Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014

2 Spis treści Wprowadzenie Rozdział 1. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów). 5 Rozdział 2. Analiza ofert pracy wg zawodów (grup zawodów) 9 Rozdział 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych. 11 2

3 WPROWADZENIE 1. Cel opracowania Wnioski sformułowane na podstawie przedstawionych informacji o aktualnym stanie bezrobocia, ofertach pracy oraz rankingu zawodów deficytowych i nadwyżkowych posłużyć mogą jako materiały pomocne w określaniu kierunków działań lokalnych instytucji rynku pracy oraz organizacji edukacyjnych. Wartością dodaną niniejszego opracowania może być w szczególności: umożliwienie określenia kierunków szkoleń, zgodnych z zapotrzebowaniem występującym na lokalnym rynku pracy, pomoc w określeniu w jakim stopniu poziom i treść kształcenia zawodowego odpowiada potrzebom lokalnego rynku pracy, ułatwienie sporządzania planów działań przez instytucje i organizacje współpracujące na lokalnym rynku pracy w zakresie przeciwdziałania bezrobociu, umożliwienie podniesienia jakości poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie zarówno profesji poszukiwanych przez lokalnych pracodawców, jak i tych, na które zmniejsza się zapotrzebowanie. Informacje zawarte w powiatowym raporcie o zawodach deficytowych i nadwyżkowych mogą zostać przekazane instytucjom zainteresowanym problematyką rynku pracy, a w szczególności: staroście, wojewódzkiemu urzędowi pracy, dyrektorom szkół ponadgimnazjalnych, instytucjom szkoleniowym. 2. Podstawa opracowania Do podstawowych źródeł informacji, na których podstawie została opracowana niniejsza analiza, należą dane zgromadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem, dotyczące osób bezrobotnych oraz zgłoszonych ofert pracy według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). W szczególności należy tu wymienić sprawozdania MPiPS-01 oraz załączniki nr 2 i 3 do tych sprawozdań. 3

4 3. Metodologia opracowania Dane statystyczne zawarte w Rankingu pozyskane zostały na podstawie nazw grup zawodów, zawodów oraz specjalności zgodnych z Klasyfikacją zawodów i specjalności, zawartą w Rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 roku w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (t.j. Dz. U. 2014, poz. 760). 4

5 ROZDZIAŁ 1 ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW Według stanu na dzień w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zakopanem było zarejestrowanych bezrobotnych, z czego to kobiety. W stosunku do końca roku 2013 liczba ta praktycznie nie uległa zmianie (z ewidencji Urzędu ubyły 4 osoby bezrobotne). Stopa bezrobocia dla powiatu tatrzańskiego wynosiła w czerwcu 2014 r. 13,5 %. W odniesieniu do struktury bezrobocia w układzie wielkich grup zawodowych stwierdzić należy, iż w rejestrach PUP w Zakopanem dominują przedstawiciele grupy zawodowej pracowników usług osobistych i sprzedawców (900 bezrobotnych), robotników przemysłowych i rzemieślników (789 zarejestrowanych) oraz techników i innego średniego personelu (421 zarejestrowanych). 859 bezrobotnych zakwalifikowano do grupy bez zawodu. Wykres 1. Struktura bezrobocia w układzie wielkich grup zawodowych 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 2 - Specjaliści 3 - Technicy i inny średni personel 4 - Pracownicy biurowi 5 - Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń 9 - Pracownicy przy pracach prostych 5

6 Przy zastosowaniu podziału bezrobotnych na poszczególne zawody największą liczbę zarejestrowanych można wskazać w przypadku sprzedawców (369), kucharzy (121), robotników budowlanych (106) oraz kelnerów (95). Tabela 1. Bezrobotni ogółem wg zawodów na dzień Bezrobotni Nazwa zawodu zawodu ogółem 1 "522301" Sprzedawca* "512001" Kucharz* "931301" Robotnik budowlany "513101" Kelner* 95 5 "311204" Technik budownictwa* 88 6 "752205" Stolarz* 82 7 "941201" Pomoc kuchenna 72 8 "512002" Kucharz małej gastronomii* 70 9 "514101" Fryzjer* "422402" Technik hotelarstwa* "515303" Robotnik gospodarczy "753105" Krawiec* "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* "411004" Technik prac biurowych* "422602" Recepcjonista "711202" Murarz* "432103" Magazynier "722204" Ślusarz* "911203" Pokojowa "513202" Barman "331403" Technik ekonomista* "832203" Kierowca samochodu osobowego "723105" Mechanik samochodów osobowych "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "721306" Blacharz samochodowy* "751204" Piekarz* "711502" Cieśla szalunkowy "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "751201" Cukiernik* "343204" Plastyk* "712601" Hydraulik "713203" Lakiernik samochodowy "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "741103" Elektryk* 22 6

7 Struktura bezrobotnych kobiet wskazuje na to, że najwięcej wśród nich jest zakwalifikowanych do zawodów: sprzedawcy (304), kelnera (78), kucharza (72) oraz pomocy kuchennej (63). Tabela 2. Bezrobotne kobiety wg zawodów na dzień Bezrobotne Nazwa zawodu zawodu kobiety 1 "522301" Sprzedawca* "513101" Kelner* 78 3 "512001" Kucharz* 72 4 "941201" Pomoc kuchenna 63 5 "514101" Fryzjer* 52 6 "753105" Krawiec* 43 7 "422402" Technik hotelarstwa* 38 8 "422602" Recepcjonista 33 9 "911203" Pokojowa "411004" Technik prac biurowych* "512002" Kucharz małej gastronomii* "513202" Barman "331403" Technik ekonomista* "911207" Sprzątaczka biurowa "343204" Plastyk* "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej "731809" Tkacz "751201" Cukiernik* "314490" Pozostali technicy technologii żywności "731802" Dziewiarz "331301" Księgowy "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne "311204" Technik budownictwa* 9 24 "523001" Kasjer biletowy 9 25 "222101" Pielęgniarka 8 26 "311924" Technik technologii odzieży* 8 27 "515303" Robotnik gospodarczy 7 28 "422103" Technik obsługi turystycznej* 7 29 "334306" Technik administracji* 7 30 "432103" Magazynier 6 31 "322002" Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 6 32 "314407" Technik technologii żywności - produkcja piekarskociastkarska 6 33 "522305" Technik handlowiec* 6 34 "314202" Technik architektury krajobrazu* 6 35 "911206" Salowa 6 36 "412001" Sekretarka 6 7

8 Wśród zarejestrowanych jako bezrobotni mężczyzn dominują osoby o zawodach: robotnika budowlanego (106), stolarza (82) oraz technika budownictwa (79). Tabela 3. Bezrobotni mężczyźni wg zawodów na dzień Bezrobotni Nazwa zawodu zawodu mężczyźni 1 "931301" Robotnik budowlany "752205" Stolarz* 82 3 "311204" Technik budownictwa* 79 4 "522301" Sprzedawca* 65 5 "512001" Kucharz* 49 6 "512002" Kucharz małej gastronomii* 45 7 "515303" Robotnik gospodarczy 40 8 "723103" Mechanik pojazdów samochodowych* 40 9 "711202" Murarz* "722204" Ślusarz* "832203" Kierowca samochodu osobowego "432103" Magazynier "723105" Mechanik samochodów osobowych "741203" Elektromechanik pojazdów samochodowych* "721306" Blacharz samochodowy* "711502" Cieśla szalunkowy "712604" Monter instalacji i urządzeń sanitarnych* "751204" Piekarz* "712601" Hydraulik "713203" Lakiernik samochodowy "723190" Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych "741103" Elektryk* "351203" Technik informatyk* "711501" Cieśla* "962902" Dozorca "713101" Malarz - tapeciarz* "513101" Kelner* "818206" Palacz kotłów parowych "833203" Kierowca samochodu ciężarowego "311209" Technik urządzeń sanitarnych* "752290" Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 15 8

9 ROZDZIAŁ 2 ANALIZA OFERT PRACY WEDŁUG ZAWODÓW Do Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem w I półroczu 2014 roku wpłynęły łącznie 202 oferty pracy, z czego liczba ofert pracy niesubsydiowanej wyniosła 79. Analizując zgłaszane w I półroczu 2014 roku oferty pracy pod względem sekcji działalności PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) stwierdzić należy, że największa ich ilość napłynęła z administracji publicznej, handlu, działalności dotyczącej zakwaterowania i usług gastronomicznych oraz kultury, rozrywki i rekreacji. Proporcja ta w zasadzie odpowiada strukturze podmiotów gospodarczych, funkcjonujących na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Zakopanem. Tabela 4. Zgłoszone w I półroczu 2014 roku oferty pracy według sekcji PKD Oferty pracy Sekcja PKD zgłoszone w I- półroczu Administracja publiczna i obrona narodowa; obowiązkowe zabezpieczenia społeczne 53 Handel hurtowy i detaliczny; naprawa pojazdów samochodowych, włączając motocykle 40 Działalność związana z zakwaterowaniem i usługami gastronomicznymi 18 Działalność związana z kulturą, rozrywką i rekreacją 18 Opieka zdrowotna i pomoc społeczna 16 Działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca 14 Działalność profesjonalna, naukowa i techniczna 9 Budownictwo 7 Przetwórstwo przemysłowe 6 Transport i gospodarka magazynowa 6 Działalność związana z obsługą rynku nieruchomości 5 Pozostała działalność usługowa 4 Informacja i komunikacja 2 Działalność finansowa i ubezpieczeniowa 2 Edukacja 2 Ogółem 202 Biorąc pod uwagę strukturę ofert pracy w układzie elementarnych grup zawodowych stwierdzić należy, że zgłaszający się do PUP w Zakopanem pracodawcy poszukiwali przede wszystkim pracowników do pracy związanej ze sprzedażą oraz wykonywaniem czynności biurowych (przede wszystkim w zakresie odbywania staży). 9

10 Tabela 5. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku według zawodów zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I- półroczu 1 "522301" Sprzedawca* 30 2 "411090" Pozostali pracownicy obsługi biurowej 28 3 "513101" Kelner* 7 4 "512001" Kucharz* 6 5 "931205" Robotnik drogowy 6 6 "412001" Sekretarka 5 7 "621090" Pozostali robotnicy leśni i pokrewni 5 8 "961301" Robotnik oczyszczania miasta 5 Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 9 "441990" niesklasyfikowani 4 10 "515303" Robotnik gospodarczy 4 11 "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food 4 12 "228301" Fizjoterapeuta 3 13 "331301" Księgowy 3 14 "333105" Spedytor 3 15 "431101" Asystent do spraw księgowości 3 16 "514101" Fryzjer* 3 17 "833101" Kierowca autobusu 3 18 "911203" Pokojowa 3 19 "941201" Pomoc kuchenna 3 20 "961302" Robotnik placowy 3 10

11 ROZDZIAŁ 3 ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Podstawowym celem, któremu ma służyć ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest próba wskazania, na które zawody istnieje popyt na lokalnym rynku pracy, a które z nich występują w stopniu nadwyżkowym. Na podstawie zaleceń metodycznych, opracowanych przez Departament Rynku Pracy w Ministerstwie Gospodarki i Pracy uznano, że monitoring zawodów stanowi proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy w przekroju terytorialno zawodowym oraz formułowania na tej podstawie ocen, wniosków i krótkotrwałych prognoz niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemów: szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. Wyjaśnienia wymaga także przyjęta definicja zawodu deficytowego i nadwyżkowego. Za zawód deficytowy uznany został zawód, na który występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie. Zawodem nadwyżkowym określa się zawód, na który występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących w nim pracy. Dla stwierdzenia, który zawód ma cechy nadwyżkowego lub deficytowego, kluczowe znaczenie ma przyjęty dla celów Rankingu wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. Oznacza on stosunek liczby zgłoszonych ofert pracy w okresie sprawozdawczym do liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tym samym czasie w danym zawodzie. W zaleceniach metodycznych do monitoringu zawodów określono, że zawody, dla których proporcja ta jest mniejsza niż 0,9, należą do zawodów nadwyżkowych. W przypadku, gdy wskaźnik ten jest większy niż 1,1, zawód uważa się za deficytowy, czyli na lokalnym rynku pracy występuje nadwyżka ofert w stosunku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych. Zawarta poniżej tabela zawiera ranking dużych grup zawodów, ze względu na wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów. 11

12 Tabela 6. Ranking dużych grup zawodów wg stanu na dzień grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "62" Leśnicy i rybacy 2,5 2 "61" Rolnicy produkcji towarowej 2 3 "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 1,25 4 "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 1, "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 1 6 "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0,25 11 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0,24 12 "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0, "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, "35" Technicy informatycy 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,1 25 "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,1 26 "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0 33 "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0 34 "82" Monterzy 0 35 "63" Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0 36 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0 37 "25" Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0 12

13 38 "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0 Poniższe tabele przedstawiają wszystkie zawody deficytowe i zrównoważone, według stanu na 30 czerwiec 2014 roku. Tabela 7. Zawody o maksymalnej wartości wskaźnika w I półroczu 2014 r. Wskaźnik intensywności nadwyżki zawodu Nazwa zawodu (deficytu) zawodów 1 "122102" Kierownik działu sprzedaży MAX 2 "214106" Logistyk MAX Inżynier geodeta - geodezyjne pomiary podstawowe i 3 "216505" satelitarne MAX 4 "221101" Lekarz MAX Wychowawca w placówkach oświatowych, wychowawczych i 5 "235914" opiekuńczych MAX 6 "243103" Menedżer produktu MAX 7 "261103" Radca prawny MAX 8 "321402" Technik dentystyczny* MAX 9 "325907" Terapeuta zajęciowy* MAX 10 "333105" Spedytor MAX 11 "334402" Sekretarka medyczna MAX 12 "335203" Urzędnik podatkowy MAX 13 "335390" Pozostali urzędnicy do spraw świadczeń społecznych MAX 14 "335908" Inspektor sanitarny MAX 15 "341202" Opiekun osoby starszej* MAX 16 "343302" Pracownik galerii / muzeum MAX 17 "343912" Realizator światła MAX 18 "422603" Rejestratorka medyczna MAX 19 "441403" Technik archiwista* MAX Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej 20 "441990" niesklasyfikowani MAX 21 "522302" Sprzedawca w branży mięsnej MAX 22 "522303" Sprzedawca w branży przemysłowej MAX 23 "531102" Opiekun dzieci na przejściach dla pieszych MAX 24 "541907" Strażnik leśny MAX 25 "621090" Pozostali robotnicy leśni i pokrewni MAX 26 "712204" Posadzkarz* MAX Pozostali monterzy elektronicy i serwisanci urządzeń 27 "742190" elektronicznych MAX 28 "815702" Pracownik pralni chemicznej MAX 29 "931205" Robotnik drogowy MAX 30 "941101" Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food MAX 31 "961301" Robotnik oczyszczania miasta MAX 13

14 Tabela 8. Zawody deficytowe w I półroczu 2014 roku zawodu Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu nadwyżki (deficytu) zawodów Pozostali pracownicy obsługi biurowej 2, "411090" 2 "243107" Specjalista do spraw reklamy 2 3 "325402" Technik masażysta* 2 4 "611306" Ogrodnik terenów zieleni 2 5 "412001" Sekretarka 1, "431101" Asystent do spraw księgowości 1,5 7 "961302" Robotnik placowy 1,5 Tabela 9. Zawody zrównoważone w I półroczu 2014 r. zawodu Wskaźnik intensywności Nazwa zawodu nadwyżki (deficytu) zawodów Grafik komputerowy DTP 1 1 "216601" 2 "262101" Archiwista 1 3 "343301" Bibliotekarz* 1 4 "422401" Recepcjonista hotelowy 1 5 "711601" Brukarz 1 Tabela 10. Zawody nadwyżkowe w I półroczu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów 1 "233008" Nauczyciel języka angielskiego 0,5 2 "334306" Technik administracji* 0,5 3 "811104" Operator koparki 0,5 4 "833101" Kierowca autobusu 0,5 5 "911290" Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne 0,4 6 "228301" Fizjoterapeuta 0, "243106" Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, "411001" Administrator nieruchomości 0,

15 9 "711101" Konserwator budynków 0, "911203" Pokojowa 0, "331301" Księgowy 0,3 12 "263102" Ekonomista 0,25 13 "311504" Technik mechanik* 0,25 14 "422103" Technik obsługi turystycznej* 0,25 15 "962903" Parkingowy 0,25 16 "515303" Robotnik gospodarczy 0, "222101" Pielęgniarka 0,2 18 "332203" Przedstawiciel handlowy 0,2 19 "513101" Kelner* 0, "522301" Sprzedawca* 0, "541306" Portier 0, "514101" Fryzjer* 0,15 23 "753105" Krawiec* 0, "723105" Mechanik samochodów osobowych 0, "351203" Technik informatyk* 0, "512001" Kucharz* 0, "422602" Recepcjonista 0, "941201" Pomoc kuchenna 0, "832203" Kierowca samochodu osobowego 0, "432103" Magazynier 0, "752205" Stolarz* 0, "931301" Robotnik budowlany 0,0263 Dla pełniejszego zdiagnozowania sytuacji na lokalnym rynku pracy przydatnym wydaje się być ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w powiecie tatrzańskim. Podstawowe kryterium, które posłużyło przy tworzeniu tego rankingu, stanowi wskaźnik długotrwałego bezrobocia, który obliczany jest na podstawie stosunku liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy, według stanu na koniec czerwca 2014 roku do liczby zarejestrowanych bezrobotnych według stanu na Poniższa tabela przedstawia ten ranking w układzie dużych grup zawodowych. Tabela 11. Ranking zawodów generujących długotrwałe bezrobocie w układzie dużych grup zawodowych grupy zawodów Nazwa grupy zawodów Wskaźnik długotrwałego bezrobocia 1 "92" Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 1 2 "12" Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, "61" Rolnicy produkcji towarowej 0,6 15

16 4 "53" Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,6 5 "93" Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, "91" Pomoce domowe i sprzątaczki 0, "73" Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, "96" Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, "83" Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, "14" Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0,5 11 "81" Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0,5 12 "43" Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, "72" Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, "44" Pozostali pracownicy obsługi biura 0, "75" Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, "41" Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, "74" Elektrycy i elektronicy 0, "71" Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, "51" Pracownicy usług osobistych 0, "32" Średni personel do spraw zdrowia 0, "94" Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, "52" Sprzedawcy i pokrewni 0, "54" Pracownicy usług ochrony 0, "34" Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,4 25 "42" Pracownicy obsługi klienta 0, "31" Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, "33" Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, "26" Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, "35" Technicy informatycy 0,28 30 "22" Specjaliści do spraw zdrowia 0,28 31 "24" Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, "13" Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,25 33 "21" Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, "23" Specjaliści nauczania i wychowania 0,

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy W Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W 2011 ROKU Marzec 2012 SPIS TREŚCI I.Wstęp.... 3 1. Cel opracowania.. 3 2. Podstawa opracowania..... 3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Część diagnostyczna 2013 rok. 1 S t r o n a Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2013 CZĘŚĆ I - DIAGNOSTYCZNA 1 S t r o n a SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP... 3 Struktura bezrobotnych w powiecie częstochowskim...

Bardziej szczegółowo

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego

Badanie ankietowe pracodawców województwa kujawsko-pomorskiego Zmiany w zatrudnieniu w perspektywie pięcioletniej - prognozy ankietowanych pracodawców Toruń, 4 kwietnia 2013 roku. Spotkanie z pracownikami PUP realizującymi badania pracodawców w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie częstochowskim RAPORT ZA ROK 2014 CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Monitoring opracowany przez: Konsorcjum badawcze: Lider konsorcjum: ALSTAT Aleksandra Langner

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I-półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLENICKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Myślenice, październik 2013r. Spis treści Spis treści... 2 I. WSTĘP... 3 1. Cel opracowania raportu... 3 2.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU. Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LWÓWECKIM W 2011 ROKU Urząd Pracy Lwówek Śląski, marzec 2012 1 SPIS TREŚCI 1.Wstęp.........3 2.Analiza bezrobocia wg grup zawodów 2.1. Analiza struktury

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin

2014 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin. Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Miejski Urząd Pracy w Lublinie ul. Niecała 14 20-080 Lublin Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Lublin 2014 r. Lublin, marzec 2015 r. Spis treści WSTĘP...2 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. J. Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 92 42, e-mail: wano@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I PÓŁROCZU 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku

POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU. MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W JAROSŁAWIU Dział ds. Pośrednictwa i Kontaktów z Pracodawcami MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROSŁAWSKIM w 2009 roku JAROSŁAW marzec 2010

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU m a r z e c 2 0 1 2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 59-800 Lubań ul. Lwówecka 10 telefon (75) 722-2548; 722-3519; fax 722-3278 www.pupluban.pl ; e-mail: pup@powiatluban.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, październik 2014r. Spis treści Wstęp.....3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA MARZEC 2015 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 Analiza bezrobocia i struktura osób bezrobotnych... 5 1.1 Analiza bezrobocia...5

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2012 ROKU m a r z e c 2 0 1 3 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za II półrocze 2010 roku Stalowa Wola, marzec 2011 r. Spis treści Wstęp.3 I. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4

Wstęp... 3. 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 Powiatowy Urząd Pracy w Nysie MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM stan na koniec 2012 roku 2013 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 31 grudnia 2012 roku... 4 1. 1. Poziom

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie toruńskim w okresie od stycznia do czerwca 2013 r. Redaktor prowadzący: Paweł Jaroniak Redaktor techniczny: Paweł Banasiak Korekta: Zespół Projekt

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2012 ROK MARZEC 2013 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE POMORSKIM RAPORT 2009 r. Gdańsk, kwiecień 2010 r. Raport opracowano w Zespole Badań i Analiz Wojewódzkiego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY W ELBLĄGU ul. Saperów 24, 82-300 Elbląg 55/237 67 00, fax. 55 237 67 99, e-mail: olel@up.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ELBLĄSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W CZĘSTOCHOWIE Kraków 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK MARZEC 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych. w powiecie grudziądzkim ziemskim. w 2006 roku w 2006 roku Grudziądz, kwiecień 2007 1 Spis treści Wstęp... 3 Część diagnostyczna... 4 Struktura bezrobotnych... 4 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 6 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU. Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOTARSKIM W 2014 ROKU Opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy Nowy Targ, marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 2 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW (GRUP

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Iławie. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Powiatowy Urząd Pracy w Iławie Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie iławskim w 2013 roku Iława 2014 Spis treści: 1. Wstęp 2. Analiza bezrobotnych według zawodów / grup zawodów 2.1 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŁOBRZEGU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŁOBRZESKIM / cz. II raportu za II półrocze 2010 r. / Kołobrzeg, lipiec 2011 SPIS TREŚCI 1.Wstęp...3 1.1 Cel opracowania...3

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NYSKIM W 2011 2011 ROKU PAŹDZIERNIK 2011 Wstęp... 3 1. Dane statystyczne na dzień 30 czerwca 2011 roku... 4 1. 1. Poziom i stopa bezrobocia w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Październik, 2009 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE)

Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM II CZĘŚĆ RAPORTU ZA 2007 ROK (UZUPEŁNIENIE) Sierpień 2008 WYNIKI BADANIA W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY ul. Głowackiego 28, 10-448 OLSZTYN (89) 522-79-00, fax. (89) 522-79-01, e-mail: olwu@up.gov.pl OLSZTYN, PAŹDZIERNIK 2014 1 Spis treści Spis treści... 2 Wstęp... 4 1. Makrootoczenie

Bardziej szczegółowo