Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych"

Transkrypt

1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2014 roku Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy w Olkuszu w w w. b i o s t a t. c o m. p l Rybnik 2014

2 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Struktura bezrobotnych według grup zawodowych Napływ osób bezrobotnych według grup Długotrwałe bezrobocie w zawodach ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych Oferty pracy w zawodach Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty ANALIZA BEZROBOCIA I OFERT PRACY ZE WZGLĘDU NA SEKCJĘ PKD Ranking bezrobotnych i ofert pracy Struktura bezrobotnych i ofert pracy ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe ANALIZA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W DUŻYCH GRUPACH ZAWODÓW. 40 PODSUMOWANIE SPIS TABEL Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

3 WSTĘP Monitoring deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań Urzędów Pracy, pozwala on w szczególności na: określenie kierunków i natężenia zmian zachodzących w strukturze zawodowokwalifikacyjnej na rynku pracy, stworzenie bazy informacyjnej dla opracowania przyszłych struktur zawodowokwalifikacyjnych, określenie odpowiednich kierunków szkolenia bezrobotnych, zapewniając większą efektywność organizowanych szkoleń, bieżącą korektę poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego (dotyczy władz oświatowych oraz dyrekcji szkół), usprawnienie poradnictwa zawodowego poprzez wskazanie deficytowych i nadwyżkowych, usprawnienie pośrednictwa pracy, ułatwienie realizacji programów specjalnych dla aktywizacji osób długotrwale bezrobotnych w celu promowania ich ponownego zatrudnienia. W tym celu należy systematycznie obserwować zachodzące zmiany dotyczące potrzeb pracodawców i kierunku rozwoju gospodarczego danego regionu. Jednym z elementów wpływających na właściwą realizację polityki rynku pracy jest systematycznie prowadzony monitoring deficytowych i nadwyżkowych. W tym celu należy dokonać analizy bezrobocia, struktury ofert pracy oraz deficytowych i nadwyżkowych. Zawody nadwyżkowe to takie, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy jest wyższa niż liczba zgłaszanych ofert w tych zawodach. Zawody zrównoważone to te zawody, w których popyt jest równy podaży. Zawody deficytowe to takie zawody, w których liczba bezrobotnych i poszukujących pracy nie zaspokaja potrzeb pracodawców, tzn. występuje przewaga ofert pracy nad możliwością zatrudnienia pracownika o pożądanych kwalifikacjach. Podstawą opracowania są dane statystyczne zawarte w sprawozdaniach prowadzonych przez Urząd Pracy. Dane i wskaźniki powstały na bazie półrocznych sprawozdań MPiPS. Raport sporządzono zgodnie z zaleceniami metodycznymi do prowadzenia monitoringu deficytowych i nadwyżkowych, opracowanymi przez Departament Rynku Pracy MPiPS 1. Niniejsze opracowanie stanowi analizę bezrobotnych i ofert pracy w podziale na duże grupy i zawody elementarne (wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby 1 Zalecenia metodyczne do prowadzenia monitoringu deficytowych i nadwyżkowych, Departament Rynku Pracy, Warszawa Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

4 rynku pracy) jak również ze względu na sekcje PKD. Opracowanie zawiera ponadto analizę deficytowych i nadwyżkowych dla powiatu olkuskiego za I półroczne 2014 roku. 4 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

5 1 ANALIZA BEZROBOCIA W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW Na koniec I półrocza 2014 roku w powiecie olkuskim zarejestrowanych było osób bezrobotnych, z czego 54,1% tj osób stanowiły kobiety. Stopa bezrobocia na koniec I półrocza 2014 r. wynosiła 14,4%. 1.1 Struktura bezrobotnych według grup zawodowych 2 Na koniec I półrocza 2014 roku najwięcej osób bezrobotnych było zarejestrowanych w grupie 52 Sprzedawcy i pokrewni. Osoby te stanowiły 12,3% wszystkich bezrobotnych. Około 9,3% zarejestrowanych bezrobotnych stanowiły osoby z grupy Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni, natomiast 8,6% Pracownicy usług osobistych. Ponadto 7,5% zarejestrowanych bezrobotnych to Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków), a 7,2% stanowią Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie. 5,6% ogółu zarejestrowanych stanowił Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. W pozostałych grupach było zarejestrowanych po mniej niż 5% ogółu bezrobotnych. W przypadku kobiet najliczniejszą grupę bezrobotnych tworzyły kobiety w zawodach z grup Sprzedawcy i pokrewni oraz Pracownicy usług osobistych, które stanowiły odpowiednio 20,0% i 11,1% zarejestrowanych kobiet. Natomiast wśród bezrobotnych absolwentów najwięcej było Specjalistów nauk fizycznych, matematycznych i technicznych stanowili oni 19,4% zarejestrowanych absolwentów. Długotrwale bezrobotnymi najczęściej były osoby w zawodach z grupy Sprzedawcy i pokrewni 13,5% ogółu zarejestrowanych długotrwale bezrobotnych i Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 10,3%. Szczegółowe dane z podziałem na kod grupy, nazwę grupy oraz procentowy udział bezrobotnych ogółem, bezrobotnych absolwentów oraz długotrwale bezrobotnych, z wyszczególnieniem kobiet przedstawia tabela nr 1. Tabela 1. Struktura bezrobotnych wg dużych grup zawodowych Lp. Kod grupy Nazwa grupy Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 1. 3 Żołnierze szeregowi 0,0351 0,0000 0,0000 0,0000 0,0405 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i 0,1054 0,0961 0,0000 0,0000 0,0405 0,0000 0,2109 0,2882 0,9259 1,2987 0,2431 0,2179 0,4040 0,3523 0,0000 0,0000 0,4863 0,4357 0,4565 0,2883 0,0000 0,0000 0,6891 0, Grupy wg Klasyfikacji Zawodów i Specjalności wprowadzonej na potrzeby rynku pracy 5 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

6 Kod grupy Nazwa grupy innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 3,0905 2, , ,8831 1,8644 1,5974 0,8079 1,2493 2,7777 2,5974 0,4864 0,7988 2,3529 3,7475 9, ,9870 2,1078 3,1954 3,2310 4, , ,1818 1,7023 2,3238 0,1757 0,1281 0,0000 0,0000 0,1216 0,1452 2,5463 3,2992 7,4073 6,4935 1,3782 2,0334 5,5666 3,4913 1,8518 0,0000 4,8641 3,7762 2,2652 3,3632 4,6296 5,1948 1,6213 2,5417 3,8808 5,8298 3,7037 3,8961 3,0401 4,7930 0,9482 1,4413 1,8518 1,2987 0,6080 0, Technicy informatycy 0,2986 0,0640 0,9259 0,0000 0,2838 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 3,0378 4,9328 3,7037 5,1948 3,6481 5, Pracownicy obsługi klienta 0,7200 1,1210 1,8518 2,5974 0,6486 1, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych 3,5470 4,3563 0,9259 0,0000 4,3372 6,1002 0,2283 0,3844 0,9259 0,0000 0,2838 0,5083 8, ,1467 5,5555 6,4935 8, , Sprzedawcy i pokrewni 12, ,0197 9, , , , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,1580 0,2882 0,0000 0,0000 0,0810 0, Pracownicy usług ochrony 0,8956 0,7046 0,0000 0,0000 0,8917 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,3688 0,3524 0,0000 0,0000 0,2837 0, Leśnicy i rybacy 0,2634 0,2242 0,0000 0,0000 0,3648 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,1405 0,1922 0,0000 0,0000 0,2432 0,2905 7,5155 2,3382 0,9259 0,0000 8,8770 2,7595 9,2537 1,6334 0,9259 0, ,2554 1,6702 0,8254 0,9289 0,9259 0,0000 0,8105 0, Elektrycy i elektronicy 2,5812 0,8969 0,0000 0,0000 2,0672 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrew- 4,6181 4,8366 1,8518 2,5974 5,9181 6, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

7 Kod grupy ni Nazwa grupy Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety 3,9861 2,6264 0,0000 0,0000 4,2561 2, Monterzy 0,7551 0,5766 0,0000 0,0000 0,7702 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 2,5287 0,1602 0,0000 0,0000 2,7157 0,2905 2,6515 4,2921 0,0000 0,0000 3,2428 5,1560 0,0702 0,0961 0,0000 0,0000 0,0405 0,0726 7,1642 5,1249 1,8519 1,2987 7,1342 4,7204 0,5794 0,9609 0,9259 1,2987 0,4864 0,8715 0,0176 0,0320 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,7902 0,7367 0,0000 0,0000 0,9323 0,8714 Razem Sporządzono na podstawie danych z załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu I półrocza 2014 r. W końcu I półrocza 2014 r. najwięcej osób bezrobotnych (według kodu sześciocyfrowego) było zarejestrowanych jako osoby bez zawodu 1066 osób. Następną grupę zawodową stanowiły osoby zarejestrowane w zawodzie sprzedawcy 462 osoby. Ponadto w zawodzie ślusarza zarejestrowanych było 187 osób, w zawodzie pakowacza 171 osób, natomiast w zawodzie robotnika gospodarczego 170 osób. W pozostałych zawodach zarejestrowanych było po mniej niż 150 osób. Poniższa tabela jest zestawieniem, z podziałem na grupy bezrobotnych, w których liczność bezrobotnych ogółem 20. Tabela 2. Liczba bezrobotnych w poszczególnych zawodach Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Inny zawód lub brak zawodu Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Sprzedawca* Ślusarz* Pakowacz Robotnik gospodarczy Pozostali pracownicy obsługi biurowej Robotnik budowlany Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kucharz* Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

8 Kod zawodu Nazwa zawodu Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Technik ekonomista* Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Murarz* Fryzjer* Sprzątaczka biurowa Magazynier Krawiec* Technik budownictwa* Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Technik mechanik* Pedagog Pozostali lakiernicy Malarz budowlany Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Piekarz* Kierowca samochodu ciężarowego Elektromonter (elektryk) zakładowy Tokarz w metalu Ekonomista Górnik eksploatacji podziemnej* Kelner* Technik ochrony środowiska* Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Specjalista administracji publicznej Cukiernik* Szwaczka Technik handlowiec* Pomoc kuchenna Technik elektryk* Operator urządzeń do emaliowania Salowa Kierowca samochodu osobowego Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

9 Kod zawodu Nazwa zawodu niesklasyfikowani Pozostali technicy mechanicy Bezrobotni ogółem [%] Kobiety [%] W tym Absolwenci [%] Powyżej 12 m-cy [%] Razem Kobiety Razem Kobiety Malarz - tapeciarz* Cieśla szalunkowy Dozorca Księgowy Kasjer handlowy Posadzkarz* Specjalista do spraw marketingu i handlu Socjolog Barman Specjalista do spraw rachunkowości Laborant chemiczny Przedstawiciel handlowy Mechanik pojazdów samochodowych* Palacz pieców zwykłych Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan w końcu I półrocza 2014 r. 1.2 Napływ osób bezrobotnych według grup Według dużych grup największy napływ miał miejsce w grupach Sprzedawcy i pokrewni (11,1%, tj. 319 osób), Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni (9,9%, tj. 283 osoby) oraz Pracownicy usług osobistych (7,9%, tj. 227 osób). Strukturę napływu bezrobotnych według kodu dużych grup, z wyszczególnieniem kobiet i absolwentów, przedstawia poniższa tabela. Tabela 3. Struktura napływu bezrobotnych wg grup w powiecie olkuskim Lp. Kod grupy Nazwa grupy Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kobiety 1. 3 Żołnierze szeregowi 0,1046 0,0000 0,0000 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,1395 0,2073 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,2791 0,4146 0,4739 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,3489 0,2073 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,2442 0,1382 0,0000 0,0000 4,5344 4, , , Specjaliści do spraw zdrowia 1,1860 2,0040 2,8435 2, Specjaliści nauczania i wychowania 2,5812 4,2155 5,2132 7, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

10 Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 4,1857 6, , ,5555 0,6977 0,4146 1,8957 0,7407 3,2788 4,4920 7,5828 6,6665 5,6158 2,9025 2,3696 0, Średni personel do spraw zdrowia 2,0929 3,0407 4,7393 5, Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 3,7671 5,2522 1,8957 2,2222 1,1510 1,8659 2,8435 3, Technicy informatycy 0,3488 0,0691 0,4739 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 3,2438 5,5978 2,3697 3, Pracownicy obsługi klienta 1,0813 1,8659 3,3175 4, Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej 2,9997 2,8334 1,8957 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,2442 0,4146 0,4739 0, Pracownicy usług osobistych 7,9178 9,5369 9, , Sprzedawcy i pokrewni 11, ,5595 6,6366 9, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,1744 0,3455 0,0000 0, Pracownicy usług ochrony 0,9418 0,5529 0,0000 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,4535 0,6219 0,0000 0, Leśnicy i rybacy 0,1047 0,0000 0,0000 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0,0349 0,0691 0,0000 0,0000 6,3483 1,7277 2,8436 0,7407 9,8709 1,6586 3,3174 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,6977 0,8292 0,4739 0, Elektrycy i elektronicy 3,1043 1,6586 1,4218 2, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 2,8254 2,6953 1,4217 0,0000 3,9066 2,6951 0,9478 0, Monterzy 0,9418 0,5528 0,0000 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 2,5463 0,0000 0,4739 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 1,6394 2,9025 0,0000 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,1395 0,2073 0,0000 0,0000 7,7432 6,0815 6,1611 7,4074 0,6627 1,0366 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,0000 0,6976 0,6911 0,4739 0,7407 Razem Obliczenia własne na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2014 r. 10 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

11 Napływ bezrobotnych w I półroczu 2014 roku przedstawiono również za pomocą liczb rzeczywistych. Należy zauważyć, że w omawianym okresie najwięcej zarejestrowało się bezrobotnych bez zawodu (539 osób, tj. 15,8% ogółu osób, które napłynęły). Tabela 4. Napływ bezrobotnych wg grup Lp. Kod grupy Nazwa grupy Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci 1. 0 Inny zawód lub brak zawodu Żołnierze szeregowi Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni Kobiety Kierownicy do spraw zarządzania i handlu Kierownicy do spraw produkcji i usług Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych Specjaliści do spraw zdrowia Specjaliści nauczania i wychowania Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych Średni personel do spraw zdrowia Średni personel do spraw biznesu i administracji Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny Technicy informatycy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni Pracownicy obsługi klienta Pracownicy do spraw finansowostatystycznych i ewidencji materiałowej Pozostali pracownicy obsługi biura Pracownicy usług osobistych Sprzedawcy i pokrewni Pracownicy opieki osobistej i pokrewni Pracownicy usług ochrony Rolnicy produkcji towarowej Leśnicy i rybacy Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni Elektrycy i elektronicy Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

12 Kod grupy Nazwa grupy obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kobiety Monterzy Kierowcy i operatorzy pojazdów Pomoce domowe i sprzątaczki Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych Razem Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2014 r. Tabela nr 5 przedstawia napływ bezrobotnych w poszczególnych zawodach. W zestawieniu uwzględniono zawody, w których napływ ogółem wyniósł w I półroczu 2014 r. co najmniej 10 osób. Wynika z niego, że największy napływ wystąpił wśród sprzedawców i pakowaczy. Zdecydowaną większość napływu w przypadku wymienionych stanowiły kobiety. Tabela 5. Napływ bezrobotnych wg Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Sprzedawca* Pakowacz Ślusarz* Robotnik gospodarczy Pozostali pracownicy obsługi biurowej Robotnik budowlany Kucharz* Magazynier Technik budownictwa* Technik ekonomista* Murarz* Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Kobiety Fryzjer* Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy Pedagog Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń Technik mechanik* Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

13 Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Kierowca samochodu ciężarowego Sprzątaczka biurowa Specjalista do spraw marketingu i handlu Technik żywienia i gospodarstwa domowego* Kobiety Mechanik pojazdów samochodowych* Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Ekonomista Technik elektryk* Krawiec* Tokarz w metalu Przedstawiciel handlowy Operator urządzeń do emaliowania Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych Elektromonter (elektryk) zakładowy Kasjer handlowy Pozostali lakiernicy Kelner* Monter konstrukcji stalowych Technik handlowiec* Malarz budowlany Piekarz* Górnik eksploatacji podziemnej* Specjalista zastosowań informatyki Barman Blacharz samochodowy* Monter - elektronik* Specjalista administracji publicznej Pozostali specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani Socjolog Technik ochrony środowiska* Księgowy Posadzkarz* Robotnik drogowy Pomoc kuchenna Dozorca Specjalista do spraw rachunkowości Specjalista do spraw organizacji usług gastronomicznych, hotelarskich i turystycznych Politolog Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

14 Kod zawodu Nazwa zawodu Napływ ogółem Napływ kobiet W tym Razem Absolwenci Technik obsługi turystycznej* Technik usług fryzjerskich* Telemarketer Specjalista kontroli jakości Pozostali technicy mechanicy Konfekcjoner wyrobów gumowych Kierowca samochodu dostawczego Długotrwałe bezrobocie w zawodach Kobiety Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2014 r. Przy tworzeniu rankingu generujących długotrwałe bezrobocie wykorzystano wielkość wskaźnika długotrwałego bezrobocia, obliczonego jako iloraz zarejestrowanych osób długotrwale bezrobotnych oraz zarejestrowanych ogółem. W poniższej tabeli zaprezentowano zawody, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie oraz te, w których na koniec półrocza zarejestrowanych było co najmniej 15 bezrobotnych 3. Tabela 6. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu sześciocyfrowego Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Cieśla szalunkowy 0, Szwaczka 0, Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 0, Pozostali kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Brukarz 0, Robotnik magazynowy 0, Pozostali pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Palacz pieców zwykłych 0, Pozostali pośrednicy handlowi 0, Sekretarka 0, Pozostali pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Sprzątaczka biurowa 0, Piekarz* 0, Laborant chemiczny 0, Stolarz* 0, Cukiernik* 0, Księgowy 0, Murarz* 0, Wielkość tę, z braku jakichkolwiek wytycznych, przyjęto arbitralnie. Mniej liczne grupy pominięto, wychodząc z założenia, że sytuacja, w której np. 1 zarejestrowana osoba bezrobotna jest jednocześnie osobą długotrwale bezrobotną i daje wskaźnik o maksymalnej wartości, jest sytuacją mylącą. 14 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

15 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Malarz budowlany 0, Ślusarz* 0, Technik farmaceutyczny* 0, Krawiec* 0, Pozostali lakiernicy 0, Dozorca 0, Tokarz w metalu 0, Pozostali mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Elektromonter (elektryk) zakładowy 0, Barman 0, Robotnik gospodarczy 0, Pozostali pracownicy obsługi biurowej 0, Kierowca samochodu ciężarowego 0, Kierowca samochodu osobowego 0, Kelner* 0, Rzeźnik - wędliniarz* 0, Robotnik budowlany 0, Blacharz samochodowy* 0, Robotnik drogowy 0, Sprzedawca* 0, Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych 0, Pielęgniarka 0, Kucharz* 0, Górnik eksploatacji podziemnej* 0, Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia 0, Malarz - tapeciarz* 0, Kasjer handlowy 0, Pomoc kuchenna 0, Magazynier 0, Pozostali technicy mechanicy 0, Ekonomista 0, Specjalista do spraw marketingu i handlu 0, Technik ekonomista* 0, Fryzjer* 0, Pakowacz 0, Doradca klienta 0, Technolog robót wykończeniowych w budownictwie* 0, Pozostali elektromechanicy i elektromonterzy 0, Operator urządzeń do emaliowania 0, Salowa 0, Technik żywienia i gospodarstwa domowego* 0, Technik budownictwa* 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

16 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Posadzkarz* 0, Technik elektryk* 0, Pedagog 0, Technik mechanik* 0, Technik ochrony środowiska* 0, Kierowca samochodu dostawczego 0, Politolog 0, Technik handlowiec* 0, Specjalista administracji publicznej 0, Specjalista do spraw rachunkowości 0, Mechanik pojazdów samochodowych* 0, Socjolog 0, Technik organizacji usług gastronomicznych* 0, Przedstawiciel handlowy 0, Technik usług fryzjerskich* 0, Technik agrobiznesu* 0,0625 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca I półrocza 2014 r. W poniższej tabeli zaprezentowano grupy, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego. Długotrwałe bezrobocie najczęściej generują Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych, Leśnicy i rybacy, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni, Pozostali pracownicy obsługi biura, Pomoce domowe i sprzątaczki oraz Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej. Tabela 7. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu dwucyfrowego Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Leśnicy i rybacy 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

17 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Żołnierze szeregowi 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Monterzy 0, Pracownicy usług osobistych 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Pracownicy usług ochrony 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Technicy informatycy 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Elektrycy i elektronicy 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0,3000 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,1667 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca I półrocza 2014 r. W poniższej tabeli zaprezentowano grupy wg kodu czterocyfrowego, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie oraz w których na koniec półrocza zarejestrowanych było co najmniej 15 bezrobotnych. Grupy, które w największym stopniu generują długotrwałe bezrobocie to Szwaczki, hafciarki i pokrewni, Robotnicy budowy dróg i pokrewni, Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów, Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani oraz Cieśle i stolarze budowlani. Szczegółowe zestawienie znajduje się w tabeli nr Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

18 Tabela 8. Zawody generujące długotrwałe bezrobocie wg kodu czterocyfrowego Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Szwaczki, hafciarki i pokrewni 0, Robotnicy budowy dróg i pokrewni 0, Robotnicy pracujący przy przeładunku towarów 0, Kierownicy do spraw innych typów usług gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Cieśle i stolarze budowlani 0, Pośrednicy handlowi 0, Sekretarki (ogólne) 0, Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani Robotnicy pomocniczy w budownictwie drogowym, wodnym i pokrewni Robotnicy przy pracach prostych w przemyśle gdzie indziej niesklasyfikowani 0,5775 0,5667 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Operatorzy urządzeń do wyrobu masy papierniczej i produkcji papieru 0, Księgowi 0, Murarze i pokrewni 0, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, Pomoce i sprzątaczki biurowe, hotelowe i pokrewne 0, Technicy farmaceutyczni 0, Ślusarze i pokrewni 0, Malarze i pokrewni 0, Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji wyrobów chemicznych 0, Spawacze i pokrewni 0, Barmani 0, Kasjerzy i sprzedawcy biletów 0, Ustawiacze i operatorzy obrabiarek do metali i pokrewni 0, Technicy nauk chemicznych, fizycznych i pokrewni 0, Pracownicy obsługi biurowej 0, Lakiernicy 0, Stolarze meblowi i pokrewni 0, Gospodarze budynków 0, Kierowcy samochodów ciężarowych 0, Pracownicy przy pracach prostych gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Kelnerzy 0, Robotnicy pomocniczy w budownictwie ogólnym 0, Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 0, Masarze, robotnicy w przetwórstwie ryb i pokrewni 0, Blacharze 0, Sprzedawcy sklepowi (ekspedienci) 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

19 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Pielęgniarki bez specjalizacji lub w trakcie specjalizacji 0, Technicy chemicy i pokrewni 0, Kucharze 0, Magazynierzy i pokrewni 0, Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Hydraulicy i monterzy instalacji sanitarnych 0, Pracownicy ochrony osób i mienia 0, Kierowcy samochodów osobowych i dostawczych 0, Pomoce kuchenne 0, Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 0, Robotnicy budowlani robót wykończeniowych i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Elektromechanicy i elektromonterzy 0, Mechanicy pojazdów samochodowych 0, Górnicy podziemnej i odkrywkowej eksploatacji złóż i pokrewni 0, Ekonomiści 0, Technicy mechanicy 0, Operatorzy maszyn do produkcji wyrobów gumowych 0, Nauczyciele gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych (z wyjątkiem nauczycieli kształcenia zawodowego) 0, Kosmetyczki i pokrewni 0, Pakowacze 0, Operatorzy urządzeń do obróbki powierzchniowej metali i nakładania powłok 0, Specjaliści do spraw reklamy i marketingu 0, Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 0, Specjaliści do spraw zarządzania zasobami ludzkimi 0, Dietetycy i żywieniowcy 0, Fryzjerzy 0, Pracownicy pomocy społecznej i pracy socjalnej 0, Filozofowie, historycy i politolodzy 0, Technicy budownictwa 0, Wizytatorzy i specjaliści metod nauczania 0, Posadzkarze, parkieciarze i glazurnicy 0, Średni personel ochrony środowiska, medycyny pracy i bhp 0, Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0, Technicy elektrycy 0, Robotnicy przygotowujący i wznoszący konstrukcje metalowe 0, Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0, Analitycy finansowi 0, Monterzy i serwisanci urządzeń elektronicznych 0, Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Specjaliści w zakresie rolnictwa, leśnictwa i pokrewni 0, Inżynierowie inżynierii środowiska 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

20 Kod zawodu Nazwa zawodu Wskaźnik długotrwałego bezrobocia Specjaliści do spraw księgowości i rachunkowości 0, Archeolodzy, socjolodzy i pokrewni 0, Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 0, Filolodzy i tłumacze 0, Przedstawiciele handlowi 0,0870 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z końca I półrocza 2014 r. 20 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

21 2 ANALIZA OFERT PRACY W POWIECIE OLKUSKIM WEDŁUG ZAWODÓW 2.1 Ranking ofert pracy w dużych grupach zawodowych W I półroczu 2014 r. najwięcej ofert pracy (o kodzie dwucyfrowym) zgłoszono dla grupy Sprzedawcy i pokrewni (20,9% ogółu zgłoszonych ofert). Oferty pracy dla pracowników z grupy Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni stanowiły 12,7% wszystkich ofert, w przypadku grupy Pracownicy usług osobistych 9,4%, a odnośnie grupy Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 7,4%. W pozostałych grupach zawodowych zgłoszono po mniej niż 6% ogółu ofert. Zestawienie wszystkich grup, w których zgłoszono oferty pracy oraz ich stan na koniec półrocza przedstawia poniższa tabela. Tabela 9. Procentowy udział ofert w poszczególnych grupach Lp. Kod grupy Nazwa grupy Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] 1. 3 Żołnierze szeregowi 0,0000 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0,0000 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0,2844 0, Kierownicy do spraw produkcji i usług 0,0000 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0,0000 0,0000 0,7584 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0,6635 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0,3792 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 1,2324 1, Specjaliści do spraw technologii informacyjnokomunikacyjnych Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0,0948 0,0000 0,4740 1,2904 0,5687 0, Średni personel do spraw zdrowia 1,2322 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 5,8769 5, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 3,0333 1, Technicy informatycy 0,0948 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 12,7014 5, Pracownicy obsługi klienta 1,2322 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 3, , Pozostali pracownicy obsługi biura 1,8010 0, Pracownicy usług osobistych 9,3839 0, Sprzedawcy i pokrewni 20, , Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0,8531 0, Pracownicy usług ochrony 2,9384 0, Rolnicy produkcji towarowej 0,1896 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

22 Kod grupy Nazwa grupy Odsetek [% ogółu] Stan na koniec okresu [% ogółu] Leśnicy i rybacy 0,0948 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0,0000 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 4, ,9678 4,9290 6, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0,3792 0, Elektrycy i elektronicy 1,8958 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 1,7062 3,2258 1,2323 1, Monterzy 0,3792 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 4,5498 3, Pomoce domowe i sprzątaczki 1,8010 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0,0000 0,0000 7,3934 1, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 1,8958 0, Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0,0000 0,0000 Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0,5687 0,0000 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2014 r. 2.2 Oferty pracy w zawodach W I półroczu 2014 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Olkuszu zgłoszono oferty pracy. Najwięcej ofert 132, przeznaczonych było dla sprzedawców. 123 oferty przeznaczone były dla pozostałych pracowników obsługi biurowej, 59 dla robotników gospodarczych, 50 dla sprzedawców w branży spożywczej, 42 dla pakowaczy, 39 dla przedstawicieli handlowych, a 31 dla magazynierów. W przypadku pozostałych zgłoszono nie więcej niż 25 ofert pracy. Poniższa tabela prezentuje zestawienie ofert pracy w najczęściej zgłaszanych zawodach oraz ich liczbę na koniec okresu. Z tabeli wyłączono zawody, w których zgłoszono mniej niż 5 ofert pracy. Tabela 10. Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 r. Lp. Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 r. Stan na koniec okresu Sprzedawca* Pozostali pracownicy obsługi biurowej Robotnik gospodarczy Sprzedawca w branży spożywczej Pakowacz Przedstawiciel handlowy Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

23 Kod zawodu Nazwa zawodu Oferty pracy zgłoszone w I półroczu 2014 r. Stan na koniec okresu Magazynier Robotnik budowlany Pozostali pracownicy ochrony osób i mienia Opiekun osoby starszej* Fryzjer* Sprzedawca na telefon Szklarz Mechanik pojazdów samochodowych* Sprzątaczka biurowa Elektromonter (elektryk) zakładowy Pracownik przygotowujący posiłki typu fast food Kurier Manewrowy Pomoc kuchenna Spedytor Kierowca samochodu dostawczego Pozostali pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani Asystent nauczyciela przedszkola Pracownik ochrony fizycznej bez licencji Ślusarz* Asystent do spraw księgowości Technik handlowiec* Murarz* Pozostali spawacze i pokrewni Kierowca samochodu ciężarowego Kierowca operator wózków jezdniowych Księgowy Sekretarka Pracownik centrum obsługi telefonicznej (pracownik call center) Kucharz* Telemarketer Pozostali mechanicy pojazdów samochodowych Pomocnik piekarza Pozostali pracownicy przy pracach prostych gdzie 5 0 indziej niesklasyfikowani Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2014 r. 2.3 Zawody ze względu na szansę uzyskania oferty W I półroczu 2014 r. w powiecie olkuskim największą szansę uzyskania oferty pracy mieli bezrobotni w grupach Pozostali pracownicy obsługi biura i Pracownicy opieki osobistej i pokrewni, natomiast najmniejszą (spośród grup, w których występowały oferty pracy) 23 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

24 Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych. Tabela nr 11 przedstawia wskaźnik szansy uzyskania oferty pracy obliczony dla dużych grup. Tabela 11. Ranking dużych grup wg szansy uzyskania oferty pracy Kod grupy Wskaźnik szansy uzyskania Lp. Nazwa grupy oferty Kierownicy do spraw produkcji i usług 0, Kierownicy w branży hotelarskiej, handlu i innych branżach usługowych 0, Rolnicy i rybacy pracujący na własne potrzeby 0, Robotnicy pomocniczy w rolnictwie, leśnictwie i rybołówstwie 0, Żołnierze szeregowi 0, Sprzedawcy uliczni i pracownicy świadczący usługi na ulicach 0, Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i dyrektorzy generalni 0, Średni personel nauk fizycznych, chemicznych i technicznych 0, Specjaliści nauczania i wychowania 0, Specjaliści z dziedziny prawa, dziedzin społecznych i kultury 0, Technicy informatycy 0, Specjaliści nauk fizycznych, matematycznych i technicznych 0, Operatorzy maszyn i urządzeń wydobywczych i przetwórczych 0, Leśnicy i rybacy 0, Robotnicy w przetwórstwie spożywczym, obróbce drewna, produkcji wyrobów tekstylnych i pokrewni 0, Rzemieślnicy i robotnicy poligraficzni 0, Monterzy 0, Średni personel do spraw zdrowia 0, Robotnicy obróbki metali, mechanicy maszyn i urządzeń i pokrewni 0, Specjaliści do spraw ekonomicznych i zarządzania 0, Specjaliści do spraw technologii informacyjno-komunikacyjnych 0, Robotnicy budowlani i pokrewni (z wyłączeniem elektryków) 0, Rolnicy produkcji towarowej 0, Ładowacze nieczystości i inni pracownicy przy pracach prostych 0, Elektrycy i elektronicy 0, Specjaliści do spraw zdrowia 0, Pracownicy usług osobistych 0, Robotnicy pomocniczy w górnictwie, przemyśle, budownictwie i transporcie 0, Pracownicy do spraw finansowo-statystycznych i ewidencji materiałowej 0, Kierownicy do spraw zarządzania i handlu 0, Średni personel do spraw biznesu i administracji 0, Pracownicy obsługi klienta 0, Kierowcy i operatorzy pojazdów 0, Sprzedawcy i pokrewni 0, Pomoce domowe i sprzątaczki 0, Średni personel z dziedziny prawa, spraw społecznych, kultury i pokrewny 0, Pracownicy usług ochrony 0, Pracownicy pomocniczy przygotowujący posiłki 0, Sekretarki, operatorzy urządzeń biurowych i pokrewni 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

25 Kod grupy Nazwa grupy Wskaźnik szansy uzyskania oferty Pracownicy opieki osobistej i pokrewni 0, Pozostali pracownicy obsługi biura 0,2533 Sporządzono na podstawie załącznika 3 do MPiPS-01, Stan z I półrocza 2014 r. Zestawienie oraz wskaźników szansy uzyskania w nich oferty pracy w grupach zawodowych według kodu czterocyfrowego przedstawia poniższa tabela (bez uwzględnienia grup, dla których wskaźnik wyniósł 0 lub MAX). Wskaźnik MAX oznacza, że w danej grupie zgłaszane były oferty pracy, jednak nie było żadnych osób bezrobotnych. W I półroczu 2014 roku największą szansę uzyskania oferty mieli bezrobotni zarejestrowani w następujących grupach : Pracownicy centrów obsługi telefonicznej (pracownicy call center), Szklarze, Operatorzy maszyn przędzalniczych i pokrewni, Sprzedawcy na targowiskach i bazarach, Dyżurni ruchu, manewrowi i pokrewni, Pracownicy obsługi biura gdzie indziej niesklasyfikowani, Spedytorzy i pokrewni oraz Pracownicy przygotowujący posiłki typu fast food. Z drugiej strony bezrobotni zarejestrowani w grupach : Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych, Technicy budownictwa, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń, a także Piekarze, cukiernicy i pokrewni mieli relatywnie najmniejsze szanse uzyskania oferty pracy. Tabela 12. Ranking grup wg szansy uzyskania oferty pracy i kodu czterocyfrowego Kod grupy Wskaźnik szansy uzyskania oferty Lp. Nazwa grupy Średni personel do spraw statystyki i dziedzin pokrewnych 0, Technicy budownictwa 0, Pracownicy do spraw statystyki, finansów i ubezpieczeń 0, Piekarze, cukiernicy i pokrewni 0, Mechanicy pojazdów jednośladowych 0, Operatorzy maszyn i urządzeń do produkcji i przetwórstwa metali 0, Malarze i pokrewni 0, Mechanicy maszyn i urządzeń rolniczych i przemysłowych 0, Pracownicy sprzedaży i pokrewni gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Kucharze 0, Ślusarze i pokrewni 0, Betoniarze, betoniarze zbrojarze i pokrewni 0, Inżynierowie do spraw przemysłu i produkcji 0, Krawcy, kuśnierze, kapelusznicy i pokrewni 0, Specjaliści do spraw administracji i rozwoju 0, Pracownicy administracyjni i sekretarze biura zarządu 0, Specjaliści z dziedziny prawa gdzie indziej niesklasyfikowani 0, Szefowie kuchni i organizatorzy usług gastronomicznych 0, Kasjerzy i sprzedawcy biletów 0, Robotnicy leśni i pokrewni 0, Murarze i pokrewni 0, Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2012 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za I półrocze Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2014 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM RAPORT ZA DRUGIE PÓŁROCZE 2014 r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1

część diagnostyczna KATOWICE 2012 str. 1 Monitoring deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za 2011 rok. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH POWIATOWY URZĄD PRACY W KATOWICACH RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH NA LOKALNYM RYNKU PRACY W 2014 ROKU W KATOWICACH Katowice 2014 rok 1. Podstawowe pojęcia Monitoring - ranking

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina

Raport z monitoringu. zawodów deficytowych i nadwyżkowych. za 2014 rok dla miasta Szczecina Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2014 rok dla miasta Szczecina część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Szczecinie SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 WSTĘP... 3 1 ANALIZA BEZROBOCIA

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2013

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP 0700-03/11 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2010 ROKU. Wałbrzych, marzec 2011 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Miechowie za I półrocze 2013 r. Zleceniodawca: Projekt i wykonanie:

Bardziej szczegółowo

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku POWIATOWY URZĄD PRACY Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie tatrzańskim w I półroczu 2014 roku Zakopane, październik 2014 Spis treści Wprowadzenie....

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Sochaczewie za rok 2014 Powiatowy Urząd Pracy w Sochaczewie Sochaczew

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp 2. 3. Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych 13 3.1 Zawody nadwyżkowe 13 3.2 Zawody zrównoważone 14 3.3 Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za II półrocze 2010 roku Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ŁASKIM W I-PÓŁROCZU 2013 ROKU Raport I/P/2013 Spis treści: Wstęp 2 I Analiza bezrobocia...3 II Analiza ofert pracy.9 III Analiza zawodów deficytowych

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT WAŁBRZYSKI I PÓŁROCZE 2014 Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM Raport za rok 2010 Sporządziła Justyna Terelak doradca zawodowy MARZEC 2011 Niniejsze opracowanie stanowi

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2011 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (17) 22 18 523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU 2010 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W II PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAZIMIERSKIM za I półrocze 2012 roku Kazimierza Wielka SPIS TREŚCI str. I. WSTĘP 3 II. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW (GRUP ZAWODÓW)... 4 2.1 Analiza

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r

INFORMACJA O STANIE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG STANU NA KONIEC 2010r i 2011r ZAŁĄCZNIK do Sprawozdania z Działalności PUP w Łęczycy za 2011r INFORMACJA O IE I STRUKTURZE BEZROBOCIA W POWIECIE ŁĘCZYCKIM WEDŁUG U NA KONIEC 2010r i 2011r 1 2 BEZROBOCIE w przekroju miasto gminy MIASTO/

Bardziej szczegółowo

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP

RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP KS.PP.0700-3-09 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU 2009r WSTĘP Cel opracowania, podstawa opracowania, metodologia opracowania Celem opracowania rankingu

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2011

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 22 31 660 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2014

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2012 Październik 2012 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH ZA 2014 ROK MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH Wstęp ZA 204 ROK Analiza będzie pomocna w dostosowaniu poziomu, struktury i treści kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy. Z drugiej strony użytkownikami

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r.

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAROCIŃSKIM ZA PIERWSZE PÓŁROCZE 2013r. POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Zaciszna 2, 63-200 Jarocin, tel. (062) 747 35 79, fax (062) 747 73 88; e-mail: sekretariat@pup.jarocin.pl NIP: 617 101 99 14 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Wałbrzych, październik 2013 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2014 Październik 2014 rok SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w 2013 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w 2013 roku Lubin, marzec 2014 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup zawodowych)...4

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2008 ROKU

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15

SPIS TREŚCI. Wstęp Analiza zawodów deficytowych i nadwyżkowych Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe 15 SPIS TREŚCI Wstęp 2 1. Bezrobotni według grup zawodów w mieście Olsztyn 3 1.1 Struktura bezrobotnych według dużych grup zawodowych 3 1.2 Napływ bezrobotnych według zawodów 6 1.3 Analiza bezrobocia według

Bardziej szczegółowo

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1

część diagnostyczna RYBNIK 2012 w w w. b i o s t a t. c o m. p l Powiatowy Urząd Pracy w Goleniowie str. 1 Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Goleniowie za rok 2011 r. część diagnostyczna Zleceniodawca: Projekt

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie średzkim za 2012 rok Powiatowy Urząd Pracy w Środzie Wlkp. www.sroda.pup.gov.pl 63-000 Środa Wlkp. ul. Kosynierów 46 tel. /0-61/ 285 80 32, fax. 285 80 32 Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK

POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM. RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWOMIEJSKIM za 2014 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY W NOWYM MIEŚCIE LUBAWSKIM 13-300 Nowe Miasto Lub., ul. Grunwaldzka 3, tel: 56 4724280, fax: 56 4724290, e-mail: olno@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2007 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych Monitoring deficytowych i nadwyżkowych Analiza bezrobotnych oraz ofert pracy w obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Augustowie za rok 2013 Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: Powiatowy Urząd Pracy

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT I/P/2011 Październik 2011 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza

Bardziej szczegółowo

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KOŚCIERSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY w KOŚCIERZYNIE 83-400 Kościerzyna ul. Tkaczyka 1 tel. (58) 680-20-50 fax 680-20-51 email:gdko@praca.gov.pl www.pup.koscierzyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I POŁOWIE 2008 ROKU. Wałbrzych, wrzesień 2008 r. RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU POWIAT WAŁBRZYSKI ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE W 2013 ROKU Wałbrzych, marzec 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W ROKU

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU KS.PP0700-01/09 POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2008 ROKU. Wałbrzych, marzec 2009 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku POWIATOWY URZĄD PRACY W MIŃSKU MAZOWIECKIM Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w Powiecie Mińskim w 2013 roku Część I. Raport diagnostyczny Mińsk Mazowiecki, marzec 2014 r. Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU 2006 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFCYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PSZCZYŃSKIM W 2011 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Pszczynie ul. Dworcowa 23, 43 200 Pszczyna tel. 32 2104720; 32 2104632 fax 32 4490620 www.pup-pszczyna.pl pup@pup-pszczyna.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU.

POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2007 ROKU. Wałbrzych, marzec 2008 r. Spis Treści 1.Wstęp. 1.1 Cele opracowania. 1.2 Podstawa opracowania.

Bardziej szczegółowo

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe

WSTĘP Zawody nadwyżkowe Zawody zrównoważone Zawody deficytowe WSTĘP Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jest jednym z zadań zawartych w Krajowym Planie Działań na rzecz Zatrudnienia. Przede wszystkim powinien być wykorzystywany jako narzędzie w celu określenia

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w II połowie 2010 r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: 055 276 22 50, fax: 055 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania

Raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania Poznań, dnia 15.03.2012 roku Raport z monitoringu deficytowych i nadwyżkowych za 2011 rok dla miasta Poznania Część pierwsza diagnostyczna Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu str. 1 Spis treści Wstęp... 3

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

II część raportu Monitoring Zawodów Deficytowych i Nadwyżkowych w Powiecie Sztumskim w 2011r. ABSOLWENCI SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH POWIATOWY URZĄD PRACY W SZTUMIE Z/S W DZIERZGONIU ul. Zawadzkiego 11, 82-440 Dzierzgoń, tel: (55) 276 22 50, fax: (55) 276 33 74 www.pupsztum.mojbip.pl e-mail: gdsz@praca.gov.pl II część raportu Monitoring

Bardziej szczegółowo

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku

Ranking zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie ostrowskim za II półrocze 2011 roku POWIATOWY URZĄD PRACY w Ostrowie Wielkopolskim ul. Wolności 29a, 63-400 Ostrów Wielkopolski tel. (62) 73-73-200 fax (62) 73-73-202 e-mail: poow@praca.gov.pl http://www.pup.ostrowwlkp.pl Ranking zawodów

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2011 ROK SPIS TREŚCI Wstęp...3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim. 5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa

kobiety 1. Bez zawodu Sprzedawca Sprzątaczka biurowa 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2013 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

Grudziądz, wrzesień 2007 r.

Grudziądz, wrzesień 2007 r. w I połowie 2007 roku Grudziądz, wrzesień 2007 r. Spis treści Wprowadzenie... 3 Bezrobotni według zawodów... 5 Bezrobotni ogółem... 5 Bezrobotni do 12 miesięcy od dnia ukończenia nauki... 7 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2017 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 7,1% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH POWIAT MIĘDZYCHODZKI I PÓŁROCZE 2013 ROK SPIS TREŚCI Wstęp......3 1. Bezrobocie w powiecie międzychodzkim...5 1.1 Bezrobotni wg grup zawodowych....5 1.2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU

ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W WAŁBRZYCHU ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE POWIAT m. WAŁBRZYCH I PÓŁROCZE 2014 ROKU Wałbrzych, październik 2014 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M.

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2012 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2013 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 916 374 26 16 1371 58 12 6 114 47 815 358 44 175 21 17 18 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r.

Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy i miejsca aktywizacji zawodowej według średnich grup zawodów województwo pomorskie za II półrocze 2014 r. Bezrobotni oraz wolne miejsca pracy według średnich grup zawodów (1) Przedstawiciele władz publicznych, wyżsi urzędnicy i kierownicy 964 436 2 19 1317 553 9 7 123 51 737 317 456 185 266 19 34 111 Przedstawiciele

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM. w I półroczu 2012 roku MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE LUBIŃSKIM w I półroczu 2012 roku Lubin, październik 2012 Spis treści Wstęp...3 I. Część diagnostyczna...4 1. Analiza bezrobocia wg zawodów (grup

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU

RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Łodzi 90-012 Łódź, Kilińskiego 102/102a, tel. (42) 251-65-00, fax (42) 676-80-04 Wydział Programów Rynku Pracy i Statystyki - Dział Statystyki i Analiz www.pup-lodz.pl; e-mail:

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2011 marzec 2012 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE JAWORSKIM 1 Spis treści: 1. WSTĘP 1.1. Cel opracowania. 1.2. Podstawa opracowania. 1.3. Metodologia opracowania. 2. ANALIZA BEZROBOCIA WG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze)

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE NOWODWORSKIM W 2012 ROKU CZĘŚĆ I ( pierwsze półrocze) październik 2012 Nowy Dwór Gdański SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 2. ANALIZA BEZROBOCIA WEDŁUG ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282

kobiety 1. Bez zawodu 1129 578 142 66 78 38 2. Sprzedawca 1002 881 29 25 313 282 1 Analiza problemu bezrobocia w Katowicach została przeprowadzona w aspekcie zawodów zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz ofert pracy zgłoszonych do urzędu w 2012 r. Klasyfikacja zawodów wg liczby osób

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KAMIENNOGÓRSKIM W I PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY 58-400 Kamienna Góra, ul. Sienkiewicza 6a tel. (075) 64-50-160, fax. (075) 64-50-170 pupkamiennagora.pl e-mail: wrka@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM I PÓŁROCZE 2012 Wałbrzych, październik 2012 1 RAPORT RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W I PÓŁROCZU

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych analiza bezrobotnych oraz ofert pracy W obszarze działania Powiatowego Urzędu Pracy w Olkuszu za I półrocze 2012 r. WYKONAWCA: EU-CONSULT Sp. z o.o. ul. Wały

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W JELENIEJ GÓRZE MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W MIEŚCIE JELENIA GÓRA I POWIECIE JELENIOGÓRSKIM RAPORT II/P/2013 marzec 2014 SPIS TREŚCI 1. Wstęp.. 3 2. Analiza bezrobocia

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W PARCZEWIE URZĄD PRACY MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PARCZEWSKIM W I-PÓŁROCZU 2014 ROKU PARCZEW PAŹDZIERNIK 2014 r. Spis treści WSTĘP... 3 ROZDZIAŁ I...

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU (CZĘŚĆ DIAGNOSTYCZNA) Powiatowy Urząd Pracy w Ropczycach 39-100 Ropczyce, ul. NMP 2 Tel/fax (017) 2218523 e-mail: rzro@praca.gov.pl MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ROPCZYCKO SĘDZISZOWSKIM W 2007 ROKU

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. POWIATOWY URZĄD PRACY W SKIERNIEWICACH RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE SKIERNIEWICKIM I POWIECIE MIASTO SKIERNIEWICE ZA I PÓROCZE 2011 R. Skierniewice 2011 SPIS TREŚCI Wstęp - Cel

Bardziej szczegółowo