MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Powiecie Jeleniogórskim Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Powiecie Jeleniogórskim Wnioski

3 1. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy w 2013 roku, liczbę bezrobotnych na dzień 31 grudnia 2013 roku i ich strukturę, napływ bezrobotnych wg grup zawodowych i ostatniego miejsca pracy, oraz dane dotyczące zgłoszonych oferty pracy strukturę, stan. Przy opracowaniu Monitoringu wykorzystano następujące źródła: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 rok, Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stan za II półrocze 2013 roku, Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - za II półrocze 2013 roku, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia z 12 listopada 2012 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) Celem opracowania raportu jest sporządzenie aktualnej informacji o podaży i popycie siły roboczej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Niniejszy raport zawiera analizę skali i struktury bezrobocia rejestrowanego w grupach zawodowych (zawodów i specjalności) i popyt na pracę dla poszczególnych zawodów wynikający ze zgłoszonych ofert pracy. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu analizowane są: Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych posiadających te zawody, Zawody nadwyżkowe to zawody, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób bezrobotnych posiadających te zawody. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, który jest określony ilorazem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie sprawozdawczym. 3

4 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Klasyfikacja zawodów i specjalności (KZiS) jest urzędowym dokumentem w statystyce zawodów i specjalności na potrzeby rynku pracy. W listopadzie 2012 roku wprowadzono zmiany do obowiązującego rozporządzenia, w wyniku których zwiększyła się liczba zawodów i specjalności. Obowiązująca po zmianach Struktura Klasyfikacji Zawodów i Specjalności obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych kod 1 - cyfrowy, 43 duże grupy zawodowe kod 2 - cyfrowy, 132 grupy średnie kod 3 - cyfrowy, 444 grupy elementarne kod 4 - cyfrowy, zawodów i specjalności kod 6 - cyfrowy Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Na koniec 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym kobiet tj. 46,0 ogółu. Bezrobotni z Jeleniej Góry zarejestrowani Stan na 31 XII Ogółem Kobiety 4 poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy Dotychczas niepracujące 2011 rok rok rok W porównaniu do grudnia 2012 roku liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 9,5%. Liczba bezrobotnych kobiet uległa zmniejszeniu o 10,4%. Bezrobotni mieszkańcy Jeleniej Góry w końcu grudnia 2013 r. zostali sklasyfikowani w 570 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Tab. 1 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2012 r r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura w % Grupy zawodowe 31 XII XII XII XII 2013 Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,5 13,9 Posiadający zawód w tym: ,5 86,1 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi 6 3 0,2 0,1 urzędnicy i kierownicy 2 Specjaliści ,7 10,6 3 Technicy i inny średni personel ,0 15,3 4 Pracownicy biurowi ,0 3,4 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,4 15,2 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,9 1,1 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,6 28,5 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,6 5,3 9 Pracownicy przy pracach prostych ,3 6,8 10 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zawód posiadało bezrobotnych tj. 86,1% ogółu.

5 Symbol grupy. Wyuczonego zawodu nie posiadało 461 osób tj. 13,9% ogółu zarejestrowanych. W tej grupie 221 osób to kobiety. Przy zmniejszeniu liczby bezrobotnych z Jeleniej Góry o 9,5%, nastąpił wzrost liczby bezrobotnych nieposiadających zawodu o 0,4%. Prezentując zjawisko bezrobocia w Jeleniej Górze w końcu 2013 r. można wskazać duże grupy zawodowe ( oznaczone 2-cyfrowym kodem), w których odnotowano najwięcej bezrobotnych. Tab.2 Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów w Jeleniej Górze stan w końcu 2013 i 2012 roku. Liczba Liczba Udział % w zarejestrowanych zarejestrowanych ogólnej liczbie Nazwa dużej grupy zawodowej* wg stanu na wg stanu na bezrobotnych 31 XII 2012r. 31 XII 2013 Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,9 Posiadający zawód w tym: ,61 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych , ,9 52 Sprzedawcy i pokrewni ,7 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) ,3 Pracownicy usług osobistych ,4 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni ,3 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji ,3 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie , ,9 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni ,8 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych , ,3 91 Pomoce domowe i sprzątaczki ,3 74 Elektrycy i elektronicy ,2 23 Specjaliści nauczania i wychowania ,2 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów ,1 32 Średni personel do spraw zdrowia ,9 Pozostałe zawody ,8 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Podobnie jak w 2012 roku, wśród bezrobotnych z Jeleniej Góry najliczniejszą grupę stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2-cyfrowy) robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni co dziesiąty bezrobotny. Najliczniejszymi grupami elementarnymi oznaczonymi kodem 4-cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli: mechanicy pojazdów samochodowych- 101 osób, ślusarze i pokrewni 89 osób, ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 88 osób. 5

6 W grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (7,9 % ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry) najliczniejszymi zawodami były: technicy mechanicy 63 osoby, technicy budownictwa, ochrony środowiska i pokrewni 50 osób, Według 2-cyfrowej klasyfikacji grup zawodów nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych z Jeleniej Góry (7,7% - ogółu bezrobotnych) odnotowano w grupie: sprzedawcy i pokrewni. W porównaniu do grudnia 2012 roku, w tej grupie zawodowej nastąpił znaczny spadek liczby bezrobotnych o 16,3%. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele grup elementarnych (kod 4-cyfrowy) sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 239 osób. Na kolejnej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: robotnicy budowlani i pokrewni - to grupa stanowiąca 7,3 % ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli: murarze i pokrewni 93 osoby, malarze i pokrewni - 43 osoby, hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych - 38 osób. W porównaniu do 2012 roku liczba bezrobotnych robotników budowlanych zmniejszyła się o 11,4 %. Utrzymuje się jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści. W ogólnej liczbie bezrobotnych na koniec grudnia 2013 r. - 10,6% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry to osoby zaliczone do grupy specjaliści. Na koniec 2013 r. zarejestrowane były ogółem 353 osoby zaliczone do tej grupy, w tym 214 to kobiety tj. 60,6% tej populacji. W grupie tej dominowali podobnie jak w 2012 roku : - specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury osób tj. 3,2% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym najwięcej ekonomistów 50 osób. Ponadto w ewidencji figurowało 80 specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, wśród których było: inżynierów elektroników, inżynierów inżynierii środowiska, inżynierów budownictwa. W grupie specjaliści nauczania i wychowania - 74 bezrobotnych było: 2351 pedagogów 30 osób, 2330 nauczycieli gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 30 osób, W grupie specjaliści ds. zdrowia było: fizjoterapeutów 16 osób, pielęgniarek 12 osób. Najniższe wskaźniki zarejestrowanych odnotowano w takich grupach jak: kierownicy ds. zarządzania i handlu 1 osoba, przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 1 osoba, kierownicy do spraw produkcji i usług 1 osoba. Ranking 25 zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry przedstawia tabela nr 3. W strukturze bezrobotnych według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, 6

7 podobnie jak w 2012 roku, najwyższym udziałem wynoszącym 6,4 % w ogólnej liczbie bezrobotnych z Jeleniej Góry, charakteryzował się zawód sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy zawody, osiągające udział w granicach od 2,8 % do 2,6%. Były to zawody: murarz 2,8 % ogółu bezrobotnych, technik ekonomista 2,7 % ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,6% ogółu bezrobotnych. Istotnym problemem lokalnego rynku pracy jest rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych. Na koniec 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze było 963 bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, tj. o 79 osób więcej ( tj. wzrost o 8,9% ) niż w końcu grudnia 2012 roku. Dla monitorowania tego zjawiska w układzie zawodów zdefiniowano wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych w określonym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec danego okresu do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec tego okresu w tym zawodzie. Tab. 3 Bezrobotni z Jeleniej Góry według największej liczby osób zarejestrowanych i wskaźnik długotrwałego bezrobocia bezrobotnych poprzednio pracujących w końcu grudnia 2013 r. Stan na 31 XII 2013 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety w tym Poprzednio pracujący absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Ogółem Kobiety Razem Kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Murarz , Technik ekonomista , Ślusarz , Kucharz , Robotnik budowlany , Tokarz w metalu , Technik mechanik , Ekonomista , Technik budownictwa ,30 Pozostali mechanicy pojazdów samochod , Sprzątaczka biurowa ,78 Mechanik pojazdów samochodowych , Robotnik gospodarczy ,58 Kucharz małej gastronomii ,09 7

8 Malarz budowlany , Technik prac biurowych ,63 18 Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Krawiec , Szwaczka , Pedagog , Piekarz , Stolarz , Hydraulik , Cukiernik ,43 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W rankingu 25 najbardziej licznych zawodów, na koniec grudnia 2013 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: sprzątaczka biurowa, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych, cukiernik, malarz budowlany, tokarz w metalu, sprzedawca. W 2013 roku zarejestrowały się osoby (napływ) zamieszkałe w Jeleniej Górze - w porównaniu do 2012 roku liczba nowych rejestracji była niższa o osób, tj. o 17,5% Od kilku lat w ogólnej liczbie nowych rejestracji przeważają mężczyźni 52,4% ogółu napływu (2.788 mężczyzn i kobiet). W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych były 934 osoby bez zawodu. Grupa ta to 17,6% ogółu napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2013 roku ( w 2012 roku wskaźnik ten był niższy 16,0% ) Tabela nr 4 przedstawia napływ bezrobotnych w tym absolwentów z Jeleniej Góry, w ujęciu wielkich grup zawodowych. Podobnie jak w 2012 roku, wśród nowo zarejestrowanych dominują osoby zaliczone do dużej grupy robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 23,8% ogółu rejestracji. W analizowanym okresie jeszcze w trzech dużych grupach zawodowych wystąpił znaczny napływ bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry: specjaliści 15,6% ogółu rejestrujących się w 2013 roku, technicy i inny średni personel 14,9% ogółu nowo zarejestrowanych, pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 14,5% ogółu rejestrujących się. Niepokojący jest wysoki udział 15,6% w ogólnej liczbie nowych rejestracji osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści - osób z wyższym wykształceniem - w porównaniu do 2012 roku wzrost o 2,3 punktu procentowego. 8

9 Tab. 4 bezrobotnych w tym absolwentów szkół według grup zawodów w Jeleniej Górze w 2012 r r. bezrobotnych w 2013 roku Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych w 2012 r. bezrobotnych ogółem Udział % absolwentów ogółem Ogółem: ,0 319 Bez zawodu ,6 89 Posiadający zawód - w tym: ,4 230 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,1 0 Specjaliści ,6 135 Technicy i inny średni personel ,9 32 Pracownicy biurowi ,1 6 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,5 36 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,8 0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,8 21 Operatorzy i monterzy maszyn ,8 0 Pracownicy przy pracach prostych ,8 0 Siły zbrojne źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Ponadto zarejestrowało się 319 absolwentów, tj. osób w okresie 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki, którzy nie znaleźli zatrudnienia i dokonali rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, w tym 176 kobiet. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2 specjaliści tj. 42,3% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów osób. W grupie tej najbardziej liczne zawody: pedagog 17 osoby, ekonomista 15 osób, specjalista ds. org. usług gastronomicznych, hotel. i turystycznych - 6 osób. Zauważalny jest wysoki wskaźnik nowo zarejestrowanych absolwentów nie posiadających zawodu co czwarty rejestrujący się w tym okresie ( 89 osób). Wśród osób bezrobotnych z Jeleniej Góry nowo rejestrujących się w 2013 roku dominowali przedstawiciele następujących zawodów: sprzedawca 310 osób, technik ekonomista 145 osób, ekonomista 137 osób, murarz 115 osób, kucharz 107 osób, ślusarz 98 osób, mechanik pojazdów samochodowych 96 osób, technik żywienia i gospodarstwa domowego 75 osób, technik mechanik 74 osoby, robotnik budowlany 74 osoby oraz pedagog 66 osób. W okresie styczeń grudzień 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się bezrobotnych z Jeleniej Góry poprzednio pracujących, tj 84,9% ogółu rejestrujących oraz 805 osób dotychczas niepracujących. W strukturze napływu bezrobotnych największy odsetek stanowiły osoby, które przed nabyciem statusu bezrobotnego pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 18,2% ogółu rejestrujących się, przetwórstwo przemysłowe 772 osoby tj. 14,5% ogółu rejestrujących, budownictwo osób tj. 7,7%. 9

10 Tab. 5 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących według sekcji PKD w latach Sekcje PKD bezrobotnych bezrobotnych Struktura % w 2012 r. w 2013 r. Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,6% Górnictwo i wydobywanie 1 0 Przetwórstwo przemysłowe ,5% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,3% ,1% Budownictwo ,7% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,2% ,1% Transport, gospodarka magazynowa ,6% Informacja i komunikacja ,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,7% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,1% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,4% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,6% ,3% Edukacja ,6% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,6% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,5% Pozostała działalność usługowa ,6% Działalność niezidentyfikowana ,4% Razem ,9% Dotychczas niepracujący ,1% Ogółem ,0% Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną,gaz, parę wodną 15 osób rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo 30 osób, informacja i komunikacja 50 osób, W 2013 roku nie zarejestrował się żaden bezrobotny poprzednio pracujący w sekcji górnictwo i wydobywanie. Struktura zarejestrowanych bezrobotnych na sekcje PKD według ostatniego miejsca pracy w ostatnich latach nie ulega większym zmianom. Na koniec 2013 roku jak i w końcu 2012 roku najwięcej bezrobotnych z Jeleniej Góry, przed zarejestrowaniem w Urzędzie, pracowało na stanowiskach pracy związanych z handlem hurtowym, detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych 18,1% bezrobotnych. W dalszym ciągu w ewidencji Urzędu pozostaje duża liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w przetwórstwie przemysłowym 16,7 % ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry. Co dziesiąty bezrobotny pracował przed zarejestrowaniem w branży budowlanej. 10

11 Tab. 6 Struktura bezrobotnych z Jeleniej Góry według sekcji PKD w latach Sekcje 31 XII XII 2013 ogółem % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,6% Górnictwo i wydobywanie 1 1 0,0% Przetwórstwo przemysłowe ,7% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,4% ,4% Budownictwo ,2% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,1% ,6% Transport, gospodarka magazynowa ,6% Informacja i komunikacja ,9% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,7% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,3% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,2% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,8% ,1% Edukacja ,2% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,3% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,5% Pozostała działalność usługowa ,9% Działalność niezidentyfikowana ,3% Razem ,9% Dotychczas niepracujący ,1% Ogółem ,0% 2.2 Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Na koniec grudnia 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, wśród których to kobiety, co stanowiło 47,3 % ogółu zarejestrowanych. W porównaniu do grudnia 2012 roku liczba bezrobotnych uległa zmniejszeniu o 284 osoby. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowani Stan na 31 XII Ogółem Kobiety poprzednio pracujące w tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy dotychczas niepracujące 2011 rok rok rok

12 Bezrobotni zamieszkali w powiecie jeleniogórskim pozostający w ewidencji w końcu grudnia 2013 roku zostali sklasyfikowani w 558 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności po zmianach. W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, zawód posiadało bezrobotnych tj. 86,4%. Tab.7 Liczba zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego w wielkich grupach zawodowych stan na koniec grudnia 2012 r r. Bezrobotni zarejestrowani na Struktura w % Wielkie grupy zawodowe: 31 XII 2012r. 31 XII 2013r. 31 XII 2012r. 31 XII 2013r. Ogółem ,0 100,0 Bez zawodu ,7 13,5 Posiadający zawód w tym: ,3 86,5 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 2 0,1 0,1 2 Specjaliści ,9 8, 4 3 Technicy i inny średni personel ,2 12,1 4 Pracownicy biurowi ,9 3,3 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,6 15,7 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,6 1,4 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 29,1 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,7 7,7 9 Pracownicy przy pracach prostych ,9 8,8 10 Siły zbrojne 1 2 0,0 0,1 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na koniec 2013 r. w ujęciu wielkich grup zawodowych zaobserwowano, że dominowały podobnie jak w 2012 r. osoby zarejestrowane w dwóch grupach tj.: robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy (ślusarz, tokarz metalu, mechanicy pojazdów samochodowych, tkacz, piekarz, szwaczka), w których figurowało osób tj. 29,1% ogółu bezrobotnych z powiatu, oraz pracownicy usług osobistych i sprzedawcy (kucharz, kelner, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer), w których to zawodach zarejestrowanych było 602 bezrobotnych tj. 15,7%. W grupie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy zaobserwowano spadek liczby bezrobotnych o 12,0% ( o 93 osoby mniej ). Utrzymuje się wysoka liczba osób z wykształceniem wyższym zaliczanych do grupy specjaliści. Na koniec 2013 roku stanowili oni 8,4 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Na koniec grudnia 2013 r. 520 bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego nie posiadało zawodu, w tym 258 kobiet. Pomimo zmniejszenia liczby bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego o 6,9% zwiększyła się liczba bezrobotnych nie posiadających zawodu - o 7,7%. Zarejestrowani bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego i kursowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. Analiza struktury bezrobotnych według grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim w badanym okresie wskazała, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę 12

13 Symbol grupy osób zarejestrowanych miały następujące grupy zawodowe (według 2-cyfrowej klasyfikacji), przedstawione w tabeli 8: Lp. Tab.8 Struktura bezrobotnych według najliczniejszych grup zawodów w powiecie jeleniogórskim stan w końcu grudnia 2012 r r. Liczba Liczba Udział w ogólnej zarejestrowanych zarejestrowanych grupie Duże grupy zawodowe* wg stanu na wg stanu na bezrobotnych 31 XII 2012r. 31 XII 2013 (w %) Ogółem liczba bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,5 Posiadający zawód w tym: , Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni , Sprzedawcy i pokrewni , Pracownicy usług osobistych , Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) , Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych , Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni , Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie , Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych , Średni personel do spraw biznesu i administracji , Kierowcy i operatorzy pojazdów , Pomoce domowe i sprzątaczki , Elektrycy i elektronicy , Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych ,2 i kultury Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania , Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych , Średni personel ds. zdrowia , Specjaliści nauczania i wychowania , Pracownicy obsługi klienta ,5 Pozostałe grupy ,7 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze * według kodu 2-cyfrowego Z powyższej analizy wynika, iż największy udział procentowy, biorąc pod uwagę ogólną liczbę osób z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowanych na koniec grudnia 2013 r. miały następujące grupy (poniżej podano najliczniej reprezentowane zawody - grupa elementarna kod 4 cyfrowy - znajdujące się w obrębie danej dużej grupy): 1. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni: mechanicy pojazdów samochodowych 107 osób, ślusarze i pokrewni 89 osób, ustawiacze- operatorzy obrabiarek skrawających do metali 83 osoby, 2. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych : technicy mechanicy 77 osób,

14 technicy budownictwa 32 osoby, technik elektryk 18 osób, 3. Sprzedawcy i pokrewni: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 276 osób, 4. Robotnicy budowlani i pokrewni ( z wyłączeniem elektryków): murarze 94 osoby, hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 37 osób, 5. Pracownicy usług osobistych: kucharze 149 osób, 5113 kelnerzy - 47 osób, robotnicy gospodarczy 34 osoby. Najmniejszy udział bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego odnotowano w takich grupach jak: kierownicy do spraw produkcji i usług (1 osoba), kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 1 osoba. W strukturze bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, podobnie jak w 2012 roku, najwyższym udziałem wynoszącym 6,3 % w ogólnej liczbie bezrobotnych, charakteryzował się zawód sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się miedzy innymi zawody: kucharz 2,7 % ogółu bezrobotnych, murarz 2,5 % ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,2% ogółu bezrobotnych, robotnik budowlany 2,0 % ogółu bezrobotnych. Ranking 25 zawodów o największej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego przedstawia poniżej tabela. Tab.9 Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego według największej liczby osób zarejestrowanych i wskaźnik długotrwałego bezrobocia bezrobotnych poprzednio pracujących w końcu grudnia 2013r. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem w tym kobiety Stan na 31 XII 2013 roku w tym Poprzednio pracujący absolwenci pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy Ogółem Kobiety Razem Kobiety Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Ogółem , Sprzedawca , Kucharz , Murarz , Ślusarz , Robotnik budowlany , Technik ekonomista , Tokarz w metalu ,50 14

15 Piekarz , Technik mechanik ,67 10 Mechanik pojazdów samochodowych , Kelner , Tkacz , Sprzątaczka biurowa ,20 14 Kucharz małej gastronomii , Ekonomista , Pomoc kuchenna ,84 17 Technik żywienia i gospodarstwa domowego , Szwaczka ,22 19 Pozostali mechanicy pojazdów samochod , Krawiec , Technik hotelarstwa , Robotnik gospodarczy , Cukiernik , Przędzarz , Technik budownictwa ,39 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Istotnym problemem lokalnego rynku pracy jest rosnąca liczba osób długotrwale bezrobotnych. Na koniec 2013 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze było bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy tj. o 12 osób mniej niż w końcu grudnia 2012 roku. Dla monitorowania tego zjawiska w układzie zawodów zdefiniowano wskaźnik długotrwałego bezrobocia. Jest to stosunek liczby bezrobotnych w określonym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy według stanu na koniec danego okresu do ogólnej liczby bezrobotnych na koniec tego okresu w tym zawodzie. W rankingu 25 najbardziej licznych zawodów w powiecie jeleniogórskim, na koniec grudnia 2013 roku najwyższe wskaźniki długotrwałego bezrobocia odnotowano w zawodach: kucharz, sprzątaczka biurowa, przędzarz, pomoc kuchenna, technik budownictwa. W okresie styczeń grudzień 2013 roku w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowały się osoby bezrobotne z powiatu jeleniogórskiego, w tym kobiety. W porównaniu do 2012 roku liczba nowych rejestracji osób zamieszkałych w powiecie jeleniogórskim jest niższa o 536 osób, tj. spadek o 10,7%. Kobiet zarejestrowało się o 146 mniej. Wśród nowo zarejestrowanych było 312 osób, które zarejestrowały się w tut. Urzędzie w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły (absolwenci) w tym 192 kobiety. W porównaniu do 2012 roku liczba absolwentów rejestrujących się była wyższa o 23,3%. 15

16 Tab.10. Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według grup zawodów w latach 2012 i 2013 bezrobotnych w 2013 roku Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych w 2012 r. ogółem Udział % absolwentów Ogółem: ,0 312 Bez zawodu ,9 91 Posiadający zawód w tym: ,1 221 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,1 0 Specjaliści ,5 123 Technicy i inny średni personel ,7 31 Pracownicy biurowi ,2 7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,4 38 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,8 0 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4 19 Operatorzy i monterzy maszyn ,3 2 Pracownicy przy pracach prostych ,7 1 Siły zbrojne 1 1 0,0 0 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W ogólnej liczbie nowych rejestracji, 17,9% stanowiły rejestracje osób bez zawodu 793 osoby w tym 332 kobiety. W ogólnej liczbie ( 312 osób) rejestrujących się absolwentów 29,2 % stanowiły osoby bez zawodu. Największy napływ osób z powiatu jeleniogórskiego, które zarejestrowały się jako bezrobotne w 2013 roku nastąpił w zawodach: sprzedawca - 257, kucharz 102,murarz 88, mechanik pojazdów samochodowych 87, ekonomista 86, ślusarz 80, technik ekonomista - 80, piekarz - 73, technik mechanik 67, robotnik budowlany 63,, tokarz w metalu 60, pedagog 54, kelner Utrzymuje się wysoki udział 13,5% w ogólnej liczbie nowych rejestracji, osób zakwalifikowanych do grupy specjaliści przeznaczonej dla osób z wyższym wykształceniem. Jest to kolejny rok wzrostu rejestracji tej populacji bezrobotnych w porównaniu do 2012 roku wzrost o 17,5%. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów z powiatu jeleniogórskiego 312 osób - w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2,tj. specjalistów 39,4% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów 123 osoby. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w zawodach: pedagog 15 osób, ekonomista 14 osób, pozostali specjaliści ds. zarządzania i organizacji 9 osób, specjaliści ds. organizacji usług gastronomicznych, hotel. i turyt. 8 osób, fizjoterapeuta 8 osób. Co trzeci absolwent z powiatu jeleniogórskiego rejestrujący się w 2013 roku nie posiadał zawodu 91 osób. Zarejestrowani absolwenci bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa ( dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego.

17 W okresie styczeń grudzień 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy zarejestrowało się osób poprzednio pracujących, tj. 84,3% ogółu nowo zarejestrowanych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego. W strukturze napływu największy odsetek stanowiły osoby, które przed zarejestrowaniem pracowały w następujących sekcjach gospodarki: handel hurtowy i detaliczny osób tj. 14,6 % ogółu poprzednio pracujących, przetwórstwo przemysłowe 599 osób tj. 13,5 % ogółu poprzednio pracujących, działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 408 osób tj. 9,2 % ogółu poprzednio pracujących, budownictwo osób tj. 7,4% ogółu poprzednio pracujących. Najmniej bezrobotnych poprzednio pracujących pracowało przed zarejestrowaniem w sekcjach: górnictwo i wydobywanie 6 osób, wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę - 12 osób, informacja i komunikacja 22 osoby. Tab.11 Struktura napływu bezrobotnych poprzednio pracujących z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w 2012r. i 2013 r. Udział % Wielkie grupy zawodowe bezrobotnych bezrobotnych w 2012r w 2013r Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,9% Górnictwo i wydobywanie ,1% Przetwórstwo przemysłowe ,5% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,3% ,7% Budownictwo ,4% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,6% ,2% Transport, gospodarka magazynowa ,8% Informacja i komunikacja ,5% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,0% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,4% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,2% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,6% ,5% Edukacja ,9% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,0% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,3% Pozostała działalność usługowa ,3% Działalność niezidentyfikowana ,0% Razem ,3% Dotychczas niepracujący ,7% Ogółem ,0% 17

18 Struktura zarejestrowanych bezrobotnych na sekcje PKD według ostatniego miejsca pracy w ostatnich latach nie ulega większym zmianom. Na koniec 2013 roku jak i w końcu 2012 roku najwięcej bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, przed zarejestrowaniem w Urzędzie, pracowało na stanowiskach pracy związanych z z przetwórstwem przemysłowym 17,8% ogółu bezrobotnych z powiatu. W dalszym ciągu w ewidencji Urzędu pozostaje duża liczba bezrobotnych poprzednio pracujących w handlem hurtowym, detalicznym; naprawa pojazdów samochodowych 14,1 % ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Co dziesiąty bezrobotny pracował przed zarejestrowaniem w branży związanej z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi. Tab.12 Struktura bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według sekcji PKD w latach Sekcje 31 XII XII 2013 ogółem % Rolnictwo, łowiectwo, leśnictwo i rybactwo ,4% Górnictwo i wydobywanie ,3% Przetwórstwo przemysłowe ,8% Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją ,2% ,1% Budownictwo ,8% Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi ,1% ,4% Transport, gospodarka magazynowa ,9% Informacja i komunikacja ,4% Działalność finansowa i ubezpieczeniowa ,8% Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości ,5% Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna, ,8% Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe ubezpieczenia społeczne ,8% ,3% Edukacja ,1% Ochrona zdrowia i pomoc społeczna ,1% Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją ,1% Pozostała działalność usługowa ,3% Działalność niezidentyfikowana ,0% Razem ,2% Dotychczas niepracujący ,8% Ogółem ,0% 18

19 3. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza ofert pracy pod kątem ich struktury, według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Analiza napływu ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodowych. W porównaniu do 2012 roku nastąpił wzrost liczby zgłoszonych ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej o 13,9%. Tab. 13 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Ogółem 19 w tym oferty subsydiowane % udział do ogółu ofert , , , ,4 źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Od trzech lat dominują oferty pracy w grupie pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 34,5% ogółu ofert w 2013 roku, tj. 36,1% ogółu ofert w 2012 r. oraz 39,1% ogółu ofert w 2011r. oraz w zawodach pracownicy przy pracach prostych 18,7% ogółu ofert w 2013 roku. Najczęściej występującymi zawodami w tych grupach były: robotnik gospodarczy, sprzątająca, robotnik drogowy, technik prac biurowych, sprzedawca. Duża liczba ofert pracy w w/w zawodach była związana z realizacją robót publicznych, staży, prac społecznie użytecznych. Tab. 14 Struktura ofert pracy w odniesieniu do wielkich grup zawodowych: Grupy zawodowe Liczba ofert zgłoszonych w latach: Ogółem Z tego: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych źródło: Dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze Należy jednak zauważyć, że liczba ofert pracy na lokalnym rynku jest niestety wciąż za mała, aby nastąpił spadek bezrobocia w poszczególnych zawodach. Z danych przedstawionych powyżej wynika, iż pomimo sporej liczby ofert pracy w niektórych zawodach, liczba zarejestrowanych osób z takimi kwalifikacjami była nadal znaczna. Sytuacja ta była również pochodną braku lub niewystarczających kwalifikacji bezrobotnych, niedostosowanych do oczekiwań pracodawców.

20 Tab. 15 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w latach według dużych grup zawodowych Ogółem bezrobotnych I XII 2012 rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy bezrobotnych I XII 2013 rok ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy , ,8 z tego: Siły zbrojne Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy , ,3 Specjaliści , ,5 Technicy i inny średni personel , ,7 Pracownicy biurowi , ,1 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy , ,6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy , ,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy , ,2 Operatorzy i monterzy maszyn , ,6 Pracownicy przy pracach prostych , ,1 Bez zawodu Analiza napływu bezrobotnych według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy i w oparciu obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy daje obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2012 r. przeciętnie 5,0 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2013 r. wskaźnik ten osiągnął poziom 3,8. Było to związane między innymi ze zmniejszonymi rejestracjami bezrobotnych oraz ze zwiększonym napływem ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej. Najwyższy wskaźnik, wystąpił w grupie specjaliści - 13,5 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało 6,2 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymuje się wysokie bezrobocie w grupie technicy i inny średni personel na zgłoszoną 1 ofertę pracy przypadało 4,7 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Niskie wskaźniki dla pracowników przy pracach prostych, pracowników biurowych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. Najniższy wskaźnik był w grupie przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 0,3. Najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w sekcjach PKD: działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca miejsc pracy, handel hurtowy i detaliczny miejsc pracy, administracja publiczna i obrona narodowa miejsc pracy, opieka zdrowotna i pomoc społeczna miejsc pracy, edukacja miejsc pracy. Duża liczba ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w tych sekcjach była związana z realizowanymi formami wsparcia takimi jak roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne, tj. prace subsydiowane. 20

21 3.1. Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w mieście Jelenia Góra W 2013 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wpłynęło ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej zgłoszonych przez pracodawców z Jeleniej Góry wzrost o 21,4% w porównaniu do 2012 roku. Tab. 16 Oferty pracy i miejsca aktywizacji zawodowej zgłoszone od pracodawców z Jeleniej Góry w okresie styczeń grudzień w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń grudzień Ogółem w tym oferty subsydiowane , , ,8 % udział do ogółu ofert Analiza napływu bezrobotnych z Jeleniej Góry w 2013 roku według dużych grup zawodowych, w porównaniu do zgłaszanych ofert pracy oraz w oparciu obliczony wskaźnik napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy to obraz sytuacji na lokalnym rynku pracy. Tab. 17 bezrobotnych przypadający na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy w 2012 r. i 2013 r. - według dużych grup zawodowych w Jeleniej Górze Wielkie grupy zawodowe Ogółem z tego: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy w 2012 r. bezrobotnych I XII ofert bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy 4, ,9 5, ,2 Specjaliści 11, ,8 Technicy i inny średni personel 5, ,2 Pracownicy biurowi 1, ,7 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 2, ,3 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 1, ,1 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 10, ,0 Operatorzy i monterzy maszyn 3, ,0 Pracownicy przy pracach prostych 1, ,8 Bez zawodu Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy przypadało w 2012 r. przeciętnie 4,3 nowo zarejestrowanych bezrobotnych, w 2013 r. wskaźnik ten zmniejszył się i osiągnął poziom 2,9. Zmniejszenie wskaźnika napływu bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsc pracy było wynikiem spadku liczby nowych rejestracji bezrobotnych z Jeleniej Góry o 17,5% mniej oraz wzrostu liczby ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej,tj. wzrost o 21,4%. Najwyższy wskaźnik, podobnie jak w 2012 roku wystąpił w grupie specjaliści - 10,8 bezrobotnych nowo zarejestrowanych na 1 miejsce pracy i w grupie rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy na 1 zgłoszone miejsce pracy przypadało 6,1 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. Utrzymuje się wysokie bezrobocie w grupie robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy na zgłoszoną 1 ofertę pracy przypadało 5,0 nowo zarejestrowanych bezrobotnych. 21

22 Niskie wskaźniki dla pracowników biurowych, pracowników przy pracach prostych oraz pracowników usług osobistych i sprzedawców wynikały z organizowanych form wsparcia finansowanych przez Urząd roboty publiczne, staże i prace społecznie użyteczne. W tabeli nr 18 przedstawiono bardziej szczegółową strukturę ofert pracy według dużych grup zawodowych (według 2-cyfrowego kodu). W analizowanym okresie 2013 roku najwięcej ofert pracy 19,4% ogółu zgłosiły firmy z Jeleniej Góry dla pracowników usług osobistych ( kod zawodu 51 ). W następnej kolejności uplasowały się grupy zawodowe: sprzedawcy i pokrewni ( kod zawodu 52 ) 10,9 % ogółu ofert, średni personel do spraw biznesu i administracji ( kod zawodu 33 ) 9,9 % ogółu ofert, pomoce domowe i sprzątające ( kod zawodu 91 ) 9,9 % ogółu ofert. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim prace subsydiowane - roboty publiczne, prace społecznie użyteczne i realizowane staże. Tab. 18 Struktura ofert pracy według grup zawodowych w Jeleniej Górze zgłoszonych w 2013 r. - udział % zgłoszonych ofert w ogólnej liczbie ofert pracy Kod zawodu (*) Nazwa grupy zawodowe 22 Oferty zgłoszone I XII 2013 Udział % w ogólnej liczbie ofert pracy Ogółem liczba ofert ,0% 11 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 4 0,2 12 Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 15 0,8 13 Kierownicy do spraw produkcji i usług 2 0,1 14 Kierownicy w branży hotelarskiej i, handlu i innych branżach usługowych 4 0,2 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 11 0,6 22 Specjaliści do spraw zdrowia 10 0,5 23 Specjaliści nauczania i wychowania 10 0,5 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 40 2,2 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 1 0,1 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5 0,3 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 15 0,8 32 Średni personel do spraw zdrowia 22 1,2 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 181 9,9 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 23 1,3 35 Technicy informatycy 6 0,3 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 132 7,3 42 Pracownicy obsługi klienta 7 0,4 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 49 2,7 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 35 1,9 51 Pracownicy usług osobistych ,4 52 Sprzedawcy i pokrewni ,9 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 34 1,9 54 Pracownicy usług ochrony 76 4,2 61 Rolnicy produkcji towarowej 7 0,4 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 69 3,8 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 107 5,9 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 5 0,3 74 Elektrycy i elektronicy 19 1,0 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 55 3,0

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II. Gdańsk, sierpień 2010 r. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2009 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W II półroczu 2010 r. CZĘŚĆ II Gdańsk, sierpień 2011 r. 1 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2013 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Głowackiego 28, 10-448 OLSZTYN (89) 522-79-00, fax. (89) 522-79-01, e-mail: olwu@up.gov.pl OLSZTYN, PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 1. Makrootoczenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R.

POPYT NA PRACĘ W WOJEWÓDZTWIE WIELKOPOLSKIM W 2013 R. URZĄD STATYSTYCZNY W POZNANIU ul. Wojska Polskiego 27/29, 60 624 Poznań Opracowania sygnalne Data opracowania: kwiecień 2014 Kontakt: e mail: sekretariatuspoz@stat.gov.pl tel. 61 27 98 200, fax 61 27 98

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie choszczeńskim w 2007 roku - część 2. CHOSZCZNO SIERPIEŃ 2008 R. 1 1. ABSOLWENCI ZACHODNIOPOMORSKICH UCZELNI ZAREJESTROWANI W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Szczecinek, październik 2014 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU Szczecinek, marzec 2011 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2011 rok LUTY, 2012 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 4 III. PODMIOTY GOSPODARCZE.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY Materiały na konferencję prasową w dniu 21 grudnia 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Pracy MONITORING RYNKU PRACY POPYT NA PRACĘ W III KWARTALE 2012 ROKU PODSTAWOWE WYNIKI BADANIA III kwartał

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013)

ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) ANEKS DO RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIELECKIM W 2013 ROKU (II/P 2013) Mielec 2014 e-mail: sekretariat@pup.mielec.pl http://www.pup.mielec.pl 1 Spis treści: 1. Wstęp... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SANDOMIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANDOMIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Sandomierz-lipiec 2014 SPIS TREŚCI I Wstęp 3 II Popyt na pracę...4

Bardziej szczegółowo

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41

86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 86-200 Chełmno ul. Świętojerska 1, tel./fax (0-56) 686 00 41 www.pupchelmno.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CHEŁMIŃSKIM W I PÓŁROCZU 2008 ROKU Chełmno wrzesień 2008 Spis treści

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2012 ROK część II prognostyczna dotycząca absolwentów szkół ponadgimnazjalnych w powiecie przysuskim W powiecie przysuskim

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy

UWAGI METODYCZNE Popyt na pracę Wolne miejsca pracy Nowo utworzone miejsca pracy 1 UWAGI METODYCZNE Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z 05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI Powiatowy Urząd Pracy w Jeleniej Górze SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W JELENIEJ GÓRZE za 2013 rok LUTY, 2014 1 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP...3 II LUDNOŚĆ 4 III PODMIOTY GOSPODARCZE 8

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2014 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADZIEJOWSKIM RAPORT POWIATOWY ZA I PÓŁROCZE 2011 r. Październik 2011 r. Spis treści: I. Wstęp..... 3 II. Analiza bezrobocia według zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WRZESIEŃ 2012 1.Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Marzec 2015 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania. 3 2. Podstawa opracowania... 3 3.

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU marzec 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW ( GRUP ZAWODÓW) 2.1 Bezrobotni zarejestrowani

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami Powiatowy Urząd Pracy w Gdańsku INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY Za I półrocze 2014 roku z załącznikami POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, 2014 1. Wielkość i stopa bezrobocia Stopa bezrobocia stan z 30.06.2014r.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008 r.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008 r. Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2008 r. Piła marzec 2009r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według grup zawodowych 4 2. Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2011 ROKU OPRACOWANIE CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Kraków 2012 Spis treści Wstęp... 3 Bezrobotni absolwenci wg zawodów... 3 Tegoroczni

Bardziej szczegółowo

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012.

UDZIAŁ KOBIET W OGÓLNEJ LICZBIE ZATRUDNIONYCH W POLSCE % 50. Źródło: Rocznik Statystyczny Pracy 2012. Płeć jest jedną z kluczowych cech stosowanych w analizie rynku pracy. Wiele zjawisk przedstawionych jest w podziale na mężczyzn i kobiety. Także indywidualne możliwości oraz decyzje pracowników i osób

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY w Wodzisławiu Śląskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w I-półroczu 2011 roku. I/P/2011 Październik 2011 Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI. za 2014 rok URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY za 2014 rok LUTY, 2015 SPIS TREŚCI : I. WSTĘP... 3 II. LUDNOŚĆ... 6 III. PODMIOTY GOSPODARCZE......

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007

Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Powiatowy Urząd Pracy w Mińsku Mazowieckim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MIŃSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2007 Mińsk Mazowiecki 2007 SPIS TREŚCI Wstęp 3 1. ANALIZA NAPŁYWU BEZROBOTNYCH

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kościańskim w 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kościanie ul. Ks. Prymasa Wyszyńskiego 8 64- Kościan, tel./fax.: (-65) 512-1-55 e-mail: poks@praca.gov.pl www.pup-koscian.pl POWIATOWY URZĄD PRACY Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo