Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży farmaceutycznej"

Transkrypt

1 Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej M. Kołodziej, Uniwersytet Ekonomiczny we Wrocławiu Streszczenie Niniejsza praca została przygotowana celem przedstawienia tematyki modelu Zietlowa 1. Sam model ma na celu zbadanie, przy pomocy odpowiednich wskaźników, kondycji finansowej podmiotu. W analizie wzięto pod uwagę wskaźniki związane z płynnością finansową 2, elastycznością i wypłacalnością. Poprzez dokonanie odpowiednich obliczeń sprawdzono jak na przestrzeni lat (26-211) funkcjonował podmiot. Przedmiotem badań jest jeden z czołowych przedstawicieli branży farmaceutycznej, który od lat powiększa swoją pozycję na rynku. Słowa kluczowe: Płynność, Wypłacalność, Elastyczność finansowa, Financial analysis of economic health - manufacturing company in the pharmaceutical industry Summary This paper was prepared for presentation topics Zietlow s model. The model itself is to investigate, by means of appropriate indicators, the financial condition of the entity. The analysis took into account the indicators related to liquidity, flexibility and solvency. By making the appropriate calculations verified as over the years (26-211) operated entity. The subject of research is one of the leading representatives of the pharmaceutical industry, which for years expanding its market position. Keywords: Liquidity, Solvency, Financial Flexibility, JEL: G14, G22, G23, G29, 1 Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 212). Available at SSRN: (dostęp: ) lub 2 Płynność można zdefiniować jako zdolność podmiotu do regulacji bieżących zobowiązań. Jajuga, K., & Jajuga, T. (211). Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN

2 Recenzent 1 K.Kuropka ndycji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_farmaceutycznej_autorst wa_m_ko_odziej/ Recenzent 2 K. Wysocka ndycji_na_przyk_adzie_przedsi_biorstwa_produkcyjnego_z_bran_y_farmaceutycznej_autorst wa_m_ko_odziej/ Wstęp Poniżej przedstawiona praca jest poświęcona badaniu ekonomicznej kondycji przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży farmaceutycznej 3. Podmiot działa na rynku od wielu lat i jest jednym z czołowych przedstawicieli swojej branży. Spółka będąca przedmiotem badań działa w oparciu wyłącznie o polski kapitał, a jej misją jest tworzenie leków najwyższej jakości 4. Badanie to polega na dokonaniu analizy finansowej 5 z uwzględnieniem wskaźników, które wchodzą w skład modelu Zietlowa. 6 Sam model uwzględnia jedynie te wskaźniki, które są ściśle skorelowane z płynnością. 7 Przedstawiona w poniższej pracy analiza ma na celu pokazanie, czy badany podmiot charakteryzuje się płynnością finansową i wypłacalnością 8 oraz jak sobie radzi w warunkach ryzyka i niepewności 9. Uzasadnieniem wyboru firmy jest fakt znaczącej pozycji podmiotu, innowacyjność rozwiązań zastosowanych w procesie produkcyjnym oraz szeroko zakrojona działalność. Firma nie jest notowana na parkiecie warszawskiej giełdy papierów wartościowych, tym samym jej akcje nie wchodzą w skład żadnego z indeksów GPW. 3 Pierwszym rokiem, kiedy to odnotowano spadek sprzedaży był rok 212. Taki stan był podyktowany zmianami związanymi z refundacją leków. R. Pisera, Perspektywy na rok 213- Zadyszka na rynku leków, pobrano:[ ] 4 pobrano: [ ] 5 Analiza finansowa jest to ocena wielkości ekonomicznych w wyrażeniu pieniężnym, skoncentrowana na wstępnej i rozwiniętej analizie sprawozdań finansowych. J. Sułkowska, Metody analizy ekonomicznej,[w:] (red.) M. Jerzemowska, Analiza ekonomiczna w przedsiębiorstwie, PWE, Warszawa, 213 s ISBN: Zietlow, John, A Financial Health Index for Achieving Nonprofit Financial Sustainability (September 26, 212). Available at SSRN: (dostęp: ) lub 7 S.A. Ross, R.W. Westerfield, J. Jaffe, B. Jordan, Modern Financial Management,McGraw-Hill Companies, Inc., New York, 28, s , ISBN: Wypłacalność można zdefiniować jako zdolność do regulowania ewentualnych strat. W. Dębski, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 25, s ISBN: P. Mielcarz, P. Paszczyk, Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, 39-44, ISBN:

3 Treść pracy 1. Podwynik kategorii ogólnej 1.1 Logarytm naturalny z okresu istnienia firmy (wieku) (+) Tab. 1. Logarytm naturalny z wieku przedsiębiorstwa (28 21) Wiek jednostki Logarytm naturalny z wieku 3,9 3,14 3,18 3,22 3,26 3,29 produkcyjne zostało założone w 1984 r. Wskaźnik pokazuje, że organizacja z roku na rok jest coraz bardziej stabilna 1 i elastyczna w stosunku do rynku. Spółka ta rozwija się z roku na rok zyskując coraz to lepszą pozycję rynkową. 1.2 Logarytm naturalny z wielkości (+) Wzór 1. Wielkość = ( Przychody ogółem + Dochód i dotacje- Zrealizowane i niezrealizowane straty na nieruchomościach i inwestycjach ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 1 Stabilność systemu finansowego to stan, w którym system finansowy pełni swoje funkcje w sposób ciągły i efektywny, nawet w przypadku wystąpienia nieoczekiwanych i niekorzystnych zaburzeń o znacznej skali. Osiński, Jacek, Szpunar, Piotr, Tymoczko Dobiesław, Przegląd stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, (28 r.), dostępny na: (ostatni dostęp 27 listopada 213)

4 Tab. 2. Logarytm naturalny z wielkości w latach Całkowite przychody Dochód i dotacje Zrealizowane i niezrealizowane straty na nieruchomościach i inwestycjach Logarytm naturalny z wielkości 11,7 11,83 11,82 11,94 12,9 12,3 Przedstawione w powyżej analizie wartości wskaźnika sugerują, że firma z roku na rok zwiększa swój potencjał poprzez ciągły dopływ środków. Ze względu na specyfikę prowadzonej działalności- produkcja farmaceutyków, spółka w czterech badanych latach pozyskała dotacje na działalność rozwojową. W konstrukcji wskaźnika uwzględniono pozycję zrealizowane i niezrealizowane straty w nieruchomościach i inwestycjach jednak w badanej spółce wynoszą one. 1.3 Indeks niestabilności aktywów (-) Wzór 2. Indeks niestabilności aktywów = Σ ( y - y T ) 2 n Gdzie: y T = tendencja aktywów ogółem na okres t, i jest ustalana w następujący sposób: y T = a + bt a= wartość przecięcia b = nachylenie linii trendu t = okres czasu 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

5 Tab. 3. Indeks niestabilności aktywów dla spółki w latach (Y Y T ) Indeks niestabilności aktywów W analizowanym podmiocie następuje względna niestabilność aktywów. Największą zmianę odnotowano w 26 r. Niestabilność aktywów jest determinantem wystąpienia zagrożenia ze strony kredytodawców co do pozycji jednostki na rynku. Występowanie odstępstw od trendu w przypadku wielkości aktywów może generować ryzyko dla właścicieli i potencjalnych inwestorów. Zaznaczyć należy, że w pozostałych latach (27-211) odstępstwa te są mniejsze, co jest pozytywnym symptomem. Wzór 3. Wskaźnik ogólny=(waga 1 x Wiek)+(Waga 2 x Wielkość)+(Waga 3 x Indeks nasilenia aktywów) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab.4. Wagi #1 1,25 #2,33 #3 -,1 Tab.5. Wskaźnik ogólny dla spółki w latach Logarytm naturalny z wieku Logarytm naturalny z wielkości Indeks niestabilności aktywów 3,9 11, ,14 11, ,18 11, ,22 11, ,26 12, Wskaźnik ogólny 4,22 3,89 7,84 7,94 7,95 8,8 3,3 12,3 9111

6 Przedstawiona w powyższej tabeli kategoria ogólna indeksu FHI jest związana z cyklem życia przedsiębiorstwa. Firma, wraz z upływem czasu przechodzi przez różne fazy rozwoju. 11 Tak dzieje się również w tym przypadku, gdzie z roku na rok firma poszerza swoją strukturę. Z przedstawionych w powyższym zestawieniu wartości wynika, że od 28 roku spółka sukcesywnie się rozwija, zwiększając swój majątek. Z roku na rok następuje poprawa kondycji finansowej podmiotu. Wykres 1. Podwynik ogólny dla spółki w latach Wskaźnik ogólny Podwynik natychmiastowy 2.1 Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych (+) Wzór 4. Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych =,75+ Gdzie : Gotówka Wydatki Amortyzacja - Rzeczowe wydatki Gotówka = wolna gotówka ( lub, jeśli wartość ta nie jest dostępna, wolna + czasowo ograniczona gotówka) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 11 M. Nowak, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, 28, ISBN:

7 Tab. 6. Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych w latach Gotówka Wydatki Amortyzacja Wydatki rzeczowe Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych ,8-4,8 1,3 1,68,13,7 Dla przedstawionych w tabeli danych wskaźnik przyjmuje wartość największą w 26 roku. W tym roku spółka taką ilość środków pieniężnych, która w zupełności pokrywała zapotrzebowanie. W następnych latach zwiększenie aktywności podmiotu spowodowało utrzymywanie się wyższego stanu gotówki ale i determinowało wyższe koszty. Tylko w 27 odnotowano ujemną wartość wskaźnika. W latach 21 i 211 spółka utrzymywała nieznaczne zasoby gotówki w porównaniu z latami poprzednimi. 2.2 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki ( + ) Wzór 5. Zmodyfikowany wskaźnik gotówki = Gotówka netto Aktywa Gdzie : Gotówka netto = (Gotówka - Zobowiązania - Bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów ) Aktywa = Aktywa ogółem 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 7. Zmodyfikowany wskaźnik gotówki w latach Gotówka netto Aktywa ogółem Zmodyfikowany wskaźnik gotówki ,15 -,25,1 -,6 -,6 -,8

8 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki obrazuje relację pomiędzy stanem gotówki netto czyli gotówki pomniejszonej o rozliczenia międzyokresowe oraz zobowiązania względem aktywów ogółem. Tylko w 28 roku wartość wskaźnika jest dodatnia, a następuje to za sprawą znaczącego stanu gotówki w porównaniu do pozostałych analizowanych lat. Wartość wskaźnika utrzymuje się na ujemnym poziomie w 5 z 6 badanych lat, taki stan oznacza, że spółka mogła mieć problem z utrzymaniem odpowiedniej płynności finansowej Wskaźnik płynności Lambda (TLL) (+) Wzór 6. Lambda= ( Gotówka + Inwestycje krótkoterminowe + Niewykorzystana Linia Kredytowa + średni OCF ) Szacowany OCF Gdzie : Gotówka = wolne środki pieniężne ( lub, jeśli wartość nie jest dostępna, wolne środki pieniężne + czasowo ograniczone środki pieniężne) Inwestycje krótkoterminowe = wolne (nieograniczone) inwestycje krótkoterminowe (lub, jeśli wartość ta nie jest dostępna, nieograniczone + czasowo - ograniczone inwestycje krótkoterminowe ). Średni OCF = średnia wartość przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej dla co najmniej ostatnich trzech lat. Szacowany OCF = odchylenie standardowe historycznych wartości przepływów pieniężnych z działalności operacyjnej. 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 12 Płynność- zdolność do terminowego regulowania zobowiązań bieżących M. Sierpińska, D.Wędzki, Zarządzanie płynnością finansową w przedsiębiorstwie, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (1997), ISBN:

9 Tab. 8. Wskaźnik Lambda dla spółki w latach Gotówka Inwestycje krótkoterminowe Niewykorzystana linia kredytowa Średni OCF Niepewny OCF Wskaźnik Lambda 3,85 15,52 2,81 2,28 2,39 4,95 Z powyższego zestawienia wynika, że wartości wskaźnika nie przyjmują trendu. Wysokie wartości wskaźnika w latach wynikają z faktu występowania znaczącego stanu przeciętnych przepływów z działalności operacyjnej. Przepływy te są związane z podstawową działalnością przedsiębiorstwa. 13 W tych latach spółka utrzymywała także wysoki stan inwestycji krótkoterminowych. Niepewny OCF dla badanych lat przyjmował stosunkowo niską wartość w porównaniu do okresów w których OCF jest niższe. 13 T. Cebrowska, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 25, ISBN:

10 2.4 Wskaźnik płynności bieżącej (CLI) Wzór 7. Wskaźnik płynności bieżącej= (Poczatkowe środki pieniężne + Początkowe inwestycje krótkoterm. + OCF z bieżącego okresu) ( Wymagalne zobowiązania krótkoterm. + Wymagalne zobowiązania długoterm ) Gdzie : Środki pieniężne = nieograniczona gotówka + czasowo ograniczona gotówka ( lub, jeśli wartość nie jest dostępna, gotówka ogółem) Inwestycje krótkoterminowe = nieograniczone inwestycje krótkoterminowe + czasowo ograniczone inwestycje krótkoterminowe ( lub jw.) OCF z bieżącego okresu = operacyjny przepływ pieniężny występujący jeden okres po gotówce, inwestycjach, obligacjach krótkoterminowych i bieżącej części zadłużenia długoterminowego. Początkowe krótkoterminowe zobowiązania = obligacje krótkoterminowe Początkowa bieżąca część zadłużenia długoterminowego = ilość głównych należności w ciągu jednego roku od zadłużenia długoterminowego 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

11 Tab. 9. Wskaźnik płynności bieżącej(cli) dla spółki w latach Środki pieniężne na początku okresu Inwestycje krótkoterminowe na początku okresu OCF z bieżącego okresu Część aktualnie wymagalnych zobowiązań krótkoterminowych Część aktualnie wymagalnych zobowiązań długoterminowych Wskaźnik płynności bieżącej(cli) 2,78 2,68 2,75 1,24 1,36 1,29 Wskaźnik bieżącej płynności obrazuje zdolność przedsiębiorstwa do wywiązywania się z bieżących zobowiązań. Z przedstawionych wartości wskaźnika wynika, że podmiot posiada wystarczający do kontynuowania działalności zasób środków pieniężnych. Spółka nie emituje papierów dłużnych, tym samym wartość pozycji część aktualnie wymagalnych zobowiązań długoterminowych jest równa. Wzór 8. Podwynik natychmiastowy = ( Waga 4 Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych) + ( Waga 5 Zmodyfikowany wskaźnik gotówki) + (Waga 6 docelowa płynność Lambda ) + (Waga 7 Wskaźnik płynności bieżącej ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab.1. Wagi #4 1,25 #5 12,5 #6,85 #7,5

12 Tab. 11. Podwynik natychmiastowy (28 21) Wskaźnik wystarczalności funduszy pieniężnych Zmodyfikowany wskaźnik gotówki Wskaźnik Lambda Wskaźnik płynności bieżącej(cli) 18,8 -,15 3,85 2,78-4,79 -,25 15,52 2,68 1,2,1 2,81 2,75 1,67 -,6 2,28 1,24,13 -,7 2,39 1,34,6 -,8 4,95 1,29 Podwynik natychmiastowy 27,8 5,37 2,42 19,16 1,97 3,87 Z przedstawionych w powyższym zestawieniu danych wynika, że spółka dąży do utrzymywania niskiego poziomu zasobów krótkoterminowych w postaci gotówki. Wartości wskaźnika są wyższe od pozostałych w latach 28 i 29 na co przełożyła się wysoka wartość wskaźnika Lambda. Najwyższa wartość podwyniku została odnotowana w 26 r. Wykres 2. Podwynik natychmiastowy w latach Podwynik natychmiastowy 5

13 3. Podwynik krótkoterminowy 3.1 Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej (+) Wzór 9. Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej= przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej zobowiązania bieżące 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 12. Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej w latach OCF z bieżącego okresu Zobowiązania bieżące Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej 1,29 1,48,89 -,6,41,97 Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej nie utrzymuje się na zbliżonym poziomie. Taki stan świadczy o tym, że nie we wszystkich latach, działalność operacyjna spółki przyczyniła się do wygenerowania odpowiedniego stanu środków pieniężnych. Jednostka nie była zdolna do pokrycia w pełni zobowiązań krótkoterminowych z osiąganych operacyjnych przepływów pieniężnych w 29 r. 3.2 Wskaźnik aktywów (+) Wzór 1. Wskaźnik aktywów= Aktywa obrotowe Aktywa ogółem 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

14 Tab. 13. Wskaźnik aktywów na okres Aktywa obrotowe Aktywa ogółem Wskaźnik aktywów,2,24,26,33,25,7 W analizowanym przedziale czasowym, wartości wskaźnika utrzymują się na względnie stałym poziomie przez okres 4 lat. Organizacja posiada stan aktywów pozwalający na dalsze funkcjonowanie. Wartość wskaźnika maleje w 211, co sygnalizuje, że podmiot może mieć problemy z pogarszającą się wypłacalnością. Poziom aktywów obrotowych w stosunku do całkowitej wielkości aktywów wzrasta w okresie od 26-29, co jest korzystne dla analizowanego przedsiębiorstwa. 3.3 Wskaźnik kosztów administracyjnych (+) Wzór 11. Wskaźnik kosztów administracyjnych = Koszty administracyjne Koszty ogółem - Koszty administracyjne 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

15 Tab. 14. Wskaźnik kosztów administracyjnych w latach Koszty administracyjne Koszty ogółem Wskaźnik kosztów administracyjnych 1,39,53,86,83,52,69 Udział kosztów administracyjnych w ogólnej sumie kosztów maleje, działalność spółki jest bardziej efektywna 14, co oznacza większą zdolność do redukcji tych wydatków w przypadku kryzysu gotówkowego. Wskaźnik poziomu kosztów administracyjnych nie utrzymuje się na stabilnym poziomie. Wzór 12. Podwynik krótkoterminowy= ( Waga_8 Operacyjny CF)+ ( Waga_9 x Wskaźnik aktywów )+ (Waga_1 Wskaźnik kosztów administracyjnych) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 15. Wagi #8,75 #9 6,6 #1 8,33 14 Efektywność - przynoszenie efektów, to znaczy skutków jakiegoś działania, przy tym skutków dotatnich czy pożądanych, gdyż skutki czy następstwa niepożądane można połączyć z terminem "efekt". Fedorowicz, Zdzisław, System gospodarczy i efektywność ekonomiczna, wyd. PWN, Warszawa, (199), ISBN

16 Tab. 16. Podwynik krótkoterminowy dla badanej spółki w latach Wskaźnik przepływu środków pieniężnych z działalności operacyjnej Wskaźnik aktywów Wskaźnik kosztów administracyjnych 1,28,2 1,39 1,37,23,53,89,26,86 -,6,27,84,41,26,52,97,7,69 Podwynik krótkoterminowy 13,88 7,8 9,56 8,67 6,34 6,94 Wszystkie z oszacowanych dla analizowanego podmiotu wartości podwyniku krótkoterminowego są zadowalające. Najwyższa wartość wskaźnika, odnotowana w 26 jest determinowana faktem występowania najwyższych w badanym przedziale czasowym wskaźników związanych z cash flow z działalności operacyjnej oraz poziomem kosztów administracyjnych. Wykres 3. Podwynik krótkoterminowy Podwynik krótkoterminowy 4 2

17 4. Wskaźnik średniookresowy 4.1 Nadwyżka netto (+) Wzór 13. Nadwyżka netto = Zmiana w aktywach netto 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 17. Nadwyżka netto w latach Aktywa netto ( rok - 1) Aktywa netto w roku bazowym Nadwyżka netto Wskaźnik wskazuje, że w 27 roku nastąpił sukcesywny spadek aktywów netto 15, co stanowi negatywny symptom dla podmiotu. posiada nadwyżkę wygenerowaną w 211. Poziom podwyniku jest niestabilny w badanym okresie poprzez nierównomierny wzrost wartości sumy bilansowej i zobowiązań. 4.2 Wskaźnik udziału (+) / (-) Wzór 14. Wskaźnik udziału = Całkowity udział dochodów i dotacji Wpływy + Przychody i dotacje 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub 15 Aktywa netto - rozumie się przez to aktywa jednostki pomniejszone o zobowiązania, odpowiadające wartościowo kapitałowi (funduszowi) własnemu. Flisek, Aneta (red.), Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, (23), ISBN

18 Tab. 18. Wskaźnik udziału dla spółki w latach Wszystkie wniesione dotacje Dochód Przychody 8, Wskaźnik udziału,1,11,5,1,2,1 Spółka pozyskuje dotacje celem inwestycji rozwojowych. Poziom otrzymanych dotacji nie przyjmuje ogólnego trendu. W latach 29 i 211 nie odnotowano wpływu dotacji. 4.3 Wskaźnik samofinansowania (+) Wzór 15. Wskaźnik samofinansowania= Operacyjne przepływy gotówki w ostatnich 3 latach przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnych w ostatnich 3 latach 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 19. Wskaźnik samofinansowania dla analizowanego podmiotu w latach letnie OCF 3 letnie ICF Wskaźnik samofinansowania 2,23 2,19 2,11,2,38,15 W latach można zaobserwować, że wypracowane wielkości wskaźnika wskazują na dostateczną ilość zabezpieczeń finansowych, które można by wykorzystać na kapitał obrotowy. Należy zauważyć, że wartość wskaźnika obniża się co jest spowodowane niskim stanem przepływów operacyjnych.

19 4.4 Wskaźnik zadłużenia finansowego (-) Wzór 16. Dług Wskaźnik zadłużenia finansowego = ( Dług + Aktywa netto ogółem ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 2. Wskaźnik zadłużenia finansowego w latach Zadłużenie finansowe Aktywa netto ogółem Wskaźnik zadłużenia finansowego,11,8,8,19,2,25 Przedstawione w zestawieniu wartości wskaźnika w wskazują na niski udział długu w sumie zaplanowanych pożyczek i skumulowanych nadwyżek. Od 29 z roku na rok rośnie udział długu, nie są to jednak bardzo duże wartości. 4.5 Wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy (-) Wzór 17. Wskaźnik kosztów gromadzenia funduszy = Wydatki na pozyskiwanie funduszy Udział ogólnych dochodów i dotacji 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub

20 Tab. 21. Wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy na lata Wydatki na gromadzenie funduszy Udział ogólnych dochodów i dotacji N.A N.A N.A N.A. 24 N.A. 393 N.A. 24 Wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy Sposób prowadzenia działalności przez firmę uniemożliwia obliczenie wskaźnika. W sprawozdaniu finansowym spółki 16 za badany okres nie występuje pozycja- wydatki na gromadzenie funduszy. Specyfika prowadzonej działalności, pociągająca ze sobą brak kosztów fundrasingu 17. Wzór 18. Podwynik średniookresowy = Waga 11 nadwyżka netto + Waga 12 x wskaźnik udziału + Waga 13 wskaźnik samofinansowania + Waga 14 Wskaźnik zadłużenia finansowego + ( Waga 15 wskaźnik kosztów pozyskiwania funduszy ) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 22. Wagi #11,1 #12-2 #13 2 #14-2 # Obowiązek sporządzania sprawozdań finansowych dotyczy wszystkich jednostek, które prowadzą księgi rachunkowe na podstawie ustawy o rachunkowości. 17 Fundraising proces zdobywania funduszy poprzez proszenie o wsparcie osób indywidualnych, firm, fundacji dobroczynnych lub instytucji rządowych i samorządowych. Zajmują się tym zawodowi fundraiserzy. Kiełczewska, Aleksandra, 53 kilogramów złota - fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii, (211). Artykuł dostępny na: fundraising_jako_szansa_lekcja_biznesu_i_historii.html (ostatni dostęp: 27 listopada 213)

21 Tab. 23. Podwynik średniookresowy dla spółki w latach Nadwyżka netto Wskaźnik udziału Wskaźnik samofinansowania Wskaźnik zadłużenia finansowego Wskaźnik kosztów gromadzenia funduszy 173,1 2,23, ,11 2,19, ,5 2,11, ,1,2,19-773,2,38, ,1,15,25 - Wskaźnik średniookresowy 4,19 3,86 4,1 -,34,34,92 W latach wartość wskaźnika obniżyła się. Jest to oznaką obniżenia płynności finansowej i wypłacalności. W analizowanym przypadku Jeżeli tendencja spadkowa utrzyma się dłużej może nastąpić pogorszenie sytuacji podmiotu. Podwynik średniookresowy przyjmuje wartość ujemną w 29, co negatywnie wpływa obraz finansowy całej jednostki. W latach wartość wskaźnika utrzymywała się na względnie stabilnym poziomie. Wykres 4. Podwynik średniookresowy dla spółki w latach ,5 4 3,5 3 2,5 2 1,5 1,5 -,5-1 Wskaźnik średniookresowy

22 Wskaźnik kondycji finansowej (φ) Wzór 19. φ = (.1 Podwynik kategorii ogólnej) + (.4 Podwynik natychmiastowy) + + (.3 Podwynik krótkoterminowy) + (.2 Podwynik średniookresowy) 26, 212). Dostępny na SSRN: (ostatni dostęp: 27 listopada 213) lub Tab. 24. Wagi Wskaźnik ogólny,1 Wskaźnik natychmiastowy,4 Wskaźnik krótkoterminowy,3 Wskaźnik średniookresowy,2 Tab. 25. Wskaźnik kondycji finansowej (φ) w latach Podwynik kategorii ogólnej Podwynik natychmiastowy Podwynik krótkoterminowy Podwynik średniookresowy 4,22 27,8 13,87 4,18 3,9 5,37 7,8 3,85 7,84 2,42 9,56 4,1 7,95 19,16 8,67 -,34 7,95 1,97 6,35,34 8,9 3,87 6,94,92 Wskaźnik kondycji finansowej 8,26 5,43 8,47 7,32 7,86 7,99 Z powyższego zestawienia wynika, że badany podmiot znajduje się w dobrej sytuacji, ponieważ charakteryzuje go płynność i elastyczność finansowa. Prowadzona przez przedsiębiorstwo działalność sprzyja generowaniu wartości przedsiębiorstwa. W analizowanym przedziale czasowym podmiot wypracował zadowalające wyniki, co świadczy że ogólna kondycja finansowa jest bardzo dobra.

23 Wykres 5. FHI dla badanego przedsiębiorstwa w latach Wskaźnik kondycji finansowej 2 1 Zakończenie Dokonanie analizy kondycji finansowej wiodącego przedstawiciela branży farmaceutycznej wskazuje na zależność jaka zachodzi pomiędzy czynnikami takimi jak odpowiedni poziom gotówki czy zadłużenia 18 w odniesieniu do ogólnej kondycji finansowej podmiotu 19. Badany podmiot napotykał na trudności wynikające z otoczenia rynkowego 2, jednak w przeciągu badanego okresu radził sobie dobrze, o czym świadczą osiągnięte wyniki. Spółka, która nie jest notowana na giełdzie 21, poszerza swoją działalność i zachowuje pozycję jednego z czołowych przedstawicieli branży. Analizowany podmiot sukcesywnie dąży do zwiększania udziału w rynku poprzez szczególne przywiązanie do jakości oferowanych produktów. Po oszacowaniu wszystkich wskaźników można powiedzieć, że badane przedsiębiorstwo znajdowało się w dobrej kondycji finansowej w latach , co dobrze rokuje na 18 Jest tu mowa o zadłużeniu zarówno krótko- jak i długoterminowym. P.J. Szczepankowski, Zarządzanie finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Wyższej Szkoły Przedsiębiorczości i Zarządzania im. Leona Koźmińskiego, Warszawa, 24, s , ISBN: A. Damodoran, Finanse korporacyjne- teoria i praktyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 27, s ISBN: Funkcjonowanie podmiotu na rynku wiąże się z ryzykiem determinowanym przez czynniki makroekonomiczne- wynikające z otoczenia rynkowego. J. Czekaj, Z. Dresler, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 21, s ISBN: Funkcjonujący na giełdzie podmiot może liczyć na przypływ środków od inwestorów. Wejście spółki na rynek główny jest doskonałą formą promocji. A. Zaremba, Giełda. Podstawy inwestowania, Wydawnictwo HELION, Gliwice, 212, s. 14 ISBN:

24 przyszłość. Wskaźnik przyjmuje stosunkowo wysokie wartości pod koniec analizowanego szeregu czasowego następuje zrównanie się osiągniętych wyników co świadczy o pewnego rodzaju stabilizacji. Wykaz literatury Cebrowska Teresa, Rachunkowość finansowa i podatkowa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (25), ISBN: Czekaj Jan, Dresler Zbigniew, Zarządzanie finansami przedsiębiorstw. Podstawy teorii., Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, (21), ISBN: Damodoran Aswath, Finanse korporacyjne- teoria i praktyka, Wydawnictwo HELION, Gliwice,( 27), ISBN: Dębski Wiesław, Teoretyczne i praktyczne aspekty zarządzania finansami przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, Warszawa, 25 ISBN: Fedorowicz, Zdzisław, System gospodarczy i efektywność ekonomiczna, wyd. PWN, Warszawa, (199), ISBN Flisek, Aneta (red.), Ustawa o rachunkowości oraz ustawa o biegłych rewidentach, Wyd. C. H. Beck, Warszawa, (23), ISBN Jajuga Krzysztof, Jajuga Teresa, Instrumenty finansowe, aktywa niefinansowe, ryzyko finansowe, inżynieria finansowa. Warszawa (211), Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN Kiełczewska, Aleksandra, 53 kilogramów złota - fundraising jako szansa, lekcja biznesu i historii, (211). Artykuł dostępny na: fundraising_jako_szansa_lekcja_bizn esu_i_historii.html (ostatni dostęp: 27 listopada 213) Mielcarz P., Paszczyk P., Analiza projektów inwestycyjnych w procesie tworzenia wartości przedsiębiorstwa, Wydawnictwo Naukowe PWN, ISBN: Nowak Marta, Controlling personalny w przedsiębiorstwie, Wolters Kluwer Polska, Warszawa, (28), ISBN: Osiński, Jacek, Szpunar, Piotr, Tymoczko Dobiesław, Przegląd stabilności systemu finansowego, Narodowy Bank Polski, Warszawa, (28 r.), dostępny na: (ostatni dostęp 27 listopada 213) Pisera Rafał, Perspektywy na rok 213- Zadyszka na rynku leków, (ostatni dostęp: 16 grudnia 213)

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej.

Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa. produkcyjnego z branży budowlanej. Analiza finansowa ekonomicznej kondycji na przykładzie przedsiębiorstwa produkcyjnego z branży budowlanej. K. Kuropka, Wroclaw University of Economics Streszczenie: Przedstawiona praca jest analizą oraz

Bardziej szczegółowo

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie

Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Marek Gola * Narzędzia aktywnego zarządzania płynnością finansową w przedsiębiorstwie Wstęp Dobra kondycja finansowa przedsiębiorstwa, jego sukcesy, ale także i reputacja zależą w dużej mierze od płynności

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 IWONA OTOLA Politechnika Częstochowska STRATEGIE KRÓTKOTERMINOWEGO FINANSOWANIA SPÓŁEK KAPITAŁOWYCH

Bardziej szczegółowo

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ

CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE PRZEPŁYWY PIENIĘŻNE Z DZIAŁALNOŚCI OPERACYJNEJ STUDIA OECONOMICA POSNANIENSIA 2013, vol. 1, no. 12 (261) Bartosz Orliński Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach, Wydział Finansów i Ubezpieczeń, Katedra Finansów bartosz.orlinski@gmail.com CZYNNIKI KSZTAŁTUJĄCE

Bardziej szczegółowo

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20

Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie przedsiębiorstw WIG20 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 804 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 67 (2014) s. 117 136 Kapitały własne jako podstawa bezpieczeństwa działalności gospodarczej na przykładzie

Bardziej szczegółowo

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015

FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Mirosław Kurek FINANSE PRZEDSIĘBIORSTW MATERIAŁY SZKOLENIOWE NA KONKURS EKONOMICZNY LEŻAJSK 2015 Bilans przedsiębiorstwa Podstawowym sprawozdaniem finansowym w przedsiębiorstwie o największym znaczeniu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta

ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta ROZDZIAŁ VI Oceny i perspektywy rozwoju Emitenta 6.1. Ocena zarządzania zasobami finansowymi 6.1.1. Podstawa ocen Oceny zarządzania zasobami finansowymi Emitenta dokonano na podstawie sprawozdań finansowych

Bardziej szczegółowo

Analiza rentowności spółek giełdowych

Analiza rentowności spółek giełdowych Analiza rentowności spółek giełdowych Ujęcie teoretyczne Wzorcowa praca licencjacka Wrocław 2007 Analiza rentowności spółek giełdowych Spis treści Wstęp... 2 Rozdział 1. Istota, znaczenie rentowności we

Bardziej szczegółowo

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO nr 802 Finanse, Rynki Finansowe, Ubezpieczenia nr 65 (2014) s. 387 395 Przesłanki i konsekwencje wyboru strategii płynności finansowej w ujęciu dochód ryzyko

Bardziej szczegółowo

Metodologia Ratingu Kredytowego

Metodologia Ratingu Kredytowego Metodologia Ratingu Kredytowego AGENCJA RATINGOWA: Warszawa, styczeń 2015 Spis treści WSTĘP 4 1 OGÓLNE ZASADY RATINGU KREDYTOWEGO 6 1.1 RATING DŁUGOTERMINOWY 6 1.2 RATING KRÓTKOTERMINOWY 7 1.3 RATING MIĘDZYNARODOWY

Bardziej szczegółowo

Analiza spółek giełdowych

Analiza spółek giełdowych Analiza spółek giełdowych Warszawa, kwiecień 2008 1 Azimutus S.A. Azimutus działa od 2003 roku, w obszarach doradztwa strategicznego i transakcji kapitałowych, utrzymując aktywny 19-osobowy zespół z doświadczeniem

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12

I. Podstawowe informacje o jednostce...4. II. Cel analizy...5. IV. Analiza aktualnej sytuacji finansowej Miasta Leszna...12 ANALIZA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ MOŻLIWOŚCI INWESTYCYJNYCH MIASTA LESZNO Opracował: Adrian Nowak Usługi Prawnicze i Audyt Wewnętrzny - Michał Pruski, ul. Mogileńska 4d/24, 61-052 Poznań, NIP

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA

ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA ANALIZA PRZEPŁYWÓW PIENIĘŻNYCH NA PRZYKŁADZIE KRUK SA Kamil Gołuchowski Uniwersytet Szczeciński Streszczenie W praktyce gospodarczej jednym z najistotniejszych czynników gwarantujących byt przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI 0 I. Struktura Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. Jednostką dominującą Grupy Kapitałowej CAM Media S.A. jest CAM Media S.A. ( Spółka lub Emitent ) z siedzibą w Warszawie przy

Bardziej szczegółowo

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI

ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI ŹRÓDŁA FINANSOWANIA SPÓŁEK ELEKTROENERGETYCZNYCH NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTW Z USA I POLSKI Autorzy: Wiesław Janik, Henryk Kaproń, Artur Paździor ("Rynek Energii" - nr 3/2014) Słowa kluczowe: źródła

Bardziej szczegółowo

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ

ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ ZA I PRZECIW WARTOŚCI GODZIWEJ W RACHUNKOWOŚCI. PROBLEMY STOSOWANIA I WYKORZYSTANIA WARTOŚCI GODZIWEJ Studia Ekonomiczne ZESZYTY NAUKOWE WYDZIAŁOWE UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W KATOWICACH ZA I PRZECIW

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 OCENA POZYCJI FINANSOWEJ INSTYTUCJI FINANSOWYCH ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 EDYTA MIODUCHOWSKA-JAROSZEWICZ ALEKSANDRA ANDRZEJCZAK MAGDALENA BASZURO ANNA DWORAKOWSKA MATEUSZ SZEWCZYK

Bardziej szczegółowo

Podstawowe strategie inwestowania

Podstawowe strategie inwestowania Krzysztof Jajuga Podstawowe strategie inwestowania Anatomia sukcesu P Instytucje i zasady Komisja funkcjonowania Nadzoru Finansowego rynku kapitałowego 33 Anatomia sukcesu Instytucje i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw

Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Sławomir Juszczyk Katedra Ekonomiki i Organizacji Przedsiębiorstw Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Zdolność kredytowa w ocenie banku na przykładzie małych i średnich przedsiębiorstw Wstęp

Bardziej szczegółowo

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego Anna Milewska, Anna Wolff Katedra Polityki Agrarnej i Marketingu Szkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie Kształtowanie płynności finansowej na przykładzie przedsiębiorstwa przemysłu chemicznego

Bardziej szczegółowo

NWAI Dom Maklerski S.A.

NWAI Dom Maklerski S.A. ROCZNE SPRAWOZDANIE FINANSOWE NWAI Dom Maklerski S.A. NA DZIEŃ I ZA ROK OBROTOWY ZAKOŃCZONY 31 GRUDNIA 2010 ROKU Zawierające: 1. Sprawozdanie Zarządu z działalności Spółki za 2010 rok 2. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie

Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Zarządzanie finansowe w przedsiębiorstwie Podręczniki Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Zarządzania ul. Nadbystrzycka 38 20-618 Lublin Wiesław Janik Artur Paździor Zarządzanie finansowe

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK

JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK JEDNOSTKOWY RAPORT ROCZNY ZA 2012 ROK RAPORT ROCZNY ZA OKRES ROKU ZAKOŃCZONY 31 XII 2012 SPIS TREŚCI 1. LIST OD ZARZĄDU... 3 2. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU... 4 3. WYBRANE DANE FINANSOWE... 6 4. ROCZNE SPRAWOZDANIE

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r.

Rozwój systemu finansowego w Polsce. w 2009 r. Rozwój systemu finansowego w Polsce w 29 r. Warszawa, 211 Raport zamieszczony na stronie internetowej NBP w grudniu 21 r. Opracowanie pod redakcją: Pawła Sobolewskiego Dobiesława Tymoczko Zespół autorski:

Bardziej szczegółowo

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ

ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ CZERWIEC 2012 22 ISSN 2080-962X CENA 52,29 ZŁ W TYM 5% VAT MACIEJ RICHTER ZABEZPIECZANIE POTRZEB KAPITAŁOWYCH TEMAT NUMERU ANALIZA PŁYNNOŚCI FINANSOWEJ SPOSOBY FINANSOWANIA DZIAŁALNOŚCI CONTROLLING TO

Bardziej szczegółowo

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014

Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005-2014 Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich. W latach 2005- Sytuacja finansowa małych przedsiębiorstw na tle kondycji przedsiębiorstw dużych i średnich.

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 685 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 46 2011 PIOTR WAŚNIEWSKI Uniwersytet Szczeciński FUNDUSZE INWESTYCYJNE JAKO NARZĘDZIE ZARZĄDZANIA GOTÓWKĄ W

Bardziej szczegółowo

efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku newconnect w ujęciu sektorowym

efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku newconnect w ujęciu sektorowym nr 1/2010(13) Ws p ó ł c z e s n a e k o n o m i a Piotr Szczepankowski* efektywność wzrostu i rozwoju spółek rynku newconnect w ujęciu sektorowym Nadesłany: 15 stycznia 2010 r. Zaakceptowany: 24 lutego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013

Sprawozdanie zarządu z działalności Grupy Kapitałowej W Investments S.A. Sporządzony za okres 01.01.2013 31.12.2013 1 2 Spis treści 1. Informacje wstępne... 6 2. Opis organizacji Grupy Kapitałowej Emitenta ze wskazaniem jednostek podlegających konsolidacji oraz opis zmian w organizacji Grupy Kapitałowej... 6 3. Omówienie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 SPRAWOZDANIE ZARZĄDU Blue Ocean Media S.A. za okres od 01/01/2013 do 31/12/2013 Warszawa 30 maja 2014 r. I. Informacje ogólne Firma: Blue Ocean Media S.A. Forma prawna: Spółka Akcyjna Siedziba: Warszawa

Bardziej szczegółowo