Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska"

Transkrypt

1 Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na rynku bankowym. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W mojej pracy skupię się na analizie kondycji ekonomicznej instytucji finansowej w latach Pomiar ten jest przeprowadzany na podstawie modelu stabilności, który jest opisany przez J. Zieltow w pracy A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability. Wskaźniki podzielone na cztery kategorie w zależności od rozpatrywanego horyzontu czasowego. Pozwalają one obliczyć wypłacalność, płynność, elastyczność finansową instytucji oraz ujawniają słabe punkty organizacji. W ostateczności zostaje wyliczona miara Financial Health Index, która ostatecznie pozwala określić sytuację finansową instytucji. Słowa klucz: Analiza finansowa, Wskaźnik kondycji finansowej, Stabilność finansowa.

2 Financial analysis of economic health financial institution operating in the banking market. Abstract: In my work, I will focus on the analysis of the economic condition of the financial institution in the years This measurement is performed based on the model of stability, which is described by J. Zieltow at work "A Financial Health Index for Achieving Financial Sustainability". Indicators divided into four categories, depending on the time horizon under consideration. They allow you to calculate the solvency, liquidity, financial flexibility institutions and reveal the weak points of the organization. As a last resort measure is calculated Financial Health Index, which ultimately allows you to specify the financial situation of the institution. Keywords: financial analysis, financial condition indicator, Financial Stability. JEL: G02, G21, G32. Celem poniższej pracy jest analiza finansowa instytucji finansowej za pomocą wskaźników wchodzących w skład tzw. Financial Health Index. Indeks ten ukazuje kondycję finansową w wielu wymiarach co ostatecznie daje nam jeden miarodajny wskaźnik. Analizowana instytucja jest jedną z największych instytucji finansowych w Polsce. Zajmuje się ona głównie sprzedażą usług i produktów bankowych oraz innymi czynnościami wymienionymi w przepisach Prawo bankowe oraz w statucie banku.

3 1. General Subscore Pierwszą kategorią wskaźników potrzebnych do obliczenia Financial Health Index są wskaźniki ogólne (General Subscore). Uwzględniają one wiek, wielkości i niestabilność aktywów. Jak pisze R. G. Eccles wiek i wielkość instytucji jest wyznacznikiem jej reputacji i wiąże się z możliwością i szybkością pozyskania dotacji, kredytów oraz innych form finansowania, a także wpływa wartość rynkową przedsiębiorstwa oraz jego aktualną i przyszłą efektywność działania 1. Niestabilność aktywów szacujemy na podstawie wielkości aktywów spółki wyznaczając linię trendu za pomocą funkcji regresji. Wskaźnik te oddaje negatywny aspekt wzrostu, który jeśli jest niezrównoważony może być przyczyną jak i efektem trudności finansowych instytucji 2. Tabela nr 1. Wskaźniki General Subscore dla instytucji finansowej. Wiek 3,04 3,09 3,14 3,18 3,22 3,26 Rozmiar 14,51 14,97 15,20 15,04 15,17 15,26 Wskaźnik niestabilności aktywów General Subscore 8,03 8,18 8,21 8,10 8,10 8,11 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego instytucji finansowej. Instytucja finansowa na przestrzeni sześciu lat stawała się coraz bardziej dojrzała oraz podlegała wzrostowi dzięki zwiększającym się z roku na rok przychodom. Patrząc na tabele numer 1 można wywnioskować, że analizowana instytucja (z małymi wahaniami) 1 Eccles, Robert G.; Newquist, Scott C.; Schatz, Roland, Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 2, (February, 2007), Available at: (ostatni dostęp 15 grudnia 2013), s Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: (16 grudnia 2013), s

4 zwiększa swoją stabilność oraz elastyczność finansową. Ze względu na duże zasoby aktywów wskaźnik ten osiąga wysokie wartości. Duże rozproszenie wartości aktywów wokół trendu oznacza dużą nieprzewidywalność owej wielkości. Jednak ze względu na specyfikę działalności instytucji finansowej nie jest to zjawisko groźne. Aby nie zniekształcać wyniku ogólnej kategorii, waga dla niestabilności aktywów została zmieniona. Do obliczenia podwyniku ogólnego dla instytucji finansowej użyto następujących wag: Wskaźnik 1: 1,25 Wskaźnik 2: 0,33 Wskaźnik 3: (-0, ). Wykres nr 1. Wskaźnik General Subscore. 8,20 GENERAL SUBSCORE 8,15 8,10 8,05 8,00 7,95 7,90 Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr 1. Analizując wyniki na wskaźniku General Subscore dla instytucji finansowej widać i wzrost od 2007r. do 2008r., a następnie spadek, który utrzymuje się przez kolejne cztery lata. Wysokie wartości (max 10) uzyskują przedsiębiorstwa, dojrzałe, duże i z niewielkim rozproszeniem aktywów czyli na tym tle analizowana instytucja wypada zadawalająco.

5 2. Immediate- Term Subscore. Druga kategoria wskaźników przedstawia kondycję finansową w stosunku do oczekiwanych i nieoczekiwanych dopływów i wypływów gotówki. Przy pomocy kolejnych trzech wskaźników można oszacować wielkość wskaźnika najbliższej perspektywy czyli przepływy pieniężne do trzech miesięcy 3. Pożądanym stanem jest, aby instytucja generowała co najmniej taką wielkość przepływów pieniężnych, która pozwoli regulować jej bieżące zobowiązania 4. Wskaźnik wystarczalności rezerwy gotówkowej powinien być na poziomie równym lub wyższym 1. Dzieje się tak wtedy, kiedy instytucja osiąga odpowiedni poziom wydatków, podobnie jest ze wskaźnikiem zmodyfikowanego wskaźnika gotówki. Kolejnym miernikiem można określić udział gotówki jaką posiada instytucja do aktywów całkowitych. Wskaźnik płynności Lambda przybiera wyższe wartości w instytucjach o bardziej stałych przepływach operacyjnych, które jak twierdzi oznaczają mniejsze ryzyko problemów finansowych 5. Tabela nr 2. Wskaźniki Immediate-Term Subscore dla instytucji finansowej. Wskaźnik wystarczalności rezerw gotówkowej Zmodyfikowany wskaźnik gotówki 1,76 1,81 2,02 1,62 1,11 2,09-0,07-0,06 0,04 0,02 0,04-0,04 Cel Płynności lambda -0,32-0,60-0,09-0,39 0,10 0,52 Wskaźnik płynności bieżącej 0,41 0,37 0,40 0,44 0,47 0,46 3 Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: or s Mills, J. R., and Yamamura, J.H., The Power of Cash Flow Ratios, Journal of Accountancy, (1998), Available at: (ostatni dostęp 16 grudnia 2013), s Gabriel A. Hawawini, Claude Viallet, Finance for Executives: Managing for Value Creation: Managing for Value Creation, Cengage Learning, 2010, s.381.

6 Immediate-Term Subscore 1,99 1,87 3,84 2,87 2,94 3,49 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego instytucji finansowej. Jak widać instytucja finansowa miała dość zachwianą sytuację jeśli chodzi o wskaźniki gotówkowe. Zdolność do pokrycia wydatków gotówkowych najbardziej płynnymi środkami pieniężnymi trzymuje się na wysokim poziomie, ale może to być związane z obszarem jej działalności. Jeśli chodzi o zmodyfikowany wskaźnik gotówki to środki pieniężne o nieograniczonej możliwości dysponowania netto nie pokrywają zobowiązań i rozliczeń w przyszłych okresach w 2007, 2008 i 2012 roku. Sytuacja odnośnie wskaźnika płynności lambda jest zniekształcona ze względu na fakt, iż instytucja finansowa osiągała przez pewien czas ujemne wartości dla przepływów z działalności operacyjnej. Wskaźnik płynności bieżącej utrzymuje się na stałym poziomie z niewielką tendencją spadkową co powoduje zmniejszenie ryzyka utraty płynności 6. Iinstytucja ma większe możliwości pokrycia stałych zobowiązań gotówką, co oznacza większą wypłacalność. Do obliczenia podwyniku natychmiastowego dla instytucji finansowej użyto następujących wag: Wskaźnik 1: 1,25 Wskaźnik 2: 12,5 Wskaźnik 3: 0,85 Wskaźnik 4: 0,50 6 Maness, T.M., and Zietlow, J.T. Short-Term Financial Management. 3rd ed. Cincinnati: South- Western/Thomson Learning, 2005, s.35.

7 Wykres nr 2. Wskaźnik Immediate- Term Subscore. IMMEDIATE-TERM SUBSCORE 4,50 4,00 3,50 3,00 2,50 2,00 1,50 1,00 0,50 0,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr Short- term subscore. Trzecim elementem wskaźnika Financial Health Index jest kategoria krótkoterminowa. Wskaźnik przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do pokrycia zobowiązań krótkoterminowych, czyli wymagalnych w ciągu 12 miesięcy. Aby obliczyć ile razy przepływ wygenerowane przez instytucje są w stanie spłacić wierzycieli Zietlow używa wskaźnika operacyjnych przepływów pieniężnych, którego horyzont obejmuje jeden rok obrotowy. Im wskaźnik ten jest wyższy tym lepiej. Kolejny indeks (stosunek aktywów) bada strukturę aktywów, a dokładniej mierzy jaki procent w aktywach ogółem znajduje się aktywów bieżących. Wskaźnik kosztów administracyjnych obrazuje możliwości instytucji finansowej do obniżania wydatków administracyjnych.

8 Tabela nr 3. Wskaźniki Short-Term Subscore dla instytucji finansowej. Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej -0,11-0,11-0,03-0,04 0,01 0,04 Stosunek aktywów 0,10 0,12 0,15 0,14 0,14 0,18 Wskaźnik kosztów administracyjnych 0,68 0,51 0,51 0,58 0,60 0,47 Short-Term Subscore 6,25 4,92 5,22 5,75 5,91 5,16 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego instytucji finansowej. Instytucja coraz lepiej radzi sobie z pokrywaniem zobowiązań bieżących z działalności operacyjnej. Pod ujemnymi wartościami wskaźnika kryją się ujemne wartości z przepływów operacyjnych. Niska wartość stosunku aktywów nie jest niepokojąca ze względu na charakter działalności. Wydatki administracyjne mają coraz mniejszy udział w kosztach instytucji. Jest to zjawiskiem pozytywnym, ponieważ w razie wystąpienia problemów z płynnością można skorygować ich wartość. Przyczyną takich wahań wskaźnika krótkoterminowego są zmiany w operacyjnych przepływach pieniężnych oraz wzrost wartości aktywów obrotowych. Do obliczenia podwyniku krótkoterminowego dla instytucji finansowej użyto następujących wag: Wskaźnik 1: 0,75

9 Wskaźnik 2: 6,60 Wskaźnik 3: 8,33 Wykres nr 3. Wskaźnik Short- Term Subscore. 7,00 SHORT-TERM SUBSCORE 6,00 5,00 4,00 3,00 2,00 1,00 0,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr Medium-Term Subscore. Wachlarz kategorii wskaźników Medium-Term Subscore składa się z pięciu indeksów. Pierwszy pokazuje w jaki sposób zmieniają się aktywa netto instytucji. Im wyższa nadwyżka aktywów tym lepsza kondycja finansowa przedsiębiorstwa. Kolejnym wskaźnikiem jest wskaźnik wkładów. Jest to miara obrazująca wpływy otrzymane z tytułu otrzymanych darowizn, zadatków i udziałów w dochodach ogółem czyli jeśli chodzi o analizowaną przeze mnie instytucje finansową nie bierzemy tego wskaźnika pod uwagę. Trzecim miernikiem jest wskaźnik samofinansowania przedsiębiorstwa. Indeks ten porównuje sumę przepływów operacyjnych w instytucji na przełomie ostatnich 3 lat z sumą przepływów inwestycyjnych z tego samego okresu. Wskaźnik ten wylicza, czy instytucja jest zdolna do finansowania planowanych inwestycji ze środków własnych. Wskaźnik zadłużenia

10 finansowego obrazuje zawartość zobowiązań finansowych do tego samego długu powiększonego o aktywa netto. Niski poziom tego wskaźnika świadczy o samodzielności instytucji. Stosunek kosztów pozyskania funduszy mierzy koszt ich pozyskiwania przez przedsiębiorstwo, jednak specyfika działalności instytucji finansowej uniemożliwia obliczenie tego wskaźnika. Tabela nr 4. Wskaźniki Medium-Term Subscore dla instytucji finansowej Nadwyżka netto Stosunek wkładów Wskaźnik samofinansowania Stosunek zadłużenia finansowego Stosunek kosztów pozyskania funduszy 27,17 44,89 26,09 27,79 28,07 4,84 0,48 0,49 0,49 0,48 0,48 0, Medium-Term Subscore 8,67 16,45 czyli 10 9,40 10,85 czyli 10 12,79 czyli 10 12,40 czyli 10 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego instytucji finansowej. Jak pisze J. Zieltow 7 najlepiej służy organizacjom rosnąca wartość zmian aktywów. Niestety nie udało się osiągnąć zalecanego poziomu, jednak od 2010 roku przez kolejne 3 lata odnotowywano ciągły wzrost tego wskaźnika. Na przestrzeni lat sumy przepływów operacyjnych z ostatnich 3 lat były ujemne, a przepływy inwestycyjne 7 Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: or

11 stosunkowo niskie. Wartości wskaźnika są wysokie, ale waga przypisana indeksowi jest ze znakiem ujemnym, co ostatecznie wpływa negatywnie na kondycje finansową. Dług finansowy jest na stałym poziomie. W badanym przedziale czasowym wartość wskaźnika średnioterminowego wzrasta. Jest to oznaką coraz lepszej płynności finansowej i wypłacalności. Do obliczenia podwyniku średnioterminowego dla instytucji finansowej użyto następujących wag: Wskaźnik 1: 0, Wskaźnik 2: -2 Wskaźnik 3: 0,2 Wskaźnik 4: -2 Wykres nr 4. Wskaźniki Medium-Term Subscore. 10,50 MEDIUM-TERM SUBSCORE 10,00 9,50 9,00 8,50 8,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr 4.

12 5. Indeks kondycji finansowej FHI. Na podstawie oszacowanych wartości 15 szczegółowych wskaźników, zebranych z uwagi na perspektywę czasową w 4 kategorie, można określić wielkość wskaźnika kondycji finansowej. Indeks kondycji finansowej (FHI, oznaczona φ) jest wskaźnikiem ogólnej sytuacji finansowej na czas do trzech lat. Tabela nr 5. Wskaźnik Financial Health Index dla instytucji finansowej. FHI 52,05 50,40 57,97 56,84 57,58 57,56 Źródło: Opracowanie własne na podstawie sprawozdania finansowego instytucji finansowej. Wykres 5. Wskaźnik Financial Health Index dla instytucji finansowej. 60,00 FINANCIAL HEALTH INDEX 58,00 56,00 54,00 52,00 50,00 48,00 46,00 Źródło: Opracowanie własne na podstawie tabeli nr 5. Jak widać na wykresie nr 5 po spadku w 2008r i szybkim wzroście w 2009r. poziom wskaźnika kondycji finansowej utrzymuje się na stałym poziomie. Duży wpływ na ten wynik miały bardzo wysokie wielkości osiągnięte w zakresie Medium-Term Subscore.

13 Celem powyższej pracy było przeanalizowanie wszystkich czynników wpływających na ogólną kondycję finansową instytucji finansowej. Wynika z nich, że instytucja w latach poprawiła swoją kondycję finansową i utrzymuje ją na stabilnym poziomie. Poszczególne wyniki mogą być podstawą do podjęcia działań w konkretnych obszarach działalności instytucji finansowej. Aby instytucja mogły polepszać swoją kondycję finansową powinna cechować się wysoką jakością zarządzania oraz szybkością w podejmowaniu decyzji. Dopiero po dokładnym przeanalizowaniu instytucji zarządzanie nią staje się efektywne i kompleksowe, a osiągane wyniki finansowe są satysfakcjonujące.

14 Bibliografia. 1. Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 2012). Available at SSRN: (ostatni dostęp 17 grudnia 2013) 2. Eccles, Robert G.; Newquist, Scott C.; Schatz, Roland, Harvard Business Review, Vol. 85 Issue 2, (February, 2007), Available at: (ostatni dostęp 15 grudnia 2013). 3. Gabriel A. Hawawini, Claude Viallet, Finance for Executives: Managing for Value Creation: Managing for Value Creation, Cengage Learning, 2010, (ostatni dostęp 16 grudnia 2013). 4. Maness, T.M., and Zietlow, J.T. Short-Term Financial Management. 3rd ed. Cincinnati: South-Western/Thomson Learning, 2005, (ostatni dostęp 16 grudnia 2013). 5. Mills, J. R., and Yamamura, J.H. The Power of Cash Flow Ratios, Journal of Accountancy, 1998, 186(4), Moody s Investor Service. Moody s New Liquidity Ratios Increase Transparency. (March 2010). 6. Sprawozdania finansowe instytucji finansowej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej M. Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została przygotowana

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA

ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Akademia Ekonomiczna im. Oskara Langego we Wrocławiu Wydział Inżynieryjno Ekonomiczny ANALIZA FINANSOWA TELEKOMUNIKACJA POLSKA SPÓŁKA AKCYJNA Opracowanie pod kierunkiem: Mgr Katarzyna Prędkiewicz Karolina

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ CZERWIEC 2012 22 ISSN 2080-962X CENA 52,29 ZŁ W TYM 5% VAT MACIEJ RICHTER ZABEZPIECZANIE POTRZEB KAPITAŁOWYCH TEMAT NUMERU ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CONTROLLING TO

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego Anna Milewska, Anna Wolff Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Bardziej szczegółowo

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE

2013-06-10 ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI CZTERY GŁÓWNE KATEGORIE ANALIZA WSKAŹNIKOWA Analiza wskaźnikowa jest to metoda badań analitycznych polegająca na obliczaniu wskaźników na podstawie danych zawartych w sprawozdaniach finansowych i ich ocenie porównawczej w czasie

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW

KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW KSZTAŁTOWANIE SIĘ MARŻ ODSETKOWYCH BANKÓW Agata Gemzik-Salwach 1 Streszczenie Artykuł poświęcony został możliwościom oceny efektywności usług bankowych na podstawie analizy ich marż odsetkowych, a jego

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK MAGDALENA BASZURO ANNA DWORAKOWSKA MATEUSZ SZEWCZYK

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA Politechnika Gdańska Wydział Fizyki Technicznej i Matematyki Stosowanej Katedra/Zakład: Analizy Matematycznej i Numerycznej Kierunek studiów: Matematyka Specjalność: Matematyka finansowa Rodzaj studiów:

Bardziej szczegółowo

Edward Radosiński. Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej. II Wprowadzenie do analizy finansowej. Edward Radosiński

Edward Radosiński. Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej. II Wprowadzenie do analizy finansowej. Edward Radosiński Wprowadzenie do sprawozdawczości i analizy finansowej II Wprowadzenie do analizy finansowej Edward Radosiński Wrocław, październik 2009 s02 Wstęp do analizy finansowej W tej książce przyjęto, że analiza

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce

Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce 2014 Kondycja finansowa spółek komunalnych w Polsce Analiza rynku spółek komunalnych w Polsce 5,00 Rentowność kapitału własnego branży transportowej 0,00 0,05-5,00-10,00 % -15,00-20,00-17,87-25,00-30,00-29,20-25,59-35,00

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008)

EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) ZESZYTY NAUKOWE Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie EKONOMIKA i ORGANIZACJA GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ NR 66 (2008) Wydawnictwo SGGW Warszawa 2008 KOMITET REDAKCYJNY Zbigniew Adamowski, Wojciech

Bardziej szczegółowo

ZdolnoϾ kredytowa jako element

Zdolnoœæ kredytowa jako element Studia Regionalne i Lokalne Nr 3(25)/2006 ISSN 1509 4995 Joanna Nargiełło* Zdolnoœæ kredytowa jako element potencja³u finansowego jednostek samorz¹du terytorialnego Zdolność kredytowa, podobnie jak możliwość

Bardziej szczegółowo

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp

FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH. Wstęp Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu CCCLXXVII (2006) ZBIGNIEW GOŁAŚ, ANNA BIENIASZ FINANSOWE KONSEKWENCJE ZRÓŻNICOWANIA STRATEGII PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ W GOSPODARSTWACH ROLNYCH Z Katedry Ekonomiki Gospodarki

Bardziej szczegółowo

BŁAŻEJ KOCHAŃSKI. Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym determinanty i trendy. Autoreferat rozprawy doktorskiej

BŁAŻEJ KOCHAŃSKI. Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym determinanty i trendy. Autoreferat rozprawy doktorskiej BŁAŻEJ KOCHAŃSKI Systemowe ryzyko płynności w polskim systemie bankowym determinanty i trendy Autoreferat rozprawy doktorskiej Promotor: dr hab. Anna Rzeczycka, prof. nadzw. PG Gdańsk 2014 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM

Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Uniwersytet Łódzki Karol Klimczak ZARZĄDZANIE RYZYKIEM W PRZEDSIĘBIORSTWIE MIĘDZYNARODOWYM Praca magiserska napisana w Katedrze Stosunków Międzynarodowych Wydziału Ekonomiczno-Socjologicznego Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON EFFECTIVENESS OF PRIVATE EQUITY IPO PROCESS AT WARSAW STOCK EXCHANGE

IMPACT OF QUALITY MANAGEMENT ON EFFECTIVENESS OF PRIVATE EQUITY IPO PROCESS AT WARSAW STOCK EXCHANGE ZN WSH Zarządzanie 2015 (1), s. 61-69 Oryginalny artykuł naukowy Original Article Data wpływu/received: 06.05.2014 Data recenzji/ Accepted: 16.06.2014; 14.12.2014 Data publikacji/published: 2.03.2015 Źródła

Bardziej szczegółowo

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa

Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa Prof. SGH dr hab. Aleksandra Duliniec Kierownik Zakładu Zarządzania Finansowego Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Determinanty polityki finansowej przedsiębiorstwa 1. Działalność finansowa przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa

Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa Wpływ struktury kapitału na wartość przedsiębiorstwa 45 doc. dr Zdzisława Gawrońska Instytut Ekonomii i Zarządzania PWSTE w Jarosławiu mgr Anetta Makarska Liceum Ogólnokształcące w Jarosławiu Wpływ struktury

Bardziej szczegółowo