RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok

2 SPIS TREŚCI 1. Wstęp Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiecie jeleniogórskim Wnioski

3 1. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w mieście Jelenia Góra i powiecie jeleniogórskim przedstawia sytuację na lokalnym rynku pracy w pierwszym półroczu 2012 roku, liczbę bezrobotnych na dzień 30 czerwca 2012 oraz ich strukturę. Przy opracowaniu Monitoringu wykorzystano następujące źródła: Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych Ministerstwa Gospodarki, Pracy i Polityki Społecznej, Warszawa 2003 r., Załącznik 2 do sprawozdania MPiPS-01 Bezrobotni według rodzaju działalności ostatniego miejsca pracy, poszukujący pracy oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej stan za I półrocze 2012 roku, Załącznik 3 do sprawozdania MPiPS 01 Bezrobotni oraz oferty pracy według zawodów i specjalności - za I półrocze 2012 roku, Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia z 27 kwietnia 2010 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalności na potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności ( PKD) Celem opracowania raportu jest sporządzenie aktualnej informacji o podaży i popycie siły roboczej na terenie działania Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze. Niniejszy raport opisuje skalę i strukturę bezrobocia rejestrowanego w grupach zawodowych ( zawodów i specjalności ) i popyt na pracę dla poszczególnych zawodów wynikający ze zgłoszonych ofert pracy. Należy wspomnieć, że od 3 lat w wyniku zmian do ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy, zmniejsza się liczba składanych do Powiatowego Urzędu Pracy ofert pracy ( pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania wolnych miejsc pracy). Ponadto w zgłaszanych do Urzędu Pracy ofertach pracy ofert - dominują oferty w ramach staży, prac społecznie użytecznych i robót publicznych ( w I półroczu 2012 roku oferty - tj. 64,1% ogółu ofert pracy i miejsc aktywizacji zawodowej będących w dyspozycji urzędu) tym samym nie dając prawidłowego obrazu zapotrzebowania na pracę. Zgodnie z zaleceniami metodycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej w opracowaniu analizowane są: Zawody deficytowe to zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba bezrobotnych posiadających te zawody, Zawody nadwyżkowe to zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób bezrobotnych w tych zawodach. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki ( deficytu) zawodów, który jest określony ilorazem średniej miesięcznej liczby ofert pracy w danym zawodzie zgłoszonych w danym okresie do średniej miesięcznej napływu bezrobotnych w danym zawodzie w takim samym okresie sprawozdawczym. Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych opracowywany jest dwa razy do roku. 3

4 2. Analiza bezrobocia według zawodów (grup zawodów) Jednym z elementów Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest analiza bezrobocia według zawodów ( grup zawodowych). Struktura Klasyfikacji Zawodów i Specjalności obejmuje: 10 wielkich grup zawodowych kod 1 - cyfrowy, 43 duże grupy zawodowe kod 2 - cyfrowy, 132 grupy średnie kod 3 - cyfrowy, 444 grupy elementarne kod 4 - cyfrowy, 2360 zawodów i specjalności kod 6 - cyfrowy. Struktura kwalifikacji zawodów i specjalności to grupowanie zawodów na podstawie kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadań danego zawodu (specjalności) z uwzględnieniem poziomu kwalifikacji i specjalizacji. Analizą objęto zarówno grupy wielkie zawodów ( kod 1-cyfrowy), duże grupy zawodów ( kod 2- cyfrowy), grupy elementarne ( kod 4 cyfrowy) oraz zawody i specjalności według kodu 6- cyfrowego Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w Jeleniej Górze Na koniec I półrocza 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było bezrobotnych z Jeleniej Góry, w tym kobiet tj. 48,6% ogółu. Bezrobotni z Jeleniej Góry zarejestrowani Stan na 30 czerwca Ogółem Kobiety Poprzednio pracujące Z tego osoby (z ogółem) W tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy dotychczas nie pracujące 2011 rok rok Bezrobotni z Jeleniej Góry pozostający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w końcu czerwca 2012 roku zostali sklasyfikowani w 486 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. W porównaniu do czerwca 2011 r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 4,2% tj. o 158 osób. Poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy było 898 osób, w tym 465 kobiet. W końcu czerwca 2012r. w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy pozostawało 41 osób, które ukończyły naukę w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień rejestracji (absolwenci), w tym 20 kobiet. W strukturze bezrobotnych według wielkich grup zawodowych najwyższym udziałem w ogólnej liczbie bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry charakteryzowała się wielka grupa 7 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Zawody zaliczane do tej grupy posiadało 26,6% ogółu bezrobotnych. Grupa ta jest zdominowana przez mężczyzn. Oprócz tej grupy zawodów należy wskazać na jeszcze trzy inne grupy wyróżniające się wysokim udziałem w analizowanej strukturze: Grupa 3 technicy i inny średni personel 17,2% ogółu zarejestrowanych, 4

5 Grupa 5 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 16,3% ogółu zarejestrowanych, Grupa 2 specjaliści 10,7% ogółu zarejestrowanych. Pomimo zmniejszenia ( o 4,2%) liczby bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry w porównaniu do czerwca 2011r., zanotowano wzrost o 2,7% liczby bezrobotnych bez zawodu oraz wzrost liczby bezrobotnych zaliczonych do wielkiej grupy zawodowej specjaliści o 4,4%. W pozostałych wielkich grupach zawodowych nastąpiło zmniejszenie liczy bezrobotnych. 1 Tabela.1. Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w wielkich grupach zawodowych w tym kobiety stan na koniec I półrocza 2012 Grupy zawodowe Zarejestrowani bezrobotni w końcu I półrocza 2011 roku Ogółem PUP Zarejestrowani bezrobotni w końcu I półrocza 2012 roku Ogółem PUP Ogółem Kobiety % udział Ogółem ,0% Bez zawodu ,6% Posiadający zawód w tym: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,4% ,2% 2 Specjaliści ,5% 3 Technicy i inny średni personel ,1% 4 Pracownicy biurowi ,8% 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,2% 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,9% 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,4% 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,9% 9 Pracownicy przy pracach prostych ,4% 0 Siły zbrojne W ogólnej liczbie zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry zawód posiadało bezrobotnych tj. 89,4%. Wyuczonego zawodu nie posiadało 380 osób tj. 10,6% ogółu zarejestrowanych. W tej grupie było 185 kobiet. Opisując zjawisko bezrobocia w Jeleniej Górze w końcu I półrocza 2012 r. można wskazać duże grupy zawodowe, oznaczone 2-cyfrowym kodem, w których odnotowano najliczniejszą grupę zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród osób bezrobotnych z Jeleniej Góry, zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą grupą na koniec czerwca 2012 roku stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2- cyfrowy) robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, którzy stanowili 9,3% ogółu bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy) - ślusarz 83 osoby, tokarz w metalu 68 osób. Według 2-cyfrowej klasyfikacji grup zawodów, nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych (9,1% ogółu) odnotowano w grupie: sprzedawcy i pokrewni. 5

6 Najliczniejszymi zawodami i specjalnościami oznaczonymi kodem 6-cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli sprzedawcy osób. Tabela. 2. Struktura bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze stan w końcu I półrocza L P. Symbol grupy. Nazwa grupy zawodowej* Ogółem liczba bezrobotnych Liczba zarejestrowanych wg stanu na 30 VI 2011r. Liczba zarejestrowanyc h wg stanu na 30 VI 2012 Udział % w ogólnej liczbie bezrobotnych ,0 Bez zawodu ,6% Posiadający zawód w tym ,4% 1 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni ,3% 2 52 Sprzedawcy i pokrewni ,1% 3 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych ,8% 4 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) ,6% 5 51 Pracownicy usług osobistych ,4% 6 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni ,5% 7 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji ,0% 8 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni ,0% 9 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,0% Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury ,9% Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych ,5% Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,5% Pomoce domowe i sprzątaczki ,4% Kierowcy i operatorzy pojazdów ,4% Specjaliści nauczania i wychowania ,3% Elektrycy i elektronicy ,1% Średni personel do spraw zdrowia ,1% Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania ,7% Pracownicy obsługi klienta ,7% Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni ,4% Inne ,7% * według kodu 2-cyfrowego W grupie średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych (8,8% ogółu bezrobotnych) najliczniejszymi zawodami były: technik mechanik 69 osób, technik budownictwa 53 osoby, technik technologii drewna 28 osób. 6

7 Na następnej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: robotnicy budowlani i pokrewni z wyłączeniem elektryków ; to grupa stanowiąca 6,6% ogółu zarejestrowanych osób bezrobotnych z Jeleniej Góry. W tej kategorii szczególnie liczni byli: murarze 88 osób, malarze budowlani - 34 osoby. W porównaniu do czerwca 2011r. liczba bezrobotnych w tej dużej grupie zawodowej uległa zwiększeniu o 14,6%. Niepokojąca jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści. Na koniec I półrocza 2012 r. zarejestrowane były 383 osoby zaliczone do tej grupy. W grupie tej dominowali: - specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 105 osób tj. 3,28% ogółu bezrobotnych z Jeleniej Góry posiadających zawód, w tej grupie najwięcej było ekonomistów 57 osób. Ponadto zarejestrowanych było 91 specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych, wśród których było: 18 inżynierów elektroników, 6 inżynierów budownictwa budownictwo ogólne, 5 inżynierów mechaników maszyny i urządzenia przemysłowe. W grupie specjaliści nauczania i wychowania ( ogółem 82 bezrobotnych) dominowali: pedagodzy 37 bezrobotnych, nauczyciele języka polskiego 16 bezrobotnych, nauczyciele wychowania fizycznego 5 bezrobotnych. Wśród bezrobotnych posiadających zawód ( osoby) najmniej bezrobotnych odnotowano w takich grupach jak: kierownicy ds. produkcji i usług 1 osoba, oficerowie sił zbrojnych 1 osoba, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych - 3 osoby, kierownicy ds. zarządzania i handlu - 5 osób, specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych 10 osób. Zerowy wskaźnik odnotowano tylko w jednej dużej grupie: sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. W strukturze bezrobotnych według zawodów i specjalności ( oznaczonych kodem 6 cyfrowym) ujętych w obowiązującej klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy, najwyższym udziałem - wynoszącym 7,7% w ogólnej liczbie bezrobotnych, charakteryzował się zawód tj. sprzedawca. Na kolejnych miejscach uplasowały się trzy zawody, osiągające udział w granicach od 2,8% do 2,3%. Były to zawody: technik ekonomista 2,8% ogółu bezrobotnych, murarz 2,5% ogółu bezrobotnych, ślusarz 2,3% ogółu bezrobotnych. 7

8 Tabela.3. Bezrobotni z Jeleniej Góry według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu I półrocza 2012 r. W tym Lp. Kod Bezrobotni Kobiety Absolwenci Powyżej 12 m-cy Nazwa zawodu zawodu ogółem Ogółem Raze Kobiety Razem Kobiety m Sprzedawca Technik ekonomista Murarz Ślusarz Kucharz Technik mechanik Tokarz w metalu Robotnik budowlany Ekonomista Technik budownictwa Sprzątaczka biurowa Technik żywienia i gospodarstwa domowego Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Technik prac biurowych Pedagog Kelner Malarz budowlany Monter podzespołów i zespołów elektronicznych Robotnik gospodarczy Piekarz W I półroczu 2012 r. zarejestrowały się osoby ( napływ) zamieszkałe w Jeleniej Górze. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. liczba nowo rejestrujących się była wyższa o 23,7%. W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych było bezrobotnych kobiet oraz bezrobotnych mężczyzn. Ponadto 156 osób to absolwenci, którzy nie znaleźli zatrudnienia i dokonali rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy, spośród których 75 to kobiety. W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych było 479 osób nie posiadających żadnych kwalifikacji zawodowych; stanowiło to 14,6% ogółu populacji poddającej się rejestracji. W strukturze napływu bezrobotnych według wielkich grup zawodowych najwyższym udziałem charakteryzowała się wielka grupa 7 robotników przemysłowych i rzemieślników. Zawody zaliczane do tej grupy reprezentowało 24,6% ogółu rejestrujących się w I półroczu 2012r.( tabela 4). W analizowanym okresie 2012 roku jeszcze w trzech dużych grupach zawodów wystąpił znaczny napływ bezrobotnych mieszkańców Jeleniej Góry: technicy i inny średni personel - 17,2% ogółu nowo rejestrujących, 8

9 pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 16,1% ogółu nowo zarejestrowanych, specjaliści 11,8% ogółu rejestrujących się w I półroczu. Tabela.4. Napływ bezrobotnych według grup zawodów w Jeleniej Górze w I półroczu 2011r. i I półroczu 2012r. Wielkie grupy zawodowe Napływ bezrobotnych w I półroczu 2011r. Napływ bezrobotnych w I półroczu 2012r. Ogółem W tym absolwenci Ogółem: Bez zawodu Posiadający zawód W tym: 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Analiza dużych grup zawodowych pozwala na wyodrębnienie zawodów, w których odnotowano największy napływ bezrobotnych. Zjawisko to wyrażone jest wskaźnikiem procentowym. Procentowy udział napływu został policzony do napływu bezrobotnych posiadających zawód ( tj osób). Poniżej podano najliczniej reprezentowane zawody ( oznaczone kodem 4 cyfrowym) znajdujące się w obrębie danej grupy: 1. Sprzedawcy i pokrewni 9,77% ogółu rejestrujących się z zawodem, sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 248 osób, 2. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 9,35% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, mechanicy pojazdów samochodowych 83 osoby, ślusarze i pokrewni 76 osób, 2. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 9,34% ogółu rejestrujących się z zawodem, technicy mechanicy 72 osoby, technicy budownictwa 53 osoby, 3. Pracownicy usług osobistych 8,17% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, kucharze 114 osób, 4. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 7,07% ogółu rejestrujących się z zawodem, piekarze, cukiernicy i pokrewni 69 osób, stolarze meblowi i pokrewni 61 osób,

10 5. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) - 7,32% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, murarze i pokrewni 81osób, 6. Średni personel ds. biznesu i administracji 5,86% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, średni personel ds. statystyki i dziedzin pokrewnych 98 osób, 7. specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 3,80% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, ekonomiści 63 osoby. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych z Jeleniej Góry. W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2 specjalistów tj. 47,4% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów. W grupie tej najbardziej liczne zawody: ekonomista 12 osób, pedagog 12 osób, inżynier inżynierii środowiska- gospodarka wodna i hydrologia 6 osób, inżynier elektronik 4 osoby, specjalista administracji publicznej 4 osoby. Niepokojący jest wysoki wskaźnik nowo zarejestrowanych absolwentów nie posiadających zawodu co czwarty rejestrujący się w tym okresie ( 42 osoby). 2.2 Bezrobocie według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim Na koniec czerwca 2012 roku w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowanych było ogółem bezrobotnych mieszkańców powiatu jeleniogórskiego, wśród których to kobiety, co stanowiło 49,2% ogółu zarejestrowanych. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego zarejestrowani Stan na 30 czerwca Ogółem Kobiety Poprzednio pracujące Z tego osoby (z ogółem) W tym zwolnione z przyczyn dot. zakładu pracy Dotychczas nie pracujące 2011 rok rok W porównaniu do czerwca 2011r. liczba bezrobotnych zmniejszyła się o 2,2% tj. o 93 osoby. Poprzednio pracujących, pozostających bez pracy powyżej 12 miesięcy było osób, w tym 716 kobiet. W odniesieniu do liczby bezrobotnych absolwentów dane wskazały, iż w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze na koniec czerwca 2012r. pozostawało 38 osób, w tym 23 kobiety. 10

11 Biorąc pod uwagę liczbę zarejestrowanych bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego na koniec I półrocza ( tabela 5 ) w ujęciu wielkich grup zawodowych zaobserwowano, że podobnie jak w 2011r. dominowały osoby zarejestrowane w grupach : Grupa 7 - robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ( ślusarz, tokarz metalu, mechanicy pojazdów samochodowych, tkacz, piekarz, szwaczka), w której figurowało osób tj. 29,6% ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego, Grupa 5 - pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ( kucharz, kelner, sprzedawca, technik handlowiec, fryzjer), których zarejestrowanych było 678 bezrobotnych tj. 16,8% ogółu bezrobotnych, Grupa 3 - technicy i inny średni personel 14,2% ogółu bezrobotnych, Grupa 2 specjaliści 7,5% ogółu bezrobotnych. Niepokojący jest wzrost o 20,7% liczby bezrobotnych z wyższym wykształceniem ( o 52 osoby więcej ) zaliczanych do grupy specjaliści. Świadczy to, iż coraz trudniej osoby po studiach znajdują zatrudnienie. Podobna sytuacja miała miejsce w grupie technicy i inny średni personel. W porównaniu do analogicznego okresu 2011r. liczba bezrobotnych w tej grupie uległa zwiększeniu o 10,3%. W ogólnej liczbie bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego było 431 osób bez zawodu, w tym 218 kobiet. Zarejestrowani bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem podstawowym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa (dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego i kursowego lub innego dokumentu uprawniającego do wykonywania zawodu. W grupie tej tylko 131 osób, czyli co trzecia osoba przed zarejestrowaniem jako bezrobotna pracowała. Tabela.5 Struktura bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego wg wielkich grup zawodowych w końcu I półrocza Zarejestrowani bezrobotni w końcu I półrocza 2011 roku Zarejestrowani bezrobotni w końcu I półrocza 2012 roku Grupy zawodowe Ogółem Ogółem Kobiety PUP PUP ogółem % udział Ogółem ,0% Bez zawodu ,9% Posiadający zawód w tym: ,1% 1 Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,1% 2 Specjaliści ,9% 3 Technicy i inny średni personel ,3% 4 Pracownicy biurowi ,4% 5 Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,0% 6 Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,6% 7 Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,2% 8 Operatorzy i monterzy maszyn ,8% 9 Pracownicy przy pracach prostych ,8% 0 Siły zbrojne

12 Prezentując zjawisko bezrobocia w powiecie jeleniogórskim w końcu I półrocza 2012 r. można wskazać duże grupy zawodowe ( tabela 6), które są oznaczone 2-cyfrowym kodem, w których odnotowano najliczniejsze grupy zarejestrowanych bezrobotnych. Wśród osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, zarejestrowanych w tut. Urzędzie najliczniejszą grupą na koniec czerwca 2012 roku stanowiły osoby zarejestrowane w grupie zawodowej (kod 2-cyfrowy): robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, którzy stanowili 8,8% ogółu bezrobotnych. W tej kategorii szczególnie liczni byli przedstawiciele zawodów i specjalności (kod 6-cyfrowy) - ślusarz 89 osób, tokarz w metalu 73 osoby, nieco mniejszą liczbę osób bezrobotnych (8,3% ogółu) odnotowano w grupie sprzedawcy i pokrewni. Najliczniejszymi zawodami i specjalnościami oznaczonymi kodem 6- cyfrowym wchodzącymi w jej skład byli sprzedawcy osób, w grupie pracownicy usług osobistych (7,8% ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego) najliczniejszymi zawodami były kucharz 115 osób, kelner 68 osób. Pomimo funkcji turystycznej regionu, powstających nowych obiektów hotelowych i gastronomicznych, utrzymuje się duża liczba bezrobotnych w wymienionych zawodach, na czwartej pozycji w powyższej klasyfikacji znajdowali się: robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni - 6,9% ogółu bezrobotnych. W tej grupie szczególnie liczne były zawody: - piekarz 60 osób, tkacz 43 osoby, szwaczka 38 osób i cukiernik - 38 osób. Lp. Symbol grupy Tababel.6. Struktura bezrobotnych według grup zawodów w powiecie jeleniogórskim stan w końcu I półrocza 2011r. i I półrocza 2012r. Liczba Liczba Udział w zarejestrowanych zarejestrowanych ogólnej grupie Duże grupy zawodowej wg stanu na wg stanu na bezrobotnych 30 VI 2011r. 30 VI 2012r (w %) Ogółem liczba bezrobotnych ,0% Bez zawodu ,6% Posiadający zawód w tym: ,4% 1 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni ,8% 2 52 Sprzedawcy i pokrewni ,3% 3 51 Pracownicy usług osobistych ,8% 4 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni ,9% 5 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) ,5% 6 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych ,0% 7 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni ,1% 8 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych ,6% 9 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie ,1% Kierowcy i operatorzy pojazdów ,1% Pomoce domowe i sprzątaczki ,0% Średni personel do spraw biznesu i administracji ,8% Elektrycy i elektronicy ,3% 12

13 14 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i ,3% kultury Średni personel do spraw zdrowia ,7% Pracownicy obsługi klienta ,6% Specjaliści nauczania i wychowania ,6% Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i ,5% technicznych Specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania ,4% Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni ,2% Pozostałe grupy ,8% Niepokojąca jest wysoka liczba bezrobotnych z wyższym wykształceniem zaliczanych do grupy specjaliści 303 osoby. W grupie tej dominowali: specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 92 osoby tj. 2,3% ogółu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, w tej grupie najwięcej było ekonomistów 43 osoby oraz filologów-filologia polska 14 osób, ponadto zarejestrowanych było 63 specjalistów nauczania i wychowania w tym 25 pedagogów, 11 nauczycieli wychowania fizycznego, specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych było 61, wśród których dominowali inżynierowie elektronicy 12 osób i biotechnolodzy 4 osoby. w grupie specjaliści ds. ekonomicznych i zarządzania - ogółem 58 bezrobotnych było: 8 specjalistów administracji publicznej, 8 specjalistów marketingu i handlu,7 specjalistów ds. organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych. Wśród bezrobotnych posiadających zawód ( osób) najmniej bezrobotnych na koniec czerwca 2012r. odnotowano w następujących dużych grupach jak: kierownicy ds. produkcji i usług 1 osoba, kierownicy ds. zarządzania i handlu - 1 osoba sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 1 osoba, specjaliści ds. technologii informacyjno-komunikacyjnych 3 osoby. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego pozostający w ewidencji Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze w końcu czerwca 2012 roku zostali sklasyfikowani w 501 zawodach na jakie obejmuje Klasyfikacja Zawodów i Specjalności. Uwzględniając posiadane przez bezrobotnych kwalifikacje można stwierdzić, iż od kilku lat wśród bezrobotnych dominują te same zawody. Podobnie jak w Jeleniej Górze wśród bezrobotnych przeważali zarejestrowani w zawodach: - sprzedawca - 6,9% ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego, - kucharz - 2,8% ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego, - murarz - 2,2 % ogółu bezrobotnych powiatu jeleniogórskiego. W tabeli 7 przedstawiono najbardziej liczne zawody bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego. Tabela.7. Bezrobotni z powiatu jeleniogórskiego według największej liczby osób zarejestrowanych w końcu I półrocza 2012 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotn i ogółem W tym Kobiety Absolwenci Powyżej 12 m-cy Razem Kobiety Razem Kobiety Sprzedawca Kucharz Murarz

14 Ślusarz Robotnik budowlany Tokarz w metalu Kelner Technik mechanik Piekarz Technik ekonomista Pomoc kuchenna Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Przędzarz Tkacz Sprzątaczka biurowa Ekonomista Technik prac biurowych Mechanik pojazdów samochodowych Technik żywienia i gosp.domo Robotnik gospodarczy W I półroczu 2012 r. w Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze zarejestrowały się osoby bezrobotne z powiatu jeleniogórskiego, z czego kobiet. Wśród nowych rejestracji odnotowano 77 osób, w tym 42 kobiety, które zarejestrowały się w tut. Urzędzie w okresie 12 miesięcy od ukończenia szkoły. W porównaniu do analogicznego okresu roku ubiegłego, liczba nowych rejestracji była wyższa o 3,6% W ogólnej liczbie nowo zarejestrowanych ( tabela 8) były 363 osoby nie posiadające żadnych kwalifikacji zawodowych. Stanowiły one 15,0% ogółu populacji rejestrującej się w pierwszym półroczu 2012r. Tabela.8.Struktura napływu bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego według grup zawodów w I półroczu: Wielkie grupy zawodowe 14 Napływ bezrobotnych w I półroczu 2011 r. Napływ bezrobotnych w I półroczu 2012 r. Ogółem W tym absolwenci Ogółem: Bez zawodu Posiadający zawód W tym: Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy

15 8. Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne W strukturze napływu bezrobotnych według wielkich grup zawodowych najwyższym udziałem charakteryzowała się wielka grupa 7 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy. Zawody zaliczane do tej grupy reprezentowało 26,3% ogółu rejestrujących się bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego w I półroczu 2012 r.( tabela 8). W analizowanym okresie 2012 roku jeszcze w trzech dużych grupach zawodów wystąpił znaczny napływ bezrobotnych mieszkańców gmin powiatu jeleniogórskiego: pracownicy usług osobistych i sprzedawcy 17,5% ogółu nowo zarejestrowanych technicy i inny średni personel - 15,4% ogółu nowo rejestrujących, specjaliści 9,0% ogółu rejestrujących się w I półroczu. Analizując liczebność grup zawodowych wśród osób bezrobotnych z powiatu jeleniogórskiego, które rejestrowały się w badanym okresie (grupy elementarne - według 4- cyfrowego kodu) zauważamy, że najliczniej dokonywały rejestracji osoby należące do grup: 1. Sprzedawcy i pokrewni 10,68% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, w tym: sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 215 osób, 2. Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni - 9,85% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, w tym: mechanicy pojazdów samochodowych- 77 osób ślusarze i pokrewni 43 osoby, 3. Pracownicy usług osobistych 9,23% ogółu rejestrujących się posiadających zawód w tym: kucharze - 82 osoby, kelnerzy - 45 osób, fryzjerzy - 31 osób, 4. Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 7,63% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, w tym: piekarze, cukiernicy i pokrewni 66 osób stolarze meblowi i pokrewni 43 osoby, 5. Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 7,58% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, w tym: murarze i pokrewni 75 osób 6. Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 7,24% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, w tym: technicy mechanicy - 58 osób, 7. Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 3,06% ogółu rejestrujących się posiadających zawód, w tym: ekonomiści - 23 osoby, filolodzy i tłumacz 18 osób. Struktura napływu bezrobotnych absolwentów z powiatu jeleniogórskiego 77 osób- w układzie wielkich grup zawodowych różniła się zasadniczo od analogicznej struktury określonej dla ogółu nowo zarejestrowanych bezrobotnych w Powiatowym Urzędzie Pracy w Jeleniej Górze. 15

16 an.nr 10 W rankingu zawodów i specjalności najwięcej osób zarejestrowało się z wielkiej grupy 2,tj. specjalistów 41,6% ogółu nowo zarejestrowanych absolwentów. Najwięcej absolwentów zarejestrowało się w zawodach: nauczyciel wychowania fizycznego 4 osoby, filolog filologia polska 4 osoby, ekonomista 3 osoby, pedagog 3 osoby, inżynier elektronik 3 osoby, Co trzeci absolwent z powiatu jeleniogórskiego rejestrujący się w I półroczu 2012 roku nie posiadał zawodu 25 osób. Zarejestrowani absolwenci bez zawodu to najczęściej osoby z wykształceniem gimnazjalnym oraz średnim, które nie posiadały świadectwa ( dyplomu) ukończenia kształcenia szkolnego. 3. Analiza ofert pracy według zawodów (grup zawodów) Bardzo ważnym elementem monitoringu rynku pracy jest analiza ofert pracy, struktura ofert pracy według zawodów i specjalności oraz według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD). Analiza napływu ofert pracy pozwala na określenie skali nadwyżki i deficytu zasobów pracy w układzie zawodów i specjalności oraz grup zawodowych. Od trzech lat zauważalny jest mniejszy napływ ofert pracy oraz wysoki udział w ogólnej liczbie, ofert finansowanych z Funduszu Pracy ( oferty subsydiowane). Tabela. 9 Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń czerwiec w tym subsydiowane: Wyszczególnienie - lata Oferty pracy zgłoszone w okresie styczeń czerwiec Ogółem w tym oferty subsydiowane % udział do ogółu ofert , , , ,8 Od kilku lat utrzymuje się tendencja spadkowa ogólnej liczby zgłoszonych ofert pracy do Urzędu Pracy. W porównaniu do pierwszego półrocza 2011roku nastąpił spadek zgłoszonych ofert o 1,7%. Natomiast w porównaniu do 2010 r. liczba ofert pracy w analizowanym okresie 2012 r. była o prawie 23% mniejsza. Sytuacja ta spowodowana była przede wszystkim dysponowaniem w okresie I półrocza 2012 r. mniejszymi środkami finansowanym na aktywizację bezrobotnych niż w latach poprzednich, niepewną sytuacją gospodarczą i finansową wielu firm, co przekładało się na zmniejszenie liczby zgłaszanych miejsc pracy. Pracodawcy wolą nie zatrudniać nowych pracowników. Wpływ na spadek liczby ofert pracy ma także pośrednio obecny stan prawny. Od 2009 roku pracodawcy nie mają obowiązku zgłaszania w Urzędzie Pracy wolnych miejsc pracy. 16

17 Tabela. 10. Struktura ofert pracy w odniesieniu do wielkich grup zawodowych: Grupy zawodowe Liczba ofert zgłoszonych I VI Ogółem 1. Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy Specjaliści Technicy i inny średni personel Pracownicy biurowi Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy Operatorzy i monterzy maszyn Pracownicy przy pracach prostych Siły zbrojne Bez zawodu Z powyższej tabeli wynika, że ponad 36 % miejsc pracy i aktywizacji zawodowej dotyczyło grupy zawodowej pracownicy usług osobistych i sprzedawcy. Dominacja tej grupy zawodowej związana była z uruchomieniem przez tut. Urząd robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych, w ramach których pracodawcy oferowali pracę w zawodzie robotnik gospodarczy, który był najliczniej reprezentowanym zawodem we wszystkich zgłoszonych ofertach. Drugą pod względem liczby zgłoszonych ofert grupą zawodową byli pracownicy przy pracach prostych 21,7% ogółu ofert - co spowodowane było przede wszystkim realizacją przez tut. Urząd prac społecznie użytecznych. Na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy ( tabela 11 ) przypadało w pierwszym półroczu 2012 r. przeciętnie 4,9 nowo zarejestrowanych bezrobotnych (w analogicznym okresie 2011 r. wskaźnik ten był niższy 4,2). Najwyższe wskaźniki napływu bezrobotnych przypadających przeciętnie na 1 zgłoszone wolne miejsce pracy zanotowano w dużych grupach zawodowych: Grupa 7 robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy - 14,5 nowo zarejestrowanych na 1 zgłoszone miejsce pracy Grupa 2 - specjaliści 12,9 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 miejsce pracy; Grupa 3 technicy i średni personel 8,2 nowo zarejestrowanych bezrobotnych na 1 miejsce. Tabela. 11. Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy w układzie wielkich grup zawodowych: Wielkie grupy zawodowe Napływ bezrobotnych PUP ogółem Zgłoszone oferty 2012r. Napływ bezrobotnych na 1 zgłoszone miejsce pracy Ogółem ,9 Bez zawodu Posiadający zawód w tym Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy ,5 2. Specjaliści ,9 17

18 3. Technicy i inny średni personel ,2 4. Pracownicy biurowi ,1 5. Pracownicy usług osobistych i sprzedawcy ,3 6. Rolnicy, ogrodnicy, leśnicy i rybacy ,1 7. Robotnicy przemysłowi i rzemieślnicy ,5 8. Operatorzy i monterzy maszyn ,3 9. Pracownicy przy pracach prostych ,5 0. Siły zbrojne W okresie styczeń czerwiec 2012 r. najwięcej wolnych miejsc pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszono w sekcjach PKD: administracja publiczna 162 miejsca pracy, ochrona zdrowia i pomoc społeczna 148 miejsc pracy, edukacja miejsc pracy działalność w zakresie usług administrowania i działalność wspierająca miejsc pracy. Dominacja ofert pracy z w/w wymienionych sekcjach Polskiej Klasyfikacji Działalności była związana z organizacją robót publicznych, prac społecznie użytecznych oraz staży w urzędach miast, gmin, instytucjach ochrony zdrowia, placówkach oświatowych Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w mieście Jelenia Góra W I półroczu 2012 roku do Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze wpłynęło 777 ofert pracy od pracodawców z Jeleniej Góry. W tabeli nr 12 przedstawiono strukturę ofert pracy według dużych grup zawodowych (według 2-cyfrowego kodu). W analizowanym okresie 2012 roku najwięcej ofert pracy ( co piąta oferta pracy 21,6% ogółu) zgłosiły firmy z Jeleniej Góry dla pracowników usług osobistych ( kod zawodu 51 ). W następnej kolejności uplasowała się grupa zawodowa pomoce domowe i sprzątające ( kod zawodu 91 ) 13,4% ogółu ofert. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim praca związana z realizacją robót publicznych oraz prac społecznie użytecznych. Niepokojąca jest bardzo mała liczba ofert pracy przeznaczonych dla osób z wyższym wykształceniem. W okresie styczeń - czerwiec 2012 r. dla tej populacji bezrobotnych pozyskano 38 ofert ( kod zawodu 21-26). Tabela. 12. Struktura ofert pracy według grup zawodowych w Jeleniej Górze zgłoszonych w I półroczu 2012 r. - udział % zgłoszonych ofert w ogólnej liczbie ofert pracy Kod zawodu (*) Nazwa grupy zawodowe 18 Liczba ofert pracy Udział % w ogólnej liczbie ofert pracy Ogółem liczba ofert ,0 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 10 1,3 22 Specjaliści do spraw zdrowia 1 0,1 23 Specjaliści nauczania i wychowania 3 0,4 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 11 1,4 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 2 0,3 26 Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 11 1,4 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 8 1,0 32 Średni personel do spraw zdrowia 2 0,3,

19 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 76 9,8 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i 3 0,4 pokrewny 35 Technicy informatycy 1 0,1 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 62 8,0 42 Pracownicy obsługi klienta 15 1,9 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji 29 3,7 materiałowej 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 12 1,5 51 Pracownicy usług osobistych ,6 52 Sprzedawcy i pokrewni 42 5,4 53 Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 3 0,4 54 Pracownicy usług ochrony 15 1,9 61 Rolnicy produkcji towarowej 15 1,9 62 Leśnicy i rybacy 7 0,9 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 44 5,7 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i 9 1,2 pokrewni 73 Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 2 0,3 74 Elektrycy i elektronicy 4 0,5 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, 2 0,3 produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 2 0,3 82 Monterzy 29 3,7 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 16 2,1 91 Pomoce domowe i sprzątaczki ,4 92 Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 5 0,6 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i 27 3,5 transporcie 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 18 2,3 95 Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 3 0,4 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 16 2,1 W analizowanym okresie nie zanotowano ofert pracy w grupach: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy ds. zarządzania i handlu, kierownicy ds. produkcji i usług, kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby. Należy jednak zaznaczyć, że liczba bezrobotnych w tych grupach zawodowych jest minimalna. W tabeli 13 przedstawiono 10 zawodów, w których zgłoszono najwięcej ofert pracy. Podobnie jak w 2011 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla robotników gospodarczych 19,0% ogółu ofert w tym okresie. Tabela.13. Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w I półroczu 2011r. w Jeleniej Górze oferty pracy Oferty pracy Kod zgłoszone zgłoszone Nazwa zawodu zawodu w I półroczu w I półroczu 2011r. 2012r. Ogółem Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Technik prac biurowych Technik administracji Monter wyrobów z drewna

20 Sprzedawca Robotnik budowlany Przedstawiciel handlowy Pozostałe pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i podobne Konserwator budynków 7 16 Ponadto dużo ofert pracy zgłosiły firmy działające w Jeleniej Górze w zawodach: sprzątaczka biurowa (10,5%), technik prac biurowych (5,4%) Zaznaczyć tu należy, że większość zgłoszonych ofert w tych zawodach nie wynika z faktycznego zapotrzebowania, lecz z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży Oferty pracy według zawodów (grup zawodów) w powiecie jeleniogórskim W I półroczu 2012 roku firmy działające na terenie powiatu jeleniogórskiego złożyły 379 ofert pracy i aktywizacji zawodowej. W porównaniu do analogicznego okresu 2011 r. liczba zgłoszonych ofert pracy była niższa o 14,6%,tj. o 65 ofert pracy mniej. W tabeli nr 14 przedstawiono strukturę ofert pracy i aktywizacji zawodowej według dużych grup zawodowych ( 2-cyfrowe kody). Cztery duże grupy zawodowe generują prawie 65% ogółu ofert pracy i aktywizacji zawodowej zgłoszonych z firm działających w Powiecie Jeleniogórskim: Grupa 51 pracowników usług osobistych - 35,9% ogółu ofert, Grupa 91 pomoce domowe i sprzątaczki 10,8% ogółu ofert, Grupa 52 sprzedawcy i pokrewni - 10,6 % ogółu ofert, Grupa 93 robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 7,7% ogółu ofert pracy. Oferty pracy w tych grupach zawodowych, to przede wszystkim praca związana z realizacją robót publicznych, prac społecznie użytecznych i staży. Pozyskano bardzo małą liczba ofert pracy przeznaczonych dla osób z wyższym wykształceniem. W okresie styczeń - czerwiec 2012 dla tej populacji bezrobotnych pozyskano 9 ofert z firm działających w powiecie jeleniogórskim( kod zawodu 21-26). Tabela. 14. Struktura ofert pracy według grup zawodowych w powiecie jeleniogórskim zgłoszonych w I półroczu 2012 r. udział % zgłoszonych ofert Kod Udział % w Liczba ofert ogólnej Nazwa grup zawodowych zawodu pracy liczbie ofert (*) pracy Ogółem liczba ofert ,0 14 Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu 2 0,5 21 Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 1 0,3 22 Specjaliści do spraw zdrowia 1 0,3 23 Specjaliści nauczania i wychowania 5 1,3 24 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 1 0,3 25 Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 1 0,3 31 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 1 0,3 20

21 32 Średni personel do spraw zdrowia 2 0,5 33 Średni personel do spraw biznesu i administracji 13 3,4 34 Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i 8 2,1 pokrewny 41 Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 10 2,6 42 Pracownicy obsługi klienta 4 1,1 43 Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 9 2,4 44 Pozostali pracownicy obsługi biura 1 0,3 51 Pracownicy usług osobistych ,9 52 Sprzedawcy i pokrewni 40 10,6 54 Pracownicy usług ochrony 13 3,4 61 Rolnicy produkcji towarowej 9 2,4 62 Leśnicy i rybacy 2 0,5 71 Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 5 1,3 72 Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 22 5,8 74 Elektrycy i elektronicy 1 0,3 75 Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji 11 2,9 wyrobów tekstylnych i pokrewni 81 Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 2 0,5 83 Kierowcy i operatorzy pojazdów 1 0,3 91 Pomoce domowe i sprzątaczki 41 10,8 93 Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i 29 7,7 transporcie 94 Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 2 0,5 96 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 6 1,6 (*) agregacja wg dużych grup zawodowych ( kod 2 cyfrowy) Pracodawcy z powiatu jeleniogórskiego nie zgłosili żadnych ofert pracy w 11 dużych grupach zawodów, tj.: przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni, kierownicy ds. zarządzania i handlu, kierownicy ds. produkcji i usług, specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury, technicy informatycy, pracownicy opieki osobistej i pokrewni, rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni, monterzy, robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie, sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach. W tabeli 15 przedstawiono 10 zawodów, w których najwięcej było ofert pracy. Podobnie jak w 2011 roku najwięcej ofert pracy zgłoszono dla robotników gospodarczych 30,6% ogółu ofert w tym okresie. Tabela.15. Ranking zawodów i specjalności, dla których zgłoszono najwięcej ofert pracy w I półroczu 2011 r. i w I półroczu 2012 r. w powiecie jeleniogórskim Lp. Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2011 r. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2012 r. Ogółem Robotnik gospodarczy Sprzątaczka biurowa Sprzedawca* Meliorant Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Technik administracji Kucharz*

22 Spawacz metodą MAG Ślusarz Kelner* 12 9 Ponadto w zgłoszonych ofertach pracy dominowały zawody : sprzątaczka biurowa - 7,9 % wszystkich zgłoszonych ofert z powiatu, sprzedawca 6,3% wszystkich zgłoszonych ofert z powiatu, meliorant 5,5% wszystkich zgłoszonych ofert z powiatu. Duża liczba ofert w wyżej wymienionych zawodach wynika z organizacji prac społecznie użytecznych, robót publicznych oraz staży. 4. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest opracowywany przez Powiatowe Urzędy Pracy dwa razy do roku. Jest to cykliczne opracowanie, które pozwala dokonać kompleksowej analizy zjawiska bezrobocia w regionie, zaprezentować zestawienia, informacje i dane obrazujące w sposób kompleksowy zmiany zachodzące na lokalnym rynku pracy. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych umożliwia stworzenie klasyfikacji zawodów, na które występuje mniejsze lub większe zapotrzebowanie ze strony lokalnych pracodawców oraz zawodów, na które od dłuższego czasu brak zapotrzebowania. Przy sporządzaniu analizy zawodów deficytowych i nadwyżkowych musimy pamiętać, iż od kilku lat obraz ten jest zamazany z uwagi na dominację ofert pracy związanych z realizowanymi formami wsparcia ( miejsca pracy subsydiowane z Funduszu Pracy). Pojawiające się zapotrzebowanie na niektóre zawody jest wynikiem realizacji przez Urząd dużej ilości wniosków stażowych, organizacji prac społecznie użytecznych i zatrudnienia w ramach robót publicznych. Do określenia, czy zawód jest deficytowy, w równowadze lub nadwyżkowy służy analiza napływu ofert pracy oraz napływu bezrobotnych w analizowanym okresie ( półrocze). Analiza ta przeprowadzana jest w oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki (deficytu) zawodów, który stanowi iloraz średniej miesięcznej liczby zgłoszonych ofert pracy w danym zawodzie w danym roku i średniej miesięcznej liczby zarejestrowanych bezrobotnych w tymże zawodzie w danym roku. Zestawienie liczby zgłaszanych ofert pracy w danych zawodach z liczbą osób bezrobotnych zarejestrowanych w tychże zawodach wskazuje zawody nadwyżkowe i deficytowe. Zawody deficytowe, to takie zawody, na które występuje na rynku pracy wyższe zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy w tym zawodzie ( wyraźna przewaga liczby zgłoszonych ofert pracy nad liczbą nowo zarejestrowanych bezrobotnych). Zawody nadwyżkowe, to zawody, na które występuje na rynku pracy mniejsze zapotrzebowanie niż liczba osób poszukujących pracy ( przewaga napływu bezrobotnych nad liczbą zgłoszonych ofert pracy). Zawody wykazujące równowagę, to zawody, dla których liczba ofert pracy równoważy liczbę osób poszukujących pracy. W opracowaniu zaprezentowano, zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej, ranking 30 zawodów deficytowych i 30 zawodów nadwyżkowych na poziomie 6 cyfrowego kodu zawodu. W zestawieniach pomija się zawody, w których wskaźnik intensywności deficytu 22

23 ( nadwyżki) przyjmuje wartość MAX deficytu lub MAX nadwyżka oraz zawodów tzw. pozostałych, czyli takich, w których 2 ostatnie cyfry w kodzie zawodu wynoszą 9 i Zawody deficytowe i nadwyżkowe w Jeleniej Górze Analiza zjawisk zachodzących na rynku pracy dotyczących kształtowania popytu na pracę i podaży zasobów pracy pozwala na wyodrębnienie zawodów deficytowych, nadwyżkowych oraz zrównoważonych. W strukturze zawodowej bezrobocia w Jeleniej Górze dominowały zawody nadwyżkowe 490 zawodów, które stanowiły 84,92% ogółu badanych zawodów. Wśród sklasyfikowanych zawodów - 78, czyli 13,52% ogółu badanych stanowiły zawody deficytowe. Zaledwie 9 zawodów tj. 1,56% wykazało równowagę (rysunek 1). Rysunek 1. Zawody nadwyżkowe, deficytowe i zrównoważone w Jeleniej Górze w I półroczu 2012 r. 13,52 1,56% 84,92% zawody nadwyżkowe zawody deficytowe zawody zrównoważone źródło: dane statystyczne Powiatowego Urzędu Pracy w Jeleniej Górze W strukturze zawodowej bezrobotnych z Jeleniej Góry nadal dominują zawody nadwyżkowe. W oparciu o wskaźnik intensywności nadwyżki zawodów zidentyfikowano 58 zawodów nadwyżkowych o wskaźniku intensywności nadwyżki zawodów mniejszym od 0,9 ( bez tych zawodów, w których napływ ofert był równy 0 ). Im mniejsza wartość wskaźnika, tym większy poziom nadwyżki danego zawodu osoby reprezentujące te zawody mają większe problemy ze znalezieniem pracy na lokalnym rynku pracy. Wymieniona tabela nie ujmuje zawodów, na które nie wpłynęła żadna oferta pracy w analizowanym okresie. W pierwszym półroczu 2012 r. nie odnotowano ofert pracy dla 432 zawodów, które reprezentują bezrobotni z Jeleniej Góry. W tabeli 16 zestawiono 30 najbardziej nadwyżkowych zawodów w Jeleniej Górze w I półroczu 2012 roku. Grupa ta nie obejmuje zgodnie z wytycznymi MPiPS zawodów z ostatnimi dwoma cyframi symbolu zawodu 90- pozostali) 23

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2012 marzec 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY i URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY JELENIA GÓRA MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT za 2014 rok marzec 2015 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2013 Październik 2013 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W II PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r.

POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE. w TARNOWIE w 2005 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH. TARNÓW 2005 r. POWIATOWY URZĄD PRACY W TARNOWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w TARNOWIE w 2005 roku TARNÓW 2005 r. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH w Mieście Tarnowie w 2005 ROKU WSTĘP 1. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2008 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w powiecie suwalskim w końcu

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2010 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pułtusku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PUŁTUSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU I. Wstęp Jednym z zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy jest

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY

INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W GDAŃSKU INFORMACJA O SYTUACJI NA LOKALNYM RYNKU PRACY w 2015 roku 2015 POWIAT GDAŃSKI Gdańsk, styczeń 2016 Spis treści 1. Zarejestrowani bezrobotni wg rodzaju działalności ostatniego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl POWIATOWY URZĄD PRACY 14-100 OSTRÓDA, ul. Mickiewicza 32, tel. (0-89) 646-42-92, fax 646-29-56, e-mail: olos@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE OSTRÓDZKIM W 2010 ROKU Część

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH

WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH WYNIKI BADAŃ W SZKOŁACH PONADGIMNAZJALNYCH Powiatowy Urząd Pracy w Bochni analizując sytuację na lokalnym rynku pracy prowadzi stałe badanie zawodów deficytowych i nadwyżkowych. Przez monitoring zawodów

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2012r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl

POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 40, 16-100 Sokółka tel. (085) 7229010, fax (085) 722901; e-mail: biso@praca.gov.pl URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Kryńska 4, 16-1 Sokółka tel. (85) 791, fax (85) 791; e-mail: biso@praca.gov.pl CZĘŚĆ II RAPORTU ZA 8 ROK Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ANALIZA

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2008 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2008 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R.

POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. POWIATOWY URZĄD PRACY w Lidzbarku Warmińskim MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LIDZBARSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 R. Lidzbark Warmiński, październik 2013 Spis treści 1. Wstęp 3 1.1

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok

Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Pile Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie pilskim za 2014 rok Piła MARZEC 2015 r. Spis treści: Wstęp 1. Analiza bezrobocia według poziomu wykształcenia i grup

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r.

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. Powiatowy Urząd Pracy w Lesku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie leskim Lesko, październik 2010 r. SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 2 1.1 Poziom Bezrobocia... 3 2. Analiza Bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R.

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W KARTUZACH W OKRESIE STYCZEŃ CZERWIEC 2015 R. Opracował: Jan Geras Kartuzy, lipiec 2015 WSTĘP Niniejsze opracowanie ma na celu przedstawienie danych o wielkości i

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZAWIERCIU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZAWIERCIAŃSKIM W 2014 ROKU CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA Zawiercie, marzec 2015 r. Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK

Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu. Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Radomiu Raport 2008 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT RADOMSKI I PÓŁROCZE 2008 ROK Radom, wrzesień 2008 r. 1 SPIS TREŚCI I. WSTĘP 1. CEL OPRACOWANIA 3 2. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo