Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych"

Transkrypt

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Sochaczew 2015

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE SOCHACZEWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Struktura bezrobotnych według grup zawodowych Napływ osób bezrobotnych według grup zawodów Długotrwałe bezrobocie w zawodach ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE SOCHACZEWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych Oferty pracy w zawodach Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty ANALIZA BEZROBOCIA I OFERT PRACY ZE WZGLĘDU NA SEKCJĘ PKD Ranking bezrobotnych i ofert pracy Struktura bezrobotnych i ofert pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W DUŻYCH GRUPACH ZAWODÓW. 29 PODSUMOWANIE SPIS TABEL

3 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to jedno z zadań Urzędów Pracy, jest procesem systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy, formułowania ocen, wniosków i ostrzeżeń dla systemu kształcenia zawodowego i szkolenia bezrobotnych. Pozwala w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo-kwalifikacyjnej na rynku pracy, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Dokonać analizy bezrobocia, struktury ofert pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy jest wyższa niż liczba zgłaszanych ofert w tych zawodach. Zawody zrównoważone to te zawody, w których popyt jest równy podaży. Zawody deficytowe to takie zawody, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspokaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika o pożądanych kwalifikacjach. Podstawą opracowania są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach prowadzonych przez Urząd Pracy. Dane i wskaźniki powstały na bazie rocznych sprawozdań MPiPS. Raport sporządzono zgodnie z zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy MPiPS 1. Niniejsze opracowanie stanowi analizę bezrobotnych i ofert pracy w podziale na duże grupy zawodów i zawody elementarne (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby rynku pracy) jak również ze względu na sekcje PKD. Opracowanie zawiera ponadto analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu sochaczewskiego za rok Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Departament Rynku Pracy, Warszawa

4 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE SOCHACZEWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Na koniec roku 2014 roku w powiecie sochaczewskim zarejestrowanych było 3709 osób bezrobotnych, z czego 47,2% tj osoby stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia na dzień r. wynosiła 10,6% i była niższa, o 1.1p.p. w stosunku do analogicznego okresu roku Struktura bezrobotnych według grup zawodowych 2 Według stanu na dzień r. najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w grupie 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni. Osoby te stanowiły 13,8% wszystkich bezrobotnych. Ponad 8,7% zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z grupy Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych, a 8,1% Pracownicy usług osobistych. W grupach: Sprzedawcy i pokrewni oraz "Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie" odnotowano około 7,2% ogółu zarejestrowanych. Średni personel do spraw biznesu i administracji i " Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków)" to około 6,9% zarejestrowanych bezrobotnych. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni" to 5,9% ogółu zarejestrowanych, natomiast 3,6% ogółu zarejestrowanych stanowili bezrobotni w grupie " Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania". Wśród kobiet najliczniejszą grupę bezrobotnych stanowiły kobiety w zawodach z grup: Sprzedawcy i pokrewni 13,3%, Pracownicy usług osobistych 11,9% i Średni personel do spraw biznesu i administracji 10,6%, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni" to blisko 8,4% ogółu zarejestrowanych kobiet. Wśród bezrobotnych absolwentów najwięcej było bezrobotnych wchodzących w skład grupy Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania" stanowili oni 17,7% zarejestrowanych absolwentów oraz Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 13,9% ogółu zarejestrowanych absolwentów. Długotrwale bezrobotnymi najczęściej były osoby w zawodach z grup: Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 14,8% ogółu zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 9,0%, " Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych" - 8,6%. Szczegółowe dane z podziałem na kod grupy zawodów, nazwę grupy oraz procentowy udział bezrobotnych ogółem, bezrobotnych absolwentów oraz długotrwale bezrobotnych, z wyszczególnieniem kobiet przedstawia tabela nr 1. 2 Grupy wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby rynku pracy 4

5 Lp. Tabela 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów ogółem % Bezrobotne kobiety % absolwenci -razem absolwenci -kobiety % powyżej 12 m-cy - razem % powyżej 12 m-cy - kobiety % 1 "03" Żołnierze szeregowi 0, "11" 3 "12" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, ,172 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,2065 0, ,2691 0, "14" 6 "21" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0688 0, ,0897 0,1976 2,1682 2,2239 7, ,5249 1, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,6539 1,1119 1,2658 2,5 0,4485 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 1,3768 2,2979 2, ,4351 2, "24" 10 "25" 11 "26" 12 "31" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 3,6144 6, , ,5 3,408 6,3241 0,3098 0, ,4485 0,5929 2,7193 4,4478 5, ,5113 4,3478 8,778 7, , ,61 7, "32" Średni personel do spraw zdrowia 1,2391 2,0756 5,0632 7,5 0,6279 1, "33" 15 "34" Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 6, ,6005 8, ,5 5,2019 8,4981 0,7572 0,9637 3, ,6279 0, "35" Technicy informatycy 0,5507 0,3706 5,0633 2,5 0,4485 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,0999 3, ,3319 4, "42" Pracownicy obsługi klienta 0,9982 1,9275 2, ,7176 1, "43" Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 2,2375 1, ,435 1, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,241 0, ,2691 0, "51" Pracownicy usług osobistych 8, ,9348 5, ,444 9, "52" Sprzedawcy i pokrewni 7, ,3437 5,0633 7,5 6, , "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,2753 0, ,1794 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,7917 0,4447 1,2658 2,5 0,9866 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 2,4441 2, ,0628 1, "62" Leśnicy i rybacy 0, , "63" 28 "71" 29 "72" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, , ,8502 0, ,0584 0, ,8725 1, , ,8879 1, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,6539 1,1119 1,2658 2,5 0,8072 1, "74" Elektrycy i elektronicy 2,685 1,2602 1, ,3184 1, "75" 33 "81" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 5,9207 8,3764 2, ,1883 9,2885 2,1683 2, ,7804 3, "82" Monterzy 1,2737 1, ,7937 3, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,7194 0, ,

6 36 "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1,4802 2, ,9731 3, "92" 38 "93" 39 "94" 40 "96" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, , ,1945 5, ,2645 4,7431 0,1032 0, ,0897 0,1976 0,8262 1, ,0763 1,3834 Ogółem Sporządzono na podstawie danych z załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu 2014r. W końcu roku 2014 r. najwięcej osób bezrobotnych (według kodu sześciocyfrowego) było zarejestrowanych jako osoby bez zawodu 804 osoby. Następną grupę zawodową stanowiły osoby zarejestrowane w zawodzie sprzedawca 183 osoby, w zawodzie technik ekonomista - 37 osób, w zawodzie ślusarz zarejestrowanych było 129 osób. W pozostałych zawodach zarejestrowanych było po mniej niż 80 osób. Poniższa tabela jest zestawieniem zawodów, z podziałem na grupy bezrobotnych, w których liczność bezrobotnych ogółem 10. Lp. Tabela 2. Liczba bezrobotnych w poszczególnych zawodach Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwenci -razem absolwenci -kobiety powyżej 12 m-cy razem powyżej 12 m-cy kobiety 1 "000000" Inny zawód lub brak zawodu "522301" Sprzedawca* "331403" Technik ekonomista* "722204" Ślusarz* "515303" Robotnik gospodarczy "311504" Technik mechanik* "931301" Robotnik budowlany "711202" Murarz* "432103" Magazynier "753105" Krawiec* "512001" Kucharz* "932101" Pakowacz "314205" Technik ogrodnik* "514101" Fryzjer* "723105" Mechanik samochodów osobowych "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych "933304" Robotnik magazynowy "263102" Ekonomista "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "722314" Tokarz w metalu "751201" Cukiernik* "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "713102" Malarz budowlany "911207" Sprzątaczka biurowa

7 26 "411004" Technik prac biurowych* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "331402" Technik agrobiznesu* "753303" Szwaczka "311408" Technik elektronik* "723304" Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali "613003" Rolnik* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "751204" Piekarz* "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "242217" Specjalista administracji publicznej "311204" Technik budownictwa* "512002" Kucharz małej gastronomii* "513101" Kelner* "752205" Stolarz* "821304" Monter podzespołów i zespołów elektronicznych "961302" Robotnik placowy "712601" Hydraulik "721306" Blacharz samochodowy* "242222" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* "333107" Technik logistyk* "351203" Technik informatyk* "611104" Rolnik upraw polowych "241306" Specjalista do spraw finansów "314207" Technik rolnik* "712602" Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody "264302" Filolog - filologia obcojęzyczna "711401" Betoniarz "741201" Elektromechanik* "243106" 57 "541390" Specjalista do spraw marketingu i handlu Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia "721207" Spawacz ręczny gazowy "813101" Aparatowy procesów chemicznych "311509" Technik mechanik obróbki skrawaniem "711503" Stolarz budowlany "741101" Elektromonter instalacji elektrycznych Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu 2014r. 7

8 1.2 Napływ osób bezrobotnych według grup zawodów Według dużych grup zawodów największy napływ miał miejsce w grupach Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni osób, tj. 8,3%, Pracownicy usług osobistych -299 osób tj.5,9%, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych -272 osoby, tj. 5,4% oraz Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie -272 osoby, tj. 5,4%. Strukturę napływu bezrobotnych według kodu dużych grup zawodów, z wyszczególnieniem kobiet i absolwentów przedstawia poniższa tabela. Tabela 3. Struktura napływu bezrobotnych wg grup zawodów w powiecie sochaczewskim Kod grupy Bezrobotne Lp. Nazwa grupy zawodów absolwencirazem absolwencikobiety zawodów ogółem kobiety 1 "03" Żołnierze szeregowi 0, "11" 3 "12" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, ,1686 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,1967 0, "14" 6 "21" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0562 0, ,0362 2,8708 9,0517 8, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,8152 1,1718 1,7241 2, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 1,5743 2,8118 6,0345 8, "24" 10 "25" 11 "26" 12 "31" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 4,5824 6, , ,8302 0,4498 0, ,7673 5,5069 9, ,2678 7,6469 5,4482 6,0344 1, "32" Średni personel do spraw zdrowia 1,8273 2,8706 5,1724 6, "33" 15 "34" Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 7, ,7792 9, ,6761 0,8433 1,3473 1,2931 1, "35" Technicy informatycy 0,7591 0,4101 2,1552 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 2,1366 3,9251 0,8621 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 1,1808 2,0504 1,7242 2, "43" Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 3,964 2,812 3,0172 2, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,3373 0, "51" Pracownicy usług osobistych 8, ,1852 6, , "52" Sprzedawcy i pokrewni 7, ,2965 3,4483 4, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,3655 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0,7872 0,3515 0,8621 1, "61" Rolnicy produkcji towarowej 2,1366 1, "62" Leśnicy i rybacy "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0281 0,

9 28 "71" 29 "72" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 5,1449 0,0586 1, ,8357 1,1717 9,0517 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,3092 0,4687 0,431 0, "74" Elektrycy i elektronicy 2,5583 1,113 1, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 4,9479 6,3856 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,8553 1,7577 0, "82" Monterzy 1,0683 1, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,6709 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 1,0402 1, "92" 38 "93" 39 "94" 40 "96" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych ,6468 7,0299 1,7241 1,4085 0,1124 0, ,506 0, Ogółem Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2014r. Napływ bezrobotnych w roku 2014 przedstawiono również za pomocą liczb rzeczywistych. W omawianym okresie najwięcej zarejestrowało się bezrobotnych bez zawodu osób, tj. 29,7% ogółu osób bezrobotnych, które przystąpiły do rejestracji. Tabela 4. Napływ bezrobotnych wg grup zawodów Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwenci -razem absolwenci -kobiety 1 "00" Bez zawodu "03" Żołnierz szeregowy "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług "14" 7 "21" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych "22" Specjaliści do spraw zdrowia "23" Specjaliści nauczania i wychowania "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania "25" 12 "26" 13 "31" Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych "32" Średni personel do spraw zdrowia "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny

10 17 "35" Technicy informatycy "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni "42" Pracownicy obsługi klienta "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej "44" Pozostali pracownicy obsługi biura "51" Pracownicy usług osobistych "52" Sprzedawcy i pokrewni "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni "54" Pracownicy usług ochrony "61" Rolnicy produkcji towarowej "62" Leśnicy i rybacy "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby "71" 30 "72" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni "74" Elektrycy i elektronicy "75" 34 "81" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych "82" Monterzy "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów "91" Pomoce domowe i sprzątaczki "92" 39 "93" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie. Leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Razem Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2014r. Tabela nr 5 przedstawia napływ bezrobotnych w poszczególnych zawodach. W zestawieniu uwzględniono zawody, w których napływ ogółem wyniósł w 2014 r. co najmniej 10 osób. Wynika z niego, że największy napływ wystąpił wśród sprzedawców i techników ekonomistów. Zdecydowaną większość napływu w wymienionych zawodach stanowiły kobiety. Tabela 5. Napływ bezrobotnych wg zawodów Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwenci -razem absolwenci -kobiety 1 "522301" Sprzedawca* "331403" Technik ekonomista* "432103" Magazynier "722204" Ślusarz* "932101" Pakowacz

11 6 "515303" Robotnik gospodarczy "514101" Fryzjer* "311504" Technik mechanik* "933304" Robotnik magazynowy "753105" Krawiec* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "931301" Robotnik budowlany "512001" Kucharz* "723307" Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "723105" Mechanik samochodów osobowych "711202" Murarz* "314205" Technik ogrodnik* "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* "263102" Ekonomista "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "331402" Technik agrobiznesu* "834103" Mechanik - operator pojazdów i maszyn rolniczych* "242217" Specjalista administracji publicznej "723304" Mechanik maszyn i urządzeń do obróbki metali "722314" Tokarz w metalu "751201" Cukiernik* "351203" Technik informatyk* "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "911207" Sprzątaczka biurowa "512002" Kucharz małej gastronomii* "613003" Rolnik* "721306" Blacharz samochodowy* "242222" Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych "311408" Technik elektronik* "333107" Technik logistyk* "513101" Kelner* "751204" Piekarz* "753303" Szwaczka "311204" Technik budownictwa* "411004" Technik prac biurowych* "422402" Technik hotelarstwa* "241306" Specjalista do spraw finansów "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu "264302" Filolog - filologia obcojęzyczna "741201" Elektromechanik* "813101" Aparatowy procesów chemicznych "235107" Pedagog "311512" Technik mechanizacji rolnictwa* "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia "712601" Hydraulik "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych*

12 53 "713102" Malarz budowlany "752205" Stolarz* "314207" Technik rolnik* "821304" Monter podzespołów i zespołów elektronicznych "242390" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi "332203" Przedstawiciel handlowy "611104" Rolnik upraw polowych "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "343403" Technik organizacji usług gastronomicznych* "524902" Doradca klienta "711401" Betoniarz "721207" Spawacz ręczny gazowy "723308" Mechanik maszyn rolniczych "821105" Monter maszyn i urządzeń przemysłowych "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "961302" Robotnik placowy "261906" Prawnik legislator "263401" Psycholog "334306" Technik administracji* "522305" Technik handlowiec* "611390" Pozostali ogrodnicy "711503" Stolarz budowlany Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2014 r. 1.3 Długotrwałe bezrobocie w zawodach Przy tworzeniu rankingu zawodów generujących długotrwałe bezrobocie wykorzystano wielkość wskaźnika długotrwałego bezrobocia, obliczonego jako iloraz zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych oraz zarejestrowanych ogółem. W poniższej tabeli zaprezentowano zawody, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie oraz te, w których na koniec roku zarejestrowanych było co najmniej 10 osób bezrobotnych 3. Tabela 6. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu czterocyfrowego Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1 "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 0, "3314" Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 0, "7222" Ślusarze i pokrewni 0, "3115" Technicy mechanicy 0, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 0, "7233" Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, "5153" Gospodarze budynków 0,425 8 "5120" Kucharze 0, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0, Wielkość tę, z braku jakichkolwiek wytycznych, przyjęto arbitralnie. Mniej liczne grupy pominięto, wychodząc z założenia, że sytuacja, w której np. 1 zarejestrowana osoba bezrobotna jest jednocześnie osobą długotrwale bezrobotną i daje wskaźnik o maksymalnej wartości, jest sytuacją mylącą. 12

13 10 "3142" Technicy rolnictwa i pokrewni 0, "7112" Murarze i pokrewni 0, "4321" Magazynierzy i pokrewni 0, "7531" Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 0, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 0, "5141" Fryzjerzy 0, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, "9321" Pakowacze 0, "7412" Elektromechanicy i elektromonterzy 0,44 20 "7126" Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 0, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 0, "9329" Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "2631" Ekonomiści 0, "8341" Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 0, "7131" Malarze i pokrewni 0, "7533" Szwaczki, hafciarki i pokrewni 0, "8131" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 0,5 29 "5413" Pracownicy ochrony osób i mienia 0, "8213" Monterzy sprzętu elektronicznego 0,7 31 "2413" Analitycy finansowi 0, "9613" Zamiatacze i pokrewni 0,5882 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca 2014r. W poniższej tabeli zaprezentowano grupy zawodów, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego (wyłącznie dla grup, gdzie liczebność zarejestrowanych osób bezrobotnych wyniosła min. 10). Długotrwałe bezrobocie najczęściej generują Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni" osoby, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych osób, Pracownicy usług osobistych osób, Sprzedawcy i pokrewni " osób, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie " osób, Średni personel do spraw biznesu i administracji " osoby. Tabela 7. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego Kod Wskaźnik długotrwałego Lp. grupy Nazwa grupy zawodów bezrobocia zawodów 1 "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0,

14 11 "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0,4 20 "82" Monterzy 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,5 24 "54" Pracownicy usług ochrony 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "35" Technicy informatycy 0,3125 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca 2014r. ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE SOCHACZEWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW 2.1 Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych W roku 2014 r. najwięcej ofert pracy (o kodzie dwucyfrowym) zgłoszono dla grupy Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 31,4% ogółu zgłoszonych ofert. Oferty pracy dla pracowników z grupy Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej stanowiły 10,1% wszystkich ofert, w grupie " Pracownicy usług osobistych" 8,5%. W pozostałych grupach zawodowych zgłoszono po mniej niż 6% ogółu ofert. Zestawienie wszystkich grup zawodów, w których zgłoszono oferty pracy oraz ich stan na koniec roku przedstawia poniższa tabela. Tabela 8. Procentowy udział ofert w poszczególnych grupach zawodów Lp. Kod zawodu nazwa zawodu 1 "14" 2 "21" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] 4, , "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0,5228 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,4854 0, "25" 7 "26" 8 "31" Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,1119 0,4926 0, ,5972 0,

15 9 "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 3, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "35" Technicy informatycy 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 5, "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 10,1568 5, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "51" Pracownicy usług osobistych 8,5139 8, "52" Sprzedawcy i pokrewni 5,4516 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1, "54" Pracownicy usług ochrony 1, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "71" 23 "72" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 2,9872 0,4926 4, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "74" Elektrycy i elektronicy 1, "75" 27 "81" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1, ,531 7, "82" Monterzy 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 5, , "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 5, , "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 31,443 51, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,7842 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach 0, prostych Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2014r. 2.2 Oferty pracy w zawodach W 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Sochaczewie zgłoszono 2678 ofert pracy. Najwięcej ofert 695 przeznaczonych było dla robotników magazynowych, 161 ofert przeznaczonych było dla magazynierów, 157 dla robotników gospodarczych, 133 pozostałych pracowników obsługi biurowej, 101 dla pozostałych magazynierów i pokrewnych. Poniższa tabela prezentuje zestawienie ofert pracy w najczęściej zgłaszanych zawodach oraz ich liczbę na koniec okresu. Z tabeli wyłączono zawody, w których zgłoszono mniej niż 5 ofert pracy. 15

16 Tabela 9. Oferty pracy zgłoszone w 2014 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w 2014roku Oferty pracy zgłoszone w końcu 2014roku 1 "933304" Robotnik magazynowy "432103" Magazynier "515303" Robotnik gospodarczy "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "432190" Pozostali magazynierzy i pokrewni "141201" Kierownik działu w lokalu gastronomicznym "522301" Sprzedawca* "911207" Sprzątaczka biurowa "932101" Pakowacz "833202" Kierowca ciągnika siodłowego "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji "332201" Ekspozytor towarów (merchandiser) "722306" Operator maszyn i urządzeń do produkcji opakowań blaszanych "834401" Kierowca operator wózków jezdniowych "531190" Pozostali opiekunowie dziecięcy "753303" Szwaczka "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "931301" Robotnik budowlany "722304" Operator maszyn do produkcji wyrobów z drutu, lin, siatek i kabli "143905" Kierownik centrum obsługi telefonicznej (kierownik call center) "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej "512001" Kucharz* "332203" Przedstawiciel handlowy "932911" Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym "933401" Pracownik rozkładający towar na półkach "741103" Elektryk* "941201" Pomoc kuchenna "711202" Murarz* "524902" Doradca klienta "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "812104" Operator maszyn do produkcji drutów i prętów "512090" Pozostali kucharze "513101" Kelner* "514101" Fryzjer* "711404" Zbrojarz "441990" Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani "713102" Malarz budowlany "712202" Glazurnik "722290" Pozostali ślusarze i pokrewni

17 41 "723105" Mechanik samochodów osobowych "832202" Kierowca samochodu dostawczego "912103" Prasowaczka ręczna "811490" Pozostali operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, 8 0 kamiennych i pokrewni 45 "832203" Kierowca samochodu osobowego "531202" Asystent nauczyciela przedszkola "752205" Stolarz* "333105" Spedytor "334201" Sekretarz sądowy "723104" Mechanik samochodów ciężarowych "216602" Grafik komputerowy multimediów "311404" Instalator systemów telewizji przemysłowej "431102" Fakturzystka "441202" Kurier "514202" Kosmetyczka "523002" Kasjer handlowy "524601" Wydawca posiłków / bufetowy "611303" Ogrodnik* "932908" Pomocnik mechanika "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 5 0 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2014r. 2.3 Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty W 2014 r. w powiecie sochaczewskim największą szansę uzyskania oferty pracy mieli bezrobotni w grupach Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych " i Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki, natomiast najmniejszą (spośród grup, w których występowały oferty pracy) Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury. Tabela nr 10 przedstawia wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczony dla dużych grup zawodów. Tabela 10. Ranking dużych grup zawodów wg szansy uzyskania oferty pracy Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty 1 "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "82" Monterzy 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,

18 8 "35" Technicy informatycy 0, "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 11 "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,02 0, "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0,03 17 "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "93" 29 "43" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0,3234 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach 8,3333 usługowych Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2014 r. Zestawienie zawodów oraz wskaźników szansy uzyskania w nich oferty pracy w grupach zawodowych według kodu czterocyfrowego przedstawia poniższa tabela (bez uwzględnienia grup zawodów, dla których wskaźnik wyniósł 0 lub MAX). Wskaźnik MAX oznacza, że w danej grupie zawodów zgłaszane były oferty pracy, jednak nie było żadnych osób bezrobotnych. 18

19 Tabela 11. Ranking grup zawodów wg szansy uzyskania oferty pracy i kodu czterocyfrowego Lp. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik szansy uzyskania oferty 1 "3115" Technicy mechanicy 0, "3321" Agenci ubezpieczeniowi 0, "7531" Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, "8341" Operatorzy wolnobieżnych maszyn rolniczych i leśnych 0, "7512" Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, "7513" Robotnicy w produkcji wyrobów mleczarskich 0, "2422" Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0,004 8 "2421" Specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 0, "3512" Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 0, "7222" Ślusarze i pokrewni 0, "8160" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów spożywczych i pokrewni 0, "3343" Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 0, "2351" Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0, "7412" Elektromechanicy i elektromonterzy 0, "3111" Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 0, "3513" Operatorzy sieci i systemów komputerowych 0, "7213" Blacharze 0, "3112" Technicy budownictwa 0, "7421" Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 0, "2132" Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 0, "3412" Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0, "7132" Lakiernicy 0, "6113" Ogrodnicy 0, "2519" Analitycy systemowi i specjaliści do spraw rozwoju aplikacji komputerowych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "2141" Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0, "3434" Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 0, "7231" Mechanicy pojazdów samochodowych 0, "7211" Formierze odlewniczy i pokrewni 0, "3114" Technicy elektronicy i pokrewni 0, "2330" Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 0, "7112" Murarze i pokrewni 0, "5141" Fryzjerzy 0, "7115" Cieśle i stolarze budowlani 0, "9613" Zamiatacze i pokrewni 0, "7116" Robotnicy budowy dróg i pokrewni 0, "2143" Inżynierowie inżynierii środowiska 0, "3255" Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 0, "8211" Monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 0, "3422" Trenerzy, instruktorzy i działacze sportowi 0, "3313" Księgowi 0, "8343" Maszyniści i operatorzy maszyn i urządzeń dźwigowotransportowych i pokrewni 0, "2353" Lektorzy języków obcych 0, "3214" Technicy medyczni i dentystyczni 0,

20 44 "2521" Projektanci i administratorzy baz danych 0, "4226" Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 0, "4212" Bukmacherzy, krupierzy i pokrewni 0, "7212" Spawacze i pokrewni 0, "7131" Malarze i pokrewni 0, "3122" Mistrzowie produkcji w przemyśle przetwórczym 0, "7121" Dekarze 0, "7126" Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 0, "2144" Inżynierowie mechanicy 0, "3514" Technicy sieci internetowych 0, "3433" Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej 0, "7322" Drukarze 0, "5120" Kucharze 0, "9313" Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0, "2431" Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 0,04 59 "7522" Stolarze meblowi i pokrewni 0, "9312" Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 0, "5223" Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 0, "7111" Monterzy konstrukcji budowlanych i konserwatorzy budynków 0, "4120" Sekretarki (ogólne) 0, "2341" Nauczyciele szkół podstawowych 0, "9329" Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "5131" Kelnerzy 0, "5329" Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "7311" Mechanicy precyzyjni 0, "9622" Pracownicy wykonujący dorywcze prace proste 0, "7114" Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 0, "2342" Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 0, "2289" Specjaliści ochrony zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "2359" Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "8111" Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 0, "3331" Spedytorzy i pokrewni 0, "7422" Monterzy i serwisanci sieci instalacji i urządzeń telekomunikacyjnych 0, "3259" Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej niesklasyfikowany 0, "3323" Zaopatrzeniowcy 0, "2611" Adwokaci, radcy prawni i prokuratorzy 0, "2283" Fizjoterapeuci 0, "4214" Windykatorzy i pokrewni 0, "9411" Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food 0, "7223" Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 0, "8219" Monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "5142" Kosmetyczki i pokrewni 0, "5230" Kasjerzy i sprzedawcy biletów 0, "7533" Szwaczki, hafciarki i pokrewni 0, "8143" Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów papierniczych 0,1 89 "7319" Rzemieślnicy gdzie indziej niesklasyfikowani 0,1 90 "9321" Pakowacze 0,

21 91 "5132" Barmani 0, "2432" Specjaliści do spraw public relations 0, "8331" Kierowcy autobusów i motorniczowie tramwajów 0, "8322" Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 0, "4413" Kodowacze, korektorzy i pokrewni 0, "7119" Robotnicy robót stanu surowego i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "4313" Pracownicy obsługi płacowej 0, "5245" Pracownicy stacji obsługi pojazdów 0, "7534" Tapicerzy i pokrewni 0, "9629" Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "8142" Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 0, "7122" Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0, "2284" Dietetycy i specjaliści do spraw żywienia 0, "3324" Pośrednicy handlowi 0, "7411" Elektrycy budowlani i pokrewni 0, "9121" Praczki ręczne i prasowacze 0, "5413" Pracownicy ochrony osób i mienia 0, "4414" Technicy archiwiści i pokrewni 0, "5222" Kierownicy sprzedaży w marketach 0, "2523" Specjaliści do spraw sieci komputerowych 0, "8141" Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0, "2642" Dziennikarze 0, "8151" Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni 0, "5153" Gospodarze budynków 0, "4322" Planiści produkcyjni 0, "4312" Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, "4110" Pracownicy obsługi biurowej 0, "3254" Technicy fizjoterapii i masażyści 0,2 119 "7313" Jubilerzy, złotnicy i pokrewni 0,2 120 "4131" Maszynistki i operatorzy edytorów tekstu 0, "3123" Mistrzowie produkcji w budownictwie 0, "4311" Pracownicy do spraw rachunkowości i księgowości 0, "9112" Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 0, "7123" Tynkarze i pokrewni 0, "5312" Asystenci nauczycieli 0, "8344" Kierowcy operatorzy wózków jezdniowych 0, "9111" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "4411" Pomocnicy biblioteczni 0, "5244" Sprzedawcy (konsultanci) w centrach sprzedaży telefonicznej / internetowej 0, "3213" Technicy farmaceutyczni 0, "4321" Magazynierzy i pokrewni 0, "5164" Opiekunowie zwierząt domowych i pracownicy zajmujący się zwierzętami 0, "5212" Sprzedawcy uliczni żywności 0, "5165" Instruktorzy nauki jazdy 0, "4419" Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "8121" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0, "5249" Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0,

22 138 "2211" Lekarze bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0, "8332" Kierowcy samochodów ciężarowych 0, "4415" Pracownicy działów kadr 0,5 141 "4412" Listonosze i pokrewni 0, "5246" Wydawcy posiłków 0, "2166" Projektanci grafiki i multimediów 0, "4213" Pracownicy lombardów i instytucji pożyczkowych 0, "3322" Przedstawiciele handlowi 0, "5243" Agenci sprzedaży bezpośredniej 0, "9412" Pomoce kuchenne 0, "8114" Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów cementowych, kamiennych i pokrewni 149 "9334" Układacze towarów na półkach 1, "2433" Specjaliści do spraw sprzedaży (z wyłączeniem technologii informacyjno-komunikacyjnych) 1 1, "9333" Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 1, "3342" Sekretarze sądowi "1439" Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 8, "1420" Kierownicy w handlu detalicznym i hurtowym 16, "1412" Kierownicy w gastronomii 33,3332 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z 2014r. 22

23 3. ANALIZA BEZROBOCIA I OFERT PRACY ZE WZGLĘDU NA SEKCJĘ PKD 3.1 Ranking bezrobotnych i ofert pracy W 2014 r. zarejestrowało się 3340 osób bezrobotnych wcześniej pracujących, na koniec badanego okresu liczba osób bezrobotnych posiadających staż pracy wynosiła 2709 osób. W 2014 roku zgłoszono ogółem 2678 ofert pracy na koniec badanego okresu liczba ofert pracy w dyspozycji urzędu wynosiła 203. Liczbę zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy oraz ich stan na koniec okresu w podziale na sekcje PKD przedstawia poniższa tabela. Tabela 12. Ranking bezrobotnych i ofert pracy wg sekcji PKD Lp. Sekcja PKD zarejestrow ani w 2014 roku stan w końcu 2014 roku Oferty pracy zgłoszone w 2014 roku Oferty pracy stan w końcu 2014 roku 1 Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana Ogółem Sporządzono na podstawie załącznika 2 do MPiPS-01, Stan z 2014r. 23

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie za rok 2011 r. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w 2013 roku Lubin, marzec 2014 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie

Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie Informacja o działalności w zakresie pośrednictwa pracy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej w 2016 r. - województwo kujawsko-pomorskie Wyszczególnienie Liczba osób, które podjęły zatrudnienie lub inną

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za 2011 rok. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

Zawód lub specjalność

Zawód lub specjalność Zawód lub specjalność Zarejestrowani bezrobotni ogółem kobiety mężczyźni Bez zawodu 50 37 13 Kierownik przedsiębiorstwa świadczącego usługi osobiste i porządkowe 1 1 0 Kierownik lokalu gastronomicznego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w I półroczu 2012 roku Lubin, październik 2012 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA

POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w JELENIEJ GÓRZE Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Jeleniej Górze i powiecie jeleniogórskim INFORMACJA SYGNALNA za II półrocze 2015 roku oraz za rok 2015

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W II PÓŁROCZU 2010 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W KIELCACH PROGNOZOWANE ZATRUDNIENIE DO 2020 ROKU W WOJ. ŚWIĘTOKRZYSKIM WEDŁUG WIELKICH I ŚREDNICH GRUP ZAWODÓW Opracowano w Wydziale Badań i Analiz Rynku Pracy Obserwatorium Rynku

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania Poznań, dnia 15.03.2012 roku Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania Część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu str. 1 Spis treści Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo