Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych"

Transkrypt

1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu Rybnik 2013

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Struktura bezrobotnych według grup zawodowych Napływ osób bezrobotnych według grup Długotrwałe bezrobocie w zawodach ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych Oferty pracy w zawodach Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty ANALIZA BEZROBOCIA I OFERT PRACY ZE WZGLĘDU NA SEKCJĘ PKD Ranking bezrobotnych i ofert pracy Struktura bezrobotnych i ofert pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W DUŻYCH GRUPACH ZAWODÓW. 38 PODSUMOWANIE SPIS TABEL Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

3 WSTĘP Monitoring deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań Urzędów Pracy, pozwala on w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowokwalifikacyjnej na rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowokwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring deficytowych i nadwyżkowych. W tym celu należy dokonać analizy bezrobocia, struktury ofert pracy oraz deficytowych i nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy jest wyższa niż liczba zgłaszanych ofert w tych zawodach. Zawody zrównoważone to te zawody, w których popyt jest równy podaży. Zawody deficytowe to takie zawody, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspokaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika o pożądanych kwalifikacjach. Podstawą opracowania są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach prowadzonych przez Urząd Pracy. Dane i wskaźniki powstały na bazie półrocznych sprawozdań MPiPS. Raport sporządzono zgodnie z zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu deficytowych i nadwyżkowych, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy MPiPS 1. Niniejsze opracowanie stanowi analizę bezrobotnych i ofert pracy w podziale na duże grupy i zawody elementarne (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby 1 Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu deficytowych i nadwyżkowych, Departament Rynku Pracy, Warszawa Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

4 rynku pracy) jak również ze względu na sekcje PKD. Opracowanie zawiera ponadto analizę deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu olkuskiego za I półrocze 2013 roku. 4 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

5 1 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Na koniec I półrocza 2013 roku w powiecie olkuskim zarejestrowanych było osób bezrobotnych, z czego 53,2% tj osób stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2013 r. wynosiła 15,1%. 1.1 Struktura bezrobotnych według grup zawodowych 2 Na koniec I półrocza 2013 roku najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w grupie 52 Sprzedawcy i pokrewni. Osoby te stanowiły 12,6% wszystkich bezrobotnych. Około 9,7% zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z grupy Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, natomiast 9,1% Pracownicy usług osobistych. Ponadto 7,3% zarejestrowanych bezrobotnych to Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), a 7,2% to Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. 5,7% ogółu zarejestrowanych stanowił Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. W pozostałych grupach było zarejestrowanych po mniej niż 5% ogółu bezrobotnych. W przypadku kobiet najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzyły kobiety w zawodach z grup Sprzedawcy i pokrewni oraz Pracownicy usług osobistych, które stanowiły odpowiednio 21,1% i 11,6% zarejestrowanych kobiet. Natomiast wśród bezrobotnych absolwentów najwięcej było Specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych stanowili oni 14,6% zarejestrowanych absolwentów. Długotrwale bezrobotnymi najczęściej były osoby w zawodach z grup Sprzedawcy i pokrewni 12,8% ogółu zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych i Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,1%. Szczegółowe dane z podziałem na kod grupy, nazwę grupy oraz procentowy udział bezrobotnych ogółem, bezrobotnych absolwentów oraz długotrwale bezrobotnych, z wyszczególnieniem kobiet przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Lp. Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Żołnierze szeregowi 0,0002 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i 0,0007 0,0000 0,0000 0,0000 0,0004 0,0000 0,0023 0,0025 0,0000 0,0000 0,0028 0,0029 0,0045 0,0034 0,0000 0,0000 0,0055 0,0043 0,0053 0,0046 0,0081 0,0118 0,0075 0, Grupy wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby rynku pracy 5 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

6 Kod grupy Nazwa grupy innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 0,0283 0,0327 0,1463 0,1176 0,0170 0,0193 0,0098 0,0173 0,0488 0,0588 0,0039 0,0072 0,0195 0,0311 0,0569 0,0824 0,0201 0,0322 0,0294 0,0379 0,1220 0,1176 0,0225 0,0293 0,0015 0,0012 0,0163 0,0118 0,0008 0,0000 0,0205 0,0284 0,0650 0,0706 0,0138 0,0186 0,0572 0,0382 0,0569 0,0235 0,0489 0,0365 0,0232 0,0348 0,0569 0,0471 0,0158 0,0258 0,0346 0,0536 0,0813 0,0941 0,0292 0,0451 0,0065 0,0108 0,0163 0,0235 0,0047 0, Technicy informatycy 0,0055 0,0022 0,0081 0,0118 0,0032 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,0318 0,0518 0,0488 0,0588 0,0327 0, Pracownicy obsługi klienta 0,0083 0,0133 0,0163 0,0235 0,0075 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych 0,0394 0,0524 0,0081 0,0118 0,0465 0,0687 0,0038 0,0062 0,0000 0,0000 0,0028 0,0050 0,0908 0,1156 0,0488 0,0706 0,0875 0, Sprzedawcy i pokrewni 0,1261 0,2109 0,0650 0,0824 0,1282 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0013 0,0025 0,0081 0,0118 0,0008 0, Pracownicy usług ochrony 0,0103 0,0059 0,0081 0,0000 0,0146 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,0023 0,0022 0,0000 0,0000 0,0020 0, Leśnicy i rybacy 0,0033 0,0034 0,0000 0,0000 0,0043 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0018 0,0028 0,0000 0,0000 0,0032 0,0043 0,0733 0,0194 0,0081 0,0000 0,0887 0,0272 0,0968 0,0139 0,0325 0,0000 0,1013 0,0172 0,0086 0,0108 0,0081 0,0118 0,0099 0, Elektrycy i elektronicy 0,0225 0,0071 0,0000 0,0000 0,0217 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0,0483 0,0509 0,0000 0,0000 0,0517 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

7 Kod grupy Nazwa grupy Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 0,0359 0,0219 0,0000 0,0000 0,0367 0, Monterzy 0,0081 0,0065 0,0000 0,0000 0,0106 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,0288 0,0018 0,0000 0,0000 0,0284 0,0036 0,0250 0,0410 0,0163 0,0235 0,0319 0,0515 0,0007 0,0012 0,0000 0,0000 0,0008 0,0014 0,0723 0,0453 0,0488 0,0353 0,0769 0,0472 0,0051 0,0086 0,0000 0,0000 0,0043 0,0079 0,0068 0,0062 0,0000 0,0000 0,0110 0,0100 Razem Sporządzono na podstawie danych z załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu I półrocza 2013 r. W końcu I półrocza 2013 r. najwięcej osób bezrobotnych (według kodu sześciocyfrowego) było zarejestrowanych jako osoby bez zawodu 1281 osób. Następną grupę zawodową stanowiły osoby zarejestrowane w zawodzie sprzedawcy 522 osoby. Ponadto w zawodzie ślusarza zarejestrowanych było 216 osób, a w zawodzie robotnika gospodarczego 199 osób. W pozostałych zawodach zarejestrowanych było nie więcej niż 175 osób. Poniższa tabela jest zestawieniem, z podziałem na grupy bezrobotnych, w których liczność bezrobotnych ogółem 20. Tabela 2. Liczba bezrobotnych w poszczególnych zawodach Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 1. 0 Bez zawodu Sprzedawca* Ślusarz* Robotnik gospodarczy Robotnik budowlany Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pakowacz Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kucharz* Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Murarz* Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

8 Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Magazynier Technik ekonomista* Sprzątaczka biurowa Fryzjer* Technik budownictwa* Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Krawiec* Kierowca samochodu ciężarowego Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Technik mechanik* Piekarz* Kelner* Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Pedagog Pozostali lakiernicy Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Ekonomista Malarz budowlany Technik ochrony środowiska* Specjalista do spraw marketingu i handlu Tokarz w metalu Elektromonter (elektryk) zakładowy Cukiernik* Szwaczka Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani Pielęgniarka Barman Cieśla szalunkowy Górnik eksploatacji podziemnej* Pozostali technicy mechanicy Kasjer handlowy Księgowy Malarz - tapeciarz* Kierowca samochodu osobowego Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

9 Kod zawodu Nazwa zawodu Operator urządzeń do emaliowania Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Rzeźnik - wędliniarz* Specjalista administracji publicznej Brukarz Laborant chemiczny Stolarz* Pomoc kuchenna Technik elektryk* Pozostali spawacze i pokrewni Technik handlowiec* Robotnik magazynowy Dozorca Mechanik pojazdów samochodowych* Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu I półrocza 2013 r. 1.2 Napływ osób bezrobotnych według grup Według dużych grup największy napływ miał miejsce w grupach Sprzedawcy i pokrewni (354 osoby, tj. 9,9%), Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (308 osób, tj. 8,6%) oraz Pracownicy usług osobistych (252 osoby, tj. 7,0%). Strukturę napływu bezrobotnych według kodu dużych grup, z wyszczególnieniem kobiet i absolwentów, przedstawia poniższa tabela. Tabela 3. Struktura napływu bezrobotnych wg grup w powiecie olkuskim Lp. Kod grupy Nazwa grupy Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kobiety Bez zawodu 0,1766 0,1619 0,4680 0, Żołnierze szeregowi 0,0008 0,0000 0,0026 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0014 0,0000 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0019 0,0023 0,0000 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0039 0,0040 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0033 0,0035 0,0000 0,0000 0,0298 0,0341 0,0742 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0,0106 0,0208 0,0153 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0,0178 0,0295 0,0256 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0303 0,0416 0,0588 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

10 Kod grupy Nazwa grupy Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Absolwenci Razem Kobiety Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0019 0,0017 0,0077 0,0047 0,0203 0,0312 0,0256 0,0372 0,0492 0,0278 0,0332 0, Średni personel do spraw zdrowia 0,0184 0,0295 0,0307 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,0281 0,0474 0,0307 0,0419 0,0045 0,0087 0,0077 0, Technicy informatycy 0,0047 0,0017 0,0051 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,0309 0,0521 0,0179 0, Pracownicy obsługi klienta 0,0067 0,0121 0,0077 0, Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 0,0289 0,0324 0,0128 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,0047 0,0075 0,0026 0, Pracownicy usług osobistych 0,0701 0,0931 0,0332 0, Sprzedawcy i pokrewni 0,0985 0,1781 0,0435 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0011 0,0023 0,0000 0, Pracownicy usług ochrony 0,0070 0,0040 0,0026 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,0017 0,0023 0,0026 0, Leśnicy i rybacy 0,0019 0,0023 0,0000 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,0003 0,0006 0,0000 0,0000 0,0498 0,0069 0,0077 0,0000 0,0857 0,0046 0,0153 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0075 0,0087 0,0128 0, Elektrycy i elektronicy 0,0195 0,0058 0,0026 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,0309 0,0330 0,0051 0,0093 0,0306 0,0185 0,0000 0, Monterzy 0,0056 0,0006 0,0026 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,0261 0,0006 0,0051 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0,0164 0,0295 0,0051 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,0006 0,0006 0,0000 0,0000 0,0640 0,0480 0,0332 0,0233 0,0047 0,0087 0,0026 0,0047 0,0033 0,0017 0,0000 0,0000 Razem Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 10 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

11 Napływ bezrobotnych w I półroczu 2013 r. przedstawiono również za pomocą liczb rzeczywistych. Należy zauważyć, że w omawianym okresie najwięcej zarejestrowało się bezrobotnych bez zawodu (635 osób, tj. 17,7% ogółu osób, które napłynęły). Tabela 4. Napływ bezrobotnych wg grup Lp. Kod grupy Nazwa grupy Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Bez zawodu Żołnierze szeregowi Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kobiety Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji towarowej Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

12 Kod grupy Nazwa grupy obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kobiety Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Razem Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. Tabela nr 5 przedstawia napływ bezrobotnych w poszczególnych zawodach. W zestawieniu uwzględniono zawody, w których napływ ogółem wyniósł w I półroczu 2013 r. co najmniej 15 osób. Wynika z niego, że największy napływ wystąpił wśród sprzedawców i ślusarzy. Zdecydowaną większość napływu w pierwszym z wymienionych stanowiły kobiety. Tabela 5. Napływ bezrobotnych wg Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Sprzedawca* Ślusarz* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Pakowacz Robotnik budowlany Robotnik gospodarczy Kucharz* Magazynier Fryzjer* Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Kobiety Technik ekonomista* Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Technik budownictwa* Sprzątaczka biurowa Kierowca samochodu ciężarowego Technik mechanik* Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

13 Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Murarz* Pedagog Ekonomista Piekarz* Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Kobiety Cieśla szalunkowy Mechanik pojazdów samochodowych* Krawiec* Specjalista do spraw marketingu i handlu Barman Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Tokarz w metalu Pielęgniarka Kelner* Pozostali technicy mechanicy Technik ochrony środowiska* Elektromonter (elektryk) zakładowy Długotrwałe bezrobocie w zawodach Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. Przy tworzeniu rankingu generujących długotrwałe bezrobocie wykorzystano wielkość wskaźnika długotrwałego bezrobocia, obliczonego jako iloraz zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych oraz zarejestrowanych ogółem. W poniższej tabeli zaprezentowano zawody, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie oraz te, w których na koniec roku zarejestrowanych było co najmniej 15 bezrobotnych 3. Tabela 6. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu sześciocyfrowego Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Pozostali kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Robotnik drogowy 0, Pozostali lakiernicy 0, Dozorca 0, Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Szwaczka 0, Malarz budowlany 0, Wielkość tę, z braku jakichkolwiek wytycznych, przyjęto arbitralnie. Mniej liczne grupy pominięto, wychodząc z założenia, że sytuacja, w której np. 1 zarejestrowana osoba bezrobotna jest jednocześnie osobą długotrwale bezrobotną i daje wskaźnik o maksymalnej wartości, jest sytuacją mylącą. 13 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

14 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Górnik eksploatacji podziemnej* 0, Brukarz 0, Murarz* 0, Palacz pieców zwykłych 0, Sprzątaczka biurowa 0, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 0, Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Kierowca samochodu osobowego 0, Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Malarz - tapeciarz* 0, Robotnik magazynowy 0, Kasjer handlowy 0, Salowa 0, Robotnik leśny 0, Krawiec* 0, Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Tokarz w metalu 0, Elektromonter (elektryk) zakładowy 0, Pomoc kuchenna 0, Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 0, Robotnik gospodarczy 0, Kelner* 0, Piekarz* 0, Ślusarz* 0, Laborant chemiczny 0, Fryzjer* 0, Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 0, Robotnik budowlany 0, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0, Pakowacz 0, Sprzedawca* 0, Ekonomista 0, Księgowy 0, Stolarz* 0, Magazynier 0, Rzeźnik - wędliniarz* 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 0, Cukiernik* 0, Kucharz małej gastronomii* 0, Kierowca samochodu ciężarowego 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

15 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Technik elektryk* 0, Pozostali spawacze i pokrewni 0, Pedagog 0, Sekretarka 0, Technik budownictwa* 0, Technik ekonomista* 0, Kucharz* 0, Operator urządzeń do emaliowania 0, Przedstawiciel handlowy 0, Tłoczarz w metalu 0, Barman 0, Technik informatyk* 0, Kierowca autobusu 0, Pozostali technicy mechanicy 0, Cieśla szalunkowy 0, Mechanik samochodów osobowych 0, Pielęgniarka 0, Specjalista administracji publicznej 0, Posadzkarz* 0, Technik ochrony środowiska* 0, Technik mechanik* 0, Technik handlowiec* 0, Socjolog 0, Technik farmaceutyczny* 0, Politolog 0, Specjalista ochrony środowiska 0, Technik agrobiznesu* 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 0,0500 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca I półrocza 2013 r. W poniższej tabeli zaprezentowano grupy, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego. Długotrwałe bezrobocie najczęściej generują Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby (11 zarejestrowanych bezrobotnych), Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych (41 zarejestrowanych bezrobotnych), Pracownicy usług ochrony (62 zarejestrowanych bezrobotnych), Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych (32 zarejestrowanych bezrobotnych), Monterzy (49 zarejestrowanych bezrobotnych), Leśnicy i rybacy (20 zarejestrowanych bezrobotnych) oraz Pomoce domowe i sprzątaczki (151 zarejestrowanych bezrobotnych). 15 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

16 Tabela 7. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Pracownicy usług ochrony 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Monterzy 0, Leśnicy i rybacy 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,4486 0,4462 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Elektrycy i elektronicy 0, Pracownicy usług osobistych 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Technicy informatycy 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

17 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Specjaliści do spraw zdrowia 0, Żołnierze szeregowi 0,0000 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca I półrocza 2013 r. W poniższej tabeli zaprezentowano grupy wg kodu czterocyfrowego, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie oraz w których na koniec roku zarejestrowanych było co najmniej 15 bezrobotnych. Grupy, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie to Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani, Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani, Lakiernicy oraz Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani. Szczegółowe zestawienie znajduje się w tabeli nr 8. Tabela 8. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu czterocyfrowego Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Kierownicy w instytucjach usług wyspecjalizowanych gdzie indziej niesklasyfikowani Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 0,6875 0, Lakiernicy 0, Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 0,6129 0, Pracownicy ochrony osób i mienia 0, Robotnicy budowy dróg i pokrewni 0, Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Szwaczki, hafciarki i pokrewni 0, Murarze i pokrewni 0, Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 0, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Technicy chemicy i pokrewni 0, Malarze i pokrewni 0, Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 0, Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 0, Robotnicy leśni i pokrewni 0, Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5455 0, Inżynierowie mechanicy 0, Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 0, Kasjerzy i sprzedawcy biletów 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

18 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 0, Blacharze 0, Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 0, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, Pomoce kuchenne 0, Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 0, Gospodarze budynków 0, Kelnerzy 0, Ślusarze i pokrewni 0, Elektromechanicy i elektromonterzy 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 0, Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0, Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Pakowacze 0, Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 0, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0, Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Magazynierzy i pokrewni 0, Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 0, Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0, Księgowi 0, Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 0, Listonosze i pokrewni 0, Fryzjerzy 0, Stolarze meblowi i pokrewni 0, Ekonomiści 0, Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 0, Kierowcy samochodów ciężarowych 0, Mechanicy pojazdów samochodowych 0, Dietetycy i żywieniowcy 0, Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 0, Kucharze 0, Spawacze i pokrewni 0, Technicy budownictwa 0, Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0, Sekretarki (ogólne) 0, Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 0,3448 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

19 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Cieśle i stolarze budowlani 0, Technicy elektrycy 0, Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 0, Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 0, Przedstawiciele handlowi 0, Barmani 0, Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 0, Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 0, Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0, Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0, Technicy elektronicy i pokrewni 0, Technicy rolnictwa i pokrewni 0, Technicy mechanicy 0, Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 0, Analitycy finansowi 0, Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0, Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0, Filozofowie, historycy i politolodzy 0, Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 0, Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 0, Specjaliści do spraw ochrony środowiska 0, Kosmetyczki i pokrewni 0, Technicy farmaceutyczni 0, Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 0, Inżynierowie górnictwa, metalurgii i pokrewni 0,1250 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca I półrocza 2013 r. 19 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

20 2 ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW 2.1 Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych W I półroczu 2013 r. najwięcej ofert pracy (o kodzie dwucyfrowym) zgłoszono dla grupy Sprzedawcy i pokrewni (13,6% ogółu zgłoszonych ofert). Oferty pracy dla pracowników z grup Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni oraz Pracownicy usług osobistych stanowiły po 11,4% wszystkich ofert, w przypadku grupy Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 9,2%, a odnośnie grupy Pozostali pracownicy obsługi biura 7,9%. Należy również zauważyć, że oferty dla pracowników z grupy Pomoce domowe i sprzątaczki stanowiły 6,2% ogółu zgłoszonych. W pozostałych grupach zawodowych zgłoszono po mniej niż 5% ogółu ofert. Zestawienie wszystkich grup, w których zgłoszono oferty pracy oraz ich stan na koniec okresu przedstawia poniższa tabela. Tabela 9. Procentowy udział ofert w poszczególnych grupach Lp. Kod grupy Nazwa grupy Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,0011 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0021 0,0000 0,0053 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0,0127 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0,0117 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,0074 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0011 0,0000 0,0085 0,0112 0,0064 0, Średni personel do spraw zdrowia 0,0138 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0,0382 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,0159 0, Technicy informatycy 0,0021 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,1136 0, Pracownicy obsługi klienta 0,0149 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0,0223 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,0786 0, Pracownicy usług osobistych 0,1136 0, Sprzedawcy i pokrewni 0,1359 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,0096 0, Pracownicy usług ochrony 0,0011 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,0032 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,0467 0,0112 0,0287 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

21 Kod grupy Nazwa grupy Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,0032 0, Elektrycy i elektronicy 0,0106 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,0117 0,0000 0,0924 0, Monterzy 0,0138 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,0297 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0,0616 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,0011 0,0000 0,0435 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,0308 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach 0,0074 0,0000 prostych Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 2.2 Oferty pracy w zawodach W I półroczu 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu zgłoszono 942 oferty pracy. Najwięcej ofert 122, przeznaczonych było dla sprzedawców. 102 oferty przeznaczone były dla pozostałych pracowników obsługi biurowej, 78 dla robotników gospodarczych, 70 dla pozostałych pracowników obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowanych, a 55 dla pozostałych operatorów stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowanych. Należy również zauważyć, że 54 oferty przeznaczone były dla sprzątaczek biurowych. W przypadku pozostałych zgłoszono nie więcej niż 25 ofert pracy. Poniższa tabela prezentuje zestawienie ofert pracy w najczęściej zgłaszanych zawodach oraz ich liczbę na koniec okresu. Z tabeli wyłączono zawody, w których zgłoszono mniej niż 5 ofert pracy. Tabela 10. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 r. Stan na koniec okresu Sprzedawca* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Robotnik gospodarczy Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostali operatorzy stacjonarnych maszyn i urządzeń gdzie indziej niesklasyfikowani Sprzątaczka biurowa Robotnik budowlany Przedstawiciel handlowy Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food Magazynier Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

22 Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 r. Stan na koniec okresu Pomoc kuchenna Monter mebli Kierowca samochodu osobowego Fryzjer* Monter izolacji budowlanych* Pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Mechanik pojazdów samochodowych* Operator urządzeń do formowania wyrobów z tworzyw sztucznych Recepcjonista Ślusarz* Asystent nauczyciela przedszkola Elektryk* Kierowca samochodu dostawczego Fizjoterapeuta Technik farmaceutyczny* Kamieniarz* Kierowca samochodu ciężarowego 5 0 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 2.3 Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty W I półroczu 2013 r. w powiecie olkuskim największą szansę uzyskania oferty pracy mieli bezrobotni w grupach Pozostali pracownicy obsługi biura i Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki, natomiast najmniejszą (spośród grup, w których występowały oferty pracy) Pracownicy usług ochrony. Tabela nr 11 przedstawia wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczony dla dużych grup. Tabela 11. Ranking dużych grup wg szansy uzyskania oferty pracy Kod grupy Wskaźnik szansy uzyskania Lp. Nazwa grupy oferty Żołnierze szeregowi 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Leśnicy i rybacy 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Pracownicy usług ochrony 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

23 Kod grupy Nazwa grupy Wskaźnik szansy uzyskania oferty Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Technicy informatycy 0, Elektrycy i elektronicy 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Pracownicy usług osobistych 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Monterzy 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,6496 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. Zestawienie oraz wskaźników szansy uzyskania w nich oferty pracy w grupach zawodowych według kodu czterocyfrowego przedstawia poniższa tabela (bez uwzględnienia grup, dla których wskaźnik wyniósł 0 lub MAX). Wskaźnik MAX oznacza, że w danej grupie zgłaszane były oferty pracy, jednak nie było żadnych osób bezrobotnych. Tabela 12. Ranking grup wg szansy uzyskania oferty pracy i kodu czterocyfrowego Kod grupy Wskaźnik szansy uzyskania oferty Lp. Nazwa grupy Pakowacze 0, Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Elektromechanicy i elektromonterzy 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

24 Kod grupy Nazwa grupy Wskaźnik szansy uzyskania oferty Murarze i pokrewni 0, Technicy budownictwa 0, Dietetycy i żywieniowcy 0, Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Lakiernicy 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0, Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0, Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 0, Kucharze 0, Cieśle i stolarze budowlani 0, Technicy mechanicy 0, Ślusarze i pokrewni 0, Malarze i pokrewni 0, Księgowi 0, Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 0, Spawacze i pokrewni 0, Specjaliści do spraw ochrony środowiska 0, Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 0, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 0, Robotnicy budowy dróg i pokrewni 0, Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0, Kasjerzy bankowi i pokrewni 0, Kierowcy samochodów ciężarowych 0, Mechanicy pojazdów samochodowych 0, Kelnerzy 0, Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 0, Stolarze meblowi i pokrewni 0, Psycholodzy i pokrewni 0, Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0, Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 0, Fryzjerzy 0, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0, Barmani 0, Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0, Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Magazynierzy i pokrewni 0, Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 0, Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. Białystok, kwiecień 2015 RAPORT OPRACOWANO W WYDZIALE BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK MARZEC 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim 2013 Raport za I półrocze Spis treści Wstęp... 5 1. Cel opracowania... 6 2. Podstawa opracowania... 6 3. Metodologia opracowania...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, październik 2014r. Spis treści Wstęp.....3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim 2014 Raport roczny Spis treści Wstęp... 5 1. Cel opracowania... 6 2. Podstawa opracowania... 6 3. Metodologia opracowania... 7 4.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 59-800 Lubań ul. Lwówecka 10 telefon (75) 722-2548; 722-3519; fax 722-3278 www.pupluban.pl ; e-mail: pup@powiatluban.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W CZĘSTOCHOWIE Kraków 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK MARZEC 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Redaktor prowadzący: Paweł Jaroniak Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Październik 2012r. Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA MARZEC 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH RAPORT ZA 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, marzec 2015 r. 1 Spis treści Wstęp...... 3 1. Analiza bezrobocia wg

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2012 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. J. Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 92 42, e-mail: wano@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 211 ROKU Kielce, październik 211 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 6, fax

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W DRUGIM PÓŁROCZU 2010 ROKU. Kępno, marzec 2011 r. Spis treści: 1. Wstęp 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) 6 2.1 Według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU Kielce, wrzesień 2013 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600, fax

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2013 roku Stalowa Wola, październik 2013 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PŁOŃSKIM I PÓŁROCZE 2014 ROKU Płońsk, październik 2014 1 S t r o n a SPIS TREŚCI Wstęp... 3 I. ANALIZA BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU m a r z e c 2 0 1 2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU m a r z e c 2 0 1 3 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2006 r.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2006 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2006 r. Piła kwiecień 2007 r. Spis treści Wstęp Część I diagnostyczna 1. Analiza bezrobocia wg zawodów.. 5

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów 2.1 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza)

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU. Część I (diagnoza) Powiatowy Urząd Pracy w Grajewie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRAJEWSKIM W 2012 ROKU Część I (diagnoza) Grajewo, marzec 2013 rok 1.WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA BEZROBOTNYCH ORAZ OFERT PRACY ZA ROK 2010 CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA OPRACOWANIE DLA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W OLKUSZU Kraków 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji

Powiatowy Urząd Pracy w Siedlcach Wydział Organizacji i Administracji Wydział Organizacji i Administracji Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie siedleckim w 2014 r. Siedlce, marzec 2015 1. Wstęp realizując zalecenia wynikające z ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I MIEŚCIE SKIERNIEWICE ZA 2014 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I MIEŚCIE SKIERNIEWICE ZA 2014 R. POWIATOWY URZĄD PRACY 96-100 Skierniewice, ul. Al. Niepodległości 7, tel. /046/ 833-61-82, 833-63-99 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I MIEŚCIE SKIERNIEWICE ZA 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel. centrali 755-55-86, tel./fax 755-25-00, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2010 ROKU Kielce, sierpień 2011 1 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Trzebnica, marzec 2015 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Joanna Dragosz

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Kielce, październik 2013 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE STOŁECZNYM WARSZAWA W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Warszawa, październik 2013 r. 1 1. WSTĘP Cel opracowania jest zgodny z założeniami i merytorycznymi zaleceniami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna

Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU. Część diagnostyczna Raport ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Część diagnostyczna URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, wrzesień 2014 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo