RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU"

Transkrypt

1 Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, Pszczyna tel ; fax RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Pszczyna, marzec 2012 rok

2 Spis treści 1. Wstęp 4 2. Stan i struktura bezrobotnych w powiecie pszczyńskim Analiza bezrobotnych według zawodów Struktura bezrobotnych według grup zawodów Napływ bezrobotnych według grup zawodów Analiza ofert pracy według zawodów Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ranking zawodów według wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy Ranking zawodów deficytowych Ranking zawodów nadwyżkowych Wnioski. 19 Załączniki Załącznik nr 1. T-II/P-1 Bezrobotni według zawodów w powiecie pszczyńskim. Stan w końcu 2011 roku. Załącznik nr 2. T-II/P-1a Struktura bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie pszczyńskim. Stan w końcu 2011 roku. Załącznik nr 3. T-II/P-2 Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 4. T-II/P-2a Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 5. T-II/P-3 Oferty pracy według zawodów w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 6. T-II/P-3a Struktura ofert pracy według grup zawodowych w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 7. T-II/P-4 Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 8. T-II/P-5 Ranking zawodów* deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 9. T-II/P-6 Ranking zawodów* deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. 2

3 Załącznik nr 10. T-II/P-7 Ranking zawodów* generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 11. T-II/P-8 Ranking zawodów* generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 12. T-II/P-9 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 13. T-II/P-9a Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie pszczyńskim w 2011 roku. Załącznik nr 14. T-II/P-10 Ranking zawodów* zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie pszczyńskim w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. Załącznik nr 15. T-II/P-11 Ranking zawodów* zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie pszczyńskim w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. 3

4 1. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych prowadzony jest w celu śledzenia zmian zachodzących na rynku pracy. Głównym narzędziem monitoringu jest ranking zawodów powstały w oparciu o ich analizę. Monitoring wykorzystywany jest przy formułowaniu ocen i wniosków dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia osób bezrobotnych. Umożliwia poprawienie sytuacji bezrobotnych na rynku pracy poprzez dopasowanie ich kwalifikacji do wymagań pracodawców. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowany został na podstawie danych dotyczących osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie oraz ofert pracy zgłoszonych przez pracodawców, które zostały ujęte w załączniku nr 2 i 3 do sprawozdania MPiPS 01. Przy przeprowadzaniu monitoringu stosowano następujące mierniki: - średnią miesięczną nadwyżkę (deficyt) podaży siły roboczej, - wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, - wskaźnik szansy uzyskania oferty w zawodzie, - wskaźnik długotrwałego bezrobocia w zawodzie, - wskaźnik struktury bezrobotnych według zawodów, - wskaźnik struktury ofert pracy według zawodów, Zawód deficytowy to zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawód nadwyżkowy to zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba poszukujących pracy w tym zawodzie. Miarą nadwyżkowości/deficytowości zawodu jest wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu, który stanowi iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy zgłoszonych w analizowanym okresie do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych w tym okresie bezrobotnych. Zawodem nadwyżkowym jest zawód, którego wartość wskaźnika intensywności nadwyżki (deficytu) zawodu jest mniejsza od 0,9. Zawodem deficytowym jest zawód, którego wartość wskaźnika jest większa od 1,1. Zawodami zrównoważonymi, czyli wskazującymi równowagę na rynku pracy są zawody, których wartość wskaźnika jest większa bądź równa 0,9 i mniejsza bądź równa 1,1. 4

5 2. Stan i struktura bezrobotnych w powiecie pszczyńskim Na koniec 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zarejestrowanych było 2997 bezrobotnych, w tym 1878 kobiet. W porównaniu do końca 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 11,04%. Również wzrostowi uległ udział kobiet w strukturze bezrobotnych i na koniec 2011 roku wyniósł 62,66%. Stan bezrobocia na koniec okresu kobiety mężczyźni ogółem Z badania struktury bezrobotnych według poziomu wykształcenia podobnie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych wynika, iż najwięcej zarejestrowanych było osób z wykształceniem zasadniczym zawodowym (30,06%) oraz gimnazjalnym i poniżej (25,19%). Natomiast najniższe bezrobocie zanotowano wśród osób z wykształceniem wyższym (11,21%) oraz średnim ogólnokształcącym (11,28%). Pośród osób długotrwale bezrobotnych najwięcej zarejestrowanych było z wykształceniem zasadniczym zawodowym (32,38%) oraz gimnazjalnym i poniżej (32,10%), a najniższy odsetek stanowili bezrobotni z wykształceniem średnim ogólnokształcącym (8,79%) oraz wyższym (9,62%). 5

6 Tabela 1. Struktura bezrobotnych według poziomu wykształcenia. Wykształcenie kobiety mężczyźni ogółem wyższe policealne i średnie zawodowe średnie ogólnokształcące zasadnicze zawodowe gimnazjalne i poniżej Wykształcenie co najmniej średnie posiadało 989 kobiet, co stanowi 52,66% ogółu kobiet. Natomiast wśród mężczyzn wykształcenie co najmniej średnie posiadały zaledwie 352 osoby, co stanowi 31,46% ogółu mężczyzn. Wynika z tego, iż kobiety są lepiej wykształcone lecz i tak mają większe trudności na rynku pracy. Na koniec 2011 roku najwięcej zarejestrowanych było bezrobotnych pozostających bez pracy od 1 miesiąca do 3 miesięcy 702 osoby oraz od 3 miesięcy do 6 miesięcy 699 osób. Natomiast powyżej 12 miesięcy bez pracy pozostawało 686 osób. Wśród kobiet liczba bezrobotnych wyniosła 458 osób (24,39%), natomiast wśród mężczyzn 228 osób (20,38%). Struktura bezrobotnych według czasu pozostawania bez pracy mies. 397 powyżej 24 mies. 289 do 1 m-ca mies mies mies. 699 W powiecie pszczyńskim 77,58% bezrobotnych posiadało doświadczenie zawodowe. Najliczniejszą grupę stanowili bezrobotni posiadający staż pracy od 1 roku do 5 lat 696 osób (23,22%). Wśród kobiet najwięcej zarejestrowanych było bez stażu pracy 453 osoby, co stanowi 24,12% kobiet. 6

7 Tabela 2. Struktura bezrobotnych według stażu pracy. Staż pracy kobiety mężczyźni ogółem do 1 roku lat lat lat lat lat i więcej bez stażu Na koniec 2011 roku prawie 57% bezrobotnych to osoby do 34 roku życia. Najwięcej zarejestrowanych było w wieku od 25 lat do 34 lat 866 osób (28,90%), natomiast w wieku od 18 lat do 24 lat 835 osób (27,86%). Struktura bezrobotnych według wieku lata lata lata lata lat lata kobiety mężczyźni ogółem Analiza bezrobotnych według zawodów 3.1. Struktura bezrobotnych według grup zawodów W powiecie pszczyńskim na koniec 2011 roku najliczniejszą grupą bezrobotnych na poziomie wielkich grup zawodowych byli pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 633 osoby (21,12%). Wysoki odsetek zanotowano również w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 511 osób (17,05%), bez zawodu 440 osób (14,68%) oraz pracownicy przy pracach prostych 403 osoby (13,45%). 7

8 Tabela 3. Liczba bezrobotnych według wielkich grup zawodowych. Kod Wielkie grupy zawodowe Bez zawodu Siły zbrojne Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych Ogółem W porównaniu do końca 2010 roku zanotowano wzrost liczby bezrobotnych w 8 wielkich grupach zawodowych. Największy wzrost wystąpił w grupie bez zawodu, tj. o 28,65%; pracownicy biurowi, tj. o 21,48% oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy, tj. o 20,34%. Na poziomie grup elementarnych nadal najwięcej zarejestrowanych było bezrobotnych bez zawodu, tj. 440 osób, w tym 286 kobiet. Liczne grupy stanowili również sprzedawcy sklepowi (291 osób, w tym 273 kobiety) oraz robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym (123 mężczyzn). Tabela przedstawia dane dotyczące największej liczby bezrobotnych według grup elementarnych na koniec 2011 roku. Tabela 4. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych według grup elementarnych. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Zarejestrowani bezrobotni ogółem bz Bez zawodu Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Pracownicy obsługi biurowej 86 8

9 Fryzjerzy Kucharze Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani Piekarze, cukiernicy i pokrewni Ślusarze i pokrewni Malarze i pokrewni Mechanicy pojazdów samochodowych Technicy rolnictwa i pokrewni Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych Dietetycy i żywieniowcy Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni Stolarze meblowi i pokrewni Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni Ogrodnicy Gospodarze budynków 31 W Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie na koniec 2011 roku zarejestrowanych było 336 absolwentów, w tym 213 kobiet. W porównaniu do końca 2010 roku ich liczba wzrosła aż o 38,27%. Na poziomie grup elementarnych najliczniejszą grupą byli absolwenci bez zawodu (89 osób, w tym 48 kobiet) oraz sprzedawcy sklepowi (21 osób, w tym 20 kobiet). Wśród osób zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy na poziomie grup elementarnych najwięcej bezrobotnych było w grupie sprzedawcy sklepowi (72 osoby, w tym 67 kobiet). Najbardziej zagrożone długotrwałym bezrobociem na poziomie dużych grup zawodowych byli bezrobotni należący do grupy: - leśnicy i rybacy; - ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych; - przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni. Wskaźnik długotrwałego bezrobocia na poziomie grup elementarnych w 42 grupach zawodów wyniósł co najmniej 50%. 9

10 3.2. Napływ bezrobotnych według grup zawodów W powiecie pszczyńskim w 2011 roku zarejestrowało się 4803 bezrobotnych, w tym 2796 kobiet. Porównując do 2010 roku liczba rejestrujących się spadła o 350 osób, tj. o 6,79%. Największy napływ bezrobotnych wystąpił w dużej grupie zawodowej sprzedawcy i pokrewni (13,48%); robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (9,45%); pracownicy usług osobistych (8,41%). Największy napływ kobiet zanotowano w dużej grupie zawodowej sprzedawcy i pokrewni (21,5%) oraz pracownicy usług osobistych (10,71%). Tabela przedstawia dane dotyczące największego napływu bezrobotnych według grup elementarnych. Tabela 5. Napływ bezrobotnych w 2011 roku. Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Bezrobotni ogółem kobiety w tym razem absolwenci kobiety 1. bz Bez zawodu Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Pracownicy obsługi biurowej Fryzjerzy Kucharze Ślusarze i pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani Dietetycy i żywieniowcy Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych Malarze i pokrewni Mechanicy pojazdów samochodowych Stolarze meblowi i pokrewni Technicy rolnictwa i pokrewni Piekarze, cukiernicy i pokrewni Specjaliści do spraw administracji i rozwoju Ogrodnicy

11 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) Gospodarze budynków Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni W 2011 roku zarejestrowało się 898 absolwentów, w tym 582 kobiety. Liczba rejestrujących się absolwentów w porównaniu do 2010 roku spadła o 2,92%. Największy napływ na poziomie dużych grup zawodowych wystąpił w grupie pracownicy usług osobistych (11,78%); średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (9,92%) oraz specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (9,15%). Natomiast wśród absolwentek najwięcej zarejestrowało się w grupie pracownicy usług osobistych (15,07%); sprzedawcy i pokrewni (12,68%) oraz średni personel do spraw zdrowia (11,24%). 4. Analiza ofert pracy według zawodów W 2011 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie zgłoszono 1164 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do 2010 roku liczba zgłoszonych ofert znacznie spadła, tj. o 33,52%. Najwięcej ofert wpłynęło w miesiącu maju (191 ofert), sierpniu (158 ofert), wrześniu (144 oferty) oraz marcu (135 ofert). Spośród zgłoszonych ofert 315 dotyczyło miejsc aktywizacji zawodowej, z czego 206 ofert odbycia stażu a 109 wykonywania prac społecznie użytecznych. Na koniec 2011 roku w dyspozycji Powiatowego Urzędu Pracy w Pszczynie było 41 ofert. Na wykresie przedstawiono napływ wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w poszczególnych okresach. 11

12 styczeń luty marzec kwiecień maj czerwiec lipiec sierpień wrzesień październik listopad grudzień Największy napływ ofert pracy na poziomie dużych grup zawodowych wystąpił w grupie pracownicy usług osobistych (15,12%); robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (12,97%); sprzedawcy i pokrewni (10,82%); sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni (8,93%); robotnicy budowlani i pokrewni (8,76%). Oferty odbycia stażu u organizatora dotyczyły przede wszystkim stanowiska pracownika biurowego, sprzedawcy, pracownika gospodarczego, pomocy nauczyciela. Natomiast oferty wykonywania prac społecznie użytecznych dotyczyły stanowiska robotnika gospodarczego. Tabela przedstawia napływ ofert pracy według wielkich grup zawodowych. Tabela 6. Oferty pracy według wielkich grup zawodowych. Kod Nazwa grupy wielkiej Liczba ofert pracy zgłoszonych do PUP w 2011 roku 0 Siły zbrojne 0 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 2 Specjaliści 33 3 Technicy i inny średni personel 32 4 Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 12 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń Pracownicy przy pracach prostych

13 Na poziomie grup elementarnych w 2011 roku najwięcej ofert pracy wpłynęło w grupie gospodarze budynków (132 oferty), sprzedawcy sklepowi (105 ofert), pracownicy obsługi biurowej (100 ofert), ślusarze i pokrewni (64 oferty) oraz spawacze i pokrewni (57 ofert). Tabela przedstawia największy napływ ofert pracy według grup elementarnych. Tabela 7. Oferty pracy według grup elementarnych. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Liczba ofert pracy zgłoszonych do PUP w 2011 roku 5153 Gospodarze budynków Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Pracownicy obsługi biurowej Ślusarze i pokrewni Spawacze i pokrewni Kierowcy samochodów ciężarowych Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Murarze i pokrewni Pracownicy ochrony osób i mienia Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej 28 niesklasyfikowani 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call 20 center) 7116 Robotnicy budowy dróg i pokrewni Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 5.1. Ranking zawodów według wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie pszczyńskim w 2011 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty wskazuje, że na poziomie dużych grup zawodowych największe szanse na uzyskanie oferty mają: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach; pracownicy opieki osobistej i pokrewni; kierowcy i operatorzy pojazdów; pracownicy usług ochrony; pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki. Tabela przedstawia ranking zawodów na poziomie grup elementarnych o najwyższym wskaźniku szansy uzyskania oferty pracy. 13

14 Tabela 8. Ranking zawodów według wskaźnika szansy uzyskania oferty pracy. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty Liczba bezrobotnych Liczba ofert pracy 5321 Pomocniczy personel medyczny MAX Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 1, Asystenci nauczycieli 1, Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 4222 Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center) 0, , Archiwiści i muzealnicy 0, Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0, Monterzy i serwisanci sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 9520 Sprzedawcy uliczni produktów nieżywnościowych 0, , Spawacze i pokrewni 0, Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 0, Tynkarze i pokrewni 0, Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 8112 Operatorzy maszyn i urządzeń do przeróbki mechanicznej kopalin 0, , Gospodarze budynków 0, Optycy okularowi 0, Opiekunowie dziecięcy 0, Robotnicy pomocniczy przy uprawie roślin i hodowli zwierząt 0, Kierowcy samochodów ciężarowych 0, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 0, Porównanie wskaźnika szansy uzyskania oferty w zawodzie z liczbą bezrobotnych zarejestrowanych na koniec 2011 roku w tych zawodach i liczbą zgłoszonych ofert pracy wykazało, iż największe szanse na podjęcie pracy mają osoby w zawodach o niewielkim znaczeniu na rynku pracy. W poprzednich okresach sprawozdawczych sytuacja kształtowała się podobnie. Należy zwrócić uwagę na grupę gospodarze budynków, w której oferty dotyczą przede wszystkim wykonywania prac społecznie użytecznych lub odbycia stażu. 14

15 5.2. Ranking zawodów deficytowych Na koniec 2011 roku w powiecie pszczyńskim wystąpiło 78 zawodów i specjalności deficytowych. Na poziomie dużych grup zawodowych zawodami deficytowymi byli sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach (6,0000). W badanym okresie w 40 zawodach i specjalnościach wskaźnik intensywności deficytu zawodów osiągnął wartość MAX. Wartość MAX oznacza, iż zostały zgłoszone oferty pracy w tych zawodach a nie zarejestrowały się osoby bezrobotne. Analiza wskaźnika intensywności deficytu zawodu wykazała, że kolejnych 38 zawodów i specjalności było deficytowych. Na koniec 2011 roku 100 osób (3,34%) zarejestrowanych było w zawodach deficytowych. Tabela przedstawia ranking 30 zawodów i specjalności deficytowych. Tabela 9. Ranking zawodów według wskaźnika intensywności deficytu zawodów. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów Spawacz metodą MAG 10, Sprzedawca na telefon 10, Spawacz metodą MIG 6, Dystrybutor ulotek 6, Recepcjonista hotelowy 4, Posadzkarz 4, Kierowca samochodu dostawczego 4, Archiwista 3, Robotnik gospodarczy 2, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 2, Asystent nauczyciela przedszkola 2, Grafik komputerowy DTP 2, Kontroler jakości wyrobów mechanicznych 2, Optyk okularowy 2, Opiekunka dziecięca 2, Pracownik informacji turystycznej 2, Intendent 2, Ogrodnik uprawy pod osłonami 2, Zbrojarz 2, Cieśla 2, Kierowca autobusu 2,

16 Chemik 1, Doradca finansowy 1, Referent (asystent) bankowości 1, Brukarz 1, Operator suwnic (suwnicowy) 1, Ogrodnik terenów zieleni 1, Wydawca posiłków / bufetowy 1, Monter instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 1,3333 (telemonter) Woźny 1,3333 Zawodami deficytowymi były również: pozostali operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych; pozostali ślusarze i pokrewni; pozostali kasjerzy bankowi i pokrewni; pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci); pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni; pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani; kierowca samochodu ciężarowego; pozostali monterzy izolacji. Największy średni miesięczny deficyt podaży siły roboczej w 2011 roku wystąpił w zawodzie: robotnik gospodarczy (-7,25), spawacz metodą MAG (-3,25) oraz pracownik ochrony fizycznej bez licencji (-0,8333). W powiecie pszczyńskim wystąpiło 18 zawodów i specjalności zrównoważonych: pozostali pracownicy obsługi biurowej; specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy; nauczyciel matematyki; asystentka stomatologiczna; asystent osoby niepełnosprawnej; szef kuchni; ankieter; asystent do spraw księgowości; sprzedawca w branży mięsnej; kasjer biletowy; pozostali opiekunowie dziecięcy; dekarz; drukarz; elektromechanik urządzeń chłodniczych; pozostali piekarze, cukiernicy i pokrewni; pilarz; pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali; czyściciel pojazdów Ranking zawodów nadwyżkowych W powiecie pszczyńskim na koniec 2011 roku wystąpiło 528 zawodów i specjalności nadwyżkowych. W 439 zawodach i specjalnościach wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów był równy zero. Wartość wskaźnika równy zero oznacza, iż zarejestrowały się osoby bezrobotne, natomiast nie została zgłoszona żadna oferta pracy w tym zawodzie. Badanie wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów wykazało, że kolejnych 89 zawodów i specjalności było nadwyżkowych. 16

17 Tabela przedstawia ranking 35 zawodów i specjalności nadwyżkowych. Tabela 10. Ranking zawodów według wskaźnika intensywności nadwyżki zawodów. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów Krawiec 0, Malarz tapeciarz 0, Technik informatyk 0, Technik budownictwa 0, Fryzjer 0, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 0, Technik administracji 0, Stolarz 0, Kucharz małej gastronomii 0, Specjalista administracji publicznej 0, Pedagog 0, Cukiernik 0, Księgowy 0, Recepcjonista 0, Specjalista do spraw finansów 0, Blacharz samochodowy 0, Kierownik działu sprzedaży 0, Specjalista do spraw sprzedaży 0, Pakowacz 0, Kucharz 0, Piekarz 0, Rzeźnik wędliniarz 0, Nauczyciel przedszkola 0, Sprzedawca w stacji paliw 0, Monter / składacz okien 0, Robotnik magazynowy 0, Mechanik pojazdów samochodowych 0, Przedstawiciel handlowy 0, Robotnik budowlany 0, Inżynier budownictwa budownictwo ogólne 0, Laborant chemiczny 0, Fakturzystka 0, Hydraulik 0, Praczka 0, Pomocnik piekarza 0,2000 Do zawodów nadwyżkowych należały również m.in.: magazynier; pozostali stolarze meblowi i pokrewni; malarz budowlany; sprzedawca; pozostali spawacze i pokrewni; mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych; stolarz budowlany; lakiernik samochodowy. 17

18 Największa średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w 2011 roku wystąpiła w zawodzie sprzedawcy (24,6667) oraz robotnik budowlany (13,0833). W tabeli poniżej przedstawiono 21 zawodów i specjalności, których średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w 2011 roku wyniosła co najmniej 2 osoby. W grupie tej na koniec 2011 roku zarejestrowane były 923 osoby, tj. 30,8% ogółu bezrobotnych, a po uwzględnieniu także bezrobotnych bez zawodu w grupie tej wystąpiło 45,48% ogółu bezrobotnych. Tabela 11. Ranking zawodów o najwyższej średniej miesięcznej nadwyżce podaży siły roboczej. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna nadwyżka podaży siły roboczej w 2011 roku Liczba zarejestrowanych bezrobotnych na koniec 2011 roku Sprzedawca 24, Robotnik budowlany 13, Fryzjer 8, Kucharz 3, Stolarz 3, Kucharz małej gastronomii 3, Krawiec 3, Sprzątaczka biurowa 3, Malarz tapeciarz 3, Mechanik pojazdów samochodowych 3, Pakowacz 3, Księgowy 2, Magazynier 2, Robotnik pomocniczy w przemyśle 2, przetwórczym Technik informatyk 2, Piekarz 2, Technik budownictwa 2, Rzeźnik - wędliniarz 2, Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 2, Ślusarz 2, Cukiernik 2,

19 6. Wnioski Na koniec 2011 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Pszczynie zarejestrowanych było 2997 bezrobotnych, w tym 1878 kobiet. W porównaniu do końca 2010 roku liczba bezrobotnych wzrosła o 11,04%. Również wzrostowi uległ udział kobiet w strukturze bezrobotnych i na koniec 2011 roku wyniósł 62,66%. Najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych analogicznie jak w poprzednich okresach sprawozdawczych stanowili bezrobotni bez zawodu (440 osób, w tym 286 kobiet). Ich liczba w stosunku do końca 2010 roku wzrosła o 28,65%. W powiecie pszczyńskim zarejestrowanych było 336 absolwentów, w tym 213 kobiet. W porównaniu do końca 2010 roku ich liczba wzrosła aż o 38,27%. Największą grupą byli absolwenci bez zawodu (89 osób, w tym 48 kobiet). W 2011 roku zgłoszono 1164 wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. W porównaniu do 2010 roku liczba zgłoszonych ofert znacznie spadła, tj. o 33,52%. Na poziomie grup elementarnych najwięcej ofert pracy wpłynęło w grupie zawodów: gospodarze budynków (132 oferty), sprzedawcy sklepowi (105 ofert), pracownicy obsługi biurowej (100 ofert), ślusarze i pokrewni (64 oferty) oraz spawacze i pokrewni (57 ofert). Na koniec 2011 roku zanotowano 78 zawodów i specjalności deficytowych. W 40 zawodach i specjalnościach wskaźnik intensywności deficytu zawodów osiągnął wartość MAX. Do zawodów deficytowych należały m.in.: spawacz metodą MAG, sprzedawca na telefon, spawacz metodą MIG, dystrybutor ulotek, recepcjonista hotelowy, posadzkarz, kierowca samochodu dostawczego. W powiecie pszczyńskim wystąpiło 528 zawodów i specjalności nadwyżkowych. W 439 zawodach i specjalnościach wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów był równy zero. Zawodami nadwyżkowymi były m.in.: krawiec, malarz tapeciarz, technik informatyk, technik budownictwa, fryzjer, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, technik administracji. 19

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Pleszew, październik 2014 SPIS TREŚCI 1.Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Gliwice 2014 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20 -51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

czta Powiatowy Urząd Pracy

czta Powiatowy Urząd Pracy czta Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BIELSKIM W 2011 ROKU Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia według zawodów... 4 1.1 Charakterystyka bezrobocia w

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za 2011 rok. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2009r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www. pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie mińskim

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie mińskim Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie mińskim Informacja sygnalna za II półrocze 2015 r. Mińsk Mazowiecki, luty 2016 r. Przemysłowa 4 05-300 Mińsk Mazowiecki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku.

Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. Informacja o lokalnym rynku pracy w 2010roku. I. POZIOM BEZROBOCIA Liczba bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lublińcu na koniec grudnia 2010r wynosiła 3346 i w porównaniu do grudnia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo