Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne."

Transkrypt

1 Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Financial analysis of economic health - a nonprofit institution providing rehabilitation services case. D. Sieradzka Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw University of Economics Streszczenie: Praca przedstawia analizę finansową organizacji non profit, która świadczy usługi rehabilitacyjne. Aby przeprowadzić analizę finansową dla tej organizacji należało użyć i zinterpretować 15 wskaźników z modelu J. Zietlow a. Poprzez analizę tych wskaźników otrzymaliśmy obraz, który dogłębnie pokazuje sytuację finansową firmy. Po interpretacji 15 głównych wskaźników wyliczonych zostało 5 podwskaźników. Interpretacja ich pozwala określić kondycję finansową w różnych okresach od sytuacji w krótkim okresie, poprzez średniookresową, aż po sytuację w długim okresie. Głównym celem pracy było dotarcie do wskaźnika PHI z pracy J. Zietlow a. Słowa kluczowe: Analiza finansowa, kondycja finansowa, Model Zietlow a

2 Summary: The paper presents a financial analysis of the non-profit organization that provides rehabilitation services. To perform a financial analysis of the organization had to use and interpret the 15 indicators of the model J. Zietlow. By analyzing these indicators received a picture that shows the depth financial situation of the company. After the interpretation of the 15 main indicators calculated were 5 sub-indicators concerned. This interpretation allows to determine their financial condition at different times of the situation in the short term, through the medium until the situation in the long term. The main aim was to reach the ratio PHI J. Zietlow. Keywords: Financial analysis, financial condition, Zietlow Model JEL: L11; L31. A10; G2 Recenzent 1. A. Długa Link do recenzji: Recenzent 2. M. Bąk Link do recenzji: ndycji_na_przyk_adzie_instytucji_non_profit_wiadcz_cej_us_ugi_rehabilitacyjne_autorstwa_ D_Sieradzka/888486

3 I. Wstęp W niniejszej pracy podjęta została próba oceny kondycji finansowej organizacji non profit. Aby to zrobić należało wyliczyć i zinterpretować wskaźniki oraz indeks PHI, który został zaproponowany przez J. Zietlowa w artykule A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability. Wskaźnik PHI opisany jest przez autora jako wskaźnik, który skupia się na wielu aspektach sytuacji finansowej przedsiębiorstwa. Do analizy wybrano organizację non profit, której celami są: promowanie działalności rehabilitacyjnej niepełnosprawnych, aktywizowanie ludzi zdrowych, a zwłaszcza młodzieży, na rzecz działalności rehabilitacyjnej, inicjowanie i wspieranie działalności naukowo-badawczej i popularno-naukowej w zakresie teorii i praktyki rehabilitacyjnych osób niepełnosprawnych, a także ochrona i promocja zdrowia. Przy wyborze tej organizacji kierowałam się dostępem bilansów jak i rachunku wyników. Organizacja non-profit działa na rynku od 2005 roku, czyli w przedstawionej pracy będziemy mogli zaobserwować jak wyglądały wskaźniki dla tego przedsiębiorstwa od początku istnienia.

4 II. Analiza finansowa organizacji non profit. Tabela 1. Natural Logarithm of Age Non-Profit 0 0,69 1,10 1,39 1,61 1,79 Pierwszy ze wskaźników - wskaźnik wieku mierzy trwałość organizacji. Z każdym rokiem jest ona większa, ponieważ organizacja znajduje się dłużej na rynku. Tabela 2. Natural Logarithm of Size Non-Profit 12,23 13,76 14,65 15,71 16,07 16,09 Kolejny wskaźnik to logarytm naturalny rozmiaru, określa on elastyczność i stabilność finansową firmy. Stabilność w badanym przedsiębiorstwie wzrasta z roku na rok, co jest bardzo pożądanym zjawiskiem. Tabela 3. Asset Instability Index Non-Profit 1,33 2,25 3,37 2,74 4,99 2,49 Przez pierwsze trzy lata organizacja posiadała trend wzrostu aktywów. Następnie nastąpiło załamanie trendu i nastąpił spadek, po czym bardzo silny wzrost i w roku 2010 ponowny spadek, takie wahanie może powodować większą ostrożność przy udzielaniu pożyczek.

5 Tabela 4. Cash Reserve Sufficiency Ratio Non-Profit 1,56 1,67 1,59 2,02 2,21 1,94 Wskaźnik ten przedstawia zdolność organizacji do pokrycia wydatków pieniężnych z nieograniczoną gotówką. Im wyższa wartość tego indeksu tym lepiej, ponieważ świadczy to o lepszej kondycji finansowej firmy. W przypadku organizacji non profit widzimy, że posiada ona duże zdolności i raczej można zaobserwować tendencję wzrostową. Tabela 5. Modified Cash Ratio Non-Profit 0,02 0,74 0,93 0,98 0,97 0,95 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki to stosunek inwestycji krótkoterminowych do aktywów. Indeks ten pokazuje zdolność firmy do regulacji bieżących zobowiązań za pomocą gotówki i jej ekwiwalentów. Omawiana organizacja non profit posiada nadpłynność finansową, ponieważ wartości są co roku powyżej zera, a dodatkowo z roku na rok wzrastał, aby przez cztery ostatnie lata utrzymywać się na zbliżonym poziomie. Tabela 6. Target Liquidity Lambda Non-Profit 1,32 1,87 3,12 4,75 6,55 7,37 Sytuacja w organizacji non profit jest bardzo dobra, ponieważ ich sytuacja finansowa jest zabezpieczona w dużym stopniu płynnymi aktywami. Do tego z roku na rok wartość wskaźnika wzrasta co zapewnia jeszcze większe zabezpieczenie. Brak wypłacalności w badanych okresach nie groził temu przedsiębiorstwu.

6 Tabela 7. Current Liquidity Index (CLI) Non-Profit Wartość kolejnego wskaźnika przez wszystkie lata wynosi zero, ponieważ organizacja nie posiada żadnych płatnych obligacji krótkoterminowych, dzierżawy ani płatności pochodzących z tytułu obligacji. Tabela 8. Operating Cash Flow Ratio Non-Profit ,81-42,49 Za pomocą tego wskaźnika można ocenić płynność spółki w krótkim terminie. Dzięki niemu możemy dokładniej ocenić jakie zobowiązania zostały już opłacone. Płynność przez pierwsze cztery lata wynosiła zero, ponieważ organizacja nie posiadała zobowiązań krótkoterminowych. Tabela 9. Asset Ratio Non-Profit 0,94 5,72 22,40 0,99 0,97 0,96 Kolejny wskaźnik mierzy stosunek aktywów obrotowych do sumy bilansowej. Wskaźnik ten należy do grupy wskaźników, które mówią o wypłacalności przedsiębiorstwa. Ta organizacja jest na stabilnym poziomie wypłacalności, a bardzo duże wzrosty tego wskaźnika nastąpiły w latach

7 Tabela 10. Administrative Expense Ratio Non-Profit 0,04 0,06 0,02 0,07 0,07 0,07 Następny współczynnik mierzy zdolność organizacji do zarządzania kosztami administracyjnymi. Wyższe wartości tego wskaźnika wskazują na lepszą kondycję finansową firmy. W naszym przypadku, może nie są to wysokie wskaźniki, ale na pewno ukazują, że ta sytuacja finansowa jest na stabilnym poziomie. Tabela 11. Net Surplus Non-Profit , , , , , ,46 Nadwyżka netto to wskaźnik, który pokazuje jak duże są zyski, kiedy odejmiemy koszty operacyjne, podatki, koszty ubezpieczeń, odsetki i dywidendy. Najniższa nadwyżka wystąpiła w pierwszym roku działalności, natomiast największą nadwyżkę organizacja zanotowała w roku Tabela 12. Contribution Ratio Non-Profit 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 1,00 Wkład wniesiony w przypadku tej organizacji nie występuje, dlatego też przyjęłam wartość 1 dla tego wskaźnika, ponieważ pożądana jest jak najniższa wartość tego wskaźnika.

8 Tabela 13. Self-Financing Ratio Non-Profit 0,69 0,82 1,19 1,52 1,23 1,20 Wskaźnik ten wskazuje na jakim poziomie występuje samofinansowanie przedsiębiorstwa. Im jest o większy, tym oznacza zdrowszą kondycję finansową, ponieważ odzwierciedla zarówno mniejsze wykorzystanie długu. Wartość na przestrzeni lat dla organizacji rosła, a następnie zmalała, ale po pierwszych dwóch latach działalności utrzymuje się powyżej 1, co oznacza dobrą kondycję finansową. Tabela 14. Financial Debt Ratio Non-Profit 0,3850 0,1115 0,0320 0,0054 0,0013 0,0022 Przedostatni wskaźnik pokazuje stosunek całkowitego zadłużenia do aktywów ogółem i może być interpretowany jako część majątku spółki, która jest finansowana z długu. Największe zadłużenie organizacja posiadała na początku działalności, potem z roku na rok malała, aby zatrzymać się na bardzo niskim poziomie, co dobrze świadczy o jej kondycji finansowej. Tabela 15. Fundraising Ratio Non-Profit 0,45 0,50 0,63 0,46 0,53 0,72 Ostatni z podstawowych wskaźników, ukazuje stosunek kosztów działalności do osiąganych przychodów. Im ta wartość jest niższa tym lepiej. Omawiana organizacja non-profit ukazuje tendencję wzrostową kosztów w okresach trzyletnich.

9 Tabela 16. General subscore Non-Profit 4,03 5,41 6,21 6,92 7,32 7,55 Im przedsiębiorstwo jest większe i bardziej dojrzałe, tym uzyskuje wyższą wartość tego wskaźnika, co znajduje odzwierciedlenie w uzyskanych wynikach, ponieważ instytucja z roku na rok osiąga wyższą wartość tego wskaźnika. Każde przedsiębiorstwo oczekuje wzrostu tego podwskaźnika. Tabela 17. Immediate-Term subscore Non-Profit 3,27 12,92 16,21 18,84 20,50 20,60 Średnioterminowy podwskaźnik obrazuje bieżącą płynność przedsiębiorstwa w okresie do 3 miesięcy. Na jego podstawie określamy średnioterminową kondycję finansową firmy. Omawiana organizacja non profit ma wartości na bardzo wysokim poziomie, z każdym rokiem wartości wzrastają, co oznacza, że kondycja finansowa się umacnia. Tabela 18. Short-Term subscore Non-Profit 6,54 38,26 147,97 7,11 57,15-24,98 W tej organizacji non profit widzimy bardzo duże wahania wartości tego wskaźnika. Przez pierwsze 3 lata następuje bardzo duży wzrost, w latach przyjmuje on wartość maksymalną, czyli 10, co jest idealnym scenariuszem, natomiast w roku 2008 następuje nagły spadek, aby w 2009 roku ponownie osiągnąć wartość 10. Tąpnięcie wystąpiło w 2010 roku, kiedy to wartość wskaźnika spadła poniżej 0.

10 Tabela 19. Medium-Term subscore Non-Profit -0,59 1,58 6,83 35,22 42,80 20,41 W omawianej organizacji non profit wartości tego podwskaźnika z roku na rok wzrastają, co wskazuje na wzrost kondycji finansowej firmy. Organizacja non stop zwiększa swoją płynność, wypłacalność i elastyczność finansową. W ostatnim roku wartość wskaźnika zmalało dwukrotnie, ale mimo wszystko jest na wysokim poziomie. Tabela 20. PHI Non-Profit 3,56 17,50 52,86 17,40 34,63 5,58 Ostatni ze wskaźników, pokazuje, że przedsiębiorstwo znajduje się na stabilnym poziomie, ale występują bardzo duże wahania wartości. Występowały wzrosty wartości nawet pięciokrotne w latach Największy spadek to strata aż 600% na przełomie 2009 i 2010 roku.

11 III. Podsumowanie Na podstawie wszystkich dostępnych bilansów i sprawozdań finansowych omawianej organizacji non profit, uważam, że wszystkie wskaźniki omówione przez John a Zietlow a w artykule A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability zostały dokładnie obliczone i dogłębnie przeanalizowane. Praca ta potwierdziła, że wskaźniki te ukazują sytuację finansową przedsiębiorstwa w każdym segmencie i w różnych okresach. Przede wszystkim wzięte zostały pod uwagę takie dane jak rozmiar czy okres, w którym organizacja non profit działa na rynku. Wskaźniki analizowane były aż dla 6 lat, co rzadko się zdarza, ponieważ najczęściej do analiz brany jest trzyletni horyzont czasowy. Właśnie to pozwoliło na ocenę sytuacji finansowej w znacznie szerszym zakresie. Ta analiza dotyczyła rentowności, a także wypłacalności przedsiębiorstwa. Wyliczone pięć podwskaźników Zietlow a przedstawia kondycję finansową wybranej organizacji non profit. Na ich podstawie osoby zarządzające przedsiębiorstwem są w stanie zaproponować rozwiązania, które będą dążyły do jeszcze lepszej kondycji finansowej firmy.

12 IV. Literatura 1. Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability ; September 2012; (ostatni dostęp ) 2. Sprawozdanie finansowe pozyskane z (ostatni dostęp ) 3. Rybicki P. Sprawozdanie finansowe. Co mówi o firmie? Warszawa 2009, Poltex 4. Noworudzki G. Zestawienie i interpretacja wskaźników finansowych, (ostatni dostęp ). 5. (ostatni dostęp ) 6. Świderska G. K. Jak czytać sprawozdanie finansowe. Warszawa 2011, Difin 7. (ostatni dostęp ) 8. T. Dudycz, Analiza finansowa jako narzędzie zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wrocław, Wydawnictwo Indygo Zahir Media Pomykalska B., Pomykalski P. Analiza finansowa przedsiębiorstwa. Warszawa 2007, Wydawnictwo Naukowe PWN 10. L. Bednarski, Analiza finansowa w przedsiębiorstwie, wyd: PWE, Chen, G. Does Meeting Standards Affect Charitable Giving? Nonprofit Management & Leadership, Materiały dydaktyczne dr Dariusza Porębskiego, pracownika naukowego Uniwersytetu Ekonomicznego we Wrocławiu 13. T. Dudycz, Analiza finansowa, wydawnictwo AE we Wrocławiu, E. Nowak, Wskaźniki finansowe jako źródło informacji analitycznej Controlling i Rachunkowość zarządcza, (ostatni dostęp )

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej. Financial analysis of the economic health a financial institution case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej. Financial analysis of the economic health a financial institution case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej Financial analysis of the economic health a financial institution case. K. Dudek Uniwersytet ekonomiczny we Wrocławiu Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. J.Jadach, P. Jankowska, M. Lucimińska, I. Łuciów, B. Ożga Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i E. Brylak Wroclaw University of Economics Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, płynność finansowa,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Social environment and its influence on economic health of the

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM K. Karwacka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem owej pracy jest zbadanie kondycji

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego działającego w sektorze budowlanym. Financial analysis of economic health - service company operating in the construction

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Social environment and its influence on economic health of

Bardziej szczegółowo

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w sektorze obuwniczym K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Celem pracy jest ocena kondycji

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej usługi opieki paliatywnej

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej usługi opieki paliatywnej Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej usługi opieki paliatywnej Social environment and its influence on economic health

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Social environment and its impact

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ.

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ. WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ Artur Nowik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Working paper Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego.

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego. Analysis of economic health of the example of Polish food processing industry companies. Ż. Kuduk

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO BRANŻY WYDOBYWCZEJ

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO BRANŻY WYDOBYWCZEJ WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO BRANŻY WYDOBYWCZEJ A. Sokołowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Working Paper

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial Analysis Economic Health of the Example of Polish Institutions

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial Analysis Economic Health of the Example of Polish Institutions Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Financial Analysis Economic Health of the Example of Polish Institutions M. Leder, L. Lis, M. Liebner Wroclaw University of Economics

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. Influence of branch of an enterprise on its economic health Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne Influence of branch of an enterprise on its economic health M. Matyaszczyk, K. Miszczak, R. Trafiałek Wroclaw University of Economics Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego. Financial analysis of economic health manufacturing company case. P. Chudzik Wroclaw University of Economics 1 Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego działającej w charakterze hospicjum. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case. A. Pietrusiak Wroclaw University of Economics Niniejsza praca

Bardziej szczegółowo

branży przetwórczej.

branży przetwórczej. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży przetwórczej. Analysis of the economic health on the example of the production company from the processing industry. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.Wójcik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska Wroclaw University of Economics Streszczenie w języku pracy: Praca dotyczy analizy trzech

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na rynku bankowym. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W mojej pracy skupię się na

Bardziej szczegółowo

M. Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Praca stanowi próbę charakterystyki i oceny wpływu otoczenia społecznego przedsiębiorstwa

M. Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Praca stanowi próbę charakterystyki i oceny wpływu otoczenia społecznego przedsiębiorstwa Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego działającego w branży spożywczej. M. Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Financial analysis of the economic health of the example of companies in the petroleum industry K.Ladra Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego.

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. M. Grad, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Korzeniowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu J. Rogowska, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Bartniak, A. Dąbkowska, E Podgórska, M. Przepióra, K. Świtalska, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego będącej fundacją pomagającą chorym osobom. C. Perzyna, Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM M. Wiącek, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Celem niniejszego artykułu jest zbadanie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji M. Kępa, Wroclaw University of Economics A. Lisek, Wroclaw University of Economics K. Madej, Wroclaw University of Economics M.

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne. M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wpływ sektora przedsiębiorstwa na jego wyniki ekonomiczne M. Dziubińska, K. Ludynia, G. Tański, A. Wójcik, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Praca jest próbą oceny wpływu sektora przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji A. Dziadek, W. Król, P. Przezdzienk, K. Wysocka, A. Zoń Wroclaw University of Economics Streszczenie: Poniższy raport przedstawia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji

Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji Rafal Koziarski, Ewelina Brylak, Monika Bulka To cite this version: Rafal Koziarski, Ewelina Brylak, Monika

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania. finansowego. A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania. finansowego. A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego A. Czarnek, K. Łabisz, A. Szpara, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została stworzona w celu oceny

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie polskiej instytucji finansowej.

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie polskiej instytucji finansowej. Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie polskiej instytucji finansowej. I. Teppel, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Poniższa praca prezentuje temat dotyczący identyfikacji ryzyka związanego

Bardziej szczegółowo

Rafal Koziarski. To cite this version: HAL Id: hal https://hal.archives-ouvertes.fr/hal

Rafal Koziarski. To cite this version: HAL Id: hal https://hal.archives-ouvertes.fr/hal Analiza ryzyka przedsiebiorstwa na przykladzie przedsiebiorstwa z branży 35 - Wytwarzanie, przesylanie, dystrybucja i handel energia elektryczna. Risk analysis of the firm in Sector 35 - Production of

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI KOMUNALNE. M. Stepaniuk, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI KOMUNALNE. M. Stepaniuk, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA ŚWIADCZĄCEGO USŁUGI KOMUNALNE M. Stepaniuk, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Przedmiotem niniejszej pracy jest analiza

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie fundacji Ł. Kandzior Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Praca poświęcona jest badaniu zdrowia finansowego

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Wojciech Król Wroclaw University of Economics Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy sytuacji

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej oraz organizacji non-profit.

Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej oraz organizacji non-profit. Zarządzanie wartością i ryzykiem w przedsiębiorstwie, instytucji finansowej oraz organizacji non-profit. Value and Risk Management in enterprise, financial institution and non-profit organization.. T.

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska Wroclaw University of Economics Streszczenie Celem niniejszego raportu jest analiza

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. produkcji napojów

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży. produkcji napojów Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcji napojów Financial analysis of economic health the company in the manufacture beverages case Working paper M. Kobryń-Król

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH INSTYTUCJI. D. Kasprzak, D. Świrk, M. Wiącek, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH INSTYTUCJI. D. Kasprzak, D. Świrk, M. Wiącek, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE POLSKICH INSTYTUCJI D. Kasprzak, D. Świrk, M. Wiącek, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Celem artykułu jest zbadanie wskaźników finansowych

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. S. Balcerzak, Wroclaw University of Economics A. Gretkierewicz, Wroclaw University of Economics O. Rodenko, Wroclaw University

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economics health- Polish entities health. E. Antczak, S. Gałka, P. Rosół, M. Skórska, Wrocław University

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56).

M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). M. Drozdowski, Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży gastronomicznej (PKD 56). Słowa kluczowe: prognoza przychodów ze sprzedaży, prognoza

Bardziej szczegółowo

Analiza majątku polskich spółdzielni

Analiza majątku polskich spółdzielni Izabela Konieczna * Analiza majątku polskich spółdzielni Wstęp Aktywa spółdzielni rozumiane są jako zasoby pozostające pod jej kontrolą, stanowiące rezultat dotychczasowej działalności i stwarzające możliwość

Bardziej szczegółowo

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Franciszka Bolanowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw z punktu widzenia właściciela, na przykładzie przedsiębiorstw z branży działalność usługowa w zakresie informacji.

Bardziej szczegółowo

Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza finansowa, wskaźniki finansowe, rentowność

Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza finansowa, wskaźniki finansowe, rentowność Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego na przykładzie przedsiębiorstwa z branży zajmującej się wydobywaniem ropy naftowej i gazu ziemnego. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej M. Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została przygotowana

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health - Polish entities case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health - Polish entities case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health - Polish entities case. A. Pietrusiak, K. Kozub, M. Isztwan, J. Frącala, D. Kawecki Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji

Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Zarządzanie wartością i ryzykiem w organizacjach na przykładzie polskich instytucji Value management and risk management in organizations on the example of Polish institutions M. Bąk, M. Kobryń-Król, D.

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products K. Kozub Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10 - Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, decyzje krótkoterminowe,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem.

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia współpracującego, na przykładzie przedsiębiorstwa z 21- Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Kinga Pacyńska

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Justyna Figuła, Agnieszka Główka, Monika Kołodziej, Paulina Łagodzińska, Dorota Serwińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem z branży 20 Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Isztwan M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Frącala

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Sebastian Lewera Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży budowa obiektów inżynierii lądowej i wodnej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży spożywczej. M. Mariańska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. z branży spożywczej. M. Mariańska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży spożywczej. M. Mariańska Wroclaw University of Economics Streszczenie Praca przedstawia analizę kondycji finansowej przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper

Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej. Working paper Ł. Kandzior, Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży odzieżowej Working paper JEL Classification: A 10 Słowa

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa - zadania Zadanie 1. Na podstawie danych zawartych w tabeli dokonano oceny zużycia i odnowy majątku go w spółce akcyjnej Z. Treść Rok ubiegły Rok badany 1. Majątek trwały wg wartości

Bardziej szczegółowo

Rachunek przepływów pieniężnych

Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych (cash flow) Analityczne rozwinięcie zamieszczonych w bilansie informacji o zmianie stanu środków pieniężnych dokonywanej w okresie sprawozdawczym.

Bardziej szczegółowo

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok

Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016 rok Załącznik nr 1.. do Uchwały Nr Rady Powiatu Skarżyskiego z dnia Ocena sytuacji ekonomiczno-finansowej Zespołu Opieki Zdrowotnej w Skarżysku-Kamiennej Szpital Powiatowy im. Marii Skłodowskiej-Curie za 2016

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: kapitał

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu (połączone z warsztatami w MS Excel) Adresaci szkolenia:

Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu (połączone z warsztatami w MS Excel) Adresaci szkolenia: Bartłomiej Nita Analiza finansowa w ocenie kondycji spółki i w zarządzaniu (połączone z warsztatami w MS Excel) Adresaci szkolenia: Szkolenie skierowane jest do wszystkich osób zainteresowanych sprawozdawczością

Bardziej szczegółowo

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics

Tyszko M., Wroclaw University of Economics. Szagdaj K., Wroclaw University of Economics. Marciniak M., Wroclaw University of Economics Tyszko M., Wroclaw University of Economics Szagdaj K., Wroclaw University of Economics Marciniak M., Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu K. Ocieczek, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży związanej z administracyjną obsługą biura i pozostałą działalnością wspomagającą

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Waldemar Rogowski Szkoła Główna Handlowa w Warszawie 29 marca 2011 r. Główne grupy wskaźników Płynności

Bardziej szczegółowo

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Miksa, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu A. Pater, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu B. Świniarska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa

Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Rozdział 6 Analiza i ocena sytuacji finansowej przedsiębiorstwa Celem niniejszego rozdziału jest przedstawienie podstawowych narzędzi analizy finansowej. Po jego lekturze Czytelnik zdobędzie informacje

Bardziej szczegółowo

S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics

S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics S. Marcinkowski, Wroclaw University of Economics Długoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw, na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 10.11 Z Przetwarzanie i konserwowanie mięsa, z wyłączeniem

Bardziej szczegółowo

E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska

E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska E. Kosior, J. Sikora, K. Walczyńska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10

Bardziej szczegółowo

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa

Ewelina Kosior. Wroclaw University of Economics. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa Ewelina Kosior Wroclaw University of Economics Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej wyroby drewniane. JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej K. Czyczerska, A. Wiktorowicz UNIWERSYTET EKONOMICZNY WE WROCŁWIU Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży finansowej Słowa kluczowe: planowanie przychodów, metoda średniej

Bardziej szczegółowo

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego

17.2. Ocena zadłużenia całkowitego 17.2. Ocena zadłużenia całkowitego Dokonując oceny ryzyka finansowego oraz gospodarki finansowej nie sposób pominąć kwestii zadłużenia, w tym szczególnie poziomu, struktury oraz wydolności firmy w zakresie

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją detergentów oraz innych wyrobów chemii gospodarczej. D. Serwińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł) 17 Ocena ryzyka finansowego 17.1 Ocena wypłacalności j Dla utrzymania ciągłości funkcjonowania w biznesie przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania majątkiem oraz

Bardziej szczegółowo