1. OPTYMALIZACJA PROGRAMU PRODUKCJI I SPRZEDAŻY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "1. OPTYMALIZACJA PROGRAMU PRODUKCJI I SPRZEDAŻY"

Transkrypt

1 1. OPTYMALIZACJA PROGRAMU PRODUKCJI I SPRZEDAŻY Między produkcją i sprzedażą istnieją wzajemne zależności. Planowanie programu produkcji i sprzedaży (w skrócie zwane programowaniem produkcji) stanowi jednolity kompleks problemów rozwiązywanych na styku kierownictwa produkcji i zbytu przedsiębiorstwa. Zadaniem programowania produkcji jest określenie ostatecznej wersji struktury asortymentowo-ilościowej wytwarzanych produktów, czyli udzielenie odpowiedzi na pytania: 1. Co produkować i sprzedawać? (jakie asortymenty produktów) 2. Ile produkować i sprzedawać? (w jakich ilościach poszczególne asortymenty) Przyjmowanym kryterium optymalizacji ustalanego programu produkcji jest maksymalizacja osiąganego zysku. Natomiast danymi niezbędnymi do jego ustalenia są: P popyt rynku [szt/okres] ZP zdolność produkcyjna (dysponowany fundusz czasu pracy stanowisk) [h/okres] T pracochłonność wyrobów (czasy jednostkowe) [h/szt] C cena [zł/szt] KZj jednostkowe koszty zmienne [zł/szt] KS koszty stałe [zł/okres] 1.1. Decyzje wyjściowe programowania produkcji Punktem wyjścia w kształtowaniu programu produkcji i sprzedaży jest ustalenie asortymentów i ilości produkcji gwarantujących osiąganie zysku, który powstaje na bazie przychodów ze sprzedaży oraz kosztów. Co warto produkować i sprzedawać? Produktami gwarantującymi osiąganie zysku ze sprzedaży są produkty rentowne. Kryterium ich wyboru stanowi dodatnia (pozytywna) jednostkowa marża pokrycia. Marża pokrycia MP za dany okres działalności ustalana jest wg zależności: MP = S KZ [zł/okres] (1.1) gdzie: S - przychód ze sprzedaży [zł/okres], KZ - koszty zmienne [zł/okres] PWr/W8/K6/Z3 1

2 Natomiast jednostkowa marża pokrycia MPj dla danego produktu stanowi różnicę pomiędzy jego ceną (czyli przychodem ze sprzedaży 1 sztuki), a jednostkowymi kosztami zmiennymi: MP j = C KZ j [zł/szt] (1.2) gdzie: C - cena sprzedaży [zł/szt], KZj - jednostkowe koszty zmienne [zł/szt] Jednostkowa marża pokrycia określa zatem rentowność danego produktu charakteryzującą przyrost pieniężny (gotówki w kasie firmy) na jednostkę sprzedanej produkcji. Każdy produkt z dodatnią jednostkową marżą pokrycia przyczynia się do pokrycia kosztów stałych i może być włączony do ustalanego programu produkcji. PRZYKŁAD 1-1 Przedsiębiorstwo analizuje włączenie do programu produkcji 3 wyrobów A, B i C. Dane dotyczące ich cen sprzedaży oraz jednostkowych kosztów zmiennych przedstawiono w tabeli 1-1. Tabela 1-1. Dane liczbowe dla analizowanych produktów Wyroby C [zł/szt] KZ j [zł/szt] MP j [zł/szt] A B C W analizowanym przypadku przedsiębiorstwo powinno zrezygnować z produkcji i sprzedaży wyrobu B, z uwagi na ujemną wartość jednostkowej marży pokrycia. Włączenie go do kształtowanego programu produkcji spowodowałoby generowanie przez niego straty, a nie zysku. Ile warto produkować i sprzedawać? Nie każda ilość sprzedanej produkcji gwarantuje generowanie okresowego zysku. Ilością zapewniającą jego osiągnięcie jest wielkość przekraczająca próg rentowności. Próg rentowności stanowi wielkość sprzedanej produkcji, przy której przychód ze sprzedaży równoważy koszty produkcji poniesione na jego uzyskanie. Przychód ze sprzedaży S w danym okresie rozliczeniowym wyznacza zależność: S = C Q [zł/okres] (1.3) gdzie: C - cena sprzedaży [zł/szt], Q - wielkość sprzedanej produkcji [szt/okres] PWr/W8/K6/Z3 2

3 Koszty produkcji K uzyskania przychodu wyznacza zależność: K = KS + KZ = KS + Q KZ j [zł/okres] (1.4) gdzie: KS - koszty stałe [zł/szt], KZ - koszty zmienne [zł/okres] KZj - jednostkowe koszty zmienne [zł/szt] Zrównoważenie przychodu ze sprzedaży S kosztami K następuje, gdy: S = K C Q = KS + Q KZ j (1.5) Stąd próg rentowności ilościowy wynosi: Q o KS KS [szt] (1.6) C KZ MP j A próg rentowności wartościowy: So = C Qo [zł] (1.7) PRZYKŁAD 1-2 Przedsiębiorstwo analizuje, czy osiągnie zysk przy tygodniowej sprzedaży szt swoich produktów. Dane: KS = zł/tyg KZj = 24 zł/szt C = 40 zł/szt Próg rentowności ilościowy wynosi: / (40-24) = / 16 = szt Próg rentowności wartościowy wynosi: = zł Ustalenie zysku operacyjnego ze sprzedaży Q = szt Krótkookresowy rachunek wyników Przychód ze sprzedaży S = C Q = = zł Koszty zmienne KZ = KZj Q = = zł Tygodniowa marża pokrycia MP = S KZ zł Koszty stałe KS = zł Tygodniowy zysk/strata Z = zł 1.2. Optymalizacja programu produkcji Warunki i opcje optymalizacji programu Kształtowanie optymalnego programu produkcji i sprzedaży realizowane jest zazwyczaj w warunkach rożnych ograniczeń. Ogólnie istnieją trzy ich kategorie. j PWr/W8/K6/Z3 3

4 1. Ograniczenia zewnętrzne popytu rynku (External Constraints, Market Constraints). Występują, gdy popyt rynku na produkty jest mniejszy od zdolności produkcyjnych przedsiębiorstwa (P < ZP). Sytuacja oznacza brak wąskich gardeł. 2. Ograniczenia wewnętrzne zasobów (Internal Resources Constraints). Występują, gdy popyt rynku na produkty jest większy od możliwości wytwórczych tych produktów w przedsiębiorstwie (P > ZP). Sytuacja oznacza występowanie wąskich gardeł. 3. Ograniczenia organizacyjne (Policy Constraints). Ograniczenia związane z organizacją przepływów materiałowych (np. minimalna partia zakupu = 100 szt lub ograniczenie maksymalnego poziomu zapasu produkcji w toku między stanowiskami do 10 sztuk). Przez wąskie gardło rozumie się każdy zasób produkcyjny (wydział, stanowisko, operacja) ograniczający zdolność systemu produkcyjnego, którego zdolność produkcyjna ZP jest mniejsza od zapotrzebowania na nią od strony pracochłonności oczekiwanych przez rynek wyrobów w pożądanych ilościach. Przepustowość wąskich gardeł decyduje o zdolności produkcyjnej i tempie produkcji całego systemu produkcyjnego. PRZYKŁAD 1-3 Proces produkcyjny wytwarzanego w przedsiębiorstwie wyrobu realizowany jest na trzech kolejnych stanowiskach A, B i C wykonujących operacje o czasach jednostkowych podanych na rys Firma pracuje w systemie jednozmianowym (1 zmiana = 8h). Rys Przebieg procesu produkcyjnego w przedsiębiorstwie Uwarunkowana czasami jednostkowymi poszczególnych operacji możliwa dzienna zdolność produkcyjna poszczególnych stanowisk wynosi: stanowiska A = 32 szt/dzień, stanowiska B = 8 szt/dzień, a stanowiska C = 16 szt/dzień. Zdolność produkcyjna całego systemu produkcyjnego, ograniczona przepustowością wąskiego gardła B, w analizowanym przypadku wynosi 8 szt/dzień. Uwzględniając opisane uprzednio kategorie ograniczeń specyfika ustalania w tych warunkach optymalnego programu produkcji i sprzedaży zależy od: rodzaju i ilości występujących w przedsiębiorstwie wąskich gardeł, możliwości ich redukcji lub likwidacji, co zobrazowano na rys PWr/W8/K6/Z3 4

5 Rys Warunki optymalizacji programu produkcji i sprzedaży Ustalenie optymalnego programu w przypadku braku lub występowania tylko jednego wąskiego gardła nie nastręcza większych problemów i przeprowadzane jest zazwyczaj przy wykorzystaniu prostych obliczeniowych metod manualnych. W przypadku istnienia większej ich liczby decyzje stają się bardziej skomplikowane, a rozwiązanie problemu przeprowadza się w praktyce poprzez zastosowanie bardziej wyrafinowanych metod matematycznych (np. programowania liniowego i.in.) z wykorzystaniem narzędzi komputerowych. Sytuacja 1 brak wąskich gardeł W przypadku braku wąskich gardeł zdolność produkcyjna przedsiębiorstwa ZP przekracza ilościowe potrzeby rynku P na wytwarzane produkty (P < ZP). Ustalenie asortymentowoilościowej struktury optymalnego programu produkcji i sprzedaży nie nastręcza większych problemów decyzyjnych. CO PRODUKOWAĆ I SPRZEDAWAĆ? W sytuacji braku wąskich gardeł do ustalanego optymalnego programu produkcji włącza się wszystkie produkty przynoszące zysk (rentowne). Za kryterium ich wyboru przyjmuje się ustalaną wg zależności (3.2) pozytywną jednostkową marżę pokrycia MPj. Każdy produkt z dodatnią MPj przyczynia się do generowania jednostkowych przyrostów pieniężnych na pokrycie kosztów stałych. ILE PRODUKOWAĆ I SPRZEDAWAĆ? Przy braku wąskich gardeł wszystkie ustalone produkty przynoszące zysk (rentowne) mogą być produkowane w maksymalnych dających się sprzedać ilościach. Ograniczenie sprzedaży stanowi w tym przypadku jedynie popyt rynku. PWr/W8/K6/Z3 5

6 Sytuacja 2 jedno wąskie gardło W przypadku występowania wąskiego gardła ustalanie asortymentowo-ilościowej struktury optymalnego programu produkcji i sprzedaży przeprowadza się w nieco odmienny niż uprzednio sposób. CO PRODUKOWAĆ I SPRZEDAWAĆ? Do ustalanego optymalnego programu produkcji można włączyć wszystkie produkty przynoszące zysk (rentowne). Za kryterium ich wyboru przyjmuje się, podobnie jak w sytuacji braku wąskich gardeł, pozytywną jednostkową marżę pokrycia MPj. ILE PRODUKOWAĆ I SPRZEDAWAĆ? Występowanie wąskiego gardła oznacza, że jego zdolność produkcyjna jest niewystarczająca do produkcji maksymalnych, dających się sprzedać ilości wszystkich produktów z dodatnią jednostkową marżą pokrycia. Wówczas kryterium ustalenia kolejności ich włączania do optymalnego programu produkcji i sprzedaży stanowi względna jednostkowa marża pokrycia WMPj ustalana wg zależności: gdzie: WMP j = MP j T j (WG) MPj - jednostkowa marża pokrycia [zł/szt], [zł/h] (1.8) Tj (WG) - jednostkowy czas produkcji na wąskim gardle [h/szt] Porównując jednostki MPj oraz WMPj zauważalna jest zasadnicza różnica. O ile, jak wspomniano wcześniej, jednostkowa marża pokrycia MPj określa rentowność danego produktu charakteryzującą przyrost pieniężny (gotówki w kasie firmy) na jednostkę sprzedanej produkcji, o tyle względna jednostkowa marża pokrycia WMPj charakteryzuje tempo przyrostu pieniężnego (gotówki) na jednostkę czasu - czyli tempo pokrywania przez sprzedawany produkt kosztów stałych i generowania zysku. Zatem, jeżeli zdolność produkcyjna wąskiego gardła jest niewystarczająca do produkcji maksymalnych, dających się sprzedać ilości wszystkich analizowanych produktów, do optymalnego programu produkcji i sprzedaży w pierwszej kolejności powinny być włączane w pełnych ilościach produkty o największych względnych marżach pokrycia WMPj, pozostawiając resztę niewykorzystanej zdolności produkcyjnej wąskiego gardła na produkcję i sprzedaż niepełnych ilości produktów o najniższych marżach WMPj. Gdyby wyboru programu produkcji przy występowaniu wąskiego gardła dokonano na podstawie kolejności wg jednostkowych marż pokrycia MPj, wówczas przedsiębiorstwo nie zmaksymalizuje zysku ze sprzedaży produktów. PWr/W8/K6/Z3 6

7 Kształtowanie optymalnego programu w warunkach wąskiego gardła przedstawia poniższy przykład. PRZYKŁAD 1-4 Przedsiębiorstwo może wytwarzać i sprzedawać 3 wyroby X,Y oraz Z, wymagające wykonania 2 kolejnych operacji realizowanych na stanowiskach A i B (rys. 1.3). Rys Przebieg procesu produkcyjnego wyrobów X, Y i Z Firma pracuje w systemie jednozmianowym (1 zmiana = 8h). Dane dotyczące produkowanych wyrobów oraz czasy jednostkowe operacji zestawiono w tabeli 1-2. Tabela 1-2. Dane dla analizowanych produktów Informacje dotyczące wyrobów Czasy operacji T j [h/szt] Wyrób P [szt/dzień] C [zł/szt] KZ j [zł/szt] MP j [zł/szt] Wyrób A B X X 0,2 0,4 Y Y 0,1 0,4 Z Z 0,4 0,2 Należy ustalić dla dziennego okresu rozliczeniowego optymalny program produkcji i sprzedaży oraz uzyskiwany wówczas maksymalny dzienny zysk, jeżeli koszty stałe KS = 160 zł/dzień. USTALENIE OPTYMALNEGO PROGRAMU PRODUKCJI I SPRZEDAŻY Krok 1. Lokalizacja wąskiego gardła Wąskie gardło ujawniamy obciążając stanowiska pracochłonnością wyrobów w ilościach określonych popytem rynku. Przeciążone stanowisko będzie stanowić wąskie gardło (tabela 1-3). Tabela 1-3. Czas zajęcia stanowisk produkcją zaspokajającą popyt rynku Wyrób A B X 0,2 10 = 2 h 0,4 10 = 4 h Y 0,1 10 = 1 h 0,4 10 = 4 h Z 0,4 10 = 4 h 0,2 10 = 2 h Razem 7 h 10 h PWr/W8/K6/Z3 7

8 Obliczenia wskazują, że wąskim gardłem w systemie jest stanowisko B. Jego dzienna zdolność produkcyjna = 8h pracy jest niewystarczająca do wytworzenia każdego produktu w ilościach równych popytowi rynku (10 szt). Krok 2. Obliczenie względnych jednostkowych marż pokrycia dla wyrobów Dla wyrobu X WMPj (X) = 8 / 0,4 = 20 [zł/h] Dla wyrobu Y WMPj (Y) = 16 / 0,4 = 40 [zł/h] Dla wyrobu X WMPj (X) = 6 / 0,2 = 30 [zł/h] A zatem ustalona kolejność umieszczania wyrobów w programie wygląda następująco: Y, Z, X. Krok 3. Ustalenie optymalnego dziennego programu produkcji i sprzedaży Optymalny program ustalamy obciążając wąskie gardło B pracochłonnością oczekiwanych przez rynek wyrobów w kolejności ustalonej w kroku 2. Wyrób Y 10 szt 0,4 h = 4 h Wyrób Z 10 szt 0,2 h = 2 h Wyrób X 5 szt 0,4 h = 2 h Razem 8 h Stąd optymalny dzienny program produkcji i sprzedaży wynosi: Wyrób Y - 10 szt, Wyrób Z - 10 szt, Wyrób X - 5 szt. OBLICZENIE MAKSYMALNEGO DZIENNEGO ZYSKU Krótkookresowy rachunek wyników Przychód ze sprzedaży S = C Q = = Koszty zmienne KZ = KZj Q = = Dzienna marża pokrycia MP = S KZ Koszty stałe KS = Dzienny zysk/strata Z = 500 zł zł 260 zł zł zł Obliczona wielkość zysku będzie możliwa do osiągnięcia tylko przy sprzedaży ustalonego wcześniej optymalnego programu produkcji. Każde inne zestawienie struktury asortymentowoilościowej tego programu przyniesie w efekcie zysk mniejszy. W przypadku, gdy przedsiębiorstwo dysponuje możliwościami redukcji bądź likwidacji wąskich gardeł, powinno je wykorzystać celem zaspokojenia w pełni popytu rynku, a tym samym podwyższenia poziomu obsługi swoich odbiorców. Wybór odpowiedniego sposobu powinien być oparty o analizę przychodów, kosztów i osiąganych zysków. Poniżej, dla danych PWr/W8/K6/Z3 8

9 z przykładu 1-4, przedstawiono przykład takiej analizy rozpatrującej dwa możliwe sposoby likwidacji wąskiego gardła. PRZYKŁAD 1-5 Sposób 1 uruchomienie nadgodzin Przedsiębiorstwo dysponuje możliwością uruchomienia dla wąskiego gardła B pracy w nadgodzinach z ograniczeniem do 2h/dzień. Wykorzystanie sposobu spowoduje zwiększenie kosztów stałych KS do 200 zł/dzień. Skutkiem wykorzystania sposobu jest likwidacja wąskiego gardła B, przy niezmienionym jego obciążeniu pracochłonnością wyrobów w ilościach określonych popytem rynku, ponieważ stanowisko B wykorzystując 2 nadgodziny dziennie dysponuje obecnie czasem pracy wynoszącym 10h/dzień (tabela 1-4). Tabela 1-4. Czas zajęcia stanowisk produkcją zaspokajającą popyt rynku przy sposobie 1 Wyrób A B X 0,2 10 = 2 h 0,4 10 = 4 h Y 0,1 10 = 1 h 0,4 10 = 4 h Z 0,4 10 = 4 h 0,2 10 = 2 h Razem 7 h 10 h DZIENNY ZYSK PRZY WYKORZYSTANIU SPOSOBU 1 Przychód ze sprzedaży S = C Q = = 600 zł Koszty zmienne KZ = KZj Q = = zł Dzienna marża pokrycia MP = S KZ 300 zł Koszty stałe KS = zł Dzienny zysk/strata Z = zł Sposób 2 dodatkowe stanowisko Przedsiębiorstwo dysponuje możliwością zastosowania alternatywnego procesu technologicznego, wykorzystującego do realizacji drugiej operacji na wyrobie Z dodatkowe stanowisko C. Wykorzystanie sposobu spowoduje zwiększenie kosztów stałych KS do 180 zł/dzień. Skutkiem wykorzystania sposobu jest zmniejszenie obciążenia i likwidacja wąskiego gardła na stanowisku B (tabela 1-5). PWr/W8/K6/Z3 9

10 Tabela 1-5. Czas zajęcia stanowisk produkcją zaspokajającą popyt rynku przy sposobie 2 Wyrób A B C X 0,2 10 = 2 h 0,4 10 = 4 h Y 0,1 10 = 1 h 0,4 10 = 4 h Z 0,4 10 = 4 h 0,2 10 = 2 h Razem 7 h 8 h 2 h DZIENNY ZYSK PRZY WYKORZYSTANIU SPOSOBU 2 Przychód ze sprzedaży S = C Q = = 600 zł Koszty zmienne KZ = KZj Q = = zł Dzienna marża pokrycia MP = S KZ 300 zł Koszty stałe KS = zł Dzienny zysk/strata Z = zł Analiza przytoczonych w przykładzie sposobów likwidacji wąskiego gardła na stanowisku B wskazuje, że przedsiębiorstwo powinno wykorzystać sposób 2, umożliwiającego zaspokojenie w pełni potrzeb rynku z jednoczesnym wzrostem osiąganego zysku ze sprzedaży. Gdyby przedsiębiorstwo dysponowało tylko sposobem 1, z pewnością również go wykorzysta, ponieważ zapewnia zaspokojenie popytu rynku przy zachowanej pierwotnej wielkości zysku z przykładu 1-3 wynoszącego 100 zł. Niemniej, w wielu przypadkach (szczególnie w warunkach silnej konkurencji) przedsiębiorstwo likwidując wąskie gardło, celem utrzymania wysokiego poziomu obsługi klientów wykorzysta również (jeśli dysponuje tylko jednym) rozwiązanie skutkujące zmniejszeniem osiąganego zysku ze sprzedaży. PWr/W8/K6/Z3 10

Optymalizacja programu produkcji (programowanie produkcji)

Optymalizacja programu produkcji (programowanie produkcji) ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ i USŁUGAMI Ćwiczenia audytoryjne 1 Optymalizacja programu produkcji (programowanie produkcji) Co i ile produkować i sprzedawać aby zmaksymalizować zysk? Programowanie produkcji ZADANIE

Bardziej szczegółowo

Optymalizacja programu produkcji

Optymalizacja programu produkcji ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I USŁUGAMI Ćwiczenie 3 Optymalizacja programu produkcji Co i ile produkować i sprzedawać, aby zmaksymalizować zysk? Programowanie produkcji ZADANIE odpowiedź na pytania Co produkować?

Bardziej szczegółowo

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE

TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE TEORIA DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE 1. Rozwiązywanie problemów decyzji krótkoterminowych Relacje między rozmiarami produkcji, kosztami i zyskiem wykorzystuje się w procesie badania opłacalności różnych wariantów

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA MENEDŻERSKA

EKONOMIA MENEDŻERSKA EKONOMIA MENEDŻERSKA Koszt całkowity produkcji - Jest to suma kosztów stałych całkowitych i kosztów zmiennych całkowitych. K c = K s + K z Koszty stałe produkcji (K s ) to koszty, które nie zmieniają się

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza wykład 3

Rachunkowość zarządcza wykład 3 Rachunkowość zarządcza wykład 3 Czym będziemy się zajmować na dzisiejszych zajęciach? Analiza progu rentowności Ilościowy i wartościowy próg rentowości Marża brutto, strefa bezpieczeństwa, dźwignia operacyjna

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA - POWTÓRZENIE WRAZ Z ROZWIĄZANIAMI mgr Stanisław Hońko, e-mail: honko@wneiz.pl, tel. (91) 444-1945 Zadanie 1 (Procesowy rachunek kosztów) W zakładach mleczarskich koszty pośrednie

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Próg rentowności ( literaturze przedmiotu spotyka się również określenia: punkt równowagi, punkt krytyczny, punkt bez straty punkt zerowy) jest to taki punkt, w którym jednostka

Bardziej szczegółowo

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US

Rachunki Decyzyjne. Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Katedra Rachunkowości US Rachunki Decyzyjne Wykorzystywane do optymalizacji efektów przy istniejącym profilu działalności w krótkich okresach czasu. Podstawą analizy są relacje pomiędzy

Bardziej szczegółowo

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę

Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę Rezygnacja z produktu przynoszącego stratę 1 *Nadwyżka cenowa TR TVC = wynik finansowy + TFC Wynik finansowy = Nadwyżka cenowa - TFC 2 Decyzja o rezygnacji z produktu powinna się opierać na porównaniu

Bardziej szczegółowo

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności

Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Opracował: Dr Mirosław Geise 4. Analiza progu rentowności Spis treści 1. Ilościowy i wartościowy próg rentowności... 2 2. Zysk operacyjny... 4 3. Analiza wrażliwości zysku... 6 4. Aneks... 8 1 1. Ilościowy

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE OPTYMALNA STRUKTURA PRODUKCJI Na podstawie: J. Wermut, Rachunkowość zarządcza, ODDK, Gdańsk 2013 1 DECYZJE KRÓTKOOKRESOWE Decyzje krótkookresowe to takie, które dotyczą

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych. Dr Marcin Pielaszek Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie 1.

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być wyższe od poniesionych

Bardziej szczegółowo

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179

Definicja ceny. I. Sobańska (red.), Rachunek kosztów i rachunkowość zarządcza, C.H. Beck, Warszawa 2003, s. 179 Ceny Definicja ceny cena ilość pieniądza, którą płaci się za dobra i usługi w stosunkach towarowo-pieniężnych, których przedmiotem jest zmiana właściciela lub dysponenta będąca wyrazem wartości i zależna

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VII dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 PRÓG RENTOWNOŚCI PRODUKCJA JEDNOASORTYMENTOWA przychody Sx PRw margines bezpieczeństwa margines bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota

Zarządzanie kosztami i wynikami. dr Robert Piechota Zarządzanie kosztami i wynikami dr Robert Piechota Wykład 2 Analiza progu rentowności W zarządzaniu przedsiębiorstwem konieczna jest ciągła ocena zależności między przychodami, kosztami i zyskiem. Narzędziem

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP)

Rachunkowość zarządcza. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Rachunek kosztów zmiennych i analiza koszty rozmiary produkcji zysk (CVP) Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych 1. Zmienność kosztów w długim i krótkim okresie 2. Podejmowanie decyzji w krótkim okresie

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów dla inżyniera

Rachunek kosztów dla inżyniera Rachunek kosztów dla inżyniera Wykład 4. Koszty w podejmowaniu decyzji analiza punktów krytycznych produkcji, kosztów, cen i stopy zwrotu (analiza Cost-Volume-Profit), próg rentowności (BEP) dla jednego

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ.

WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. Wykład 1 Wprowadzenie do ekonomii menedżerskiej 1 WPROWADZENIE DO EKONOMII MENEDŻERSKIEJ. PODEJMOWANIE OPTYMALNYCH DECYZJI NA PODSTAWIE ANALIZY MARGINALNEJ. 1. EKONOMIA MENEDŻERSKA ekonomia menedżerska

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk

Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Rachunek kosztów pełnych vs rachunek kosztów zmiennych, Przemysław Adamek Michał Kaliszuk Klasyfikacja systemów rachunku kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych (częściowych) Polskie

Bardziej szczegółowo

Obliczenia, Kalkulacje...

Obliczenia, Kalkulacje... Obliczenia, Kalkulacje... 1 Bilans O D P I E R W S Z E G O E T A T U D O W Ł A S N E J F I R M Y To podstawowy dokument przedstawiający majątek przedsiębiorstwa. Bilans to zestawienie dwóch list, które

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Próg rentowności ( literaturze przedmiotu spotyka się również określenia: punkt równowagi, punkt krytyczny, punkt bez straty punkt zerowy) jest to taki punkt, w którym jednostka

Bardziej szczegółowo

Modelowanie całkowitoliczbowe

Modelowanie całkowitoliczbowe 1 Modelowanie całkowitoliczbowe Zmienne binarne P 1 Firma CMC rozważa budowę nowej fabryki w miejscowości A lub B lub w obu tych miejscowościach. Bierze również pod uwagę budowę co najwyżej jednej hurtowni

Bardziej szczegółowo

Podstawowe założenia analizy progu rentowności

Podstawowe założenia analizy progu rentowności Podstawowe założenia analizy progu rentowności 1 Koszty całkowite zależą liniowo od rozmiarów produkcji koszty zmienne są proporcjonalnie zmienne, a stałe bezwzględnie stałe Wielkość sprzedaży równa wielkości

Bardziej szczegółowo

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę.

b) PLN/szt. Jednostkowa marża na pokrycie kosztów stałych wynosi 6PLN na każdą sprzedają sztukę. Poniżej znajdują się przykłady rozwiązań tylko niektórych, spośród prezentowanych na zajęciach, zadań. Wszystkie pochodzą z podręcznika autorstwa Kotowskiej, Sitko i Uziębło. Kolokwium swoim zakresem obejmuje

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności Próg rentowności ( literaturze przedmiotu spotyka się również określenia: punkt równowagi, punkt krytyczny, punkt bez straty punkt zerowy) jest to taki punkt, w którym jednostka

Bardziej szczegółowo

Strategie wspó³zawodnictwa

Strategie wspó³zawodnictwa Strategie wspó³zawodnictwa W MESE można opracować trzy podstawowe strategie: 1) niskich cen (dużej ilości), 2) wysokich cen, 3) średnich cen. STRATEGIA NISKICH CEN (DUŻEJ ILOŚCI) Strategia ta wykorzystuje

Bardziej szczegółowo

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W ZARZĄDZANIU

RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W ZARZĄDZANIU RACHUNEK KOSZTÓW ZMIENNYCH W ZARZĄDZANIU dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 MARśA POKRYCIA I OCENA RENTOWNOŚCI Koszty zmienne Koszty stałe Dopóki marŝa pokrycia jest dodatnia,

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym

KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym 1 KOSZTY I CONTROLLING LOGISTYKI Analiza wąskich gardeł w procesie produkcyjnym Analiza wąskich gardeł 2 Eliyahu M. Goldratt jest twórcą teorii ograniczeń (theory of constraints TOC), która zakłada, że

Bardziej szczegółowo

Próg rentowności. dr hab. Marta Postuła Kierownik pracowni zarządzania Finansami Przedsiębiorstw

Próg rentowności. dr hab. Marta Postuła Kierownik pracowni zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Próg rentowności dr hab. Marta Postuła Kierownik pracowni zarządzania Finansami Przedsiębiorstw Analiza relacji koszt - wolumen produktu zysk Model CVP opiera się na zależności, zgodnie z którą zysk operacyjny(ebit)

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA W3 dr inż. Dorota Kużdowicz Wydział Ekonomii i Zarządzania, Uniwersytet Zielonogórski Rachunki kosztów Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów zmiennych Rachunki decyzyjne Rachunek

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych uzasadnionych Rachunek kosztów normalnych: zniwelowanie wpływu różnic w wykorzystaniu zdolności produkcyjnych w wyniku zmian w rozmiarach produkcji

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia laboratoryjne - Dobór optymalnego asortymentu produkcji programowanie liniowe. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L.

Ćwiczenia laboratoryjne - Dobór optymalnego asortymentu produkcji programowanie liniowe. Logistyka w Hutnictwie Ćw. L. Ćwiczenia laboratoryjne - Dobór optymalnego asortymentu produkcji programowanie liniowe Ćw. L. Typy optymalizacji Istnieją trzy podstawowe typy zadań optymalizacyjnych: Optymalizacja statyczna- dotyczy

Bardziej szczegółowo

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji

KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH. I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji KOSZTY, PRZYCHODY I ZYSKI W RÓŻNYCH STRUKTURACH RYNKOWYCH Opracowanie: mgr inż. Dorota Bargieł-Kurowska I. Koszty całkowite, przeciętne i krańcowe. Pojęcie kosztów produkcji Producent, podejmując decyzję:

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Dorota Kuchta www.ioz.pwr.wroc.pl/pracownicy/kuchta/dydaktyka.htm 1 Podstawowa literatura Gabrusewicz W., Kamela-Sowińska A., Poetschke H., Rachunkowość zarządcza, PWE, Warszawa

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności

Analiza progu rentowności Analiza progu rentowności mgr Małgorzata Macuda Aby przedsiębiorstwo mogło osiągnąć zysk, muszą być zachowane odpowiednie relacje między przychodami ze sprzedaży i kosztami, tzn. przychody powinny być

Bardziej szczegółowo

Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja)

Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt, konkurencja) Ograniczenia nie są ze swej natury ani dobre, ani złe one po prostu istnieją T. Corbett Ograniczenia można zidentyfikować: wewnątrz przedsiębiorstwa (wąskie gardło), w otoczeniu przedsiębiorstwa (popyt,

Bardziej szczegółowo

Próg rentowności BEP. Strefa Zysku. Koszty Stałe + Przychody ze sprzedaży. Koszty Zmienne. Koszty Zmienne. Koszty Stałe. Próg rentowności BEP

Próg rentowności BEP. Strefa Zysku. Koszty Stałe + Przychody ze sprzedaży. Koszty Zmienne. Koszty Zmienne. Koszty Stałe. Próg rentowności BEP Próg rentowności 1 Przychody Koszty Strefa Zysku Przychody ze sprzedaży Koszty Stałe + Koszty Zmienne Koszty Zmienne Koszty Stałe Wielkość produkcji S K c Próg rentowności BEP BEP C Ks k jz Zadania 2 Zadanie

Bardziej szczegółowo

Decyzje krótkoterminowe

Decyzje krótkoterminowe Decyzje krótkoterminowe Wykorzystanie rachunku kosztów zmiennych do podejmowania decyzji i krótkoterminowej oceny ich efektywności Analiza koszty rozmiary produkcji zysk CVP (ang. Cost Volume Profit) Założenia

Bardziej szczegółowo

Systemy rachunku kosztów

Systemy rachunku kosztów Systemy rachunku kosztów Tradycyjny rachunek kalkulacyjny kosztów oparty na rozmiarach produkcji kalkulacja doliczeniowa (zleceniowa), doliczanie kosztów wydziałowych kalkulacja podziałowa (procesowa)

Bardziej szczegółowo

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE

1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE PYTANIA 1. WSKAŻ POZIOMY PODEJMOWANIA DECYZJI W PRZEDSIĘBIORSTWIE: 1. STRATEGICZNE 2. TAKTYCZNE 3. OPERACYJNE 2. CZY ZGADZASZ SIĘ Z TWIERDZENIEM, ŻE DECYZJE TAKTYCZNE SĄ NAJWAŻNIEJSZE DLA ORGANIZACJI,

Bardziej szczegółowo

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe?

1. Opakowania wielokrotnego użytku: 2. Logistyczny łańcuch opakowań zawiera między innymi następujące elementy: 3. Które zdanie jest prawdziwe? 1. Opakowania wielokrotnego użytku: A. Są to zwykle opakowania jednostkowe nieulegające zniszczeniu po jednokrotnym użyciu (opróżnieniu), które podlegają dalszemu skupowi. B. Do opakowań wielokrotnego

Bardziej szczegółowo

PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności AUTOR: ADAM KOLIŃSKI PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności

PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności AUTOR: ADAM KOLIŃSKI PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE. Analiza progu rentowności 1 PROCESY I CONTROLLING W LOGISTYCE Próg rentowności 2 Przychody Koszty Strefa Zysku Przychody ze sprzedaży Koszty Stałe + Koszty Zmienne Koszty Zmienne Koszty Stałe S K c Próg rentowności BEP Wielkość

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE

ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZAGADNIENIE TRANSPORTOWE ZT jest specyficznym problemem z zakresu zastosowań programowania liniowego. ZT wykorzystuje się najczęściej do: optymalnego planowania transportu towarów, przy minimalizacji kosztów,

Bardziej szczegółowo

Analiza ekonomiczno-finansowa

Analiza ekonomiczno-finansowa przedsiębiorstwa: Analiza ekonomiczno-finansowa Analiza rentowności przedsiębiorstwa Ujmuje w najbardziej syntetyczny sposób efektywność gospodarowania w przedsiębiorstwie, Związana jest z osiąganiem dodatniego

Bardziej szczegółowo

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA wykład VI dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU Koszty poniesione nie są równoznaczne z kosztami uzyskania przychodu. RACHUNKOWOŚĆ

Bardziej szczegółowo

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI

STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI STRATEGICZNE ZARZĄDZANIE KOSZTAMI Life-Cycle Costing, Target Costing, Kaizen Costing, Value Analysis ZADANIE 1. (Life Cycle Costing) Firma zamierza wprowadzić do swojej oferty asortymentowej nowy rodzaj

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPTYMALIZACJI PLANU PRODUKCJI

PROGRAM OPTYMALIZACJI PLANU PRODUKCJI Strona 1 PROGRAM OPTYMALIZACJI PLANU PRODUKCJI Program autorski opracowany przez Sławomir Dąbrowski ul. SIENKIEWICZA 3 m. 18 26-220 STĄPORKÓW tel: 691-961-051 email: petra.art@onet.eu, sla.dabrowscy@onet.eu

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka gry Struktura produkcyjno-technologiczna przedsiębiorstwa

Charakterystyka gry Struktura produkcyjno-technologiczna przedsiębiorstwa Charakterystyka gry Prezentowana gra dotyczy planowania produkcji w przedsiębiorstwie przemysłowym w warunkach niepewności popytu na wyroby finalne oraz podaży materiałów i surowców. Jest to zatem gra

Bardziej szczegółowo

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem

Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem Główne problemy kierowania procesami produkcyjnymi produkcji energii elektrycznej pod kątem współpracy jednostek wytwórczych z systemem elektroenergetycznym dotyczą regulacji mocy i częstotliwości z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ

Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ Zarządzanie logistyką Dr Mariusz Maciejczak Metody sterowania zapasami ABC XYZ EWZ www.maciejczak.pl Zapasy Zapasy w przedsiębiorstwie można tradycyjnie rozumieć jako zgromadzone dobra, które w chwili

Bardziej szczegółowo

Dźwignia operacyjna. wpływ zmiany struktury kosztów na wynik

Dźwignia operacyjna. wpływ zmiany struktury kosztów na wynik Dźwignia operacyjna wpływ zmiany struktury kosztów na wynik D o = P K z = C j x K jz x = M jb x = K s+ miara wagi kosztów stałych w ogólnej strukturze kosztów o ile zmieni się wynik ze sprzedaży (zysk

Bardziej szczegółowo

ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO

ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO ZAGADNIENIA PROGRAMOWANIA LINIOWEGO Maciej Patan Uniwersytet Zielonogórski WSTĘP często spotykane w życiu codziennym wybór asortymentu produkcji jakie wyroby i w jakich ilościach powinno produkować przedsiębiorstwo

Bardziej szczegółowo

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji

KALKULACJE KOSZTÓW. Dane wyjściowe do sporządzania kalkulacji KALKULACJE KOSZTÓW Jednostką kalkulacyjną jest wyrażony za pomocą odpowiedniej miary produkt pracy (wyrób gotowy, wyrób nie zakończony, usługa) stanowiący przedmiot obliczania jednostkowego kosztu wytworzenia

Bardziej szczegółowo

Praca Dyplomowa Magisterska. Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji produkcji

Praca Dyplomowa Magisterska. Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji produkcji Praca Dyplomowa Magisterska Zastosowanie algorytmów genetycznych w zagadnieniach optymalizacji produkcji Cel pracy zapoznanie się z zasadami działania ania algorytmów genetycznych przedstawienie możliwo

Bardziej szczegółowo

szt. produkcja rzeczywista

szt. produkcja rzeczywista 128 000 zł 100 000 zł linia budżetu przeliczonego 10 000 szt. produkcja rzeczywista 14 000 szt. produkcja planowana Wydział przedsiębiorstwa produkcyjnego ponosi stałe koszty w wysokości 30 000 zł w miesiącu

Bardziej szczegółowo

Analiza progu rentowności, kapitały i ich koszty oraz dźwignia finansowa. mgr Dariusz Grabarczyk Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu

Analiza progu rentowności, kapitały i ich koszty oraz dźwignia finansowa. mgr Dariusz Grabarczyk Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu , kapitały i ich koszty oraz dźwignia finansowa. mgr Dariusz Grabarczyk Wyższa Szkoła Bankowa we Wrocławiu 2 Dźwignia operacyjna firmy- wynika z obecności kosztów stałych (Ks). Obecność Ks powoduje, że

Bardziej szczegółowo

Konkurencja monopolistyczna

Konkurencja monopolistyczna Konkurencja monopolistyczna Dr inż. Anna Kowalska-Pyzalska Prezentacja oparta na: http://www.swlearning.com/economics/mankiw/mankiw3e/powerpoint_micro.html Cechy: Wielu sprzedawców Zróżnicowane produkty

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania Struktury i Algorytmy Wspomagania Decyzji Zadanie projektowe 2 Czas realizacji: 6 godzin Maksymalna liczba

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie zadania 1. Krok Tym razem naszym celem jest, nie tak, jak w przypadku typowego zadania transportowego

Rozwiązanie zadania 1. Krok Tym razem naszym celem jest, nie tak, jak w przypadku typowego zadania transportowego Zadanie 1 Pośrednik kupuje towar u dwóch dostawców (podaż: 2 i, jednostkowe koszty zakupu 1 i 12), przewozi go i sprzedaje trzem odbiorcom (popyt: 1, 28 i 27, ceny sprzedaży:, 25 i ). Jednostkowe koszty

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych

Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych Rachunek kosztów zmiennych (ang. variable costing) pozwala podejmować decyzje krótkookresowe będące reakcją na bieżące zmiany w wielkości popytu i sprzedaży dzieli koszty na

Bardziej szczegółowo

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego

Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Metody kalkulacji kosztu jednostkowego Dane dotyczące produkcji w firmie X w styczniu przedstawiają się następująco: saldo początkowe produkcji w toku 0 liczba wyrobów przekazanych do magazynu 20 000 liczba

Bardziej szczegółowo

Konspekt 5. Analiza kosztów.

Konspekt 5. Analiza kosztów. KRAJOWA SZKOŁA ADMINISTRJI PUBLICZNEJ Ryszard Rapacki EKONOMIA MENEDŻERSKA Konspekt 5. Analiza kosztów. A. Cele zajęć. 1. Wyjaśnienie istoty i rodzajów kosztów produkcji oraz związanych z nimi kategorii.

Bardziej szczegółowo

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ)

ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Systemy Logistyczne Wojsk nr 41/2014 MODEL EKONOMICZNEJ WIELKOŚCI ZAMÓWIENIA (EOQ) ECONOMIC ORDER QUANTITY (EOQ) Małgorzata GRZELAK Jarosław ZIÓŁKOWSKI Wojskowa Akademia Techniczna Wydział Logistyki Instytut

Bardziej szczegółowo

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość.

Sposób ustalania wyniku finansowego zależy m.in. od momentu i celu jego ustalania i nie ma wpływu na jego wysokość. 1 Zasady ustalanie wyniku finansowego IV moduł Ustalenie wyniku finansowego z działalności gospodarczej jednostki Wynik finansowy jest różnicą między przychodami dotyczącymi okresu sprawozdawczego a kosztami

Bardziej szczegółowo

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdffactory Pro

PDF stworzony przez wersje demonstracyjna pdffactory Pro Zestaw A Ćwiczenie 1 Koszty zużycia energii elektrycznej stosowanej bezpośrednio do produkcji wyniosły w okresie 1 25.000 zł, zaś w okresie 2 32.000 zł. Wielkość produkcji w tych okresach: 1-15.000 szt,

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3.

EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3. EKONOMIKA I ZARZĄDZANIE PRZEDSIĘBIORSTWEM PORTOWYM wykład 3 www.salo.pl Działalność gospodarcza w portach morskich Działalność gospodarcza przedsiębiorstwa portowego opiera się na dwóch podstawowych elementach:

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski

Rachunek kosztów zmiennych. prowadzenie: dr Adam Chmielewski Rachunek kosztów zmiennych prowadzenie: dr Adam Chmielewski koszty produkcji ogólne zarządu i sprzedaży zmienne stałe produkt zapasy sprzedane wynik finansowy Czym są koszty stałe i zmienne? koszty zmienne

Bardziej szczegółowo

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji

Rachunkowosc menedzerska W1. Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1. Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Plan prezentacji Plan prezentacji Rachunkowość menedżerska (zarządcza) (Wykład nr 1 i 2) Dr Marcin Pielaszek 1. Zagadnienia organizacyjne 2. Wprowadzenie do rachunkowość zarządczej 3. Istotność informacji w rachunkowości

Bardziej szczegółowo

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW

KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW KOSZTY STAŁE I ZMIENNE KOSZTY UZYSKANIA PRZYCHODU SYSTEMY RACHUNKU KOSZTÓW dr Marek Masztalerz Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2011 KOSZTY ZMIENNE KRÓTKI OKRES DŁUGI OKRES KOSZTY ZMIENNE CAŁKOWITE KOSZT

Bardziej szczegółowo

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa

TEST. [2] Funkcja długookresowego kosztu przeciętnego przedsiębiorstwa Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej.

Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. METODY WYLICZANIA CEN. /odcinek I / Część I Kilka słów wstępu streszczanie tego, co znajdziesz w literaturze ekonomicznej. Poprawnie wyznaczony poziom cen twojej produkcji lub usług, to podstawa sukcesu

Bardziej szczegółowo

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego.

TEST. [4] Grzyby w lesie to przykład: a. dobra prywatnego, b. wspólnych zasobów, c. monopolu naturalnego, d. dobra publicznego. Przykładowe zadania na kolokwium: TEST [1] Zmniejszenie przeciętnych kosztów stałych zostanie spowodowane przez: a. wzrost wielkości produkcji, b. spadek wielkości produkcji, c. wzrost kosztów zmiennych,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia:

Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne. Temat ćwiczenia: Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: Badania operacyjne Temat ćwiczenia: Programowanie liniowe, metoda geometryczna, dobór struktury asortymentowej produkcji Zachodniopomorski Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Ekonomia menedżerska analiza marginalna. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii

Ekonomia menedżerska analiza marginalna. Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Ekonomia menedżerska analiza marginalna Prof. Tomasz Bernat Katedra Mikroekonomii Podejmowanie decyzji optymalnych na podstawie analizy marginalnej Przyczyny konfliktu: Rozbieżne zdania pomiędzy koncesjodawcą

Bardziej szczegółowo

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1

Zespół Katedry Rachunkowości Menedżerskiej SGH 1 RM Rachunek kosztów docelowych Zarządzający zastanawiają się nad redukcją kosztów w momencie kiedy klienci nie akceptują pożądanej ceny Dr Marcin Pielaszek 2 Target Costing całkowicie zmienia sposób zarządzania

Bardziej szczegółowo

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach:

Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Macierz BCG BCG Nazwa metody pochodzi od nazwy firmy, w której została opracowana Boston Consulting Group. Koncepcja opiera się na dwóch założeniach: Konkurowanie w branżach o szybkim tempie wzrostu wymaga

Bardziej szczegółowo

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry

Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych. Normatywna ilość na plan sprzedaży. litry litry Analiza odchyleń w rachunku kosztów pełnych Część odchyleń w rachunku kosztów pełnych liczona jest tak samo jak w rachunku kosztów. W taki sam sposób liczy się odchylenia cen materiałów bezpośrednich,

Bardziej szczegółowo

TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy. dr inż. Andrzej KIJ

TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy. dr inż. Andrzej KIJ TEMAT: Ustalenie zapotrzebowania na materiały. Zapasy dr inż. Andrzej KIJ 1 1 Zagadnienia: Klasyfikacja zapasów w przedsiębiorstwie Zapasy produkcji w toku Ilościowe i wartościowe określenie całkowitego

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów normalnych

Rachunek kosztów normalnych Rachunek kosztów normalnych *zgodnie z ustawą o rachunkowości (UoR art. 28 ust. 3) Uzasadniona część kosztów pośrednich - definicja zmienne pośrednie koszty produkcji część stałych pośrednich kosztów produkcji,

Bardziej szczegółowo

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik

Planowanie potrzeb materiałowych. prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik Planowanie potrzeb materiałowych prof. PŁ dr hab. inż. A. Szymonik www.gen-prof.pl Łódź 2017/2018 Planowanie zapotrzebowania materiałowego (MRP): zbiór technik, które pomagają w zarządzaniu procesem produkcji

Bardziej szczegółowo

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing

PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE. WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing PROBLEMY DECYZYJNE KRÓTKOOKRESOWE WYTWORZYĆ CZY KUPIĆ? outsourcing 1. Produkować samemu czy zlecić wytwarzanie na zewnątrz ( outsourcing)? Rozstrzygnięcie tego problemu decyzyjnego wymaga porównania ceny

Bardziej szczegółowo

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I

LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I 1 LOGISTYKA ZAOPATRZENIA I PRODUKCJI ĆWICZENIA 2 MRP I Autor: dr inż. Roman DOMAŃSKI LITERATURA: 2 Marek Fertsch Zarządzanie przepływem materiałów w przykładach, Instytut Logistyki i Magazynowania, Poznań

Bardziej szczegółowo

Rozwiązanie Powyższe zadanie możemy przedstawić jako następujące zagadnienie programowania liniowego:

Rozwiązanie Powyższe zadanie możemy przedstawić jako następujące zagadnienie programowania liniowego: Zadanie Rafineria naftowa otrzymała zamówienie na dwa rodzaje specjalnych paliw węglowodorowych X oraz Y. Zamówienie opiewa na minimum 4 000 galonów paliwa X i minimum 2 400 galonów paliwa Y. Paliwa te

Bardziej szczegółowo

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem

PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem 1 PROCESY I TECHNOLOGIE INFORMACYJNE Dane i informacje w zarządzaniu przedsiębiorstwem DANE I INFORMACJE 2 Planowanie przepływów jest ciągłym procesem podejmowania decyzji, które decydują o efektywnym

Bardziej szczegółowo

Temat Rynek i funkcje rynku

Temat Rynek i funkcje rynku Temat Rynek i funkcje rynku 1. Rynkowa a administracyjna koordynacja działań gospodarczych 2. Popyt, podaż, cena równowagi 3. Czynniki wpływające na rozmiary popytu 4. Czynniki wpływające na rozmiary podaży

Bardziej szczegółowo

(MB) JK WZ UW 9. Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa. Przychody. Przychody Koszty. Koszty całkowite. Koszty stałe. Koszty zmienne BP Q

(MB) JK WZ UW 9. Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa. Przychody. Przychody Koszty. Koszty całkowite. Koszty stałe. Koszty zmienne BP Q (MB) Próg rentowności (BP) i margines bezpieczeństwa Przychody Przychody Koszty Koszty całkowite Koszty stałe Koszty zmienne BP Q MB Produkcja gdzie: BP próg rentowności MB margines bezpieczeństwa Q planowana

Bardziej szczegółowo

=B8*E8 ( F9:F11 F12 =SUMA(F8:F11)

=B8*E8 ( F9:F11 F12 =SUMA(F8:F11) Microsoft EXCEL - SOLVER 2. Elementy optymalizacji z wykorzystaniem dodatku Microsoft Excel Solver Cele Po ukończeniu tego laboratorium słuchacze potrafią korzystając z dodatku Solver: formułować funkcję

Bardziej szczegółowo

Wybór optymalnej technologii produkcji

Wybór optymalnej technologii produkcji ZARZĄDZANIE PRODUCJĄ I UŁUGAMI Ćwiczenie Wybór optymalne technologii produkci Jak wybrać nakorzystnieszy sposób produkci? posoby działalności pecyfika różnych przedsięwzięć gospodarczych umożliwia m.in.

Bardziej szczegółowo

Rachunkowość zarządcza

Rachunkowość zarządcza Rachunkowość zarządcza Opracowała: dr Ewa Chorowska Kasperlik 1. System zarządzania przedsiębiorstwem definicja, funkcje, struktura, rola informacji w procesie decyzyjnym. 2. Rachunkowość jako element

Bardziej szczegółowo

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA

KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA PODSTAWOWE POJĘCIA KOSZTY I OPTIMUM PRZEDSIĘBIORSTWA Przedsiębiorstwo - wyodrębniona jednostka gospodarcza wytwarzająca dobra lub świadcząca usługi. Cel przedsiębiorstwa - maksymalizacja zysku Nakład czynniki

Bardziej szczegółowo

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji

Marcin Pielaszek. Rachunek kosztów. Zajęcia nr 1. Sprawozdawczy rachunek kosztów. Miejsce rachunku kosztów w systemie informacyjnym organizacji Zajęcia nr 1 Sprawozdawczy rachunek 1. Podstawowe definicje 2. Cele rachunku 3. Sprawozdawczy rachunek Marcin Pielaszek a) Prezentacja informacji o kosztach w sprawozdaniu finansowym b) Etapy sprawozdawczego

Bardziej szczegółowo

Wykład 7. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 16 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Wykład 7 16 kwietnia / 23

Wykład 7. Informatyka Stosowana. Magdalena Alama-Bućko. 16 kwietnia Magdalena Alama-Bućko Wykład 7 16 kwietnia / 23 Wykład 7 Informatyka Stosowana Magdalena Alama-Bućko 16 kwietnia 2018 Magdalena Alama-Bućko Wykład 7 16 kwietnia 2018 1 / 23 Programowanie liniowe Magdalena Alama-Bućko Wykład 7 16 kwietnia 2018 2 / 23

Bardziej szczegółowo

Rachunek kosztów pełnych

Rachunek kosztów pełnych Rachunek kosztów pełnych Produkty wyroby gotowe rzeczowe aktywa obrotowe wytwarzane przez przedsiębiorstwo produkcja w toku niegotowe wyroby gotowe o niezakończonym cyklu wytwarzania produkcją w toku może

Bardziej szczegółowo

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania

Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Przedmiot: Nr ćwiczenia: 3 Modele i narzędzia optymalizacji w systemach informatycznych zarządzania Temat: Programowanie dynamiczne Cel ćwiczenia: Formułowanie i rozwiązywanie problemów optymalizacyjnych

Bardziej szczegółowo

ACCOUNTICA Miesięcznik

ACCOUNTICA Miesięcznik ACCOUNTICA Miesięcznik Nr 22/Grudzień 2010/www.gierusz.com.pl Spis treści: 1. Rozwiązywanie krótkookresowych problemów decyzyjnych za pomocą rachunku kosztów zmiennych cz II- mgr Katarzyna Gierusz Artykuł

Bardziej szczegółowo

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej.

W procesie budżetowania najpierw sporządza się część operacyjną budżetu, a po jej zakończeniu przystępuje się do części finansowej. Budżetowanie Budżetowanie to: Proces ciągłego analizowania, programowania, realizowania i pomiaru wykonania zadań właściwych poszczególnym komórkom organizacyjnym, mający na celu efektywną kontrolę nad

Bardziej szczegółowo