SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15"

Transkrypt

1 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych Napływ bezrobotnych według zawodów Analiza bezrobocia według sekcji PKD 7 2. Analiza ofert pracy w mieście Olsztyn według zawodów Ranking dużych grup zawodowych o kodzie dwucyfrowym Ranking zgłaszanych ofert pracy według sekcji PKD Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 Wnioski 16 Załączniki 18

2 WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia kierunków kształcenia i szkoleń organizowanych przez urzędy pracy na rzecz osób bezrobotnych. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W tym celu należy dokonać analizy bezrobocia, struktury ofert pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy jest wyższa niż liczba zgłaszanych ofert w tych zawodach. Zawody zrównoważone to te zawody, w których popyt jest równy podaży. Zawody deficytowe to takie zawody, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspokaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika o pożądanych kwalifikacjach. Podstawą opracowania są dane statystyczne zawarte w aplikacji Monitoring zawodów dla miasta Olsztyna. Dane i wskaźniki powstały na bazie półrocznych sprawozdań MPiPS. Raport sporządzono zgodnie z zaleceniami metodycznymi do prowadzenia MZDiN, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy MPiPS. Niniejsze sprawozdanie będzie stanowić sprawozdanie z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla miasta Olsztyna za I półrocze 2013 r. 2

3 1. BEZROBOTNI WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W MIEŚCIE OLSZTYN Na koniec I półrocza 2013 roku w mieście Olsztyn figurowało 7241 osób bezrobotnych (o 831 osób więcej niż w analogicznym okresie roku ubiegłego), w tym 3567 kobiet. Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2013 r. wynosiła 8,3% (w roku ,4%) Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych (o kodzie dwucyfrowym) w I półroczu 2013 r. Tabela 1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych. Kod grupy Nazwa grupy zawodów Bezrobotni Bezrobotne Bezrobotni powyżej 12 m-cy - Bezrobotni powyżej 12 m-cy - zawodów ogółem kobiety razem kobiety "03" Żołnierze szeregowi 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,4336 0,1325 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,9005 0,9278 0,9004 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,5503 0,1988 0,2251 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,4503 0,3975 0,8442 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 4,8199 5,0695 3,0385 2, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1,3009 2,0874 1,0692 1, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 3,6357 5,5668 3,6017 5, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 5,3704 6,6599 4,3331 5,823 Specjaliści do spraw technologii 10. "25" informacyjno-komunikacyjnych 0,8673 0,1988 0,8441 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 5,0202 6,0304 3,8265 5, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 4,3027 2,1868 4,7832 2, "32" Średni personel do spraw zdrowia 1,5012 2,2862 1,238 1, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,2536 6,8917 6,0215 8, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 1,4843 2,0543 1,3505 1, "35" Technicy informatycy 0,7672 0,1656 0,3376 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 3,4523 5,898 3,5453 5,935 3

4 18. "42" Pracownicy obsługi klienta 1,2842 2,1538 1,2381 2, "43" Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 3,1021 1,7893 3,0951 2, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0,6338 0,9608 0,5628 0, "51" Pracownicy usług osobistych 4,5697 5,8315 3,7704 4, "52" Sprzedawcy i pokrewni 13,925 23, , , "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,6005 0,9277 0,7315 1, "54" Pracownicy usług ochrony 1,1675 0,4638 1,0692 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,6504 0,7289 0,6753 0, "62" Leśnicy i rybacy 0, , "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0167 0,0331 0,0563 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5,3869 0,0331 5, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 5,8206 0,1656 6,4153 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,6338 0,3644 0,7316 0, "74" Elektrycy i elektronicy 1,6678 0,0662 1,857 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 4,4197 3,7442 4,333 4, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,0675 0,3975 0,7878 0, "82" Monterzy 0,8339 0,265 1,013 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3,2189 0,0994 3, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 4,3362 7,7534 5,7963 9, "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, , "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 4,8031 1,4247 5,74 1, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0,9006 1,5905 1,4069 2, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,0167 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,7338 0,4307 0,844 0,224 Ogółem Sporządzono na podstawie danych z załącznika T-I/P-1a 4

5 Najwięcej osób bezrobotnych (według kodu sześciocyfrowego) było w następujących zawodach: Tabela 2 Liczba bezrobotnych w poszczególnych zawodach według grup zawodów o kodzie sześciocyfrowym. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem 1. "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "911207" Sprzątaczka biurowa "931301" Robotnik budowlany "432103" Magazynier "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "411004" Technik prac biurowych* "722204" Ślusarz* "331403" Technik ekonomista* "263102" Ekonomista "332203" Przedstawiciel handlowy "711202" Murarz* "235107" Pedagog "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "242217" Specjalista administracji publicznej "512001" Kucharz* "515303" Robotnik gospodarczy "331301" Księgowy "941201" Pomoc kuchenna 52 Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani "261990" 21. "752205" Stolarz* "723105" Mechanik samochodów osobowych "713102" Malarz budowlany "832203" Kierowca samochodu osobowego "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "753105" Krawiec* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "311504" Technik mechanik* "514101" Fryzjer* "524902" Doradca klienta "311204" Technik budownictwa* "522305" Technik handlowiec* "821901" Konfekcjoner wyrobów gumowych "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu "251902" Specjalista zastosowań informatyki "751204" Piekarz* "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 32 5

6 38. "513101" Kelner* "241304" Specjalista bankowości "933304" Robotnik magazynowy "512002" Kucharz małej gastronomii* "541390" Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia "832202" Kierowca samochodu dostawczego 30 Sporządzono na podstawie danych z załącznika T-I/P Napływ bezrobotnych według zawodów. W okresie pierwszych sześciu miesięcy 2013 r. do Miejskiego Urzędu Pracy w Olsztynie zgłosiło się ogółem 5152 osoby, w tym 2513 kobiet. Największa grupa osób rejestrujących się to osoby bez zawodu 965 osób co stanowiło 18,7% ogółu. Tabela 3 Napływ bezrobotnych wg zawodów w m. Olsztyn Kod Bezrobotni Bezrobotne zawodu Nazwa zawodu ogółem kobiety "000000" Bez zawodu "522301" Sprzedawca* "931301" Robotnik budowlany "911207" Sprzątaczka biurowa "432103" Magazynier "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "235107" Pedagog "242217" Specjalista administracji publicznej Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani "261990" 10. "332203" Przedstawiciel handlowy "722204" Ślusarz* "512001" Kucharz* "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "263102" Ekonomista "331403" Technik ekonomista* "752205" Stolarz* "411004" Technik prac biurowych* "524902" Doradca klienta "711202" Murarz* "228301" Fizjoterapeuta "331301" Księgowy "311504" Technik mechanik* "251902" Specjalista zastosowań informatyki "713102" Malarz budowlany 30 0 Sporządzono na podstawie załącznika T-I/P-2 6

7 Tabela Analiza bezrobocia według sekcji PKD. Bezrobotni według sekcji PKD. Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I-półroczu Bezrobotni stan w końcu I- półrocza Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 19, , Działalność nie zidentyfikowana 16,0220 9, Przetwórstwo przemysłowe 11, , Budownictwo 8,7870 9, Transport i gospodarka magazynowa 4,2980 4, Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 4,0592 5, Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 3,9876 3, Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 3,7488 3, Edukacja 3,6055 4, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 3,2951 3, Pozostała działalność usługowa 3,2474 5, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 3,0564 3, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 2,9847 3, Informacja i komunikacja 2,3400 2, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2,2923 2, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 1,9819 1, Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 1,8386 2, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 1,7908 2, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,5282 1, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0,0478 0, Górnictwo i wydobywanie Organizacje i zespoły eksterytorialne 0 0 Ogółem Sporządzono na podstawie załącznika T-I/P-9a 7

8 2. ANALIZA OFERT PRACY W MIEŚCIE OLSZTYN WEDŁUG ZAWODÓW. W 2013 roku w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie zgłoszono 2237 ofert pracy (o 204 oferty więcej niż w roku ubiegłym). Najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących zawodach: Tabela 5 Kod zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 r. w m. Olsztyn. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy zgłoszone w końcu I- półrocza "712501" Monter / składacz okien "332101" Agent ubezpieczeniowy "000000" Bez zawodu "332203" Przedstawiciel handlowy 93 0 Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne "911290" 6. "515303" Robotnik gospodarczy "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "522301" Sprzedawca* "411004" Technik prac biurowych* 61 0 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik 10. "422201" call center) "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 51 0 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 12. "441990" niesklasyfikowani "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 44 0 Pozostali pracownicy do spraw kredytów, pożyczek i 14. "331290" pokrewni 40 0 Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji "242190" 16. "422701" Ankieter "331301" Księgowy "753402" Tapicer* "911207" Sprzątaczka biurowa "962105" Goniec "261901" Asystent prawny "532201" Opiekunka domowa "432103" Magazynier "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "332201" Ekspozytor towarów (merchandiser) "524302" Konsultant / agent sprzedaży bezpośredniej "242217" Specjalista administracji publicznej "522305" Technik handlowiec*

9 29. "713190" Pozostali malarze i pokrewni "941201" Pomoc kuchenna "931301" Robotnik budowlany "512001" Kucharz* "832202" Kierowca samochodu dostawczego "334306" Technik administracji* "911206" Salowa "722290" Pozostali ślusarze i pokrewni "524404" Telemarketer "962902" Dozorca "514101" Fryzjer* 10 0 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego 40. "711990" i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 10 3 Sporządzono na podstawie T-I/P Ranking dużych grup zawodowych o kodzie dwucyfrowym w mieście Olsztyn. Poniższej analizy dokonano na podstawie załącznika T-I/P-3a Struktura ofert pracy według grup zawodowych w powiecie m. Olsztyn w I półroczu 2013 roku. Najwięcej ofert pracy o kodzie dwucyfrowym w I półroczu 2013 roku zgłoszono w następujących grupach zawodowych: Tabela 6 Kod zawodu Procentowy udział ofert w poszczególnych zawodach do ogółu ofert pracy. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 16, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 13, "52" Sprzedawcy i pokrewni 7, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 6, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 6, "51" Pracownicy usług osobistych 5, "42" Pracownicy obsługi klienta 5, "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 4, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 3, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 2, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 2, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 2, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 2,3223 9

10 14 "54" Pracownicy usług ochrony 2, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 1, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 1, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1, "74" Elektrycy i elektronicy 1,1849 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, 20 "93" budownictwie i transporcie 1, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 1, "32" Średni personel do spraw zdrowia 1, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 1, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 1,0428 Istnieją również grupy zawodów, w których nie zgłoszono ofert pracy lub zgłoszono mniej niż 1% w stosunku do ogółu ofert pracy. Tabela 7 Kod zawodu Procentowy udział ofert w poszczególnych zawodach do ogółu ofert pracy. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, "35" Technicy informatycy 0,474 4 "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, "82" Monterzy 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0, "95" Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0, "11" Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, "03" Żołnierze szeregowi 0 14 "62" Leśnicy i rybacy 0 15 "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 16 "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0 17 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0 10

11 2.2. Ranking zgłaszanych ofert pracy według sekcji PKD. Tabela 8 Struktura ofert pracy zgłaszanych do urzędu pracy według sekcji PKD Sekcja PKD Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu Oferty pracy stan w końcu I-półrocza Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 20, , Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11, Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 11, , Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 8, , Przetwórstwo przemysłowe 8,4488 6, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 8,2253 5, Budownictwo 7, , Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 7,5548 0, Pozostała działalność usługowa 3,7550 8, Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 3, , Edukacja 2,7716 4, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 2, Transport i gospodarka magazynowa 1, Informacja i komunikacja 0,9388 4, Dostawa wody; gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0, Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 0, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0, Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0, Górnictwo i wydobywanie Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność nie zidentyfikowana 0 0 Ogółem Sporządzono na podstawie załącznika T-I/P-9a 11

12 Najwięcej ofert pracy zgłoszono w następujących sekcjach: - Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 20,07% - Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 11,67% - Przetwórstwo przemysłowe - 11,53% Natomiast najmniej ofert zgłoszono w takich sekcjach jak: - Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją - 0,49% - Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych 0,22% - Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo - 0,04% W czterech sekcjach ofert pracy nie zgłaszano: Górnictwo i wydobywanie; Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; Organizacje i zespoły eksterytorialne; Działalność nie zidentyfikowana. 12

13 3. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 3.1. Zawody nadwyżkowe. Czyli zawody, w których liczba osób bezrobotnych jest wyższa niż liczba ofert pracy (WIN/D<0,9). Wskaźnik od 0,0000 do 0,8889. Poniżej przedstawiono ranking 30 zawodów nadwyżkowych według intensywności wskaźnika nadwyżki(z rankingu wyłączono zawody dla których wskaźnik wyniósł 0). Tabela 9 Kod zawodu Struktura zawodów nadwyżkowych według kodu sześciocyfrowego. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów "235107" Pedagog 0, "261990" Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 0, "241304" Specjalista bankowości 0, "214503" Inżynier technologii żywności 0, "752205" Stolarz* 0, "243305" Specjalista do spraw sprzedaży 0, "251902" Specjalista zastosowań informatyki 0, "722204" Ślusarz* 0, "523002" Kasjer handlowy 0, "000000" Bez zawodu 0, "228301" Fizjoterapeuta 0, "522301" Sprzedawca* 0, "931301" Robotnik budowlany 0, "751204" Piekarz* 0, "753105" Krawiec* 0, "214202" Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne 0, "711202" Murarz* 0, "524902" Doradca klienta 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "432103" Magazynier 0, "911207" Sprzątaczka biurowa 0, "512001" Kucharz* 0, "513101" Kelner* 0, "514101" Fryzjer* 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, "242217" Specjalista administracji publicznej 0, "941201" Pomoc kuchenna 0, "832202" Kierowca samochodu dostawczego 0, "522305" Technik handlowiec* 0, "331301" Księgowy 0,8824 Sporządzono na podstawie załącznika T-I/P-4 13

14 3.2. Zawody zrównoważone. Grupa zawodów zrównoważonych czyli takich, w których liczba ofert pracy jest równa liczbie osób bezrobotnych ich wskaźnik wyniósł od 0,9 do 1,1 Tabela 10 Kod zawodu Struktura zawodów zrównoważonych Nazwa zawodu Wskaźnik intensywnośc i równowagi zawodów "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0, "524404" Telemarketer 0, "911206" Salowa 0, "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 0, "121101" Główny księgowy 1, "216604" Projektant grafiki 1, "228203" Specjalista bezpieczeństwa i higieny pracy 1, "235290" Pozostali nauczyciele szkół specjalnych 1, "235502" Instruktor tańca 1, "242211" Inspektor nadzoru budowlanego 1, "252290" Pozostali administratorzy systemów komputerowych 1, "314405" Technik technologii żywności - produkcja cukiernicza 1, "321201" Technik analityki medycznej 1, "342310" Pracownik do spraw kultury fizycznej i sportu 1, "343301" Bibliotekarz* 1, "352112" Operator kamery 1, "513201" Barista 1, "531202" Asystent nauczyciela przedszkola 1, "532102" Opiekun medyczny* 1, "711404" Zbrojarz 1, "712404" Termoizoler 1,0000 Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń elektronicznych 1, "742190" 23 "752305" Pilarz 1, "821190" Pozostali monterzy maszyn i urządzeń mechanicznych 1, "834201" Mechanik maszyn i urządzeń drogowych* 1, "911208" Sprzątacz pojazdów 1, "962902" Dozorca 1, "833203" Kierowca samochodu ciężarowego 1,0851 Sporządzono na podstawie załącznika T-I/P-4 14

15 3.3. Zawody deficytowe. Czyli zawody, w których liczba ofert jest większa niż liczba osób bezrobotnych o pożądanych kwalifikacjach. Wskaźnik od 1,1 do MAX. Poniższa tabela przedstawia ranking 30 zawodów deficytowych według intensywności wskaźnika deficytu (z rankingu wyłączono zawody dla których wskaźnik ten wyniósł MAX). Tab. 11 Kod zawodu Struktura zawodów deficytowych według kodu sześciocyfrowego. Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności deficytu zawodów "752208" Stolarz meblowy 1, "524502" Sprzedawca w stacji paliw 1, "711101" Konserwator budynków 1, "712101" Dekarz* 1, "334306" Technik administracji* 1, "411004" Technik prac biurowych* 1, "332203" Przedstawiciel handlowy 1, "541307" Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 2, "325907" Terapeuta zajęciowy* 2, "962906" Woźny 2, "422603" Rejestratorka medyczna 2, "242190" Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 2, "741103" Elektryk* 2, "515303" Robotnik gospodarczy 3,1200 Pozostali robotnicy budowlani robót stanu surowego i pokrewni 15 "711990" gdzie indziej niesklasyfikowani 3, "753402" Tapicer* 3,6250 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 17 "441990" niesklasyfikowani 5, "335690" Pozostali funkcjonariusze służby więziennej 6, "331103" Pośrednik finansowy 8, "511204" Kontroler biletów 8, "532201" Opiekunka domowa 8, "422201" Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 12, "722290" Pozostali ślusarze i pokrewni 12, "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 13, "332201" Ekspozytor towarów (merchandiser) 22, "261901" Asystent prawny 26, "962105" Goniec 28, "422701" Ankieter 31, "332101" Agent ubezpieczeniowy 43, "712501" Monter / składacz okien 50,0000 Sporządzono na podstawie załącznika T-I/P-4 15

16 WNIOSKI Z przedstawionego raportu wynika, że sytuacja na lokalnym rynku pracy pogorszyła się w stosunku do roku ubiegłego. Pomimo wzrostu liczby ofert pracy zgłoszonych do urzędu w I półroczu 2013 roku, stopa bezrobocia zwiększyła się do 8,3% w stosunku do roku ubiegłego gdzie wynosiła 7,4%. W dalszym ciągu największą grupę osób bezrobotnych stanowią osoby tzw. bez zawodu 965 osób (18,7% w stosunku do ogółu bezrobotnych). Sprawozdanie powyższe powstało w oparciu o dane statystyczne i nie powinno stanowić jedynego źródła informacji, pamiętać należy, że w/w dane pochodzą wyłączne z bazy danych zgromadzonych w Miejskim Urzędzie Pracy w Olsztynie. Dane dotyczące ofert pracy dotyczą jedynie ofert, które zostały zgłoszone do urzędu. Wielu pracodawców korzysta z portali internetowych bądź prasy pomijając pośrednictwo urzędu pracy. Zawody wymienione w powyższym raporcie mogą co jakiś czas przechodzić z nadwyżkowych do deficytowych i odwrotnie. Zawód zostanie zaliczony do nadwyżkowych jeżeli np. w analizowanym okresie zostanie zamknięty zakład pracy zatrudniający dużą liczbę osób w danym zawodzie a zwolnieni pracownicy zarejestrują się w urzędzie pracy i odwrotnie, jeżeli pracodawca zgłosi zapotrzebowanie na dużą ilość osób w określonym zawodzie to w statystykach będzie on figurował jako zawód deficytowy. Analizując zawody deficytowe i nadwyżkowe trudno jest określić faktyczną sytuację na rynku pracy, wynika to z tego, że część bezrobotnych kwalifikowana jest według zawodu wyuczonego a część wykonywanego. Poza tym część osób zarejestrowanych posiada doświadczenie w kilku zawodach, dotyczy to także zawodów wyuczonych. Osoba posiadająca kilka zawodów, może ( w zależności od potrzeb rynku pracy) podjąć pracę zarówno w zawodzie deficytowym jak też nadwyżkowym. Zawody zrównoważone stanowią niewielką część raportu, zdecydowanie najwięcej było zawodów nadwyżkowych, co może świadczyć o niedopasowaniu struktury osób bezrobotnych do potrzeb rynku pracy. Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w U.P. są osoby które nie chcą lub nie mogą podjąć pracy z różnych względów: stan zdrowia, brak aktualnych uprawnień, długa przerwa w wykonywaniu zawodu itp. Duża liczba ofert pracy zgłaszanych do tut. urzędu dotyczy propozycji za płacę minimalną. Na taką ofertę odpowiada niewielka część osób zainteresowanych. W tabeli nr 9 przedstawiono ranking 30 zawodów nadwyżkowych, wśród nich są m.in. pedagodzy, ślusarze, piekarze, kelnerzy, fryzjerzy, sprzątaczki oraz osoby bez zawodu. W tabeli nr. 11 ujęto 30 zawodów deficytowych, znalazły się tam m.in. takie zawody jak: stolarz meblowy, dekarz, goniec, agent ubezpieczeniowy, ankieter, tapicer. Zawody zrównoważone to m.in. mechanik, dozorca, telemarketer, księgowy, kierowca samochodu ciężarowego. Duża część ofert realizowanych w urzędzie należy do grupy ofert tzw. subsydiowanych dot. to staży, robót publicznych, prac interwencyjnych. Analizując zawody deficytowe należy pamiętać że do wskaźników zostały także wliczone prace społecznie użyteczne, o deficycie świadczyć też może to, że duża liczba ofert pracy jest wynikiem ciągłej rotacji, a nie nowych miejsc pracy. Działania pracowników pośrednictwa pracy i aktywizacji zawodowej, podobnie jak w latach ubiegłych, skupiały się przede wszystkim na aktywizacji osób bezrobotnych. Promocja zatrudnienia oraz aktywne przeciwdziałanie bezrobociu poprzez pozyskiwanie ofert pracy, kontakty z pracodawcami, organizowanie giełd pracy, poradnictwo zawodowe oraz pośrednictwo w zakresie pozyskiwania osób do pracy to podstawowe kierunki działań. 16

17 Zwiększające się bezrobocie przy jednoczesnym braku osób bezrobotnych o pożądanych kwalifikacjach powoduje, że coraz trudniej jest znaleźć odpowiedniego kandydata do pracy. Dużym problemem pozostaje kwestia bezrobocia osób długotrwale bezrobotnych, u których stwierdzić można m.in. niedopasowanie posiadanych umiejętności i kwalifikacji do wymogów stawianych przez pracodawców, dezaktualizację nabytych umiejętności oraz posiadanej wiedzy a także sytuację rodzinną ograniczającą dyspozycyjność. W związku z powyższym konieczne jest umożliwienie osobom bezrobotnym zdobycia zawodu, podwyższenia lub uzupełnienia posiadanych kwalifikacji oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Ważnymi czynnikami wspierającymi osoby bezrobotne na lokalnym rynku pracy są m.in. działania zmierzające do rozwoju systemu edukacji, szkoleń i poradnictwa zawodowego prowadzenie polityki spójności między lokalnym rynkiem pracy a ofertą dydaktyczną, wspomaganie samozatrudnienia oraz monitorowanie potrzeb pracodawców w zakresie wymagań kwalifikacyjnych w stosunku do potencjalnych kandydatów do pracy. 17

18 ZAŁĄCZNIKI Wygenerowane z aplikacji Monitoring zawodów dot. miasta Olsztyn. 18

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 września 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2014 ROKU Marzec 2015 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania. 3 2. Podstawa opracowania... 3 3.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM W 2013 r. - CZĘŚĆ II GDAŃSK, SIERPIEŃ 2014 Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Gdańsku 2 Spis

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE KRAKOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU URZĄD PRACY POWIATU KRAKOWSKIEGO Kraków, październik 2012 1 Spis treści WSTĘP... 3 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE KRAKOWSKIM...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2009 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str I. WSTĘP...3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)...4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo