Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej"

Transkrypt

1 Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej M. Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została przygotowana celem przedstawienia tematyki modelu Zietlowa 1. Sam model ma na celu zbadanie, przy pomocy odpowiednich wskaźników, kondycji finansowej podmiotu. W analizie wzięto pod uwagę wskaźniki związane z płynnością finansową 2, elastycznością i wypłacalnością. Poprzez dokonanie odpowiednich obliczeń sprawdzono jak na przestrzeni lat (26-211) funkcjonował podmiot. Przedmiotem badań jest jeden z czołowych przedstawicieli branży farmaceutycznej, który od lat powiększa swoją pozycję na rynku. Słowa kluczowe: Płynność, Wypłacalność, Elastyczność finansowa, Financial analysis of economic health - manufacturing company in the pharmaceutical industry Summary This paper was prepared for presentation topics Zietlow s model. The model itself is to investigate, by means of appropriate indicators, the financial condition of the entity. The analysis took into account the indicators related to liquidity, flexibility and solvency. By making the appropriate calculations verified as over the years (26-211) operated entity. The subject of research is one of the leading representatives of the pharmaceutical industry, which for years expanding its market position. Keywords: Liquidity, Solvency, Financial Flexibility, JEL: G14, G22, G23, G29, 1 Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 212). Available at SSRN: (dostęp: ) lub 2 Płynność można zdefiniować jako zdolność podmiotu do regulacji bieżących zobowiązań. Jajuga, K., & Jajuga, T. (211). Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN

2 Recenzent 1 K.Kuropka ndycji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_farmaceutycznej_autorst wa_m_ko_odziej/ Recenzent 2 K. Wysocka ndycji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_farmaceutycznej_autorst wa_m_ko_odziej/ Wstęp Poniżej przedstawiona praca jest poświęcona badaniu ekonomicznej kondycji przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej 3. Podmiot działa na rynku od wielu lat i jest jednym z czołowych przedstawicieli swojej branży. Spółka będąca przedmiotem badań działa w oparciu wyłącznie o polski kapitał, a jej misją jest tworzenie leków najwyższej jakości 4. Badanie to polega na dokonaniu analizy finansowej 5 z uwzględnieniem wskaźników, które wchodzą w skład modelu Zietlowa. 6 Sam model uwzględnia jedynie te wskaźniki, które są ściśle skorelowane z płynnością. 7 Przedstawiona w poniższej pracy analiza ma na celu pokazanie, czy badany podmiot charakteryzuje się płynnością finansową i wypłacalnością 8 oraz jak sobie radzi w warunkach ryzyka i niepewności 9. Uzasadnieniem wyboru firmy jest fakt znaczącej pozycji podmiotu, innowacyjność rozwiązań zastosowanych w procesie produkcyjnym oraz szeroko zakrojona działalność. Firma nie jest notowana na parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych, tym samym jej akcje nie wchodzą w skład żadnego z indeksów GPW. 3 Pierwszym rokiem, kiedy to odnotowano spadek sprzedaży był rok 212. Taki stan był podyktowany zmianami związanymi z refundacją leków. R. Pisera, Perspektywy na rok 213- Zadyszka na rynku leków, pobrano:[ ] 4 pobrano: [ ] 5 Analiza finansowa jest to ocena wielkości ekonomicznych w wyrażeniu pieniężnym, skoncentrowana na wstępnej i rozwiniętej analizie sprawozdań finansowych. J. Sułkowska, Metody analizy ekonomicznej,[w:] (red.) M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 213 s ISBN: Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 212). Available at SSRN: (dostęp: ) lub 7 S.A. Ross, R.W. Westerfield, J. Jaffe, B. Jordan, Modern Financial Management,McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 28, s , ISBN: Wypłacalność można zdefiniować jako zdolność do regulowania ewentualnych strat. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 25, s ISBN: P. Mielcarz, P. Paszczyk, Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 39-44, ISBN:

3 Treść pracy 1. Podwynik kategorii ogólnej 1.1 Logarytm naturalny z okresu istnienia firmy (wieku) (+) Tab. 1. Logarytm naturalny z wieku przedsiębiorstwa (28 21) Wiek jednostki Logarytm naturalny z wieku 3,9 3,14 3,18 3,22 3,26 3,29 produkcyjne zostało założone w 1984 r. Wskaźnik pokazuje, że organizacja z roku na rok jest coraz bardziej stabilna 1 i elastyczna w stosunku do rynku. Spółka ta rozwija się z roku na rok zyskując coraz to lepszą pozycję rynkową. 1.2 Logarytm naturalny z wielkości (+) Wzór 1. Wielkość = ( Przychody ogółem + Dochód i dotacje- Zrealizowane i niezrealizowane straty na nieruchomościach i inwestycjach ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 1 Stabilność systemu finansowego to stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Osiński, Jacek, Szpunar, Piotr, Tymoczko Dobiesław, Przegląd stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, (28 r.), dostępny na: (ostatni dostęp 27 listopada 213)

4 Tab. 2. Logarytm naturalny z wielkości w latach Całkowite przychody Dochód i dotacje Zrealizowane i niezrealizowane straty na nieruchomościach i inwestycjach Logarytm naturalny z wielkości 11,7 11,83 11,82 11,94 12,9 12,3 Przedstawione w powyżej analizie wartości wskaźnika sugerują, że firma z roku na rok zwiększa swój potencjał poprzez ciągły dopływ środków. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności- produkcja farmaceutyków, spółka w czterech badanych latach pozyskała dotacje na działalność rozwojową. W konstrukcji wskaźnika uwzględniono pozycję zrealizowane i niezrealizowane straty w nieruchomościach i inwestycjach jednak w badanej spółce wynoszą one. 1.3 Indeks niestabilności aktywów (-) Wzór 2. Indeks niestabilności aktywów = Σ ( y - y T ) 2 n Gdzie: y T = tendencja aktywów ogółem na okres t, i jest ustalana w następujący sposób: y T = a + bt a= wartość przecięcia b = nachylenie linii trendu t = okres czasu 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

5 Tab. 3. Indeks niestabilności aktywów dla spółki w latach (Y Y T ) Indeks niestabilności aktywów W analizowanym podmiocie następuje względna niestabilność aktywów. Największą zmianę odnotowano w 26 r. Niestabilność aktywów jest determinantem wystąpienia zagrożenia ze strony kredytodawców co do pozycji jednostki na rynku. Występowanie odstępstw od trendu w przypadku wielkości aktywów może generować ryzyko dla właścicieli i potencjalnych inwestorów. Zaznaczyć należy, że w pozostałych latach (27-211) odstępstwa te są mniejsze, co jest pozytywnym symptomem. Wzór 3. Wskaźnik ogólny=(waga 1 x Wiek)+(Waga 2 x Wielkość)+(Waga 3 x Indeks nasilenia aktywów) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab.4. Wagi #1 1,25 #2,33 #3 -,1 Tab.5. Wskaźnik ogólny dla spółki w latach Logarytm naturalny z wieku Logarytm naturalny z wielkości Indeks niestabilności aktywów 3,9 11, ,14 11, ,18 11, ,22 11, ,26 12, Wskaźnik ogólny 4,22 3,89 7,84 7,94 7,95 8,8 3,3 12,3 9111

6 Przedstawiona w powyższej tabeli kategoria ogólna indeksu FHI jest związana z cyklem życia przedsiębiorstwa. Firma, wraz z upływem czasu przechodzi przez różne fazy rozwoju. 11 Tak dzieje się również w tym przypadku, gdzie z roku na rok firma poszerza swoją strukturę. Z przedstawionych w powyższym zestawieniu wartości wynika, że od 28 roku spółka sukcesywnie się rozwija, zwiększając swój majątek. Z roku na rok następuje poprawa kondycji finansowej podmiotu. Wykres 1. Podwynik ogólny dla spółki w latach Wskaźnik ogólny Podwynik natychmiastowy 2.1 Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych (+) Wzór 4. Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych =,75+ Gdzie : Gotówka Wydatki Amortyzacja - Rzeczowe wydatki Gotówka = wolna gotówka ( lub, jeśli wartość ta nie jest dostępna, wolna + czasowo ograniczona gotówka) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 11 M. Nowak, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 28, ISBN:

7 Tab. 6. Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych w latach Gotówka Wydatki Amortyzacja Wydatki rzeczowe Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych ,8-4,8 1,3 1,68,13,7 Dla przedstawionych w tabeli danych wskaźnik przyjmuje wartość największą w 26 roku. W tym roku spółka taką ilość środków pieniężnych, która w zupełności pokrywała zapotrzebowanie. W następnych latach zwiększenie aktywności podmiotu spowodowało utrzymywanie się wyższego stanu gotówki ale i determinowało wyższe koszty. Tylko w 27 odnotowano ujemną wartość wskaźnika. W latach 21 i 211 spółka utrzymywała nieznaczne zasoby gotówki w porównaniu z latami poprzednimi. 2.2 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki ( + ) Wzór 5. Zmodyfikowany wskaźnik gotówki = Gotówka netto Aktywa Gdzie : Gotówka netto = (Gotówka - Zobowiązania - Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ) Aktywa = Aktywa ogółem 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 7. Zmodyfikowany wskaźnik gotówki w latach Gotówka netto Aktywa ogółem Zmodyfikowany wskaźnik gotówki ,15 -,25,1 -,6 -,6 -,8

8 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki obrazuje relację pomiędzy stanem gotówki netto czyli gotówki pomniejszonej o rozliczenia międzyokresowe oraz zobowiązania względem aktywów ogółem. Tylko w 28 roku wartość wskaźnika jest dodatnia, a następuje to za sprawą znaczącego stanu gotówki w porównaniu do pozostałych analizowanych lat. Wartość wskaźnika utrzymuje się na ujemnym poziomie w 5 z 6 badanych lat, taki stan oznacza, że spółka mogła mieć problem z utrzymaniem odpowiedniej płynności finansowej Wskaźnik płynności Lambda (TLL) (+) Wzór 6. Lambda= ( Gotówka + Inwestycje krótkoterminowe + Niewykorzystana Linia Kredytowa + średni OCF ) Szacowany OCF Gdzie : Gotówka = wolne środki pieniężne ( lub, jeśli wartość nie jest dostępna, wolne środki pieniężne + czasowo ograniczone środki pieniężne) Inwestycje krótkoterminowe = wolne (nieograniczone) inwestycje krótkoterminowe (lub, jeśli wartość ta nie jest dostępna, nieograniczone + czasowo - ograniczone inwestycje krótkoterminowe ). Średni OCF = średnia wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dla co najmniej ostatnich trzech lat. Szacowany OCF = odchylenie standardowe historycznych wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 12 Płynność- zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących M. Sierpińska, D.Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (1997), ISBN:

9 Tab. 8. Wskaźnik Lambda dla spółki w latach Gotówka Inwestycje krótkoterminowe Niewykorzystana linia kredytowa Średni OCF Niepewny OCF Wskaźnik Lambda 3,85 15,52 2,81 2,28 2,39 4,95 Z powyższego zestawienia wynika, że wartości wskaźnika nie przyjmują trendu. Wysokie wartości wskaźnika w latach wynikają z faktu występowania znaczącego stanu przeciętnych przepływów z działalności operacyjnej. Przepływy te są związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. 13 W tych latach spółka utrzymywała także wysoki stan inwestycji krótkoterminowych. Niepewny OCF dla badanych lat przyjmował stosunkowo niską wartość w porównaniu do okresów w których OCF jest niższe. 13 T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 25, ISBN:

10 2.4 Wskaźnik płynności bieżącej (CLI) Wzór 7. Wskaźnik płynności bieżącej= (Poczatkowe środki pieniężne + Początkowe inwestycje krótkoterm. + OCF z bieżącego okresu) ( Wymagalne zobowiązania krótkoterm. + Wymagalne zobowiązania długoterm ) Gdzie : Środki pieniężne = nieograniczona gotówka + czasowo ograniczona gotówka ( lub, jeśli wartość nie jest dostępna, gotówka ogółem) Inwestycje krótkoterminowe = nieograniczone inwestycje krótkoterminowe + czasowo ograniczone inwestycje krótkoterminowe ( lub jw.) OCF z bieżącego okresu = operacyjny przepływ pieniężny występujący jeden okres po gotówce, inwestycjach, obligacjach krótkoterminowych i bieżącej części zadłużenia długoterminowego. Początkowe krótkoterminowe zobowiązania = obligacje krótkoterminowe Początkowa bieżąca część zadłużenia długoterminowego = ilość głównych należności w ciągu jednego roku od zadłużenia długoterminowego 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

11 Tab. 9. Wskaźnik płynności bieżącej(cli) dla spółki w latach Środki pieniężne na początku okresu Inwestycje krótkoterminowe na początku okresu OCF z bieżącego okresu Część aktualnie wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych Część aktualnie wymagalnych zobowiązań długoterminowych Wskaźnik płynności bieżącej(cli) 2,78 2,68 2,75 1,24 1,36 1,29 Wskaźnik bieżącej płynności obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Z przedstawionych wartości wskaźnika wynika, że podmiot posiada wystarczający do kontynuowania działalności zasób środków pieniężnych. Spółka nie emituje papierów dłużnych, tym samym wartość pozycji część aktualnie wymagalnych zobowiązań długoterminowych jest równa. Wzór 8. Podwynik natychmiastowy = ( Waga 4 Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych) + ( Waga 5 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki) + (Waga 6 docelowa płynność Lambda ) + (Waga 7 Wskaźnik płynności bieżącej ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab.1. Wagi #4 1,25 #5 12,5 #6,85 #7,5

12 Tab. 11. Podwynik natychmiastowy (28 21) Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych Zmodyfikowany wskaźnik gotówki Wskaźnik Lambda Wskaźnik płynności bieżącej(cli) 18,8 -,15 3,85 2,78-4,79 -,25 15,52 2,68 1,2,1 2,81 2,75 1,67 -,6 2,28 1,24,13 -,7 2,39 1,34,6 -,8 4,95 1,29 Podwynik natychmiastowy 27,8 5,37 2,42 19,16 1,97 3,87 Z przedstawionych w powyższym zestawieniu danych wynika, że spółka dąży do utrzymywania niskiego poziomu zasobów krótkoterminowych w postaci gotówki. Wartości wskaźnika są wyższe od pozostałych w latach 28 i 29 na co przełożyła się wysoka wartość wskaźnika Lambda. Najwyższa wartość podwyniku została odnotowana w 26 r. Wykres 2. Podwynik natychmiastowy w latach Podwynik natychmiastowy 5

13 3. Podwynik krótkoterminowy 3.1 Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej (+) Wzór 9. Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej= przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej zobowiązania bieżące 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 12. Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej w latach OCF z bieżącego okresu Zobowiązania bieżące Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1,29 1,48,89 -,6,41,97 Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej nie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Taki stan świadczy o tym, że nie we wszystkich latach, działalność operacyjna spółki przyczyniła się do wygenerowania odpowiedniego stanu środków pieniężnych. Jednostka nie była zdolna do pokrycia w pełni zobowiązań krótkoterminowych z osiąganych operacyjnych przepływów pieniężnych w 29 r. 3.2 Wskaźnik aktywów (+) Wzór 1. Wskaźnik aktywów= Aktywa obrotowe Aktywa ogółem 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

14 Tab. 13. Wskaźnik aktywów na okres Aktywa obrotowe Aktywa ogółem Wskaźnik aktywów,2,24,26,33,25,7 W analizowanym przedziale czasowym, wartości wskaźnika utrzymują się na względnie stałym poziomie przez okres 4 lat. Organizacja posiada stan aktywów pozwalający na dalsze funkcjonowanie. Wartość wskaźnika maleje w 211, co sygnalizuje, że podmiot może mieć problemy z pogarszającą się wypłacalnością. Poziom aktywów obrotowych w stosunku do całkowitej wielkości aktywów wzrasta w okresie od 26-29, co jest korzystne dla analizowanego przedsiębiorstwa. 3.3 Wskaźnik kosztów administracyjnych (+) Wzór 11. Wskaźnik kosztów administracyjnych = Koszty administracyjne Koszty ogółem - Koszty administracyjne 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

15 Tab. 14. Wskaźnik kosztów administracyjnych w latach Koszty administracyjne Koszty ogółem Wskaźnik kosztów administracyjnych 1,39,53,86,83,52,69 Udział kosztów administracyjnych w ogólnej sumie kosztów maleje, działalność spółki jest bardziej efektywna 14, co oznacza większą zdolność do redukcji tych wydatków w przypadku kryzysu gotówkowego. Wskaźnik poziomu kosztów administracyjnych nie utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wzór 12. Podwynik krótkoterminowy= ( Waga_8 Operacyjny CF)+ ( Waga_9 x Wskaźnik aktywów )+ (Waga_1 Wskaźnik kosztów administracyjnych) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 15. Wagi #8,75 #9 6,6 #1 8,33 14 Efektywność - przynoszenie efektów, to znaczy skutków jakiegoś działania, przy tym skutków dotatnich czy pożądanych, gdyż skutki czy następstwa niepożądane można połączyć z terminem "efekt". Fedorowicz, Zdzisław, System gospodarczy i efektywność ekonomiczna, wyd. PWN, Warszawa, (199), ISBN

16 Tab. 16. Podwynik krótkoterminowy dla badanej spółki w latach Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wskaźnik aktywów Wskaźnik kosztów administracyjnych 1,28,2 1,39 1,37,23,53,89,26,86 -,6,27,84,41,26,52,97,7,69 Podwynik krótkoterminowy 13,88 7,8 9,56 8,67 6,34 6,94 Wszystkie z oszacowanych dla analizowanego podmiotu wartości podwyniku krótkoterminowego są zadowalające. Najwyższa wartość wskaźnika, odnotowana w 26 jest determinowana faktem występowania najwyższych w badanym przedziale czasowym wskaźników związanych z cash flow z działalności operacyjnej oraz poziomem kosztów administracyjnych. Wykres 3. Podwynik krótkoterminowy Podwynik krótkoterminowy 4 2

17 4. Wskaźnik średniookresowy 4.1 Nadwyżka netto (+) Wzór 13. Nadwyżka netto = Zmiana w aktywach netto 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 17. Nadwyżka netto w latach Aktywa netto ( rok - 1) Aktywa netto w roku bazowym Nadwyżka netto Wskaźnik wskazuje, że w 27 roku nastąpił sukcesywny spadek aktywów netto 15, co stanowi negatywny symptom dla podmiotu. posiada nadwyżkę wygenerowaną w 211. Poziom podwyniku jest niestabilny w badanym okresie poprzez nierównomierny wzrost wartości sumy bilansowej i zobowiązań. 4.2 Wskaźnik udziału (+) / (-) Wzór 14. Wskaźnik udziału = Całkowity udział dochodów i dotacji Wpływy + Przychody i dotacje 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 15 Aktywa netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu. Flisek, Aneta (red.), Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, (23), ISBN

18 Tab. 18. Wskaźnik udziału dla spółki w latach Wszystkie wniesione dotacje Dochód Przychody 8, Wskaźnik udziału,1,11,5,1,2,1 Spółka pozyskuje dotacje celem inwestycji rozwojowych. Poziom otrzymanych dotacji nie przyjmuje ogólnego trendu. W latach 29 i 211 nie odnotowano wpływu dotacji. 4.3 Wskaźnik samofinansowania (+) Wzór 15. Wskaźnik samofinansowania= Operacyjne przepływy gotówki w ostatnich 3 latach przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnych w ostatnich 3 latach 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 19. Wskaźnik samofinansowania dla analizowanego podmiotu w latach letnie OCF 3 letnie ICF Wskaźnik samofinansowania 2,23 2,19 2,11,2,38,15 W latach można zaobserwować, że wypracowane wielkości wskaźnika wskazują na dostateczną ilość zabezpieczeń finansowych, które można by wykorzystać na kapitał obrotowy. Należy zauważyć, że wartość wskaźnika obniża się co jest spowodowane niskim stanem przepływów operacyjnych.

19 4.4 Wskaźnik zadłużenia finansowego (-) Wzór 16. Dług Wskaźnik zadłużenia finansowego = ( Dług + Aktywa netto ogółem ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 2. Wskaźnik zadłużenia finansowego w latach Zadłużenie finansowe Aktywa netto ogółem Wskaźnik zadłużenia finansowego,11,8,8,19,2,25 Przedstawione w zestawieniu wartości wskaźnika w wskazują na niski udział długu w sumie zaplanowanych pożyczek i skumulowanych nadwyżek. Od 29 z roku na rok rośnie udział długu, nie są to jednak bardzo duże wartości. 4.5 Wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy (-) Wzór 17. Wskaźnik kosztów gromadzenia funduszy = Wydatki na pozyskiwanie funduszy Udział ogólnych dochodów i dotacji 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

20 Tab. 21. Wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy na lata Wydatki na gromadzenie funduszy Udział ogólnych dochodów i dotacji N.A N.A N.A N.A. 24 N.A. 393 N.A. 24 Wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy Sposób prowadzenia działalności przez firmę uniemożliwia obliczenie wskaźnika. W sprawozdaniu finansowym spółki 16 za badany okres nie występuje pozycja- wydatki na gromadzenie funduszy. Specyfika prowadzonej działalności, pociągająca ze sobą brak kosztów fundrasingu 17. Wzór 18. Podwynik średniookresowy = Waga 11 nadwyżka netto + Waga 12 x wskaźnik udziału + Waga 13 wskaźnik samofinansowania + Waga 14 Wskaźnik zadłużenia finansowego + ( Waga 15 wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 22. Wagi #11,1 #12-2 #13 2 #14-2 # Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy wszystkich jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. 17 Fundraising proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Kiełczewska, Aleksandra, 53 kilogramów złota - fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii, (211). Artykuł dostępny na: fundraising_jako_szansa_lekcja_biznesu_i_historii.html (ostatni dostęp: 27 listopada 213)

21 Tab. 23. Podwynik średniookresowy dla spółki w latach Nadwyżka netto Wskaźnik udziału Wskaźnik samofinansowania Wskaźnik zadłużenia finansowego Wskaźnik kosztów gromadzenia funduszy 173,1 2,23, ,11 2,19, ,5 2,11, ,1,2,19-773,2,38, ,1,15,25 - Wskaźnik średniookresowy 4,19 3,86 4,1 -,34,34,92 W latach wartość wskaźnika obniżyła się. Jest to oznaką obniżenia płynności finansowej i wypłacalności. W analizowanym przypadku Jeżeli tendencja spadkowa utrzyma się dłużej może nastąpić pogorszenie sytuacji podmiotu. Podwynik średniookresowy przyjmuje wartość ujemną w 29, co negatywnie wpływa obraz finansowy całej jednostki. W latach wartość wskaźnika utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie. Wykres 4. Podwynik średniookresowy dla spółki w latach ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 Wskaźnik średniookresowy

22 Wskaźnik kondycji finansowej (φ) Wzór 19. φ = (.1 Podwynik kategorii ogólnej) + (.4 Podwynik natychmiastowy) + + (.3 Podwynik krótkoterminowy) + (.2 Podwynik średniookresowy) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 24. Wagi Wskaźnik ogólny,1 Wskaźnik natychmiastowy,4 Wskaźnik krótkoterminowy,3 Wskaźnik średniookresowy,2 Tab. 25. Wskaźnik kondycji finansowej (φ) w latach Podwynik kategorii ogólnej Podwynik natychmiastowy Podwynik krótkoterminowy Podwynik średniookresowy 4,22 27,8 13,87 4,18 3,9 5,37 7,8 3,85 7,84 2,42 9,56 4,1 7,95 19,16 8,67 -,34 7,95 1,97 6,35,34 8,9 3,87 6,94,92 Wskaźnik kondycji finansowej 8,26 5,43 8,47 7,32 7,86 7,99 Z powyższego zestawienia wynika, że badany podmiot znajduje się w dobrej sytuacji, ponieważ charakteryzuje go płynność i elastyczność finansowa. Prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność sprzyja generowaniu wartości przedsiębiorstwa. W analizowanym przedziale czasowym podmiot wypracował zadowalające wyniki, co świadczy że ogólna kondycja finansowa jest bardzo dobra.

23 Wykres 5. FHI dla badanego przedsiębiorstwa w latach Wskaźnik kondycji finansowej 2 1 Zakończenie Dokonanie analizy kondycji finansowej wiodącego przedstawiciela branży farmaceutycznej wskazuje na zależność jaka zachodzi pomiędzy czynnikami takimi jak odpowiedni poziom gotówki czy zadłużenia 18 w odniesieniu do ogólnej kondycji finansowej podmiotu 19. Badany podmiot napotykał na trudności wynikające z otoczenia rynkowego 2, jednak w przeciągu badanego okresu radził sobie dobrze, o czym świadczą osiągnięte wyniki. Spółka, która nie jest notowana na giełdzie 21, poszerza swoją działalność i zachowuje pozycję jednego z czołowych przedstawicieli branży. Analizowany podmiot sukcesywnie dąży do zwiększania udziału w rynku poprzez szczególne przywiązanie do jakości oferowanych produktów. Po oszacowaniu wszystkich wskaźników można powiedzieć, że badane przedsiębiorstwo znajdowało się w dobrej kondycji finansowej w latach , co dobrze rokuje na 18 Jest tu mowa o zadłużeniu zarówno krótko- jak i długoterminowym. P.J. Szczepankowski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 24, s , ISBN: A. Damodoran, Finanse korporacyjne- teoria i praktyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 27, s ISBN: Funkcjonowanie podmiotu na rynku wiąże się z ryzykiem determinowanym przez czynniki makroekonomiczne- wynikające z otoczenia rynkowego. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 21, s ISBN: Funkcjonujący na giełdzie podmiot może liczyć na przypływ środków od inwestorów. Wejście spółki na rynek główny jest doskonałą formą promocji. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 212, s. 14 ISBN:

24 przyszłość. Wskaźnik przyjmuje stosunkowo wysokie wartości pod koniec analizowanego szeregu czasowego następuje zrównanie się osiągniętych wyników co świadczy o pewnego rodzaju stabilizacji. Wykaz literatury Cebrowska Teresa, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (25), ISBN: Czekaj Jan, Dresler Zbigniew, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (21), ISBN: Damodoran Aswath, Finanse korporacyjne- teoria i praktyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice,( 27), ISBN: Dębski Wiesław, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 25 ISBN: Fedorowicz, Zdzisław, System gospodarczy i efektywność ekonomiczna, wyd. PWN, Warszawa, (199), ISBN Flisek, Aneta (red.), Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, (23), ISBN Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa (211), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN Kiełczewska, Aleksandra, 53 kilogramów złota - fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii, (211). Artykuł dostępny na: fundraising_jako_szansa_lekcja_bizn esu_i_historii.html (ostatni dostęp: 27 listopada 213) Mielcarz P., Paszczyk P., Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: Nowak Marta, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, (28), ISBN: Osiński, Jacek, Szpunar, Piotr, Tymoczko Dobiesław, Przegląd stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, (28 r.), dostępny na: (ostatni dostęp 27 listopada 213) Pisera Rafał, Perspektywy na rok 213- Zadyszka na rynku leków, (ostatni dostęp: 16 grudnia 213)

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. K. Karwacka, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NON PROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM K. Karwacka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem owej pracy jest zbadanie kondycji

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Justyna Figuła, Agnieszka Główka, Monika Kołodziej, Paulina Łagodzińska, Dorota Serwińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i

Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i E. Brylak Wroclaw University of Economics Analiza ryzyka przedsiębiorstwa X z branży wytwarzania i przetwarzania produktów rafinacji ropy naftowej. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, płynność finansowa,

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży chemicznej. Social environment and its influence on economic health of the

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego będącej fundacją pomagającą chorym osobom. C. Perzyna, Uniwersytet Ekonomiczny

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się dystrybucją detergentów oraz innych wyrobów chemii gospodarczej. D. Serwińska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego na przykładzie organizacji pożytku publicznego działającej w charakterze hospicjum. J. Rogowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ.

WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ. WYKORZYSTANIE OCENY ZDROWIA FINANSOWEGO PODMIOTU DO PLANOWANIA FINANSOWEGO NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA BRANŻY ENERGETYCZNEJ Artur Nowik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Working paper Streszczenie:

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na. rynku bankowym. K. Grochowska Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji finansowej działającej na rynku bankowym. K. Grochowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: W mojej pracy skupię się na

Bardziej szczegółowo

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

R. Jarosz. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu R. Jarosz Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTWA Z PUNKTU WIDZENIA WŁAŚCICIELA, NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA Z BRANŻY PRODUKCJI METALOWYCH WYROBÓW GOTOWYCH, Z WYŁĄCZENIEM

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Financial analysis of economic health Polish entities case. J.Jadach, P. Jankowska, M. Lucimińska, I. Łuciów, B. Ożga Wroclaw

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper

Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu.,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy  Working paper Anna Mężyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu,,Analiza finansowa kontrahenta na przykładzie przedsiębiorstwa z branży 51 - transport lotniczy " Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe: analiza

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej M.Ryng Wroclaw University of Economycs Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstwa z branży transportowej Working paper Słowa kluczowe: Planowanie finansowe, metoda procentu od sprzedaży,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego.

Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży. przetwórstwa spożywczego. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa branży przetwórstwa spożywczego. Analysis of economic health of the example of Polish food processing industry companies. Ż. Kuduk

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. usługowego działającego w sektorze budowlanym. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa usługowego działającego w sektorze budowlanym. Financial analysis of economic health - service company operating in the construction

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa z branży paliwowej Financial analysis of the economic health of the example of companies in the petroleum industry K.Ladra Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich.

Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Iwona Reszetar Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przyszłorocznej sprzedaży na podstawie danych przedsiębiorstwa z branży usług kurierskich. Dokument roboczy Working paper Wrocław 2013 Wstęp

Bardziej szczegółowo

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics

ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM. M. Wiącek, Wroclaw University of Economics ANALIZA FINANSOWA EKONOMICZNEJ KONDYCJI NA PRZYKŁADZIE INSTYTUCJI NONPROFIT O CHARAKTERZE CHARYTATYWNYM M. Wiącek, Wroclaw University of Economics STRESZCZENIE Celem niniejszego artykułu jest zbadanie

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska Wroclaw University of Economics Słowa kluczowe: Zarządzanie wartością i ryzykiem przedsiębiorstwa, płynność, EVA JEL Classification A 10 Streszczenie: Poniższy raport prezentuje wpływ stosowanej

Bardziej szczegółowo

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku

Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego. PCC Rokita Spółka Akcyjna. zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Aneks Nr 1 do Prospektu Emisyjnego PCC Rokita Spółka Akcyjna zatwierdzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego w dniu 7 maja 2014 roku Niniejszy aneks został sporządzony w związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw

Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Zarządzanie finansami przedsiębiorstw Opracowała: Dr hab. Gabriela Łukasik, prof. WSBiF I. OGÓLNE INFORMACJE O PRZEDMIOCIE Cele przedmiotu:: - przedstawienie podstawowych teoretycznych zagadnień związanych

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Bartniak, A. Dąbkowska, E Podgórska, M. Przepióra, K. Świtalska, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Celem pracy

Bardziej szczegółowo

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski

Nauka o finansach. Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski Nauka o finansach Prowadzący: Dr Jarosław Hermaszewski SPRAWOZDANIA FINANSOWE Wykład 3 Co to jest sprawozdanie finansowe? Sprawozdanie finansowe - wyniki finansowe przedsiębiorstwa przedstawione zgodnie

Bardziej szczegółowo

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI

Harmonogram pracy na ćwiczeniach MOPI Przepływy finansowe Harmonogram pracy na ćwiczeniach Temat MOPI Realizacja 1 Ćwiczenia wprowadzające Wprowadzenie 2 Wartość pieniądza w czasie Wprowadzenia i zadania 3 WACC, montaż finansowy, koszt kredytu

Bardziej szczegółowo

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni"

Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach od kuchni Przeanalizuj spółkę i oceń, czy warto w nią zainwestować, czyli o fundamentach "od kuchni" Prowadzący: Marcin Dybek Centrum Analiz Finansowych EBIT marcin.dybek@rsg.pl www.rsg.pl Stosowane standardy rachunkowości

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza zadłużenia i zdolności do obsługi długu Zadłużenie może mieć charakter długo- lub krótkoterminowy Kształtując poziom zadłużenia, należy uwzględnić ryzyko związane

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego.

Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. Wykorzystanie oceny zdrowia finansowego podmiotu do planowania finansowego. M. Grad, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu M. Korzeniowska, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu J. Rogowska, Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskiego przedsiębiorstwa. Financial analysis of economic health - Polish company case. A. Pietrusiak Wroclaw University of Economics Niniejsza praca

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa Jak ocenić pozycję finansową firmy? dr Grażyna Michalczuk Uniwersytet w Białymstoku 9 maja 2013 r. Co to jest analiza To metoda poznanie

Bardziej szczegółowo

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych.

Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Analiza Ekonomiczna. 3. Analiza wskaźnikowa sprawozdań finansowych. Rozwinięciem wstępnej analizy sprawozdań finansowych jest analiza wskaźnikowa. Jest ona odpowiednim narzędziem analizy finansowej przedsiębiorstwa,

Bardziej szczegółowo

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem.

Kinga Pacyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Słowa kluczowe: analiza wskaźnikowa, średni wskaźnik branży, zarządzający przedsiębiorstwem. Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia współpracującego, na przykładzie przedsiębiorstwa z 21- Manufacture of basic pharmaceutical products and pharmaceutical preparations Kinga Pacyńska

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie instytucji non-profit świadczącej pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie. Social environment and its impact

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie. instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie instytucji non profit świadczącej usługi rehabilitacyjne. Financial analysis of economic health - a nonprofit institution providing rehabilitation

Bardziej szczegółowo

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności

ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI MATERIAŁY EDUKACYJNE. Wskaźnik bieżącej płynności ANALIZA WSKAŹNIKOWA WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI Wskaźnik bieżącej płynności Informuje on, ile razy bieżące aktywa pokrywają bieżące zobowiązania firmy. Zmniejszenie wartości tak skonstruowanego wskaźnika poniżej

Bardziej szczegółowo

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł)

Wybrane dane finansowe Alma Market SA oraz spółki KGHM Polska Miedź SA przedstawiają się następująco: Dane za rok 2010 (w tys. zł) 17 Ocena ryzyka finansowego 17.1 Ocena wypłacalności j Dla utrzymania ciągłości funkcjonowania w biznesie przedsiębiorstwo powinno, obok przestrzegania zasad racjonalnego gospodarowania majątkiem oraz

Bardziej szczegółowo

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa działającego w sektorze obuwniczym K. Pacyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Celem pracy jest ocena kondycji

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie organizacji non-profit udzielającej pomocy humanitarnej Social environment and its influence on economic health of

Bardziej szczegółowo

branży przetwórczej.

branży przetwórczej. Analiza ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego branży przetwórczej. Analysis of the economic health on the example of the production company from the processing industry. Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty

Analiza wskaźnikowa. Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty Analiza wskaźnikowa przedsiębiorstwa. Jak ocenić pozycję finansową firmy? Hanna Micińska Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach 6 maja 2013 r. 1 Analiza wskaźnikowa Każda decyzja

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45.

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Kamila Potasiak Justyna Frys Wroclaw University of Economics Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży 45. Słowa kluczowe: analiza finansowa, planowanie finansowe, prognoza

Bardziej szczegółowo

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna

Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna Bankowość Lp. Nazwa wskaźnika Treść ekonomiczna 1 Zyskowność brutto sprzedaży wynik brutto ze sprzedaży 2 Zyskowność sprzedaży wynik ze sprzedaży 3 Zyskowność działalności operacyjnej wynik na działalności

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za IV kwartał 2013 Warszawa, 27-28 lutego 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q4/2013 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB WYNIKI ZA OKRES Q4/2013 Zysk netto 1 900 000 1 700 000

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ

Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach. Wprowadzenie. dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Zarządzanie finansami w małych i średnich przedsiębiorstwach Wprowadzenie dr hab. inż. Karolina Mazur, prof. UZ Przyczyny niepowodzenia małego przedsiębiorstwa Jedna z 10 podawanych przyczyn to brak zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą.

Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstwa na przykładzie firmy z branży zajmującej się produkcją spożywczą. Anna Kalińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: kapitał

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD

ANALIZA STOPNIA ZADŁUŻENIA PRZEDSIĘBIORSTW SKLASYFIKOWANYCH W KLASIE EKD Studia i Materiały. Miscellanea Oeconomicae Rok 13, Nr 1/2009 Wydział Zarządzania i Administracji Uniwersytetu Humanistyczno Przyrodniczego Jana Kochanowskiego w Kielcach G ospodarowanie zasobami organiza

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK PRZEPØYWÓW PIENIÉÆNYCH Jerzy T. Skrzypek Rachunek zysków i strat Bilans Rachunek przepływów pieniężnych Ocena efektywności projektu Analiza płynności Rachunek przepływów pieniężnych a plan finansowy

Bardziej szczegółowo

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej

Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Długoterminowe decyzje finansowe w zakresie finansów przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży okienniczej Kamil Heliński, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu W niniejszej pracy przeprowadzamy

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na

Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na Analiza finansowa przedsiębiorstwa z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem na przykładzie przedsiębiorstwa z branży Manufacture of wearing apparel Małgorzata Bąk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II

RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II RACHUNEK PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH ZAJĘCIA II PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Przepływy pieniężne są wpływami lub wypływami środków pieniężnych oraz ekwiwalentów środków pieniężnych. Podstawowe wpływy: przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms

S.Wasyluk. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms S.Wasyluk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Post-Crisis Inventory Management in Polish Manufacture of food products Firms Zarządzanie zapasami w warunkach pokryzysowych w przedsiębiorstwach z branży

Bardziej szczegółowo

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie

Aleksandra Rabczyńska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu. Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie Aleksandra Rabczyńska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Zarządzanie ryzykiem w tworzeniu wartości na przykładzie przedsiębiorstwa z branży wydobywczej Working paper JEL Classification: A10 Słowa kluczowe:

Bardziej szczegółowo

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A.

I. Zwięzła ocena sytuacji finansowej 4fun Media S.A. SPRAWOZDANIE RADY NADZORCZEJ 4FUN MEDIA SPÓŁKA AKCYJNA Z OCENY SYTUACJI SPÓŁKI W ROKU 2014 WRAZ Z OCENĄ SYSTEMU KONTROLI WEWNĘTRZNEJ I SYSTEMU ZARZĄDZANIA ISTOTNYM RYZYKIEM Zgodnie z częścią III, punkt

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji K. Gajewska, I. Maciejewska, M. Mariańska Wroclaw University of Economics Streszczenie Celem niniejszego raportu jest analiza

Bardziej szczegółowo

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Magdalena Dziubińska. Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Prognoza przychodów ze sprzedaży dla przedsiębiorstwa XYZ z branży 85.4 PKD Magdalena Dziubińska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu JEL Classification G0 key words: planowanie finansowe, prognoza przychodów,

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branz y maszyn go rniczych Wojciech Król Wroclaw University of Economics Streszczenie: Niniejsza praca dotyczy sytuacji

Bardziej szczegółowo

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics

M. Dąbrowska. K. Grabowska. Wroclaw University of Economics M. Dąbrowska K. Grabowska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstw z branży produkującej napoje JEL Classification: A 10 Słowa kluczowe: Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165

Finansowanie działalności przedsiebiorstwa. Finanse 110630-1165 Finansowanie działalności przedsiebiorstwa przedsiębiorstw-definicja Przepływy pieniężne w przedsiębiorstwach Decyzje finansowe przedsiębiorstw Analiza finansowa Decyzje finansowe Krótkoterminowe np. utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Średnio ważony koszt kapitału

Średnio ważony koszt kapitału Średnio ważony koszt kapitału WACC Weighted Average Cost of Capital 1 Średnio ważony koszt kapitałuwacc Weighted Average Cost of Capital Plan wykładu: I. Koszt kapitału a metody dyskontowe II. Źródła finansowania

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu semestru

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r.

Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Załącznik do Uchwały Nr 23/VIII/14 Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z dnia 12 maja 2014 r. Sprawozdanie Rady Nadzorczej KGHM Polska Miedź S.A. z wyników oceny skonsolidowanego sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics

K. Kasprzyk. J. Szmigielska. Wroclaw University of Economics K. Kasprzyk J. Szmigielska Wroclaw University of Economics Zarządzanie wartością w przedsiębiorstwie na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkującej pojazdy samochodowe, przyczepy i naczepy, z wyjątkiem

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży

Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Zarządzanie wartością i ryzykiem na przykładzie przedsiębiorstwa zajmującego się projektowaniem i dystrybucją odzieży Value management and risk on the example of a company engaged in the design and distribution

Bardziej szczegółowo

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0

<1,0 1,0-1,2 1,2-2,0 >2,0 1. WSKAŹNIKI PŁYNNOŚCI WSKAŹNIK BIEŻĄCEJ PŁYNNOŚCI Pozostałe wskaźniki 2,0 Wskaźnik służy do oceny zdolności przedsiębiorstwa do regulowania krótkoterminowych zobowiązań. Do tego

Bardziej szczegółowo

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej

Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie. przedsiębiorstw z branży wydawniczej B. Ganczuk, B. Szutka, A. Żałobnik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Planowanie przychodów ze sprzedaży na przykładzie przedsiębiorstw z branży wydawniczej JEL Classification: G00 Słowa kluczowe: metoda

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie

Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie Wprowadzenie Marcin Dwórznik Katedra Bankowości, Finansów i Rachunkowości Wydziału Nauk Ekonomicznych Uniwersytetu Warszawskiego Plan zajęć poruszane obszary w ciągu

Bardziej szczegółowo

Temat: Podstawy analizy finansowej.

Temat: Podstawy analizy finansowej. Przedmiot: Analiza ekonomiczna Temat: Podstawy analizy finansowej. Rola analizy finansowej w systemie analiz. Analiza finansowa jest ta częścią analizy ekonomicznej, która stanowi najwyższy stopień jej

Bardziej szczegółowo

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny,

Franczak Ewa. Uniwersytet Ekonomiczny. Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, Franczak Ewa Uniwersytet Ekonomiczny Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstwa z branży handel detaliczny, z wyłączeniem handlu detalicznego pojazdami samochodowymi. Working

Bardziej szczegółowo

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205

Okres zakończony 30/09/09. Okres zakończony 30/09/09. Razem kapitał własny 33 723 33 122 30 460 29 205 BILANS AKTYWA 30/09/09 30/06/09 31/12/08 30/09/08 Aktywa trwałe Rzeczowe aktywa trwałe 20 889 21 662 22 678 23 431 Wartość firmy 0 0 0 0 wartości niematerialne 31 40 30 42 Aktywa finansowe Aktywa z tytułu

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 Warszawa, 4 listopada 2011 r. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2011 roku 1 W dniu 30 czerwca 2011 r. na polskim rynku finansowym funkcjonowało

Bardziej szczegółowo

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan

Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Krótkoterminowe finanse przedsiębiorstw na przykładzie przedsiębiorstw z branży Manufacture of food products. M. Isztwan Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Słowa kluczowe: finanse przedsiębiorstw, finanse

Bardziej szczegółowo

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA

OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA OCENA KONDYCJI FINANSOWEJ PRZEDSIĘBIORSTWA lata analizy BILANS AKTYWA PASYWA A. Aktywa trwałe 130 018,5 160 457,2 A. Kapitał (fundusz) własny 11 373 265,8 16 743 401,8 I. Wartości niematerialne i prawne

Bardziej szczegółowo

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM.

TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. A. Mikołajczyk K. Młynarczyk Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu TEMAT: ANALIZA FINANSOWA PRZEDSIĘBIORSTW Z PUNKTU WIDZENIA ZARZĄDZAJĄCEGO PRZEDSIĘBIORSTWEM. Słowa kluczowe: rentowność, zadłużenie, sprawność,

Bardziej szczegółowo

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products

K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products K. Ladra, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Krótkoterminowe decyzje w zakresie finansów przedsiębiorstw z branży 10-Manufacture of food products Słowa kluczowe: finanse krótkoterminowe, finanse przedsiębiorstw,

Bardziej szczegółowo

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego

Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego Bilans dostarcza użytkownikowi sprawozdania finansowego informacji o posiadanych aktywach tj. zgromadzonego majątku oraz wskazuje na źródła jego finansowania strona pasywów. Bilans jest sporządzany na

Bardziej szczegółowo

Przepływy finansowe r

Przepływy finansowe r Przepływy finansowe 11.05.2015r Rachunek wyników vs rachunek przepływów Przychody Koszty Wpływy Wydatki Zasada memoriałowa Zasada kasowa Wynik finansowy Przepływy pieniężne Zasada memoriałowa należy uwzględnić

Bardziej szczegółowo

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku.

Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Aneks NR 1 do prospektu emisyjnego EMC Instytut Medyczny SA zatwierdzonego w przez KNF w dniu 05 października 2011 roku. Niniejszy Aneks nr 1 został sporządzony w związku opublikowaniem przez Emitenta

Bardziej szczegółowo

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym

W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym W. - Zarządzanie kapitałem obrotowym FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW Marek 2011 Agenda - Zarządzanie kapitałem obrotowym Znaczenie kapitału obrotowego dla firmy Cykl gotówkowy Kapitał obrotowy brutto i netto.

Bardziej szczegółowo

Spis treści T E M A T Strona

Spis treści T E M A T Strona Spis treści T E M A T Strona 1 2 Opinia niezależnego biegłego rewidenta Klauzula weryfikacji Skonsolidowane sprawozdanie z sytuacji finansowej Skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.

Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na. przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A. Otoczenie społeczne i jego wpływ na wyniki ekonomiczne przedsiębiorstwa na przykładzie firmy prowadzącej handel odzieżą i obuwiem. A.Wójcik Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie: Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011

Tabela 1. Wyniki finansowe oraz dane bilansowe Fundacji Lux Veritatis za lata 2009 2012. RACHUNEK WYNIKÓW w zł 2009 2010 2011 Porównanie sytuacji finansowej Fundacji Lux Veritatis w postępowaniach dotyczących koncesji na nadawanie programu telewizyjnego drogą naziemną cyfrową W postępowaniu o rozszerzenie koncesji, które miało

Bardziej szczegółowo

WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK

WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK WYCIĄ Z ANALIZY MOŻLIWOŚCI EMISJI OBLIGACJI MIASTA TUREK Poznań, czerwiec 2009 r. 2 SPIS TREŚCI: 1. PROGRAM EMISJI OBLIGACJI... 3 Scenariusz I... 3 1.1. WNIOSKI... 10 3 1. Program Emisji Obligacji Niniejsze

Bardziej szczegółowo

BILANS Aktywa (w złotych) AMERICAN HEART OF POLAND SPÓŁKA AKCYJNA Sprawozdanie finansowe za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku Bilans Na dzień 31 grudnia 2013 roku Na dzień 31 grudnia 2012 roku A.

Bardziej szczegółowo

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty)

EV/EBITDA. Dług netto = Zobowiązania oprocentowane (Środki pieniężne + Ekwiwalenty) EV/EBITDA EV/EBITDA jest wskaźnikiem porównawczym stosowanym przez wielu analityków, w celu znalezienia odpowiedniej spółki pod kątem potencjalnej inwestycji długoterminowej. Jest on trudniejszy do obliczenia

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska. Wroclaw University of Economics Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie polskich instytucji. M. Rudolf, K. Tomczyszyn, P. Trzaska Wroclaw University of Economics Streszczenie w języku pracy: Praca dotyczy analizy trzech

Bardziej szczegółowo

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00

N. Zysk (strata) netto (K-L-M) 48-1 129 134,12 365,00 Skonsolidowany Rachunek Zysków i Strat Rachunek Zysków i Strat ROK A. Przychody netto ze sprzedaży i zrównane z nimi, w tym 1 68 095,74 - od jednostek powiązanych 2 I. Przychody netto ze sprzedaży produktów,

Bardziej szczegółowo

Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji

Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji Ryzyko przedsiebiorstwa wynikajace z ekonomicznej kondycji na przykladzie polskich instytucji Rafal Koziarski, Ewelina Brylak, Monika Bulka To cite this version: Rafal Koziarski, Ewelina Brylak, Monika

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1

Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 24 września 2013 r. Wyniki finansowe banków w I półroczu 2013 r. 1 W końcu czerwca 2013 r. działalność operacyjną prowadziły

Bardziej szczegółowo

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych

Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Agata Kozłowska Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Temat pracy: Zarządzanie wartością przedsiębiorstwa na przykładzie przedsiębiorstwa z branży produkcja urządzeń elektrycznych Przedmiotem poniższej

Bardziej szczegółowo

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI

X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI MSIG 116/2016 (5001) poz. 15277 15277 X. OGŁOSZENIA WYMAGANE PRZEZ USTAWĘ O RACHUNKOWOŚCI Poz. 15277. Przedsiębiorstwo Wielobranżowe DRUTPOL w Garnie. [BMSiG-14218/2016] Wprowadzenie do sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku

Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 25.06.2015 Opracowanie sygnalne Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w 2014 roku Wartość aktywów ogółem zgromadzonych przez

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY. Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw funduszy inwestycyjnych w I półroczu 2013 roku 1 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Studiów Makroekonomicznych i Finansów Warszawa, 25 października 2013 r. Informacja sygnalna WYNIKI BADAŃ GUS Wyniki finansowe funduszy inwestycyjnych i towarzystw

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016

Sprawozdanie finansowe Eko Export SA za I kwartał 2016 AKTYWA 31.03.2016 31.03.2015 I. Aktywa trwałe 67 012 989,72 32 579 151,10 1. Wartości niematerialne i prawne 1 569 552,89 2 022 755,21 2. Rzeczowe aktywa trwałe 14 911 385,70 15 913 980,14 3. Należności

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016

RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 RAPORT Z BADANIA SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO SPÓŁKI SELVITA S.A. ZA ROK OBROTOWY 2016 I. INFORMACJE OGÓLNE 1. Dane identyfikujące badaną Spółkę Spółka działa pod firmą Selvita S.A. (dalej Spółka ). Siedzibą

Bardziej szczegółowo

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy

PRYMUS S.A. ul. Turyńska 101, Tychy ul. Turyńska 101, 43-100 Tychy BILANS na dzień dzień 31.12.2016 AKTYWA Nota 31.12.2016 31.12.2015 A. AKTYWA TRWAŁE 3 905 693,49 6 615 342,71 I. Wartości niematerialne i prawne 0,00 0,00 1. Koszty zakończonych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro

Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Sprawozdanie finansowe dla jednostek mikro Bilans sporządzony na dzień 31.12.2014 r. STOWARZYSZENIE WIKIMEDIA POLSKA UL. J.TUWIMA 95 lok.15, 90-031 ŁÓDŹ Wiersz AKTYWA Stan na koniec 1 2 poprzedniego bieżącego

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza ekonomiczno-finansowa Ocena płynności finansowej Zdolność płatnicza odnosi się do możliwości terminowej i ciągłej spłaty zobowiązań, chodzi o jej zachowanie w każdym momencie. Zdolność płatnicza

Bardziej szczegółowo

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014

Grupa AB. WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Grupa AB WYNIKI FINANSOWE za I kwartał 2014 Warszawa, 15-16 maja 2014 SKONSOLIDOWANE WYNIKI FINANSOWE AB Q1/2014 WYNIKI SKONSOLIDOWANE GRUPY AB 1 600 000 1 400 000 WYNIKI ZA OKRES Q1/2014 Przychody 1 354

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu

Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem. z branży 20. Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Analiza finansowa przedsiębiorstw a z punktu widzenia zarządzającego przedsiębiorstwem z branży 20 Kozub K., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Isztwan M., Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Frącala

Bardziej szczegółowo

Analiza finansowa. Wykład 2

Analiza finansowa. Wykład 2 Analiza finansowa Wykład 2 ANALIZA SYTUACJI MAJĄTKOWEJ K. Mazur, prof. UZ 2 Analiza majątku (aktywów) Aktywa są to "kontrolowane przez jednostkę zasoby majątkowe o wiarygodnie określonej wartości, powstałe

Bardziej szczegółowo