PATEJUK Aleksy, GABRYLEWSKI Michał Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa ul. S Kaliskiego 2. Streszczenie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PATEJUK Aleksy, GABRYLEWSKI Michał Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa ul. S Kaliskiego 2. Streszczenie"

Transkrypt

1 32/9 Solidinkation of i\lctals antl.\lloys, No '197 Krzepnięcie l\lctali i Stor1ów, \r 32. 1'197 1'.\N- Odtl7.ial h:ato\\'icc I'L ISS~ 02H!l-93!!6 WDRAŻANIE SYSTEMU ZAPEWNIENIA.JAKOŚCI W POLSKICH FIRMACH PATEJUK Aleksy, GABRYLEWSKI Michał Wojskowa Akademia Techniczna Warszawa ul. S Kaliskiego 2 Streszczenie W artykule wskazano na najważniejsze uwarunkowania limitujące tempo opracowywania i wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości. Zaproponowano typowy model etapów prac poprzedzających uzyskanie cettyfikatu na System Zapewnienia Jakości oraz przedstawiono zmianę wybranych wskaźników ekonomicznych po jego wdrożeniu. l. Wprowadzenie W ostatnich latach Polska znacznie zintensyfikowała działania zmierzające do wejścia w poczet państw członkowskich Unii Europejskiej. Oznacza to, proces wdrożenia zasad pracy jakościowej w jednostkach gospodarczych tzn. zgodnej z wytycznymi Traktatu Rzymskiego podpisanego przez kraje Europy Zachodniej w roku wraz z późniejszymi uzupełnieniam i. Spełnienie wymagań wynikających z tego faktu, zależy w dużej mierze od polskich producentów. Przyśpieszenie tego procesu znacząco wpłynie na konkurencyjność polskich wyrobów na 1ynkach światowych. Aktualnie najpoważniejsze bariery hamujące eksp011 naszych wyrobów na tynki zachodnie dotyczą [l]: - unowocześnienia wyrobów produkowanych w oparciu o nonny krajowe (PN, BN, ZN, itp.) i spełnienia nonn europejskich lub międzynarodowych, z reguły o wyższych wymaganiach; - uzyskania i utrzymania certyfikatów zgodności wyrobów z wymaganiami nonn europejskich lub międzynarodowych;

2 75 - przekonania odbiorców, że funkcjonujący System Zapewnienia Jakości Jest wiarygodny, co potwierdzają uzyskane certyfikaty. Podstawowymi elementami nowych działrui w Polsce są: marketing, zapewnienie wysokiej, stabilnej jakości procesów produkcyjnych i gotowych wyrobów, controling oraz udoskonalona organizacja umożliwiająca optymalne zarządzanie firmą. Powyższe elementy są jednymi z najistotniejszych czynników LUnożliwiających firmie włączenie się do codziennej walki konkmencyjnej. Obecnie jednym z najistotniejszych czynników działalności finny jest jej wizerunek (image) postrzegany przez klienta. Główny wysiłek musi iść w kierunku zaspokqjenia jego wymagań i spełnienia jego oczekiwań. Należy zaznaczyć, że istotne znaczenie w tym procesie odgrywa System Zapewnienia Jakości (SZJ) zgodny z wymaganiami Norm Międzynarodowych ISO serii Seria Norm Międzynarodowych ISO została opracowana w oparciu o standardy brytyjskie (BS 5750) w 1987 roku. Od tego czasu były one kilkakrot11ie modemizowane pod kątem dopasowania szczególnie do ametykailskich nonn związanych z przemysłem zbrojeniowym. W skład setii Nemu Międzynarodowych ISO wchodzi 5 stlmdardów [ 4]: ł ISO nmma instruktażowa pozwalająca na wybór jednego z model i, ISO 900 l - nonna właściwa - model systemu obejmujący projektowanie, konstruowanie, produkcję, instalowanie i setwis, + ISO norma właściwa - model systemu obejmujący produkcję i instalowanie, + ISO norma właściwa - model systemu obejmujący konttolę i badania końcowe, ł ISO nonna wskazująca metody niektórych rozw1ązm '1 w poszczególnych modelach (zawiera wytyczne pomagające wybrać model systemu). W warunkach gospodarki wolnorynkowej, w jakich znalaz ła się Polska, klienci coraz częściej pytają wytwórców (producentów) o SZJ. Czy mają już wdrożony? Czy są na etapie jego wdrażania? Czy też może posiadająjuż certyfikat, a jeśli tak, to jakiej jednostki certyfikującej. Jedno jest pewne, posiadanie przez J:inn ę celtyfikatu na SZJ podnosi znacznie jej wizerunek, a co za tym idzie podnosi konkurencyjność jej wyrobów. Zbudowanie, wdrożenie i udokumentowanie (uzyskanie ce1tyfikatu) przez daną fi1mę Systemu Zarządzania i Systemu Zapewnienia Jakości zgodnego z wymaganiami notm międzynarodowych nie oznacza definitywnego ukończenia w tej sferze prac. Wręcz przeciwnie, właśnie wówczas należy dołożyć wszelkich starań, aby uzyskaną wysoką pozycję na rynku utrzymać. Tylko właściwa organizacja pracy jakościowej pozwala na obniżenie kosztów produkcji, co prowadzi do zwiększenia konkurencyjności produkowanych wyrobów na tynkach krajowych i zagranicznych.

3 76 Należy zaznaczyć, że wszelkie działania fi1m zmierzające do podwyższenia jakości wyrobów są współbieżne z intencją klientów i użytkowników jej wyrobów [2]. 2. Warunki wstępne lirnitujące opracowanie wdrożenie Systemu Zapewnienia Jakości Finna podejmt~jąca się opracowania i wdrożenia SZJ, opartego na Normach Międzynarodowych ISO serii 9000, musi spełnić warunki wstępne, których spełnienie jest niezbędne do pomyślnego jego wdrożenia. Są to [3 ]: =>kierownictwo fimy jest zainteresowane wdrożeniem SZJ, =>odbycie wstępnego przeszkolenia, przez kierownictwo finny i dozór wyższy, w zakresie wymagań Nom Międzynarodowych ISO serii 9000, =>istnienie motywacji (wymagania klientów, rozwój fim1y) do opracowania SZJ. 3. Eta11 opracowywanie dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości Na podstawie doświadczeń ten można podzielić na trzy podstawowe etapy: z opracowywania SZJ przez finny polskie, proces l. Projektowania i opracowywania dokumentacji SZJ, 2. Szkolenia dozoru średniego i niższego w zakresie SZ.J opartych na Nom1ach Międzynarodowych ISO serii 9000, 3. Podjęcia decyzji o tejminie rozpoczęcia wdrażania SZJ Realizacja poszczególnych etapów nie zawsze przebiega w przedstawionej kolejności. Najczęściej etapy l i 2 realizowane są jednocześnie. Niemniej jednak zrealizowanie tych prac jest warunkiem koniecznym przystąpieni a do etapu n zeciego [5]. Przed rozpoczęciem projektowania i opracowywania dokumentacji SZJ, należy opracować szczegółowy harmonogram jego wdrażania. Powinien on obejmować wszystkie planowane działania, tenniny ich realizacji oraz nazwiska osób odpowiedzialnych. Projek't modelu SZJ musi spełnia ć wymagania Norm Międzynarodowych w zakresie: ISO 9001, ISO 9002 lub ISO Opracowanie projektu.\)stemu Zapewnienia Jalw.\:ci W celu opracowania projektu SZJ kierownictwo lub osoby upoważnione powinny:

4 77 l. Opracować schemat organizacyjny Służb Zapewnienia Jakości, 2. Określić zakres uprawnień i kompetencji Służb Zapewnienia Jakości, 3. Wyznaczyć drogę obiegu informacji o jakości w firmie, 4. Wprowadzić zmiany w dotychczasowym schemacie organizacyjnym, wynikające z utworzenia Służb Zapewnienia Jakości. Opracowanie dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości Kompletna dokumentacja Systemu Zapewnienia Jakości jest sklasyfikowana na trzech poziomach i powinna zawierać następujące dokumenty: I. Poziom strategiczny- Księgę Jakości (dokument do ui:ytku wewnętrznego), Księga Zapewnienia Jakości (dokrum:nt do użytku wewnętrznego i zewnętrznego - np. do celów marketingowych), II. Poziom taktyczny - Procedury (dokumenty do użytku wewnętrznego), Plany Jakości (dokument do użytku wewnętrznego i zewnętrznego w zależności od potrzeb), III. Poziom operacyjny -Instrukcje (dokument do ui:ytku wewnętrznego). Kompletne opracowanie powyższych dokumentów, niezależnie od poziomu ich klasyfikacji, jest podstawą do podjęcia decyzji o terminie rozpoczęcia wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości w firmie. 4. Etap wdrażania Systemu Zapewnienia Jakości Wdrażanie opracowanego Systemu Zapewnienia Jakości jest przedsięwzięciem trudnym i uzależnionym od wielu czynników. Najważniejsze z nich to: nastawienie załogi co do celowości wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakośei, czytelność (komunikatywność) opracowanych dokumentów Systemu Zapewnienia Jakości, mechanizm wd rażania (metoda, okres, termin) Systemu Zapewnienia Jakości, kondycja ekonomiczna. Proces wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości składa się z wielu różnorodnych działań. Najważniejsze z nich to: przekazanie opracowanej dokumentacji Systemu Zapewnienia Jakości użytkownikom, - szkolenie bezpo~irednich użytkowników w zakresie przekazanej dokumentacji, -rozpoczęcie realizacji wymagań Systemu Zapewnienia Jakości, - przeprowadzenie auditu wewnętrznego, -podjęcie działań korekcyjnych (o ile są konieczne) i ocena ich realizacji,

5 78 - ocena fwlkcjonującego SZJ przez dyrekcję, - złożenie wniosku o certy fikację SZJ. 5. Etap certyfikacji Systemu Zapewnienia Jakości Wybór jednostki certyfikującej jest jednym z istotniejszych elementów w strategii działalności fmny. Ze względu na dużą ilość jednostek certyfikujących krajowych i zagranicznych, wybór jednostki, której będzie zlecona certyfikacja SZJ w firmie, musi być oparty o analizę ekonomiczną wynikającą z własnych działail marketingowych. Działania te powinny obejmować analizę w zakresie: l. Przewidywanych efektów wynikających z uzyskania "Certyfikatu" na ryrlkach krajowych i zagranicznych, 2. Międzynarodową pozycję jednostki certyfikującej i wydawanych przez mą certyfikatów, 3. Kosztów związanych z otrzymaniem certyfikatu (koszty auditu wstępnego, certyfikującego oraz kontrolnych i częstotliwość ich przeprowadzania). Certyfikacja SZJ polega na potwierdzeniu zgodności przez niezależną jednostkę certyfikująca poprawności funkcjonowania SZJ z wymaganiami norm przedmiotowych (ISO, PN-ISO itp.). Wybór modelu i sposobu CCityfikacji wyrobów w oparciu o Normy Międzynarodowe ISO jest uzależniony przede wszystkim od rodzaju wdrożonego SZJ oraz rodzaju produkcji. Spośród dostępnych ośmiu modeli sposobu certyfikacji, wybiera się najbardziej korzystny (6]: Przykładowy algorytm procesu opracowywania, wdrażania i certyfikacji SZJ przedstawiono na tys. l. 6. Korzyści wynikające z wdrożenia Systemu Zapewnienia Jalw:ici Certyfikaty zgodności SZJ z wymaganiami Nom1 Międzym.rodowych ISO serii 9000 postrzegane są jako jedne z ważniejszych elementów walki z konkurencją. Wdrożenie i realizacja SZJ wg ISO serii 9000 prowadzi do: poprawy efektów ekonomicznych, lepszego zarządzania finną, zwiększenia klarowno ś ci co do odpowiedzialności na poszczególnych poziomach zarządzania jakością, lepszej obsługi klienta, postępu w osiągni ę ciu TQM (Totalne Zarządzanie poprzez Jako ~ić).

6 79 Analiza funkcjonującego systemu w kontekście wymagań norm ISO Dyrekcja Dyrekcja Powołanie zespołów autorskich do opracowania systemu Dyrekcja Wybór modelu Systemu Zapewnienia Jakości Zespoły autorskie Dyrekcja Sukcesywne opracowywanie dokumentów Zespoły autorskie ł T Wdrażanie Systemu Zapewnienia Jakości ednostki organizacyjne Zespól auditorów za_kł_adowych _ Dyrekcja

7 80 Jednostka certyfikująca Opracowanie i wykonanie' działań korekcyjnych,_,. Jednostka certy fi kująca Rekomendacja do zatwierdzeni~ : Jed nostka SZJ r certyfik ująca l.. Wydani(! certyfikatu Jednostka ce11yfikująca.. Jednostka certyfikująca N T Rys. Działania korygujące Czy (doskonalenie SZJ) działania korygujące osły oczekiwan L J ~--fi Utrata certyfikatu J rezultat l. Alg01ytm procesu opracowywania wdrażania 1 certyfikacji Systemu Zapewnienia Jakości N

8 81 Jako przykład korzyści wynikających z wdrożenia SZJ w 1994 roku w WSK,, PZL-Rzeszów" jest kształtowanie się, przed i po j ego wprowadzeniu, wybranych wskaźników ekonomicznych (rys. 2) [7). c:::::::l!sprzedaż Oli!!I3 Straty -+-Wskaźnik strat, % Roi' rozliczeniowy Rys. 2. Kształtowanie się strat zewnętrznych i wewnętrznych w stosunku do sprzedaży (liniami przerywanymi zaznaczono przewidywaną dynamikę zmian) 5. Literatura [l] Patejuk A.: System odbioru produkcji specjalnej w odlewnictwie. Solidication o f metais and alloys. 26. ( 1996), [2] Zasady przebiegu produkcji i odbioru ilościowo jakościowego lnstmkcja 41 N 96 (projekt) [3] K.rólas L.: Metodyka opracowama i wdrożenia Systemu Zapewnienia Jakości. Solidication ofmetals and alloys. 26. (1996), [4]?odstawowe zagadnjenia Ce1tyfikacji i Zapewnienia Jako ś ci (materiały szkoleniowe). Wyd. BWSN-MON [5] Król W.: Zapewnienie jakości w świetle wymaga1'1 międzynarodowy c h nonn ISO (mateliały szkoleniowe) [6] Ożóg A. : Konsulting, Audity jakości, Rzeczoznawstwo. Kursokonferencja " Wdrażani e Systemów Zapewnienia Jakości ". Międzybrodzie Żywiecki e (1995). [7] Brudniak S. : Proces wdrażania i ce1tyfikacji Systemu Zapewnienia Jako śc i. Solidication o f metais and alłoys. 26. ( 1996 ),

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER

PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER PRZYKŁAD WDROŻENIA ZARZĄDZANIA PROCESOWEGO OPARTEGO NA NORMIE ISO 9001:2008 W FIRMIE GEBAUER Katarzyna MAREK-KOŁODZIEJ, Marek GEBAUER Streszczenie: W artykule zaprezentowano przykład wdrożenia zarządzania

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO,

JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, FUNDACJA na rzecz EFEKTYWNEGO WYKORZYSTANIA ENERGII MATERIAŁY METODYCZNE JAK PLANOWAĆ ZAOPATRZENIE W CIEPŁO, ENERGIĘ ELEKTRYCZNĄ I PALIWA GAZOWE W GMINACH PORADNIK Zespół autorski: Karol Niedziela, Piotr

Bardziej szczegółowo

Informacje o kliencie

Informacje o kliencie Studium przypadku Branża: Przemysł Informacje o kliencie KGHM Polska Miedź S.A. to szósty producent miedzi i drugi srebra na świecie. Spółka zatrudnia 17.9 tys. pracowników. Grupa Kapitałowa to ponad 27

Bardziej szczegółowo

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO

ASPEKTY LOGISTYCZNE W ZARZĄDZANIU REALIZACJĄ ZAMÓWIEŃ NA PRZYKŁADZIE PRZEDSIĘBIORSTWA PRODUKCYJNEGO ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2012 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 60 Nr kol. 1871 Grażyna RADZIEJOWSKA Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania Instytut Zarządzania i Administracji

Bardziej szczegółowo

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem

Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Problemy Zarządzania, vol. 9, nr 4 (34): 191 203 ISSN 1644-9584, Wydział Zarządzania UW Identyfikacja potrzeb szkoleniowych jako istotny obszar działań w zarządzaniu personelem Krystyna Serafin Inwestycja

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło

Opis metodyki zarządzania Programem e-cło Załącznik nr 22 do Umowy nr... z dnia... Opis metodyki zarządzania Programem e-cło ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.: +48 22 694 58 13 fax: +48 22 694 44 41 e-mail: biuro.programueclo@mofnet.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw

Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Strategia niszy rynkowej jako specyficzny element potencjału rozwojowego mikroprzedsiębiorstw Podręcznik dla mikroprzedsiębiorców Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ!

PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! PRZEDSIĘBIORCO! SKORZYSTAJ! Warszawa 2010 Praca zbiorowa redakcja: Anna Forin Aleksandra Herba Małgorzata Seruga Adam Badach Maciej Kopytek Krzysztof Dudek Marek Hryniewicki Jakub Rawski Andrzej Szwoch

Bardziej szczegółowo

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ

PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PODRĘCZNIK KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ PREZENTACJA Nr strony ROZDZIAŁY "PODRĘCZNIKA KONTROLI WYKONANIA ZADAŃ" Strona 2 Wprowadzenie Strona 7 Rozdział 1: Ramy kontroli wykonania zadań przeprowadzanych przez

Bardziej szczegółowo

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT

Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Realizacja procesów B2B z wykorzystaniem technologii ICT Koncepcja Publikacji: Leszek Czech Autorzy: Tomasz Dębicki Olgierd Dziamski Tomasz Kawecki Wojciech Kliber Marcin Kraska Piotr Nowak Michał Przybylski

Bardziej szczegółowo

Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury"

Instytucja Kultury EC1 Łódź - Miasto Kultury Instytucja Kultury "EC1 Łódź - Miasto Kultury" Raport pt. Rekomendowany model zarządzania Programem NCŁ zgodnie z umową nr EC1/51/2011 z dnia 08/12/2011 dotyczącą "wykonania usługi doradczej dotyczącej

Bardziej szczegółowo

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY

Dobra Praktyka CSR. Element strategii firmy. Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach PORADNIK METODYCZNY Polska Konfederacja Pracodawców Prywatnych Lewiatan Promocja standardów społecznej odpowiedzialności w przedsiębiorstwach Dobra Praktyka CSR Element strategii firmy PORADNIK METODYCZNY Autorzy poradnika:

Bardziej szczegółowo

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r.

ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl Warszawa, 2 kwietnia 2009 r. ul. Chełmska 21A, 00-724 Warszawa www.janski.edu.pl administracja@janski.edu.pl tel. 851 28 88 do 90; fax 851 28 87 Seria EK1000. Wolumen I E Projekt normy etyczności pracy EK 1000 K 1 0 0 Warszawa, 2

Bardziej szczegółowo

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie?

Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie? Jak polskie przedsiębiorstwa podchodzą do optymalizacji kosztów KPMG W POLSCE 2 Redukcja kosztów doraźna potrzeba czy długofalowe działanie??

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO

ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (15) nr 1, 2002 Bogdan KOWNACKI ZARZĄDZANIE RYZYKIEM JAKO ELEMENT SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W ŚWIETLE WYMAGAŃ NATO Streszczenie: w artykule przedstawiono działania organizacyjne

Bardziej szczegółowo

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE

PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE PROCES EWALUACJI POLITYKI SPÓJNOŚCI W POLSCE 2004-2014 Warszawa, 2014 UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO 1 Z_47.indd 1 17-10-2014 14:23:57 Proces ewaluacji Polityki Spójności w Polsce

Bardziej szczegółowo

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy

Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Halina Turlejska Zasady GHP / GMP oraz system HACCP jako narz dzia zapewnienia bezpieczeƒstwa zdrowotnego ywnoêci Poradnik dla przedsi biorcy Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi ul. Wspólna 30 02-930

Bardziej szczegółowo

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją

AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją AMBER DP.IN.8 Instrukcja Zarządzania Jakością oraz Konfiguracją 2009 Eurotek Sp. z o.o. Wszelkie prawa zastrzeżone Historia zmian dokumentu: Data Wersja Osoba Opis 2009-04-15 1.0 Tomasz Kalmanowicz Utworzenie

Bardziej szczegółowo

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ

WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ WPROWADZENIE DO KONTROLI W ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ Warszawa, marzec 2012 roku SPIS TREŚCI Wstęp... 6 I. PLANOWANIE I KOORDYNACJA KONTROLI 11 II. PROGRAM KONTROLI..23 II.1. TEMAT KONTROLI 26 II.2. CEL KONTROLI..27

Bardziej szczegółowo

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s.

BIZNES ERP, CRM, BI. Podatek VAT 2014. Systemy CRM. Dokumenty EDI. benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 BIZNES. Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. BIZNES benchmark magazyn #5 / 01 / 2014 Rynek systemów ERP w Polsce - Raport s. 20 Podatek VAT 2014 zmiany dla użytkowników systemów ERP s. 44 Systemy CRM dla sektora MŚP s. 28 Dokumenty EDI czyli jak

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH

ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH Analiza potrzeb szkoleniowych stanowi pierwszy etap cyklu szkoleniowego w szkoleniach zamkniętych, przeznaczonych dla pracowników konkretnej firmy. Pozwala ona ustalić, czy

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI

EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI PROGRAM WSPIERANIA BIZNESU II PHARE SME-FIT EUROPEJSKI SYSTEM NORMALIZACJI ZWIĄZEK RZEMIOSŁA POLSKIEGO 2004 Zawartość I. HISTORIA I RAMY PRAWNE EUROPEJSKIEGO SYSTEMU NORMALIZACJI II. III. IV. A. Historia

Bardziej szczegółowo

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach

2011 Proces audytu technologicznego w przedsiębiorstwach Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL

Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL. Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Inicjatywa Wspólnotowa EQUAL Przewodnik do autoewaluacji projektów realizowanych w ramach Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL Warszawa 2005 Autor: Beata Ciężka Opracowanie redakcyjne: Ewa Wosik Wydawca: Fundacja

Bardziej szczegółowo

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę

Wspólna Metoda Oceny. Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Wspólna Metoda Oceny Doskonalenie organizacji poprzez samoocenę Warszawa, 2008 Tytuł oryginału: The Common Assessment Framework (CAF)

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment

KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Zakład Sieci Z-2 KONCEPCJA ELEKTRONIZACJI TERENOWYCH URZĘDÓW ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ POD KĄTEM ŚWIADCZENIA USŁUG egovernment Nr pracy: 02300017 07300027 06300077 Warszawa, grudzień 2007 INSTYTUT ŁĄCZNOŚCI

Bardziej szczegółowo

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA

ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Szybkobieżne Pojazdy Gąsienicowe (19) nr 1, 2004 Arkadiusz KAZURA ANALIZA NOWOCZESNYCH FORM ZARZĄDZANIA Streszczenie : W artykule zaprezentowano opis i charakterystykę wybranych form zarządzania, takich

Bardziej szczegółowo