Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych"

Transkrypt

1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Miechowie w w w. b i o s t a t. c o m. p l Rybnik 2013

2 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE MIECHOWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Struktura bezrobotnych według grup zawodowych Napływ osób bezrobotnych według grup zawodów Długotrwałe bezrobocie w zawodach ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE MIECHOWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych Oferty pracy w zawodach Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty ANALIZA BEZROBOCIA I OFERT PRACY ZE WZGLĘDU NA SEKCJĘ PKD Ranking bezrobotnych i ofert pracy Struktura bezrobotnych i ofert pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe Podsumowanie Spis tabel Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

3 Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań Urzędów Pracy, pozwala on w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowokwalifikacyjnej na rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowokwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. W tym celu należy dokonać analizy bezrobocia, struktury ofert pracy oraz zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy jest wyższa niż liczba zgłaszanych ofert w tych zawodach. Zawody zrównoważone to te zawody, w których popyt jest równy podaży. Zawody deficytowe to takie zawody, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspokaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika o pożądanych kwalifikacjach. Podstawą opracowania są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach prowadzonych przez Urząd Pracy. Dane i wskaźniki powstały na bazie półrocznych sprawozdań MPiPS. Raport sporządzono zgodnie z zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy MPiPS 1. Niniejsze opracowanie stanowi analizę bezrobotnych i ofert pracy w podziale na duże grupy zawodów i zawody elementarne (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na 1 Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Departament Rynku Pracy, Warszawa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

4 potrzeby rynku pracy) jak również ze względu na sekcje PKD. Opracowanie zawiera ponadto analizę zawodów deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu miechowskiego za I półrocze 2013 r. 4 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

5 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE MIECHOWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Na koniec I półrocza 2013 roku w powiecie miechowskim zarejestrowanych było osób bezrobotnych, z czego 48,6% tj osób stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2013 r. wynosiła 11,3%. 1.1 Struktura bezrobotnych według grup zawodowych 2 Najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w grupie 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji. Osoby te stanowiły 10,9% wszystkich bezrobotnych (z wyłączeniem osób bez ). Podobnej liczności grupę stanowili Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (10,2%). Licznie reprezentowani byli także bezrobotni należący do grup zawodowych: 52 Sprzedawcy i pokrewni (9,3%), 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (8,4%) oraz 51 Pracownicy usług osobistych (7,9%). Kolejne pod względem liczności grupy bezrobotnych tworzyli Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni oraz Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie, których udział wyniósł odpowiednio 5,9%, 5,7% oraz 5,1% ogółu bezrobotnych posiadających zawód. W pozostałych grupach zawodów zarejestrowanych było mniej niż 5% ogółu bezrobotnych. W przypadku kobiet zdecydowanie najliczniejsze grupy stanowiły kobiety posiadające zawód z grup Średni personel do spraw biznesu i administracji oraz Sprzedawcy i pokrewni, których udział wyniósł kolejno 18,9% i 16,7% zarejestrowanych kobiet. Wśród bezrobotnych absolwentów wyraźnie najliczniej reprezentowane były grupy Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury i Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych. Grupy te stanowiły odpowiednio 38,5% i 26,9% zarejestrowanych absolwentów. Z kolei osobami długotrwale bezrobotnymi najczęściej były osoby z grup Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni oraz Średni personel do spraw biznesu i administracji. Każda z tych grup stanowiła ponad 11% poprzednio pracujących, a pozostających bez pracy od ponad roku. Szczegółowe dane z podziałem na kod grupy zawodów, nazwę grupy oraz procentowy udział bezrobotnych ogółem, bezrobotnych absolwentów oraz długotrwale bezrobotnych, z wyszczególnieniem kobiet przedstawia tabela nr 1. 2 Grupy wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby rynku pracy 5 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

6 Tabela 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych grupy zawo dów Nazwa grupy zawodów Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Bezrobot ni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 0,0598 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,1196 0,0000 0,0000 0,0000 0,1869 0,0000 0,0598 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 3,9474 2, , ,5294 2,4299 1,0909 0,7775 1,4724 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 2,9306 4,7853 7, ,7647 2,4299 4,3636 1,7943 2,8221 7,6923 5,8824 0,9346 1,8182 0,1196 0,0000 0,0000 0,0000 0,1869 0,0000 4,0072 6, , ,2941 2,8037 3,6364 8,3732 6,1350 0,0000 0,0000 7,4766 6,1818 1,0167 1,4724 0,0000 0,0000 0,5607 1, , ,8957 0,0000 0, , ,2727 1,6148 2,6994 7, ,7647 0,9346 1, Technicy informatycy 0,7775 0,9816 0,0000 0,0000 0,5607 1, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 1,1962 2,2086 3,8462 5,8824 0,9346 1, Pracownicy obsługi klienta 0,4785 0,8589 0,0000 0,0000 0,3738 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych 1,5550 0,8589 3,8462 0,0000 1,4953 1,0909 0,1794 0,2454 0,0000 0,0000 0,1869 0,0000 7,8947 9,9387 0,0000 0,0000 9, , Sprzedawcy i pokrewni 9, ,6871 3,8462 5,8824 8, , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,3589 0,7362 0,0000 0,0000 0,5607 1, Pracownicy usług ochrony 1,1962 0,1227 0,0000 0,0000 1,4953 0, Rolnicy produkcji towarowej 2,6316 3,3129 0,0000 0,0000 3,5514 5, Leśnicy i rybacy 0,1196 0,0000 0,0000 0,0000 0,1869 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 5,8612 0,4908 0,0000 0,0000 4,6729 1, ,2273 0,1227 0,0000 0, ,4019 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

7 grupy zawo dów Nazwa grupy zawodów Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Bezrobot ni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 1,1364 1,8405 0,0000 0,0000 1,3084 1, Elektrycy i elektronicy 1,7344 0,2454 0,0000 0,0000 1,8692 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 5,7416 6,6258 0,0000 0,0000 7,8505 9,0909 1,4952 0,2454 0,0000 0,0000 1,3084 0, Monterzy 0,4187 0,1227 0,0000 0,0000 0,5607 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 3,1100 0,3681 0,0000 0,0000 2,9907 0,7273 2,0933 3,6810 0,0000 0,0000 3,3645 5,0909 0,0598 0,1227 0,0000 0,0000 0,1869 0,3636 5,0837 1,8405 0,0000 0,0000 6,9159 2,5455 0,3589 0,6135 0,0000 0,0000 0,1869 0,3636 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 1,2560 0,6135 0,0000 0,0000 1,1215 0,7273 Razem Sporządzono na podstawie danych z załącznika 3 do MPiPS-01, Stan na koniec I półrocza 2013 r. W końcu I półrocza 2013 r. zdecydowanie najwięcej osób bezrobotnych (według kodu sześciocyfrowego) było zarejestrowanych jako osoby bez 723 osoby. Następną pod względem liczności grupę zawodową stanowiły osoby zarejestrowane w zawodzie technik ekonomista 153 osoby. Dużą grupę, bo liczącą 111 osób, tworzyli również sprzedawcy. W pozostałych zawodach zarejestrowanych było po mniej niż 60 osób. Poniższa tabela prezentuje zestawienie liczbowe bezrobotnych w poszczególnych zawodach. W zestawieniu pominięto zawody, w których liczba zarejestrowanych ogółem była niższa niż 10. Tabela 2. Liczba bezrobotnych w poszczególnych zawodach Nazwa Bezrobotni ogółem Kobiety Absolwenci W tym Powyżej 12 m-cy Razem Kobiety Razem Kobiety Technik ekonomista* Sprzedawca* Ślusarz* Robotnik gospodarczy Technik rolnik* Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

8 Nazwa Bezrobotni ogółem Kobiety Absolwenci W tym Powyżej 12 m-cy Razem Kobiety Razem Kobiety Ekonomista Technik mechanik* Technik handlowiec* Robotnik budowlany Mechanik pojazdów samochodowych* Kucharz* Piekarz* Pedagog Magazynier Kucharz małej gastronomii* Mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych* Rolnik* Krawiec* Rolnik upraw polowych Cukiernik* Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle Murarz* Technik technologii żywności* Stolarz* Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Technik informatyk* Tokarz w metalu Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Malarz budowlany Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni Sprzątaczka biurowa Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Kelner* Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan na koniec I półrocza 2013 r. 8 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

9 1.2 Napływ osób bezrobotnych według grup zawodów W pierwszym półroczu 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie zarejestrowało się 979 osób posiadających zawód, z czego 47,6% stanowiły kobiety. W tym okresie dodatkowo zarejestrowało się 465 bezrobotnych bez. Duży napływ, rzędu 100 osób, odnotowano także w grupach zawodów: Sprzedawcy i pokrewni (103 osoby), Średni personel do spraw biznesu administracji (100 osób) oraz Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (91 osób). Nieco mniej poszukujących pracy zgłosiło się w zawodach: Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (77 osób), Pracownicy usług osobistych (65 osób), Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych (56 osób) oraz Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) (52 osoby). Napływ bezrobotnych w pozostałych grupach zawodów nie przekroczył 50 osób. Dane odnośnie napływu bezrobotnych według kodu dużych grup zawodów, z wyszczególnieniem kobiet i absolwentów, przedstawiono w poniższej tabeli. Tabela 3. Napływ bezrobotnych wg grup zawodów grupy zawo dów Nazwa grupy zawodów Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 9 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze Kobiety Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni

10 grupy zawo dów Nazwa grupy zawodów Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji towarowej Leśnicy i rybacy Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Kobiety Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Razem Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. Zdecydowanie największy napływ bezrobotnych w I półroczu 2013 odnotowano w zawodach technik ekonomista oraz sprzedawca. Do Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie zgłosiło się odpowiednio 81 oraz 70 osób posiadających taki zawód. Warto przy tym podkreślić, że wyraźną większość napływu bezrobotnych w tych zawodach stanowiły kobiety odpowiednio 85,2% oraz 90,0%. Dane dotyczące napływu bezrobotnych w poszczególnych zawodach przedstawiono w tabeli 4. W zestawieniu uwzględniono zawody, w których napływ ogółem w I półroczu 2013 wyniósł co najmniej 10 osób. Tabela 4. Napływ bezrobotnych wg zawodów Nazwa Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Technik ekonomista* Sprzedawca* Ślusarz* Technik mechanik* Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze Kobiety

11 Nazwa Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Technik handlowiec* Ekonomista Kucharz* Technik rolnik* Robotnik budowlany Mechanik pojazdów samochodowych* Piekarz* Magazynier Mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych* Kobiety Pedagog Robotnik gospodarczy Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kucharz małej gastronomii* Kelner* Murarz* Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 1.3 Długotrwałe bezrobocie w zawodach Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie tworzony jest w oparciu o wielkość wskaźnika długotrwałego bezrobocia, wyrażonego przez iloraz zarejestrowanych osób pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy oraz zarejestrowanych ogółem. W tabeli 5 przedstawiono zestawienie zawodów generujących długotrwałe bezrobocie. Wynika z niego, iż do takich zawodów zaliczyć możemy m.in. palacza pieców zwykłych, dla którego wskaźnik długotrwałego bezrobocia wyniósł 0,8000. Nieznacznie mniejszą wartość wskaźnika otrzymano dla zawodów: szwaczka 0,6667, opiekun w domu pomocy społecznej 0,6000 czy pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0,6000. Przy tworzeniu rankingu zawodów generujących długotrwałe bezrobocie uwzględniono zawody, w których na koniec I półrocza 2013 zarejestrowanych było co najmniej 5-ciu bezrobotnych 3. 3 Wielkość tę, z braku jakichkolwiek wytycznych, przyjęto arbitralnie. Mniej liczne grupy pominięto, wychodząc z założenia, że sytuacja, w której np. 1 zarejestrowana osoba bezrobotna jest jednocześnie osobą długotrwale bezrobotną i daje wskaźnik o maksymalnej wartości, jest sytuacją mylącą. 11 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

12 Tabela 5. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Palacz pieców zwykłych 0, Szwaczka 0, Opiekun w domu pomocy społecznej* 0, Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Tokarz w metalu 0, Robotnik gospodarczy 0, Malarz budowlany 0, Sprzątaczka biurowa 0, Pozostali robotnicy przy pracach prostych w przemyśle 0, Pozostali technicy technologii żywności 0, Rolnik upraw polowych 0, Cukiernik* 0, Piekarz* 0, Pozostali szyldziarze, grawerzy i zdobnicy ceramiki, szkła i pokrewni 0, Rolnik* 0, Fryzjer* 0, Robotnik budowlany 0, Ślusarz* 0, Pakowacz 0, Formierz odlewnik 0, Elektromecha nik pojazdów samochodowy ch* 0, Robotnik drogowy 0, Technik administracji* 0, Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 0, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0, Salowa 0, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 0, Technik rolnik* 0, Kucharz* 0, Pozostali inżynierowie i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Nauczyciel nauczania początkowego 0, Hydraulik 0, Blacharz samochodowy * 0, Górnik eksploatacji podziemnej* 0, Robotnik torowy 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, Technik ekonomista* 0, Magazynier 0, Krawiec* 0, Sprzedawca* 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

13 Nazwa Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Stolarz* 0, Kelner* 0, Mechanik maszyn i urządzeń przemysłowych 0, Technik prac biurowych* 0, Dozorca 0, Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Ekonomista 0, Mechanik samochodów osobowych 0, Kucharz małej gastronomii* 0, Mechanik -operator pojazdów i maszyn rolniczych* 0, Pozostali specjaliści do spraw zarządzania i organizacji 0, Technik elektronik* 0, Technik handlowiec* 0, Pedagog 0, Inżynier budownictwa -budownictwo ogólne 0, Nauczyciel języka polskiego 0, Specjalista do spraw stosunków międzynarodowych 0, Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Technik budownictwa* 0, Asystentka stomatologiczna* 0, Mechanik maszyn i urządzeń górnictwa podziemnego 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 0, Technik mechanik* 0, Technik informatyk* 0, Stolarz budowlany 0, Pomoc kuchenna 0, Technik technologii żywności* 0, Socjolog 0, Mechanik maszyn rolniczych 0, Kierowca samochodu dostawczego 0, Kierowca samochodu ciężarowego 0, Lakiernik samochodowy 0, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 0, Murarz* 0,0667 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 13 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

14 ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE MIECHOWSKIM WEDŁUG ZAWODÓW 2.1 Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych W I półroczu 2013 r. najwięcej ofert pracy zgłoszono dla grupy zawodów Sprzedawcy i pokrewni. Oferty zatrudnienia dla tej grupy stanowiły blisko 20% ogółu zgłaszanych ofert. Ponad 10% zgłaszanych ofert stanowiły miejsca pracy dla osób z grup Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni (14,5%) oraz Pracownicy usług osobistych (13,4%). Odsetek ofert zgłaszanych w pozostałych grupach zawodów plasował się poniżej 10%. Zestawienie grup zawodów pod względem odsetka zgłaszanych ofert oraz ich stanu w końcu okresu sprawozdawczego (z wyłączeniem grupy 00) przedstawia poniższa tabela. Tabela 6. Procentowy udział ofert w poszczególnych grupach zawodów grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,3120 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0000 0,0000 1,0920 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0,1560 0, Specjaliści nauczania i wychowania 1,4041 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,7800 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0000 0,0000 0,9360 0,0000 0,3120 0, Średni personel do spraw zdrowia 1,5601 5, Średni personel do spraw biznesu i administracji 6,0842 2, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 1,8721 0, Technicy informatycy 0,1560 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 14, , Pracownicy obsługi klienta 2,9641 7, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 3,2761 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,1560 0, Pracownicy usług osobistych 13,4165 5, Sprzedawcy i pokrewni 19, , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 2,3401 2, Pracownicy usług ochrony 0,0000 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,4680 0, Leśnicy i rybacy 0,0000 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

15 grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 7, ,1579 3,2761 2, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,4680 0, Elektrycy i elektronicy 0,4680 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,4041 2,6316 1,4041 2, Monterzy 0,4680 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 4, , Pomoce domowe i sprzątaczki 1,7161 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,3120 0,0000 4,0562 2, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1,5601 2, Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,1560 0,0000 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,9360 0,0000 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 2.2 Oferty pracy w zawodach W I półroczu 2013 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie zgłoszono 644 oferty pracy/aktywizacji zawodowej. Najwięcej ofert 104, przeznaczonych było dla sprzedawców. Spora liczba ofert 87, skierowana była do techników prac biurowych. W okresie sprawozdawczym zgłoszono także 47 wolnych miejsc pracy dla robotników gospodarczych. W pozostałych zawodach liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej nie przekroczyła 20. Dane odnośnie liczby zgłaszanych w I półroczu 2013 r. ofert pracy/aktywizacji zawodowej zaprezentowano w tabeli 7. W zestawieniu pominięto zawody, w których liczba napływających ofert była niższa od 3. Tabela 7. Oferty pracy/aktywizacji zawodowej zgłoszone w I półroczu 2013 r. Nazwa Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 r. Stan na koniec okresu Sprzedawca* Technik prac biurowych* Robotnik gospodarczy Magazynier Kelner* Robotnik budowlany Brukarz Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

16 Nazwa Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2013 r. Stan na koniec okresu Kierowca samochodu ciężarowego Rejestratorka medyczna Kierowca samochodu dostawczego Pomoc kuchenna Przedstawiciel handlowy Spedytor Recepcjonista Fryzjer* Sprzątaczka biurowa Barman Monter / składacz okien Mechanik pojazdów samochodowy ch* Księgowy Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu Zbrojarz Tynkarz Technik farmaceutyczny* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kucharz* Kosmetyczka Telemarketer Sprzedawca w stacji paliw Pozostały pomocniczy personel medyczny Kierowca ciągnika siodłowego Pomocnik mleczarski Inżynier budownictwa -budownictwo ogólne Nauczyciel przedszkola Specjalista do spraw sprzedaży Agent ubezpieczeniowy Asystent osoby niepełnosprawnej* Bibliotekarz* Sprzedawca w branży spożywczej Pozostali sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Doradca klienta Asystent nauczyciela przedszkola Opiekun medyczny* Monter konstrukcji budowlanych* Kamieniarz* Mechanik samochodów osobowych Operator koparki 3 1 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 16 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

17 2.3 Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty Szansę uzyskania oferty pracy w zawodzie mierzymy za pomocą wskaźnika obliczanego jako iloraz średniej miesięcznej liczby ofert pracy, będących w dyspozycji Urzędu oraz średniego miesięcznego poziomu rejestrowanego bezrobocia. Im wyższa wartość wskaźnika tym większa możliwość znalezienia zatrudnienia w danym zawodzie. W powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie największą szansę uzyskania oferty pracy w I półroczu 2013 r. mieli technicy prac biurowych, dla których średnia miesięczna liczba ofert pracy ponad dwukrotnie przewyższyła średni miesięczny poziom bezrobocia. Ranking zawodów pod względem szansy uzyskania oferty pracy przedstawiono w tabeli 8. W zestawieniu pominięto zawody, dla których wskaźnik szansy uzyskania oferty wyniósł 0 lub MAX. Tabela 8. Ranking zawodów wg szansy uzyskania oferty Nazwa Wskaźnik szansy uzyskania oferty Nazwa Wskaźnik szansy uzyskania oferty Ślusarz* 0, Operator koparko - ładowarki 17 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze 0, Piekarz* 0, Sprzedawca* 0, Cukiernik* 0, Archiwista 0, Technik informatyk* 0, Laborant chemiczny 0, Krawiec* 0, Technik analityki medycznej 0, Szwaczka 0, Ratownik medyczny* 0, Murarz* 0, Pracownik socjalny 0, Lakiernik samochodowy 0, Pracownik do spraw osobowych 0, Tokarz w metalu 0, Wulkanizator 0, Kucharz* 0, Robotnik gospodarczy 0, Stolarz* 0, Technik farmaceutyczny* 0, Technik administracji* 0, Kelner* 0, Nauczyciel nauczania początkowego Palacz pieców zwykłych 0, Księgowy 0,2381 0, Nauczyciel przedszkola 0, Kasjer handlowy 0, Opiekun medyczny* 0, Posadzkarz* 0, Kierowca samochodu ciężarowego 0, Robotnik drogowy 0, Pomoc kuchenna 0, Mechanik pojazdów samochodowych* Blacharz samochodowy * Kierowca samochodu osobowego 0, , Kierowca samochodu dostawczego Specjalista do spraw marketingu i handlu 0,3030 0,3333 0, Dziennikarz 0,3333

18 Nazwa Wskaźnik szansy uzyskania oferty Nazwa Wskaźnik szansy uzyskania oferty Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 0, Dietetyk* 0,3333 0, Florysta* 0, Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnik magazynowy 0, Mechanik samochodów ciężarowych Sprzedawca w stacji paliw Wydawca posiłków / bufetowy 0,3333 0,3333 0, Ogrodnik* 0,3333 0, Pakowacz 0, Monter instalacji centralnego ogrzewania i ciepłej wody Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* Tokarz / frezer obrabiarek sterowanych numerycznie 0,3333 0,3333 0, Dozorca 0, Stolarz meblowy 0, Opiekun w domu pomocy społecznej* Formierz odlewnik 0, Mechanik samochodów osobowych Ogrodnik terenów zieleni 0, Operator myjni 0,3333 Pomocniczy robotnik polowy 0,3333 0, Pomocnik ciastkarza 0,3333 0, Tynkarz 0, Robotnik budowlany 0, Barman 0, Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej Pozostali pracownicy obsługi biurowej Fryzjer* 0, Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu Inżynier budownictwa -budownictwo ogólne 0, Zbrojarz 0,4167 0, Pomocnik mleczarski 0,4444 Przedstawiciel handlowy 0,5000 0, Zaopatrzeniowiec 0,6667 0, Telemarketer 0, Technik dentystyczny* 0, Sanitariusz szpitalny 0, Monter reklam 0, Elektryk* 0, Dekarz* 0, Kierowca autobusu 0, Pokojowa 0, Sprzątaczka biurowa 0, Kosmetyczka 0, Agent ubezpieczeniowy Asystent nauczyciela przedszkola Monter / składacz okien 1,0000 1,0000 1, Doradca klienta 0, Brukarz 1,0833 Technik prac Magazynier 0, ,0714 biurowych* Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 18 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

19 W I półroczu 2013 r. w powiecie miechowskim największą szansę uzyskania oferty pracy mieli bezrobotni w grupie Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni, natomiast najmniejszą (spośród grup, w których występowały oferty pracy) Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych oraz osoby nie posiadające. Tabela nr 9 przedstawia wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczony dla dużych grup zawodów. Tabela 9. Ranking dużych grup zawodów wg szansy uzyskania oferty pracy grupy Wskaźnik szansy Nazwa grupy zawodów uzyskania oferty Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Pracownicy usług ochrony 0, Leśnicy i rybacy 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0, Technicy informatycy 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Elektrycy i elektronicy 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, Monterzy 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Pracownicy usług osobistych 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

20 grupy zawodów Nazwa grupy Wskaźnik szansy uzyskania oferty Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach MAX Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 20 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

21 ANALIZA BEZROBOCIA I OFERT PRACY ZE WZGLĘDU NA SEKCJĘ PKD 3.1 Ranking bezrobotnych i ofert pracy W I półroczu 2013 r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Miechowie zarejestrowało się łącznie 907 bezrobotnych uprzednio pracujących. Ich stan na koniec badanego okresu wyniósł W tym samym okresie zgłoszono również 644 oferty pracy, a ich stan na koniec okresu wyniósł 40. Liczbę zarejestrowanych bezrobotnych i zgłoszonych ofert pracy oraz ich stan na koniec okresu w podziale na sekcje PKD przedstawia poniższa tabela. Tabela 10. Ranking bezrobotnych i ofert pracy wg sekcji PKD Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I- półroczu Bezrobotni stan na koniec okresu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu Oferty pracy stan na koniec okresu 1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo Górnictwo i wydobywanie Przetwórstwo przemysłowe Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją Budownictwo Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi Transport i gospodarka magazynowa Informacja i komunikacja Działalność finansowa i ubezpieczeniowa Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne Edukacja Opieka zdrowotna i pomoc społeczna Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją Pozostała działalność usługowa Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby Organizacje i zespoły eksterytorialne Działalność niezidentyfikowana Ogółem Sporządzono na podstawie załącznika 2 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 21 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

22 3.2 Struktura bezrobotnych i ofert pracy W I półroczu 2013 najwięcej ofert pracy/aktywizacji zawodowej zgłoszono w sekcji Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle. Oferty pracy w tej sekcji stanowiły 27,5% ogółu zgłaszanych ofert. Znacznie mniej ofert zgłoszono w sekcji Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (16,0%). Liczba wolnych miejsc pracy i miejsc aktywizacji zawodowej w pozostałych sekcjach PKD stanowiły po mniej niż 10% ogółu zgłaszanych ofert. Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle to także sekcja, w której na koniec I półrocza 2013 roku zarejestrowanych było najwięcej bezrobotnych, bo blisko 20% ogółu. Na kolejnych pozycjach pod względem liczności bezrobotnych zarejestrowanych w końcu okresu sprawozdawczego znalazły się sekcje: Przetwórstwo przemysłowe (15,4%), Budownictwo (13,2%) oraz Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne (10,3%). W pozostałych sekcjach udział bezrobotnych zarejestrowanych w końcu I półrocza nie przekroczył 10%. Strukturę bezrobotnych i ofert pracy wg sekcji PKD przedstawiono w tabeli 11. Tabela 11. Struktura bezrobotnych i ofert pracy wg sekcji PKD Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I- półroczu [% ogółu] Bezrobotni stan na koniec okresu [% ogółu] Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu [% ogółu] Oferty pracy stan na koniec okresu [% ogółu] 1. Rolnictwo, leśnictwo, łowiectwo i rybactwo 0,5513 0,5575 0,7764 0, Górnictwo i wydobywanie 0,1103 0,0697 0,0000 0, Przetwórstwo przemysłowe 14, ,4007 9,3168 7, Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz, parę wodną, gorącą wodę i powietrze do układów klimatyzacyjnych Dostawa wody, gospodarowanie ściekami i odpadami oraz działalność związana z rekultywacją 0,1103 0,2787 0,0000 0,0000 0,8820 0,4878 0,9317 5, Budownictwo 12, ,1707 8, , Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 21, , , ,0000 5,1819 4,0418 6,5217 2, Transport i gospodarka magazynowa 5,6229 4,4599 5, , Informacja i komunikacja 0,8820 0,9756 0,6211 2, Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 1,3230 1,0453 1,2422 5, Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 0,2205 0,1394 0,6211 0,0000 2,7563 1,8118 3,8820 0,0000 2,6461 2,9268 1,3975 0,0000 7, , , , Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

23 Sekcja PKD Bezrobotni zarejestrowani w I- półroczu [% ogółu] Bezrobotni stan na koniec okresu [% ogółu] Oferty pracy zgłoszone w I-półroczu [% ogółu] Oferty pracy stan na koniec okresu [% ogółu] 16. Edukacja 3,5281 4,1812 4,3478 2, Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 2,4256 2,8571 7, , Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 1,3230 1,1847 2,9503 0, Pozostała działalność usługowa 4,8512 7,7352 2,3292 0, Gospodarstwa domowe zatrudniające pracowników; gospodarstwa domowe produkujące wyroby i świadczące usługi na własne potrzeby 0,0000 0,0000 0,0000 0, Organizacje i zespoły eksterytorialne 0,0000 0,0000 0,0000 0, Działalność niezidentyfikowana 12,0176 8, Ogółem Sporządzono na podstawie załącznika 2 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 23 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

24 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Podczas analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych określa się wskaźnik intensywności nadwyżki/deficytu, który liczony jest jako iloraz średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w zawodzie w I półroczu oraz średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w I półroczu danego roku. Wartość wskaźnika poniżej 0,9 oznacza zawód nadwyżkowy, wartość pomiędzy 0,9 a 1,1 zawód zrównoważony, a powyżej 1,1 zawód deficytowy 4. W poniższej analizie przedstawiono również średnią miesięczną nadwyżkę/deficyt podaży siły roboczej obliczony jako różnica między średnią miesięczną liczbą zarejestrowanych bezrobotnych, a średnią miesięczną liczbą zgłoszonych ofert pracy. 4.1 Zawody nadwyżkowe Przez zawód nadwyżkowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie (wskaźnik<0,9). Poniżej przedstawiono ranking zawodów nadwyżkowych według intensywności wskaźnika nadwyżki (z rankingu zostały wyłączone zawody, dla których wskaźnik wyniósł 0 brak ofert pracy). Tabela 12. Ranking zawodów nadwyżkowych Nazwa Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrow anych bezrobotnych w I półroczu Średnia miesięczna nadwyżka/ deficyt podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów Ślusarz* 0,3333 9,6667 9,3333 0, Piekarz* 0,1667 4,1667 4,0000 0, Cukiernik* 0,1667 3,0000 2,8333 0, Technik informatyk* 0,1667 2,0000 1,8333 0, Krawiec* 0,3333 3,1667 2,8333 0, Lakiernik samochodowy 0,1667 1,5000 1,3333 0, Szwaczka 0,1667 1,5000 1,3333 0, Murarz* 0,3333 2,5000 2,1667 0, Kucharz* 0,6667 4,8333 4,1667 0, Stolarz* 0,3333 2,1667 1,8333 0, Nauczyciel nauczania początkowego 0,1667 1,0000 0,8333 0, Blacharz samochodowy * 0,1667 1,0000 0,8333 0, Tokarz w metalu 0,3333 2,0000 1,6667 0, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* Mechanik pojazdów samochodowych* 0,3333 1,8333 1,5000 0,1818 1,0000 5,1667 4,1667 0, Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych, Departament Rynku Pracy, Warszawa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

25 Nazwa Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrow anych bezrobotnych w I półroczu Średnia miesięczna nadwyżka/ deficyt podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów Palacz pieców zwykłych 0,1667 0,8333 0,6667 0, Robotnik drogowy 0,1667 0,8333 0,6667 0, Technik administracji* 0,3333 1,3333 1,0000 0, Florysta* 0,1667 0,6667 0,5000 0, Kasjer handlowy 0,1667 0,6667 0,5000 0, Posadzkarz* 0,1667 0,6667 0,5000 0, Kierowca samochodu osobowego 0,1667 0,6667 0,5000 0, Robotnik magazynowy 0,1667 0,6667 0,5000 0, Pakowacz 0,3333 1,1667 0,8333 0, Dozorca 0,3333 1,1667 0,8333 0, Technik dentystyczny* 0,1667 0,5000 0,3333 0, Ogrodnik terenów zieleni 0,1667 0,5000 0,3333 0, Mechanik samochodów ciężarowych Pozostali monterzy gdzie indziej niesklasyfikowani Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Mechanik samochodów osobowych Opiekun w domu pomocy społecznej* 0,1667 0,5000 0,3333 0,3333 0,1667 0,5000 0,3333 0,3333 0,1667 0,5000 0,3333 0,3333 0,5000 1,3333 0,8333 0,3750 0,3333 0,8333 0,5000 0, Formierz odlewnik 0,3333 0,8333 0,5000 0, Robotnik budowlany 2,1667 5,3333 3,1667 0, Pracownik socjalny 0,1667 0,3333 0,1667 0, Pozostali pracownicy bibliotek i informacji naukowej Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0,1667 0,3333 0,1667 0,5000 0,6667 1,3333 0,6667 0, Monter reklam 0,1667 0,3333 0,1667 0, Dekarz* 0,1667 0,3333 0,1667 0, Pokojowa 0,1667 0,3333 0,1667 0, Inżynier budownictwa - budownictwo ogólne Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 0,5000 0,8333 0,3333 0,6000 0,8333 1,3333 0,5000 0, Sprzątaczka biurowa 1,1667 1,8333 0,6667 0, Magazynier 2,6667 3,6667 1,0000 0, Fryzjer* 1,1667 1,5000 0,3333 0, Kosmetyczka 0,6667 0,8333 0,1667 0,8000 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 25 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

26 4.2 Zawody zrównoważone Mianem zrównoważonego określamy zawód, na który występuje na rynku pracy takie samo zapotrzebowanie jak liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie (wskaźnik zawiera się w przedziale od 0,9 do 1,1). Poniżej przedstawiono listę zawodów zrównoważonych na miechowskim rynku pracy. Tabela 13. Ranking zawodów zrównoważonych Nazwa Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrow anych bezrobotnych w I półroczu Średnia miesięczna nadwyżka/ deficyt podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności równowagi zawodów Sprzedawca* 17, ,5000 1,1667 0, Specjalista do spraw marketingu i handlu 0,1667 0,1667 0,0000 1, Archiwista 0,1667 0,1667 0,0000 1, Laborant chemiczny 0,1667 0,1667 0,0000 1, Technik analityki medycznej 0,1667 0,1667 0,0000 1, Dietetyk* 0,1667 0,1667 0,0000 1, Pracownik do spraw osobowych 0,1667 0,1667 0,0000 1, Robotnik gospodarczy 7,8333 7,8333 0,0000 1, Doradca klienta 0,5000 0,5000 0,0000 1, Ogrodnik* 0,3333 0,3333 0,0000 1, Stolarz meblowy 0,3333 0,3333 0,0000 1, Operator koparko - ładowarki 0,3333 0,3333 0,0000 1, Wulkanizator 0,3333 0,3333 0,0000 1,0000 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2013 r. 4.3 Zawody deficytowe Z kolei przez zawód deficytowy należy rozumieć zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie (wskaźnik powyżej 1,1). Poniższa tabela przedstawia ranking zawodów deficytowych według intensywności wskaźnika deficytu. Tabela 14. Ranking zawodów deficytowych Nazwa Kierowca samochodu dostawczego Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrow anych bezrobotnych w I półroczu Średnia miesięczna nadwyżka/ deficyt podaży siły roboczej Wskaźnik intensywności deficytu zawodów 1,6667 1,1667-0,5000 1, Nauczyciel przedszkola 0,5000 0,3333-0,1667 1, Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner ul.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 12 3.1 Zawody nadwyżkowe 12 3.2 Zawody zrównoważone 13 3.3 Zawody deficytowe 14 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Częstochowa RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w mieście Częstochowa... 5 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK P O W I A T O W Y U R ZĄ D P R A C Y W KOLE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH DLA POWIATU KOLSKIEGO ZA 2014 ROK ul. Sienkiewicza 27, 62-600 Koło, /fax. (63) 27 22 625, (63) 27 22 994 NIP: 666-106-58-96

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w 2013 roku Lubin, marzec 2014 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2013 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 maj 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 31 marzec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r.

Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. 47-200 Kędzierzyn-Koźle, ul. Anny 11 tel. 77 482 70 41 43 e-mail: opke@praca.gov.pl www.pup-kkozle.pl Informacja o sytuacji na rynku pracy wg stanu na dzień 30 czerwiec 2017r. Powiat Kędzierzyńsko-Kozielski

Bardziej szczegółowo