SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIE 2. Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju."

Transkrypt

1 SZKOLENIE 2 Projektu: Propagowanie wzorców produkcji i konsumpcji sprzyjających promocji zasad trwałego i zrównoważonego rozwoju. FAMED Żywiec S.A. Dokumentacja Systemu Zarządzania zgodnego z PN-EN ISO 14001:2004 oraz Rozporządzeniem Rady 761/2001 Rady i Parlamentu Unii Europejskiej EEC/761/2001EMAS mgr Lidia Skórzak Stowarzyszenie POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI UM, Gliwice 29 maj 2006

2 Dokumentacja Systemu Zarządzania Środowiskiem FAMED S.A. jest: użyteczna i łatwa do zrozumienia, datowana, identyfikowana z odpowiednim wydziałem, działalnością, służbą i osobą, poddawana okresowym przeglądom, w razie potrzeby nowelizowana, zatwierdzana przez uprawniony personel przed wydaniem, dostępna we wszystkich miejscach, w których wykonywane są działania mające zasadnicze znaczenie dla efektywnego funkcjonowania systemu.

3 PROCEDURY SZŚ : 1. Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych 2. Identyfikacja wymagań prawnych 3. Cele, zadania, plany działańśrodowiskowych, program zarządzania środowiskowego 4. Komunikowanie - związane z zarządzaniem środowiskiem 5. Dokumentacja SZŚ 6. Nadzór nad dokumentacją 7. Sterowanie operacyjne 8. Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie 9. Monitorowanie i pomiary 10. Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze 11. Zapisy 12. Przegląd wykonywany przez kierownictwo

4 PROCEDURY SZŚ I SJ: 1. Kompetencje personelu, świadomość i szkolenie 2. Wewnętrzne audity

5 PROCEDURA Identyfikacja i ocena aspektów środowiskowych określa sposób identyfikacji aspektów środowiskowych i ich oceny. Z procedurą związanych jest 5 załączników: Załącznik 1 Przegląd procesów FAMED S.A. - określa zakres przeglądu środowiskowego przeprowadzanego w wydzielonych obszarach Spółki. Załącznik 2 Ocena aspektów środowiskowych - określa kryteria oceny aspektów środowiskowych oraz skale punktową do oceny aspektów, Załącznik 3 Ocena wpływu na środowisko : -wprowadzanych zmian w procesach wytwarzania obecnie stosowanych -wprowadzanych nowych technologii" - każda zmiana technologii wymaga oceny wpływu na środowisko, identyfikacji aspektów środowiskowych rzeczywistych i potencjalnych oraz opinii Działu Ochrony Środowiska i BHP.

6 Załącznik 4 Lista procesów - które powinny być poddawane okresowym przeglądom środowiskowym. Załącznik 5 Lista aspektów środowiskowych -zidentyfikowanych w komórkach Spółki. Zidentyfikowane aspekty środowiskowe Aspekty bezpośrednie: emisje do atmosfery, odpady, substancje niebezpieczne, ścieki technologiczne. Aspekty pośrednie: transport substancji niebezpiecznych, eksploatacja i likwidacja produktów FAMED S.A. działalność poddostawców.

7 PROCEDURA Identyfikacja wymagań prawnych - określa sposób identyfikacji i śledzenia wymagań prawnych i innych specyficznych przepisów projektowania, produkcji wyrobów i usług niezbędnych dla prawidłowego funkcjonowania systemu zarządzania środowiskiem. Z procedurą związane są 3 załączniki: Załącznik 1 "Zmiany aktów prawnych - służy do przekazywania aktów prawnych, komórkom które powinny się z nimi zapoznać i stosować. Załącznik 2 Wykaz uregulowań prawnych i przepisów Działu - Kierownicy komórek organizacyjnych posiadają wykazy uregulowań prawnych dotyczących poszczególnych obszarów. Załącznik 3 Plan działań dostosowujący Spółkę do spełnienia wymagań prawnych - służy do przygotowania planu działań w przypadku gdy uregulowanie wymaga zmian, które nie można wprowadzić na bieżąco.

8 PROCEDURA Cele, zadania, plany działań środowiskowych, program zarządzania środowiskowego - określa sposób ustalania, zatwierdzania i realizacji celów, zadań, planów działań środowiskowych oraz programu zarządzania środowiskowego. Pełnomocnik ds. SZŚ przygotowuje Listę zadań środowiskowych, które należy uwzględnić przy ustanawianiu lub przeglądzie celów środowiskowych analizując: znaczące aspekty środowiskowe, wymagania prawne i inne, możliwości finansowe, interes Firmy, wymagania stron zainteresowanych.

9 PROCEDURA Procedura SJP Kompetencje personelu, świadomość i szkolenie określa zasady oceny kompetencji pracowników, zakresu oraz częstotliwości szkoleń. Szczegółową informacje w zakresie przeprowadzania szkoleń w obszarze zarządzania środowiskiem dla pracowników zawiera instrukcja - Szkolenia pracowników w zakresie SZŚ. Działania szkoleniowe dotyczą następujących zagadnień: szkolenia pracowników wg zgłaszanych przez nich potrzeb, instruktaż wprowadzający dla nowoprzyjętych pracowników oraz osób działających dla Spółki lub w jej imieniu, szkolenia zidentyfikowane jako niezbędne podczas przeprowadzania auditów.

10 PROCEDURA PROCESU KOMUNIKOWANIE określa zasady komunikowania w firmie: Formy komunikacji, Kanały komunikacji pomiędzy komórkami organizacyjnymi, Sposoby komunikowania z otoczeniem firmy, Uprawnienia i obowiązki komórek organizacyjnych w zakresie sporządzania i przekazywania informacji, Miejsca przechowywania informacji i dokumentów pisemnych. PROCEDURA Komunikowanie - związane z zarządzaniem środowiskiem - określa sposób utrzymywania i zapisywania komunikacji związanej z zarządzaniem środowiskiem.

11 Komunikowanie - związane z zarządzaniem środowiskiem: Pracownikom przedsiębiorstwa komunikowana jest: Polityka Środowiskowa, efekty działalności środowiskowej, programy środowiskowe. Władzom związanym z ochroną środowiska komunikowane są informacje wymagane przez prawo. Sąsiedzi, Inwestorzy, Kooperanci, inne zainteresowane strony /banki, firmy ubezpieczeniowe/ komunikowane są za pośrednictwem Raportu środowiskowego. Klienci komunikowani są w obszarze związanym z: - zagadnieniami ochrony środowiska w przedsiębiorstwie za pośrednictwem Raportu, - użytkowaniem produkowanego sprzętu medycznego, jego napraw i konserwacji w sposób nie zagrażający środowisku oraz likwidacją sprzętu po zakończeniu eksploatacji za pośrednictwem instrukcji obsługi.

12 Komunikowanie Raport Środowiskowy Pełnomocnik SZŚ przygotowując Raport Środowiskowy powinien zamieścić następujące informacje: opis i prezentacja przedsiębiorstwa, przedstawienie polityki środowiskowej oraz SZŚ, opis pośrednich i bezpośrednich aspektów środowiskowych, powodujących istotny wpływ na środowisko, prezentacja planowanych celów i zadań związanych z wdrażaniem zasad strategii CP oraz SZŚ, opis podjętych działań dla spełnienia wymagań prawnych, prezentacja nagród oraz wyróżnień za działalność pro-ekologiczną, prezentacja i ocena znaczących problemów środowiskowych związanych z działalnością przedsiębiorstwa, prezentacja w formie zintegrowanej /tabele, wykresy/ danych ostatnich lat, dotyczących zużycia surowców, energii, wody, wielkości emisji zanieczyszczeń, hałasu, itp. innych aspektów środowiskowych, oraz np. liczby szkoleńśrodowiskowych i przeszkolonych pracowników,

13 PROCEDURY Dokumentacja SZŚ, Nadzór nad dokumentacją określają: dokumenty funkcjonujące w Systemie Zarządzania Środowiskiem Spółki, zasady postępowania z dokumentacją SZŚ - rozdzielnictwo, użytkowanie, wprowadzanie zmian, nowelizację, wycofywanie, archiwizację, gwarantują, że tylko aktualna dokumentacja jest dostępna we właściwych miejscach dla skutecznego funkcjonowania SZŚ.

14 PROCEDURA Sterowanie operacyjne - określa sposób sterowania operacjami, procesami, działaniami, które oddziaływują lub mogą oddziaływać na środowisko, oraz zapewnienia, że są prowadzone w sposób zgodny z Polityką Środowiskową i realizowanymi zadaniami zawartymi w Programie Zarządzania. Sterowanie operacyjne w Spółce obejmuje 3 kategorie działań: Działania zapobiegające zanieczyszczeniom, chroniące zasoby w nowych przedsięwzięciach inwestycyjnych, zmianach procesów, zarządzaniu zasobami i majątkiem oraz w nowych wyrobach i opakowaniach, Codzienne działania kierownictwa, mające na celu zapewnienie zgodności z wymaganiami zewnętrznymi i wewnętrznymi Spółki, zapewnienie ich skuteczności, efektywności i minimalizacji oddziaływania na środowisko, Działania strategiczne mające na celu przewidywanie i reagowanie na zmieniające się wymagania środowiskowe.

15 PROCEDURA Gotowość na wypadek awarii i reagowanie na awarie określa działania, które należy podjąć na wypadek awarii lub sytuacji niebezpiecznych, które mogą mieć wpływ na środowisko. W celu przeciwdziałania nadzwyczajnym zagrożeniom opracowano instrukcje które charakteryzują: zagrożenie pożarowe, wybuchowe w procesach technologicznych, urządzeniach, instalacjach w czasie ich ruchu, obsługi konserwacyjnej, remontów i postoju, zasady postępowania z substancjami chemicznymi i materiałami stwarzającymi zagrożenie, zasady zapobiegania możliwości powstania oraz postępowania w czasie pożaru, zasady zabezpieczenia prac niebezpiecznych pożarowo, rozmieszczenie podręcznego sprzętu gaśniczego i środków do likwidacji ewentualnego wycieku lub rozlewu, wewnętrzny system łączności na wypadek pożaru, awarii stwarzającej zagrożenie,

16 PROCEDURA Monitorowanie i pomiary - określa sposób monitorowania, pomiarów kluczowych charakterystyk procesów i działań, które mogą mieć znaczący wpływ na środowisko. Celem procedury jest zapewnienie odpowiedniego monitorowania i pomiarów dla: oceny zgodności z ustawodawstwem i przepisami, oceny uzyskanych efektów działalności w odniesieniu do celów i zadań środowiskowych zawartych w Polityce Środowiskowej, PZŚ, prowadzonego sterowania operacyjnego. Zakres oraz częstotliwość prowadzonego monitoringu określa Harmonogram monitoringu środowiskowego

17 PROCEDURA Niezgodności, działania korygujące i zapobiegawcze - określa tok postępowania w przypadku wystąpienia niezgodności oraz wdrożenia niezbędnych działań korygujących lub zapobiegawczych. Z procedurą związane są załączniki /rejestry/ Rejestr działań korygujących Rejestr działań zapobiegawczych Wniosek o uruchomienie działań korygujących i zapobiegawczych Wniosek o zmianę w systemie Karta zmian Rejestru wniosków DKZ

18 PROCEDURA ZAPISY - określa stosowanie oraz wykonywanie zapisów dotyczących środowiska. Jest zapewnieniem odpowiedniego udokumentowania, że System Zarządzania Środowiskiem jest właściwie utrzymywany. Z procedurą związany jest załącznik Wykaz zapisów PROCEDURA WEWNĘTRZNE AUDITY - określa tryb postępowania przy ocenie zgodności działań w zakresie jakości, oddziaływania na środowisko oraz BHP w odniesieniu do ustalonego w systemach zarządzania sposobu postępowania, określa efektywność systemów oraz zasady planowania i prowadzenia wewnętrznych auditów systemów zarządzania.

19 Z PROCEDURĄ WEWNĘTRZNE AUDITY związane są załączniki Harmonogram auditów wewnętrznych, Zawiadomienie o audicie, Plan auditu, Lista pytań kontrolnych, Protokół niezgodności, Raport z auditu.

20 PROCEDURA Przegląd wykonywany przez Kierownictwo określa sposób wykonania przeglądu systemu przez Kierownictwo w celu utrzymania, ciągłego doskonalenia, poprawy skuteczności funkcjonowania Systemu Zarządzania Środowiskiem zgodnie z zasadą strategii zrównoważonego rozwoju, prowadzące w efekcie do ciągłej minimalizacji oddziaływania na środowisko. W trakcie przeprowadzania przeglądu dokonuje się: - oceny celów, zadańśrodowiskowych, efektów środowiskowych, - oceny wyników przeprowadzonych auditów, - oceny skuteczności funkcjonowania systemu, - oceny podjętych działań korygujących i zapobiegawczych, - oceny zgodności z wymaganiami prawnymi i innymi do których spełnienia zakład się zobowiązał, - oceny Polityki Środowiskowej oraz Programu Zarządzania Środowiskiem i potrzeby ich zmian,

21 Wynikiem przeglądu wykonywanego przez Kierownictwo może być zmiana: Polityki Środowiskowej, Celów środowiskowych, Dokumentacji systemowej, Sposobu motywacji załogi, Zakresu i potrzeb szkoleniowych, Programu Zarządzania.

22 DZIĘKUJĘ ZA UWAGĘ Kontakt: Lidia Skórzak Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A Żywiec ul Fabryczna 1 Tel. / /

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia.

CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Żywiecka Fabryka Sprzętu Szpitalnego FAMED S.A. CP pomostem wdrażania znormalizowanych systemów zarządzania, narzędzia doskonalenia. Kwiecień 2006 Bielsko-Biała. LIDER CP 2001 Prezentacja Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem

Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem Księga Systemu Zarządzania Jakością i Środowiskiem zgodnego z wymaganiami norm: PN EN ISO 9001 : 2001 PN - EN ISO 14001 : 2005 Zatwierdził: Dnia: 02.01.2006 Wydanie1/Kopia 0 Kamrowski Janusz 1/14 1. Zakres

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa

ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA DOKUMENT NADZOROWANY W WERSJI ELEKTRONICZNEJ Wydanie 07 Urząd Miasta Płocka. Księga środowiskowa Strona 1 1. Księga Środowiskowa Księga Środowiskowa to podstawowy dokument opisujący strukturę i funkcjonowanie wdrożonego w Urzędzie Systemu Zarządzania Środowiskowego zgodnego z wymaganiami normy PN-EN

Bardziej szczegółowo

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści

Księga Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy w PSE S.A. Spis treści Spis treści Rozdział 1. Postanowienia ogólne...5 Rozdział 2. Definicje...5 Rozdział 3. Wykaz dokumentów związanych...8 Rozdział 4. Rozdział 5. Sposób realizacji wymagań dotyczących Systemu Zarządzania

Bardziej szczegółowo

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r.

NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. PL0800189 NORMA ŚRODOWISKOWA DIN EN ISO 14001. PORÓWNANIE WYDAŃ Z 1996r. I Z 2005r. MAREK MUCHA TUV Rheinland Polska Sp. z o. o., Warszawa W referacie omówiono europejską normą środowiskową i porównano

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA

Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Urząd Miasta i Gminy w Łasinie KSIĘGA ŚRODOWISKOWA Wydanie 1 w roku 2010 [1/2010] Data Imię i nazwisko Podpis Symbol stan. Paweł Żuchowski Opracował: 10.01.2010 Or. Franciszek Kawski Sprawdził: 10.01.2010

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik

PREZENTACJA 4. Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001. dr Janusz Zymonik PREZENTACJA 4 Interpretacja wymagań Normy PN-EN ISO 9001:2001 dr Janusz Zymonik POLITECHNIKA WROCŁAWSKA Instytut Organizacji i Zarządzania Zakład Zarządzania Jakością janusz.zymonik@pwr.wroc.pl Tel. (071)320-28-64

Bardziej szczegółowo

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia

Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Eco4Life Sieć Południowego Bałtyku dla Nauk o Środowisku i Życiu w celu Wzmocnienia Współpracy Transgranicznej Warsztaty pt.: Zarządzanie środowiskowe w służbie zdrowia Szczecin, 25.06.2012 1 ZARZĄDZANIE

Bardziej szczegółowo

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A

K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A K S I Ę G A Z I N T E G R O W A N E G O S Y S T E M U Z A R Z Ą D Z A N I A ORLEN Eko sp. z o.o. 09-411 Płock ul. Chemików 7 Według norm: ISO 9001:2000 ISO 14001:2004 PN-N-18001:2004 Imię i nazwisko Stanowisko

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1

KSIĘGA JAKOŚCI KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Strona 1 z 21 KSIĘGA JAKOŚCI WYDANIE 1 Egzemplarz nr 1 Zatwierdzamy niniejszą Księgę Jakości opisującą System Zarządzania Jakością oparty na wymaganiach normy ISO 9001:2008 Financial Expert Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE

SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE SYSTEM ZARZĄDZANIA ENERGIĄ (SZE) W DZIERŻONIOWIE Na podstawie Normy PN-EN ISO 50001 Dzierżoniów kwiecień 2013 r. 4.1 Wymagania ogólne System Zarządzania Energią (SZE) wprowadza się na terenie Gminy Miejskiej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ CMT Chojnice Sp. z o.o. 89-600 CHOJNICE, ul. ZAKŁADOWA 6 TEL: (0-52) 397-18-36; FAX: (0-52) 397-18-37 www.cmt.com.pl KSIĘGA ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Egzemplarz nr:... Edycja : B OPRACOWAŁ ZATWIERDZIŁ mgr inż.

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Środowiskowego

System Zarządzania Środowiskowego System Zarządzania Środowiskowego Barbara Piaskowska Luty 2007 wg PN-EN ISO 400:200 Wstęp WdroŜenie systemu zarządzania środowiskowego wg wymagań normy PN-EN ISO 400:200 jest podstawowym działaniem, które

Bardziej szczegółowo

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE

(Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE 19.3.2013 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 76/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) DECYZJE DECYZJA KOMISJI z dnia 4 marca 2013 r. ustanawiająca przewodnik użytkownika, w którym określa się działania

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością.

KSIĘGA JAKOŚCI SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ. 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. Wydanie: 4 z dnia 09.06.2009r zmiana: 0 Strona 1 z 6 4.1 Wymagania ogólne i zakres obowiązywania systemu zarządzania jakością. W Szpitalu Miejskim w Elblągu został ustanowiony, udokumentowany, wdroŝony

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009

Księga Jakości PN-EN ISO 9001:2009 Księga Jakości 1 / 32 Dokument wyłącznie do użytku wewnętrznego w Instytucie Metali Nieżelaznych Oddział w Legnicy. Zastrzega się wszelkie prawa do niniejszego dokumentu i zawartych w nim informacji. Powielanie

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa Wydanie 1 Trębaczew, lipiec 21 1 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3 Asortyment produkowanych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

Deklaracja Środowiskowa

Deklaracja Środowiskowa Deklaracja Środowiskowa PL.2.10-001-25 Wydanie 2 Trębaczew, lipiec 2011 1. Cel i zakres deklaracji. 2. Krótka charakterystyka Cementowni Warta S.A. 2.1 Lokalizacja Zakładu. 2.2 Stosowana technologia. 2.3

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa

CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Centrum Naukowo-Badawcze Ochrony Przeciwpożarowej im. Józefa Tuliszkowskiego Państwowy Instytut Badawczy CNBOP-PIB-0025 Wydanie 1, Luty 2015 CNBOP-PIB Standard Ochrona Przeciwpożarowa Zakładowa Kontroli

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo