SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ"

Transkrypt

1 64/21 ARCHIWUM ODLEWNICTWA Rok 2006, Rocznik 6, Nr 21(2/2) ARCHIVES OF FOUNDARY Year 2006, Volume 6, Nº 21 (2/2) PAN Katowice PL ISSN SZKOLENIA W SYSTEMIE ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ A. PIECZONKA 1 Politechnika Krakowska Centrum Szkolenia i Organizacji Systemów Jakości, al. Jana Pawła II 37, Kraków STRESZCZENIE W artykule przedstawiono funkcję jaką pełnią szkolenia w systemie zarządzania jakością. Opisano wymagania norm w zakresie szkoleń, wytyczne dotyczące projektowania systemu i strategii szkoleń, a także przykładowe rozwiązania związane z prowadzonymi szkoleniami w procesie wdrażaniem systemu jakości w organizacji. Key words: training, quality management, continual improvement, training methods, competence of the personnel. 1. WYMAGANIA NORMY W ZAKRESIE SZKOLEŃ Wymagania normy PN-EN ISO 9001:2001 kładą duży nacisk na znaczenie i potrzebę odpowiedniego szkolenia. Przyjęto w nich, że klienci będą respektować i cenić zaangażowanie organizacji dotyczące jej zasobów ludzkich oraz zdolności do przedstawienia strategii stosowanej w celu doskonalenia kompetencji personelu. Zaleca się przeszkolenie personelu wszystkich szczebli, aby móc wypełnić zobowiązania organizacji do dostarczenia wyrobów o wymaganej jakości. W punkcie Kompetencje, świadomość i szkolenia ww. normy wyraźnie wskazano, że: Organizacja powinna: a) określić niezbędne kompetencje personelu wykonującego czynności mające wpływ na jakość wyrobu, b) zapewnić szkolenie lub podjąć inne działania w celu zaspokojenia tych potrzeb, 1 mgr,

2 c) ocenić skuteczność podjętych działań, d) zapewnić, aby personel organizacji był świadomy istoty i ważności swoich działań i tego, jak przyczynia się do osiągania celów dotyczących jakości, e) utrzymywać odpowiednie zapisy dotyczące wykształcenia, szkolenia, umiejętności i doświadczenia. Natomiast w punkcie 6.2. pt. Zasoby ludzkie zawarto stwierdzenie: Personel wykonujący pracę wpływającą na jakość wyrobu powinien być kompetentny. Tak więc w rozumieniu tej normy powinien posiadać odpowiednie wykształcenie i doświadczenie, uczestniczyć w szkoleniach oraz podnosić swoje umiejętności. Kaoru Ishikawa, wielki autorytet w problematyce jakościowej, stwierdził kiedyś, że sterowanie jakością zaczyna się od szkolenia i kończy szkoleniem". Integralną częścią wdrożenia systemu zarządzania jakością jest zatem podniesienie świadomości projakościowej wśród pracowników. Jednym z najbardziej skutecznych sposobów osiągnięcia tego celu są szkolenia i treningi. Prace w zakresie wprowadzania systemu zarządzania jakością w firmie należy rozpocząć od prawidłowego zdefiniowania strategii i uzyskania porozumienia w tej kwestii z zatrudnionymi pracownikami. Chodzi o stworzenie w firmie sprzyjającego klimatu wśród pracowników i kierownictwa dla procesu wdrażania systemu jakości oraz wypracowanie wśród nich świadomości i przekonania, że są oni współautorami systemu i z nim się identyfikują. 2. ANALIZA POTRZEB SZKOLENIOWYCH I PLANOWANIE SZKOLEŃ Zarządzanie szkoleniami może się kojarzyć z polityką inicjowaną i stosowaną przez dział personalny, tzn. menedżer czy specjalista ds. szkoleń, mówią nam co, dla kogo, jak i kiedy. Tymczasem kierowanie kompetencjami, a więc między innymi zapewnianie odpowiednich szkoleń, dla odpowiednich osób i we właściwym czasie, powinno spoczywać w rękach tych, którzy najlepiej znają pracowników i profil ich zadań. Tak więc odpowiedzialność jakościowa za szkolenia - organizacyjnie zarządzane przez dział personalny - należy do najwyższego kierownictwa. Wiele firm posiada swoje własne zasady określające precyzyjnie role, jakie kierownictwo spełnia w procesie przygotowywania i realizowania planu szkoleniowego. Jednak samo posiadanie zbioru zasad nie wystarczy do aktywnego włączenia kierownictwa w proces szkoleniowy. Istotną rolą działu personalnego jest nie tylko egzekwowanie od menedżerów identyfikacji potrzeb szkoleniowych danego działu czy zespołu, ale przede wszystkim uświadomienie im roli, jaką odgrywają w poszczególnych etapach owego procesu. Można wyróżnić kilka faz przygotowania i realizacji planu szkoleń: analiza potrzeb szkoleniowych jednostki; identyfikacja najbardziej adekwatnych rozwiązań szkoleniowych; udział we wdrażaniu planu szkoleń; stwarzanie warunków do efektywnego wypełnienia procesu szkoleniowego; monitorowanie realizacji planu; 76

3 monitorowanie zastosowania w praktyce wiedzy i umiejętności zdobytej na szkoleniach. Identyfikacja potrzeb szkoleniowych w zakresie kompetencji jest związana w dużej mierze z generalną strategią firmy. To, jakie zadania i cele firma sobie i pracownikom wyznaczy, determinuje nam profil kompetencji, które będą potrzebne do realizacji tych celów. Wdrażanie planu szkoleniowego to nie tylko zlecanie szkoleń firmom zewnętrznym, lecz także aktywne podejście kierownictwa do przekazywania własnej wiedzy podwładnym, a więc realizowanie pojedynczych bądź cyklicznych szkoleń dla większych grup pracowników. 3. REALIZACJA SZKOLENIA - WYTYCZNE W normie PN ISO 10015:2004 podano wytyczne dotyczące projektowania, wdrażania, utrzymywania i doskonalenia strategii i systemów szkolenia, które mogą być pomocne organizacjom i ich personelowi podczas rozpatrywania zagadnień związanych ze szkoleniami; norma może być stosowana ilekroć potrzebne są wytyczne do zinterpretowania odwołania się do kształcenia i szkolenia w normach rodziny ISO 9000 dotyczących zarządzania jakością. Niniejszą normę mogą stosować prowadzący szkolenia przy rozpatrywaniu potrzeb szkoleniowych własnego personelu. Nie jest ona przeznaczona do stosowania przez świadczących usługi szkoleniowe innym organizacjom, nie jest również przeznaczona do stosowania w umowach, przepisach lub do certyfikacji. Na cele organizacji dotyczące ciągłego doskonalenia, w tym także działania personelu może wpływać wiele czynników wewnętrznych i zewnętrznych, m. in.: zmiany na rynku, nowe technologie, innowacje i wymagania klientów oraz innych zainteresowanych stron. Zmiany takie mogą wymagać od organizacji przeanalizowania potrzeb związanych z kompetencjami. Zaplanowany i systematyczny proces szkolenia może być pomocy organizacjom w realizacji celów dotyczących jakości. Podczas dokonywania wyboru szkolenia, zaleca się (wg wytycznych normy PN ISO 10015:2004), aby kierownictwo monitorowało niżej wymienione etapy: a) określenie potrzeb dotyczących szkolenia; b) projektowanie i planowanie szkolenia; c) zapewnienie warunków do realizacji szkolenia; d) ocena wyników szkolenia. Jak zilustrowano na rysunku 1, dane wyjściowe z jednego etapu będą stanowić dane wejściowe do następnego etapu. 77

4 1. Określ potrzeby w zakresie szkolenia 4. Oceń wyniki szkolenia MONITORUJ 2. Zaprojektuj i zaplanuj szkolenie 3. Zapewnij realizację szkolenia Rys. 1. Cykl szkolenia (źródło: PN ISO 10015:2004) Fig. 1. Training cycle Odpowiedzialność za podjęcie decyzji, czy i kiedy powinny mieć miejsce zewnętrzne lub wewnętrzne zakupy wyrobów i usług, ich finansowanie w odniesieniu do każdego z czterech etapów procesu szkolenia oraz jego monitorowania ponosi kierownictwo organizacji. W celu zapewnienia, że wymagane szkolenie będzie ukierunkowane na spełnienie potrzeb organizacji, zaleca się uwzględnienie następujących elementów (danych wejściowych): polityka jakości organizacji i polityka szkolenia, wymagania dotyczące zarządzania jakością, zarządzanie zasobami i projektowanie procesów. Program szkoleń powinien obejmować dwie, wzajemnie uzupełniające się poziomy, odnoszące się do: poziomu społecznego, który ma na celu zaangażowania pracowników firmy w prace nad systemem tak, by tworzony system był traktowany jako narzędzie potrzebne i użyteczne; poziomu proceduralnego, którego celem jest uzyskanie przez pracowników fachowej wiedzy dotyczącej systemów jakości tak, by etap formułowania elementów systemu (procedur, instrukcji) przebiegał bez zakłóceń. Są to szkolenia zarówno o charakterze informacyjnym, jak również treningi ćwiczące umiejętności stosowania narzędzi zarządzania jakością. 78

5 4. REALIZACJA SZKOLENIA ASPEKT PRAKTYCZNY Na bazie doświadczeń z wdrażania systemów zarządzania jakością można zaproponować organizacjom następujący cykl szkoleń, które wspomogą działania związane z wdrażanym systemem. Cykl ten wypełnia niemalże w całości zakres spełniania niezbędnych potrzeb stosownie do kompetencji pracowników biorących udział we wdrażaniu systemu jakości. Tabela 1. Szkolenia związane z wdrożeniem systemu zarządzania jakością (opracowanie własne) Table 1. Trainings connected with implementation of the quality management system Lp. Wyszczególnienie zadań do realizacji Ilość dni Szkoleni szkolniowych 1. Szkolenie podstawowe dla kadry 1 Kadra kierowniczej 2. Szkolenie podstawowe dla pracowników 1 Pracownicy 3. Wymagania normy ISO 9001: Zespół 4. Wymagania w zakresie dokumentowania systemu jakości 2 Zespół 5. Metodyka opracowywania procedur systemowych 4 Zespół 6. Szkolenie Pełnomocnika Jakości 2 Pełnomocnik 7. Rola auditu wewnętrznego w systemie jakości 1 Auditorzy i Pełnomocnik 8. Szkolenie auditorów wewnętrznych cz. 1 2 Auditorzy i Pełnomocnik 9. Szkolenie auditorów wewnętrznych cz. 2 2 Auditorzy i Pełnomocnik 10. Metodyka opracowania Księgi Jakości 2 Zespół 11. Zasady certyfikacji systemu jakości 1 Zespół Celem szkolenia dla najwyższej i średniej kadry zarządzającej jest przedstawienie technik wprowadzania zmian w przedsiębiorstwie, co w efekcie ma ułatwić komunikację oraz opracowanie strategii wprowadzania zmian. Dzięki tego typu szkoleniom, kierownictwo organizacji będzie w stanie lepiej rozpoznać obszary wymagające dodatkowego rozwoju oraz określić, które czynniki mają znaczący wpływ na jakość i produktywność. Ponadto będzie również w stanie zapewnić narzędzia i techniki zarządzania ludźmi niezbędne do poprawy jakości oraz wzmocnić zastosowanie narzędzi statystycznych służących do monitorowania i poprawy procesów. Szkolenie podstawowe, przeznaczone dla wszystkich pracowników organizacji ma na celu przede wszystkim przedstawienie ogólnej wiedzy na temat systemów zarządzania jakością, ich genezy i korzyści. 79

6 Celem szkolenia z zakresu wymagań normy ISO 9001:2000 jest zapoznanie pracowników z celami i zasadami funkcjonowania systemu zarządzania jakością w organizacji oraz podkreślenie ich roli i miejsca w projektowaniu, wdrażaniu i doskonaleniu systemu. Część szkolenia, prowadzona w formie warsztatowej, ma na celu przeprowadzenie wspólnie z uczestnikami analizy pod kątem stopnia dostosowania organizacji do wymagań normy. Szkolenie w zakresie dokumentowania systemu jakości wiąże się z bardziej szczegółowym podejściem do omawiania wymagań normy PN EN ISO 9001:2001, zwłaszcza dotyczących punktów gdzie nakazana jest udokumentowana procedura, a brak procedur lub instrukcji w znaczny sposób może wpłynąć na prawidłową realizację procesów i działań oraz osiąganie zaplanowanych wyników. Dla zespołów dokumentujących i wdrażających system istotna jest znajomość technik oraz umiejętność opisywania realizowanych procesów i zasad tworzenia dokumentów systemu w postaci procedur lub instrukcji. Szkolenie dla auditorów ma na celu zapoznanie wybranej grupy pracowników z wymogami normy PN-EN ISO 19011:2003. Auditor wewnętrzny powinien wykazać się znajomością i rozumieniem normy, na podstawie której przeprowadzane są audity systemów jakości, zaznajomić się z technikami ocen dotyczących badania, formułowania pytań oraz sporządzania raportów, opanowaniem umiejętności wymaganych do kierowania auditem, takich jak: planowanie, organizowanie, porozumiewanie się i kierowanie. Zaleca się, aby w ustalonym czasie po zakończeniu szkolenia kierownictwo organizacji zapewniło dokonanie oceny szkolenia. Danymi wejściowymi do oceny wyników szkolenia są specyfikacje potrzeb dotyczących szkolenia i planu szkolenia oraz zapisy z przeprowadzonego szkolenia. LITERATURA [1] PN-ISO 10015:2004. [2] PN-EN ISO 9001:2001. [3] Nowoczesne zarządzanie jakością pod red. Tabor A., Rączka M., wyd. PK-CJ, Kraków (2004). [4] [5] Problemy Jakości Nr 9 (2000). SUMMARY TRAININGS IN QUALITY MANAGEMENT SYSTEM The paper describe the function of trainings in quality management system. The reguirements of the International Standards related to trainings were specified. The paper describe also the guidance that can help an organization to design and plan the trainings and the practical examples connected with implement the quality management system. Recenzował: prof. Roman Wrona. 80

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2. Planowanie wdrażania systemu zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 2.1. Co to jest system zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy? Rozumienie systemu bywa różne. Na ogół przyjmuje się, że

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki w Warszawie GŁÓWNY INSTYTUT GÓRNICTWA

Bardziej szczegółowo

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000

Przewodnik ISO 9000. Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Przewodnik ISO 9000 Materiały informacyjne nt. wdrażania systemu zarządzania jakością wg norm ISO serii 9000 : 2000 Opracowano w ramach zamówienia Ministerstwa Gospodarki i Pracy Wydanie II uzupełnione,

Bardziej szczegółowo

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A.

METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. Mgr inŝ. Ryszard Malesa Pełnomocnik PKP S.A. ds. Zarządzania Jakością METODYKA WDRAśANIA SYSTEMU ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ W PKP S.A. SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Prace przygotowawcze 3. Realizacja wdraŝania systemu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością

Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu. Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy. Zarządzanie Jakością Uniwersytet Przyrodniczy we Wrocławiu Studia Podyplomowe Zarządzanie Bezpieczeństwem i Higieną Pracy Zarządzanie Jakością Materiały szkoleniowe opracowane na podstawie wydawnictwa CIOP pt. Nauka o pracy

Bardziej szczegółowo

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego PORADNIK wg ISO 9001 i uniknąć najczęstszych błędów Olgierd Głodkowski,

Bardziej szczegółowo

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM

LIBRARY OPTIMIZATION QUALITY ISO 9001:2008 QUALITY MANAGEMENT SYSTEM Jacek Marek Radwan * Biblioteka Wydziałowa Wydział Zarządzania i Komunikacji Społecznej Uniwersytet Jagielloński DOSKONALENIE USŁUG BIBLIOTECZNYCH W BIBLIOTECE WYDZIAŁOWEJ WZIKS UJ A ZNORMALIZOWANY SYSTEM

Bardziej szczegółowo

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE

SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Józef Frąś Zakład Zarządzania Jakością Uniwersytet Szczeciński Marek Siwkowski Doktorant Niestacjonarnych Studiów Doktoranckich WNEIZ US SYSTEMOWE PODEJŚCIE DO JAKOŚCI W PRZEDSIĘBIORSTWIE Wprowadzenie

Bardziej szczegółowo

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000

Normatywne systemy zarządzania jakością. Seria ISO 9000 MODUŁ III Systemy zarządzania jakością. Struktura norm ISO serii 9000. Wymagania normy ISO 9001. Orientacja procesowa. Audyt jako narzędzie diagnozy i doskonalenia. Certyfikacja i akredytacja 1 Normatywne

Bardziej szczegółowo

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań

1. Specyfika zarządzania w pomocy społecznej Zarządzanie jest procesem złożonym, który jednak można zdefiniować prosto jako określenie oczekiwań Nowe Zarządzanie (menadżerskie lub partycypacyjne) instytucjami pomocy społecznej. Systemy zarządzania jakością ISO w instytucjach pomocy społecznej case studies Jerzy Krzyszkowski Projekt 1.18 Tworzenie

Bardziej szczegółowo

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse:

WISSENSCHAFTLICHE HEFTE DER TECHNISCHEN UNIVERSITÄT IN LODZ. Copyright by Politechnika Łódzka 2013. Adresse de Redaction Schriftleitungsadresse: ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŁÓDZKIEJ SCIENTIFIC BULLETIN OF THE LODZ UNIVERSITY OF TECHNOLOGY BULLETIN SCIENTIFIQUE DE L UNIVERSITÉ POLYTECHNIQUE DE LODZ НАУЧНЫЕ ЗАПИСКИ ЛОДЗИНСКОГО ПОЛИТЕХНИЧЕСКОГО УНИВЕРСИТЕТА

Bardziej szczegółowo

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ...

PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... Spis treści PRZEDMOWA... 3 1. WPROWADZENIE DO ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ... 4 1.1. Rozwój zarządzania jakością w ujęciu historycznym... 4 1.2. Istota zarządzania jakością... 9 1.3. Twórcy zarządzania jakością...

Bardziej szczegółowo

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością

Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania jakością Zeszyty Naukowe nr 815 Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie 2010 Urszula Balon Katedra Zarządzania Jakością Joanna Dziadkowiec Katedra Zarządzania Jakością Klient wewnętrzny i zewnętrzny w systemie zarządzania

Bardziej szczegółowo

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ

NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ ZESZYTY NAUKOWE INSTYTUTU EKONOMII I ZARZĄDZANIA Dariusz Woźniak NIEKTÓRE ASPEKTY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Zarys treści: W artykule przeanalizowano niektóre aspekty związane z wdrażaniem i przestrzeganiem

Bardziej szczegółowo

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności

System Zarządzania Jakością charakterystyka i odpowiedzialności SYSTEM ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ Rodzaj dokumentu Księga Jakości System Zarządzania Jakością charakterystyka OPRACOWANIE DOKUMENTU ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Marlena Jatczak Imię i nazwisko Beata Michalewska Imię

Bardziej szczegółowo

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III

Dr med. Maciej Murkowski. Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Dr med. Maciej Murkowski Certyfikacja ISO oraz TQM Część III Podyplomowe Studia Menadżerskie Zarządzanie w podmiotach leczniczych w dobie przekształceń własnościowych Projekt współfinansowany przez Unię

Bardziej szczegółowo

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM

KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM KULTURA JAKOŚCI W KSZTAŁCENIU I SZKOLENIU ZAWODOWYM Nazwa Projektu: Learning Outcomes in Quality in Education and Training Numer Projektu: 2012-1-PL1-LEO05-27444 Program: Uczenie się przez całe życie Transfer

Bardziej szczegółowo

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005

AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Zeszyty Naukowe 79-93 Ewa WOLSKA 1 AUDYT ZGODNOŚCI Z NORMĄ ISO/IEC 27001: 2005 Streszczenie Niniejszy artykuł nie jest instrukcją Jak przeprowadzić audyt zgodności z normą ISO/IEC 27001, lecz próbą przybliżenia,

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864

ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 ZESZYTY NAUKOWE POLITECHNIKI ŚLĄSKIEJ 2011 Seria: ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE z. 59 Nr kol. 1864 Jerzy M. ŚCIERSKI Politechnika Śląska Wydział Organizacji i Zarządzania NOWELIZACJA NORMY ISO 9001 Streszczenie.

Bardziej szczegółowo

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich

Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Certyfikat Bezpieczeństwa Związku Powiatów Polskich Strona O NAS 3 AUDIT CERTYFIKUJĄCY 6 AUDIT WERYFIKACYJNY 10 ZARZĄDZANIE BEZPIECZEŃSTWEM INFORMAJI 11 POLITYKA BEZPIECZEŃSTWA INFORMACJI 12 INSTRUKCJA

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego)

Zarządzanie Jakoscią. dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska. (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) Zarządzanie Jakoscią dr inż. Olga Iwasińska-Kowalska (na podstawie materiałów dr inż. Jerzego Arendarskiego) SYSTEMY ZARZĄDZANIA JAKOŚCIĄ WEDŁUG NORM SERII ISO 9000 Normy serii ISO 9000 W ISO 9000 opisano

Bardziej szczegółowo

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011

ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 ZESZYTY NAUKOWE UNIWERSYTETU SZCZECIŃSKIEGO NR 686 FINANSE, RYNKI FINANSOWE, UBEZPIECZENIA NR 47 2011 KATARZYNA KORZYŃSKA Politechnika Rzeszowska ZARZĄDZANIE RELACJAMI Z KLIENTEM W ORGANIZACJACH POSIADAJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy

Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Rozprawy Naukowe Nr 206 BIBLIOTEKA NAUK O ZARZĄDZANIU Joanna Ejdys Model doskonalenia znormalizowanych systemów zarządzania oparty na wiedzy Oficyna Wydawnicza Politechniki Białostockiej Białystok 2011

Bardziej szczegółowo

ISO 9001:2000 Wymagania

ISO 9001:2000 Wymagania ISO 9001:2000 Wymagania Systemy zarządzania jakością System ISO 9001 QS 9000 VDA 6.1 ISO/TS 16949 AS 9000 TL 9000 AQAP ISO 13485 HACCP ISO 22000 Charakterystyka Powszechnie uznawany za podstawę do budowania

Bardziej szczegółowo

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji

ISO 27001. Biała Księga. Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji Biała Księga Systemy Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji ISO 27001 TECHNOLOGIA INFORMACYJNA TECHNIKI BEZPIECZEŃSTWA BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI SYSTEMY ZARZĄDZANIA - WYMAGANIA SZANOWNI PAŃSTWO! Firma

Bardziej szczegółowo

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r.

SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY. WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SP SZOZ Szpital Miejski im. Jana Pawła II KSIĘGA JAKOŚCI EGZEMPLARZ NIE NADZOROWANY WYDANIE NR 5 z dnia 07.06.2010 r. zmiana: 3 z dnia 20.05.2013 r. SPIS TREŚCI KJ 0.1 Wydanie: 5 z dnia 20.05.2013 zmiana:

Bardziej szczegółowo

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST)

Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Jak wdrożyć system zarządzania jakością wg ISO 9001 w Twojej jednostce administracji publicznej? (dla kierowników JST) Bogdan Malinowski Partner Zarządzający, MALINOWSKI & PARTNERS - P&M GROUP W tekście

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Warszawa, dnia 18 grudnia 2012 r. Poz. 56 KOMUNIKAT Nr 6 MINISTRA FINANSÓW z dnia 6 grudnia 2012 r. w sprawie szczegółowych wytycznych dla sektora finansów publicznych w zakresie planowania i zarządzania

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA ISO 14001:2005

WYMAGANIA ISO 14001:2005 Auditor wewnętrzny Systemu Zarządzania Środowiskowego 26 27.11.2012 Szczecin WYMAGANIA ISO 14001:2005 1 DLACZEGO CHCEMY WPROWADZAĆ ISO 14001? 2 Dlaczego chcemy...? Gdyż pragniemy: Wdrożyć, utrzymywać i

Bardziej szczegółowo

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości

+ WZROST Więcej: informacji (bio)chemicznych i lepszej jakości Kierunki rozwoju chemii analitycznej Wprowadzenie do zagadnień jakości w laboratoriach badawczych ISO 9000, ISO 17025, GLP Małgorzata Jakubowska Katedra Chemii Analitycznej WIMiC AGH oznaczanie coraz niższych

Bardziej szczegółowo