DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) fax RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Kościerzyna, październik 2014 r.

2 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) , fax (58)

3 I. WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy. Na jego podstawie możemy formułować oceny, wnioski i krótkotrwałe prognozy niezbędne dla prawidłowego funkcjonowania systemów szkolenia bezrobotnych oraz kształcenia zawodowego. W niniejszym powiatowym raporcie półrocznym analizujemy zawody występujące wśród bezrobotnych według stanu na dzień r. oraz zmiany, które dokonały się w I półroczu 2014 roku. Przy sporządzaniu analizy korzystano z Załącznika nr 3 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według zawodów i specjalności za I półrocze 2014 roku oraz raportów wygenerowanych przez aplikację Monitoring zawodów. II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW Nazwy i symbole zawodów użyte w opracowaniu są zgodne z Klasyfikacją zawodów i specjalności, wprowadzoną rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania (tekst jednolity Dz. U. z 2014r. poz. 760). Klasyfikację bezrobotnych przeprowadzono według zawodu wykonywanego przez nich w ostatnim miejscu pracy. Zastosowano 6-cyfrowy kod, w ramach którego występuje zawodów i specjalności. Do osób bez zawodu zaliczono osoby niespełniające jednocześnie dwóch warunków: nieposiadające świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego lub kursowego, nieposiadające udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym zawodzie. Do osób bez zawodu zaliczono również osoby, które ukończyły licea ogólnokształcące, licea profilowane i nie posiadają udokumentowanej ciągłości pracy w okresie minimum 6 miesięcy w tym samym zawodzie. Określenie absolwent oznacza bezrobotnego do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki. Zgodnie z wyjaśnieniami przesłanymi przez Departament Rynku Pracy świadectwo ukończenia szkoły zawodowej lub średniej nie potwierdza nabycia przez absolwenta kwalifikacji do wykonywania zawodu, w jakim się kształcił. Kwalifikacje potwierdza: dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w wyuczonym zawodzie lub dyplom uzyskania tytułu zawodowego. Absolwenci do czasu dostarczenia dokumentów figurują jako osoby bez zawodu, co nie odzwierciedla stanu faktycznego (wraz z upływem czasu będą uzupełniać dokumenty i przechodzić do grupy osób z zawodem wyuczonym).

4 1. Bezrobotni zarejestrowani w I półroczu 2014 roku wg zawodów. 2 W I półroczu 2014 zarejestrowało się bezrobotnych. Z tego osoby (87,1%) posiadały zawód, 308 osób (12,9%) nie posiadało zawodu. W grupie osób noworejestrujących się 279 osób (11,7%) to absolwenci, w tym 170 absolwentów legitymowało się konkretnym zawodem. W I półroczu 2013 zarejestrowało się bezrobotnych. Z tego osoby (86,6%) posiadało zawód, 351 osób (13,4%) nie posiadało zawodu. Należy zaznaczyć, że jako rejestrację traktuje się również powrót osoby po odbyciu szkolenia, stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego dorosłych lub po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych. W I półroczu 2014 roku było to 239 rejestracji 10,0% wszystkich rejestracji (w I półroczu 2013 roku ,5%). Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku wystąpiły 372 zawody i specjalności. Najwięcej bezrobotnych zarejestrowało się w następujących zawodach: Ogółem Kobiety Sprzedawca Robotnik budowlany Mechanik pojazdów samochodowych 67 0 Robotnik gospodarczy Stolarz 66 0 Kucharz Murarz 53 0 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Technik ekonomista Ślusarz 29 0 Kucharz małej gastronomii Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Malarz budowlany 22 3 Kierowca samochodu dostawczego 21 0 Kierowca samochodu ciężarowego 21 0 Robotnik drogowy 21 0 Technik budownictwa 20 1 Magazynier 19 4 Fryzjer Kelner Technik prac biurowych Hydraulik 15 0 Pakowacz Przedstawiciel handlowy 14 3 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 14 1 Stolarz meblowy 14 2 Technik mechanik 13 0 Opiekun osoby starszej 13 9 Malarz - tapeciarz 13 0 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 13 8 Elektryk 12 0 Pomoc kuchenna 12 11

5 osób zarejestrowanych w 32 wyżej wymienionych zawodach stanowi 50% osób zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku (58% osób zarejestrowanych, które posiadały zawód). Tablica 1. Bezrobotni według i specjalności zawodów zarejestrowani w I półroczu 2014r. Lp. Nazwa grupy zawodowej / zawodu Ogółem Kobiety SIŁY ZBROJNE 1 0 PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY I 1 KIEROWNICY 6 3 SPECJALIŚCI 2 w tym: Biolog 6 6 Specjalista do spraw marketingu i handlu 6 3 Nauczyciel historii 5 4 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Technik ekonomista Technik budownictwa 20 1 Przedstawiciel handlowy 14 3 Technik mechanik 13 0 Opiekun osoby starszej 13 9 Technik żywienia i gospodarstwa domowego 9 7 Zaopatrzeniowiec 9 1 Technik informatyk 9 1 Opiekunka dziecięca 8 8 Pozostali pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 8 7 Technik technologii drewna 7 1 Technik ochrony środowiska 6 5 Księgowy 6 6 Technik administracji 6 6 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Pozostali pracownicy obsługi biurowej Magazynier 19 4 Technik prac biurowych Technik hotelarstwa 9 9 Technik obsługi turystycznej 8 7 Recepcjonista 7 7 Asystent do spraw księgowości 5 5 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Sprzedawca Robotnik gospodarczy Kucharz Kucharz małej gastronomii Fryzjer Kelner Technik handlowiec 10 9 Barman 9 9 Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 7 1 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 w tym: Rolnik 6 5

6 Robotnik leśny 5 0 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Mechanik pojazdów samochodowych 67 0 Stolarz 66 0 Murarz 53 0 Ślusarz 29 0 Malarz budowlany 22 3 Hydraulik 15 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 14 1 Stolarz meblowy 14 2 Malarz - tapeciarz 13 0 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 13 8 Elektryk 12 0 Dekarz 11 0 Monter izolacji budowlanych 11 0 Malarz konstrukcji i wyrobów metalowych 11 0 Krawiec Piekarz 10 0 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 10 2 Mechanik samochodów osobowych 9 0 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych 9 9 Zdobnik ceramiki 9 9 Zbrojarz 8 0 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 8 6 Brukarz 7 0 Pozostali robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 7 0 Szkliwierz ceramiki 7 7 Tynkarz 6 0 Pozostali monterzy izolacji 6 0 Monter instalacji i urządzeń sanitarnych 6 0 Szwaczka 6 6 Stolarz budowlany 5 0 Lakiernik samochodowy 5 0 Monter konstrukcji stalowych 5 0 Elektromonter instalacji elektrycznych 5 0 Cukiernik 5 4 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Kierowca samochodu ciężarowego 21 0 Kierowca samochodu dostawczego 21 0 Kierowca samochodu osobowego 7 0 Operator sprzętu ciężkiego 6 0 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnik budowlany Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Robotnik drogowy 21 0 Pakowacz Pomoc kuchenna Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 11 6 Pokojowa 9 9 Sprzątaczka biurowa 8 8 Robotnik magazynowy 7 1

7 Dozorca 6 0 Bez zawodu Razem Bezrobotni wg grup zawodów - zarejestrowani w I półroczu 2014 roku Liczba osób Mężczyźni Kobiety 0 Siły zbrojne, 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych, 10 - Bez zawodu Wśród osób posiadających zawód, zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku, najwięcej mężczyzn zarejestrowało się w grupie 7 (Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy) i 9 (Pracownicy przy pracach prostych), natomiast najwięcej kobiet zarejestrowało się w grupie 5 (Pracownicy usług i sprzedawcy). 2. Bezrobotni zarejestrowani w końcu I półrocza 2014 roku wg zawodów. Według stanu na dzień r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Kościerzynie zarejestrowanych było bezrobotnych. Spośród osób zarejestrowanych konkretnym zawodem lub specjalnością legitymuje się osób (87,5%); 403 osoby (12,5%) nie posiadają żadnego zawodu. W grupie osób zarejestrowanych 85 osób (2,6%) to absolwenci, w tym 25 absolwentów legitymowało się konkretnym zawodem. Na dzień zarejestrowanych było bezrobotnych (3.288 osób z konkretnym zawodem lub specjalnością (84,9%) i 493 osób (15,1%) nie posiadających żadnego zawodu). Wśród bezrobotnych zarejestrowanych w końcu I półrocza 2014 roku wystąpiło 440 zawodów i specjalności. Na dzień r. najwięcej bezrobotnych było zarejestrowanych w zawodach:

8 6 Ogółem Kobiety Sprzedawca Robotnik budowlany Robotnik gospodarczy Stolarz 73 0 Kucharz Murarz 67 0 Mechanik pojazdów samochodowych 64 0 Technik ekonomista Ślusarz 45 0 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Kucharz małej gastronomii Malarz budowlany 35 5 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 28 9 Krawiec Technik prac biurowych Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Rolnik Stolarz meblowy 24 4 Technik budownictwa 23 1 Fryzjer Pozostali stolarze meblowi i pokrewni Sprzątaczka biurowa Pomoc kuchenna Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Pakowacz Magazynier 20 5 Robotnik drogowy 20 0 Kelner Hydraulik 17 0 Mechanik samochodów osobowych 17 0 Kierowca samochodu dostawczego 17 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 16 0 Pedagog Zdobnik ceramiki Szwaczka Kierowca samochodu ciężarowego 15 0 Opiekun osoby starszej Technik administracji Szkliwierz ceramiki Barman osób zarejestrowanych w 42 wyżej wymienionych zawodach stanowią 56% osób zarejestrowanych w końcu I półrocza 2014 roku (64% osób zarejestrowanych, które posiadały zawód).

9 Tablica 2. Bezrobotni według zawodów i specjalności stan w dniu r. 7 Lp. Nazwa grupy zawodowej / zawodu Ogółem Kobiety PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY 1 I KIEROWNICY 11 2 SPECJALIŚCI 2 w tym: Pedagog Nauczyciel przedszkola 8 7 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Technik ekonomista Technik budownictwa 23 1 Opiekun osoby starszej Technik administracji Technik mechanik 11 1 Technik żywienia i gospodarstwa domowego Technik rolnik 10 7 Opiekunka dziecięca Przedstawiciel handlowy 10 1 Technik technologii drewna 9 2 Zaopatrzeniowiec 9 3 Technik informatyk 9 0 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Pozostali pracownicy obsługi biurowej Technik prac biurowych Magazynier 20 5 Recepcjonista Technik hotelarstwa Sekretarka 9 9 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Sprzedawca Robotnik gospodarczy Kucharz Kucharz małej gastronomii Fryzjer Kelner Barman Technik handlowiec 8 7 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 w tym: Rolnik ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Stolarz 73 0 Murarz 67 0 Mechanik pojazdów samochodowych 64 0 Ślusarz 45 0 Malarz budowlany 35 5 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 28 9 Krawiec Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Stolarz meblowy 24 4 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Hydraulik 17 0 Mechanik samochodów osobowych 17 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 16 0

10 Zdobnik ceramiki Szwaczka Szkliwierz ceramiki Dekarz 11 0 Zbrojarz 10 0 Elektromonter instalacji elektrycznych 9 0 Piekarz 9 0 Elektryk 8 0 Cukiernik 8 7 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Kierowca samochodu dostawczego 17 0 Kierowca samochodu ciężarowego 15 0 Kierowca samochodu osobowego 11 0 Pozostali operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 10 7 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnik budowlany Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani Pomoc kuchenna Sprzątaczka biurowa Pakowacz Robotnik drogowy 20 0 Dozorca 11 1 Robotnik magazynowy 8 0 Pokojowa 8 8 Bez zawodu Razem Bezrobotni wg grup zawodów - stan w dniu r Liczba osób Mężczyźni Kobiety 1 - Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych, 10 - Bez zawodu Wśród osób posiadających zawód, według stanu na dzień najwięcej mężczyzn było zarejestrowanych w grupie 7 (Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy), natomiast najwięcej kobiet było zarejestrowanych w grupie 5 (Pracownicy usług i sprzedawcy)

11 3. Bezrobotni poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy - stan w końcu I półrocza 2014 roku. 9 Określenie bezrobotny poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy oznacza osobę, u której od daty ostatniej rejestracji upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Należy zaznaczyć, że jako rejestrację traktuje się również powrót osoby po odbyciu szkolenia, stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych. Na osób bezrobotnych, zarejestrowanych w dniu r osoby (31,2%) to osoby poprzednio pracujące, które pozostają bez pracy powyżej 12 miesięcy. W dniu roku na osób bezrobotnych, osoby (27,8%) to osoby poprzednio pracujące, które pozostawały bez pracy powyżej 12 miesięcy. W grupie tej najwięcej bezrobotnych występuje w następujących zawodach: Ogółem Kobiety Sprzedawca Robotnik budowlany 43 0 Kucharz Stolarz 21 0 Murarz 20 0 Robotnik gospodarczy 18 7 Pozostali masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Ślusarz 15 0 Technik prac biurowych Kucharz małej gastronomii Malarz budowlany 14 2 Ceramik wyrobów użytkowych i ozdobnych Technik ekonomista Mechanik pojazdów samochodowych 12 0 Pozostali stolarze meblowi i pokrewni 12 9 Mechanik samochodów osobowych 11 0 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 11 5 Pozostali pracownicy obsługi biurowej Fryzjer Stolarz meblowy 10 3 Pakowacz 10 9 Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 10 4 Pedagog 9 8 Magazynier 9 2 Krawiec 8 8 Sprzątaczka biurowa 8 8 Pomoc kuchenna 8 8 Rolnik 7 7 Szkliwierz ceramiki 7 7 Szwaczka 7 7 Technik budownictwa 6 0 Technik administracji 6 6 Hydraulik 6 0 Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 6 0 Robotnik drogowy 6 0 Dozorca 6 1

12 osoby zarejestrowane w 36 wyżej wymienionych zawodach stanowią 62,0% osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy - zarejestrowanych w końcu czerwca 2014 roku (65,0% osób poprzednio pracujących, zarejestrowanych powyżej 12 miesięcy, które posiadały zawód). Struktura osób poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 m-cy: 626 kobiet - 61,2% ogółu, 397 mężczyzn - 38,8% ogółu, na dzień r. odpowiednio: 656 kobiet - 62,3% ogółu, 397 mężczyzn - 37,7% ogółu. Tablica 3. Bezrobotni poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy według grup zawodów stan w dniu r. Lp. Nazwa grupy zawodowej Ogółem Kobiety PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY 1 I KIEROWNICY 4 0 SPECJALIŚCI 2 w tym: Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 9 8 Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 6 3 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 8 8 Technicy budownictwa 7 1 Technicy nauk fizycznych i technicznych gdzie indziej niesklasyfikowani 6 4 Technicy mechanicy 5 1 Technicy rolnictwa i pokrewni 5 5 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Pracownicy obsługi biurowej Magazynierzy i pokrewni 9 2 Recepcjoniści (z wyłączeniem hotelowych) 5 4 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) Kucharze Gospodarze budynków 19 8 Fryzjerzy Pracownicy ochrony osób i mienia 7 1 Pracownicy domowej opieki osobistej 6 6 Kelnerzy 5 5 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 w tym: Rolnicy produkcji roślinnej i zwierzęcej 7 7 Ogrodnicy 6 5 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Stolarze meblowi i pokrewni Ceramicy i pokrewni Mechanicy pojazdów samochodowych 26 0

13 Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni Murarze i pokrewni 20 0 Malarze i pokrewni 16 2 Ślusarze i pokrewni 16 1 Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 13 0 Robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 11 5 Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 8 8 Szwaczki, hafciarki i pokrewni 8 8 Elektrycy budowlani i pokrewni 7 0 Elektromechanicy i elektromonterzy 7 0 Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 5 0 Cieśle i stolarze budowlani 5 0 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Operatorzy urządzeń do produkcji wyrobów szklanych i ceramicznych 9 8 Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 6 0 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 43 0 Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 17 5 Pakowacze 10 9 Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 9 4 Pomoce kuchenne 8 8 Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni 6 0 Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 5 0 Bez zawodu Razem Bezrobotni poprzednio pracujący, zarejestrowani powyżej 12 miesięcy wg grup zawodów - stan w dniu r. 283 Liczba osób Mężczyźni Kobiety 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych, 10 - Bez zawodu

14 III. ANALIZA OFERT PRACY WG ZAWODÓW 12 W I półroczu 2014r. Powiatowy Urząd Pracy w Kościerzynie pozyskał ofert pracy (w I półroczu ofert pracy, w I półroczu ofert pracy). Struktura zgłoszonych ofert przedstawiała się następująco: - oferty stażu ( 14 %), - oferty prac społecznie użytecznych ( 16 %), - pozostałe oferty ( 70 %). Najwięcej ofert pracy zgłoszono w niżej wymienionych zawodach: Nazwa zawodu Ilość w tym ofert ST PSU Robotnik gospodarczy Sprzedawca Kierowca samochodu ciężarowego 113 Technik prac biurowych Robotnik budowlany 67 2 Stolarz 40 Kucharz 36 Salowa 30 Monter izolacji budowlanych 25 Pomoc kuchenna 22 5 Przedstawiciel handlowy 20 Murarz 20 Kierowca samochodu osobowego 20 Kelner 19 1 Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 18 Technik administracji Elektryk 16 Kasjer handlowy 15 Dekarz 13 1 Opiekunka dziecięca 12 5 Magazynier 12 2 Sortowacz 12 8 Wykładowca na kursach (edukator, trener) 10 Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) 10 Barman 10 1 Doradca klienta 10 Cieśla 10 Pakowacz 10 5 Zbrojarz 9 Galwanizer 9 Przetwórca ryb 9 Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni 9 2 ST - oferty stażu, PSU - oferty prac społecznie użytecznych. Oferty zgłoszone w I półroczu 2014 roku dotyczyły 223 zawodów i specjalności. W wymienionych wyżej 32 zgłoszono wolne miejsca pracy (71% wszystkich zgłoszonych miejsc).

15 Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 roku wg grup zawodów 615 Liczba ofert Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy, 2 Specjaliści, 3 - Technicy i inny średni personel, 4 - Pracownicy biurowi, 5 - Pracownicy usług i sprzedawcy, 6 - Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy, 7 - Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy, 8 - Operatorzy i monterzy maszyn i urządzeń, 9 - Pracownicy przy pracach prostych Tablica 4. Oferty pracy według zawodów zgłoszone w I półroczu 2014r. Kod grupy / Ilość Nazwa grupy zawodowej / zawodu zawodu ofert PRZEDSTAWICIELE WŁADZ PUBLICZNYCH, WYŻSI URZĘDNICY 1 I KIEROWNICY 6 SPECJALIŚCI 2 w tym: Wykładowca na kursach (edukator, trener) Nauczyciel instruktor Inżynier budownictwa budownictwo ogólne Fizjoterapeuta Nauczyciel przedszkola Specjalista do spraw sprzedaży Muzealnik 5 TECHNICY I INNY ŚREDNI PERSONEL 3 w tym: Przedstawiciel handlowy Technik administracji Opiekunka dziecięca Opiekun osoby starszej Spedytor 5 PRACOWNICY BIUROWI 4 w tym: Technik prac biurowych Magazynier Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) Pozostali pracownicy obsługi biurowej Recepcjonista 6 PRACOWNICY USŁUG I SPRZEDAWCY 5 w tym: Robotnik gospodarczy 303

16 Sprzedawca Kucharz Kelner Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Kasjer handlowy Barman Doradca klienta Kosmetyczka Fryzjer Kierownik sali sprzedaży 6 6 ROLNICY, OGRODNICY, LEŚNICY I RYBACY 6 ROBOTNICY PRZEMYSŁOWI I RZEMIEŚLNICY 7 w tym: Stolarz Monter izolacji budowlanych Murarz Elektryk Dekarz Cieśla Zbrojarz Galwanizer Przetwórca ryb Pozostali robotnicy przygotowujący drewno i pokrewni Hydraulik Ślusarz Zdobnik ceramiki Spawacz metodą MIG Mechanik pojazdów samochodowych Lakiernik wyrobów drzewnych Operator obrabiarek sterowanych numerycznie Krawiec Malarz budowlany Lakiernik samochodowy Spawacz ręczny gazowy Mechanik samochodów ciężarowych 5 OPERATORZY I MONTERZY MASZYN I URZĄDZEŃ 8 w tym: Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca samochodu osobowego Operator koparko ładowarki 5 PRACOWNICY PRZY PRACACH PROSTYCH 9 w tym: Robotnik budowlany Salowa Pomoc kuchenna Sortowacz Pakowacz Robotnik drogowy Szatniarz Sprzątaczka biurowa 5 Razem 1613

17 Lp. IV. ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 15 Zawody nadwyżkowe: są to zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych poszukujących pracy w tych zawodach. Zawody deficytowe: są to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych poszukujących pracy w tych zawodach. Tablica 5. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie kościerskim w I półroczu 2014 roku. Kod zawodu Nazwa zawodu Średnia miesięczna liczba ofert pracy zgłoszonych w I-półroczu Średnia miesięczna liczba zarejestrowanych bezrobotnych w I-półroczu Średnia miesięczna nadwyżka (deficyt) podaży siły roboczej w I-półroczu Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów Technik budownictwa 0,3333 3, , Mechanik pojazdów samochodowych 1, , , Mechanik samochodów osobowych 0,1667 1,5 1,3333 0, Kucharz małej gastronomii 0,5 4,3333 3,8333 0, Malarz budowlany 0,8333 3,6667 2,8333 0, Ślusarz 1,3333 4,8333 3,5 0, Technik handlowiec 0,5 1,6667 1,1667 0, Robotnik drogowy 1,1667 3,5 2,3333 0, Technik informatyk 0,5 1,5 1 0, Murarz 3,3333 8,8333 5,5 0, Fryzjer 1,1667 2,8333 1,6667 0, Pokojowa 0,6667 1,5 0,8333 0, Opiekun osoby starszej 1 2,1667 1,1667 0, Robotnik budowlany 11, ,8333 0, Hydraulik 1,3333 2,5 1,1667 0, Krawiec 1 1,8333 0,8333 0, Sprzedawca 25, ,5 20,1667 0, Stolarz 6, ,3333 0, Kucharz 6 9,8333 3,8333 0, Magazynier 2 3,1667 1,1667 0, Pakowacz 1,6667 2,5 0,8333 0, Zdobnik ceramiki 1,3333 1,5 0,1667 0, Barman 1,6667 1,5-0,1667 1, Zbrojarz 1,5 1,3333-0,1667 1, Dekarz 2,1667 1,8333-0,3333 1, Kelner 3,1667 2,6667-0,5 1, Elektryk 2, ,6667 1, Przedstawiciel handlowy 3,3333 2, , Opiekunka dziecięca 2 1,3333-0,6667 1, Pomoc kuchenna 3, ,6667 1, Monter izolacji budowlanych 4,1667 1,8333-2,3333 2, Doradca klienta 1,6667 0, , Kosmetyczka 1,3333 0,5-0,8333 2, Technik administracji 2, ,8333 2, Kierowca samochodu osobowego 3,3333 1,1667-2,1667 2, Kasjer handlowy 2,5 0,6667-1,8333 3, Przetwórca ryb 1,5 0,3333-1,1667 4, Robotnik gospodarczy 50, ,5 4, Technik prac biurowych 12,3333 2,5-9,8333 4, Cieśla 1,6667 0,3333-1,3333 5, Kierowca samochodu ciężarowego 18,8333 3,5-15,3333 5, Sortowacz 2 0,3333-1,6667 6, Salowa 5 0,6667-4,3333 7, Pracownik ochrony fizycznej bez licencji 3 0,1667-2, ,0000

18 16 Wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów użyty w tabeli 5 jest to stosunek średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w I półroczu 2014r. do średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w danym zawodzie w I półroczu 2014r. W tablicy nr 5 przyjęto, że zawody o wskaźniku: wskaźnik < 0,9 to zawody nadwyżkowe, wskaźnik >= 0,9 i wskaźnik <= 1,1 to zawody zrównoważone (wykazujące równowagę na rynku pracy) wskaźnik > 1,1 to zawody deficytowe. W tabeli nr 5 przedstawiono zawody i specjalności, w których było zarejestrowanych w I półroczu 2014 roku najwięcej bezrobotnych (32 pozycje) oraz w których zgłoszono najwięcej ofert pracy (32 pozycje). W wyniku sumowania otrzymano 44 pozycje w tablicy (20 zawodów powtarza się w obydwu grupach). Wśród wymienionych zawodów 22 to zawody nadwyżkowe (poz. 1-22), a 22 to zawody deficytowe (poz ). W wybranej grupie brak zawodów wykazujących równowagę na rynku pracy. W tabeli nie uwzględniono przypadków maksymalnego deficytu lub nadwyżki: brak osób zarejestrowanych w danym zawodzie przy występujących ofertach pracy, występowanie osób zarejestrowanych w danym zawodzie przy braku ofert pracy. Nie uwzględniono również zawodów tzw. pozostałych (dwie ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 9 i 0). Do zawodów nadwyżkowych, w których poziom osób zarejestrowanych był wysoki należą: sprzedawca, robotnik budowlany, mechanik pojazdów samochodowych, stolarz, kucharz, murarz. Do zawodów deficytowych, w których liczba zgłoszonych ofert była największa należą: robotnik gospodarczy, kierowca samochodu ciężarowego, technik prac biurowych, salowa, monter izolacji budowlanych, pomoc kuchenna.

19 17 V. PODSUMOWANIE 1. Podstawą wszystkich analiz użytych w opracowaniu jest klasyfikacja zawodów i specjalności. Poprawne zakwalifikowanie zawodu zarejestrowanej osoby, czy też oferty pracy w dużym stopniu wpływa na uzyskane wyniki. Odmienna klasyfikacja dokonana przez osoby w stosunku do tego samego zawodu lub specjalności prowadzi do powstania błędów. Pracę osób dokonujących klasyfikacji utrudnia to, że nazewnictwo w obowiązującej klasyfikacji różni się od stosowanego przez pracodawców składających oferty pracy, różni się również od stosowanego przez pracodawców w świadectwach pracy. Kierunek i specjalność, podane na dyplomie ukończenia wyższej uczelni czasami są sumą kilku zawodów lub specjalności. Dla potrzeb statystyki, na podstawie której są generowane m.in. zestawienia użyte w niniejszym opracowaniu każda osoba ma przypisany tylko jeden podstawowy zawód lub specjalność. W stosunku do niektórych specjalności wymienionych na dyplomie ukończenia wyższej uczelni występują duże problemy z dobraniem odpowiedniego zawodu (specjalności) ze stosowanej klasyfikacji. Zwiększa to liczbę osób, których zawód (specjalność) zostaje przypisany do zawodów pozostałych. Aktualnie bezrobotnych poprzednio pracujących klasyfikuje się według zawodu wykonywanego przez nich w ostatnim miejscu pracy przez okres minimum 6 miesięcy. Pozostałych bezrobotnych klasyfikuje się według zawodu wyuczonego lub przypisuje się do grupy bez zawodu. Do 2005 roku bezrobotnych klasyfikowano według zawodu wskazanego przez nich jako podstawowy przy poszukiwaniu pracy, do wykonywania którego mają odpowiednie kwalifikacje potwierdzone świadectwem szkolnym lub innym dokumentem, bądź odpowiedni staż pracy. Takie podejście wydaje się poprawniejsze; lepiej przedstawiało podaż zasobów pracy i ułatwiało klasyfikację. 2. Wśród osób, które zarejestrowały się w I półroczu 2014 roku oraz były zarejestrowane na koniec I półrocza 2014 roku najczęściej występuje zawód sprzedawcy. Jest to również jeden z zawodów w którym zgłoszono największą liczbę ofert pracy (152 9,4% wszystkich ofert). Wskazuje to na dużą rotację występującą w tym zawodzie (dużo osób zatrudnia się, odchodzi z pracy, kończy praktyczną naukę zawodu i rejestruje się). 3. Analizując oferty pracy należy zwrócić uwagę na duży udział ofert dotyczących aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu. Na ofert pozyskanych w I półroczu 2014 roku, 656 (40,7%) to oferty dotyczące pracy subsydiowanej. Najwięcej ofert pracy zgłoszono w zawodzie robotnik gospodarczy (303 19% wszystkich ofert). Z tej liczby 263 oferty dotyczyły wykonywania przez bezrobotnych prac społecznie użytecznych. W zawodzie Technik prac biurowych na 74 zgłoszone wolne miejsca pracy, 34 dotyczyły wykonywania stażu u pracodawcy. 4. Analizie poddano tylko oferty, które wpłynęły do tut. Urzędu. Często są to oferty z tzw. wtórnego rynku pracy, składane przez firmy oferujące pracę na czarno, łamiące przepisy prawa, oferujące niestabilne zatrudnienie lub oferty, w których pracodawcy stawiają bardzo wysokie wymagania przyszłym kandydatom. Z realizacją tych ofert występują często problemy. Brak danych jaka część ofert pracy jest realizowana bez udziału Urzędu.

20 18 5. Określenie bezrobotny poprzednio pracujący, pozostający bez pracy powyżej 12 miesięcy oznacza osobę, u której od daty ostatniej rejestracji upłynęło więcej niż 12 miesięcy. Według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wśród bezrobotnych były takie osoby (31,2% osób zarejestrowanych). Należy zaznaczyć, że jako nową rejestrację traktuje się również powrót osoby po odbyciu szkolenia, stażu u pracodawcy, przygotowania zawodowego u pracodawcy lub po zakończeniu wykonywania prac społecznie użytecznych. Wyłączenia z ewidencji oraz rejestracje w tych przypadkach dokonuje się tylko dla celów statystycznych; nie następuje formalna utrata statusu osoby bezrobotnej i ponowna rejestracja. Jednocześnie według stanu na dzień 30 czerwca 2014r. wśród bezrobotnych były osoby długotrwale bezrobotne (51,9% osób zarejestrowanych). Są to bezrobotni pozostający w rejestrze powiatowego urzędu pracy łącznie przez okres ponad 12 miesięcy w okresie ostatnich 2 lat, z wyłączeniem okresów odbywania stażu i przygotowania zawodowego w miejscu pracy. Analiza zawodów w tej grupie osób zarejestrowanych w lepszy sposób pokazałaby problem długotrwałego bezrobocia. DYREKTOR Sporządził: Andrzej Lipski Starszy Informatyk Mirosław Ginter

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU POWIAT SZCZECINECKI URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY w SZCZECINKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SZCZECINECKIM W II PÓŁROCZU 2007 ROKU Szczecinek, sierpień 2008 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2011 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU. Raport opisowy za I półrocze 2006r. Powiatowy Urząd Pracy W Bolesławcu Ul. Obrońców Helu 10 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE BOLESŁAWIECKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Raport opisowy za I półrocze 2006r. Bolesławiec 2006

Bardziej szczegółowo

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU

RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RAPORT OPISOWY ROCZNY ZA 2014r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RACIBORSKIM W 2014 ROKU RACIBÓRZ, Marzec 2015r. Raport opracowała: Małgorzata Andrusyszyn Pośrednik Pracy 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA II PÓŁROCZE 2011 ROKU MARZEC 2012 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012

ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 ROCZNY RAPORT ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH 2012 POWIAT TOMASZOWSKI Tomaszów Lubelski 2013r. I. WSTĘP Bezrobocie stanowi jeden z najbardziej dotkliwych problemów społeczno-gospodarczych. W dłuższej

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w I półroczu 2014 roku Trzebnica, październik 2014 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak 1. WSTĘP Ustawa

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBAŃSKIM URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 59-800 Lubań ul. Lwówecka 10 telefon (75) 722-2548; 722-3519; fax 722-3278 www.pupluban.pl ; e-mail: pup@powiatluban.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok

Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie. średzkim za 2009 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Roczny raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 R. W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W RYKACH 1. Wstęp Powszechność bezrobocia i jego skutki powodują konieczność ciągłego monitoringu rynku pracy i procesów

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W 203 ROKU CZĘŚĆ II ABSOLWENCI Kościerzyna, lipiec 204 r. 2 POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE 2012 - RAPORT DIAGNOSTYCZNY POWIATOWY URZĄD PRACY w Nowym Dworze Mazowieckim ul. J. Słowackiego 6, 05-100 Nowy Dwór Mazowiecki tel. 22 775 92 42, e-mail: wano@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W I POŁOWIE

Bardziej szczegółowo

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW

ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel./fax 755-55-86, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRODZISKIM

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2010 ROKU Miesiąc STAN BEZROBOCIA Z PRAWEM DO ZASIŁKU OGÓŁEM STAN BEZROBOCIA KOBIETY OGÓŁEM KOBIETY STYCZEO 3162 1536 366 142 LUTY 3242 1543 364 138 MARZEC

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r.

WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku. Ranking. zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w Białymstoku Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w woj. podlaskim w 2014r. Białystok, kwiecień 2015 RAPORT OPRACOWANO W WYDZIALE BADAŃ I ANALIZ WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GLIWICKIM ZA ROK 2009 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2009 CZĘŚĆ II Gliwice 2010 Przedruk w

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35; 84-300 Lębork tel. (59) 862-37-28 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LĘBORSKIM RAPORT POWIATOWY (DIAGNOSTYCZNY) ZA I PÓŁROCZE 2011r.

Bardziej szczegółowo

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r.

(cz. diagnostyczna) Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława - marzec 2014 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, 06-500 Mława tel. (23) 654-39-18, 654-52-85 fax. (23) 654-52-86 ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława tel. (23) 655-19-96,

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM W 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w Wolsztynie ul.5 stycznia 5a, 64-200 Wolsztyn, tel./fax: (+48)(68) 384-35-81,347-12-95, E-mail: powo@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WOLSZTYŃSKIM

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011

Powiatowy Urząd Pracy. w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Powiatowy Urząd Pracy w Wodzisławiu ŚL. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie wodzisławskim w roku 2011 Marzec 2012 I. Wstęp. 1. Cel opracowania. Ważnym czynnikiem wpływającym na poziom

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w II półroczu 2014 roku Trzebnica, marzec 2015 Opracowanie: Mirosława Szczepaniak Joanna Dragosz

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 78 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZĘSTOCHOWSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE NA ZLECENIE PUP W CZĘSTOCHOWIE Kraków 2013 SPIS TREŚCI WSTĘP... 2 1. ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim 2014 Raport roczny Spis treści Wstęp... 5 1. Cel opracowania... 6 2. Podstawa opracowania... 6 3. Metodologia opracowania... 7 4.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W RUDZIE ŚLĄSKIEJ W I PÓŁROCZU 2014 ROKU SPIS TREŚCI: 1. WSTĘP...3 1.1 PODSTAWA PRAWNA...3 2. METODOLOGIA OPRACOWANIA..4 3. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014

Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Nidzicy w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 Powiatowy Urząd Pracy w ul. Traugutta 23 13-100 Nidzica Absolwenci zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w w końcu 2013 roku oraz przewidywani absolwenci w roku 2014 ( II część Rankingu zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w G l i w i c a c h RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W GLIWICACH ZA ROK 2012 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2012 CZĘŚĆ II Gliwice 2013 Przedruk w całości

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM ZIEMSKIM W I-PÓŁROCZU 2006 ROKU Grudziądz 2006 1 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG GRUP ZAWODÓW W POWIECIE GRUDZIĄDZKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie kartuskim RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Kartuzach 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 Badanie zrealizowane przez:

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu

Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu Powiatowy Urząd Pracy w Wieluniu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYśKOWYCH RAPORT ZA I PÓŁROCZE 2014 R. POWIAT WIELUŃSKI Akceptuję: Wieluń, październik 2014r. Spis treści Wstęp.....3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Październik, 2013 r. 1. Strona 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r.

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2013 r. WRZESIEŃ 2013 1.Wstęp. Zgodnie z

Bardziej szczegółowo

(cz. diagnostyczna) Opracowała: Grażyna Han. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława marzec 2015 r.

(cz. diagnostyczna) Opracowała: Grażyna Han. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej. Mława marzec 2015 r. Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, 06-500 Mława tel. (23) 654-39-18, 654-52-85 fax. (23) 654-52-86 ul. Wyspiańskiego 7, 06-500 Mława tel. (23) 655-19-96,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ.

POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. POWIATOWY URZĄD PRACY W GRODZISKU MAZ. ul. Daleka 11A, 05-825 Grodzisk Maz., tel. centrali 755-55-86, tel./fax 755-25-00, e-mail: sekretariat@pupgm.internetdsl.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2011 ROK MARZEC 2012 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie łukowskim w I półroczu 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w ŁUKOWIE ul. Piłsudskiego 14 21-400 Łuków tel. 25 798 50 37 fax. 798 44 77 e-mail: lulk@praca.gov.pl http://www.praca.lukow.pl/ Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 P o w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Z a b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2013 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2013 CZĘŚĆ II Zabrze 2014 Ranking zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w województwie małopolskim 2013 Raport za I półrocze Spis treści Wstęp... 5 1. Cel opracowania... 6 2. Podstawa opracowania... 6 3. Metodologia opracowania...

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za I półrocze 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 735-43-11, (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Jana III Sobieskiego 5, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH i NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim w 2012 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM W PIERWSZYM PÓŁROCZU 2012 ROKU Październik 2012r. Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp.

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku. Kod zawodu. Kod grupy zawodów. Nazwa grupy zawodów nazwa zawodu. Lp. Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku WYKAZ ZAWODÓW za które może być dokonywana w województwie pomorskim refundacja wynagrodzeń i składek na ubezpieczenia społeczne młodocianych pracowników zatrudnionych na

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Sanoku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SANOCKIM W I-PÓŁROCZU 2009 ROKU Październik, 2009 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 3 2. Analiza bezrobocia według zawodów...

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli

Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Powiatowy Urząd Pracy w Stalowej Woli Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie stalowowolskim za I półrocze 2014 roku Stalowa Wola, październik 2014 r. Spis treści Wstęp... 3 I. Analiza

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W OLEŚNICY ul.wojska Polskiego 13, 56-400 Oleśnica, tel. (71) 314-20-89, 314-32-76, fax: wew 281. e'mail: wrol@praca.gov.pl www.pup-olesnica.prv.pl NIP: 911-17-40-383, Regon: 932106659

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W OSTRZESZOWIE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRZESZOWSKIM ZA 2013 ROK MARZEC 2014 Spis treści Wstęp... 3 1. Analiza bezrobocia wg zawodów i grup zawodowych...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE GNIEŹNIEŃSKIM ZA I PÓŁROCZE 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W GNIEŹNIE 62 200 Gniezno ul. Sobieskiego 20 tel. 61 426 16 49, 61 426 44 34, fax 61 426 11 62, e-mail pupgniezno@pup-gniezno.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku.

Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I półroczu 2008 roku. Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Ranking zawodów deficytowych i nadwyŝkowych w powiecie średzkim w I

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Powiatowy Urząd Pracy 43 400 Cieszyn, ul. Kochanowskiego 8 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CIESZYŃSKIM W 2008 ROKU CZĘŚĆ II Cieszyn, 31.08.2009 1. WSTĘP W dobie gospodarki rynkowej

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU.

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KĘPIŃSKIM W 2012 ROKU. Część druga -prognostyczna Kępno, sierpień 2013r. Spis treści: 1. Metodologia działania... 3 2. Analiza absolwentów

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna

Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim za 2013 r. - część diagnostyczna Lesko, marzec 2014 r. Spis treści 1. Wstęp 2 2. Struktura zarejestrowanych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY 5 9-7 0 0 B O L E S Ł A W I E C U L. O B R OŃCÓW H E L U 1 0 T E L. / F A X ( 0 7 5 ) 7 3 2-6 6-0 1 D O 0 4 e - m a i l : w r b o @ p r a c a. g o v. p l http://pup.boleslawiec.ibip.pl

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 Po w i a t o w y U r z ą d P r a c y w Za b r z u RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W ZABRZU ZA ROK 2008 POWIATOWY RAPORT ROCZNY II/P/2008 CZĘŚĆ II Zabrze 2009 Ranking zawodów deficytowych i

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy ul. Andersa 2 59 220 Legnica RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W LEGNICY ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU PAŹDZIERNIK 2014 Wstęp. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ul. mjr Hubala, 4- Opole tel. 77 44 99, fax. 77 44 98, e-mail: opop@praca.gov.pl Bezpłatna infolinia 8 88 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OPOLSKIM I MIEŚCIE OPOLU W I PÓŁROCZU 4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE RADOMSZCZAŃSKIM za 2014r WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych to proces systematycznego obserwowania zjawisk zachodzących na rynku

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych PUP Chrzanów Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Część I diagnostyczna I półrocze 2010 Joanna Sołtysik Lider Klubu Pracy Chrzanów, październik 2010r. S t r o n a 2 SPIS TREŚCI WSTĘP... 3 ANALIZA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Poddębice, dnia:2007-03-27 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT PODDĘBICKI WOJ. ŁÓDZKIE RAPORT ROCZNY 2006 WSTĘP. Niniejszy raport pozwala prześledzić i podsumować zjawiska zachodzące

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie świeckim ANALIZA I POŁOWY 2013 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA OPRACOWANIE: CENTRUM AKTYWIZACJI ZAWODOWEJ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIECIU 2 Spis treści

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM Powiatowy Urząd Pracy w Płońsku ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W POWIECIE PŁOŃSKIM RAPORT ZA 2010 ROK Płońsk, marzec 2011 1. WSTĘP W celu określenia poziomu i struktury kształcenia zawodowego i szkolenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH DLA M.LESZNA I POWIATU LESZCZYŃSKIEGO W 2011 ROKU m a r z e c 2 0 1 2 Spis treści WSTĘP... 3 1. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2011 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W I PÓŁROCZU 211 ROKU Kielce, październik 211 Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 6, fax

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2012 ROKU Kielce, wrzesień 2013 Wydawca: Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach ul. Witosa 86, 25-561 Kielce tel. 41 36 41 600, fax

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W CZARNKOWIE ul. Przemysłowa 2a, 64-700 Czarnków MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE CZARNKOWSKO TRZCIANECKIM W 2013 ROKU Czarnków, 21 lipca 2014 2 Wstęp Monitoring

Bardziej szczegółowo