RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku"

Transkrypt

1 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka

2 SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Analiza bezrobocia w powiecie kazimierskim według zawodów Kwalifikacje bezrobotnych kobiet które poszukują pracy Bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy Grupy zawodowe generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku (grupy zawodów)... 7 III. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW) Oferty pracy według polskiej klasyfikacji działalności Oferty pracy według grup zawodowych w powiecie kazimierskim Oferty pracy według zawodów w powiecie kazimierskim w pierwszym półroczu 2012 roku IV. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody nadwyżkowe Zawody deficytowe V. PODSUMOWANIE VI. ANEKS STATYSTYCZNY

3 I. WSTĘP Niniejsza praca poświęcona jest analizie zawodów nadwyżkowych i deficytowych występujących na terenie powiatu kazimierskiego. Cel opracowania rankingu to przede wszystkim: 1. określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowo kwalifikacyjnej na lokalnym rynku pracy, 2. stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowokwalifikacyjnych w układzie lokalnym, 3. określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, 4. ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich zatrudnienia. Powiat kazimierski obejmuje pięć gmin w tym dwie miasto-gminy. Jest to powiat typowo rolniczy, na którym występuje bardzo mała liczba dużych zakładów pracy. Przeważają zakłady pracy o charakterze usługowo - handlowym zatrudniające jedną, dwie osoby. Wiele osób znajduje zatrudnienie w administracji państwowej i samorządowej. Na koniec I półrocza 2012 roku zarejestrowanych było w Powiatowym Urzędzie Pracy 1984 osób bezrobotnych. Stopa bezrobocia wynosiła 11,9%. W skali województwa (14,8%) a w skali kraju (12,4%). Wiedza na temat zawodów deficytowych i nadwyżkowych a także na temat ofert pracy była zaczerpnięta z załączników 2 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy i oferty pracy i 3 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności do sprawozdania MGiP-01 o rynku pracy oraz z fachowej wiedzy urzędników w tutejszym Urzędzie Pracy. Publikacja składa się z wstępu, z pierwszej części, w której dokonano ogólnej analizy bezrobocia w tutejszym powiecie. Druga część opracowania jest poświęcona ofertom pracy jakie napływają do Powiatowego Urzędu Pracy. W następnej części dokonano analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych jakie występują na terenie naszego powiatu. W opracowaniu dokonano charakterystyki tendencji występujących w zawodach (grupach zawodów) a także w strukturze zawodowej zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w I półroczu 2012 roku. 3

4 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW). 2.1 Analiza bezrobocia w powiecie kazimierskim według zawodów. Na koniec czerwca 2012 roku w powiecie kazimierskim było zarejestrowanych 1984 osób bezrobotnych, z czego 915 stanowiły kobiety. Bardzo dużo, bo aż 1435 osób zamieszkuje tereny wiejskie. Stopa bezrobocia w tutejszym powiecie w stosunku do średniej krajowej i wojewódzkiej jest stosunkowo niska bo wynosi tylko 11,9 %. Tabela 1. Bezrobocie w powiecie kazimierskim według zawodów w I półroczu 2012 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] Technik ekonomista* 183 9, Sprzedawca* 98 4, Technik mechanik* 72 3, Ślusarz* 53 2, Technik informatyk* 52 2, Technik ogrodnik* 37 1, Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych 35 1,76 i przemysłowych* Technik agrobiznesu* 34 1, Pozostali mechanicy pojazdów 33 1,66 samochodowych Technik mechanik pojazdów 31 1,56 samochodowych* Piekarz* 31 1, Mechanik operator pojazdów i maszyn 29 1,46 rolniczych* Robotnik budowlany 27 1, Technik rolnik* 24 1, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 23 1,15 Jak wynika z powyższej tabeli najliczniej reprezentowanym zawodem występującym w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej jest technik ekonomista* w liczbie 183 osób bezrobotnych co stanowi 9,22 % ogółu bezrobotnych. 4

5 Kolejną liczną grupę stanowią sprzedawcy* w liczbie 98 osób co stanowi 4,93 % ogółu bezrobotnych. Bardzo liczną grupą są mechanicy zarejestrowani jako technicy mechanicy* 72 osoby (3,63 %), ślusarze* 53 osoby (2,67 %), pozostali mechanicy monterzy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych* 35 osób (1,76 %), pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 33 osoby (1,66 %), technik mechanik pojazdów samochodowych* - 31 osoby (1,56 %) oraz mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych* - 29 osób (1,46 %). Znaczącą grupę stanowią osoby bezrobotne posiadające zawody: Technik informatyk* 52 osób (2,62 %), technik ogrodnik* 37 osób(1,86 %), technik agrobiznesu* 34 osoby (1,71 %), piekarz* 31 osób, robotnik budowlany 27 osób (1,36%), technik rolnik* 24 osoby i robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 23 osoby. 2.2 Kwalifikacje bezrobotnych kobiet, które poszukują pracy. Na koniec I półrocza 2012 roku liczba bezrobotnych kobiet zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej wyniosła 915 osób. Zarejestrowane kobiety stanowiły 46,11 % ogółu bezrobotnych. Najwięcej bezrobotnych kobiet posiadało zawód technik ekonomista*. W zawodzie tym było zarejestrowanych 136 kobiet, co stanowiło 14,86 % ogółu kobiet bezrobotnych. Na drugim miejscu wśród bezrobotnych kobiet uplasowały się sprzedawczynie* 91 osób, co stanowi 9,94 % ogółu kobiet. W dalszej kolejności pozostawały bezrobotne kobiety posiadające zawody: Technik ogrodnik* 25 osób, Technik informatyk* 17 osób, Kelner* 17 osób, Kucharz* 14 osób, Fryzjer*- 14 osób, Technik agrobiznesu* 14 osób Kucharz małej gastronomii* 14 osób, Sprzątaczka biurowa - 13 osób, Technik architektury krajobrazu* 13 osób. 5

6 Tabela 2. Liczba zarejestrowanych kobiet według grup zawodowych. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba zarejestrowanych kobiet Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] Technik ekonomista* 136 6, Sprzedawca* 91 4, Technik ogrodnik* 25 1, Technik informatyk* 17 0, Kelner* 17 0, Kucharz* 14 0, Fryzjer* 14 0, Technik agrobiznesu* 14 0, Kucharz małej* gastronomii 14 0, Sprzątaczka biurowa 13 0, Technik architektury krajobrazu* 13 0, Bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy. Analiza bezrobotnych według zawodów i pozostawania bez pracy powyżej 12 miesięcy na koniec I półrocza 2012 roku wskazała, iż w rejestrze osób bezrobotnych pozostaje 1265 osób co stanowi 63,76 % ogółu bezrobotnych osób zarejestrowanych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kazimierzy Wielkiej. Wysoki wskaźnik długotrwałego bezrobocia dotyczy zawodu sprzedawcy*. W zawodzie tym zarejestrowanym było 40 osób, co stanowiło 3,16 % ogółu osób długotrwale bezrobotnych. W dalszej kolejności pozostawali długotrwale bezrobotni posiadający następujące zawody: Technik ekonomista* 38 osób, Ślusarz* 21osób, Technik mechanik* 16 osób, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych - 13 osób, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 12 osób, 6

7 Robotnik budowlany 12 osób, Technik ogrodnik 11 osób, Piekarz* - 10 osób. Tabela 3. Bezrobotni długotrwale pozostający bez pracy według zawodów. Kod zawodu Nazwa zawodu Liczba osób długotrwale bezrobotnych Udział w ogólnej liczbie bezrobotnych [%] Sprzedawca* 40 2, Technik ekonomista* 38 1, Ślusarz* 21 1, Technik mechanik* 16 0, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 13 0, , Robotnik budowlany 12 0, Technik ogrodnik * 11 0, Piekarz* 10 0, Grupy zawodowe generujące długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku (grupy zawodów). Najliczniej reprezentowaną grupę zawodów, jak wynika ze wskaźnika długotrwałego bezrobocia stanowi średni personel do spraw biznesu i administracji. Wysoki wskaźnik reprezentują także następujące grupy zawodów: leśnicy i rybacy, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach, pracownicy opieki osobistej i pokrewni, rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, 7

8 ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych, elektrycy i elektronicy, pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej, operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych, monterzy, robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), pomoce domowe i sprzątaczki, specjaliści nauczania i wychowania, sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni. Tabela 4. Ranking grup zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodu Leśnicy i rybacy Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Elektrycy i elektronicy Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Monterzy Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Pomoce domowe i sprzątaczki Specjaliści nauczania i wychowania Sekretarki. Operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni. 8

9 III. ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW). 3.1 Oferty pracy według polskiej klasyfikacji działalności. Większość ofert zgłaszanych do tutejszego urzędu pracy pochodziła od pracodawców z terenu działania powiatowego urzędu pracy i prowadzących działalność w obrębie sekcji, w których jednocześnie zarejestrowało się najwięcej bezrobotnych i przedstawiała się następująco: sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 21,0535 pracownicy usług osobistych 15,4136 sprzedawcy i pokrewni 13,5338 średni personel do spraw biznesu i administracji 5,2631 pomoce domowe i sprzątaczki 4,1353 pomocnicy do spraw finansowo-statystycznych 4,1353 pracownicy usług ochrony 3,7594 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,3834 pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 3,0075 Oferty z wyżej wymienionych sekcji stanowiły łącznie około 73% ogółu ofert zgłoszonych w I półroczu 2012 roku. 3.2 Oferty pracy według grup zawodowych w powiecie kazimierskim. Oferty zatrudnienia zgłaszane do Urzędu Pracy w Kazimierzy Wielkiej stanowią tylko część zapotrzebowania pojawiającego się na rynku pracy. W I połowie 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Kazimierzy Wielkiej miał do dyspozycji 266 ofert pracy. Badając oferty pracy dla grup zawodowych wyraźnie da się zauważyć, że najwięcej propozycji zatrudnienia było dla sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni. Stanowiły one 21,05% wszystkich ofert pracy. Na drugim miejscu uplasowały się oferty pracy dla pracowników usług osobistych. W I półroczu 2012 roku stanowiły one 15,41% wszystkich ofert pracy. Pracodawcy zgłaszali także zapotrzebowanie na osoby, które zostały sklasyfikowane w grupie zawodów sprzedawcy i pokrewni. Było dla nich przeznaczone 13,53 % wszystkich ofert pracy w omawianym okresie. Duże zapotrzebowanie pracodawcy zgłaszali w grupie zawodów średni personel do spraw biznesu i administracji( 5,26%). Mniejsze zainteresowanie pracodawcy wykazują bezrobotnymi z grup zawodowych: pomoce domowe 9

10 i sprzątaczki (4,13%), pomocnicy do spraw finansowo-statystycznych (4,13%), pracownicy usług ochrony (3,75%), robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie (3,38%), pracownicy pomocy przygotowujący posiłki (3,00%). Analizując oferty pracy według grup zawodowych w powiecie kazimierskim oraz strukturę napływu bezrobotnych do urzędu pracy można stwierdzić, że liczba wpływających ofert nie pokrywa istniejącego zapotrzebowania wśród osób bezrobotnych na pracę. Najczęściej w I półroczu 2012 roku rejestrowały się osoby z grupy zawodowej przetwórstwo przemysłowe (18,99%) dla której wpłynęło 6,39% ogółu ofert, handel hurt i detal, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle (17,24%) z 21,08% ogółu ofert, budownictwo (15,06%) dla których wpłynęło 7,51% ogółu ofert. Kolejną licznie reprezentowaną grupą zawodową była grupa w zakresie administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (6,98%) z 23,30% ogółu ofert, działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca (5,67%) z 6,76% ogółu ofert, edukacja (3,93%) z 9,39% ogółu ofert, opieka zdrowotna i pomoc społeczna (3,49%) z 7,14% ogółu ofert, transport i gospodarka magazynowa (3,27%) z 2,63% ogółu ofert, dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją (3,05%) z 1,50% ogółu ofert. Do liczniejszych grup, w których rejestrowały się osoby bezrobotne należą: działalność niezidentyfikowana (12,44%) z 0,0 % ofert. Tabela 5. Struktura ofert pracy dla poszczególnych grup zawodowych zgłoszonych w I półroczu 2012 roku w powiecie kazimierskim. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów zgłoszone w I półroczu 2012 Oferty pracy w końcu I półrocza Średni personel do spraw zdrowia 2,6316 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,2631 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 21, , Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 4,1353 0, Pracownicy usług osobistych 15,4136 0, Sprzedawcy i pokrewni 13, , Pracownicy usług ochrony 3, , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 2, , Kierowcy i operatorzy pojazdów 2, , Pomoce domowe i sprzątaczki 4,1353 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,3834 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 3,0075 0,

11 3.3 Oferty pracy według zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Wśród ofert pracy zgłaszanych w Powiatowym Urzędzie Pracy, dominowały propozycje zatrudnienia dla technik prac biurowych w liczbie 44 co stanowiło 16,54 % ogółu zgłaszanych ofert. Zapotrzebowanie na pracowników pracodawcy zgłaszali również w następujących zawodach: sprzedawca 35 ofert pracy, robotnik gospodarczy 29 ofert pracy, technik administracji 11 ofert pracy, magazynier - 11 ofert pracy, pracownik ochrony fizycznej bez licencji 10 ofert pracy. Po 8 ofert pracy zgłoszono dla zawodów: sprzątaczka biurowa, robotnik budowlany, pomoc kuchenna. Po 5 ofert pracy zgłoszono w zawodach: fryzjer, opiekunka dziecięca, operator wprowadzania danych, kierowca samochodu ciężarowego. Łącznie w wyżej wymienionych zawodach zgłoszono 184 oferty pracy. Pozostałe 82 oferty dotyczy pojedynczych zapotrzebowań na poszczególne zawody. 11

12 IV. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. 4.1 Zawody nadwyżkowe. Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Wartości wskaźników intensywności deficytu lub nadwyżki należy odczytywać według wzoru: W< 0,9 - to zawody nadwyżkowe 0,9 W 1,1 - to zawody w równowadze W> 1,1 - to zawody deficytowe Tabela 6. Zawody nadwyżkowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku według wskaźnika intensywności nadwyżki. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu (Ō I k ) Średnia miesięczna liczba zarejestro - wanych bezrobotnych w I-półroczu (B I k ) Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I-półroczu N 1 k =(B I k )- (Ō I k ) Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów W n,1 k = (B I k ) : (Ō I k ) Technik ekonomista* 0,3333 9,6667 9,3333 0, Technik informatyk* 0,3333 3,8333 3,5000 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,6667 0,8333 0,1667 0, Kucharz* 0,3333 0,8333 0,5000 0, Kelner* 0,3333 0,8333 0,5000 0, Sprzedawca* 5,8333 6,1667 0,3333 0, Technik handlowiec* 0,1667 0,6667 0,5000 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 0,1667 2,3333 2,1667 0, Mechanik maszyn urządzeń 0,1667 1,8333 1,6667 0,0909 przemysłowych Krawiec* 0,1667 0,8333 0,6667 0, Robotnik budowlany 1,3333 1,8333 0,5000 0, Robotnik magazynowy 0,1667 0,5000 0,3333 0,3333 Należy stwierdzić, iż największy niedobór ofert pracy dotyczy zawodu technik ekonomista*, który zajmuje jedną z wyższych lokat w rankingu zarejestrowanych bezrobotnych. 12

13 Tabela 7. Zawody nadwyżkowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Kod Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w I półroczu 2012 roku Oferty zgłoszone w I półroczu 2012 roku Różnica (2-1) Technik ekonomista* Technik mechanik* Technik rolnik* Technik informatyk* Sprzedawca Ślusarz* Technik ogrodnik* Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Robotnik budowlany Brak ofert pracy dla zawodów: technik mechanik, technik rolnik, technik ogrodnik, ślusarz, pozostali mechanicy pojazdów samochodowych i pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych. 13

14 4.2 Zawody deficytowe. Przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy innymi słowo zgłoszono więcej ofert pracy niż zarejestrowano osób bezrobotnych co przedstawia poniższa tabela. Tabela 8. Zawody deficytowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku według wskaźnika intensywności deficytu. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu (Ō I k ) Średnia miesięczna liczba zarejestro - wanych bezrobotnych w I-półroczu (B I k ) Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I-półroczu N 1 k =(B I k )- (Ō I k ) Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów W n,1 k = (B I k ) : (Ō I k ) Inżynier inżynierii środowiska-systemy wodociągowe i kanalizacyjne 0,1667 0,1667 0,0000 1, Lekarz weterynarii 0,1667 0,1667 0,0000 1, Fizjoterapeuta 0,5000 0,3333-0,1667 1, Nauczyciel przedszkola 0,1667 0,1667 0,0000 1, Ekonomista 0,5000 0,3333-0,1667 1, Technik administracji* 1,8333 0,1667-1, , Technik prac biurowych* 7,3333 0,5000-6, , Asystent usług pocztowych 0,1667 0,1667 0,0000 1, Magazynier 1,8333 0,6667-1,1667 2, Fryzjer 0,8333 0,8333 0,0000 1, Robotnik gospodarczy 4,8333 0,5000-4,3333 9, Brukarz 0,1667 0,1667 0,0000 1, Pozostali spawacze i pokrewni 0,1667 0,1667 0,0000 1, Mechanik samochodów 0,5000 0,1667-0,3333 3,0000 osobowych Cukiernik* 0,3333 0,1667-0,1667 2, Operator koparki 0,1667 0,1667 0,0000 1, Kierowca samochodu ciężarowego 0,8333 0,5000-0,3333 1, Palacz pieców zwykłych 0,5000 0,5000 0,0000 1, Sprzątaczka biurowa 1,3333 0,3333-1,0000 4, Pomocniczy robotnik polowy 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 Pracodawcy w I półroczu 2012 roku składali oferty pracy dotyczące zatrudnienia dla osób posiadających zawody: technik prac biurowych i robotnik gospodarczy. 14

15 Tabela 9. Zawody deficytowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Kod Nazwa zawodu Napływ bezrobotnych w I półroczu 2012 roku Oferty zgłoszone w I półroczu 2012 roku Różnica (2-1) Technik administracji* Technik prac biurowych* Sprzątaczka biurowa Magazynier Robotnik gospodarczy Kierowca samochodu ciężarowego Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Opiekunka dziecięca* Operator wprowadzania danych Biorąc pod uwagę napływ osób bezrobotnych w stosunku do zgłaszanych ofert pracy liczba zawodów deficytowych w naszym powiecie nie ma 30 pozycji. V. PODSUMOWANIE Analiza bezrobocia w powiecie kazimierskim, ofert pracy zgłaszanych do urzędu a także zawodów nadwyżkowych i deficytowych w I półroczu 2012 roku pozwala na sformułowanie następujących wniosków: Najwięcej bezrobotnych było wśród osób, które skończyły szkoły z terenu powiatu kazimierskiego i nie kontynuowały nauki. Bardzo dużo kobiet pozostaje bez pracy po kierunkach ekonomicznych. Długotrwałymi bezrobotnymi są osoby o niskich kwalifikacjach. Najwięcej ofert pracy było z instytucji publicznych. Pracodawcy prywatni zgłaszają bardzo dużo ofert pracy z sektora usługowego. Najwięcej ofert pracy było dla pracowników biurowych i sprzedawców. Zawody nadwyżkowe pokrywają się z zawodami jakie uzyskują absolwenci kończący szkoły na terenie powiatu kazimierskiego. 15

16 ANEKS STATYSTYCZNY 16

17 17 T-I/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie kazimierskim. Stan w końcu I półrocza 2012 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrob otni ogółem Kobiety W tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety Technik ekonomista* Sprzedawca* Technik mechanik* Ślusarz* Technik informatyk* Technik ogrodnik* Pozostali mechanicy 7. maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Technik agrobiznesu* Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Technik mechanik pojazdów samochodowych* Piekarz* Mechanik operator pojazdów i maszyn rolniczych* Robotnik budowlany Technik rolnik* Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym Technik architektury krajobrazu* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Kelner* Kucharz małej gastronomii* Murarz* Kucharz* Fryzjer* Sprzątaczka biurowa Ogółem

18 18 T-I/P-1a. Struktura bezrobotnych według grup zawodów w powiecie kazimierskim. Stan w końcu I półrocza 2012 roku. Kod grupy zawod u Nazwa grupy zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety W tym absolwenci powyżej 12 m-cy razem kobiety razem kobiety , Specjaliści nauczania i wychowania 2,1577 3,3071 0,0000 0,0000 2,8572 5,1813 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych 13,6210 9, ,0435 6, ,3296 8,2901 i technicznych Średni personel do spraw biznesu 15, ,8809 8, ,3333 9, ,0984 i administracji Technicy informatycy 3,5064 2,6772 0,0000 0,0000 0,8791 2,0725 Pracownicy usług osobistych 5, ,0237 0,0000 0,0000 4,1759 7,2538 Sprzedawcy i pokrewni 8, ,3229 4,3478 6, , ,3172 Rolnicy produkcji 2,5622 3,9370 0,0000 0,0000 3,2968 5,6994 towarowej Robotnicy budowlani i pokrewni 3,8435 0,0000 0,0000 0,0000 5,7146 0,0000 (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn 14,9696 0,3150 0,0000 0, ,9232 1,0363 i urządzeń i pokrewni Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 3,9110 4,8819 0,0000 0,0000 3,9561 3,6269 wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń 2,4274 0,3150 0,0000 0,0000 4,1759 0,5181 wydobywczych i przetwórczych Kierowcy i operatorzy 3,7088 0,0000 0,0000 0,0000 3,9561 0,0000 pojazdów Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 5,4619 1,7323 0,0000 0,0000 7,0331 3,1087 budownictwie i transporcie Ogółem 85, , ,087 26, , ,2027

19 19 T-I/P-2. Napływ bezrobotnych według zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety W tym absolwenci razem kobiety Technik ekonomista* Technik mechanik* Technik rolnik* Technik informatyk* Sprzedawca* Ślusarz* Mechanik pojazdów samochodowych* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Robotnik budowlany Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Piekarz* Ogółem

20 20 T-I/P-2a. Struktura napływu bezrobotnych według grup zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem Kobiety W tym absolwenci razem kobiety Średni personel nauk fizycznych, chemicznych 16,3994 8, ,7540 3,4483 i technicznych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i 2,4958 2, ,4753 6,8966 technicznych Specjaliści do spraw ekonomicznych i 2,6738 5,0760 4, ,3449 zarządzania Średni personel do spraw biznesu i administracji 13, , , , Technicy informatycy 4,0998 3, ,4754 3, Pracownicy usług osobistych 4, ,1675 6, , Sprzedawcy i pokrewni 8, ,8122 9, , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 4,2783 0,0000 1,6393 0,0000 Robotnicy obróbki metali i mechanicy maszyn 14,7951 0,5076 3,2786 0,0000 i urządzeń Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 3,2087 3,5533 0,0000 0,0000 wyrobów tekstylnych i pokrewni Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,6738 0,0000 0,0000 0,0000 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie 5,8824 1,5228 1,6393 0,0000 i transporcie Ogółem 82, , , ,9653

21 21 T-I/P-3. Oferty pracy według zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012roku. Kod zawodu Nazwa zawodu zgłoszone w I półroczu 2012 Oferty pracy w końcu I półrocza Fryzjer* Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Opiekunka dziecięca * Technik administracji* Technik prac biurowych* Operator wprowadzania danych Magazynier Robotnik gospodarczy Sprzedawca* Kierowca samochodu ciężarowego Sprzątaczka biurowa Robotnik budowlany Pomoc kuchenna 8 0 Ogółem X T-I/P-3a. Struktura ofert pracy według grup zawodów w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów zgłoszone w I półroczu 2012 Oferty pracy w końcu I półrocza Specjaliści nauczania i wychowania 2,2556 0, Średni personel do spraw zdrowia 2,6316 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,2631 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 2,2556 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 21, , Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 4,1353 0, Pracownicy usług osobistych 15,4136 0, Sprzedawcy i pokrewni 13, , Pracownicy usług ochrony 3, , Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 2, , Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 2,2556 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 2, , Pomoce domowe i sprzątaczki 4,1353 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 3,3834 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 3,0075 0,0000 Ogółem X 88, ,3077

22 T-I/P-4. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonyc h w I- półroczu (Ō I k ) Średnia miesięczna liczba zarejestro - wanych bezrobotnych w I-półroczu (B I k ) Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I-półroczu N 1 k =(B I k )- (Ō I k ) 22 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów W n,1 k = (B I k ) : (Ō I k ) Inżynier inżynierii środowiska-systemy wodociągowe i 0,1667 0,1667 0,0000 1,0000 kanalizacyjne Lekarz weterynarii 0,1667 0,1667 0,0000 1, Fizjoterapeuta 0,5000 0,3333-0,1667 1, Nauczyciel przedszkola 0,1667 0,1667 0,0000 1, Ekonomista 0,5000 0,3333-0,1667 1, Technik ekonomista* 0,3333 9,6667 9,3333 0, Technik administracji* 1,8333 0,1667-1, , Technik informatyk* 0,3333 3,8333 3,5000 0, Technik prac biurowych* 7,3333 0,5000-6, , Pozostali pracownicy obsługi biura 0,6667 0,8333 0,1667 0, Asystent usług pocztowych 0,1667 0,1667 0,0000 1, Magazynier 1,8333 0,6667-1,1667 2, Kucharz* 0,3333 0,8333 0,5000 0, Kelner* 0,3333 0,8333 0,5000 0, Fryzjer 0,8333 0,8333 0,0000 1, Robotnik gospodarczy 4,8333 0,5000-4,3333 9, Sprzedawca* 5,8333 6,1667 0,3333 0, Technik handlowiec* 0,1667 0,6667 0,5000 0, Brukarz 0,1667 0,1667 0,0000 1, Pozostali spawacze i pokrewni 0,1667 0,1667 0,0000 1, Mechanik pojazdów samochodowych* 0,1667 2,3333 2,1667 0, Mechanik samochodów 0,5000 0,1667-0,3333 3,0000 osobowych Mechanik maszyn urządzeń 0,1667 1,8333 1,6667 0,0909 przemysłowych Cukiernik* 0,3333 0,1667-0,1667 2, Krawiec* 0,1667 0,8333 0,6667 0, Operator koparki 0,1667 0,1667 0,0000 1, Kierowca samochodu ciężarowego 0,8333 0,5000-0,3333 1, Palacz pieców zwykłych 0,5000 0,5000 0,0000 1, Sprzątaczka biurowa 1,3333 0,3333-1,0000 4, Pomocniczy robotnik polowy 0,1667 0,1667 0,0000 1, Robotnik budowlany 1,3333 1,8333 0,5000 0, Robotnik magazynowy 0,1667 0,5000 0,3333 0,3333

23 23 T-I/P-5. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku Kod grupy Wskaźnik intensywności Nazwa grupy zawodów k zawodów (W n,i ) Specjaliści do spraw zdrowia 1, Elektrycy i elektronicy 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1, Pomoce domowe i sprzątaczki 1, Pracownicy usług osobistych 1, Pracownicy usług ochrony 2, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1, Średni personel z dziedziny prawa spraw społecznych, kultury i pokrewni 1, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 7,0000 T-I/P-6. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów k (W n,i ) Mechanik maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 0, Technicy wsparcia informatycznego i technicznego 0, Kucharze 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Mechanicy pojazdów samochodowych 0, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 0, Kelnerzy 0, Inżynierowie inżynierii środowiska 0, Spawacze i pokrewni 0, Fryzjerzy 1, Sprzedawcy sklepowi(ekspedienci) 0, Kasjerzy bankowi i pokrewni 1, Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 1, Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych 1, Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 1, Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 1, Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 1, Fizjoterapeuci 1, Ekonomiści 1, Analitycy finansowi 1, Pracownicy ochrony osób i mienia 2, Hydraulicy i monterzy sanitarni 2, Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0,7272

24 Magazynierzy i pokrewni 2, Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 2, Kierowcy samochodów ciężarowych 1, Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 2, Gospodarze budynków 9, Pracownicy administracji i sekretarze biura zarządu 11, Pracownicy obsługi biurowej 6, Robotnicy budowy dróg i pokrewni 0, T-I/P-7.Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku. Wskaźnik długotrwałego Kod grupy Nazwa grupy zawodów bezrobocia zawodów k (W d,i ) Leśnicy i rybacy 1, Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 1, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 1, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Elektrycy i elektronicy 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Monterzy 0, Robotnicy budowlani i pokrewni( z wyłączeniem elektryków) 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Sekretarki. Operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i pokrewni 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Pracownicy usług ochrony 0, Pracowniczy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Średni personel nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Pracownicy usług osobistych 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,1364

25 25 T-I/P-8. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku Wskaźnik długotrwałego Kod grupy Nazwa grupy zawodów bezrobocia zawodów k (W d,i ) Barmani 1, Kasjerzy i sprzedawcy biletów 1, Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 1, Ceramicy i pokrewni 1, Technicy nauk fizycznych i technicy gdzie indziej niesklasyfikowani 1, Biolodzy i pokrewni 1, Bibliotekoznawcy i specjaliści zarządzania informacją 1, Hodowcy drobiu 1, Monterzy sprzętu elektrycznego 1, Pośrednicy usług biznesowych gdzie indziej niesklasyfikowani. 1, Robotnicy leśni i pokrewni 1, Robotnicy czyszczący konstrukcje budowlane i pokrewni 1, Opiekunowie dziecięcy 1, Operatorzy centrali telefonicznych 1, Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 1, Operatorzy urządzeń wiertniczych i wydobywczych ropy, gazu i innych surowców 1, Artyści plastycy 1, Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 1, Praczki ręczne i prasowacze 1, Pracownicy stacji obsługi pojazdów 1, Pracownicy domowej opieki osobistej 1, Pracownicy świadczący usługi na ulicach 1, Prowadzący pojazd ciągnięty przez zwierzęta 1, Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 1, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 1, Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej nieklasyfikowani 1, Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni 1, Wyprawiacze skór, garbarze i pokrewni 1, Szklarze 1, Rękodzielnicy wyrobów z drewna i pokrewnych materiałów 1, Rękodzielnicy wyrobów z tkanin, skóry i pokrewnych materiałów 1, Zamiatacze i pokrewni 0, Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów z tworzyw sztucznych 0, Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 0, Cieśle i stolarze budowlani 0,7143

26 T-I/P-9. Bezrobotni wg. rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy oraz oferty pracy w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku Sekcja PKD Zarejestrowani w I -półroczu Bezrobotni Stan w końcu w I -półroczu Zgłoszone w I -półroczu Oferty pracy 26 Stan w końcu w I -półroczu Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurt i detal, naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana Ogółem

27 27 T-I/P-9a. Struktura bezrobotnych i ofert pracy według PKD w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku Sekcja PKD Zarejestrowani w I półroczu Bezrobotni Stan w końcu I półrocza Zgłoszone w I półroczu Oferty pracy Stan w końcu I półrocza Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo, i rybactwo 0,0000 1,0446 0,3759 0,0000 Górnictwo i wydobywanie 0,0000 0,3799 0,0000 0,0000 Przetwórstwo przemysłowe 18, ,9373 6, ,7692 Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody: gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1,0917 0,8547 1,1278 0,0000 3,0568 1,5195 1,5038 0,0000 Budownictwo 15, ,9155 7,5188 0,0000 Handel hurt i detal, naprawa pojazdów samochodowych, 17, , , ,7692 włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami 2,6201 3,1339 1,5038 0,0000 gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa 3,2751 2,8490 2,6316 0,0000 Informacja i komunikacja 0,4367 0,2849 1,1278 0,0000 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,0917 0,8547 2,2556 0,0000 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 0,6550 0,6648 0,0000 0,0000 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 2,1834 1,8044 1,8797 0,0000 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność 5,6769 5,8879 6, ,4616 wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa: obowiązkowe 6,9869 8, ,3083 0,0000 zabezpieczenia społeczne Edukacja 3,9301 2,9440 9,3985 0,0000 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3,4934 2,7540 7,1429 0,0000 Działalność związana z kulturą 0,2183 0,4748 2,2556 0,0000 rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa 1,5284 1,4245 3,0075 0,0000 Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników: gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 Działalność nie zidentyfikowana 12,4454 9,9715 0,0000 0,0000 Ogółem

28 T-I/P-10. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku ze względu na wskaźnik szansy uzyskania oferty. 28 Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik uzyskania oferty k (W s,i ) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, Technicy informatycy 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Elektrycy i elektronicy 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Monterzy 0, Pracownicy usług osobistych 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Kierownicy branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Pracownicy usług ochrony 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0,6914

29 29 T-I/P-11. Ranking zawodów zgłoszonych w ofertach pracy w powiecie kazimierskim w I półroczu 2012 roku ze względu na wskaźnik uzyskania oferty. Kod grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik uzyskania oferty k (W s,i ) Pracownicy opieki osobistej w ochronie zdrowia i pokrewni gdzie indziej nieklasyfikowani 0, Fizjoterapeuci 0, Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej nieklasyfikowani 0, Lekarze weterynarii bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0, Inżynierowie inżynierii środowiska 0, Monterzy izolacji 0, Monterzy gdzie indziej nieklasyfikowani 0, Robotnicy pomocniczy przy pracach polowych 0, Specjaliści do spraw wychowania małego dziecka 0, Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 0, Szklarze 0, Elektrycy budowlani i pokrewni 0, Sekretarki (ogólne) 0, Magazynierzy i pokrewni 0, Kasjerzy bankowi i pokrewni 0, Plastycy, dekoratorzy wnętrz i pokrewni 0, Instruktorzy fitness i rekreacji ruchowej 0, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0, Przedstawiciele handlowi 0, Technicy fizjoterapii i masażyści 0, Kosmetyczki i pokrewni 0, Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0, Pracownicy bibliotek, galerii, muzeów i informacji naukowej 0, Pomoce kuchenne 0, Pracownicy administracji i sekretarze biura zarządu 0, Gospodarze budynków 0, Pracownicy ochrony osób i mienia 0, Analitycy finansowi 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Specjaliści nauczania i wychowania gdzie indziej niesklasyfikowani. 0, Średni personel do spraw zdrowia gdzie indziej nieklasyfikowany 1,6666

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet.

Wg stanu na dzień r. w tut. urzędzie zarejestrowanych było osób bezrobotnych, w tym 7512 kobiet. 1 Analizę problemu bezrobocia w Katowicach przeprowadzono w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu za I półrocze 2006 r. W opracowaniu uwzględniono również

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w 2013 roku Lubin, marzec 2014 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI 2009 rok SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni wg zawodów...8

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo