PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "PROGRAM CERTYFIKACJI AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH"

Transkrypt

1 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 1/ 7 1. Wstęp Niniejszy Program Certyfikacji kompetencji osób Jednostki Certyfikującej w Głównym Instytucie Górnictwa (GIG-JC) realizowany w procesach certyfikacji kompetencji osób w ramach procedury nr PC/O-01 Procedura certyfikacji kompetencji osób stanowi dla GIG-JC wymagania certyfikacyjne odnoszące się do wyspecyfikowanych kategorii osób: 1) Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), 2) Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), 3) Auditor Wewnętrzny Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP), 4) Auditor Wewnętrzny Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). Od kilku lat w Kopalniach Węgla Kamiennego i firmach z nimi związanych oraz zakładach firmach Energetyki Cieplnej audity wewnętrzne systemów zarządzania przeprowadzają auditorzy wewnętrzni legitymujący się świadectwem ukończenia z wynikiem pozytywnym odpowiedniego szkolenia. W początkowym okresie działalności tych auditorów nie było potrzeby certyfikacji ich kompetencji. Obecnie nie ma też aktów normatywnych wprowadzających taki obowiązek certyfikacji, jednak ze względu na wzrastające znaczenie auditów wprowadzenie dobrowolnej certyfikacji kompetencji osób w zakresie wyspecyfikowanych kategorii Auditora Wewnętrznego jest bardzo potrzebne i uzasadnione. Dynamika wdrażania systemów zarządzania w firmach oraz postępujący proces doskonalenia bazy normowej z zakresu wytycznych i wymagań systemów zarządzania jak i auditowania tych systemów, kończący się najczęściej nowelizacją bazy normowej powodują konieczność dostosowywania do nowych wymogów normowych funkcjonujące w firmach systemy zarządzania, i tym bardziej konieczne staje się doskonalenie kwalifikacji dla zachowania kompetencji osób związanych z oceną i funkcjonowaniem tych systemów. W szczególności zachodzi tu potrzeba doskonalenia zawodowego auditorów wewnętrznych, których działalność znacząco decyduje o właściwym funkcjonowaniu i doskonaleniu każdego systemu zarządzania. Dokonane w ostatnich latach nowelizacje norm bazowych z zakresu systemów zarządzania jak i auditowania, powodowały zmianę podstawowych wytycznych i wymagań normowych z ich zakresu. Powyższe znacznie zróżnicowało posiadane przez auditorów wewnętrznych kwalifikacje, a to budzi wątpliwości, i brak zaufania do kompetencji auditorów. Naprawą powyższego może być potwierdzanie według tych samych norm i zasad oraz tych samych procedur kompetencji auditorów stosownym certyfikatem i nadzór nad posiadaczem certyfikatu przez GIG-JC. W wyniku prowadzonego nadzoru przez Jednostkę Certyfikującą Auditor Wewnętrzny systemu zarządzania posiadający odpowiedni certyfikat kompetencji zobowiązany jest celem utrzymania posiadanego certyfikatu do bieżącego, a tym bardziej doraźnego, wynikającego ze zmian wymagań

2 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 2/ 7 normowych, podnoszenia kwalifikacji oraz doskonalenia umiejętności niezbędnych auditorowi, przez co wzbudza zaufanie i wiarygodność. Obecnie w Kopalniach Węgla Kamiennego i firmach z nimi związanych oraz zakładach firmach Energetyki Cieplnej zachodzi potrzeba posiadania certyfikowanej kadry Auditorów Wewnętrznych spełniających zadane kryteria oceny według aktualnych wymagań normowych. Program certyfikacji kompetencji Auditorów Wewnętrznych powinien być realizowany w trybie podstawowym dla nowo szkolonych auditorów oraz w trybie specjalnym dla auditorów prowadzących już praktykę auditową. Zestawienie wybranych norm w zakresie: A. Systemu Zarządzania Jakością 1. PN-EN ISO 9000:2006- Systemy zarządzania jakością. Podstawy i terminologia. 2. PN-EN ISO 9001:2009- Systemy zarządzania jakością. Wymagania. 3. PN-EN ISO 9004: Zarządzanie ukierunkowane na trwały sukces organizacji - Podejście wykorzystujące zarządzanie jakością B. Systemu Zarządzania Środowiskowego 1. PN-EN ISO 14001:2005- Systemy zarządzania środowiskowego. Wymagania i wytyczne stosowania. 2. PN-ISO 14004:2010 Systemy zarządzania środowiskowego. Ogólne wytyczne dotyczące zasad, systemów i technik wspomagających. C. Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy 1. PN-N-18001:2004- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wymagania. 2. PN-N-18002:2011 Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy -- Ogólne wytyczne do oceny ryzyka zawodowego 3. PN-N-18004:2001+Ap1:2002- Systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Wytyczne. D. Zintegrowanego Systemu Zarządzania Łączny zakres normowy jak w A., B., C. Powyżej E. AUDITOWANIA PN-EN ISO 19011: Wytyczne dotyczące auditowania systemów zarządzania 2. Kryteria stanowiące podstawę certyfikacji kompetencji osób Kryteria stanowiące podstawę certyfikacji kompetencji osób dla wyszczególnionych powyżej zakresów Auditora Wewnętrznego przedstawiono w Załączniku /01 w Tablicach 1 4, zamieszczonych w częściach: a) Część I Wymagania wstępne uprawniające Wnioskującego do udziału w ocenie kompetencji, b) Część II.a Wymagania kwalifikujące Kandydata do uzyskania certyfikatu po spełnieniu wymagań z Części I, c) Część III Wymagania kwalifikujące posiadacza certyfikatu do uzyskania przedłużenia ważności certyfikatu. 3. Opis wymagań dotyczących kwalifikacji / kompetencji osób Opis wymagań dotyczących kwalifikacji / kompetencji osób został przedstawiony w załączniku /02. Ramowe Programy Szkoleń zostały zawarte odpowiednio w załącznikach:

3 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 3/ 7 -/03a Ramowy Program Szkolenia Aw SZJ Auditor Wewnętrzny (Aw) Systemu Zarządzania Jakością (SZJ) -/03b Ramowy Program Szkolenia Aw SZŚ Auditor Wewnętrzny (Aw) Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ) -/03c Ramowy Program Szkolenia Aw SZBHP Auditor Wewnętrzny (Aw) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP) -/03d Ramowy Program Szkolenia Aw ZSZ Auditor Wewnętrzny (Aw) Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ) W przypadku, kiedy Kandydat przedłoży zaświadczenie o odbyciu szkolenia (wraz z pozytywnym wynikiem jego ukończenia) w innej niż wskazanej przez GIG jednostce szkolącej, Specjalista ds. certyfikacji przeprowadza analizę dołączonych dokumentów pod kątem spełnienia wymagań stawianych kandydatom w zakresie programu szkolenia oraz czasu jego trwania. Wynik analizy stanowi podstawę wnioskowania o udzielenie certyfikatu lub odmowy jego wydania. 4. Opis wymagań i procedur dotyczących oceny, nadzoru i ponownej certyfikacji Podstawowe zasady certyfikacji, w tym obejmujące ocenę, nadzór i ponowną ocenę zostały określone w Procedurze certyfikacji kompetencji osób PC/O-01 i dotyczą wszystkich programów realizowanych w GIG-JC. W załączniku /02 określono szczegółowe wymagania i procedury uwzględniające mechanizmy oceny, nadzoru i ponownej oceny przedłużenia ważności certyfikatu uwzględniając: a) Specyfikację układu oceny (egzaminu): pisemny, ustny, w praktyce, za pomocą obserwacji lub innymi metodami. b) Ogólny zarys treści oceny (egzaminu). c) Rodzaj, poziom intelektualny i liczbę stawianych pytań. d) Czas trwania oceny (egzaminu). e) Akceptowalny poziom punktacji wraz z metodą punktacji. f) Mechanizmy sterowania przemiennością egzaminów lub ich nowelizacją w celu utrzymania ich obiektywności i poufności. Ponadto zostały określone: 1) Wymagania dla Egzaminatorów przeprowadzających egzaminy Auditorów Wewnętrznych. Stanowią one załącznik /04 Wymagania dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy Auditorów Wewnętrznych do niniejszego Programu Certyfikacji. 2) Sposób oceny postawy Kandydata/Auditora jako auditora wewnętrznego i merytorycznego prowadzenia przez Niego auditów. Pełnomocnik Systemu Zarządzania firmy zatrudniającej Kandydata/Auditora ocenia Jego umiejętności auditowania, zgodnie z formularzem wzorem /05 Zaświadczenie ocena merytorycznego prowadzenia auditu wewnętrznego i postawy Auditora dokonana przez Pełnomocnika Systemu Zarządzania. Formularz ten stanowi załącznik do niniejszego Programu Certyfikacji. Maksymalna ilość punktów, którą może uzyskać kandydat na audytora wewnętrznego wynosi 40 pkt.

4 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 4/ 7 Warunkiem przyznania certyfikatu kompetencji jest uzyskanie przez kandydata łącznie co najmniej 25 punktów oraz uzyskanie w każdym z ocenianych obszarów nie mniej niż 3 punkty. 4.1 Nadzór GIG-JC nad posiadaczem certyfikatu. Jednostka Certyfikująca w Głównym Instytucie Górnictwa w Katowicach sprawuje nadzór nad osobami certyfikowanymi - posiadaczami certyfikatów wydanych przez GIG-JC. Nadzór sprawowany jest przez cały okres ważności certyfikatu, do momentu wygaśnięcia terminu jego ważności. Celem nadzoru jest zapewnienie, że osoba certyfikowana utrzymuje kompetencje wymagane Programem Certyfikacji. Podstawowe elementy nadzoru obejmują: - zgłaszanie do GIG-JC przez osobę certyfikowaną przerw w zatrudnieniu, których okres jest dłuższy od dopuszczalnego podanego w Programie Certyfikacji; - przyjmowanie w GIG-JC skarg i informacji od zainteresowanych stron odnoszących się do osób certyfikowanych. Każda ewentualna skarga i informacja obciążająca osobę certyfikowaną zostaje jej przedstawiona, aby mogła się do niej ustosunkować. - określone w Programie Certyfikacji wymagania wobec osoby certyfikowanej w zakresie doskonalenia i utrzymywania doświadczenia praktycznego, w okresie ważności certyfikatu; - określenie przez GIG-JC postępowania wobec osoby certyfikowanej w przypadkach zmiany wymagań prawnych i normowych wykorzystywanych przy wydawaniu certyfikatów. W przypadku stwierdzenia, w okresie ważności certyfikatu, że dana osoba nie spełnia wymagań kompetencji osób określonych certyfikatem, Jednostka Certyfikująca ma prawo zawiesić, cofnąć lub zmienić zakres wydanego certyfikatu kompetencji osób. Procedurę zawieszania, cofania i zmiany zakresu certyfikatów przedstawiono poniżej. 5. Zawieszanie, cofanie i zmiana zakresu certyfikatów kompetencji osób Kierownik GIG-JC może podjąć decyzję o zawieszeniu, cofnięciu lub ograniczeniu zakresu certyfikatu kompetencji osób. Podjęcie jednej z powyższych decyzji poprzedzone może być opinią Komitetu Programowego i uzależnione jest to w każdym przypadku od rodzaju i stopnia nie spełniania wymagań warunkujących wydanie danego certyfikatu. Jednostka Certyfikująca zawiesi ważność certyfikatu w przypadku: a) niewywiązania się osób certyfikowanych ze zobowiązań wynikających z Umowy zawartej z GIG-JC, b) stwierdzenia przekroczenia praw i obowiązków określonych w Umowie zawartej z GIG-JC, jeżeli przekroczenie nie nosiło znamion złej woli, c) stwierdzenia, że osoba certyfikowana nie dostosowała się w określonym terminie do ustaleń wynikających ze zmiany wymagań. Zawieszenie ważności certyfikatu kompetencji może trwać do 12 miesięcy, w tym czasie osoba certyfikowana nie może powoływać się na certyfikat. Jednostka Certyfikująca ograniczy zakres certyfikatu w przypadku: a) nie spełnienia przez osobę certyfikowaną wymagań jednostki związanych ze zmianą wymagań certyfikacyjnych w okresie obowiązywania certyfikatu, dotyczących niektórych elementów zakresu udzielonej certyfikacji (np. zmian wymagań dotyczących auditowania określonych systemów zarządzania)

5 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 5/ 7 Jednostka Certyfikująca rozszerzy zakres certyfikacji w przypadku: a) złożenia przez osobę certyfikowaną wniosku o rozszerzenie zakresu certyfikatu (np. rozszerzenie zakresu auditowania o dodatkowy system zarządzania) po spełnieniu przez osobę certyfikowaną wymagań określonych w odpowiednim programie certyfikacji. Jednostka Certyfikująca cofnie ważność certyfikatu w przypadku: a) błędów formalnych powstałych w trakcie procesu certyfikacji ( (np. niewłaściwy zapis w certyfikacie), b) na wniosek posiadacza certyfikatu, z powodów formalnych (np. z powodu zmiany adresu), W przypadku kiedy certyfikat zostanie cofnięty wskutek błędów formalnych popełnionych przez Jednostkę w trakcie procesu certyfikacji, lub na wniosek osoby certyfikowanej, jednostka w miejsce cofniętego certyfikatu o numerze /./rok wydaje certyfikat zastępujący o numerze spójnym z certyfikatem cofniętym tj. /./rok/1. c) nadużycia przez osobę certyfikowaną uprawnień wynikających z posiadanego certyfikatu, d) niespełnienia w ustalonym terminie warunków postawionych przy zawieszeniu ważności certyfikatu, chyba że osoba certyfikowana uzgodniła z GIG-JC zmianę terminu. Cofnięcie certyfikatu powoduje wykreślenie osoby certyfikowanej z wykazu certyfikowanych osób oraz podanie tego faktu do publicznej wiadomości. 6. Dokumenty przywołane w programie Procedura PC/O-01 Procedura certyfikacji kompetencji osób. 7. Załączniki -/01 Kryteria stanowiące podstawę certyfikacji kompetencji Auditorów Wewnętrznych (Aw): Systemu Zarządzania Jakością (SZJ), Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ), Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP), Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ).

6 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 6/ 7 -/02 Opis wymagań dotyczących kwalifikacji Auditorów Wewnętrznych. -/03a Ramowy Program Szkolenia Aw SZJ Auditor Wewnętrzny (Aw) Systemu Zarządzania Jakością (SZJ). -/03b Ramowy Program Szkolenia Aw SZŚ Auditor Wewnętrzny (Aw) Systemu Zarządzania Środowiskowego (SZŚ). -/03c Ramowy Program Szkolenia Aw SZBHP Auditor Wewnętrzny (Aw) Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy (SZBHP). -/03d Ramowy Program Szkolenia Aw ZSZ Auditor Wewnętrzny (Aw) Zintegrowanego Systemu Zarządzania (ZSZ). -/04 Wymagania dla egzaminatorów przeprowadzających egzaminy Auditorów Wewnętrznych. -/05 Zaświadczenie ocena merytorycznego prowadzenia auditu wewnętrznego i postawy Auditora dokonana przez Pełnomocnika Systemu Zarządzania. SPORZĄDZIŁ SPRAWDZIŁ ZATWIERDZIŁ Nazwisko i imię: mgr inż. Bronisława Zegarlińska Podpis : Nazwisko i imię: mgr inż. Krzysztof Kubica Podpis : Nazwisko i imię: dr inż. Dariusz Stefaniak Podpis : Data : Data : Data : Lp. Data Przedmiot zmiany Karta zmian Wycofano strona / wiersz Dodano strona / wiersz Imię i nazwisko zatwierdzającego podpis

7 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 7/ 7

8 Nr edycji: 4 Data edycji: r. Egzemplarz. aktualizowany numer Strona / Stron 8/ 7

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH

- Informator - CERTYFIKACJA AUDITORÓW WEWNĘTRZNYCH G Ł ÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄ CA 40-166 KATOWICE, Plac Gwarków 1 Skr. poczt. 3672 Telefon : 032 259-23-51 Fax : 032 259-22-09 http://www.gig.katowice.pl lub http://www.gigcert.com -

Bardziej szczegółowo

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16.

Instytut Spawalnictwa w Gliwicach Ośrodek Certyfikacji. Opis procesu certyfikacji systemu zarządzania jakością. Wydanie 16. Spis treści 1 Wstęp 1.1 Zastosowanie informatora 1.2 Publikacje 2 Podstawa prawna działalności Ośrodka Certyfikacji 3 Proces certyfikacji 3.1 Kryteria certyfikacji 3.2 Ogólna procedura procesu certyfikacji

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WG WYMAGAŃ NORMY PN-EN ISO 9001:2009 Data edycji: 06.2014 r. Egzemplarz, aktualizowany numer Strona / Stron 1 / 19 1. Cel i zakres programu Celem tego dokumentu jest określenie zasad certyfikacji systemów zarządzania jakością wg wymagań normy

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji.

INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) Zasady certyfikacji i nadzoru nad systemami zarządzania organizacji. INFORMATOR CC-IN1 (strona: 1/12) WYDANIE: 14-1 DATA WYDANIA: 2014-03-3 1 WSTĘP POLSKIE CENTRUM CERTYFIKACJI PCC - CERT Sp. z o.o. (dalej PCC) jest jednostką certyfikującą, świadczącą usługi w zakresie

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060)

PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) PROGRAM CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA (Q060) SPIS TREŚCI Rozdział Tytuł Strona 0. Przedmowa 3 1. Cel i zakres stosowania 3 Cel Zakres stosowania 2. Terminologia 4 3. Certyfikacja na zgodność z normami

Bardziej szczegółowo

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o.

Program certyfikacji Zakładowej Kontroli Produkcji system oceny właściwości uŝytkowych 2+ DEKRA Certification Sp. z o.o. Plac Solny 20 Wrocław 50-063 Tel: 71/7804777; Fax: 71/7804779 Adres e-mail: poczta@dekra-certification.pl www.dekra-certification.com.pl Spis treści: PRZEDMOWA... 2 1. INFORMACJE OGÓLNE... 2 1.1. PODSTAWY

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM

PROGRAM CERTYFIKACJI PR-PCW-01 CERTYFIKACJA WYROBÓW W TRYBIE DOBROWOLNYM strona/stron: 1/9 1. CEL Celem programu jest zapewnienie prowadzenia rzetelnej i bezstronnej oceny zgodności należycie zidentyfikowanego wyrobu z wymaganiami wskazanej przez klienta normy / dokumentu normatywnego.

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK CERTYFIKUJĄCYCH W ZAKRESIE ROLNICTWA EKOLOGICZNEGO Wydanie 7 Warszawa, 24.07.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie...3 2 Definicje...3 3 Wymagania

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI

I N F O R M A C J A ZASADY CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI INSTYTUT MECHANIZACJI BUDOWNICTWA I GÓRNICTWA SKALNEGO OŚRODEK CERTYFIKACJI DZIAŁ CERTYFIKACJI SYSTEMÓW ZARZĄDZANIA 02-673 WARSZAWA, ul. Racjonalizacji 6/8 JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA AKREDYTOWANA PRZEZ POLSKIE

Bardziej szczegółowo

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym

Informator dla dostawców o trybie certyfikacji wyrobów do stosowania w transporcie szynowym Instytut Kolejnictwa Ośrodek Jakości i Certyfikacji 04-275 Warszawa ul. Chłopickiego 50 INSTYTUT KOLEJNICTWA tel.: (+4822) 473-1392 tel/fax.: (+4822) 612-3132 e-mail: qcert@ikolej.pl Informator dla dostawców

Bardziej szczegółowo

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI

PROGRAM CERTYFIKACJI WYROBÓW WEDŁUG 5 SYSTEMU CERTYFIKACJI Nr edycji: 4 Data edycji: 02.2012 r. Egzemplarz wzorcowy Strona / Stron 1 / 11 1. INFORMACJE OGÓLNE Główny Instytut Górnictwa w Katowicach, w ramach którego powstała i działa Jednostka Certyfikująca (GIG

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 14000

Przewodnik ISO 14000 Przewodnik ISO 14000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania środowiskowego wg norm ISO serii 14000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007

Zarządzenie Nr 32 /2007 Burmistrza Miasta Czeladź. z dnia 15 marzec 2007 Zarządzenie Nr 32 /2007 z dnia 15 marzec 2007 w sprawie : wprowadzenia procedury auditów wewnętrznych w Urzędzie Miasta Czeladź Na podstawie art. 31 oraz art. 33 ust.1, 3 i 5 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Uniwersytet Śląski zaprasza wszystkich zainteresowanych do składania ofert (wg załączonego wzoru) na usługi szkoleniowe. Poniżej Zamawiający przedstawia pełen opis przedmiotu zamówienia. Kryterium wyboru

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) Zamawiający: INSTYTUT METEOROLOGII I GOSPODARKI WODNEJ PAŃSTWOWY INSTYTUT BADAWCZY ul. Podleśna 61 01-673 Warszawa Adres do korespondencji: ul. Podleśna

Bardziej szczegółowo

Zmiany wymagań normy ISO 14001

Zmiany wymagań normy ISO 14001 Zmiany wymagań normy ISO 14001 Międzynarodowa Organizacja Normalizacyjna (ISO) opublikowała 15 listopada br. zweryfikowane i poprawione wersje norm ISO 14001 i ISO 14004. Od tego dnia są one wersjami obowiązującymi.

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO

Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Stowarzyszenie Inżynierów i Techników Pożarnictwa SITP PCU-07 PROGRAM CERTYFIKACJI PODMIOTÓW ŚWIADCZĄCYCH USŁUGI W ZAKRESIE OŚWIETLENIA AWARYJNEGO Zaakceptowany przez Specjalistyczny Komitet Techniczny

Bardziej szczegółowo

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI

PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI PRZEMYSŁOWY INSTYTUT MOTORYZACJI JEDNOSTKA CERTYFIKUJĄCA WYROBY OŚRODEK JAKOŚCI 03-301 Warszawa, ul. Jagiellońska 55 tel. 22 7777-061 do 068 e-mail: nj@pimot.eu PROGRAM OBOWIĄZKOWEJ CERTYFIKACJI BIOKOMPONENTÓW

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp.

UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. UMOWA Nr.. Przeprowadzenie w PSE S.A. procesu odnowienia certyfikacji systemów zarządzania: środowiskowego, bezpieczeństwem informacji oraz bhp. zawarta w dniu... w Konstancinie-Jeziornie, pomiędzy: Polskie

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE

OPRACOWYWANIE I NADZOROWANIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Strona 1 z 19 SPIS TREŚCI: 1. Cel procedury...1 2. Zakres stosowania...2 3. Terminologia...2 4. Opis postępowania...3 4.1 Dokumentacja Systemu Zarządzania Jakością...3 4.1.1 Struktura

Bardziej szczegółowo

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI AKREDYTACJA JEDNOSTEK OCENIAJĄCYCH ZGODNOŚĆ DO CELÓW NOTYFIKACJI Wydanie 1 Warszawa, 26.09.2013 r. Spis treści 1 Wprowadzenie... 3 2 Definicje... 4 3 Wymagania akredytacyjne...

Bardziej szczegółowo

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE

STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE 1 STAROSTWA POWIATOWEGO W WIERUSZOWIE PN ISO 9001:2009 Edycja 2 IMIĘ I NAZWISKO POPIS OPRACOWAŁ: ZATWIERZIŁ: KRYSTYNA PUCHALSKA PEŁNOMOCNIK ANRZEJ SZYMANEK STAROSTA ATA WEJŚCIA W śycie Tabela zmian Numer

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO

KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO DAW 0940/1/1/2009 KSIĘGA PROCEDUR AUDYTU WEWNĘTRZNEGO Księga procedur audytu wewnętrznego w Samodzielnym Publicznym Szpitalu Klinicznym Nr 1 im. Prof. Stanisława Szyszko Śląskiego Uniwersytetu Medycznego

Bardziej szczegółowo

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE

URZĄD MIEJSKI W JAWORZNIE Księga Jakości Numer wydania 2 Numer egzemplarza Egzemplarz informacyjny Otrzymujący Opracował Imię i nazwisko, stanowisko służbowe Barbara Proksa Pełnomocnik ds.systemu Zarządzania Jakością Data 27.04.2006

Bardziej szczegółowo

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością

NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością Załącznik nr 1 do zarządzenia Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska Nr 19/2010 z dnia 22 lutego 2010 r. NS-01 Procedura auditów wewnętrznych systemu zarządzania jakością 1. Cel procedury Celem procedury

Bardziej szczegółowo

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora

ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora ISO 14001:2004, Rozporządzenie EMAS kroki w kierunku zmian wzorców produkcji i usług ewolucja strategii ochrony środowiska Lucyna Kandora Politechnika Śląska w Gliwicach; Wydział Organizacji i Zarządzania

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo