Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy"

Transkrypt

1 Ewa Górska Zarządzanie bezpieczeństwem i higieną pracy EWOLUCJA POGLĄDÓW NA ZAGADNIENIA BEZPIECZEŃSTWA PRACY Hand from root of finger to fingertip Hand frim wist to fingertip Arm from elbow to fingertip Arm from shoulder to fingertip Safety distance r (in mm) r 120 r 230 r 550 r 850 OŚWIADCZENIE O STANIE BHP Dokument przedstawiający system zarządzania BHP w przedsiębiorstwie składa się z czterech podstawowych składników: 1. Ogólna polityka dotycząca zapewnienia bezpieczeństwa i higieny pracy. 2. Organizacja (struktura i zakres odpowiedzialności). 3. Realizacja polityki BHP (procedury i standardy). 4. Kontrola i ocena efektywności przyjętej polityki i działania korygujące. 1

2 PROGRAM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY WG. OSHA zaangażowanie kierownictwa i personelu w problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia identyfikacja i ocena zagrożeń w przedsiębiorstwie i na stanowiskach pracy eliminacja lub kontrola wszystkich zagrożeń szkolenie pracowników w zakresie bhp ELEMENTY SKUTECZNEGO PROGRAMU ZARZĄDZANIA WG OSHA zaangażowanie kierownictwa i pracowników w problemy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, prowadzenie analiz bezpieczeństwa na stanowiskach pracy, eliminacja lub kontrolowanie wszystkich zagrożeń, szkolenie wszystkich pracowników w zakresie BHP, postawienie na praktyczną skuteczność programu BHP a nie na jego dokumentowanie. ZAGRANICZNE NORMY I DOKUMENTY PRAWNE DOTYCZĄCE SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA BHP Wytyczne dobrowolnych programów zarządzania bhp wydane przez Amerykańską Inspekcję Bezpieczeństwa i Higieny Pracy OSHA (1989 r.) BS 8800:1996 Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy Zarządzanie AFS 1996:6 Szwedzkiej Rady Bezpieczeństwa i Higieny Pracy: Wewnętrzna kontrola środowiska pracy Wytyczne do systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wydane przez Ministra Pracy Japonii (1999r.) MIĘDZYNARODOWE DOKUMENTY NORMATYWNE OHSAS 18001:2007 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Specyfikacje (norma opracowana pod przewodnictwem BSI przez 14 jednostek normalizacyjnych i certyfikujących) Wytyczne Międzynarodowej Organizacji Pracy ILO-OSH 2001 dotyczące systemu zarządzania BHP KRAJOWE DOKUMENTY NORMATYWNE DOTYCZĄCE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP PN-N-18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Ogólne wytyczne oceny ryzyka zawodowego PN-N-18004:2001 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne wdrażania SYSTEM ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Definiowany jest jako wszechstronny zestaw działań prawnych, organizacyjnych i technicznych w formie odpowiednich dokumentów (procedur, norm, instrukcji), integrujący zasady bezpieczeństwa z zasadami zarządzania. System zarządzania bezpieczeństwem pracy korzyści: umożliwia łatwe dostosowanie się do wymagań przepisów 2

3 umożliwia znaczną poprawę stanu bhp wpływa korzystnie na morale i zaangażowanie pracowników wpływa korzystnie na wizerunek przedsiębiorstwa koszty: Koszty błędów Koszty oceny Koszty zapobiegania BUDOWA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BHP 1. Definicje 2. Elementy systemu zarządzania bhp 3. Model systemu zarządzania bhp 4. Normy 5. Przegląd wstępny 6. Polityka i cele 7. Organizacja 8. Realizacja 9. Kontrola i ocena 10. Wdrożenie MODEL SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM PRACY Powinno spełniać 4 podstawowe funkcje zarządzania: Planowanie (polityka) - stworzenie programu integrującego działania w zakresie bezpieczeństwa, zdrowia przez określenie celów do osiągnięcia, ustalenie strategii postępowania i zapewnienie środków do realizacji tej strategii (program ten powinien być spójny z legislacją państwową). Organizacja (wymagania bezpieczeństwa) - utworzenie struktury organizacyjnej, określenie ról, zakresu uprawnień, odpowiedzialności za przygotowanie właściwych środków bezpieczeństwa np. opracowanie struktury działu bhp, powołanie komisji bhp, przydział zadań dla mistrzów w zakresie bhp. Działanie (realizacja) - techniczne wdrożenie środków bezpieczeństwa dla zapewnienia realizacji celów bezpieczeństwa. Kontrola (sprawdzenie) - pomiar, ocena, poprawa efektywności funkcjonowania systemu. NORMA PN-N-18001:2004 Punkt normy PN-N Elementy systemu zarządzania bezpieczeństwem 4.2 Zaangażowanie kierownictwa oraz polityka bezpieczeństwa i higieny pracy 4.3 Planowanie Wymagania prawne i inne Cele ogólne i szczegółowe Planowanie działań 4.4 Wdrażanie i funkcjonowanie Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia Zapewnienie zasobów Szkolenie, świadomość, kompetencje i motywacja Komunikowanie się Dokumentacja systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 3

4 4.4.6 Zarządzanie ryzykiem zawodowym Organizowanie prac i działań związanych ze znaczącymi zagrożeniami Zapobieganie, gotowość i reagowanie na wypadki przy pracy i poważne awarie Zakupy Podwykonawstwo 4.5 Sprawdzanie oraz działania korygujące i zapobiegawcze Monitorowanie Badania wypadków przy pracy, chorób zawodowych i zdarzeń potencjalnie wypadkowych Auditowanie Niezgodności oraz działania korygujące i zapobiegawcze 4.6 Przegląd zarządzania 4.7 Ciągłe doskonalenie PRZEGLĄD WSTĘPNY Norma PN-N 18004:2001 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA Ogół zamierzeń i kierunków działania, dotyczących zapewnienia bezpieczeństwa pracy, w sposób formalny wyrażonych przez kierownictwo zakładu. Musi być: ustanowiona, powiązana z innymi politykami organizacji, powiązana z wizją rozwoju i strategią organizacji, realna, skierowana do własnych pracowników organizacji, udokumentowana, mierzalna. CELE I ZADANIA Cele i zadania określają to, co przedsiębiorstwo chce osiągnąć w przyszłości oraz to co musi zrobić, aby zapewnić sobie warunki długotrwałej egzystencji i możliwości osiągnięcia tych celów. Muszą: być ustanowione dla odpowiednich służb i na odpowiednich poziomach organizacji, być mierzalne, być zgodne z polityką bezpieczeństwa, zawierać identyfikację: osób odpowiedzialnych za ich realizację, terminów realizacji, kryteriów oceny, niezbędnych środków. ORGANIZACJA Utworzenie struktury organizacyjnej wraz ze wskazaniem kluczowych pracowników odpowiedzialnych za stan BHP (przedstawiciel pracodawcy, służba/specjalista BHP, komisja BHP, SIP, etc.). przydział zadań, odpowiedzialności i uprawnień. sformułowanie programu szkoleń i adaptacji zawodowej. 4

5 system konsultacji i uzgodnień w zakresie BHP. sposoby komunikacji o zagrożeniach i środkach zaradczych. możliwość dyskusji. REALIZACJA DOKUMENTACJA SZ BHP zawiera: udokumentowaną politykę bhp i cele, księgę bhp, udokumentowane procedury inne dokumenty wymagane przez organizacje zapewniające efektywne planowanie, prowadzenie i nadzorowanie procesów, zapisy wymagane przez normę. KSIĘGA ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Dokument określający politykę bezpieczeństwa pracy w zakładzie. musi zawierać: opis zakresu systemu bhp włączając w to szczegóły i uzasadnienia dla każdego wyłączenia, udokumentowane procedury lub odnośniki do nich, opis wzajemnych powiązań między procesami w systemie bhp. PROCEDURA Określony sposób wykonywania czynności. Procedury są udokumentowane i wynikają z Księgi Zarządzania Bezpieczeństwem. Pisemna (udokumentowana) procedura zwykle zawiera: cele i zakres działania, co powinno być zrobione, przez kogo, kiedy i w jaki sposób, jakie materiały, wyposażenie, metody, środki profilaktyczne i dokumenty powinny być użyte oraz sposoby ich kontrolowania i zapisywania. KONTROLA I OCENA AUDIT BEZPIECZEŃSTWA Systematyczne niezależne badanie, mające określić, czy działania dotyczące bezpieczeństwa i ich wyniki odpowiadają zaplanowanym ustaleniom i czy te ustalenia są skutecznie realizowane i pozwalają na osiągnięcie założonych celów. PRZEGLĄD SYSTEMU BEZPIECZEŃSTWA PRACY Przeprowadzana przez kierownictwo zakładu formalna ocena stanu systemu bezpieczeństwa i jego adekwatności w odniesieniu do polityki bezpieczeństwa oraz nowych celów, wynikających ze zmieniających się okoliczności. Parametry służące do oceny bezpieczeństwa pracy Lp. Nazwa parametru Charakterystyka parametru Uciążliwość pracy Choroby zawodowe Wypadki przy pracy Odsetek pracowników pracujących w warunkach zagrożenia uciążliwością pracy Wskaźnik chorób zawodowych Wskaźnik wypadków przy pracy ogółem 5

6 Wypadki śmiertelne Wypadki ciężkie Czynniki szkodliwe środowiska pracy Wskaźnik wypadków śmiertelnych Wskaźnik wypadków powodujących kalectwo lub ciężkie uszkodzenie ciała Odsetek pracowników pracujących w warunkach zagrożenia czynnikami środowiska pracy DZIAŁANIA ZAPOBIEGAWCZE (KORYGUJĄCE) Działania profilaktyczne, powzięte w celu wyeliminowania względnie zminimalizowania (przy przyjętym dopuszczalnym poziomie ryzyka) przyczyn potencjalnego zagrożenia dla bezpiecznej działalności lub innej niepożądanej sytuacji oraz niedopuszczenie do jej wystąpienia. Działania te mogą powodować zmiany w procedurach i instrukcjach, mające na celu uzyskanie poprawy bezpieczeństwa na różnych etapach działalności (w pętli zarządzania bezpieczeństwem). 6

7 WDROŻENIE Wprowadzenie dyrekcji i wyższego dozoru w zagadnienia zarządzania bezpieczeństwem Powołanie zespołu ds. bezpieczeństwa Określenie polityki w zakresie bezpieczeństwa Ustalenie harmonogramu opracowania i wdrażania systemu Ocena istniejącego w zakładzie systemu kształtowania bezpieczeństwa Opracowanie struktury zarządzania bezpieczeństwem Opracowanie procedur i instrukcji postępowania Opracowanie KSIĘGI ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM Szkolenie dozoru średniego Wdrożenie systemu w ograniczonym zakresie Szkolenie dozoru niższego Pełne wdrożenie systemu Certyfikacja systemu Literatura 1. Górska E., Lewandowski J., Zarządzanie i organizacja środowiska pracy, WPW, Warszawa Koradecka D., (red), Bezpieczeństwo pracy i ergonomia, CIOP, Warszawa Lewandowski J., Zarządzanie bezpieczeństwem pracy w przedsiębiorstwie, WPŁ, Łódź Rączkowski B., BHP w praktyce, ODDK, Gdańsk

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy WDRAŻANIE SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY Skrypt opracowany przez mgr. Magdalenę

Bardziej szczegółowo

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES

Zarządzanie jakością. Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. Grupa ANTARES Zarządzanie jakością Wprowadzenie Definicje pojęć Normy ISO serii 9000 Zmiany w normach ISO serii 9000 w 2000 r. CEL: Zarządzania jakością w prowadzeniu projektów informatycznych, w oparciu o wymagania

Bardziej szczegółowo

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY

ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY ZNORMALIZOWANE SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKO NARZĘDZIE KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA PRACY Marek RĄCZKA Streszczenie: W artykule podjęto próbę pokazania przykładów wykorzystania znormalizowanych systemów zarządzania

Bardziej szczegółowo

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska

V Ogólnopolska Konferencja nt. Systemów Zarządzania w Energetyce. Forum ISO 14000 INEM Polska. Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Forum ISO 14000 INEM Polska Polskie Forum ISO 14000 INEM Polska Wymagania norm: ISO 9001, ISO 14001 oraz PN-N-18001 dotyczące dostawców i podwykonawców. Szczyrk, 24 27. 09. 2006r. Maciej Kostrzanowski

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Szkolenia DQS Polska 2006

Szkolenia DQS Polska 2006 AW Auditor wewnętrzny DQS I edycja szkolenia 20-22.02.2006 II edycja szkolenia 02-04.10.2006 Szkolenie skierowane jest do kandydatów na auditorów wewnętrznych oraz dla auditorów wewnętrznych systemu zarządzania

Bardziej szczegółowo

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11. Ocena ryzyka w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 11.1. Co to jest ryzyko zawodowe? Ryzyko towarzyszy każdej działalności człowieka i w powszechnym rozumieniu wiąże się z możliwością

Bardziej szczegółowo

ISO 14000 w przedsiębiorstwie

ISO 14000 w przedsiębiorstwie ISO 14000 w przedsiębiorstwie Rodzina norm ISO 14000 TC 207 ZARZADZANIE ŚRODOWISKOWE SC1 System zarządzania środowiskowego SC2 Audity środowiskowe SC3 Ekoetykietowanie SC4 Ocena wyników ekologicznych SC5

Bardziej szczegółowo

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP)

System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) Barbara Piaskowska Luty 2007 System zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy wg normy PN-N 18001:2004 (SZBHP) PN-N 18001:2004 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. System Zarządzania

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5. Planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 5.1. Jakie znaczenie ma planowanie działań w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Planowanie jest ważnym elementem

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM

OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ PRACY W PRZEDSIĘBIORSTWIE TRANSPORTOWYM Systemy Zarządzania w Inżynierii Produkcji 2011, No 3 (3), pp 38 32 2011, Nr 3 (3), s. 38 32 Management Systems in Production Engineering OCENA FUNKCJONOWANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA BEZPIECZEŃSTWEM I HIGIENĄ

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS)

Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu (EMAS) Spis treści 1 Wspólnotowy System Ekozarządzania i Audytu () PORADNIK DLA ADMINISTRACJI Listopad 2005 2 Poradnik dla administracji Wydanie: Listopad 2005 r. ISBN 83-921140-6-X Autorzy: Robert Pochyluk Małgorzata

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA

URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Strona 1 URZĄD MIASTA PŁOCKA STARY RYNEK 1, 09-400 PŁOCK KSIĘGA ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W URZĘDZIE MIASTA PŁOCKA Księga Zintegrowanego Systemu Zarządzania wydanie nr 11 Księga Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością

KSIĘGA JAKOŚCI. Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15. System Zarządzania Jakością Zakład Usług Komputerowych i Biurowych PROBIT Wojciech Zawadzki 50-412 Wrocław, ul. Mazowiecka 15 System Zarządzania Jakością Wydanie piąte kwiecień 2006 KSIĘGA JAKOŚCI Żadna część niniejszej Księgi nie

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001

ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ISO 9001 ISO 14001 OHSAS 18001 ZINTEGROWANY SYSTEM ZARZĄDZANIA W TRAKCJA PRKiI S.A. Warszawa, maj 2015 SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Od 1999 roku Trakcja PRKiI S.A. mając na uwadze satysfakcję Klienta i

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost.

Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Wyniki dzięki szkoleniom. Wiedza zapewniająca wzrost. Katalog szkoleń 2014 Spis Treści JAKOŚĆ...6 Audytor wewnętrzny ISO 9001:2008...7 Audytor wiodący systemu zarządzania jakością wg ISO 9001:2008 (rejestrowane

Bardziej szczegółowo

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem

Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Omówienie podstawowych systemów zarządzania środowiskiem Do najbardziej znanych systemów zarządzania środowiskiem należą: europejski EMAS światowy ISO 14000 Normy ISO serii 14000 1991 rok -Mędzynarodowa

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005

SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ I ŚRODOWISKIEM ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 KSIĘGA SYSTEMU ZARZĄDZANIA SYSTEM ZARZĄDZANIA ZGODNY Z WYMAGANIAMI NORM: PN-EN ISO 9001: 2009 i PN-EN ISO 14001:2005 TRZUSKAWICA S.A. Zakład Sitkówka Sitkówka 24 26-052 Nowiny tel.: 41 346 91 30 e-mail:

Bardziej szczegółowo

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010

Plan prezentacji. Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja ISO/IEC 27003:2010 Projektowanie i wdrażanie systemów zarządzania bezpieczeństwem informacji zgodnie z ISO/IEC 27003 dokumentacja Plan prezentacji Norma ISO/IEC 27003:2010 Dokumenty wymagane przez ISO/IEC 27001 Przykładowe

Bardziej szczegółowo