Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014

2 Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów). 5 Rozdział 2. Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) 9 Rozdział 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 11 2

3 WPROWADZENIE 1. Cel opracowania Wnioski sformułowane na podstawie przedstawionych informacji o aktualnym stanie bezrobocia, ofertach pracy oraz rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych posłużyć mogą jako materiały pomocne w określaniu kierunków działań lokalnych instytucji rynku pracy oraz organizacji edukacyjnych. Wartością dodaną niniejszego opracowania może być w szczególności: umożliwienie określenia kierunków szkoleń, zgodnych z zapotrzebowaniem występującym na lokalnym rynku pracy, pomoc w określeniu w jakim stopniu poziom i treść kształcenia zawodowego odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy, ułatwienie sporządzania planów działań przez instytucje i organizacje współpracujące na lokalnym rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, umożliwienie podniesienia jakości poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zarówno profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, jak i tych, na które zmniejsza się zapotrzebowanie. Informacje zawarte w powiatowym raporcie o zawodach deficytowych i nadwyżkowych mogą zostać przekazane instytucjom zainteresowanym problematyką rynku pracy, a w szczególności: staroście, wojewódzkiemu urzędowi pracy, dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, instytucjom szkoleniowym. 2. Podstawa opracowania Do podstawowych źródeł informacji, na których podstawie została opracowana niniejsza analiza, należą dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W szczególności należy tu wymienić sprawozdania MPiPS-01 oraz załączniki nr 2 i 3 do tych sprawozdań. 3

4 3. Metodologia opracowania Dane statystyczne zawarte w Rankingu pozyskane zostały na podstawie nazw grup zawodów, zawodów oraz specjalności zgodnych z Klasyfikacją zawodów i specjalności, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 760). 4

5 ROZDZIAŁ 1 ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW Według stanu na dzień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem było zarejestrowanych bezrobotnych, z czego to kobiety. W stosunku do końca roku 2013 liczba ta praktycznie nie uległa zmianie (z ewidencji Urzędu ubyły 4 osoby bezrobotne). Stopa bezrobocia dla powiatu tatrzańskiego wynosiła w czerwcu 2014 r. 13,5 %. W odniesieniu do struktury bezrobocia w układzie wielkich grup zawodowych stwierdzić należy, iż w rejestrach PUP w Zakopanem dominują przedstawiciele grupy zawodowej pracowników usług osobistych i sprzedawców (900 bezrobotnych), robotników przemysłowych i rzemieślników (789 zarejestrowanych) oraz techników i innego średniego personelu (421 zarejestrowanych). 859 bezrobotnych zakwalifikowano do grupy bez zawodu. Wykres 1. Struktura bezrobocia w układzie wielkich grup zawodowych 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 - Specjaliści 3 - Technicy i inny średni personel 4 - Pracownicy biurowi 5 - Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 9 - Pracownicy przy pracach prostych 5

6 Przy zastosowaniu podziału bezrobotnych na poszczególne zawody największą liczbę zarejestrowanych można wskazać w przypadku sprzedawców (369), kucharzy (121), robotników budowlanych (106) oraz kelnerów (95). Tabela 1. Bezrobotni ogółem wg zawodów na dzień Bezrobotni Nazwa zawodu zawodu ogółem 1 "522301" Sprzedawca* "512001" Kucharz* "931301" Robotnik budowlany "513101" Kelner* 95 5 "311204" Technik budownictwa* 88 6 "752205" Stolarz* 82 7 "941201" Pomoc kuchenna 72 8 "512002" Kucharz małej gastronomii* 70 9 "514101" Fryzjer* "422402" Technik hotelarstwa* "515303" Robotnik gospodarczy "753105" Krawiec* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "411004" Technik prac biurowych* "422602" Recepcjonista "711202" Murarz* "432103" Magazynier "722204" Ślusarz* "911203" Pokojowa "513202" Barman "331403" Technik ekonomista* "832203" Kierowca samochodu osobowego "723105" Mechanik samochodów osobowych "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "721306" Blacharz samochodowy* "751204" Piekarz* "711502" Cieśla szalunkowy "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "751201" Cukiernik* "343204" Plastyk* "712601" Hydraulik "713203" Lakiernik samochodowy "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "741103" Elektryk* 22 6

7 Struktura bezrobotnych kobiet wskazuje na to, że najwięcej wśród nich jest zakwalifikowanych do zawodów: sprzedawcy (304), kelnera (78), kucharza (72) oraz pomocy kuchennej (63). Tabela 2. Bezrobotne kobiety wg zawodów na dzień Bezrobotne Nazwa zawodu zawodu kobiety 1 "522301" Sprzedawca* "513101" Kelner* 78 3 "512001" Kucharz* 72 4 "941201" Pomoc kuchenna 63 5 "514101" Fryzjer* 52 6 "753105" Krawiec* 43 7 "422402" Technik hotelarstwa* 38 8 "422602" Recepcjonista 33 9 "911203" Pokojowa "411004" Technik prac biurowych* "512002" Kucharz małej gastronomii* "513202" Barman "331403" Technik ekonomista* "911207" Sprzątaczka biurowa "343204" Plastyk* "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "731809" Tkacz "751201" Cukiernik* "314490" Pozostali technicy technologii żywności "731802" Dziewiarz "331301" Księgowy "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne "311204" Technik budownictwa* 9 24 "523001" Kasjer biletowy 9 25 "222101" Pielęgniarka 8 26 "311924" Technik technologii odzieży* 8 27 "515303" Robotnik gospodarczy 7 28 "422103" Technik obsługi turystycznej* 7 29 "334306" Technik administracji* 7 30 "432103" Magazynier 6 31 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 6 32 "314407" Technik technologii żywności - produkcja piekarskociastkarska 6 33 "522305" Technik handlowiec* 6 34 "314202" Technik architektury krajobrazu* 6 35 "911206" Salowa 6 36 "412001" Sekretarka 6 7

8 Wśród zarejestrowanych jako bezrobotni mężczyzn dominują osoby o zawodach: robotnika budowlanego (106), stolarza (82) oraz technika budownictwa (79). Tabela 3. Bezrobotni mężczyźni wg zawodów na dzień Bezrobotni Nazwa zawodu zawodu mężczyźni 1 "931301" Robotnik budowlany "752205" Stolarz* 82 3 "311204" Technik budownictwa* 79 4 "522301" Sprzedawca* 65 5 "512001" Kucharz* 49 6 "512002" Kucharz małej gastronomii* 45 7 "515303" Robotnik gospodarczy 40 8 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 40 9 "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "832203" Kierowca samochodu osobowego "432103" Magazynier "723105" Mechanik samochodów osobowych "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "721306" Blacharz samochodowy* "711502" Cieśla szalunkowy "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "751204" Piekarz* "712601" Hydraulik "713203" Lakiernik samochodowy "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "741103" Elektryk* "351203" Technik informatyk* "711501" Cieśla* "962902" Dozorca "713101" Malarz - tapeciarz* "513101" Kelner* "818206" Palacz kotłów parowych "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "311209" Technik urządzeń sanitarnych* "752290" Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 15 8

9 ROZDZIAŁ 2 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem w I półroczu 2014 roku wpłynęły łącznie 202 oferty pracy, z czego liczba ofert pracy niesubsydiowanej wyniosła 79. Analizując zgłaszane w I półroczu 2014 roku oferty pracy pod względem sekcji działalności PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) stwierdzić należy, że największa ich ilość napłynęła z administracji publicznej, handlu, działalności dotyczącej zakwaterowania i usług gastronomicznych oraz kultury, rozrywki i rekreacji. Proporcja ta w zasadzie odpowiada strukturze podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem. Tabela 4. Zgłoszone w I półroczu 2014 roku oferty pracy według sekcji PKD Oferty pracy Sekcja PKD zgłoszone w I- półroczu Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 53 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 40 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9 Budownictwo 7 Przetwórstwo przemysłowe 6 Transport i gospodarka magazynowa 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 Pozostała działalność usługowa 4 Informacja i komunikacja 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 Edukacja 2 Ogółem 202 Biorąc pod uwagę strukturę ofert pracy w układzie elementarnych grup zawodowych stwierdzić należy, że zgłaszający się do PUP w Zakopanem pracodawcy poszukiwali przede wszystkim pracowników do pracy związanej ze sprzedażą oraz wykonywaniem czynności biurowych (przede wszystkim w zakresie odbywania staży). 9

10 Tabela 5. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku według zawodów zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu 1 "522301" Sprzedawca* 30 2 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 28 3 "513101" Kelner* 7 4 "512001" Kucharz* 6 5 "931205" Robotnik drogowy 6 6 "412001" Sekretarka 5 7 "621090" Pozostali robotnicy leśni i pokrewni 5 8 "961301" Robotnik oczyszczania miasta 5 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 9 "441990" niesklasyfikowani 4 10 "515303" Robotnik gospodarczy 4 11 "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 4 12 "228301" Fizjoterapeuta 3 13 "331301" Księgowy 3 14 "333105" Spedytor 3 15 "431101" Asystent do spraw księgowości 3 16 "514101" Fryzjer* 3 17 "833101" Kierowca autobusu 3 18 "911203" Pokojowa 3 19 "941201" Pomoc kuchenna 3 20 "961302" Robotnik placowy 3 10

11 ROZDZIAŁ 3 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Podstawowym celem, któremu ma służyć ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest próba wskazania, na które zawody istnieje popyt na lokalnym rynku pracy, a które z nich występują w stopniu nadwyżkowym. Na podstawie zaleceń metodycznych, opracowanych przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy uznano, że monitoring zawodów stanowi proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Wyjaśnienia wymaga także przyjęta definicja zawodu deficytowego i nadwyżkowego. Za zawód deficytowy uznany został zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawodem nadwyżkowym określa się zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących w nim pracy. Dla stwierdzenia, który zawód ma cechy nadwyżkowego lub deficytowego, kluczowe znaczenie ma przyjęty dla celów Rankingu wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Oznacza on stosunek liczby zgłoszonych ofert pracy w okresie sprawozdawczym do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym samym czasie w danym zawodzie. W zaleceniach metodycznych do monitoringu zawodów określono, że zawody, dla których proporcja ta jest mniejsza niż 0,9, należą do zawodów nadwyżkowych. W przypadku, gdy wskaźnik ten jest większy niż 1,1, zawód uważa się za deficytowy, czyli na lokalnym rynku pracy występuje nadwyżka ofert w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Zawarta poniżej tabela zawiera ranking dużych grup zawodów, ze względu na wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. 11

12 Tabela 6. Ranking dużych grup zawodów wg stanu na dzień grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "62" Leśnicy i rybacy 2,5 2 "61" Rolnicy produkcji towarowej 2 3 "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 1,25 4 "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 1, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1 6 "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,25 11 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,24 12 "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, "35" Technicy informatycy 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,1 25 "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,1 26 "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0 33 "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0 34 "82" Monterzy 0 35 "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 36 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0 37 "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0 12

13 38 "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0 Poniższe tabele przedstawiają wszystkie zawody deficytowe i zrównoważone, według stanu na 30 czerwiec 2014 roku. Tabela 7. Zawody o maksymalnej wartości wskaźnika w I półroczu 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodu Nazwa zawodu (deficytu) zawodów 1 "122102" Kierownik działu sprzedaży MAX 2 "214106" Logistyk MAX Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i 3 "216505" satelitarne MAX 4 "221101" Lekarz MAX Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i 5 "235914" opiekuńczych MAX 6 "243103" Menedżer produktu MAX 7 "261103" Radca prawny MAX 8 "321402" Technik dentystyczny* MAX 9 "325907" Terapeuta zajęciowy* MAX 10 "333105" Spedytor MAX 11 "334402" Sekretarka medyczna MAX 12 "335203" Urzędnik podatkowy MAX 13 "335390" Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych MAX 14 "335908" Inspektor sanitarny MAX 15 "341202" Opiekun osoby starszej* MAX 16 "343302" Pracownik galerii / muzeum MAX 17 "343912" Realizator światła MAX 18 "422603" Rejestratorka medyczna MAX 19 "441403" Technik archiwista* MAX Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 20 "441990" niesklasyfikowani MAX 21 "522302" Sprzedawca w branży mięsnej MAX 22 "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej MAX 23 "531102" Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych MAX 24 "541907" Strażnik leśny MAX 25 "621090" Pozostali robotnicy leśni i pokrewni MAX 26 "712204" Posadzkarz* MAX Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń 27 "742190" elektronicznych MAX 28 "815702" Pracownik pralni chemicznej MAX 29 "931205" Robotnik drogowy MAX 30 "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food MAX 31 "961301" Robotnik oczyszczania miasta MAX 13

14 Tabela 8. Zawody deficytowe w I półroczu 2014 roku zawodu Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu nadwyżki (deficytu) zawodów Pozostali pracownicy obsługi biurowej 2, "411090" 2 "243107" Specjalista do spraw reklamy 2 3 "325402" Technik masażysta* 2 4 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 2 5 "412001" Sekretarka 1, "431101" Asystent do spraw księgowości 1,5 7 "961302" Robotnik placowy 1,5 Tabela 9. Zawody zrównoważone w I półroczu 2014 r. zawodu Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu nadwyżki (deficytu) zawodów Grafik komputerowy DTP 1 1 "216601" 2 "262101" Archiwista 1 3 "343301" Bibliotekarz* 1 4 "422401" Recepcjonista hotelowy 1 5 "711601" Brukarz 1 Tabela 10. Zawody nadwyżkowe w I półroczu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,5 2 "334306" Technik administracji* 0,5 3 "811104" Operator koparki 0,5 4 "833101" Kierowca autobusu 0,5 5 "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 0,4 6 "228301" Fizjoterapeuta 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "411001" Administrator nieruchomości 0,

15 9 "711101" Konserwator budynków 0, "911203" Pokojowa 0, "331301" Księgowy 0,3 12 "263102" Ekonomista 0,25 13 "311504" Technik mechanik* 0,25 14 "422103" Technik obsługi turystycznej* 0,25 15 "962903" Parkingowy 0,25 16 "515303" Robotnik gospodarczy 0, "222101" Pielęgniarka 0,2 18 "332203" Przedstawiciel handlowy 0,2 19 "513101" Kelner* 0, "522301" Sprzedawca* 0, "541306" Portier 0, "514101" Fryzjer* 0,15 23 "753105" Krawiec* 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "351203" Technik informatyk* 0, "512001" Kucharz* 0, "422602" Recepcjonista 0, "941201" Pomoc kuchenna 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, "432103" Magazynier 0, "752205" Stolarz* 0, "931301" Robotnik budowlany 0,0263 Dla pełniejszego zdiagnozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy przydatnym wydaje się być ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie tatrzańskim. Podstawowe kryterium, które posłużyło przy tworzeniu tego rankingu, stanowi wskaźnik długotrwałego bezrobocia, który obliczany jest na podstawie stosunku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, według stanu na koniec czerwca 2014 roku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na Poniższa tabela przedstawia ten ranking w układzie dużych grup zawodowych. Tabela 11. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w układzie dużych grup zawodowych grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1 2 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,6 15

16 4 "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,6 5 "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,5 11 "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,5 12 "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,4 25 "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "35" Technicy informatycy 0,28 30 "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,28 31 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,25 33 "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0,

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Sporządziła : Natalia Paczewska Doradca zawodowy Sulęcin-październik 2014

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2011 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2012 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 ROKU Wałbrzych, marzec 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2012 r. Cel opracowania,

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2011 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2011 CZĘŚĆ II Gliwice 2012 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W SULĘCINIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SULĘCIŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU Sporządziła : Anna Rekut Doradca zawodowy I stopnia Sulęcin-październik 2011

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku. Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov. Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: gdma@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2013 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety

T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku. absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu. ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według zawodów w powiecie zgierskim Stan w końcu 2006 roku w tym Kod Bezrobotni L.p. Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W II PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Powiatowy Urząd Pracy w Przysusze ul. Szkolna 7 26-400 Przysucha MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA I PÓŁROCZE 2014 r. Przysucha, październik 2014r. SPIS TREŚCI Wstęp..3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2010 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2010 CZĘŚĆ II Gliwice 2011 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo