Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizator projektu: Informatyczne Centrum Szkoleniowe CompLearn, CompSecur Sp. z o.o."

Transkrypt

1 Nazwa narzędzia: PARP HR e-skills Manager Realizatr prjektu: Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn, CmpSecur Sp. z.. Dlaczeg wybrali Państw taki temat prjektu? Infrmatyczne Centrum Szkleniwe CmpLearn t firma specjalizująca się w rzwju infrmatycznych kmpetencji kadr nwczesnej gspdarki. Organizwany przez PARP knkurs w zakresie innwacyjnych rzwiązań jutra dla działów HR stanwi kierunek zbieżny z działalnścią firmy w bszarze zarządzania wiedzą i zmianą w przedsiębirstwach w warunkach gspdarki partej na wiedzy, w szczególnści w kluczwym becnie dla każdeg sektra bszarze kmpetencji ICT. Jakie były przyczyny? Obserwacje na rynku kandydatów d pracy? Deficyt tych kmpetencji w znanych firmach? Pmim 96% dstępu d Internetu w sektrze krajwych MŚP plskie kadry pracwnicze wykrzystujące w pracy kmputery (tj. zaledwie 38% firm, wbec np. 70% w Finlandii i 46% średni w UE) charakteryzują się jednym z najniższych w całej Unii Eurpejskiej pzimem kmpetencji ICT. Ze względu na braki kmpetencji ICT pracwnicy np. jedynie 11% krajwych MŚP używają systemów ERP d zarządzania zasbami, 16% systemów CRM dla zbierania i przechwywania infrmacji klientach i 13% analizując je w celu marketingwym, c jest jednym z pdstawwych elementów skuteczneg zarządzania wiedzą przedsiębirstw (barierą nie jest prgramwanie ze względu na szerki dstęp d bezpłatnych systemów twarteg źródła, ale braki wiedzy i umiejętnści kadr). Większść czynnści pracwników MŚP wyknywanych w zakresie ICT granicza się tylk d tych pdstawwych. Czynnści bardziej złżne, wymagające wyższych kmpetencji ICT, są w MŚP znacznie mniej pwszechne (przy czym kbiety radzą sbie z nimi znacznie grzej niż mężczyźni): używanie frmuł i funkcji lgicznych w arkuszu kalkulacyjnym (45% mężczyzn, 41% kbiet), pszukiwanie i pbieranie raz instalwanie dpwiednieg prgramwania (dpwiedni 42% i 26%), chrna antywiruswa i sieciwa (dpwiedni 40% i 25%), wymiana plików (dpwiedni 28% i 19%), instalacja sprzętu (dpwiedni 58% i 37%), knfiguracja sieciwa (36% i 22%), twrzenie strn www (14%, 9%), czy pdstawy prgramwania (12%, 7%). Tylk 30% kadr MŚP twierdzi, że jest na bieżąc z nwściami w zakresie kmpetencji ICT (dpwiedni 32% mężczyzn i 29% kbiet). Pracwnicy jedynie 5% małych firm i 11% średnich są szkleni przez pracdawcę w zakresie bardziej zaawanswanych kmpetencji ICT. Aż 86% MŚP nie stsuje technlgii współpracy i kmunikacji grupwej ze względu na braki wiedzy kadr w tym zakresie. Pdbnie jest też w innych bszarach zastswań ICT: 82% MŚP nie stsuje narzędzi wspmaganych kmputerw analiz (tzw. systemów inteligencji bizneswej), 73% baz danych, 74% narzędzi prezentacyjnych przede wszystkim z pwdu braku adekwatnych kmpetencji kadr. Zarządzanie rzwjem kmpetencji ICT kadr w bszarach dpwiednich d zakresów bwiązków w przedsiębirstwach stanwi bardz isttny element strategiczneg rzwju krajwych MŚP, w kntekście sytuacji w której widczny w analizach deficyt tych kmpetencji hamuje dynamikę wzrstu firm raz negatywnie wpływa na wydajnść pracy. Kluczwy (dla kg?) charakter tych kmpetencji? Zgdnie z zaleceniem Parlamentu Eurpejskieg i Rady z w sprawie kmpetencji kluczwych w prcesie uczenia się przez całe życie (2006/962/WE) kmpetencje ICT należą d tzw. kluczwych kmpetencji, isttnych dla rzwju gspdarki partej na wiedzy. W dbie, w której wiedza staje się prduktem strategicznym MŚP, dpwiednie zarządzanie właśnie przede wszystkim kmpetencjami ICT kadr stanwi pdstawę dla wzrstu prduktywnści i knkurencyjnści sektra MŚP. Ze względu na wykładniczy wzrst ilści przetwarzanych w firmach infrmacji, skrywających ich wiedzę i kapitał intelektualny, isttne jest włączenie d nurtu plityki zarządzania kmpetencjami ICT kadr krajwych MŚP w parciu dpwiednie standardy jakści c przyczyni się d upwszechnienia kmpetencyjneg zarządzania wiedzą (KM) i zmianą (CM) w MŚP, a tym samym przełży się na wzrst knkurencyjnści i prduktywnści krajwej gspdarki. Częst kadry kierwnicze i zarządzające lub działy HR, szczególnie w sektrze MŚP, mają trudnści z wybrem fert szkleniwych, którymi dzisiejszy rynek jest zasypany raz z identyfikacją dpwiednich charakterystyk jakści. Ze względu na zmiany w gspdarce craz silniej partej na wiedzy w ramach dynamicznie frmująceg się zglbalizwaneg spłeczeństwa infrmacyjneg, przewadze knkurencyjnej plskich MŚP zaczyna decydwać efektywne zarządzanie wiedzą i kapitałem ludzkim w tym zarządzanie w działach HR pprzez kmpetencje. Craz więcej działów HR zaczyna dstrzegać tę ptrzebę, jednak bardz niewiele firm wykrzystuje wspmagające HR narzędzia infrmatyczne. Tylk 20% działów HR wdrżył analizę luki kmpetencyjnej kadr w zakresie ICT, pierwszy krk d kmpetencyjneg zarządzania wiedzą (20% jest w trakcie wdrażania, klejne 20% planuje wdrżenie w najbliższym czasie, natmiast aż w 40% MŚP nie planuje się wdrżenia). W sektrze MŚP, w działach HR prblem stanwi brak narzędzi ICT d grmadzenia i zarządzania

2 wiedzą. W Plsce 58% małych i 40% średnich nie stsuje żadnych systemów wspmagających prcesy zarządzania wiedzą - typu ERP, CRM, BI (c 14. mała i c 13. średnia firma zamierza je wprwadzić w kresie 1 rku). Systemy HR HCM (Human Capital Management), ukierunkwane na zarządzanie kmpetencjami ICT i dpwiedzialne za kmpetencyjne zarządzanie wiedzą i zmianą w MŚP stsuje jedynie 3% kraj. MŚP. Ten brak dstępu d najnwszych technlgii kmpetencyjneg zarządzania wiedzą i zmianą w krajwych MŚP stanwi isttną barierę dalszeg rzwju prduktywnści MŚP, wbec zależnści między pstępem technlgicznym i wyskim pzimem kmpetencji ICT pracwników, a pzycją knkurencyjną firmy w warunkach gspdarki partej na wiedzy w spłeczeństwie infrmacyjnym. Klejny prblem stanwią również zbadane w niewielkim stpniu indywidualne ptrzeby działów HR w MŚP w zakresie wykrzystania nwczesnych narzędzi wspmagających kmpetencyjne zarządzanie wiedzą i zmianą i związane z tym ptrzeby pracwników (szczególnie sytuacja zatrudninych w MŚP kbiet - tj. 42,2% kadr, znajdujących się w trudniejszej sytuacji zawdwej ze względu na wychwanie dzieci). C jest celem wprwadzenia narzędzia? Celem dla pracwania, przetestwania i upwszechnienia d kńca 2014 rku innwacyjneg narzędzia PARP HR e-skills Manager raz bjęcia wsparciem jeg działania kadr krajwych MŚP jest zwiększenie prduktywnści pprzez wprwadzenie d działalnści kmpetencyjneg zarządzania wiedzą i zmianą, przede wszystkim w bszarze kmpetencji ICT kadr. C stanwi prdukt prjektu? Jak t narzędzie ma działać? Prduktem prjektu będzie innwacyjne w skali kraju i w skali międzynardwej narzędzie, które umżliwiając efektywne, kmpetencyjne zarządzanie wiedzą i zmianą w firmie zwiększy prduktywnść mikr, małych i średnich przedsiębirstw. Narzędzie w frmie bezpłatnej aplikacji nazwie PARP HR e-skills Manager, działającej w mdelu usługi sieciwej (SaaS, tj. Sftware as a Service) w chmurze internetwej (tj. w wirtualnym, rzprsznym śrdwisku sieciwym, niewymagającym infrastruktury), pdlegać będzie testm raz upwszechnieniu wśród krajwych MŚP, również w zakresie włączenia d plityki (wyski ptencjał upwszechnienia mżliwy będzie ze względu na wielplatfrmwą frmę narzędzia - w tym mbilną - zintegrwaną ze śrdwiskami rynków aplikacji typu AppStre, zarówn stacjnarnymi, jak np. Ggle Apps, raz mbilnymi, jak np. Andrid AppStre). Technicznie narzędzie będzie funkcjnwał w mdelu SaaS w chmurze internetwej, c spwduje brak kniecznści wdrżeń, instalacji, utrzymania prgramwania, instalwania uaktualnień, wyski pzim bezpieczeństwa infrastruktury centralnej, etc., a także wprwadzi szereg funkcjnalnści wartści ddanej względem mżliwści stacjnarnych narzędzi HR HCM (Human Resurce, Human Capital Management). W ramach narzędzia firmy będą twrzyły knta dmenwe związane z ich infrastrukturą sieciwą dla dmeny, umżliwiając uwierzytelnianie - w tym wg widących rzwiązań typu Ggle Apps fr Dmain lub Micrsft Active Directry raz zewnętrznych dstawców dmen, jak również firmwych knt typu AppStre aplikacji mbilnych na urządzeniach kadr pracwniczych MŚP. Narzędzie będzie skierwane d działów HR krajwych MŚP, pełniąc zadania w zakresie zautmatyzwanej i inteligentnej (wspmaganej metdami z dziedziny sztucznej inteligencji) analizy luki kmpetencyjnej ICT kadr raz zarządzania, kntrli/mnitringu i ewidencjnwania rzwju ich kwalifikacji ICT, stanwiąc pdstawę kmpetencyjneg zarządzania wiedzą (KM, Knwledge Management) i zmianą (CM, Change Management) w MŚP. Narzędzie bejmie centralną bazę szkleń ICT, standardów certyfikacyjnych i ścieżek kmpetencyjnych (na bieżąc uzupełnianą w perspektywie dstawców szkleniwych i instytucji standaryzacji jakści kmpetencji) raz szereg innwacyjnych funkcji. Odbircy i użytkwnicy narzędzia t działy HR, kadry zarządzające raz pracwnicy krajwych MŚP. Obszar dziedzinwy HR stswania prduktu finalneg t HCM (Human Capital Management, tj. zarządzanie kapitałem ludzkim), kmpetencyjne zarządzanie wiedzą (KM) i zmianą (CM) w przedsiębirstwie, wykrzystanie w zakresie analizy luki kmpetencyjnej ICT, zarządzanie rzwjem kmpetencji ICT kadr raz ich mnitring Prces wdrżenia narzędzia bejmie rejestrację firmy na platfrmie sieciwej, wypełnienie danych dt. struktury rganizacyjnej, stwrzenie knt pracwników (pracwnicy mgą też sami się rejestrwać i wybierać swjeg pracdawcę, tj. uprzedni zarejestrwane firmę, a w przypadku, kiedy firma ta nie zstała jeszcze zarejestrwana, zgłsić zapytanie rejestracyjne d swjej firmy). Wymgi dla wdrżenia narzędzia t firmwa dmena internetwa (identyfikatr knta), a w przypadku jej braku mżliwe będzie stwrzenie pddmeny firmwej w dmenie prjektu (np. firma.e-skills.gv.pl). [RAMKA - użycie] Przybliżenie idei wykrzystania narzędzia z perspektywy dbirców i użytkwników ilustruje pniższy, hiptetyczny przypadek użycia: Firma A zatrudnia 6 pracwników na kreślnych stanwiskach (1 specj. ds. marketingu, 2 specj. ds. sprzedaży, 1 specj. ds. lgistyki, 1 asystenta biurweg, 1 kierwnik ds. HR). Dtychczas pracwnicy zdając sbie sprawę z wagi kmpetencji ICT dla rzwju firmy sami szukali dp. dla siebie szkleń i

3 zgłaszali je kierwnictwu (czasem zarząd delegwał pracwników na dp. szklenia, jednak miał prblem z identyfikacją ich rezultatów). Pmim szerkiej ferty pracwnicy nie mieli wizji rzwju swich kmpetencji, a dział HR miał prblemy z kreśleniem ptymalnej strategii rzwju kadr ze względu na nadmiar infrmacji i brak specjalistycznej wiedzy (prblemem była również weryfikacja wyników szkleń). Jeden z pracwników firmy natknął się na reklamę bezpłatneg sieciweg narzędzia PARP HR e-skills Manager, działająceg w mdelu chmury, w pełni integrując się z infrastrukturą sieciwą firmy. P przedstawieniu infrmacji zarządwi, firma A zstała zarejestrwana w prstym frmularzu internetwym trzymując wielpzimwy dstęp d sieciweg narzędzia (w ramach knt pracwników - identyfikwanych p ich firmwych ach). Autmatyczna analiza luki kmpetencyjnej w zakresie ICT pracwników na ich dp. stanwiskach wskazała na ptymalne ścieżki rzwju i certyfikacji kadr w kilku pwszechnych standardach, a dział HR trzymał dstęp d szczegółwych prgramów i macierzy kmpetencji kreślnych standardów rzwju kwalifikacji ICT, c umżliwił efektywne zaplanwanie prgramów szkleniwych. Zaplanwan i kreśln terminy realizacji e- learningwych szkleń i egz. certyfikacyjnych w prgramie Ggle AdWrds Adv. Prf. dla specj. ds. marketingu, raz szklenie i egzamin certyfikacyjny prgramu EUCIP z nwczesnych technik e- cmmerce dla specj. ds. sprzedaży. Dzięki interfejsm integracyjnym narzędzia z platfrmami dstawców szkleń i egzaminów wszystkie frmalnści zstały szybk zdalnie uregulwane. P realizacji szkleń i egzam. (nt których przypmnienia w frmie alertów zstały wysłane na e pracwników) na kntach pracwników w aplikacji autmatycznie pjawiły się rezultaty i uzyskane certyfikaty. Dział HR przygtwał dla zarządu szczegółwy raprt w zakresie kmpetencyjneg zarządzania wiedzą i zmianą w firmie, i kreślił strategię rzwju kmpetencji ICT kadr na przyszłść. Dzięki wdrżnym przez przygtwanych pracwników prcesów i narzędzi internetwych firma A już w następnym miesiącu pdwiła swją prduktywnść. [KONIEC RAMKI] Wdrżenie narzędzia w MŚP następuje pprzez rejestrację firmy (tj. pprzez rejestrację dmeny internetwej firmy w aplikacji przez jej przedstawiciela, wypełnienie danych dt. struktury rganizacyjnej, stwrzenie knt pracwników). Alternatywnie pracwnicy mgą też sami się rejestrwać i wybierać swjeg pracdawcę, tj. uprzedni zarejestrwaną firmę, a w przypadku, kiedy firma ta nie zstała jeszcze zarejestrwana, zgłsić zapytanie rejestracyjne d swjej firmy za pśrednictwem interfejsu aplikacji. P dknanej rejestracji mżliwy jest wielplatfrmwy dstęp pracwników d narzędzia działająceg w mdelu chmury przy uwierzytelnieniu kadrwym kntem sbwym , c dtyczy zarówn użytkwników narzędzia (pracwnicy działów HR, kadry kierwnicze, zarządzające i właścicielskie) i dbirców (pzstali pracwnicy firm). Dstęp mżliwy będzie pza standardwym dstępem internetwym dla urządzeń stacjnarnych również pprzez interfejsy platfrmy mbilnej, a także przy integracji ze śrdwiskami aplikacji typu AppStre - zarówn mbilnych jak i stacjnarnych. [RAMKA - funkcjnalnści] W ramach narzędzia mżliwy będzie dstęp d następujących funkcjnalnści z perspektywy dbirców i użytkwników narzędzia: Integracja z infrastrukturą usług sieciwych wykrzystywanych przez firmę w mdelu aplikacji dla dmeny internetwej (uwierzytelnianie, administracja, struktura knt użytkwników, dpwiadająca strukturze rganizacyjnej firmy, integracja z pcztą ) dla uwierzytelnienia i dstępu d interfejsów bsługwych aplikacji Perspektywa dbirców: knt kadrwe w danej firmie, wyniki analizy luki kmpetencyjnej ICT w dniesieniu d kreślneg stanwiska, zakresu bwiązków pracwniczych raz psiadanych już kmpetencji, bazy szkleniwe (szklenia wraz z prgramami, standardy kmpetencyjne, ścieżki kmpetencyjne prpnwane na pdstawie indywidualnej analizy luki kmpetencyjnej, wybranych kierunków rzwju kmpetencyjneg i systemu cen szkleń i standardów kmpetencyjnych), system zarządzania kmpetencjami ICT (bejmujący m.in. wymiar psiadanych kmpetencji i ich ptwierdzeń, rezultatów szkleń, etc., jak również wymiar dstępu d baz ferwanych szkleń i egzaminów, bejmujący system ceny jakści pszczególnych szkleń i standardów), interfejsy pcjnalneg udziału w bazach i frach eksperckich we własnych dziedzinach specjalizacji dla pszczególnych pracwników MŚP Perspektywa użytkwników: w zależnści d zakresu uprawnień zarządzanie strukturą firmy w aplikacji, zarządzanie pszczególnymi kntami pracwniczymi, zarządzanie wszystkimi lub wybranymi prcesami funkcjnalnymi w ramach aplikacji (pisanymi pniżej), zarządzanie kmpetencjami pracwników (w tym zbircze wyniki analiz indywidualnych luk kmpetencyjnych raz analiza luki kmpetencyjnej całej firmy), dstęp d szczegółwych raprtów i statystyk w zakresie działania aplikacji i zarządzania kmpetencjami ICT kadr w firmie jak również pełna perspektywa dbircy (użytkwnicy aplikacji psiadają również sbwe knta, będąc także pracwnikami lub właścicielami firm) Scentralizwany system referencyjny analizy luki kmpetencyjnej, umżliwiający dzięki wykrzystaniu metd z dziedziny sztucznej inteligencji i bszernym bazm kmpetencyjnym, autmatyczną analizę luki kmpetencyjnej ICT kadr MŚP (kreślenie zbiru kmpetencji w zależnści d kreślnych stanwisk i zakresów bwiązków raz przygtwanie prpzycji indywidualnych ścieżek rzwju kmpetencji

4 zgdnie z kreślnymi kierunkami rzwju - ma t szczególne znaczenie wbec craz szybciej pstępującej dezaktualizacji kmpetencji ICT). System będzie w spsób ciągły ewluwał na pdstawie przetwarzanych danych w ramach bieżąceg funkcjnwania narzędzia (również dzięki wykrzystaniu adekwatnych metd analityki bliczeniwej, w tym metd sztucznej inteligencji) Funkcjnalnści inteligentneg identyfikwania luk kmpetencyjnych pprzez autmatyczną ewlucję relacji pmiędzy zbirami bwiązków pracwniczych raz stanwisk kadr przedsiębirstw, a wymaganych aktualnych kmpetencji infrmatycznych przy wykrzystaniu samuczącej się sieci neurnwej. Rzwiązanie t spwduje, że aplikacja będzie pełniła bieżący nadzór nad zmianami w zakresie aktualnie wymaganych kmpetencji infrmatycznych dla pracwników, w szczególnści w dniesieniu d realizwanych przez nich bwiązków w ramach daneg stanwiska i prcesów daneg przedsiębirstwa, które również pdlegają ciągłej zmianie i ewlucji. Inteligentny system wsparcia budwy list bwiązków pracwników przedsiębirstwa w zakresie kreślnych stanwisk (przy uwzględnieniu systematyzacji szerkieg nazewnictwa kreślnych stanwisk pracwniczych), wraz z dpwiednim interfejsem pzwalającym na efektywną kmunikację pmiędzy użytkwnikiem a aplikacją (w tym funkcje autuzupełniania) Funkcjnalnści inteligentneg planwania rzwju kmpetencyjneg w dniesieniu d danych stanwisk, zakresów bwiązków i już psiadanych kmpetencji pprzez autmatyczną ewlucję szeregu relacji (kreślnych w ramach różnych perspektyw, np. jakściwej, czaswej, cenwej, itp.) pmiędzy zidentyfikwanymi lukami kmpetencyjnymi a dstępnymi fertami szkleń i standardów certyfikacyjnych (na pdstawie ich szczegółwych charakterystyk, w tym prgramwych, cenwych, etc.) przy wykrzystaniu samuczącej się sieci neurnwej. Rekmendwane ścieżki rzwju kmpetencji (bejmujące wybrane szklenia i standardy certyfikacyjne) będą wyświetlane w zależnści d ww. wybranych perspektyw. Zaplanwana w ramach systemu bieżąca autmatyczna analiza relacji zakresów kmpetencyjnych z adekwatną fertą szkleniwą i standaryzacyjną (w tym realizwana na pdstawie statystyk wybru dstępnych fert szkleniwych, wyników cen, charakterystyk prgramwych i rynkwych, m.in. cenwych), umżliwi użytkwnikm narzędzia (tj. kadrm działów HR, kadrm kierwniczym, zarządzającym czy właścicielskim), jak również samym dbircm dknywanie wybrów w spsób abstrahujący d specjalistycznej i technicznej wiedzy ICT. Przyczyni się t d znaczneg zmniejszenia barier (związanych szczególnie właśnie z brakiem adekwatnej i specjalistycznej wiedzy nt. kmpetencji ICT), na jakie natrafiają przedsiębircy i kadry zarządzające w trakcie wdrażania kmpetencji ICT i rzwiązań infrmatycznych w swich przedsiębirstwach. Zgłaszanie ptrzeb szkleniwych przez dbirców, tj. pracwników (interfejsy akceptacji przez użytkwników, tj. kadry kierwnicze/hr bejmujące dstęp d pdsumwań wyknawczych i szczegółów prgramwych) Definiwanie ptrzeb szkleniwych przez użytkwników, tj. pracdawców, kadry kierwnicze/hr (w tym przypisywanie zbirów kniecznych szkleń/certyfikacji w ramach stanwisk/działów pracwniczych raz zakresów bwiązków) Kntrla i zarządzanie kwalifikacjami kadr na pzimie całej rganizacji, działów raz pszczególnych pracwników (knta firmwe, struktura działów, knta pracwnicze - przechwujące ewidencję kursów raz zrealizwane ścieżki certyfikacyjne, wyniki egzaminów, ptwierdzenia elektrniczne, szczegóły prgramów, histrie przebiegu dydaktyki, statystyki, etc.) Autmatyzacja przepływów i kmunikacji, integracja z kalendarzem, funkcje pwiadmień (pwiadmienia we, przypmnienia, wiadmści interfejswe dla użytkwników, etc.) Integracja z interfejsami dstawy usług przez dstawców szkleń raz standardów jakści i certyfikacji, mżliwa pełna integracja prcesów dydaktycznych w bszarze szkleń e-learningwych, częściwa integracja prcesów dydaktycznych na pzimie szkleń stacjnarnych, dstęp d histrii dydaktycznej, ścieżek, zawartści prgramwych, mżliwść ceny szkleń i standardów przez uczestników, ceny punktwe raz ceny twarte (piswe, w standaryzwanych i ewluujących ankietach: w tym cena frmy, zawartści merytrycznej, jakści, efektywnści, etc.) Budżetwanie i szacwanie ksztów (na pzimie knt pracwnika, działu i rganizacji, a także w wymiarze centralneg zarządzania przez PARP w dwlnym zakresie całej bazy danych krajwych MŚP kryteria dla analizy i ewaluacji) Funkcje planwania strategiczneg rzwju kmpetencji na pzimie zarządu i działów HR raz administracji publicznej (strukturyzacja działów, plany szkleniwe ICT, definiwanie prgramów rzwju HR, etc., szczegółwe funkcje raprtujące, w tym eksprt danych: Excel, CSV - zarówn na pzimie MŚP jak i centralnym - PARP, przy zachwaniu dp. prcedur dstępu d danych wg plityki prywatnści - dla ewaluacji rzwju kmpetencji ICT kadr MŚP). Interfejs zarządzający dla działów HR i kadry kierwniczych (wyskpzimwe zarządzanie wiedzą i rzwjem kmpetencji w ramach działów rganizacyjnych, szczegółwe raprtwanie, mżliwść ustawiania alertów itd., przypisywanie szkleń lub ścieżek certyfikacyjnych, ew. pjedynczych egzaminów z bazy, definiwanie terminów realizacji, minimalnych pzimów rezultatów, etc., autmatyczne realizwanie przypisanych ścieżek/szkleń d realizacji przez uczestników, alerty przypminające, integracja z kalendarzem i pcztą , autmatyczne pwiadamianie działów HR i kadr zarządzających (knfigurwalne zakresy pwiadmień), wielpzimwa struktura dstępu

5 (zarząd, dział HR, pracwnik, centralna administracja PARP). Perspektywa dbircy (pracwnika MŚP): ścieżki szkleniwe i certyfikacyjne, wyniki egzaminów, histrie aktywnści, kszty, funkcje pwiadamiające i przypminające. Perspektywa działu HR (nadzór nad rzwjem kmpetencji ICT kadr, wyknywanie gólnych planów zarządu, przygtwywanie szczegółwych raprtów i pdsumwujących sprawzdań wyknawczych) Centralnie zarządzane i ceniane bazy standardów i ścieżek kmpetencji pchdzących d zewn. dstawców zapewniające wyską jakść rzwju kmpetencji ICT kadr (sam-aktualizujący się i ewluujący zgdnie ze szczegółwym pisem systemu referencyjneg autmatycznej analizy luki kmpetencyjnej, m.in. na pdstawie cen użytkwników i dbirców prjektu raz statystyk wybru fert szkleń i standardów kmpetencyjnych raz metd analityki bliczeniwej integrujących mdele sztucznej inteligencji) Bezpśredni dstęp d szkleń e-learningwych ICT ferwanych przez zewnętrznych dstawców w tym materiałów płatnych i bezpłatnych w mdelu OpenCurseWare raz prcedur egzaminacyjnceryfikacyjncych realizwanych n-line przez dstawców usług standaryzacji jakści kształcenia kmpetencji ICT (przewiduje się udstępnienie dstawcm szkleń i standardów kmpetencyjnych aplikacyjnych interfejsów integrujących API) Dstęp d narzędzia z każdeg miejsca za pśrednictwem Internetu i wielpzimwych hierarchii knt MŚP (zarząd, HR, działy rganizacyjne, knta pracwnicze) w ramach wielu platfrm (w tym webwych, bezpłatnych klientów rynków aplikacji, m.in. Ggle Apps Market raz platfrm rynków aplikacji mbilnych m.in. Andrid Apps Market, ios itunes AppStre, Windws Mbile Marketplace, Samsung Apps Market, Symbian Apps) Funkcje aktywneg włączania kadr pracwniczych w prcesy budwy i zarządzania wiedzą i zmianą w MŚP (rzwój tzw. inteligentnej rganizacji ) pprzez mżliwe tylk w frmie usł. sieciwej mechanizmy spłecznściwe (gólnkrajwa platfrma rzwijających kmpetencje ICT kadr MŚP, bazy danych ekspertów dziedzinwych z sektra MŚP dstępne na pzimie centralnym (PARP), samrganizujące się fra eksperckie, wymiana pinii, ceny jakści szkleń i standardów) Mżliwść scentralizwaneg wspierania rzwju kmpetencji ICT kadr MŚP, analiz i ewaluacji (na pzimie PARP) Centralna implementacja ścieżek nauczania i certyfikacji kmpetencji ICT wg najważniejszych standardów (niezależnych d dstawców technlgii ICT: m.in. EITC/EITCA, ECDL, ECCC, CmpTIA, PRINCE; przemysłwych, zależnych d dstawców ICT: m.in. Ggle, Micrsft, Cisc, IBM, Apple, SAS, etc.), centralna implementacja katalgu krajwych i międzynardwych dstawców usług szkleniwych ICT (integracja z bazą Prmetric, bazą danych prjektu PARP inwestycjewkadry.inf.pl, danych ze strefy infrmatycznych firm szkleniwych na prtalu platfrmy systemu, nacisk płżny na dstawców usług szkleniwych zgdnych ze standaryzwanymi ścieżkami certyfikacyjnymi kmpetencji ICT; dany standard i ścieżka certyfikacji: przypisani d nich dstawcy usług szkleniwych, integracja z systemami e-learningwymi, prmcja twartych zasbów edukacyjnych zgdnych ze standardami kwalifikacji ICT (OpenCurseWare), integracja z systemami egzaminacyjnymi, bezpśrednie interfejsy d platfrm egzaminacyjnych dstawców standardów certyfikacji kmpetencji wg katalgu ścieżek, interfejswanie płatnści egzaminacyjnych, udstępnienie interfejsów integracyjnych API dla dstawców szkleń, standardów certyfikacyjnych i serwisów egzaminacyjnych (np. Prmetric i inne). [KONIEC RAMKI] Kt t ma bsługiwać narzędzie? Obsługiwać narzędzie będą jeg użytkwnicy (zgdnie z systemem nazewnictwa beneficjentów systemu realizacji prjektów innwacyjnych w PO KL), tj. pracwnicy działów HR i kadra zarządzająca, w tym menadżerwie, kierwnicy, dyrektrzy, człnkwie zarządów i właściciele krajwych MŚP. Kt będzie krzystać z narzędzia? Krzystać z narzędzia będą dbircy prduktu (również zgdnie z systemem nazewnictwa beneficjentów systemu realizacji prjektów innwacyjnych w PO KL), tj. kadry pracwnicze krajwych MŚP (w tym również ww. użytkwnicy narzędzia, tj. kadry kierwnicze/zarządzające i pracwnicy działów HR, których kmpetencje ICT mgą być włączne w zakres zarządzania wspmaganeg narzędziem). Na czym plega rla twórcy narzędzia, a na czym użytkwnika? Rlą twórcy narzędzia będzie jeg pracwanie, testwanie w rzeczywistym śrdwisku krajwych MŚP, upwszechnienie i bieżące dsknalenie jak również ciągła bsługa administracyjna w zakresie merytrycznym i technicznym. Rlą użytkwników i dbirców narzędzia będzie krzystanie z nieg w celu efektywneg

6 zarządzania wiedzą i zmianą w przedsiębirstwach pprzez dpwiedni wspmagany rzwój kmpetencji ICT pracwników. Rlą użytkwników i dbirców będzie także aktywny udział w kształtwaniu funkcjnalnści narzędzia zgdnie z rzeczywistymi ptrzebami w śrdwisku pracy (szczególnie dtyczyć t będzie fazy testwania narzędzia, w której będzie t stanwił krytyczny element całeg prjektu, jednak również na etapie upwszechniania narzędzia w praktyce gspdarczej krajwych MŚP, taka aktywna w zakresie rzwju narzędzia rla użytkwników i dbirców narzędzia będzie umżliwiana i wspierana). Kt t będzie testwać narzędzie (będzie beneficjentem, wdrży je w ramach prjektu w swjej firmie)? Grupę dcelwą beneficjentów prjektu, a więc planwaneg narzędzia, stanwią krajwe mikr, małe i średnie przedsiębirstwa (tj. firmy z sektra MŚP psiadające siedzibę w Plsce) raz ich pracwnicy (w tym również właściciele i wspólnicy w MŚP pełniący funkcje kierwnicze). Beneficjentów prjektu (narzędzia) mżna pdzielić na dwie grupy: tj. użytkwników i dbirców narzędzia, a każdą grupą ddatkw na 3 wymiary udziału w prjekcie: wymiar dcelwy upwszechnienia narzędzia w skali kraju, wymiar upwszechnienia i włączenia w skali prjektu raz wymiar testwania narzędzia. 1. Użytkwnicy prduktu: Pracwnicy działów HR i kadra zarządzająca krajwych MŚP a) wymiar dcelwy (skala ptencjalneg wdrżenia): Pracwnicy działów HR i kierwnicy c najmniej 70% krajwych MŚP (ze względu na 70% MŚP psiadających dp. infrastruktury infrmatyczne, tj. psiadających kmputery i łącza internetwe raz kmunikacyjne systemy pczty elektrnicznej) - jest t c najmniej 1,19 mln sób zatrudninych w małych i mikr raz 11 tys. sób zatrudninych w średnich firmach. Wśród kierwników działów HR MŚP jest 17% kbiet, a wśród kadr zarządzających 30% (tylk 4% kbiet zajmuje stanwisk prezesa), jedncześnie w 27% MŚP kbiety występują jak wspólnicy. Średni więc wskaźnik użytkwania narzędzia w wymiarze dcelwym bejmuje 900 tys. mężczyzn i 290 tys. kbiet. b) wymiar upwszech. i włączenia: W kresie realizacji prjektu planuje się dtarcie d i wdrżenie narzędzia w c najmniej 1000 krajwych MŚP raz włączenie c najmniej 1000 pracwników działów HR i kadr kierwniczych MŚP (w tym 250K i 750M zgdnie z ww. statystyką). Isttnym czynnikiem kwalifikującym knkretne MŚP jak użytkwników narzędzia w wymiarze upwszechnienia jest szerkie wykrzystanie w ich funkcjnwaniu ICT, c ma miejsce niezależnie d sektra gspdarki. c) wymiar testwania: Udział jak użytkwników c najmniej 200 krajwych MŚP - włączenie c najmniej 200 pracwników działów HR/kierwników (50 kbiet i 150 mężczyzn), w tym pracwników działów HR i kadr kierwniczych. 2. Odbircy prduktu: Kadry pracwnicze krajwych MŚP a) wymiar dcelwy (skala ptencjalneg wdrżenia): Pracwnicy krajwych MŚP, którzy krzystają w pracy z kmputerów (38% kadr tj. 2,28 mln mężczyzn i 1,71 mln kbiet (sektr MŚP zatrudnia łącznie 10,5 mln sób, w tym 6 mln mężczyzn - 57,8% i 4,5 mln kbiet - 42,2%). b) wymiar upwszechnienia i włączenia: Pracwnicy c najmniej 1000 MŚP bjętych wsparciem jak użytk. prjektu, tj sób (średni wsk. zatr. k. 5,85 s. na 1 MŚP), w tym 3089 mężczyzn (52,8%) i 2761 kbiet (47,2%), c stanwi k. 5% dchylenie d istniejącej statystyki na krzyść kbiet (wsparcie grupy dyskryminwanej - pieka nad dziećmi i urlpy macierzyńskie prwadzą d dezaktualizacji kmpetencji zawdwych aż 70% zatrudninych kbiet, a w knsekwencji d ich grszej pzycji zawdwej). c) wymiar testwania: Pracwnicy c najmniej 200 MŚP bjętych prjektem jak użytkwnicy testujący narzędzie, tj sób (618 mężczyzn - 52,8% i 552 kbiet - 47,2%. Wszyscy użytkwnicy i dbircy testujący innwacyjne narzędzie zstaną bezpśredni włączeni w jeg rzwój i dsknalenie, c będzie mżliwe dzięki sieciwej frmie testwaneg narzędzia (w jeg strukturze planuje się interfejsy włączające użytkwników i dbirców testujących, parte na dynamicznych frmularzach zgłaszania prpzycji funkcjnalnści i mdyfikacji elementów narzędzia - prpzycje będą analizwane i włączane w prces rzwju testwaneg prduktu. Pnadt użytkwnicy i dbircy będą elektrnicznie ankietwani w zamkniętych i twartych kwestinariuszach, a także angażwani w działaniach upwszechniających. Udział w prjekcie użytkwników i dbirców będzie rzpczynał się d ich rejestracji (wraz ze złżeniem elektrnicznej deklaracji udziału w prjekcie innwacyjnym PO KL, realizwanym przy współfinanswaniu ze śrdków budżetu państwa raz śrdków eurpejskich w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg) na platfrmach interfejswych narzędzia (webwych, aplikacji dmenwych i mbilnych).

7 Jak będziemy badać przydatnść, efektywnść narzędzia? P czym pznamy, że załżne cele zstały spełnine? Jedną z głównym miar przydatnści i efektywnści narzędzia zgdnie z zakładanymi celami jeg pracwania, wdrżenia i upwszechnienia będzie wzrst prduktywnści krajwych MŚP. Wskaźnik wartści średnieg wzrstu prduktywnści mierzny będzie jednrazw dla każdeg MŚP, które wdrżył w swjej praktyce gspdarczej planwane narzędzie na pdstawie ankiet i prównania klejnych rcznych sprawzdań finanswych - deklaracja w kresie rczneg użytkwania wdrżneg narzędzia przez MŚP. Pnadt wszyscy użytkwnicy i dbircy prjektu będą trzykrtnie ankietwani w zakresie efektywnści wsparcia (przed, w trakcie i p trzymaniu wsparcia w pstaci wdrżneg w praktyce gspdarczej narzędzia). Ważną funkcją sameg planwaneg narzędzia będzie mżliwść scentralizwaneg mnitrwania rzwju kmpetencji ICT kadr MŚP raz prwadzenia analiz i ewaluacji tych prcesów na pzimie Plskiej Agencji Rzwju Przedsiębirczści. Czy w firmach bez działu HR da się t wykrzystać? Oczywiście narzędzie będzie mgł być również wykrzystywane w firmach bez frmalnie wydrębnineg działu HR. Odpwiedzialnść za zarządzanie kmpetencjami kadr leży wówczas zazwyczaj w gestii kadr zarządzających lub właścicielskich, dla których narzędzie będzie stanwił niedzwną pmc ułatwiającą planwanie raz realizację dsknalenia kmpetencji ICT pracwników w spsób usystematyzwany, racjnalny i efektywny. Pnadt, sami pracwnicy (również będący dbircami kńcwymi narzędzia) będą dgrywać czynną rlę w prcesie planwania i rzwju własnych kmpetencji, a także kmpetencji pdległych im pracwników (dzięki hierarchicznej strukturze rganizacyjnej zaimplementwanej w ramach struktury lgicznej i interfejsu narzędzia). Na czym plega Państwa innwacja w stsunku d już istniejących rzwiązań? Isttą innwacji prpnwaneg rzwiązania jest kncepcja sieciweg systemu kmpetencyjneg zarządzania wiedzą i zmianą w frmie scentralizwanej usługi infrmatycznej typu SaaS (tj. Sftware as a Service), dstępnej całkwicie bezpłatnie w chmurze internetwej dla wszystkich, zaintereswanych krajwych MŚP, ukierunkwanej na kmpetencje ICT, które stanwią pdstawę dla upwszechnienia w MŚP metd zarządzania wiedzą i zmianą (w pstaci analitycznych technik i specjalistycznych systemów ICT takich jak ERP, CRM, BI, pzwalających na budwanie wiedzy przeds. w parciu przetwarzanie danych w zakrersie prcesów, prduktów, klientów, marketingu i innych bszarów działalnści firmy). Cechy innwacyjnści narzędzia (w tym elementy wartści ddanej i przewagi na tle stswanych w krpracjach systemów HCM w mdelu aplikacji stacjnarnych, stanwiących tradycyjny dpwiednik prpnwanej kncepcji) t między innymi: - Integracja z infrastrukturą usług sieciwych w mdelu aplikacji dla dmeny internetwej (uwierzytelnianie, administracja, struktura knt użytkwników, etc.) - Scentralizwany system referencyjny, ewluujący na pdst. przetw. danych, umżliwiający autmatyczną analizę luki kmpet. ICT kadr MŚP (w zależnści d kreślnych stanwisk i zakresów bwiązków - szczególne znaczenie wbec craz szybszej dezaktualizacji kmpetencji ICT) - Wyska jakść rzwju kmpetencji ICT kadr, parta centralnie zarządzane i ceniane bazy standardów i ścieżek kmpetencji pchdzących d zewn. dstawców (sam-aktualizujący się i wewn. ewaluwany system, dzięki cenm użytk. i db. prjektu raz dstawcm szkleń i standardów) - Bezpśredni dstęp d szkleń e-learningwych ICT ferwanych przez zewn. dstawców w tym materiałów płatnych i bezpłatnych w mdelu OpenCurseWare raz prcedur egzaminacyjn-certyfikacyjnych, realizwanych n-line przez dstawców usług standaryzacji jakści kształcenia kmpetencji ICT (interfejsy integrujące) - Dstęp d narzędzia z każdeg miejsca za pśredn. Internetu i wielpzimwych hierarchii knt MŚP (zarząd, HR, wewnętrzne działy rganizacyjne, knta pracwnicze) w ramach wielu platfrm (w tym webwych, bezpłatnych klientów rynków aplikacji, m.in. Ggle Apps Market raz platfrm rynków aplikacji mbilnych m.in. Andrid Apps Market, ios itunes AppStre, Windws Mbile Marketplace, Samsung Apps Market, Symbian Apps)

8 - Funkcje aktywneg włączania kadr pracwniczych w prcesy bud. i zarządzania wiedzą i zmianą w MŚP (rzwój tzw. inteligentnej rganizacji ) pprzez mżliwe tylk w frmie usł. sieciwej mechanizmy spłecznściwe (gólnkrajwa platfrma rzwijających kmpetencje ICT kadr MŚP, bazy danych ekspertów dziedzinwych z sektra MŚP dstępne na pzimie centralnym (PARP), samrganizujące się fra eksperckie, wymiana pinii, ceny jakści szkleń i standardów) - Mżliwść scentralizwaneg wspierania rzwju kmpetencji ICT kadr MŚP, analiz i ewaluacji (na pzimie PARP) Istniejące prgramwanie w pstaci mdułów systemów klasy HCM (Human Capital Management) dla działów HR bejmuje puste szkielety tradycyjnych aplikacji typu stand-alne, których wdrżenie, knfiguracja i bsługa jest złżna i przeznaczna dla dużych firm i krpracji (najbardziej brakuje centralnych baz danych, które w zakresie dstawców kmpetencji i standardów muszą być każdrazw definiwane i na bieżąc aktualizwane). Jest t mdel dbrze sprawdzający się w przypadku dużych krpracji, jednak już znacznie grzej w sektrze MŚP. W istniejących rzwiązaniach zarządzania wiedzą i kmpetencjami brak także isttnych cech wynikających z mdelu działania w chmurze, i scentralizwanej bazy danych. D tradycyjnych rzwiązań teg typu należą m.in. mduły HCM systemów: Micrsft Dynamics ERP/HR, mysap ERP/HR, SAGE ERP/HR X3, Oracle ERP/HR (międzynardwe) raz Cmarch ERP/HR, TETA Persnel.NET HRM, Cirrus ERP/HR (krajwe). Systemy te nie są ukierunkwane na zarządzanie kmpetencjami ICT (stanwiące pdstawę dla zarządzania wiedzą i zmianą w przedsiębirstwie w warunkach gspdarki partej na wiedzy i spłeczeństwa infrmacyjneg) i nie psiadają rzwiązań integrujących (np. interfejsów integrujących dstęp d szkleń e-learning i egzaminów n-line d zewnętrznych dstawców). Bariery w stswaniu tradycyjnych systemów HCM przez MŚP, t nieadekwatnść d ptrzeb MŚP (w wymiarze skali rganizacji), które nie mają zdefiniwanych plityk rzwju kadr, ani baz dstawców szkleń i standaryzacji kmpetencji pracwników. Pnadt isttną barierą pzstają kszty (tradycyjne systemy teg typu są stsunkw drgie, szacunkwy kszt wdrżenia nawet najtańszych rzwiązań HCM/HR t kilkadziesiąt tys. zł, pdczas gdy 35% MŚP nie widzi uzasadnienia dla pnszenia jakichklwiek wydatków związanych z zarządzaniem wiedzą. Prpnwane przez firmę ICS CmpLearn narzędzie PARP HR e-skills Manager nieprzypadkw zajęł pierwsze miejsce na 147 knkurencyjnych prpzycji w rganizwanym przez PARP gólnkrajwym knkursie Rzwiązania jutra w HR, przed prpzycjami pdmitów takich jak m.in. Telekmunikacja Plska, Uniwersytet Warszawski, Krajwa Izba Gspdarcza, PKO BP, Akademia Lena Kźmińskieg, Interia, Eureka, Amplic, Santander Bank, PKP, Knica-Minlta, czy Vlkswagen właśnie ze względu na przedstawiny pwyżej zakres innwacyjnści. Innwacyjnść prpnwaneg przez firmę ICS CmpLearn prjektu i narzędzia zstała cenina w knkursie Rzwiązania jutra dla HR rganizwanym przez PARP przez niezależnych ekspertów na najwyższym mżliwym w knkursie pzimie, uzyskując 10 na 10 punktów.

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny , 2010 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Biuro Partnera projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy Janów Pdlaski Urząd Gminy Janów Pdlaski, maj 2011 r. Biur Partnera prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 d Zaprszenia d składania fert z dn. 17 maja 2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA ETAP 1 ANALIZY PRZYGOTOWAWCZE I ANALIZY PRZEDWDROŻENIOWE d 1 czerwca d 31 sierpnia 2012 I. Przeprwadzenie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD

PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD PROGRAM SZKOLENIA DLA SPECJALISTÓW RYNKU PRACY Z UŻYTKOWANIA OPROGRAMOWANIA EIPD Tytuł prjektu: PI EIPD nwa jakść dradztwa TEMAT INNOWACYJNY: Zwiększenie ferty istniejących instytucji działających na rzecz

Bardziej szczegółowo

"Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy"

Zarządzanie kompetencjami w realizacji strategii firmy "Zarządzanie kmpetencjami w realizacji strategii firmy" Mje wystąpienie będzie miał charakter wyraźnie "hr'wski", gdyŝ jest t dziedzina mi bliska ze względu na fakt, iŝ reprezentuję agencję dradczą Intersurce.

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0),

Zapytanie ofertowe. Stworzenie inteligentnych narzędzi do generacji i zarządzania stron internetowych (SaaS+WEB2.0), Fundusze Eurpejskie dla rzwju innwacyjnej gspdarki Chrzów, 5 listpada 2012 r. Zapytanie fertwe W związku z realizacją prjektu pn.: Stwrzenie inteligentnych narzędzi d generacji i zarządzania strn internetwych

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Łódź: Szklenia w ramach prjektu: Prfesjnalna pieka nad dziećmi realizwaneg przez Łódzką Agencję Rzwju Reginalneg S.A OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch

Elektroniczny Urząd oczami Comarch Nowoczesna administracja oczami Comarch Elektrniczny Urząd czami Cmarch Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Nwczesna administracja czami Cmarch Rbert Mścicki Janów Lubelski, 8-9 marca 2011r. Agenda Nwczesna administracja?? Czym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów zawdwych: kursu bsługi kasy fiskalnej, kursu asystenck-sekretarskieg, kursu księgwści kmputerwej, kursu kadry i płace raz kursu przedsiębirczści

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA

EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA EUROPEJSKA MATRYCA KOMPETENCJI DLA MENTORA Prjekt LLP-LDV-TOI-12-AT-0015 Krdynatr prjektu: Schulungszentrum Fhnsdrf Partnerzy: University f Gthenburg Municipality

Bardziej szczegółowo

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Hyżne: Nabór personelu w projekcie Przyjazna szkoła Numer ogłoszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Hyżne: Nabór persnelu w prjekcie Przyjazna szkła Numer głszenia: 316246-2011; data zamieszczenia: 03.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013

Opis możliwości pozyskania wsparcia w ramach Programów Operacyjnych na lata 2007-2013 Opis mżliwści pzyskania wsparcia w ramach Prgramów Operacyjnych na lata 2007-2013 Badania i rzwój dla przedsiębirców Przedstawine infrmacje mają charakter autrski i mgą byd wykrzystane wyłącznie p zawiadmieniu

Bardziej szczegółowo

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95

Partner projektu F5 Konsulting Sp. z o.o. ul. Składowa 5, 61-897 Poznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 Plan Kmunikacji na temat prjektu samceny Urząd Gminy ZŁOTA ZŁOTA czerwiec 2011 Partner prjektu F5 Knsulting Sp. z.. ul. Składwa 5, 61-897 Pznań T: 061 856 69 60 F: 061 853 02 95 SPIS TREŚCI: WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji:

Podsumowanie zgłoszonych rekomendacji: Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg Rekmendacje wypracwane przez uczestników warsztatów Okrągłeg Stłu Wyskiej Jakści Praktyk Studenckich Pdsumwanie zgłsznych rekmendacji: Uczestnicy warsztatów Okrągłeg

Bardziej szczegółowo

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK

50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK Prjekt współfinanswany ze śrdków Unii Eurpejskiej w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg 50+ DOŚWIADCZENIE = SOLIDNY PRACOWNIK WNIOSKI Z TESTOWANIA Caritas Plska Grudziądzkie Centrum Caritas Agrtec Plska

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: MENADŻER TO ZAWÓD. Rzwijanie przywództwa w parciu Mdel DNA Menadżera Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.kul.lublin.pl/zamwienia-publiczne.1650.html Lublin: PRZEPROWADZENIE ZAJĘĆ WYRÓWNAWCZYCH Z KOMUNIKACJI

Bardziej szczegółowo

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość " zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury

Aktywność w sieci twoją szansą na przyszłość  zasady przyjmowania zgłoszeń, procedury REGULAMIN SZKOLEŃ w ramach prjektu pt. Aktywnść w sieci twją szansą na przyszłść". 1 Przepisy gólne 1. Regulamin kreśla zasady rekrutacji na bezpłatne szklenia realizwane w ramach prjektu pt. Aktywnść

Bardziej szczegółowo

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU

NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU NARODOWE CENTRUM BADAŃ I ROZWOJU ul. Nwgrdzka 47a 00-695 Warszawa Tel. (+48 22) 24 42 858 Fax. (+48 22) 20 13 408 sekretariat@ncbr.gv.pl Rzeznanie rynku OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. Przedmit zamówienia

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7

Program Operacyjny - Innowacyjna Gospodarka 2007-2013. Priorytet 7 Prgram Operacyjny - Innwacyjna Gspdarka 2007-2013 Prirytet 7 Departament Infrmatyzacji MSWiA 1 Nazwa prirytetu Infrmatyzacja administracji na rzecz przedsiębirstw Cel: budwa elektrnicznej administracji

Bardziej szczegółowo

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH

e Policja w służbie społeczeństw u województwa śląskiego DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH e Plicja w służbie spłeczeństw u wjewództwa śląskieg Załącznik nr 2 d głszenia DZIAŁANIE 2. 2. ROZW ÓJ ELEKTRONICZN YCH USŁUG PUBLICZNYCH PRIORYTET II. SPOŁECZEŃSTW O INFORMACYJNE REGIONALNEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie szkleń z zakresu bsługi kmputera i Internetu dla łącznie minimum

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Wyknanie usługi szkleniwej plegającej na pracwaniu, zrganizwaniu i przeprwadzeniu

Bardziej szczegółowo

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem

Akademia Umiejętności Zarządzania Personelem Akademia Umiejętnści Zarządzania Persnelem LndnSAM Plska, Kraków 2013 LndnSAM Plska www.lndnsam.pl LndnSAM Plska (Lndn Schl f Accuntancy and Management) t nwczesna, międzynardwa firma szkleniwa działająca

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.fapa.org.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.fapa.rg.pl Warszawa: Zakup usług plegających na zapewnieniu kmplekswej realizacji prjektu: Prgram

Bardziej szczegółowo

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa,

Koncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO. wraz z przygotowaniem dokumentacji prawnej partnerstwa, Kncepcja KLASTRA SZLAKU JANA III SOBIESKIEGO wraz z przygtwaniem dkumentacji prawnej partnerstwa, wytycznych strategicznych i prgramów peracyjnych Cel główny i pdstawwe załżenia Kncepcji Celem głównym

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej

I. 1) NAZWA I ADRES: Agencja Rozwoju Regionalnego w Częstochowie SA, Al. Najświętszej Częstchwa: Usługa szkleniwa dla rzwju sektra eknmii spłecznej w ramach realizacji prjektu Jurajski Ośrdek Wsparcia Eknmii Spłecznej w Subreginie Półncnym Wjewództwa Śląskieg. Numer głszenia: 111096-2015;

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści:

Nowe funkcje w programie Symfonia e-dokumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Nwe funkcje w prgramie Symfnia e-dkumenty w wersji 2012.1 Spis treści: Serwis www.miedzyfirmami.pl... 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu... 2 Ustawienie współpracy z biurem rachunkwym... 2 Ustawienie

Bardziej szczegółowo

Baza aktywności e-learningowej uczelni

Baza aktywności e-learningowej uczelni Baza aktywnści e-learningwej uczelni Prjekt Stwarzyszenia E-learningu Akademickieg pt. Praktyki e-learningwe w plskim szklnictwie wyższym baza wiedzy dfinanswany przez Ministerstw Nauki i Szklnictwa Wyższeg.

Bardziej szczegółowo

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania

Oznaczenie CE. Ocena ryzyka. Rozwiązanie programowe dla oznakowania Ocena zgdnści Analiza zagrżeń Oznaczenie CE Ocena ryzyka Rzwiązanie prgramwe dla znakwania safexpert.luc.pl www.luc.pl W celu wybru najbardziej dpwiednich mdułów prgramu Safexpert plecamy zapznad się z

Bardziej szczegółowo

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02.

OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ. STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ w ramach projektu Stolica staży (UDA.POKL.08.02. Biur Prjektu: Cnsulting Plus Sp. z.. ul. Wiejska 12, 00-490 Warszawa tel. 22 622 35 19, fax 22 622 35 20 biur@teklaplus.pl OFERTA JEDNOSTKI NAUKOWEJ STAŻ PRACOWNIKA PRZEDSIĘBIORSTWA W JEDNOSTCE NAUKOWEJ

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia.

Zaproszenie. Szkolenie: Optymalizacja modelu planowania produkcji w integracji ze sprzedażą i zakupami. Termin. Cele szkolenia. Zaprszenie Szklenie: Optymalizacja mdelu planwania prdukcji w integracji ze sprzedażą i zakupami Termin 22-23 maja 2014 r. gdz. 9.00 17.00 Miejsce szklenia Biur Reginalne AHK Plska /Rynek 6/Gliwice Język

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: opole.rdos.gov.pl/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: ple.rds.gv.pl/ Ople: Opracwanie dkumentacji przyrdniczej na ptrzeby planu chrny rezerwatu przyrdy Prądy

Bardziej szczegółowo

SET DLA PROFESJONALISTÓW

SET DLA PROFESJONALISTÓW Jesteśmy człnkiem: Pmagamy: SET DLA PROFESJONALISTÓW SZKOLENIA BEZPŁATNE Temat: KLIENT, NASZ PARTNER. Nwczesna sprzedaż wg Mdelu DNA Handlwca Infrmatr dla Uczestnika " Stwarzamy mżliwści d rzwju kreując

Bardziej szczegółowo

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie

potrzeb współpracy potencjalnych zainteresowanych z Instytutem; - weryfikowanie i zatwierdzanie Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn/bip Olsztyn: świadczenie usług w prjekcie Oficer Łącznikwy Numer głszenia: 268761-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: zszplelubelskie.pl Ople Lubelskie: Wdrżenia systemu zarządzania jakścią w placówce światwej ISO 9001.

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE NARZĘDZIE W CHMURZE INTERNETOWEJ, INTELIGENTNIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

INNOWACYJNE NARZĘDZIE W CHMURZE INTERNETOWEJ, INTELIGENTNIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM INNOWACYJNE NARZĘDZIE W CHMURZE INTERNETOWEJ, INTELIGENTNIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM eskills M ANAGER AUTOMATYCZNA ANALIZA LUKI KOMPETENCYJNEJ

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia:

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.zsb.gliwice.pl Gliwice: Usługa pracwania interdyscyplinarneg prgramu nauczania dla IV etapu edukacyjneg

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: Realizacja usługi gastronomicznej podczas for zawodowych realizowanych w szkołach w podziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: Realizacja usługi gastrnmicznej pdczas fr zawdwych realizwanych w szkłach w pdziale na 7 części OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.mazowia.eu/zamowienia-publiczne/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.mazwia.eu/zamwienia-publiczne/ Warszawa: Świadczenie usług serwiswych dla sprzętu sieciweg wraz z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Nr 4 w Skierniewicach, ul. Podkładowa 2, 96-100 Skierniewice: Zrganizwanie i przeprwadzenie kursu na praw jazdy kategrii B na terenie miasta Skierniewice dla uczniów Zespłu Szkół Nr 4 w Skierniewicach w ramach prjektu pn.: Wykształceni Technicy Numer

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Komorniki Puszczykowo KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROGRES Kmrniki Puszczykw KWESTIONARIUSZ ANKIETY KONSULTACJE SPOŁECZNE Szanwni Państw! W związku z rzpczęciem prac nad przygtwaniem strategii rzwju bszaru na lata

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursu gtwania dla cudzziemców - uczestników realizwaneg przez Zamawiająceg prjektu Integracja dla samdzielnści współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400

I. 1) NAZWA I ADRES: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. 23 Października 20, 16-400 Suwałki: Przeprwadzenie szklenia kursu Praw jazdy kat. B Numer głszenia: 213741-2011; data zamieszczenia: 08.08.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy:

Bardziej szczegółowo

Administracja Publiczna 2.0

Administracja Publiczna 2.0 Administracja Publiczna 2.0 Agenda Czynniki rzwju e-administracji e-administracja w Plsce Ścieżka rzwju systemów infrmatycznych stswanych w administracji publicznej Działania Cmarch zmierzające d realizacji

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa,

I. 1) NAZWA I ADRES: Warszawskie Centrum Pomocy Rodzinie, ul. Rakowiecka 21, 02-517 Warszawa, Warszawa: Świadczenie usług rganizacji i przeprwadzenia kursów języka plskieg raz kursów spłecznych dla cudzziemców, uczestników prjektu Integracja dla samdzielnści, współfinanswaneg przez Unię Eurpejską

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.wwpe.gv.pl Warszawa: Opracwanie Studium Wyknalnści Prjektu OPUZ (Otwarta Platfrma Ubezpieczeń Zdrwtnych)

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ. dla klasy 1ia. Rok szkolny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdowiak WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU PRACOWNIA URZĄDZEŃ TECHNIKI KOMPUTEROWEJ dla klasy 1ia Dział I. Mntaż raz mdernizacja kmputerów sbistych Rk szklny 2015/2016 Nauczyciel: Agnieszka Wdwiak Uczeń trzymuje

Bardziej szczegółowo

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów

Nowe funkcje w module Repozytorium Dokumentów Frte Repzytrium 1 / 6 Nwe funkcje w mdule Repzytrium Dkumentów Frte Repzytrium zmiany w wersji 2012.a 2 Zmiany w trakcie wysyłania dkumentu 2 Wysyłanie dkumentów własnych. Ustawienie współpracy z w serwisem

Bardziej szczegółowo

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze

Ocena modeli biznesowych. Otoczenie firmy - modele biznesowe Internet pozycja konkurencyjna w sektorze Ocena mdeli bizneswych Otczenie firmy - mdele bizneswe Internet pzycja knkurencyjna w sektrze Eknmiczne Wybrana cele przedsiębirstwa ptymalizacja ksztów np. w kntekście relacji z klientem pprawa wyników

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Wyknanie usługi plegającej na rganizacji stacjnarnych szkleń zawdwych dla kadry

Bardziej szczegółowo

Wyzwania dla HR HR Business Partner

Wyzwania dla HR HR Business Partner Wyzwania dla HR HR Business Partner Opracwanie: Aneta Stsik Pdaż i ppyt na rynku pracy Ppyt krewany jest przez firmy, które ustalają nakład zasbów ludzkich niezbędnych d wyknania załżnych celów z punktu

Bardziej szczegółowo

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec

e-administracja oczami Comarch Wojciech Dec e-administracja czami Cmarch Wjciech Dec e-administracja czami Cmarch Agenda Wpływ tczenia na rzwój e-administracji e-administracja w Plsce Tendencje w rzwju e-administracji Bariery w rzwju e-administracji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Zapewnienie wyżywienia/cateringu dla uczestników szkleń w ramach Prjektu

Bardziej szczegółowo

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego.

System B2B automatyzujący zamówienia u producentów i dostawy do odbiorców asortymentu medycznego. Cnsultrnix Spółka Akcyjna Racławicka 58 3-17 Kraków 19; biur@cxsa.pl; www.cxsa.pl Kraków, 6-11-1 Zaprszenie d udziału w knkursie fert na realizację prjektu infrmatyczneg System BB autmatyzujący zamówienia

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis zamówienia

Szczegółowy opis zamówienia Szczegółwy pis zamówienia I. Przedmit zamówienia Zamówienie bejmuje przeprwadzenie jedndniweg szklenia dla maksymalnie 30 pracwników Departamentu Wdrażania Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w Ministerstwie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ilot.edu.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.ilt.edu.pl Warszawa: Zakup i dstawa bezterminwych licencji prgramwania dtycząceg baz danych Numer

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.msp.gov.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.msp.gv.pl Warszawa: wdrżenie rzwiązania wspierająceg ewidencję raz zarządzanie zasbami IT, parteg

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.orpeg.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rpeg.pl Warszawa: Pełnienie funkcji redaktra strny internetwej www.plska-szkla.pl. Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Wybór firmy d bsługi medialnej Instytutu Adama Mickiewicza w zakresie mnitringu mediów zagranicznych Numer głszenia: 149485-2011; data zamieszczenia: 26.05.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Bardziej szczegółowo

OFERTA Działań wspierających OWES

OFERTA Działań wspierających OWES 2015 OFERTA Działań wspierających OWES Oferwane w ramach działań p prjekcie Ośrdki Wspierania Eknmii Spłecznej realizwaneg ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg DORADZTWO KSIĘGOWE Chcesz uniezależnić

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 5/ŚRE/2011/NP3 dot. realizacji szkolenia grupowego: indywidualne wsparcie psychologiczne Prjekt współfinanswany przez Unię Eurpejską w ramach Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg O C H O T N I C Z E H U F C E P R A C Y W I E L K O P O L S K A W O J E W Ó D Z K A K O M E N D A O H P W P O Z N A N

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.centrump-sucha.pl Sucha Beskidzka: świadczenie usług dradztwa indywidualneg raz dradztwa grupweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56,

I. 1) NAZWA I ADRES: Szkoła Podstawowa im. Stefana Żeromskiego w Bielowicach, Bielowice 56, Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.spbielwice.wikm.pl Opczn: Sukcesywna dstawa artykułów spżywczych d stłówki szklnej funkcjnującej

Bardziej szczegółowo

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer

ciowy z kategorii Health 2.0 dla Benhauer 1 Największy serwis spłeczn ecznściwy ciwy z kategrii Health 2.0 dla Benhauer Benhauer jest dynamicznie rzwijającą się spółką działająca na plskim i zagranicznym rynku usług internetwych. Załżycielem i

Bardziej szczegółowo

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ

PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.prjekt.rps-bialystk.pl Białystk: PRZEPROWADZENIE BADANIA Z OBSZARU POLITYKI SPOŁECZNEJ na temat:

Bardziej szczegółowo

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH

POWIAT KARTUSKI POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH Kartuzy: Realizacja PAKIETU STARTOWEGO Zamówienie realizwane jest w ramach prjektu Udany start w drsłe życie współfinanswaneg przez Unię Eurpejską ze śrdków Eurpejskieg Funduszu Spłeczneg w ramach Prgramu

Bardziej szczegółowo

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147

Podręcznik dla nauczycieli. i szkoleniowców. Training for Trainers on e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Training fr Trainers n e-learning PT/05/B/F/PP-159147 Pdręcznik dla nauczycieli i szkleniwców Prjekt ten jest realizwany przy wsparciu finanswym Kmisji Eurpejskiej w ramach prjektu Lenard da Vinci. Publikacja

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959

I. 1) NAZWA I ADRES: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A., ul. Szopena 51, 35-959 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.rarr.rzeszw.pl Rzeszów: Przeprwadzenie usługi szkleniwej z zakresu szkleń zawdwych według ptrzeb

Bardziej szczegółowo

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE

OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE Załącznik d Uchwały Nr 48/2016 KM RPO WO 2014-2020 z dnia 28 stycznia 2016 r. OŚ PRIORYTETOWA 9 RPO WO 2014-2020 WYSOKA JAKOŚĆ EDUKACJI KRYTERIA MERYTORYCZNE SZCZEGÓŁOWE OPOLE, 28 stycznia 2016 r. Oś prirytetwa

Bardziej szczegółowo

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu

Regulamin działalności biblioteki Szkoły Podstawowej nr 28 im. Kornela Makuszyńskiego w Poznaniu Regulamin działalnści bibliteki Szkły Pdstawwej nr 28 im. Krnela Makuszyńskieg w Pznaniu Na pdstawie art. 67 ust. 1 Ustawy systemie światy z dnia 7 września 1991 r. (Dz. U. 2004 r. Nr 256, pz 2572 z późn.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakow.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.sse.krakw.pl Kraków: Organizacja knferencji Annual Business in Małplska Meeting 2012 Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.its.waw.pl Warszawa: Pstępwanie udzielenie zamówienia publiczneg na sprzedaż, szklenie, dstawę, mntaż

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mopr.siedlce.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mpr.siedlce.pl Siedlce: Organizacja i przeprwadzenie kursów pdnszących kmpetencje i umiejętnści charakterze

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy

Wstęp. 2. Definicje. 3. Warunki zawarcia umowy Wstęp 1.1. Niniejszy regulamin kreśla gólne warunki krzystania z usługi internetwej funkcjnującej pd adresem wiem.c, świadcznej przez Usługdawcę na rzecz Nadawców i Odbirców infrmacji. 2. Definicje 2.1.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl Olsztyn: przygtwanie raprtów i analiz na ptrzeby prjektu Innwacyjne prdukty piekarnicze

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152.

I. 1) NAZWA I ADRES: Instytut Adama Mickiewicza, ul. Mokotowska 25, 00-560 Warszawa, woj. mazowieckie, tel. 022 4476100, faks 022 4476152. Warszawa: Realizacja działań e-marketingwych dla Instytutu Adama Mickiewicza Numer głszenia: 122775-2011; data zamieszczenia: 22.04.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu.

SKUTECZNY MENEDŻER OFERTA SZKOLENIA. Bardziej niż cokolwiek innego przygotowywanie się jest sekretem do sukcesu. OFERTA SZKOLENIA SKUTECZNY MENEDŻER warsztaty 5-6.11.2015 raz 26.11.2015 Truń Bardziej niż cklwiek inneg przygtwywanie się jest sekretem d sukcesu. - Henry Frd Stsujemy: Jesteśmy człnkiem: 1 Szanwni Państw,

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Łowicki, ul. Stanisławskiego 30, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łwicz: Dstawa pdzespłów d rzbudwy serwera DELL R510 raz dstawa sprzętu kmputerweg Numer głszenia: 349970-2011; data zamieszczenia: 25.10.2011 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dstawy Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe.

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.polin.pl/pl/ogloszenia-przetargi-praca Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.plin.pl/pl/glszenia-przetargi-praca Warszawa: Przeprjektwanie, wyknanie, zainstalwanie, uruchmienie

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950

I. 1) NAZWA I ADRES: Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, Al. Racławickie 14, 20-950 Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.kul.lublin.pl/pstepwania-zgdnie-z-ustawa-pzp,16320.html Lublin: Dstawa nweg sprzętu kmputerweg d

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie.

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.umwo.pl; www.opolskie. Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.umw.pl; www.plskie.pl/bip Ople: Usługa wdrŝenia e-usług samrządwych w ramach prjektu pn. Oplskie

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Numer ogłoszenia: 199507-2013; data zamieszczenia: 30.09.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: bip.warmia.mazury.pl/pwiat_elcki/97/zamowienia_publiczne/ Ełk: Kurs Nauki języka angielskieg na pzimie

Bardziej szczegółowo

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Wałbrzych: LIDERZY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie głszenia: bwiązkwe. Ogłszenie dtyczy: zamówienia publiczneg. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Dlnśląskie Centrum Infrmacji Zawdwej

Bardziej szczegółowo

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI

Profesjonalne świadczenie nowych usług doradczych o charakterze proinnowacyjnym. Audyt technologiczny SPIS TREŚCI Prfesjnalne świadczenie nwych usług dradczych charakterze prinnwacyjnym. Audyt technlgiczny SPIS TREŚCI CO TO JEST AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 3 W JAKI SPOSÓB PROWADZIĆ AUDYT TECHNOLOGICZNY?... 4 ETAPY REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia

I. 1) NAZWA I ADRES: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 2 - Rolnicze Centrum Kształcenia Łwicz: Świadczenie usług instruktrów prawa jazdy kategrii B i T w ramach prjektu pn. Dsknalenie kmpetencji kluczwych i zawdwych uczniów ZSP nr 2 RCKU i P im. Tadeusza Kściuszki w Łwiczu Numer głszenia:

Bardziej szczegółowo

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r.

Refleksje z wyjazdu studyjnego do Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Jlanta Małek- Kt Starszy Wizytatr Kuratrium Oświaty we Wrcławiu Legnica, dnia 30 grudnia 2011r. Refleksje z wyjazdu studyjneg d Murcji w Hiszpanii 09-16.12.2011r. Wizyta Studyjna w Hiszpanii w reginie

Bardziej szczegółowo

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu

Tczew: Usługę szkolenia w zakresie przeprowadzenia kursu Tczew: Usługę szklenia w zakresie przeprwadzenia kursu zawdweg w celu uzyskania zawdu/przygtwania zawdweg bsługi kas fiskalnych z gspdarką magazynwą i fakturwaniem dla 32 sób, pracwnika gspdarczeg z bsługą

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pan.olsztyn.pl/bip/ Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.pan.lsztyn.pl/bip/ Olsztyn: Usługa przygtwania nakręcenia i emisji filmu prmcyjneg raz sptu reklamweg

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj.

I. 1) NAZWA I ADRES: Powiat Zduńskowolski, ul. Złotnickiego 25, 98-220 Zduńska Wola, woj. Zduńska Wla: Zakup sprzętu - dstawa i instalacja serwera wraz z prgramwaniem systemwym w ramach prjektu,,infrastruktura Reginalneg Systemu Infrmacji Przestrzennej Wjewództwa Łódzkieg Numer głszenia: 217969-2011;

Bardziej szczegółowo

INNOWACYJNE NARZĘDZIE W CHMURZE INTERNETOWEJ, INTELIGENTNIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM

INNOWACYJNE NARZĘDZIE W CHMURZE INTERNETOWEJ, INTELIGENTNIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM INNOWACYJNE NARZĘDZIE W CHMURZE INTERNETOWEJ, INTELIGENTNIE WSPIERAJĄCE ROZWÓJ INFORMATYCZNYCH KOMPETENCJI PRACOWNIKÓW MIKRO, MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM Automatyczna analiza luki kompetencyjnej ICT pracownika

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE w postępowaniu zgodnym z zasadą konkurencyjności nr 1/26771/2014 Warszawa, 05.06.2014 ZAPYTANIE OFERTOWE w pstępwaniu zgdnym z zasadą knkurencyjnści nr 1/26771/2014 ECORYS Plska Sp. z.. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Łuckiej 2/4/6, realizując zasadę knkurencyjnści

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.powiat.oswiecim.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.bip.pwiat.swiecim.pl Oświęcim: Organizacja i prwadzenie kursów: zaawanswane metdy prgramwania aplikacji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.filharmonia.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.filharmnia.wrclaw.pl Wrcław: Świadczenie usług dradczych związanych z nadzrem merytrycznym nad pstępwaniami

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mops.suwalki.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.mps.suwalki.pl Suwałki: USŁUGA PRZEPROWADZENIA SZKOLEŃ ZAWODOWYCH W RAMACH PROJEKTU OD BIERNOŚCI

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wroclaw.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: www.nfm.wrclaw.pl Wrcław: Usługa realizacji nagłśnienia, świetlenia i vide na telebimy Gali Nwrcznej

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: mogilenska.pl Adres strny internetwej, na której Zamawiający udstępnia Specyfikację Isttnych Warunków Zamówienia: mgilenska.pl Pznań: Przeprwadzenie terapii zajęciwej w ramach prjektu Pprawa jakści pieki nad sbami niesamdzielnymi,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE. dla klasy 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU SIECI KOMPUTEROWE dla klasy 2 Dział I. Pdstawy lkalnych sieci kmputerwych Uczeń trzymuje cenę dpuszczającą lub dstateczną, jeśli ptrafi: zidentyfikwać pdstawwe pjęcia

Bardziej szczegółowo

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015

XV Forum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębiorstw 8/06/2015 XV Frum Edukacyjne dla Małych i Średnich Przedsiębirstw 8/06/2015 O PROGRAMIE Prgram Erasmus dla młdych przedsiębirców jest transgranicznym prgramem wymiany, który daje przyszłym i pczątkującym przedsiębircm

Bardziej szczegółowo