Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US"

Transkrypt

1 Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US

2 Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem.

3 Optymalizacja rozmiarów produkcji Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Wybór: wytworzyć czy kupić Wybór technologii produkcji Specjalne zamówienie

4 Optymalizacja rozmiarów produkcji Decyzje polegają na zaplanowaniu optymalnej struktury asortymentowej produkcji z uwzględnieniem optymalnej alokacji ograniczonych zasobów pomiędzy rodzaje produktów. Celem jest uzyskanie maksymalnego zysku lub minimalnych kosztów

5 Optymalizacja rozmiarów produkcji Czynniki warunkujące prawidłowość założeń produkcyjnych -zewnętrzne: a) popyt na wytwarzane przez firmę produkty, b) popyt na produkty substytucyjne, c) konkurencję, d) dostępność czynników produkcji. -wewnętrzne: a) posiadane moce produkcyjne, b) technologia, c) kwalifikacje zatrudnionych.

6 Optymalizacja rozmiarów produkcji W rachunku kosztów zmiennych wielkością stałą na jednostkę produktu jest nadwyżka cenowa (marża pokrycia, marża brutto). Maksymalizacja tej nadwyżki, jest równoznaczna z maksymalizacją zysku. Z=Mb - Ks gdzie: Mb -nadwyżka cenowa (marża pokrycia, marża brutto), Ks -koszty stałe w okresie

7 Optymalizacja rozmiarów produkcji Sytuacja braku ograniczeń jest w praktyce rzadko spotykana i dlatego częściej spotyka się sytuację występowania tzw. zasobów rzadkich, ograniczających produkcję, do których należy zaliczyć także czynniki jakościowe, na przykład w przypadku rezygnacji z produktu, który miał stałych odbiorców.

8 Optymalizacja rozmiarów produkcji W celu znalezienia optymalnego rozwiązania należy rozróżnić następujące warianty: występuje jeden czynnik ograniczający, występują dwa lub więcej ograniczeń, z jednym dominującym, istnieje wiele różnych ograniczeń o różnym znaczeniu dla różnych produktów.

9 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant I Przykład Czynnik ograniczający - surowiec 6000 kg Produkty Cena w zł Koszty zmienne w zł Marża brutto w zł/szt. Zużycie surowca w kg/szt. Marża brutto w zł/kg A ,25 16 B ,80 15 C ,00 35 Sprawdzenie: MbA = 16 zł/kg x 6000 kg = zł MbB = 15 zł/kg x 6000 kg = zł MbC = 35 zł/kg x 6000 kg = zł

10 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Przykład Dane planowane dla dwóch typów wyrobów A i B wytwarzanych z tego samego surowca i na tych samych maszynach przedstawia się następująco: Produkty Cena w zł Koszt zmienny jednostkowy Marża brutto w zł Zużycie mgodz. na jednostkę wyrobu Zużycie surowca na jednsotkę wyrobu A ,5 2,00 B ,0 1,25 Zdolność produkcyjna mgodz. Dostępne surowce kg. Koszty stałe zł.

11 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie I. Analiza czynników ograniczających - maszynogodziny: 5000 mgodz mgodz mgodz. A= = szt.; B= =2500 szt. 0,5 mgodz./szt. 2 mgodz./szt. - surowiec: kg kg kg A= = szt.; B= =20000 szt. 2 kg/szt. 1,25 kg/szt.

12 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie II. Ustalenie marży brutto na jednostkę czynnika ograniczającego : 100 zł/szt. 250 zł/szt. A: MbA= = 200 zł/mgodz.; B: MbB= = 125 zł/mgodz. 0,5 mgodz./szt. 2 mgodz./szt. III. Ustalenie globalnej marży brutto: A: MbA= 200 zł/mgodz. x 5000 mgodz. = zł B: MbB= 125 zł/mgodz. x 5000 mgodz. = zł IV. Ustalenie globalnego zysku: A: Z= zł zł = zł B: Z= zł zł = zł

13 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Przykład 2 Przedsiębiorstwo może produkować trzy asortymenty wyrobów: A, B i C. Miesięczne zdolności produkcyjne wynoszą 2000 maszynogodzin. Analiza rynku wykazała ograniczenia ze strony popytu, które wynoszą dla asortymentu A szt., B szt., C szt. Podstawowe informacje o asortymentach: Wyszczególnienie A B C Jednostkowa cena sprzedaży Jednostkowy koszt zmienny Norma czasu wytwarzania ( w mgodz.) 0,8 0,5 0,2 Koszty stałe wynoszą zł Na podstawie powyższych danych określić, które asortymenty firma powinna produkować w celu uzyskania maksymalnego zysku. Ustalić kwotę zysku.

14 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie Ocena asortymentów według marży brutto przypadającej na jedną maszynogodzinę Wyszczególnienie A B C Norma czasu wytwarzania ( w mgodz.) 0,8 0,5 0,2 Liczba wyrobów wytworzonych w ciągu 1 1, mgodz. (szt.) Marża brutto na 1 mgodz. (zł) Ranking wyrobów III II I Ustalenie maksymalnych rozmiarów produkcji analizując ograniczenia ze strony zdolności produkcyjnych: A: 2000 mgodz. 0,8 mgodz./szt. = 2500 szt. B: 2000 mgodz. 0,5 mgodz./szt. = 4000 szt. C: 2000 mgodz. 0,2 mgodz./szt. = szt.

15 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie cd Ustalenie zysku z poszczególnych asortymentów bez ograniczeń ze strony popytu. Wyszczególnienie A B C Liczba wyrobów Jednostkowa marża brutto (zł/szt.) Marża brutto Koszty stałe Wynik Ranking III II I

16 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant II Rozwiązanie cd Ustalenie zysku z poszczególnych asortymentów z uwzględnieniem ograniczeń ze strony popytu. Wyszczególnienie A B C Liczba wyrobów Jednostkowa marża brutto (zł/szt.) Marża brutto Koszty stałe Wynik Ranking III II I Wolne moce produkcyjne: 10000szt szt. = 1000 szt wyrobu C 1000 szt. x 0,2 mgodz./szt. = 200 mgodz. 200 mgodz. x 2 szt./mgodz. = 400 szt. wyrobu B 400 szt. x 40 zł = zł Z= zł (A) zł (B) = zł

17 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Przykład Planowane wielkości rzeczowo-finansowe: Produkty A B Cena sprzedaży Koszty zmienne Marża brutto Normatywny czas obróbki maszynowej (mgodz./szt.) według zespołów maszyn: I zespół II zespół III zespół 1 2 1,5 Dyspozycyjny tygodniowy czas pracy maszyn (mgodz.) I zespół 40 II zespół 42 III zespół 36 Koszty stałe produkcji w skali tygodnia 9000 zł

18 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Rozwiązanie Funkcja celu maksymalizacja zysku Z=400A+900B > max Nierówności wyrażające ograniczenia produkcji A+4B = 40 mgodz. 2A+B = 42 mgodz. 1,5A+3B = 36 mgodz. Rozwiązanie wyznaczają punkty 1, 2, 3 i 4

19 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Rozwiązanie Punkt 1: A 0 szt., B 10 szt. Z(s) = 10 szt. x 900 zł/szt zł =0 Punkt 2: A+4B = 40 1,5A+3B = 36 A = 40-4B 1,5(40-4B)+3B = B+3B = 36 3B = 24 B = 8 szt. 2 A = 40-4x8 = = 8 szt. Z(s) = 8 szt. x 400 zł/szt. + 8 szt x 900 zł/szt zł = 1400 zła

20 Optymalizacja rozmiarów produkcji Wariant III Rozwiązanie Punkt 3: 2A+B = 42 1,5A+3B = 36 B = 42-2A 1,5A + 3(42-2A) = 36 1,5A A = ,5A = 90 3 A = 20 szt. B = 42-2x20 = = 2 szt. Z(s) = 20 szt. x 400 zł/szt. + 2 szt x 900 zł/szt zł = 800 zł Punkt 4: A 21 szt., B 0 szt. Z(s) = 21 szt. x 400 zł/szt zł =-600 (strata)

21 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu dotychczasowej straty na produkcie z kosztami stałymi, jakimi produkt ten jest obciążony. I. Strata jest większa od kosztów stałych rozliczonych na produkt II. Strata jest mniejsza od kosztów stałych zaprzestać wytwarzania rozpatrywanego wyrobu produkcję należy utrzymać

22 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Przykład Rachunek wyniku finansowego przedsiębiorstwa Z (dane w tys. zł): Produkty K L M Razem Przychody ze sprzedaży Koszt wytworzenia sprzedanych produktów Koszty ogólnozakładowe Koszty sprzedaży Razem koszty sprzedanych produktów Zysk ( + ) strata (-) na sprzedaży Zakłada się, że koszt wytworzenia produktów oraz koszty sprzedaży zawierają w sobie elementy zmienne i stałe, natomiast koszty ogólnozakładowe są w całości stałe.

23 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Przykład cd Inne dane (w zł na sztukę): Produkty K L M Cena sprzedaży 10 37,5 25 Koszty zmienne wytwarzania 5 12,0 8 Koszty zmienne sprzedaży 1 2,5 2 Nadwyżka cenowa 4 23,0 15 Liczba produktów (szt.) Problem decyzyjny: Czy zrezygnować z produkcji wyrobu K, jako nierentownego? Jak wpłynęłoby to na wynik finansowy przedsiębiorstwa?

24 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie Ustalenie kosztów stałych zaabsorbowanych przez produkty (w tys. zł): Produkty K L M Koszt wytworzenia w tym: koszty zmienne koszty stałe Koszty sprzedaży w tym: koszty zmienne koszty stałe Koszty ogólnozakładowe stałe Razem koszty stałe Jeśli zaprzestaniemy produkować wyrób K, to wynik finansowy wyniesie 43 tys. zł, w porównaniu z 91 tys. zł w wariancie wyjściowym.

25 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie cd Wprowadzając do przykładu dodatkowe założenia, że: 1. moce produkcyjne zaangażowane na rzecz produktu K można wykorzystać do produkcji wyrobu L o najwyższej nadwyżce cenowej (37,5-14,5 = 23 zł/szt.), 2. nie istnieją żadne ograniczenia tej produkcji, 3. posiadane maszyny i zatrudnieni pracownicy przystosują się do wytwarzania wyrobu L bez dodatkowych nakładów, 4. "zwolnione" moce pozwolą wyprodukować 6000 szt. wyrobów L, wynik finansowy można poprawić odpowiednio:

26 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie cd Rachunek wyniku finansowego po zmianach (w tys. zł): Produkty L M Razem Przychody Koszty zmienne wytworzenia Koszty zmienne sprzedaży Razem koszty zmienne Marża brutto Koszty stałe Zysk ( + ) strata (-) Wnioski: Porównując zysk w wariancie wyjściowym z zyskiem po zmianach programu produkcyjnego stwierdzamy jego poprawę o 90 tys. zł ( 181 tys. zł - 91 tys. zł ).

27 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Przykład (rezygnacja z części działalności) Spółka "Uroda" prowadzi trzy salony usługowe: fryzjerski, kosmetyczny i solarium, zlokalizowane w jednym budynku.kalkulacja pełnych kosztów działalności w zestawieniu z przychodami wykazała, że solarium przynosi straty. Miesięczny rachunek wyniku finansowego solarium przedstawia się następująco: Przychody Koszty zmienne: wynagrodzenia bezpośrednie zużycie energii 900 zużycie materiałów bezpośrednich razem Marża brutto Koszty stałe: amortyzacja urządzeń ubezpieczenia 850 konserwacje i naprawy 700 koszty pomieszczeń 500 wynagrodzenia nadzoru z narzutami 300 rozliczone koszty ogólne spółki razem Zysk (strata) (850) Właściciele spółki zlecili analizę następującego problemu: Czy należałoby zamknąć solarium i jak taka decyzja wpłynęłaby na wynik finansowy spółki?

28 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie I. Analiza wykazała, że w efekcie likwidacji solarium spółka: 1. nie osiągnie przychodów w kwocie zł 2. nie poniesie kosztów zmiennych w kwocie 5150 zł 3. nie poniesie części kosztów stałych (po uwzględnieniu dodatkowych założeń): a) amortyzacja zmniejszy się o zł na skutek likwidacji większości urządzeń, jednak nie wszystkich, b) spółka nie odnowi umowy na ubezpieczenie usług solarium, c) pozostaną niewielkie koszty konserwacji nie sprzedanych urządzeń zł, d) zmniejszą się koszty utrzymania pomieszczeń o 300 zł, e) zlikwidowany zostanie etat kierownika solarium, f) zmniejszą się koszty ogólne spółki w dziale zaopatrzenia o 250 zł.

29 Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rozwiązanie cd Porównawcze zestawienie kosztów stałych w zł Kontynuacja Zamknięcie działalności solarium Różnica solarium Amortyzacja Ubezpieczenie Naprawy i konserwacje Koszty pomieszczeń Wynagrodzenie nadzoru z narzutem Rozliczone koszty ogólne Razem II. Z powyższej analizy wynika, że na skutek zamknięcia solarium nie pokryte koszty stałe wyniosą zł w stosunku do 850 zł w aktualnej sytuacji. Tym samym wynik finansowy pogorszy się o 2050 zł. III. Dodatkowo można się spodziewać zmniejszenia liczby klientów w innych działach spółki, jako efekt braku kompletu usług "upiększających". Specjaliści oszacowali utraconą marżę z tego tytułu na kwotę 500 zł. IV. Łączna strata wyniesie zł (2 900 zł zł) i będzie większa od aktualnej straty na usługach solarium o 2550 zł.

30 Założenia: Wybór: wytworzyć czy kupić - przedsiębiorstwo otrzymuje zewnętrzną ofertę na wytworzenie pewnych części własnego produktu finalnego, - moce produkcyjne pozwalają na produkcję tych części we własnym zakresie Problem decyzyjny Cena zakupu Koszt wytworzenia

31 Przykład Założenia: Wybór: wytworzyć czy kupić Spółka REX wytwarza rakiety tenisowe. Problem decyzyjny: Czy produkować torby do rakiet, czy skorzystać z oferty zewnętrznej na dostawę każdej potrzebnej liczby toreb, po cenie 41 zł za sztukę? Pożądana liczba toreb w roku bieżącym szt. Kosztami istotnymi dla produkcji toreb są: materiały bezpośrednie i robocizna bezpośrednia, zmienne koszty wydziałowe (zużycie energii elektrycznej) oraz stałe koszty wydziałowe (związane z leasingiem specjalnej maszyny, która przy normalnej eksploatacji umożliwia produkcję toreb rakietowych w ciągu roku). Poza tym występują koszty związane z utrzymaniem linii produkcyjnej, dla której aktualnie nie ma innego zatrudnienia.

32 Przykład cd Założenia: Wybór: wytworzyć czy kupić Plan kosztów dotyczących produkcji toreb Koszty, które można odnieść wprost na torby: na 1 szt. w zł na szt. w zł Materiały bezpośrednie 20, Robocizna bezpośrednia 10, Zmienne koszty wydziałowe 7, Stałe koszty wydziałowe Razem 37, Koszty stałe linii produkcyjnej zł (koszty te będą poniesione niezależnie od podjętej decyzji).

33 Rozwiązanie Wybór: wytworzyć czy kupić Koszty produkcji Koszty kupna Różnica szt szt. w zł w zł w zł Materiały bezpośrednie Robocizna bezpośrednia Zmienne koszty wydziałowe Stałe koszty wydziałowe Koszty linii produkcyjnej Razem Decyzja: Wytworzyć (dla produkcji szt)

34 Koszt Rozwiązanie Wybór: wytworzyć czy kupić Wyznaczyć wielkość produkcji bądź zamówienia zrównującego zysk dwóch różnych wariantów decyzyjnych. Korzystniejsze nabycie x Korzystniejsza produkcja Koszty nabycia Koszty wytworzenia Rozmiary produkcji Wyznaczamy x': 41x' = 37,5x' ,5x' = x' = sztuki

35 Wybór wariantu technologicznego W działalności jednostek gospodarczych występuje potrzeba dokonywania wyboru technologii dla realizacji określonego celu produkcyjnego. Każda z alternatywnych technologii wiąże się z pewną strukturą kosztów stałych i zmiennych. Zastosowanie nowocześniejszej, a tym samym droższej maszyny może zwiększyć koszty stałe (np. większa amortyzacja). Sprzedaż (produkcję) zrównującą opłacalność dwóch wariantów można ustalić matematycznie: a) wartościowo b) ilościowo P = K K P s1 z2 2 K K P P - sprzedaż (przychody) Ks - koszty stałe wariantu technologicznego s2 z1 1 K z P x = -udział kosztów zmiennych w przychodzie K k x - ilościowe rozmiary sprzedaży k z - jednostkowe koszty zmienne s1 z2 K k s2 z1 1 i 2 - warianty technologiczne

36 Wybór wariantu technologicznego Koszt Wariant 2 Wariant 1 Ks1 Ks2 Produkcja Korzystniejszy wariant 2 P Korzystniejszy wariant 1 100%

37 Wybór wariantu technologicznego Przykład Spółka MAX zastanawia się nad wyborem jedynego z dwóch możliwych wariantów procesu produkcyjnego dla wytworzenia produktu R. Dane wyjściowe (w zł): Wariant 1 2 Cena sprzedaży produktu Koszty zmienne produktu Koszty stałe wytwarzania

38 Wybór wariantu technologicznego Rozwiązanie Sprzedaż zrównująca opłacalność obu wariantów wyrażona przychodem: P = = = zl ,7 0, Jest to jednoznaczne ze sprzedażą jednostek Przy sprzedaży poniżej jednostek korzystniejszy będzie wariant 2, natomiast przy sprzedaży powyżej jednostek większy zysk osiągnie spółka stosując wariant 1.

39 Wybór wariantu technologicznego Sytuacja kiedy występują więcej niż dwie alternatywy rozwiązań technologicznych Koszty A X 1 X 2 X 3 B K I K II K III Produkcja

40 Przyjęcie specjalnego zamówienia Przyjęcie dodatkowego (specjalnego) zamówienia, po niższych cenach, występuje w sytuacji, kiedy jednostka gospodarcza realizuje określony program produkcyjny, nie wykorzystując przy tym w pełni swoich zdolności produkcyjnych. Przesłanki: 1. Wykorzystanie zdolności produkcyjnej należy do istotnych czynników powiększających marżę brutto, przeznaczoną na pokrycie kosztów stałych i zysk. 2. Jeśli dotychczasowa sprzedaż pokrywa wszystkie koszty stałe, to cena ta może być niższa od dotąd stosowanej na dany produkt

41 Przyjęcie specjalnego zamówienia Przykład Przedsiębiorstwo A produkujące fotele biurowe, w skali miesiąca nie wykorzystuje 40 godzin czasu dyspozycyjnego maszyn i pracowników. Przedsiębiorstwo B, urządzające nowe biura, zwróciło się z pilną ofertą na produkcję 20 foteli, przy czym skłonne jest zapłacić cenę o 30% niższą od stosowanej przez producenta. Problem decyzyjny: Czy należy przyjąć to zamówienie? Jaki będzie jego wpływ na wynik finansowy? Sprawozdanie ze sprzedaży za ostatni miesiąc (w zł): Przychody ze sprzedaży (90 foteli x 600 zł/szt.) Koszty wytworzenia - zmienne (90 foteli x 320 zł/szt ) stałe Koszty sprzedaży i ogólnozakładowe - stałe Razem koszty Zysk (+) strata (-)

42 Przyjęcie specjalnego zamówienia Rozwiązanie Rachunek przewidywany wyniku na sprzedaży (po przyjęciu specjalnego zamówienia): Przychody ze sprzedaży ( zł + 20 szt. x 420 zt/szt. *) Koszty zmienne ( zł + 20 szt. x 320 zł/szt. ) Marża brutto Koszty stałe Zysk (+), strata (-) *) Nowa cena: 600zł/szt. - 0,3-600 zł/szt. = 420 zł/szt. Dodatkowy zysk, możliwy do osiągnięcia, wynosi 2 tys. zł (10,5 tys. zł - 8,5 tys. zł). Zamówienie należy przyjąć.

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing 1. Produkować samemu czy zlecić wytwarzanie na zewnątrz ( outsourcing)? Rozstrzygnięcie tego problemu decyzyjnego wymaga porównania ceny

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych

Rachunek kosztów. Rachunek Kosztów (W3) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów normalnych, Rachunek kosztów standardowych Plan zajęć normalnych, standardowych 1. Wpływ zmian w poziomie kosztów oraz wielkości produkcji na zniekształcanie informacji o kosztach produktów 2. Prezentacja różnych podejść do planowania rozmiarów

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja programu produkcji

Optymalizacja programu produkcji ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Ćwiczenie 3 Optymalizacja programu produkcji Co i ile produkować i sprzedawać, aby zmaksymalizować zysk? Programowanie produkcji ZADANIE odpowiedź na pytania Co produkować?

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego

Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych Koszty w ujęciu ustawy o rachunkowości Koszty z punktu widzenia podatkowego Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Plan zajęć Koszty w rachunkowości podmiotów gospodarczych

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW

Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Etap I Bezpośrednie odniesienie kosztów rodzajowych do funkcji (wiersze 1-4) Zużycie surowców, materiałów i opakowao na podstawie dokumentów RW Wynagrodzenia na podstawie list płac obejmujących narzuty

Bardziej szczegółowo

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć

Rachunek Kosztów (W1) Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Wykład nr 1. Roboczy plan zajęć Wykład nr 1 Marcin Pielaszek Roboczy plan zajęć Wykład 1. Wprowadzenie, sprawozdawczy rachunek 2. normalnych, rachunek standardowych 3. standardowych, koszty produkcji pomocniczej 4. Przyczyny zmian w

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych -

Rachunek kosztów pełnych - Rachunek kosztów pełnych - kalkulacja dr Adam Chmielewski Jakie są cele rachunku kosztów? kalkulacja kosztów wycena zapasów ustalanie wyniku finansowego podejmowanie decyzji, np.: cenowych asortymentowych

Bardziej szczegółowo

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników)

Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rola i funkcje rachunku kosztów. Systemy rachunku kosztów (i wyników) Rachunek kosztów jest ogółem czynności zmierzających do ustalenia i zinterpretowania wyrażonej w pieniądzu wysokości nakładów dokonanych

Bardziej szczegółowo

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja

Roczna amortyzacja 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5. Roczna amortyzacja. 20A1 20A2 20A3 20A4 20A5 c) metoda wydajności pracy. Roczna amortyzacja Zadanie 5.1 - Amortyzacja Firma AIR zakupiła i oddała pod koniec grudnia roku do używania nową linię produkcyjną do produkcji reflektorów ksenonowych do samochodów. nowej linii wyniosła 13.200 tys. zł.

Bardziej szczegółowo

Próg rentowności BEP. Strefa Zysku. Koszty Stałe + Przychody ze sprzedaży. Koszty Zmienne. Koszty Zmienne. Koszty Stałe. Próg rentowności BEP

Próg rentowności BEP. Strefa Zysku. Koszty Stałe + Przychody ze sprzedaży. Koszty Zmienne. Koszty Zmienne. Koszty Stałe. Próg rentowności BEP Próg rentowności 1 Przychody Koszty Strefa Zysku Przychody ze sprzedaży Koszty Stałe + Koszty Zmienne Koszty Zmienne Koszty Stałe Wielkość produkcji S K c Próg rentowności BEP BEP C Ks k jz Zadania 2 Zadanie

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe

Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Powtórzenie materiału z Rachunkowości finansowej studia podyplomowe Zadanie 1 Zadekretuj poniższe zdarzenia gospodarcze oraz określ rodzaj operacji. Przykład: 1) WB - Otrzymano 5-letni kredyt bankowy przelewem

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej.

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. METODY WYLICZANIA CEN. /odcinek I / Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. Poprawnie wyznaczony poziom cen twojej produkcji lub usług, to podstawa sukcesu

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności mgr Małgorzata Macuda Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów zmiennych prowadzenie: dr Adam Chmielewski koszty produkcji ogólne zarządu i sprzedaży zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są koszty stałe i zmienne? koszty zmienne

Bardziej szczegółowo

W poprzedniej prezentacji: Strategia

W poprzedniej prezentacji: Strategia Krok 5. Plan techniczny Jerzy T. Skrzypek W poprzedniej prezentacji: Strategia 1 Prezentacja zawiera zasady opracowania strategii 2 Źródło: książka Biznesplan w 10 krokach 1 Prezentacja zawiera zasady

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 22/Grudzień 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych za pomocą rachunku kosztów zmiennych cz II- mgr Katarzyna Gierusz Artykuł

Bardziej szczegółowo

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400

Kapitał zapasowy Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały Towary 400 Zysk netto 300 Należności z tytułu 400 Polityka rachunkowości Łukasz Szydełko Lista 4 Zad.1 Bilans spółki Ewa na dzień 1 stycznia 2006 r. (w zł) Aktywa Pasywa Środki trwałe 4 000 Kapitał zapasowy 6 100 Udzielone pożyczki długoterminowe Materiały

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów

Wykład 1 Klasyfikacja kosztów Wykład 1 Klasyfikacja kosztów dr Robert Piechota Pojęcie kosztów Wyrażone w pieniądzu celowe zużycie środków trwałych, materiałów, paliwa, energii, usług, czasu pracy pracowników oraz niektóre wydatki

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ.

CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. P r z e r o b o w y r a c h u n e k k o s z t ó w S t r o n a 1 CZĘŚĆ I. CEL RACHUNKOWOŚCI ZARZĄDCZEJ. Literatury na temat rachunkowości zarządczej i rachunku kosztów jest tak dużo, że każdy zainteresowany

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość finansowa

Rachunkowość finansowa WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA KATEDRA RACHUNKOWOŚCI Rachunkowość finansowa studia podyplomowe dr Beata Zyznarska-Dworczak Program zajęć I. Zakres tematyczny zajęć 1. Produkty gotowe - definicja, - wycena 2. Przychody

Bardziej szczegółowo

PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności AUTOR: ADAM KOLIŃSKI PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności

PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności AUTOR: ADAM KOLIŃSKI PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności 1 PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE Próg rentowności 2 Przychody Koszty Strefa Zysku Przychody ze sprzedaży Koszty Stałe + Koszty Zmienne Koszty Zmienne Koszty Stałe S K c Próg rentowności BEP Wielkość

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza ćwiczenia 1

Rachunkowość zarządcza ćwiczenia 1 Rachunkowość zarządcza ćwiczenia 1 1 Zbiór zadań opracowany na podstawie materiałów własnych oraz zbiorów zadań z rachunkowości zarządczej autorów: M.Ossowski, J.Wermut, P.Lech. Strona 1 Informacje o prowadzącym:

Bardziej szczegółowo

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój

Podstawy finansów. dr Sylwia Machowska - Okrój Podstawy finansów dr Sylwia Machowska - Okrój 1 Wykład na podstawie: Rachunkowość zarządcza, red. naukowa Dorota Dobija, Małgorzata Kucharczyk, wyd. Oficyna, 2014, rozdział 3 2 Koszty i pojęcia bliskoznaczne

Bardziej szczegółowo

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie

Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Jak w praktyce księgować takie usługi? Pytanie Spółka z o.o. wykonuje usługi kamieniarsko-posadzkarskie. Spółka prowadzi magazyn materiałów, które zużywa na bieżąco wystawiając WZ jako wydanie i zużycie

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników

Spis treści Rozdział 1. Współczesne zarządzanie Rozdział 2. Rachunkowość zarządcza Rozdział 3. Podstawy rachunku kosztów i wyników Spis treści Wstęp Rozdział 1. Współczesne zarządzanie (Jerzy Czarnecki) 1 1.1. Menedżer 1 1.2. Przedsiębiorstwo i biznes 3 1.2.1. Potrzeby klienta 3 1.2.2. Kombinacja zasobów 4 1.2.3. Wiedza i umiejętności

Bardziej szczegółowo

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** ****

Bieżący Przyszły. IV I II Wpływy ze sprzedaży bieżącego kwartału * *** Wpływy ze sprzedaży w kwartale poprzednim ** **** Zestaw I Zadanie 1. Firma CP jest dystrybutorem profesjonalnych środków czystości. Dane o sprzedaży i zakupach materiałów firmy CP zostały przedstawione w poniższej tabeli: Rok Bieżący Przyszły Kwartał

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 11. Produkcja pomocnicza koszty produkcji pomocniczej, rozliczanie kosztów produkcji pomocniczej, ceny transferowe Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W2 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Ewidencja i rozliczanie kosztów Rachunek kosztów w układzie rodzajowym Rachunek kosztów wg miejsc

Bardziej szczegółowo

Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] Tabela M. Kalkulacja kosztów kanalizacji nowoprojektowanej [w zł]

Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] Tabela M. Kalkulacja kosztów kanalizacji nowoprojektowanej [w zł] Tabela L. Kalkulacja kosztów kanalizacji i oczyszczalni - istniejące [w zł] 1. Amortyzacja 3 342 229 3 616 921 3 686 442 3 741 535 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 810 113 3 901 884 3 825 732

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 Planowanie i kontrola w organizacjach zdecentralizowanych Agenda 1. Budowa systemu planowania i kontroli w organizacji zdecentralizowanej 2. System ośrodków odpowiedzialności 3. owanie Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Agenda. Rachunek kosztów działań (Activity Based Costing, ABC) Agenda Rachunek działań (Activity Based Costing, ABC) Dr Marcin Pielaszek 1. Przesłanki wdrażania nowych rozwiązań rachunku 2. Model rachunku działań 3. Ilustracja liczbowa 4. Zarządzanie kosztami w przedsiębiorstwie

Bardziej szczegółowo

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu?

Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Jak ewidencjonować koszty związane ze świadczeniem takich usług dla innego podmiotu, które są sprzedawane w następnym miesiącu? Pytanie Świadczymy dla innych podmiotów usługi produkcyjne - wytwarzamy ich

Bardziej szczegółowo

Koszty w ujęciu zarządczym

Koszty w ujęciu zarządczym Koszty w ujęciu zarządczym Podejście zarządcze studium przypadku Sporządź listę kosztów związanych z utrzymaniem samochodu. Zdecyduj, czym taniej jest pojechać na wycieczkę (łącznie 600 km): samochodem

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów

Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów generalnie są klasyfikowane według kryterium hierarchiczności czasowej procesów zarządzania. Według tego kryterium wyróŝnia się dwie podstawowe

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań

Plan wykładu. 5. Wycena zobowiązań Plan wykładu 1. Wycena rzeczowych aktywów trwałych oraz wartości niematerialnych i prawnych 2. Wycena nieruchomości inwestycyjnych Wybrane zagadnienia z zakresu wyceny aktywów i zobowiązań Dr Marcin Pielaszek

Bardziej szczegółowo

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego

Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego Dodatkowe informacje i objaśnienia do sprawozdania finansowego 1. Zmiany wartości środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych Wartość brutto Lp. Określenie grupy

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany

Rachunek kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Kalkulacja kosztów Kalkulacja kosztów i jej odmiany Marcin Pielaszek Kalkulacja jest to proces ustalania kosztu określonego obiektu, np. kosztu wytworzenia konkretnego produktu wytworzenia poszczególnych

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA

CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO. historycznych. BILANS AKTYWA DODATKOWE INFORMACJE I OBJAŚNIENIA CHARAKTERYSTYKA STOSOWANYCH METOD WYCENY AKTYWÓW I PASYWÓW BILANSU ORAZ USTALANIA WYNIKU FINANSOWEGO Zasady rachunkowości przyjęte przy sporządzaniu sprawozdania finansowego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008

WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 WPROWADZENIE DO SPRAWOZDANIA FINANSOWEGO ZA OKRES OD 01.01.2008 DO 31.12.2008 Sprawozdanie sporządzono za okres 01.01.2008 do 31.12.2008 zgodnie z obowiązującą Ustawą o Rachunkowości. Roczne sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA EKONOMIA MENEDŻERSKA Koszt całkowity produkcji - Jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. K c = K s + K z Koszty stałe produkcji (K s ) to koszty, które nie zmieniają się

Bardziej szczegółowo

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA Scenariusz lekcji opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 w Warszawie Cele lekcji: ROZLICZENIE KOSZTÓW EWIDENCJONOWANYCH WEDŁUG MIEJSC POWSTANIA

Bardziej szczegółowo

Zadania z rachunkowości zarządczej

Zadania z rachunkowości zarządczej Uniwersytet Gdański, Wydział Zarządzania Przemysław Lech Zadania z rachunkowości zarządczej Sopot 2006 Przemysław Lech 1 RACHUNEK KOSZTÓW PEŁNYCH... 3 1.1 OGÓLNY SCHEMAT ROZLICZANIA KOSZTÓW... 3 1.2 ROZLICZENIA

Bardziej szczegółowo

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

'MIEJSKI ZAKŁAD OCZYSZCZANIA W PRUSZKOWIE' SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 01613749400000 F-01/I-01 PKD: 3811 05-800 Pruszków ul. Stefana Bryły 6 Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym

Bardziej szczegółowo

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł):

Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Zadanie 3. Bilans nowo założonej jednostki gospodarczej na dzień 1 grudnia przedstawiał się następująco (w zł): Aktywa trwałe AKTYWA Kapitał własny PASYWA Środki trwałe 40.000 Kapitał zakładowy 100.000

Bardziej szczegółowo

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r.

Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników. 30 marzec 2015 r. Szacowanie kosztów i przychodów działalności gospodarczej Rachunek Wyników 30 marzec 2015 r. ZADANIE Grupa A Przedsiębiorca realizuje inwestycję o wartości 1 500 000 zł, którą jest finansowana ze środków

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek

RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT. Jerzy T. Skrzypek RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT Jerzy T. Skrzypek Wariant porównawczy Rodzajowy układ kosztów Wariant kalkulacyjny Kalkulacyjny układ kosztów Rachunkowość zarządcza Koszty stałe i zmienne Typy rachunku zysków

Bardziej szczegółowo

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i

Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa Wprowadzenie 1.1. Rozwój rachunku kosztów i Wstęp Rozdział 1. Rachunkowość zarządcza i rachunek kosztów w systemie informacyjnym przedsiębiorstwa 1.1. Rozwój rachunku kosztów i rachunkowości zarządczej 1.2. Cel istota i zakres rachunkowości zarządczej

Bardziej szczegółowo

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO

TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO TEST Z RACHUNKOWOSCI PRZEDSIĘBIORSTW KLASA IV LICEUM EKONOMICZNEGO. CHARAKTERYSTYKA TESTU. Test osiągnięć szkolnych sprawdzający wielostopniowy, nieformalny, nauczycielski, pisemny. Test obejmuje sprawdzenie

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN. pod nazwą...

BIZNES PLAN. pod nazwą... Wojewódzki Urząd Pracy w Kielcach Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą... Uczestnika ubiegającego się o środki na rozwój przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Informacja dodatkowa za 2009 r.

Informacja dodatkowa za 2009 r. POLSKA FUNDACJA IM. ROBERTA SCHUMANA Informacja dodatkowa za 2009 r. 1 Stosowane metody wyceny aktywów i pasywów Wyszczególnienie Środki trwałe Wartości niematerialne i prawne Należności i roszczenia Środki

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład III dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KALKULACJA KOSZTÓW Kalkulacja kosztów jest to czynność obliczeniowa zmierzająca do ustalenia kosztów przypadających

Bardziej szczegółowo

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI

KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI KONSPEKT LEKCJI Z RACHUNKOWOŚCI opracowany przez Annę Kuczyńską-Cesarz wicedyrektora Zespołu Szkół Licealnych i Ekonomicznych nr 1 Warszawa ul. Stawki 4 I. Temat: Ewidencja i rozliczanie kosztów równolegle

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2012 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 81074339800000 F-01/I-01 PKD: 70-660 3811Z SZCZECIN Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary

C-5 Cena. Produkt / usługa/ towar Jednostka miary C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych lat powinny

Bardziej szczegółowo

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy

Kalkulacja podziałowa prosta. gdzie: KC koszt całkowity x wg ilość wyprodukowanych wyrobów gotowych k j koszt jednostkowy Rachunek kosztów Paweł Łagowski Zakład Zarządzania Finansami Instytut Nauk Ekonomicznych Wydział Prawa, Administracji i Ekonomii Uniwersytet Wrocławski Kalkulacja podziałowa prosta gdzie: KC koszt całkowity

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Załącznik nr 1 do Regulaminu przyznawania środków finansowych na rozwój przedsiębiorczości BIZNES PLAN pod nazwą...

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał II rok 2013 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 10010384300000 F-01/I-01 PKD: 97-427 4120Z ROGOWIEC Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na

Bardziej szczegółowo

Definicja rachunkowości zarządczej

Definicja rachunkowości zarządczej Definicja rachunkowości zarządczej system informacyjny wspierający zarządzanie proces generowania informacji finansowych i niefinansowych do potrzeb zarządzania przedsiębiorstwem, a w szczególności w celu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DODATKOWA

INFORMACJA DODATKOWA INFORMACJA DODATKOWA I I. Szczegółowy zakres wartości grup rodzajowych środków trwałych, wartości niematerialnych i prawnych oraz inwestycji długoterminowych, zawierających stan tych aktywów na początek

Bardziej szczegółowo

Cele polityki cenowej

Cele polityki cenowej DECYZJE CENOWE Cele polityki cenowej Kształtowanie poziomu sprzedaŝy, Kształtowanie poziomu zysku, Kreowanie wizerunku przedsiębiorstwa, Kształtowanie pozycji konkurencyjnej, Przetrwanie na rynku. 2/30

Bardziej szczegółowo

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r. Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej Numer identyfikacyjny REGON BILANS Jednostki budżetowej, zakładu budżetowego, gospodarstwa pomocniczego jednostki budżetowej sporządzony na dzień 31. 12. 2010 r.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI"

SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK. adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 FUNDACJA PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA 2011 ROK FUNDACJA "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" adres OLSZTYN ul. Tracka 5 NIP 739-33-31-558 Fundacja "PRZYSZŁOŚĆ DLA DZIECI" wprowadzenie do sprawozdania finansowego za 2010rok 2 1.

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 9. Proces planowania kosztów (budżetowanie) jak powstaje budżet - od prognozy sprzedaży do budżetu gotówki budżetowanie w jednostce produkcyjnej budżetowanie w jednostce

Bardziej szczegółowo

BP tabela C5-C7. C-5 Cena

BP tabela C5-C7. C-5 Cena BP tabela C5-C7 C-5 Cena, C-6 Prognoza sprzedaży, C-7 Przychody C-5 Cena Proszę opisać zaplanowaną politykę cenową biorąc pod uwagę, że wielkość obrotu będzie od niej uzależniona. Dane dotyczące poszczególnych

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi

Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi Rozdział 1 - Rachunkowość w gospodarce rynkowej, czyli od kalkulacji kosztów do zarządzania nimi 1. Które z poniższych stwierdzeń najbardziej charakteryzuje rachunkowość finansową: a) jest zorientowana

Bardziej szczegółowo

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki,

BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU. Pozytywna zmiana. Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, BIZNES PLAN DLA UCZESTNIKA PROJEKTU Pozytywna zmiana Priorytet VIII PO KL Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Podziałanie 8.1.2 Wsparcie procesów

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego BIZNESPLAN BIZNESPLAN Dokument wypełniają osoby, które uczestniczyły w module szkoleniowym, ubiegające się o udział w doradztwie indywidualnym w ramach projektu SPINAKER WIEDZY II Regionalny program wsparcia przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych

Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Klasyfikacja kosztów dla celów sprawozdawczych Jakie koszty poniosło przedsiębiorstwo na wytworzenie wyrobów i usług w danym okresie sprawozdawczym? Jaki wynik finansowy osiągnęło przedsiębiorstwo w danym

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 3: Rachunek kosztów systematyczny; problemowy; kryteria i podział kosztów; wzorce zachowania się kosztów. Zofia Krokosz-Krynke, Dr inż., MBA zofia.krokosz-krynke@pwr.edu.pl

Bardziej szczegółowo

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:...

KONKURS Z WIEDZY O RACHUNKOWOŚCI LIDERZY RACHUNKOWOŚCI 2013 Szczecin, 27 maja 2013 KOD UCZESTNIKA:... KATEGORIA: STUDIA LICENCJACKIE KOD UCZESTNIKA:... CZĘŚĆ I PYTANIA TESTOWE Z JEDNĄ PRAWIDŁOWĄ ODPOWIEDZIĄ (prawidłowa odpowiedź 1 pkt max. 15 pkt) Proszę zaznaczyć prawidłową odpowiedź: 1. Ustal koszt jednostki

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010

Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach na środki trwałe kwartał III rok 2010 GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY, al. Niepodległości 208, 00-925 Warszawa REGON: 08039633000000 F-01/I-01 PKD: 66-530 8610Z DREZDENKO Sprawozdanie o przychodach, kosztach i wyniku finansowym oraz o nakładach

Bardziej szczegółowo

Ustalanie wyniku finansowego (zysku)

Ustalanie wyniku finansowego (zysku) Ustalanie wyniku finansowego (zysku) Wynik finansowy Przychody koszty Przychody operacyjne koszty operacyjne Pozostałe przychody operacyjne pozostałe koszty operacyjne Przychody finansowe koszty finansowe

Bardziej szczegółowo