Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne."

Transkrypt

1 Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Financial analysis of economic health - a nonprofit institution providing rehabilitation services case. D. Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Streszczenie: Praca przedstawia analizę finansową organizacji non profit, która świadczy usługi rehabilitacyjne. Aby przeprowadzić analizę finansową dla tej organizacji należało użyć i zinterpretować 15 wskaźników z modelu J. Zietlow a. Poprzez analizę tych wskaźników otrzymaliśmy obraz, który dogłębnie pokazuje sytuację finansową firmy. Po interpretacji 15 głównych wskaźników wyliczonych zostało 5 podwskaźników. Interpretacja ich pozwala określić kondycję finansową w różnych okresach od sytuacji w krótkim okresie, poprzez średniookresową, aż po sytuację w długim okresie. Głównym celem pracy było dotarcie do wskaźnika PHI z pracy J. Zietlow a. Słowa kluczowe: Analiza finansowa, kondycja finansowa, Model Zietlow a

2 Summary: The paper presents a financial analysis of the non-profit organization that provides rehabilitation services. To perform a financial analysis of the organization had to use and interpret the 15 indicators of the model J. Zietlow. By analyzing these indicators received a picture that shows the depth financial situation of the company. After the interpretation of the 15 main indicators calculated were 5 sub-indicators concerned. This interpretation allows to determine their financial condition at different times of the situation in the short term, through the medium until the situation in the long term. The main aim was to reach the ratio PHI J. Zietlow. Keywords: Financial analysis, financial condition, Zietlow Model JEL: L11; L31. A10; G2 Recenzent 1. A. Długa Link do recenzji: Recenzent 2. M. Bąk Link do recenzji: ndycji_na_przyk_adzie_instytucji_non_profit_wiadcz_cej_us_ugi_rehabilitacyjne_autorstwa_ D_Sieradzka/888486

3 I. Wstęp W niniejszej pracy podjęta została próba oceny kondycji finansowej organizacji non profit. Aby to zrobić należało wyliczyć i zinterpretować wskaźniki oraz indeks PHI, który został zaproponowany przez J. Zietlowa w artykule A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability. Wskaźnik PHI opisany jest przez autora jako wskaźnik, który skupia się na wielu aspektach sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Do analizy wybrano organizację non profit, której celami są: promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych, aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, a także ochrona i promocja zdrowia. Przy wyborze tej organizacji kierowałam się dostępem bilansów jak i rachunku wyników. Organizacja non-profit działa na rynku od 2005 roku, czyli w przedstawionej pracy będziemy mogli zaobserwować jak wyglądały wskaźniki dla tego przedsiębiorstwa od początku istnienia.

4 II. Analiza finansowa organizacji non profit. Tabela 1. Natural Logarithm of Age Non-Profit 0 0,69 1,10 1,39 1,61 1,79 Pierwszy ze wskaźników - wskaźnik wieku mierzy trwałość organizacji. Z każdym rokiem jest ona większa, ponieważ organizacja znajduje się dłużej na rynku. Tabela 2. Natural Logarithm of Size Non-Profit 12,23 13,76 14,65 15,71 16,07 16,09 Kolejny wskaźnik to logarytm naturalny rozmiaru, określa on elastyczność i stabilność finansową firmy. Stabilność w badanym przedsiębiorstwie wzrasta z roku na rok, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem. Tabela 3. Asset Instability Index Non-Profit 1,33 2,25 3,37 2,74 4,99 2,49 Przez pierwsze trzy lata organizacja posiadała trend wzrostu aktywów. Następnie nastąpiło załamanie trendu i nastąpił spadek, po czym bardzo silny wzrost i w roku 2010 ponowny spadek, takie wahanie może powodować większą ostrożność przy udzielaniu pożyczek.

5 Tabela 4. Cash Reserve Sufficiency Ratio Non-Profit 1,56 1,67 1,59 2,02 2,21 1,94 Wskaźnik ten przedstawia zdolność organizacji do pokrycia wydatków pieniężnych z nieograniczoną gotówką. Im wyższa wartość tego indeksu tym lepiej, ponieważ świadczy to o lepszej kondycji finansowej firmy. W przypadku organizacji non profit widzimy, że posiada ona duże zdolności i raczej można zaobserwować tendencję wzrostową. Tabela 5. Modified Cash Ratio Non-Profit 0,02 0,74 0,93 0,98 0,97 0,95 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki to stosunek inwestycji krótkoterminowych do aktywów. Indeks ten pokazuje zdolność firmy do regulacji bieżących zobowiązań za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów. Omawiana organizacja non profit posiada nadpłynność finansową, ponieważ wartości są co roku powyżej zera, a dodatkowo z roku na rok wzrastał, aby przez cztery ostatnie lata utrzymywać się na zbliżonym poziomie. Tabela 6. Target Liquidity Lambda Non-Profit 1,32 1,87 3,12 4,75 6,55 7,37 Sytuacja w organizacji non profit jest bardzo dobra, ponieważ ich sytuacja finansowa jest zabezpieczona w dużym stopniu płynnymi aktywami. Do tego z roku na rok wartość wskaźnika wzrasta co zapewnia jeszcze większe zabezpieczenie. Brak wypłacalności w badanych okresach nie groził temu przedsiębiorstwu.

6 Tabela 7. Current Liquidity Index (CLI) Non-Profit Wartość kolejnego wskaźnika przez wszystkie lata wynosi zero, ponieważ organizacja nie posiada żadnych płatnych obligacji krótkoterminowych, dzierżawy ani płatności pochodzących z tytułu obligacji. Tabela 8. Operating Cash Flow Ratio Non-Profit ,81-42,49 Za pomocą tego wskaźnika można ocenić płynność spółki w krótkim terminie. Dzięki niemu możemy dokładniej ocenić jakie zobowiązania zostały już opłacone. Płynność przez pierwsze cztery lata wynosiła zero, ponieważ organizacja nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych. Tabela 9. Asset Ratio Non-Profit 0,94 5,72 22,40 0,99 0,97 0,96 Kolejny wskaźnik mierzy stosunek aktywów obrotowych do sumy bilansowej. Wskaźnik ten należy do grupy wskaźników, które mówią o wypłacalności przedsiębiorstwa. Ta organizacja jest na stabilnym poziomie wypłacalności, a bardzo duże wzrosty tego wskaźnika nastąpiły w latach

7 Tabela 10. Administrative Expense Ratio Non-Profit 0,04 0,06 0,02 0,07 0,07 0,07 Następny współczynnik mierzy zdolność organizacji do zarządzania kosztami administracyjnymi. Wyższe wartości tego wskaźnika wskazują na lepszą kondycję finansową firmy. W naszym przypadku, może nie są to wysokie wskaźniki, ale na pewno ukazują, że ta sytuacja finansowa jest na stabilnym poziomie. Tabela 11. Net Surplus Non-Profit , , , , , ,46 Nadwyżka netto to wskaźnik, który pokazuje jak duże są zyski, kiedy odejmiemy koszty operacyjne, podatki, koszty ubezpieczeń, odsetki i dywidendy. Najniższa nadwyżka wystąpiła w pierwszym roku działalności, natomiast największą nadwyżkę organizacja zanotowała w roku Tabela 12. Contribution Ratio Non-Profit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Wkład wniesiony w przypadku tej organizacji nie występuje, dlatego też przyjęłam wartość 1 dla tego wskaźnika, ponieważ pożądana jest jak najniższa wartość tego wskaźnika.

8 Tabela 13. Self-Financing Ratio Non-Profit 0,69 0,82 1,19 1,52 1,23 1,20 Wskaźnik ten wskazuje na jakim poziomie występuje samofinansowanie przedsiębiorstwa. Im jest o większy, tym oznacza zdrowszą kondycję finansową, ponieważ odzwierciedla zarówno mniejsze wykorzystanie długu. Wartość na przestrzeni lat dla organizacji rosła, a następnie zmalała, ale po pierwszych dwóch latach działalności utrzymuje się powyżej 1, co oznacza dobrą kondycję finansową. Tabela 14. Financial Debt Ratio Non-Profit 0,3850 0,1115 0,0320 0,0054 0,0013 0,0022 Przedostatni wskaźnik pokazuje stosunek całkowitego zadłużenia do aktywów ogółem i może być interpretowany jako część majątku spółki, która jest finansowana z długu. Największe zadłużenie organizacja posiadała na początku działalności, potem z roku na rok malała, aby zatrzymać się na bardzo niskim poziomie, co dobrze świadczy o jej kondycji finansowej. Tabela 15. Fundraising Ratio Non-Profit 0,45 0,50 0,63 0,46 0,53 0,72 Ostatni z podstawowych wskaźników, ukazuje stosunek kosztów działalności do osiąganych przychodów. Im ta wartość jest niższa tym lepiej. Omawiana organizacja non-profit ukazuje tendencję wzrostową kosztów w okresach trzyletnich.

9 Tabela 16. General subscore Non-Profit 4,03 5,41 6,21 6,92 7,32 7,55 Im przedsiębiorstwo jest większe i bardziej dojrzałe, tym uzyskuje wyższą wartość tego wskaźnika, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach, ponieważ instytucja z roku na rok osiąga wyższą wartość tego wskaźnika. Każde przedsiębiorstwo oczekuje wzrostu tego podwskaźnika. Tabela 17. Immediate-Term subscore Non-Profit 3,27 12,92 16,21 18,84 20,50 20,60 Średnioterminowy podwskaźnik obrazuje bieżącą płynność przedsiębiorstwa w okresie do 3 miesięcy. Na jego podstawie określamy średnioterminową kondycję finansową firmy. Omawiana organizacja non profit ma wartości na bardzo wysokim poziomie, z każdym rokiem wartości wzrastają, co oznacza, że kondycja finansowa się umacnia. Tabela 18. Short-Term subscore Non-Profit 6,54 38,26 147,97 7,11 57,15-24,98 W tej organizacji non profit widzimy bardzo duże wahania wartości tego wskaźnika. Przez pierwsze 3 lata następuje bardzo duży wzrost, w latach przyjmuje on wartość maksymalną, czyli 10, co jest idealnym scenariuszem, natomiast w roku 2008 następuje nagły spadek, aby w 2009 roku ponownie osiągnąć wartość 10. Tąpnięcie wystąpiło w 2010 roku, kiedy to wartość wskaźnika spadła poniżej 0.

10 Tabela 19. Medium-Term subscore Non-Profit -0,59 1,58 6,83 35,22 42,80 20,41 W omawianej organizacji non profit wartości tego podwskaźnika z roku na rok wzrastają, co wskazuje na wzrost kondycji finansowej firmy. Organizacja non stop zwiększa swoją płynność, wypłacalność i elastyczność finansową. W ostatnim roku wartość wskaźnika zmalało dwukrotnie, ale mimo wszystko jest na wysokim poziomie. Tabela 20. PHI Non-Profit 3,56 17,50 52,86 17,40 34,63 5,58 Ostatni ze wskaźników, pokazuje, że przedsiębiorstwo znajduje się na stabilnym poziomie, ale występują bardzo duże wahania wartości. Występowały wzrosty wartości nawet pięciokrotne w latach Największy spadek to strata aż 600% na przełomie 2009 i 2010 roku.

11 III. Podsumowanie Na podstawie wszystkich dostępnych bilansów i sprawozdań finansowych omawianej organizacji non profit, uważam, że wszystkie wskaźniki omówione przez John a Zietlow a w artykule A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability zostały dokładnie obliczone i dogłębnie przeanalizowane. Praca ta potwierdziła, że wskaźniki te ukazują sytuację finansową przedsiębiorstwa w każdym segmencie i w różnych okresach. Przede wszystkim wzięte zostały pod uwagę takie dane jak rozmiar czy okres, w którym organizacja non profit działa na rynku. Wskaźniki analizowane były aż dla 6 lat, co rzadko się zdarza, ponieważ najczęściej do analiz brany jest trzyletni horyzont czasowy. Właśnie to pozwoliło na ocenę sytuacji finansowej w znacznie szerszym zakresie. Ta analiza dotyczyła rentowności, a także wypłacalności przedsiębiorstwa. Wyliczone pięć podwskaźników Zietlow a przedstawia kondycję finansową wybranej organizacji non profit. Na ich podstawie osoby zarządzające przedsiębiorstwem są w stanie zaproponować rozwiązania, które będą dążyły do jeszcze lepszej kondycji finansowej firmy.

12 IV. Literatura 1. Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability ; September 2012; (ostatni dostęp ) 2. Sprawozdanie finansowe pozyskane z (ostatni dostęp ) 3. Rybicki P. Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie? Warszawa 2009, Poltex 4. Noworudzki G. Zestawienie i interpretacja wskaźników finansowych, (ostatni dostęp ). 5. (ostatni dostęp ) 6. Świderska G. K. Jak czytać sprawozdanie finansowe. Warszawa 2011, Difin 7. (ostatni dostęp ) 8. T. Dudycz, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wrocław, Wydawnictwo Indygo Zahir Media Pomykalska B., Pomykalski P. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN 10. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd: PWE, Chen, G. Does Meeting Standards Affect Charitable Giving? Nonprofit Management & Leadership, Materiały dydaktyczne dr Dariusza Porębskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 13. T. Dudycz, Analiza finansowa, wydawnictwo AE we Wrocławiu, E. Nowak, Wskaźniki finansowe jako źródło informacji analitycznej Controlling i Rachunkowość zarządcza, (ostatni dostęp )

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na rynku bankowym. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W mojej pracy skupię się na

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM M. Wiącek, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Celem niniejszego artykułu jest zbadanie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej M. Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została przygotowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA Kamil Gołuchowski Uniwersytet Szczeciński Streszczenie W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW Agata Gemzik-Salwach 1 Streszczenie Artykuł poświęcony został możliwościom oceny efektywności usług bankowych na podstawie analizy ich marż odsetkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ

KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBRANYCH SPÓŁEK BRANŻY SPOŻYWCZEJ METODY ILOŚCIOWE W BADANIACH EKONOMICZNYCH Tom XII/2, 2011, str. 365 372 KOSZT KAPITAŁU, JAKO ELEMENT OCENY SYTUACJI FINANSOWEJ WYBANYCH SPÓŁEK BANŻY SPOŻYWCZEJ Beata Szczecińska Zakład Analizy Systemowej

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza stanu finansowego spółek w latach 2007 2012

Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza stanu finansowego spółek w latach 2007 2012 Marta Pastwa Wyższa Szkoła Turystyki i Języków Obcych w Warszawie Spółki turystyczne na Warszawskiej Giełdzie Papierów Wartościowych. Analiza stanu finansowego spółek w latach 2007 2012 TOURIST COMPANIES

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HIERARCHICZNEJ WARDA

OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HIERARCHICZNEJ WARDA OCENA SYTUACJI FINANSOWEJ BANKÓW KOMERCYJNYCH Z WYKORZYSTANIEM METODY HIERARCHICZNEJ WARDA Anna Bieniasz 1, Anna Majchrzak 2 Streszczenie W artykule dokonano oceny sytuacji finansowej banków komercyjnych

Bardziej szczegółowo

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013

Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata 2011-2013 COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA WYDZIAŁ NAUK STOSOWANYCH Kierunek: Finanse i rachunkowość Robert Bąkowski Nr albumu: 9871 Projekt: Analiza finansowa spółki giełdowej KOMPUTRONIK S.A. za lata

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKÓW INDEKSACJI OBLIGACJI SKARBOWYCH

ANALIZA ALTERNATYWNYCH WSKAŹNIKÓW INDEKSACJI OBLIGACJI SKARBOWYCH STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2014, vol. 2, no. 2 (263) Marta Pszczółkowska Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu, Wydział Ekonomii, Katedra Teorii Pieniądza i Polityki Pieniężnej marta.pszczolkowska1@gmail.com

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 PIOTR WAŚNIEWSKI Uniwersytet Szczeciński FUNDUSZE INWESTYCYJNE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ W

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena inwestycji efektywnym narzędziem controllingu finansowego

Analiza i ocena inwestycji efektywnym narzędziem controllingu finansowego mgr inż. Beata Urbanowicz Instytut Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska mgr inż. Adam Koliński Katedra Informacji Logistycznej i Informatyki Wyższa Szkoła Logistyki w Poznaniu Analiza i ocena

Bardziej szczegółowo

Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną

Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną Zeszyty Naukowe nr 822 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Katedra Ekonomiki Nieruchomości i Procesu Inwestycyjnego Zasady i zakres analizy ekonomicznej zarządzania nieruchomością komercyjną 1.

Bardziej szczegółowo

Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem.

Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. Tytuł pracy: Analiza finansowa przedsiębiorstwa z branży 50- transport wodny z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. Joanna Jadach Jonczyk Małgorzata Jankowska Paulina Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK MAGDALENA BASZURO ANNA DWORAKOWSKA MATEUSZ SZEWCZYK

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie produkcyjnym. Value and Risk Management in manufacturing company. R. Sip, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W raporcie zostały przeanalizowane

Bardziej szczegółowo

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y

O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y Biznes plan 1 Pojęcie biznes plan wywodzi się z języka angielskiego (business plan) i oznacza plan, projekt interesu, przedsięwzięcia. Biznes plan możemy rozumieć też jako plan działania przedsiębiorstwa.

Bardziej szczegółowo

Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych

Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych Zeszyty Naukowe nr 849 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2011 Katedra Rachunkowości Finansowej Wskaźniki rynku kapitałowego wykorzystywane do badania efektywności jednostek gospodarczych 1 Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo