. W artykule przedstawiono księgowe, proste

Bardziej szczegółowo

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych

Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Jerzy Gwizdała * Pochodne instrumenty finansowe w zarządzaniu ryzykiem w bankach korporacyjnych Wstęp Kontrakty terminowe wprowadzone zostały na globalnych rynkach finansowych w celu zmniejszenia ryzyka,

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON EFFECTIVENESS OF PRIVATE EQUITY IPO PROCESS AT WARSAW STOCK EXCHANGE

IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON EFFECTIVENESS OF PRIVATE EQUITY IPO PROCESS AT WARSAW STOCK EXCHANGE ZN WSH Zarządzanie 2015 (1), s. 61-69 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 06.05.2014 Data recenzji/ Accepted: 16.06.2014; 14.12.2014 Data publikacji/published: 2.03.2015 Źródła

Bardziej szczegółowo

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3

ISBN (wersja drukowana) 978-83-7525-962-9 ISBN (ebook) 978-83-7969-216-3 Ewa Walińska Zakład Rachunkowości, Wydział Zarządzania, Uniwersytet Łódzki 90-237 Łódź, ul. Matejki 22/26 RECENZENCI Dorota Burzyńska, Dorota Czechowska, Joanna Działo, Marianna Greta Monika Marcinkowska,

Bardziej szczegółowo

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI

NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Wydawnictwo Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Płocku NAUKI EKONOMICZNE tom XVI Konkurencyjność przedsiębiorstw i rozwój lokalny w gospodarce rynkowej pod red. Jacka Grzywacza i Sławomira Kowalskiego

Bardziej szczegółowo

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka

FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka PRZEDSIĘBIORCZOŚĆ I ZARZĄDZANIE TOM XII, ZESZYT 13 FINANSE I RACHUNKOWOŚĆ W ZARZĄDZANIU WSPÓŁCZESNYM PRZEDSIĘBIORSTWEM Teoria i praktyka Redakcja naukowa Andrzej Jackiewicz Brodnica 2011 Wydawnictwo dofinansowane

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie

Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Magdalena K. Gąsowska * Wybrane problemy zarządzania ryzykiem operacyjnym w przedsiębiorstwie Wstęp Działalność każdego przedsiębiorstwa jest naturalnie związana z ponoszeniem ryzyka. Znaczna część podmiotów

Bardziej szczegółowo

Alternatywne finansowanie fuzji i przejęć

Alternatywne finansowanie fuzji i przejęć ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 854 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 73 (2015) s. 537 546 Alternatywne finansowanie fuzji i przejęć Zbigniew Kuryłek * Streszczenie: Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE W RESTRUKTURYZACJI CZYNNIKIEM STANOWIĄCYM O WZROŚCIE WARTOŚCI FIRMY

INNOWACJE W RESTRUKTURYZACJI CZYNNIKIEM STANOWIĄCYM O WZROŚCIE WARTOŚCI FIRMY ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO 241 NR 453 EKONOMICZNE PROBLEMY USŁUG NR 8 2007 ARTUR RZEMPAŁA RAFAŁ PIOTR ZIELIŃSKI INNOWACJE W RESTRUKTURYZACJI CZYNNIKIEM STANOWIĄCYM O WZROŚCIE WARTOŚCI

Bardziej szczegółowo

WPŁYW OUTSOURCINGU NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA IMPACT OUTSOURCING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE. Wstęp

WPŁYW OUTSOURCINGU NA KONKURENCYJNOŚĆ PRZEDSIĘBIORSTWA IMPACT OUTSOURCING OF COMPETITIVENESS OF ENTERPRISE. Wstęp STOWARZYSZENIE EKONOMISTÓW Wpływ outsourcingu ROLNICTWA na konkurencyjność I AGROBIZNESU przedsiębiorstwa Roczniki Naukowe tom XVI zeszyt 5 29 Katarzyna Budzyńska Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie WPŁYW

Bardziej szczegółowo

Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego

Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Inwestycje małych i średnich przedsiębiorstw na przykładzie województwa lubelskiego Wiesław Janik Politechnika Lubelska, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów i Rachunkowości e-mail: w.janik@poczta.fm

Bardziej szczegółowo

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej

Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Ireneusz Miciuła * Ryzyko walutowe oraz instrumenty zarządzania nim na przykładzie przedsiębiorstw gospodarki morskiej Wstęp Proces globalizacji i idące za tym zmiany w warunkach gospodarowania i konkurowania

Bardziej szczegółowo

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań

Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie wyniki badań ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 139 150 Polityka dywidend w kontekście relacji inwestorskich spółek notowanych na Giełdzie Papierów

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW Agata Gemzik-Salwach 1 Streszczenie Artykuł poświęcony został możliwościom oceny efektywności usług bankowych na podstawie analizy ich marż odsetkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources

Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Fundusze inwestycyjne jako forma lokowania środków pieniężnych Mutual funds as a form of allocating financial resources Sławomir Ignatiuk Politechnika Białostocka, Wydział Zarządzania, Katedra Finansów

Bardziej szczegółowo

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1

Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Przykładowe opracowanie, o charakterze edukacyjnym, dotyczące Strategii Zarządzania ryzykiem kursowym w Chemia Sp. z o.o. 1 Spis treści Luty 2008 1. WSTĘP... 2 2. ZARZĄDZANIE RYZYKIEM WALUTOWYM... 2 2.1.

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska

Uniwersytet Ekonomiczny. E. Wasilewska, K. Będziejewska Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży zajmującej się produkcją wyrobów z pozostałych mineralnych surowców niemetalicznych. Uniwersytet Ekonomiczny E. Wasilewska,

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 91 (2011)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 91 (2011) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 91 (2011) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2011 KOMITET REDAKCYJNY Wojciech Ciechomski, Alina

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo