MIDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU DOPINGU W SPORCIE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MIDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU DOPINGU W SPORCIE"

Transkrypt

1 MIDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU DOPINGU W SPORCIE Pary, 19 padziernika 2005

2 MIDZYNARODOWA KONWENCJA O ZWALCZANIU DOPINGU W SPORCIE Konferencja Generalna Organizacji Narodów Zjednoczonych ds. Owiaty, Nauki i Kultury, zwanej dalej UNESCO, na spotkaniu w Paryu od 3 do 21 padziernika 2005 r. na swojej 33. sesji; Majc na uwadze, e celem UNESCO jest wspieranie pokoju i bezpieczestwa poprzez popieranie midzynarodowej współpracy w dziedzinie edukacji, kultury i nauki; Nawizujc do istniejcych aktów prawa midzynarodowego dotyczcych praw człowieka; Majc na uwadze Rezolucj 58/5 przyjt przez Zgromadzenie Generalne Narodów Zjednoczonych w dniu 3 listopada 2003r. dotyczc sportu jako sposobu propagowania edukacji, zdrowia, rozwoju i pokoju, a szczególnie jej pkt. 7; Majc wiadomo faktu, i sport powinien odgrywa istotn rol w dziedzinie ochrony zdrowia, w edukacji moralnej i kulturalnej oraz w wychowaniu fizycznym, jak równie w propagowaniu midzynarodowej zgody i pokoju; Zauwaajc potrzeb stymulowania i koordynowania midzynarodowej współpracy w celu wyeliminowania dopingu ze sportu; Dajc wyraz zaniepokojeniu stosowaniem przez sportowców dopingu w sporcie oraz jego konsekwencjami dla zdrowia, zasady fair play, walki z oszustwem oraz przyszłoci sportu; Majc na uwadze fakt, i doping zagraa zasadom etycznym i wartociom wychowawczym ujtym w Midzynarodowej Karcie Wychowania Fizycznego i Sportu UNESCO oraz w Karcie Olimpijskiej; Przypominajc, e Konwencja Antydopingowa Rady Europy oraz jej Protokół Dodatkowy, przyjte w ramach Rady Europy stanowi narzdzia midzynarodowego prawa publicznego, które le u podstaw krajowych strategii antydopingowych oraz współpracy midzyrzdowej; Przywołujc Zalecenia na temat dopingu przyjte przez 2., 3. i 4. Midzynarodow Konferencj Ministrów i Wyszych Urzdników do Spraw Wychowania Fizycznego i Sportu, zorganizowan przez UNESCO w Moskwie (1988r.), w Punta del Este (1999r.) oraz w Atenach (2004r.), a take Rezolucj 32 C/9 przyjt przez Konferencj Generaln UNESCO na jej 32. sesji (2003r.); Majc na uwadze wiatowy Kodeks Antydopingowy przyjty przez wiatow Agencj Antydopingow podczas wiatowej Konferencji na temat Dopingu w Sporcie, która odbyła si w Kopenhadze dnia 5 marca 2003r. oraz Kopenhask Deklaracj o Walce z Dopingiem w Sporcie; Pamitajc take o wpływie, jaki najlepsi sportowcy wywieraj na młodzie;

3 Majc wiadomo cigłej potrzeby prowadzenia i propagowania bada naukowych majcych na celu doskonalenie metod wykrywania dopingu oraz lepsze zrozumienie czynników wpływajcych na jego stosowanie, aby zapewni najwysz efektywno strategii zapobiegawczych; Zdajc sobie take spraw ze znaczenia biecej edukacji sportowców, personelu pomocniczego sportowców oraz ogółu społeczestwa w zakresie zwalczania dopingu; Pamitajc o potrzebie budowania potencjału Pastw-Stron w zakresie wdraania programów antydopingowych; Majc wiadomo faktu, i władze publiczne oraz organizacje sportowe s współodpowiedzialne za realizacj zada z zakresu zapobiegania i walki z dopingiem w sporcie, w szczególnoci za zapewnianie właciwego, opartego na zasadzie fair play prowadzenia zawodów sportowych oraz za ochron zdrowia ich uczestników; Uznajc, i wspomniane władze i organizacje musz ze sob współpracowa w celu realizacji powyszych celów z zapewnieniem najwyszego poziomu niezalenoci i przejrzystoci na wszystkich stosownych szczeblach; Dc do podjcia dalszych działa w ramach cilejszej współpracy w celu wyeliminowania dopingu ze sportu; Uznajc, i wyeliminowanie stosowania dopingu w sporcie zaley czciowo od postpujcej harmonizacji norm i praktyk antydopingowych w sporcie oraz współpracy zarówno na szczeblu krajowym, jak i ogólnowiatowym; Przyjmuje niniejsz Konwencj w dniu 19 padziernika 2005 r. Cz I: Zakres Artykuł 1 Cel Konwencji Celem niniejszej Konwencji w ramach strategii oraz programu działa UNESCO w obszarze wychowania fizycznego i sportu jest promowanie zapobiegania oraz walki z dopingiem w sporcie z myl o jego wyeliminowaniu. Artykuł 2 Definicje Ponisze definicje naley rozumie w kontekcie wiatowego Kodeksu Antydopingowego, jednake w przypadku sprzecznoci charakter rozstrzygajcy maj postanowienia Konwencji. Do celów niniejszej Konwencji: 1. Akredytowane laboratoria kontroli antydopingowej oznaczaj laboratoria akredytowane przez wiatow Agencj Antydopingow. 2. Organizacja Antydopingowa oznacza podmiot odpowiedzialny za przyjcie przepisów okrelajcych zasady inicjowania, wdraania lub egzekwowania dowolnej czci procesu kontroli antydopingowej. Obejmuje to, na przykład, Midzynarodowy Komitet

4 Olimpijski, Midzynarodowy Komitet Paraolimpijski, innych organizatorów wanych zawodów, którzy przeprowadzaj podczas nich badania, wiatow Agencj Antydopingow, federacje midzynarodowe oraz krajowe organizacje antydopingowe. 3. Naruszenie przepisów antydopingowych w sporcie oznacza jedno lub wicej z poniszych zdarze: a. Obecno substancji zabronionej lub jej metabolitów albo markerów w próbce fizjologicznej sportowca; b. Uycie lub próba uycia substancji zabronionej lub metody zabronionej; c. Niewyraenie zgody lub bez wanego uzasadnienia niezgłoszenie si na pobranie próbki po powiadomieniu zgodnie z obowizujcymi przepisami antydopingowymi lub w inny sposób unikanie pobrania próbki; d. Naruszenie odpowiednich wymogów okrelajcych dostpno sportowca do kontroli poza zawodami, w tym nieprzedstawienie wymaganych informacji na temat miejsca pobytu oraz niepoddanie si badaniom ogłoszonym w oparciu o rozsdne zasady; e. Manipulowanie lub próba manipulowania jakkolwiek czci kontroli antydopingowej; f. Posiadanie substancji lub metod zabronionych; g. Handel dowoln substancj zabronion lub metod zabronion; h. Podanie lub próba podania sportowcowi substancji zabronionej lub metody zabronionej lub pomaganie, zachcanie, ułatwianie, podeganie, ukrywanie lub kady inny rodzaj współdziałania wicy si z naruszeniem przepisów antydopingowych lub prób ich naruszenia. 4. Sportowiec do celów kontroli antydopingowej oznacza dowoln osob, która uczestniczy w sporcie na szczeblu midzynarodowym lub krajowym, zgodnie z definicj kadej krajowej organizacji antydopingowej, uznan przez Pastwa-Strony oraz dowoln inn osob, uczestniczc w sporcie lub w zawodach na niszym szczeblu, któr Pastwa- Strony uznaj za sportowca. Do celów programów edukacyjnych lub szkoleniowych sportowiec oznacza dowoln osob, która uczestniczy w sporcie podlegajcym organizacji sportowej. 5. Personel pomocniczy sportowców oznacza trenerów, szkoleniowców, menederów, agentów, pracowników zespołu, oficjeli lub personel medyczny albo paramedyczny współpracujcy lub leczcy sportowców uczestniczcych bd przygotowujcych si do zawodów sportowych. 6. Kodeks oznacza wiatowy Kodeks Antydopingowy przyjty przez wiatow Agencj Antydopingow w dniu 5 marca 2003r. w Kopenhadze, stanowicy Dodatek nr 1 do niniejszej Konwencji. 7. Konkurs oznacza jeden wycig, mecz, gr lub jedne zawody lekkoatletyczne. 8. Kontrola antydopingowa oznacza proces obejmujcy planowanie rozkładu bada, pobieranie i postpowanie z próbkami, analiz laboratoryjn, zarzdzanie wynikami, przesłuchania i odwołania. 9. Doping w sporcie oznacza wystpienie naruszenia przepisów antydopingowych.

5 10. Naleycie upowanione zespoły kontroli antydopingowej oznaczaj zespoły kontroli antydopingowej działajce z upowanienia midzynarodowych lub krajowych organizacji antydopingowych. 11. Badanie Podczas zawodów, w celu rozrónienia midzy badaniami podczas zawodów a badaniami przeprowadzanymi poza zawodami oznacza badanie, w którym sportowiec zostaje wybrany do kontroli w zwizku z konkretnym konkursem, o ile przepisy Federacji Midzynarodowej lub innej stosownej organizacji antydopingowej nie stanowi inaczej. 12. Midzynarodowy Standard dla Laboratoriów oznacza standard, stanowicy Dodatek nr 2 do niniejszej Konwencji. 13. Midzynarodowy Standard Bada oznacza standard, stanowicy Dodatek nr 3 do niniejszej Konwencji. 14. Bez zapowiedzi oznacza kontrol antydopingow odbywajc si bez uprzedniego zawiadomienia sportowca, podczas której sportowiec znajduje si pod stałym nadzorem od momentu powiadomienia a do pobrania próbki. 15. Ruch Olimpijski oznacza wszystkich, którzy wyraaj zgod na postpowanie zgodnie z Kart Olimpijsk, i którzy uznaj władz i autorytet Midzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, a mianowicie: Midzynarodowe Federacje dyscyplin włczonych do programu Igrzysk Olimpijskich, Krajowe Komitety Olimpijskie, Komitety Organizacyjne Igrzysk Olimpijskich, sportowców, sdziów, zwizki i kluby, jak równie wszystkie organizacje i instytucje uznawane przez Midzynarodowy Komitet Olimpijski. 16. Kontrola antydopingowa poza zawodami oznacza dowoln kontrol antydopingow, która nie jest przeprowadzana podczas zawodów. 17. Lista Zabronionych Substancji i Metod oznacza list przedstawion w Załczniku nr 1 do niniejszej Konwencji, okrelajc substancje zabronione i metody zabronione. 18. Metoda zabroniona oznacza dowoln metod, opisan jako zabroniona na Licie Zabronionych Substancji i Metod przedstawionej w Załczniku nr 1 do niniejszej Konwencji. 19. Substancja zabroniona oznacza dowoln substancj, opisan jako zabroniona na Licie Zabronionych Substancji i Metod przedstawionej w Załczniku nr 1 do niniejszej Konwencji. 20. Organizacja sportowa oznacza dowoln organizacj, która pełni funkcj organu orzekajcego w odniesieniu do zawodów sportowych dla jednej lub kilku dyscyplin. 21. Standardy Przyznawania Wyłcze dla Celów Terapeutycznych (ang. Therapeutic Use Exemptions) oznaczaj standardy przedstawione w Załczniku nr 2 do niniejszej Konwencji. 22. Badanie oznacza t cz procesu kontroli antydopingowej, która obejmuje planowanie rozkładu bada, pobieranie próbek, postpowanie z próbkami oraz ich transport do laboratorium.

6 23. Wyłczenie dla celów terapeutycznych oznacza wyłczenie przyznane zgodnie ze Standardami Przyznawania Wyłcze dla Celów Terapeutycznych. 24. Uywanie oznacza stosowanie, spoywanie, wstrzykiwanie lub przyjmowanie w jakikolwiek sposób dowolnej substancji zabronionej lub metody zabronionej. 25. wiatowa Agencja Antydopingowa (WADA) oznacza fundacj o tej nazwie, utworzon zgodnie z prawem Szwajcarii w dniu 10 listopada 1999r. Artykuł 3 Sposoby realizacji celu Konwencji Aby zrealizowa cel Konwencji, Pastwa-Strony zobowizuj si do: a. podejmowania na szczeblu krajowym i midzynarodowym stosownych działa, zgodnych z zasadami Kodeksu; b. popierania wszelkich form współpracy midzynarodowej w celu ochrony sportowców, propagowania etyki w sporcie oraz udostpniania wyników bada naukowych; c. rozwijania midzynarodowej współpracy pomidzy Pastwami-Stronami a wiodcymi organizacjami w zakresie zwalczania dopingu w sporcie, w tym w szczególnoci z WADA. Artykuł 4 Stosunek Konwencji do Kodeksu 1. W celu skoordynowania walki z dopingiem w sporcie na szczeblu krajowym i midzynarodowym Pastwa-Strony zobowizuj si do przestrzegania zasad Kodeksu jako podstawy działa przewidzianych w Artykule 5 niniejszej Konwencji. aden z zapisów Konwencji nie uniemoliwia Pastwom-Stronom podjcia dodatkowych działa, majcych charakter uzupełniajcy w stosunku do Kodeksu. 2. Kodeks oraz najbardziej aktualne wersje Dodatków nr 2 i 3 zostały zamieszczone do celów informacyjnych i nie stanowi integralnej czci niniejszej Konwencji. Dodatki jako takie nie nakładaj na Pastwa-Strony adnych wicych obowizków na mocy prawa midzynarodowego. 3. Załczniki stanowi integraln cz niniejszej Konwencji.

7 Artykuł 5 Działania słuce realizacji celów Konwencji W ramach wykonywania obowizków zawartych w niniejszej Konwencji kade Pastwo- Strona zobowizuje si do podjcia odpowiednich działa. Wspomniane działania mog obejmowa podejmowanie kroków ustawodawczych, regulacyjnych oraz wdraanie polityki lub praktyk administracyjnych. Artykuł 6 - Stosunek Konwencji do innych aktów prawa midzynarodowego Niniejsza Konwencja nie zmienia praw ani obowizków Pastw-Stron wynikajcych z innych, wczeniej zawartych umów, zgodnych z przedmiotem i celem Konwencji. Powysze nie wpływa na korzystanie przez pozostałe Pastwa-Strony z przysługujcych im praw ani na realizacj ich obowizków wynikajcych z niniejszej Konwencji. Cz II: Działania antydopingowe na szczeblu krajowym Artykuł 7 Koordynacja krajowa Pastwa-Strony zapewni stosowanie niniejszej Konwencji, w szczególnoci poprzez koordynacj krajow. W ramach realizacji obowizków wynikajcych z niniejszej Konwencji Pastwa-Strony mog korzysta z pomocy organizacji antydopingowych, jak równie władz i organizacji sportowych. Artykuł 8 Ograniczanie dostpnoci i stosowania w sporcie substancji zabronionych i metod zabronionych 1. Tam, gdzie bdzie to wskazane, Pastwa-Strony podejm działania na rzecz ograniczenia dostpnoci zabronionych substancji i metod w celu ograniczenia ich stosowania w sporcie przez sportowców, chyba e wspomniane stosowanie opiera si na wyłczeniu dla celów terapeutycznych. Obejmuje to działania słuce zwalczaniu nielegalnego handlu na rzecz sportowców i w tym celu działania zmierzajce do kontrolowania produkcji, przepływu, importu, dystrybucji oraz sprzeday. 2. Pastwa-Strony podejm działania (lub tam, gdzie bdzie to wskazane zachc do podjcia działa stosowne podmioty podlegajce ich kompetencjom) majce na celu zapobieganie i ograniczanie stosowania lub posiadania przez sportowców substancji albo metod zabronionych w sporcie, chyba e wspomniane stosowanie opiera si na wyłczeniu dla celów terapeutycznych. 3. adne z działa podjtych na mocy niniejszej Konwencji nie bdzie ograniczało dostpnoci substancji lub metod, które s zabronione bd kontrolowane w sporcie do celów legalnych. Artykuł 9 Działania wymierzone przeciwko personelowi pomocniczemu sportowców Pastwa-Strony podejm samodzielne działania lub zachc organizacje sportowe lub antydopingowe do przedsiwzicia kroków, włczajc sankcje i kary, wymierzonych w członków personelu pomocniczego sportowców, którzy dopuszczaj si naruszenia przepisów antydopingowych lub popełniaj inne wykroczenia zwizane z dopingiem w sporcie.

8 Artykuł 10 Suplementy ywieniowe Tam, gdzie jest to wskazane, Pastwa-Strony bd zachca producentów i dystrybutorów suplementów ywieniowych do wprowadzania najlepszych praktyk z zakresu sprzeday i dystrybucji, włczajc informacj na temat składu analitycznego suplementów ywieniowych oraz gwarancj ich jakoci. Tam, gdzie jest to wskazane, Pastwa-Strony: Artykuł 11 rodki finansowe a. w ramach swoich odpowiednich budetów zapewni fundusze na wspieranie krajowego programu bada obejmujcego wszystkie dyscypliny sportowe lub wespr organizacje sportowe i antydopingowe w finansowaniu kontroli antydopingowej poprzez bezporednie subwencje i dotacje lub poprzez uwzgldnianie kosztów wspomnianej kontroli podczas ustalania całociowych subwencji lub dotacji przyznawanych wspomnianym organizacjom; b. podejm kroki w celu wstrzymania zwizanego ze sportem wsparcia finansowego na rzecz poszczególnych sportowców lub członków personelu pomocniczego sportowców, którzy zostali zawieszeni z powodu naruszenia przepisów antydopingowych w okresie wspomnianego zawieszenia; c. wstrzymaj cało lub cz finansowego lub innego wsparcia zwizanego ze sportem na rzecz organizacji sportowej lub antydopingowej, która nie przestrzega Kodeksu lub odpowiednich przepisów antydopingowych, przyjtych na jego podstawie. Artykuł 12 Działania słuce usprawnieniu kontroli antydopingowej Tam, gdzie jest to wskazane, Pastwa-Strony bd: a. wspomaga i zachca organizacje sportowe oraz organizacje antydopingowe podlegajce ich kompetencjom do przeprowadzania kontroli antydopingowej w sposób zgodny z Kodeksem, włczajc badania bez zapowiedzi, poza zawodami oraz podczas zawodów; b. popiera i ułatwia prowadzenie negocjacji przez organizacje sportowe i organizacje antydopingowe w zakresie porozumie pozwalajcych na kontrolowanie ich członków przez naleycie upowanione zespoły kontroli antydopingowej z innych pastw; c. zobowizywa si do wspomagania organizacji sportowych i organizacji antydopingowych podlegajcych ich kompetencjom w uzyskiwaniu dostpu do akredytowanego laboratorium kontroli antydopingowej w celu przeprowadzenia analizy antydopingowej.

9 Cz III: Współpraca midzynarodowa Artykuł 13 Współpraca pomidzy organizacjami antydopingowymi a organizacjami sportowymi Pastwa-Strony bd popiera współprac pomidzy organizacjami antydopingowymi, władzami publicznymi i organizacjami sportowymi podlegajcymi ich kompetencjom a tymi, które podlegaj kompetencjom pozostałych Pastw-Stron w celu realizacji załoe niniejszej Konwencji na szczeblu midzynarodowym. Artykuł 14 Wspieranie misji WADA Pastwa-Strony zobowizuj si wspiera wan misj realizowan przez WADA w zakresie midzynarodowej walki z dopingiem. Artykuł 15 Równo finansowania WADA Pastwa-Strony popieraj zasad równego finansowania przez władze publiczne i Ruch Olimpijski zatwierdzonego rocznego budetu podstawowego WADA. Artykuł 16 Midzynarodowa współpraca w zakresie kontroli antydopingowej Uznajc, e walka z dopingiem w sporcie moe by skuteczna jedynie wówczas, gdy sportowcy bd mogli by poddawani badaniom przez zapowiedzi, a próbki bd na czas przewoone do laboratoriów do analizy, Pastwa-Strony tam, gdzie jest to wskazane oraz zgodne z procedurami i prawem krajowym bd: a. ułatwia realizacj zada WADA oraz organizacji antydopingowych działajcych zgodnie z Kodeksem, z zastrzeeniem przepisów odpowiednich pastw-gospodarzy, w zakresie przeprowadzania kontroli antydopingowej swoich sportowców podczas zawodów i poza nimi, czy to na własnym obszarze, czy te gdzie indziej; b. ułatwia naleycie upowanionym zespołom kontroli antydopingowej terminowe przekraczanie granic podczas wykonywania czynnoci z zakresu kontroli antydopingowej; c. współpracowa w zakresie usprawniania terminowej wysyłki lub przewoenia przez granice próbek w taki sposób, aby nie naruszy ich bezpieczestwa lub integralnoci; d. wspomaga midzynarodow koordynacj kontroli antydopingowej przeprowadzanej przez róne organizacje antydopingowe i współpracowa w tym celu z WADA; e. propagowa współprac pomidzy laboratoriami kontroli antydopingowej podlegajcymi ich kompetencjom a tymi, które podlegaj kompetencjom pozostałych Pastw-Stron. W szczególnoci, Pastwa-Strony dysponujce akredytowanymi laboratoriami kontroli antydopingowej powinny zachca laboratoria podlegajce ich kompetencjom do udzielania innym Pastwom-Stronom pomocy poprzez umoliwianie im nabywania dowiadcze, umiejtnoci i technik niezbdnych do utworzenia własnych laboratoriów, gdyby wyraziły tak ch;

10 f. stymulowa i wspiera ustalenia w zakresie wzajemnych bada midzy okrelonymi organizacjami antydopingowymi, zgodnie z Kodeksem; g. wzajemnie uznawa zgodne z Kodeksem procedury kontroli antydopingowej oraz metody zarzdzania wynikami bada (włczajc stosowne sankcje sportowe) dowolnej organizacji antydopingowej. Artykuł 17 Fundusz dobrowolny 1. Niniejszym ustanawia si Fundusz przeznaczony na wyeliminowanie dopingu ze sportu, zwany dalej Funduszem Dobrowolnym. Fundusz Dobrowolny składa si z funduszy powierniczych, tworzonych zgodnie z regulaminem finansowym UNESCO. Wszelkie wkłady wnoszone przez Pastwa-Strony lub innych uczestników maj charakter dobrowolny. 2. rodki Funduszu Dobrowolnego obejmuj: a. wkłady wnoszone przez Pastwa-Strony; b. wkłady, darowizny lub zapisy, które mog by dokonywane przez: i. inne Pastwa; ii. organizacje lub programy systemu Narodów Zjednoczonych, w szczególnoci Program Narodów Zjednoczonych ds. Rozwoju, jak równie inne organizacje midzynarodowe; lub iii. osoby i organy publiczne lub prywatne; c. odsetki od rodków Funduszu Dobrowolnego; d. rodki zebrane w drodze zbiórek oraz wpływy z imprez organizowanych na rzecz Funduszu Dobrowolnego; e. wszelkie inne rodki dozwolone przez regulamin Funduszu Dobrowolnego, opracowany przez Konferencj Stron. 3. Wkłady wnoszone przez Pastwa-Strony na rzecz Funduszu Dobrowolnego nie bd uznawane za zastpujce zobowizania Pastw-Stron do wpłaty przypadajcej na nie czci rocznego budetu WADA. Artykuł 18 Wykorzystanie i zarzdzanie Funduszem Dobrowolnym rodki zgromadzone w Funduszu Dobrowolnym bd przeznaczane przez Konferencj Stron na finansowanie zatwierdzonych przez ni działa, szczególnie na wspieranie Pastw-Stron w opracowywaniu i wdraaniu programów antydopingowych zgodnie z postanowieniami niniejszej Konwencji, z uwzgldnieniem celów WADA, przy czym mog one by wykorzystywane na pokrycie kosztów funkcjonowania niniejszej Konwencji. Wkłady na rzecz Funduszu Dobrowolnego nie mog by obwarowywane adnymi politycznymi, ekonomicznymi ani innymi warunkami. Cz IV: Edukacja i szkolenie Artykuł 19 Zasady ogólne dotyczce edukacji i szkole 1. W ramach dostpnych rodków Pastwa-Strony zobowizuj si wspiera, opracowywa i wdraa programy edukacyjne lub szkoleniowe dotyczce zwalczania dopingu. W

11 odniesieniu do społecznoci sportowej w pojciu ogólnym, wspomniane programy powinny mie na celu przekazywanie aktualnych i dokładnych informacji na temat: a. szkodliwoci dopingu dla etycznych wartoci sportu; b. zdrowotnych konsekwencji stosowania dopingu. 2. W odniesieniu do sportowców i personelu pomocniczego sportowców, w szczególnoci podczas szkolenia wstpnego, programy edukacyjne i szkoleniowe powinny oprócz powyszego celu mie za zadanie przekazywanie aktualnych i dokładnych informacji na temat: a. procedur kontroli antydopingowej; b. praw i obowizków sportowców w zakresie walki z dopingiem, włczajc informacje na temat Kodeksu oraz strategii antydopingowych stosownych organizacji sportowych i antydopingowych. Wspomniane informacje winny obejmowa konsekwencje naruszenia przepisów antydopingowych; c. listy zabronionych substancji i metod oraz wyłcze dla celów terapeutycznych; d. suplementów ywieniowych. Artykuł 20 Zawodowe kodeksy postpowania Pastwa-Strony bd zachca właciwe instytucje i stowarzyszenia zawodowe do opracowywania i wdraania odpowiednich kodeksów postpowania, dobrych praktyk i zasad etycznych zwizanych ze zwalczaniem dopingu w sporcie, które bd zgodne z Kodeksem. Artykuł 21 Zaangaowanie sportowców i personelu pomocniczego Pastwa-Strony bd propagowały i w miar moliwoci wspierały aktywny udział sportowców i personelu pomocniczego sportowców we wszystkich aspektach działa antydopingowych prowadzonych przez organizacje sportowe lub inne właciwe instytucje oraz zachcały organizacje sportowe podlegajce ich kompetencjom, aby postpowały podobnie. Artykuł 22 Organizacje sportowe a bieca edukacja i szkolenia z zakresu walki z dopingiem Pastwa-Strony bd zachcały organizacje sportowe i antydopingowe do wdraania programów biecej edukacji i szkole dla wszystkich sportowców oraz personelu pomocniczego sportowców w zakresie tematów okrelonych w Artykule 19 powyej. Artykuł 23 Współpraca w zakresie edukacji i szkole Pastwa-Strony bd współpracowały ze sob nawzajem oraz z odpowiednimi organizacjami w celu udostpniania (tam, gdzie bdzie to wskazane) informacji, wiedzy i dowiadcze na temat efektywnych programów antydopingowych.

12 Cz V: Badania naukowe Artykuł 24 Propagowanie naukowych bada antydopingowych W ramach dostpnych rodków Pastwa-Strony we współpracy z organizacjami sportowymi lub innymi właciwymi instytucjami zobowizuj si do popierania i promowania naukowych bada antydopingowych na temat: a. zapobiegania, metod wykrywania, aspektów behawioralnych i społecznych oraz konsekwencji zdrowotnych stosowania dopingu; b. sposobów i metod opracowywania programów szkoleniowych opartych na naukowych podstawach z zakresu fizjologii i psychologii, z poszanowaniem integralnoci osoby ludzkiej; c. stosowania wszelkich pojawiajcych si substancji lub metod, wynikajcych z postpu naukowego. Artykuł 25 Charakter naukowych bada antydopingowych Propagujc naukowe badania antydopingowe, okrelone w Artykule 24 powyej, Pastwa- Strony dopilnuj, aby wspomniane badania: a. były zgodne z uznawanymi na całym wiecie praktykami etycznymi; b. były prowadzone w sposób pozwalajcy unikn podawania sportowcom substancji zabronionych lub stosowania metod zabronionych; c. były podejmowane wyłcznie z zachowaniem odpowiednich rodków ostronoci, tak aby wyniki naukowych bada antydopingowych nie zostały wykorzystane w sposób niewłaciwy, lub aby nie zostały zastosowane do celów dopingu. Artykuł 26 Udostpnianie wyników naukowych bada antydopingowych Z zastrzeeniem przestrzegania obowizujcych przepisów krajowych i midzynarodowych Pastwa-Strony (tam, gdzie bdzie to wskazane) bd przekazywa wyniki dostpnych naukowych bada antydopingowych innym Pastwom-Stronom oraz WADA. Pastwa-Strony bd zachca: Artykuł 27 Badania z zakresu nauki o sporcie a. członków społecznoci naukowych i medycznych do prowadzenia bada z zakresu nauki o sporcie, zgodnie z zasadami Kodeksu; b. organizacje sportowe oraz personel pomocniczy sportowców podlegajcy ich kompetencjom do wdraania bada z zakresu nauki o sporcie, zgodnych z zasadami Kodeksu. Cz VI: Monitorowanie przestrzegania Konwencji Artykuł 28 Konferencja Stron 1. Niniejszym zostaje powołana Konferencja Stron. Konferencja Stron stanowi suwerenny organ niniejszej Konwencji.

13 2. Sesje zwyczajne Konferencji Stron bd si odbywa zasadniczo co dwa lata. Na podstawie własnej decyzji lub na wniosek co najmniej jednej trzeciej Pastw-Stron Konferencja moe si take zebra na sesji nadzwyczajnej. 3. Kademu z Pastw-Stron przysługuje na Konferencji Stron jeden głos. 4. Konferencja Stron uchwali swój własny Regulamin. Artykuł 29 Organizacja doradcza i obserwatorzy Konferencji Stron WADA zostanie zaproszona do udziału w Konferencji Stron w charakterze organizacji doradczej. Midzynarodowy Komitet Olimpijski, Midzynarodowy Komitet Paraolimpijski, Rada Europy oraz Midzyrzdowy Komitet Wychowania Fizycznego i Sportu (CIGEPS) zostan zaproszeni w charakterze obserwatorów. Konferencja Stron moe podj decyzj o zaproszeniu w charakterze obserwatorów innych odpowiednich organizacji. Artykuł 30 Obowizki Konferencji Stron 1. Oprócz zada okrelonych w innych postanowieniach niniejszej Konwencji, do obowizków Konferencji Stron naley: a. propagowanie celu niniejszej Konwencji; b. omawianie stosunków z WADA oraz analizowanie mechanizmów finansowania rocznego budetu podstawowego WADA. Do dyskusji mona zaprasza Pastwa nie bdce stronami Konwencji; c. przyjmowanie planu wykorzystania rodków Funduszu Dobrowolnego, zgodnie z Artykułem 18; d. analizowanie sprawozda składanych przez Pastwa-Strony zgodnie z Artykułem 31; e. bieca ocena monitorowania zgodnoci z niniejsz Konwencj w zwizku z opracowywaniem systemów antydopingowych, [co bdzie finansowane ze rodków Funduszu Dobrowolnego utworzonego na podstawie Artykułu 17 powyej] [co bdzie finansowane ze rodków zwyczajnego budetu UNESCO]; f. rozpatrywanie projektów zmian niniejszej Konwencji pod ktem ich przyjcia; g. rozpatrywanie pod ktem zatwierdzenia (zgodnie z Artykułem 34 Konwencji) zmian Listy Zabronionych Substancji i Metod lub Standardów Przyznawania Wyłcze dla Celów Terapeutycznych, przyjtych przez WADA; h. definiowanie i realizowanie współpracy pomidzy Pastwami-Stronami a WADA w ramach niniejszej Konwencji; i. składanie wniosku o przedłoenie przez WADA sprawozdania z wdraania Kodeksu do rozpatrzenia na kad sesj. 2. W ramach realizacji swoich obowizków, Konferencja Stron moe współpracowa z innymi organami midzyrzdowymi. Artykuł 31 Sprawozdania krajowe przedkładane Konferencji Stron Pastwa-Strony bd co dwa lata przedkłada Konferencji Stron za porednictwem Sekretariatu, w jednym z oficjalnych jzyków UNESCO wszelkie istotne informacje

14 dotyczce podjtych przez nie działa majcych na celu przestrzeganie postanowie niniejszej Konwencji. Artykuł 32 Sekretariat Konferencji Stron 1. Dyrektor Generalny UNESCO zapewni prowadzenie Sekretariatu Konferencji Stron. 2. Na wniosek Konferencji Stron i na warunkach przez ni uzgodnionych Dyrektor Generalny UNESCO bdzie w najszerszym moliwym zakresie korzystał z usług WADA. 3. Koszty funkcjonowania Sekretariatu i Konferencji Stron bd pokrywane z [zwyczajnego budetu UNESCO] [oraz/lub] [Funduszu Dobrowolnego, utworzonego na podstawie Artykułu 17 powyej. ] 4. Sekretariat bdzie przygotowywał dokumentacj Konferencji Stron oraz sporzdzał projekty porzdku jej obrad, a take zapewniał realizacj podjtych przez ni decyzji. Artykuł 33 Zmiany Konwencji 1. Kade z Pastw-Stron na podstawie pisemnego zawiadomienia skierowanego do Dyrektora Generalnego UNESCO moe zgłosi propozycje zmian niniejszej Konwencji. Dyrektor Generalny przekae wszelkie tego rodzaju zawiadomienia wszystkim Pastwom-Stronom. Jeeli w terminie szeciu miesicy od dnia przekazania zawiadomienia co najmniej połowa Pastw-Stron wyrazi zgod, Dyrektor Generalny przedstawi wspomniane propozycje na nastpnej sesji Konferencji Stron. 2. Konferencja Stron bdzie uchwala zmiany wikszoci dwóch trzecich głosów Pastw- Stron obecnych i biorcych udział w głosowaniu. 3. Po uchwaleniu, zmiany niniejszej Konwencji bd przedstawiane Pastwom-Stronom do ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia. 4. W odniesieniu do Pastw-Stron, które ratyfikowały, przyjły, przystpiły lub zatwierdziły zmiany, zmiany niniejszej Konwencji wejd w ycie w terminie trzech miesicy od złoenia dokumentów, o których mowa w ustpie 3 niniejszego Artykułu przez dwie trzecie Pastw-Stron. Po tym czasie, w odniesieniu do kadego Pastwa-Strony, które ratyfikuje, przyjmie, przystpi lub zatwierdzi zmian, zmiana ta wejdzie w ycie w terminie trzech miesicy od złoenia przez dane Pastwo-Stron dokumentu ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia. 5. Pastwo, które stanie si Stron niniejszej Konwencji po wejciu w ycie zmian zgodnie z ustpem 4 niniejszego Artykułu bdzie w przypadku niewyraenia odmiennego zamiaru uznawane za: a. Stron niniejszej Konwencji, tak zmienionej; b. Stron niezmienionej Konwencji w odniesieniu do Pastwa-Strony, które nie jest zwizane wspomnianymi zmianami.

15 Artykuł 34 Specjalna procedura zmiany Załczników do Konwencji 1. W przypadku gdy WADA zmieni List Zabronionych Substancji i Metod lub Standardy Przyznawania Wyłcze dla Celów Terapeutycznych, moe poinformowa o tym Dyrektora Generalnego UNESCO w drodze pisemnego zawiadomienia, przesłanego na jego rce. Dyrektor Generalny niezwłocznie powiadomi wszystkie Pastwa-Strony o wspomnianych zmianach, przedstawiajc je jako proponowane zmiany stosownych Załczników do niniejszej Konwencji. Zmiany Załczników bd zatwierdzane przez Konferencj Stron na jednej z jej sesji lub w drodze pisemnej konsultacji. 2. Od dnia powiadomienia przez Dyrektora Generalnego Pastwa-Strony maj 45 dni na zgłoszenie sprzeciwu wobec proponowanych zmian na pimie Dyrektorowi Generalnemu (w przypadku konsultacji pisemnej) lub na sesji Konferencji Stron. O ile dwie trzecie Pastw-Stron nie wyrazi sprzeciwu, proponowana zmiana zostaje uznana za zatwierdzon przez Konferencj Stron. 3. O zmianach zatwierdzonych przez Konferencj Stron Dyrektor Generalny powiadamia Pastwa-Strony. Zmiany te wchodz w ycie w terminie 45 dni od wspomnianego powiadomienia, z wyjtkiem Pastwa-Strony, które uprzednio zawiadomiło Dyrektora Generalnego, e nie akceptuje wspomnianych zmian. 4. Pastwo-Strona, które zawiadomiło Dyrektora Generalnego, e nie akceptuje zmiany zatwierdzonej zgodnie z poprzednimi ustpami, pozostaje zwizane Załcznikami w ich niezmienionej postaci. Cz VII: Postanowienia kocowe Artykuł 35 Federalny lub nieunitarny system konstytucyjny Do Pastw-Stron o ustroju federalnym lub nieunitarnym zastosowanie maj nastpujce postanowienia: a. W odniesieniu do tych postanowie niniejszej Konwencji, których realizacja podlega kompetencji prawodawczej federalnej lub centralnej władzy ustawodawczej, obowizki rzdu federalnego lub centralnego bd takie same, jak obowizki Pastw-Stron, nie bdcych Pastwami federalnymi. b. W odniesieniu do tych postanowie niniejszej Konwencji, których realizacja podlega kompetencji poszczególnych składowych pastw, prowincji lub kantonów, które według federalnego systemu konstytucyjnego nie s zobowizane do podejmowania rodków prawodawczych, rzd federalny poinformuje właciwe władze wspomnianych pastw, prowincji lub kantonów o powyszych postanowieniach wraz z zaleceniem ich przyjcia. Artykuł 36 Ratyfikacja, przyjcie, zatwierdzenie lub przystpienie Niniejsza Konwencja podlega ratyfikacji, przyjciu, zatwierdzeniu lub przystpieniu przez Pastwa Członkowskie UNESCO zgodnie z ich odpowiednimi procedurami konstytucyjnymi. Dokumenty ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia składa si Sekretarzowi Generalnemu UNESCO.

16 Artykuł 37 Wejcie w ycie 1. Niniejsza Konwencja wchodzi w ycie pierwszego dnia nastpnego miesica po upływie jednego miesica od złoenia trzydziestego dokumentu ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia. 2. W stosunku do Pastwa, które wyrazi zgod na zwizanie si Konwencj w terminie póniejszym, niniejsza Konwencja wchodzi w ycie pierwszego dnia nastpnego miesica po upływie jednego miesica od daty złoenia dokumentu ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia. Artykuł 38 Rozszerzenie zasigu terytorialnego Konwencji 1. W czasie składania dokumentów ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia kade Pastwo moe okreli terytorium lub terytoria (za których stosunki midzynarodowe Pastwo to jest odpowiedzialne), do których stosuje si niniejsz Konwencj. 2. W dowolnym terminie póniejszym kade Pastwo-Strona, poprzez owiadczenie skierowane do UNESCO, moe rozszerzy stosowanie niniejszej Konwencji na dowolne inne terytorium okrelone w tym owiadczeniu. W odniesieniu do takiego terytorium Konwencja wchodzi w ycie pierwszego dnia po upływie jednego miesica od daty otrzymania przez depozytariusza wspomnianego owiadczenia. 3. Owiadczenie, złoone zgodnie z powyszymi dwoma ustpami, w stosunku do terytorium wskazanego w tym owiadczeniu moe zosta wycofane poprzez notyfikacj skierowan do UNESCO. Wycofanie takie nabiera mocy pierwszego dnia po upływie jednego miesica od daty otrzymania przez depozytariusza wspomnianej notyfikacji. Artykuł 39 - Wypowiedzenie Kade z Pastw-Stron moe wypowiedzie niniejsz Konwencj poprzez złoenie dokumentu wypowiedzenia Sekretarzowi Generalnemu UNESCO. Wypowiedzenie nabiera mocy pierwszego dnia nastpnego miesica po upływie szeciu miesicy od daty otrzymania dokumentu wypowiedzenia. Do dnia nabrania mocy wypowiedzenie w aden sposób nie wpływa na zobowizania finansowe przedmiotowego Pastwa-Strony. Artykuł 40 Depozytariusz Funkcj Depozytariusza niniejszej Konwencji oraz jej zmian pełni Dyrektor Generalny UNESCO. Jako Depozytariusz, Dyrektor Generalny UNESCO informuje Pastwa-Strony niniejszej Konwencji, a take pozostałe Pastwa Członkowskie Organizacji, o: a. złoeniu kadego dokumentu ratyfikacji, przyjcia, zatwierdzenia lub przystpienia; b. dacie wejcia w ycie niniejszej Konwencji, zgodnie z Artykułem 37 powyej; c. kadym sprawozdaniu sporzdzonym zgodnie z postanowieniami Artykułu 31 powyej; d. kadej zmianie Konwencji lub Załczników, uchwalonej zgodnie z Artykułami 33 i 34 powyej oraz o dacie jej wejcia w ycie;

17 e. kadym owiadczeniu lub notyfikacji złoonej zgodnie z postanowieniami Artykułu 38 powyej; f. kadej notyfikacji złoonej zgodnie z postanowieniami Artykułu 39 powyej oraz o dniu, w którym wypowiedzenie nabierze mocy; g. kadym innym działaniu, notyfikacji lub zawiadomieniu dotyczcym niniejszej Konwencji. Artykuł 41 Rejestracja Zgodnie z Artykułem 102 Karty Narodów Zjednoczonych, na wniosek Dyrektora Generalnego UNESCO niniejsza Konwencja zostanie zarejestrowana w Sekretariacie Narodów Zjednoczonych. Artykuł 42 Teksty obowizujce 1. Niniejsza Konwencja, włczajc Załczniki do niej, została sporzdzona w jzyku arabskim, chiskim, angielskim, francuskim, rosyjskim oraz hiszpaskim, przy czym wspomniane sze tekstów ma jednakow moc obowizujc. 2. Dodatki do niniejszej Konwencji zostały sporzdzone w jzykach arabskim, chiskim, angielskim, francuskim, rosyjskim i hiszpaskim. Artykuł 43 Zastrzeenia Zastrzeenia niezgodne z przedmiotem lub celem niniejszej Konwencji s niedopuszczalne.. Załczniki 1. Lista Zabronionych Substancji i Metod Standard Midzynarodowy 2. Standardy Przyznawania Wyłcze dla Celów Terapeutycznych. Dodatki 1. wiatowy Kodeks Antydopingowy 2. Midzynarodowy Standard dla Laboratoriów 3. Midzynarodowy Standard Bada

18 wiatowa Agencja Antydopingowa (WADA) Załcznik nr 1 wiatowy Kodeks Antydopingowy LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2005R. STANDARD MIDZYNARODOWY Oficjalny tekst Listy Zabronionych Substancji i Metod bdzie przechowywany przez WADA i udostpniany przez ni w jzyku angielskim i francuskim. W przypadku zaistnienia jakichkolwiek sprzecznoci pomidzy wersj angielsk a francusk wersja angielska bdzie wica. Lista niniejsza wchodzi w ycie z dniem 1 stycznia 2005r. LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2005R. WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY Obowizuje od dnia 1 stycznia 2005r. Zastosowanie jakiegokolwiek leku powinno by ograniczone do uzasadnionych wskaza lekarskich SUBSTANCJE I METODY BEZWZGLDNIE ZABRONIONE (PODCZAS ZAWODÓW I POZA ZAWODAMI) S1. RODKI ANABOLICZNE SUBSTANCJE ZABRONIONE Substancje o działaniu anabolicznym (anaboliki) s zabronione. 1. Steroidy anaboliczno-androgenne (SAA) a. SAA egzogenne*: 18-homo-17-hydroksyestr-4-en-3-on; bolasteron; boldenon; boldion; kalusteron; klostebol; danazol; dehydrochlorometylo-testosteron; delta1-androstene-3,17-dion; delta1- androstenediol; delta1-dihydro-testosteron; drostanolon; etylestrenol; fluoksymesteron; formebolon; furazabol; gestrinon; 4-hydroksytestosteron; 4-hydroksy-19- nortestosteron; mestanolon; mesterolon; metenolon; metandienon; metandriol; metylodienolon; metylotrienolon; metylotestosteron; miboleron; nandrolon; 19- norandrostenediol; 19-norandrostenedion; norboleton; norklostebol; noretandrolon; oksabolon; oksandrolon; oksymesteron; oksymetolon; chinbolon; stanozolol; stenbolon; tetrahydrogestrinon; trenbolon i inne substancje o podobnej budowie chemicznej lub zblionych działaniach biologicznych. Lista Substancji i Metod Zabronionych w 2005r. 23 wrzenia 2004

19 b. SAA endogenne*: Androstenediol (androst-5-ene-3,17-diol); androstenedion (androst-4-ene-3,17-dion); dehydroepiandrosteron (DHEA); dihydrotestosteron; testosteron oraz nastpujce metabolity i izomery tych zwizków: 5-androstane-3,17-diol; 5-androstane-3,17-diol; 5-androstane-3,17-diol; 5androstane-3,17-diol; androst-4-ene-3,17-diol; androst-4-ene-3,17-diol; androst-4-ene- 3,17-diol; androst-5-ene-3,17-diol; androst-5-ene-3,17-diol; androst-5-ene-3,17diol; 4-androstenediol (androst-4-ene-3,17-diol); 5-androstenedion (androst-5-ene-3,17- dion); epi-dihydrotestosteron; 3-hydroksy-5-androstan-17-on; 3-hydroksy-5-androstan- 17-on; 19-norandrosteron; 19-noretiocholanolon. W przypadku gdy Substancja Zabroniona (zgodnie z list powyej) moe by w sposób naturalny wytwarzana przez organizm, Próbka zostanie uznana za zawierajc Substancj Zabronion jeli stenie Substancji Zabronionej bd jej metabolitów lub markerów i/lub jakikolwiek istotny wskanik (wskaniki) stwierdzony w Próbce sportowca tak bardzo odbiega od zakresu wartoci prawidłowych u człowieka, e nie moe to odpowiada normalnej produkcji endogennej. Próbka nie zostanie uznana za zawierajc Substancj Zabronion w przypadku, gdy zostanie udowodnione przez Sportowca, i obecno Substancji Zabronionej, jej metabolitów lub markerów, i/lub stwierdzenie istotnego wskanika (wskaników) w Próbce Sportowca ma zwizek ze stanem fizjologicznym lub patologicznym. We wszystkich przypadkach wykrycia obecnoci substancji, bez wzgldu na jej stenie, laboratorium zgłosi Niekorzystny Wynik Analityczny, jeli w oparciu o wiarygodn metod analityczn mona wykaza, e Substancja Zabroniona jest pochodzenia egzogennego. Jeli wyniki bada laboratoryjnych nie s rozstrzygajce i nie stwierdzi si obecnoci substancji zabronionej w steniu okrelonym w poprzednim akapicie, w przypadku istnienia powanych wskaza (np. porównanie z referencyjnym profilem zwizków steroidowych) odpowiednia Organizacja Antydopingowa zleci wykonanie dodatkowych bada w celu wykrycia ewentualnego Uycia Substancji Zabronionej. W przypadku stwierdzenia w moczu zawodnika wskanika T/E (testosteronu/epitestosteronu) o wartoci przekraczajcej cztery do jednego (4/1) naley przeprowadzi dalsze badania w celu ustalenia, czy wskanik ten wynika z okrelonego stanu fizjologicznego lub patologicznego, chyba e w oparciu o wiarygodn metod analityczn laboratorium zgłosi Niekorzystny Wynik Analityczny wykazujc, i Substancja zabroniona jest pochodzenia egzogennego. W przypadku koniecznoci przeprowadzenia dalszych bada, bd one obejmowa przegld wyników wszelkich bada poprzednich i/lub póniejszych. Jeli wyniki bada poprzednich s niedostpne, Sportowiec zostanie zbadany bez uprzedzenia przynajmniej trzy razy w cigu trzech kolejnych miesicy. W przypadku braku współpracy ze strony Sportowca próbk okreli si jako zawierajc Substancj Zabronion.

20 2. Inne rodki o działaniu anabolicznym, obejmujce w szczególnoci: Klenbuterol, zeranol, zilpaterol. W tej czci Załcznika: * egzogenny oznacza substancj, która nie moe by wytwarzana przez organizm w sposób naturalny. ** endogenny oznacza substancj, która moe by wytwarzana przez organizm w sposób naturalny. S2. HORMONY I SUBSTANCJE POKREWNE Zabronione jest stosowanie nastpujcych substancji, w tym take zwizków o podobnej budowie chemicznej lub zblionych działaniach biologicznych oraz ich czynników uwalniajcych: 1. Erytropoetyna (EPO); 2. Hormon wzrostu (hgh), Insulinopodobny Czynnik Wzrostu (IGF-1), Mechaniczne Czynniki Wzrostu (MGF); 3. Gonadotropiny (LH hormon luteinizujcy, hcg choriongonadotropina); 4. Insulina; 5. Kortykotropiny. Próbka zostanie uznana za zawierajc Substancj Zabronion (zgodnie z powysz list), jeli stenie Substancji Zabronionej bd jej metabolitów lub markerów i/lub jakikolwiek istotny wskanik (wskaniki) stwierdzony w Próbce sportowca tak bardzo odbiega od zakresu wartoci prawidłowych u człowieka, e nie moe to odpowiada normalnej produkcji endogennej, chyba e zostanie udowodnione przez Sportowca, i obecno Substancji Zabronionej w Próbce w takim steniu ma zwizek ze stanem fizjologicznym lub patologicznym. Obecno innych substancji o podobnej budowie chemicznej lub zblionych działaniach biologicznych, markerów diagnostycznych czy te czynników uwalniajcych hormony wymienione powyej lub wszelkie inne wyniki wskazujce na to, e wykryta substancja jest pochodzenia egzogennego, zostan zgłoszone jako Niekorzystny Wynik Analityczny. S3. BETA-2 AGONI CI (AGONI CI RECEPTORÓW ADRENERGICZNYCH BETA-2) Zabronione jest uycie wszystkich substancji z grupy beta-2 agonistów, włczajc ich prawo (D-) i lewoskrtne (L-) izomery. Ich zastosowanie wymaga zezwolenia wydanego na podstawie Wyłczenia dla Celów Terapeutycznych (TUE). Wyjtek stanowi uycie formoterolu, salbutamolu, salmeterolu i terbutaliny w postaci wziewnej (do inhalacji) w celu zapobiegania atakom i/lub leczenia astmy oraz stanów astmatycznych/zwenia oskrzeli wywołanych wysiłkiem fizycznym, które wymaga zezwolenia wydanego na postawie skróconego procesu wnioskowania o Wyłczenie dla Celów Terapeutycznych.

21 Wykrycie przez laboratorium obecnoci salbutamolu (samego i łcznie z glukuronidem) w steniu przekraczajcym 1000 ng/ml zostanie uznane za Niekorzystny Wynik Analityczny, niezalenie od posiadania Wyłczenia dla Celów Terapeutycznych (TUE), chyba e sportowiec udowodni i jest to wynikiem zastosowania salbutamolu w postaci wziewnej w celach leczniczych. S4. SUBSTANCJE O DZIAŁANIU ANTYESTROGENNYM Zakazane jest stosowanie nastpujcych substancji o działaniu antyestrogennym: 1. Inhibitory aromatazy, w szczególnoci anastrozol, letrozol, aminoglutetimid, eksemestan, formestan, testolakton. 2. Selektywne modulatory receptora estrogenowego (SERM), w szczególnoci raloksyfen, tamoksyfen, toremifen. 3. Inne substancje o działaniu antyestrogennym, w szczególnoci klomifen, cyklofenil, fulwestrant. S5. DIURETYKI I INNE RODKI MASKUJCE Zakazane jest stosowanie diuretyków (rodków moczopdnych) i innych rodków maskujcych. Do rodków maskujcych zalicza si midzy innymi: Diuretyki*, epitestosteron, probenecyd, inhibitory alfa-reduktazy (np. finasteryd, dutasteryd), rodki zwikszajce objto osocza (np. albuminy, dekstran, preparaty skrobi hydroksyetylowanej). Do diuretyków zalicza si: Acetazolamid, amiloryd, bumetanid, kanrenon, chlortalidon, kwas etakrynowy, furosemid, indapamid, metolazon, spironolakton, tiazydy (np. bendroflumetiazyd, chlorotiazyd, hydrochlorotiazyd), triamteren i inne substancje o podobnej budowie chemicznej lub zblionych działaniach biologicznych. * Wyłczenie dla Celów Terapeutycznych jest niewane, jeli u Sportowca stwierdza si obecno diuretyka łcznie z Substancj(ami) Zabronion(ymi) w steniu progowym lub podprogowym. METODY ZABRONIONE M1. METODY ZWIKSZAJCE PRZEKAZYWANIE TLENU Zabronione s nastpujce metody: a. Doping krwi, w tym take uycie jakichkolwiek autologicznych, homologicznych lub heterologicznych preparatów zawierajcych krew pełn lub krwinki czerwone rónego pochodzenia w celu innym, ni ze wskaza terapeutycznych. b. Stosowanie produktów, które zwikszaj pobieranie, transport lub dostarczanie tlenu, w szczególnoci zwizków perfluorowanych, efaproksyralu (RSR13) i zmodyfikowanych

22 pochodnych hemoglobiny (np. rodki krwiozastpcze zawierajce hemoglobin, produkty zawierajce hemoglobin zamknit w mikrononikach [ mikrokapsułkowan ]). M2. MANIPULACJE CHEMICZNE I FIZYCZNE Zabronione s nastpujce działania: Manipulacje lub próba manipulacji w celu zmiany integralnoci lub wanoci Próbek pobieranych w ramach Kontroli Antydopingowych. Dotyczy to w szczególnoci podawania wlewów doylnych*, cewnikowania i podmieniania próbek moczu. * Z wyjtkiem uzasadnionych nagłych interwencji leczniczych podawanie wlewów doylnych jest zabronione. M3. DOPING GENOWY Zabronione jest uywanie w celach innych ni terapeutyczne komórek, genów, elementów genetycznych lub wykorzystywanie zmiany ekspresji genów, wpływajce na popraw wyników sportowych. SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE PODCZAS ZAWODÓW Oprócz kategorii S1 do S5 i M1 do M3 okrelonych powyej podczas zawodów zabronione jest stosowanie nastpujcych kategorii: SUBSTANCJE ZABRONIONE S6. SUBSTANCJE POBUDZAJCE (STYMULANTY) Zabronione jest stosowanie nastpujcych stymulantów, włcznie z ich izomerami optycznymi (D- i L-): Adranifil, amfepramon, amifenazol, amfetamina, amfetaminil, benzfetamina, bromantan, karfedon, katyna*, klobenzoreks, kokaina, dimetyloamfetamina, efedryna**, etyloamfetamina, etylefryna, famprofazon, fenkamfamina, fenkamina, fenetylina, fenfluramina, fenproporeks, furfenoreks, mefenoreks, mefentermina, mezokarb, metamfetamina, metyloamfetamina, metylenedioksyamfetamina, metylenedioksymetamfetamina, metyloefedryna**, metylofenidat, modafinil, niketamid, norfenfluramina, parahydroksyamfetamina, pemolina, fendymetrazyna, fenmetrazyna, fentermina, prolintan, selegilina, strychnina i inne substancje o podobnej budowie chemicznej lub zblionych działaniach biologicznych***. *Katyna jest zabroniona, jeli jej stenie w moczu przekracza 5 mikrogramów na mililitr. **Efedryna i metyloefedryna s zabronione, jeli ich stenie w moczu przekracza 10 mikrogramów na mililitr.

23 ***Substancje umieszczone w Programie Monitorujcym 2005 (bupropion, kofeina, fenylefryna, fenylopropanoloamina, pipradol, pseudoefedryna, synefryna) nie s uznawane za Substancje Zabronione. UWAGA: Adrenalina stosowana łcznie ze rodkami do znieczulenia miejscowego lub podawana miejscowo (np. donosowo, do oczu) nie jest zabroniona. S7. NARKOTYKI Zabronione jest uycie nastpujcych narkotyków: buprenorfina, dekstromoramid, diamorfina (heroina), fentanyl i jego pochodne, hydromorfon, metadon, morfina, oksykodon, oksymorfon, pentazocyna, petydyna. S8. KANABINOIDY Stosowanie kanabinoidów (np. haszysz, marihuana) jest zabronione. S9. GLUKOKORTYKOSTEROIDY Wszystkie glukokortykosteroidy s zabronione, gdy s podawane doustnie, doodbytniczo, doylnie lub dominiowo. Ich uycie wymaga posiadania zezwolenia wydanego na podstawie Wyłczenia dla Celów Terapeutycznych (TUE). Wszystkie inne drogi podania wymagaj zezwolenia wydanego w ramach skróconego procesu wnioskowania o Wyłczenie dla Celów Terapeutycznych (ATUE). Nie jest zabronione stosowanie preparatów dermatologicznych. P1. ALKOHOL SUBSTANCJE ZABRONIONE W KONKRETNYCH SPORTACH Alkohol (etanol) jest zabroniony tylko podczas zawodów w wymienionych poniej dyscyplinach sportowych. Obecno alkoholu bdzie wykrywana poprzez analiz wydychanego powietrza i/lub krwi. W nawiasach podano wartoci progowe dla kadej Federacji, których przekroczenie jest uznawane za naruszenie przepisów antydopingowych. Lotnictwo (FAI) (0,20 g/l) Łucznictwo (FITA) (0,10 g/l) Sporty samochodowe (FIA) (0,10 g/l) Bilard (WCBS) (0,20 g/l) Bule (CMSB) (0,10 g/l) Karate (WKF) (0,10 g/l) Piciobój nowoczesny (UIPM) dla dyscyplin obejmujcych strzelanie (0,10 g/l) Sporty motorowe (FIM) (0,00 g/l) Narciarstwo (FIS) (0,10 g/l)

24 P2. BETA BLOKERY (BLOKERY RECEPTORÓW BETA-ADRENERGICZNYCH) O ile nie wskazano inaczej, stosowanie beta-blokerów jest zabronione tylko podczas zawodów w nastpujcych dyscyplinach sportowych: Lotnictwo (FAI) Łucznictwo (FITA) (zabronione take poza zawodami) Sporty samochodowe (FIA) Bilard (WCBS) Bobsleje (FIBT) Bule (CMSB) Bryd (FMB) Szachy (FIDE) Curling (WCF) Gimnastyka (FIG) Sporty motorowe (FIM) Piciobój nowoczesny (UIPM) dla dyscyplin obejmujcych strzelanie Krgle dziewiciofigurowe (FIQ) eglarstwo (ISAF) - tylko regaty krótkodystansowe ze sternikiem Strzelanie (ISSF) (zabronione take poza zawodami) Narciarstwo (FIS) skoki narciarskie i snowboard w stylu wolnym Pływanie (FINA) skoki do wody i pływanie synchroniczne Zapasy (FILA) Do beta-blokerów zalicza si w szczególnoci: Acebutolol, alprenolol, atenolol, betaksolol, bisoprolol, bunolol, karteolol, karwedilol, celiprolol, esmolol, labetalol, lewobunolol, metipranolol, metoprolol, nadolol, oksprenolol, pindolol, propranolol, sotalol, timolol. SUBSTANCJE OKRE LONE* Substancje okrelone * wymienione s poniej: Efedryna, L-metyloamfetamina, metyloefedryna; Kanabinoidy; Wszystkie wziewne preparaty zawierajce beta-2-agonistów, z wyjtkiem klenbuterolu; Probenecyd; Wszystkie glukokortykosteroidy; Wszystkie beta-blokery; Alkohol. *Lista Zabronionych Substancji i Metod moe zawiera okrelone substancje, których uycie moe spowodowa niewiadome naruszenie przepisów antydopingowych z uwagi na ich ogóln dostpno w preparatach leczniczych, lub co do których istnieje mniejsze prawdopodobiestwo, e bd naduywane jako rodki dopingujce. Naruszenie przepisów antydopingowych z uyciem takich substancji moe skutkowa mniejsz kar pod warunkiem, e...sportowiec jest w stanie dowie, i zastosowanie okrelonej substancji nie miało na celu poprawienia wyników sportowych...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 13 sierpnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 13 sierpnia 2004 r. Dz.U.04.195.2005 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 13 sierpnia 2004 r. w sprawie określenia środków farmakologicznych i metod uznanych za dopingowe, których stosowanie jest

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAKAZANA LISTE DES INTERDICTIONS LISTA DE PROHIBICIONES

LISTA ZAKAZANA LISTE DES INTERDICTIONS LISTA DE PROHIBICIONES LISTA ZAKAZANA LISTE DES INTERDICTIONS LISTA DE PROHIBICIONES STANDARD MIĘDZYNARODOWY STANDARD INTERNATIONAL NORMA INTERNACIONAL Lista substancji i metod zabronionych 2006 Obowiązuje od 1 stycznia 2006

Bardziej szczegółowo

LISTA ZABRONIONA 2014 STANDARD MIĘDZYNARODOWY

LISTA ZABRONIONA 2014 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) Światowy Kodeks Antydopingowy LISTA ZABRONIONA 2014 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Wersja 2.0 (zmieniona wersja 2014) Oficjalny tekst Listy zabronionej będzie nadzorowany

Bardziej szczegółowo

LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2016 R. ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY

LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2016 R. ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY LISTA SUBSTANCJI I METOD ZABRONIONYCH W 2016 R. ŚWIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY SUBSTANCJE I METODY ZABRONIONE W KAŻDYM CZASIE (PODCZAS ZAWODOW I POZA ZAWODAMI) Obowiązuje od dnia 1 stycznia 2016 r. Zgodnie

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA ANTYDOPINGOWA, * sporzšdzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 2 marca 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

KONWENCJA ANTYDOPINGOWA, * sporzšdzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 2 marca 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej Dz.U.01.15.149 2004.10.01 uzup. Dz.U.06.13.82 ogólne KONWENCJA ANTYDOPINGOWA, * sporzšdzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 2 marca 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

o zwalczaniu dopingu w sporcie, (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

o zwalczaniu dopingu w sporcie, (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U.07.142.999 MIĘDZYNARODOWA KONWENCJA sporządzona w ParyŜu dnia 19 października 2005 r. o zwalczaniu dopingu w sporcie, (Dz. U. z dnia 8 sierpnia 2007 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

LISTA ZABRONIONA 2015 STANDARD MIĘDZYNARODOWY

LISTA ZABRONIONA 2015 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) Światowy Kodeks Antydopingowy LISTA ZABRONIONA 2015 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Oficjalny tekst Listy zabronionej będzie nadzorowany przez WADA i zostanie opublikowany

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r.

MIDZYNARODOWA KONWENCJA. o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. Dz.U.97.125.800 MIDZYNARODOWA KONWENCJA o ochronie wykonawców, producentów fonogramów oraz organizacji nadawczych, sporzdzona w Rzymie dnia 26 padziernika 1961 r. (Dz. U. z dnia 14 padziernika 1997 r.)

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA ANTYDOPINGOWA, (Dz. U. z dnia 2 marca 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

KONWENCJA ANTYDOPINGOWA, (Dz. U. z dnia 2 marca 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Dz.U.01.15.149 2004.10.01 uzup. Dz.U.06.13.82 ogólne KONWENCJA ANTYDOPINGOWA, sporządzona w Strasburgu dnia 16 listopada 1989 r. (Dz. U. z dnia 2 marca 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku

Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Regulamin Europejskiej Sieci Prewencji Kryminalnej z dnia 25 czerwca 2001 roku Krajowi Przedstawiciele Sieci, Uwzgldniajc Decyzj Rady Unii Europejskiej z 28 maja 2001 roku ( dalej nazywanej Decyzj Rady

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO

PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO PROTOKÓŁ DODATKOWY DO KONWENCJI O PRAWACH CZŁOWIEKA I BIOMEDYCYNIE DOTYCZCY TRANSPLANTACJI NARZDÓW I TKANEK POCHODZENIA LUDZKIEGO Preambuła Pastwa Członkowskie Rady Europy, inne Pastwa i Wspólnota Europejska,

Bardziej szczegółowo

2. Lista, o której mowa w 1, stanowi załącznik do. 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia..

2. Lista, o której mowa w 1, stanowi załącznik do. 3. Zarządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.. Monitor Polski Nr 44-891- Poz. 432 432 ZARZĄDZENIE PREZESA URZĘDU KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI z dnia 20 czerwca 1997 r. w sprawie zatwierdzenia listy zabronionych środków farmakologicznych i metod uznanych

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.

Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r. Regulamin Rady Rodziców Zespołu Szkół Nr 2 im. Emilii Plater w Piasecznie, Aleja Brzóz 26 (tekst jednolity z dnia 16 marca 2011 r.) l. Postanowienia ogólne. 1. 1. W szkole działa Rada Rodziców, zwana dalej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego

Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Regulamin Pracy Wojewódzkiej Rady Bezpieczestwa Ruchu Drogowego Rozdział I Postanowienia ogólne Wojewódzka Rada Bezpieczestwa Ruchu Drogowego działajca przy Marszałku Województwa witokrzyskiego, zwana

Bardziej szczegółowo

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych

Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych Zasady rozliczania dotacji udzielanych przez Zarzd Województwa Mazowieckiego dla organizacji pozarzdowych 1. SPRAWOZDANIE sprawozdanie kocowe z wykonania zadania publicznego: a) okrelonego w art. 4 ust.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A.

OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Załcznik nr 1 do Aneksu nr 1 z dnia 20.05.2015 r. do Zarzdzenia nr 17/2014 z dnia 28.11.2014 OGÓLNE WARUNKI ZAKUPÓW ALCHEMIA S.A. Warszawa, 20 maja 2015 r. 1 Spis treci 1. Postanowienia ogólne 3 2. Przedmiot

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Z działalnoci Komisji do Zwalczania. Warszawa, luty 2005 r.

SPRAWOZDANIE. Z działalnoci Komisji do Zwalczania. Warszawa, luty 2005 r. SPRAWOZDANIE Z działalnoci Komisji do Zwalczania Warszawa, luty 2005 r. Posiedzenia Komisji W roku 2004 Komisja do Zwalczania Dopingu w Sporcie odbyła swe posiedzenie dwukrotnie 8 kwietnia i 14 grudnia.

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA

STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA STATUT POLSKIEGO STOWARZYSZENIA TRENERÓW TENISA ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne. Stowarzyszenie nosi nazw Polskie Stowarzyszenie Trenerów Tenisa (w skrócie PSTT) zwane dalej Stowarzyszeniem. 1 2 Terenem

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE)

Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE) Jarosław Krzywański Centralny Ośrodek Medycyny Sportowej Aktualne standardy udzielania wyłączeń dla celów terapeutycznych (TUE) I Konferencja Naukowo-Szkoleniowa "Vancouver 2010, Londyn 2012" 21-22 marca

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A.

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ IMPEXMETAL S.A. REGULAMIN RADY NADZORCZEJ "IMPEXMETAL" S.A. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE Rada Nadzorcza Impexmetal S.A. działa na podstawie postanowie Statutu Spółki, uchwał Walnego Zgromadzenia, niniejszego Regulaminu oraz

Bardziej szczegółowo

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez:

1. Komisarz wyborczy przyjmuje zawiadomienia o utworzeniu komitetu wyborczego dokonywane przez: Załcznik do uchwały Pastwowej Komisji Wyborczej z dnia 13 wrzenia 2006 r. (poz....) WYTYCZNE DLA KOMISARZY WYBORCZYCH DOTYCZCE PRZYJMOWANIA ZAWIADOMIE O UTWORZENIU KOMITETU WYBORCZEGO W WYBORACH DO RAD

Bardziej szczegółowo

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziemi, dziecicej prostytucji i dziecicej pornografii

Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziemi, dziecicej prostytucji i dziecicej pornografii Protokół fakultatywny do Konwencji o prawach dziecka w sprawie handlu dziemi, dziecicej prostytucji i dziecicej pornografii ORGANIZACJA NARODÓW ZJEDNOCZONYCH, ROK 2000 1 Protokół fakultatywny do Konwencji

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0)

ubezpieczenie mienia oraz odpowiedzialnoci cywilnej (CPV: 66515400-7, 66515000-3, 66516000-0) Strona 1 z 5 Chojnice: Ubezpieczenie mienia i odpowiedzialnoci cywilnej Urzdu Miejskiego w Chojnicach wraz z jednostkami organizacyjnymi Numer ogłoszenia: 194104-2012; data zamieszczenia: 08.06.2012 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU

REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr P0151/65/07 Burmistrza Sandomierza z dnia 5.09.2007 r. REGULAMIN MIEJSKIEJ RADY SPORTU W SANDOMIERZU 1 1. Rada Sportu jest organem opiniodawczym i doradczym Burmistrza Sandomierza

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy

Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy Regulamin Rady Rodziców przy Młodzieowym Domu Kultury nr 2 w Bydgoszczy I. Postanowienia ogólne 1 1. Rada Rodziców, zwana dalej Rad reprezentuje ogół rodziców i prawnych opiekunów wychowanków MDK nr 2

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWY STANDARD BADA

MIDZYNARODOWY STANDARD BADA WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIDZYNARODOWY STANDARD BADA Wersja 3.0 Czerwiec 2003 PREAMBUŁA Midzynarodowy Standard Bada wiatowego Kodeksu Antydopingowego jest obowizujcym standardem midzynarodowym opracowanym

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5

NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 NA-P/ 29 /2010 załcznik nr 5 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2010 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów.

Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. Załcznik do Uchwały nr 93/2006 KRDL z dnia 27 lutego 2006 r. Regulamin zakresu i zasad działania wizytatorów. uchwalony przez Krajow Rad Diagnostów Laboratoryjnych uchwał nr 93 /2006 KRDL z dnia 27 lutego

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Page 1 of 5 Zielona Góra: UBEZPIECZENIA KOMUNIKACYJNE POJAZDÓW Numer ogłoszenia: 252779-2010; data zamieszczenia: 15.09.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu

Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Załcznik do uchwały nr XXI/130/04 Rady Powiatu w Wieluniu z dnia 24 wrzenia 2004r. Statut Powiatowego Urzdu Pracy w Wieluniu Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Powiatowy Urzd Pracy w Wieluniu, zwany

Bardziej szczegółowo

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych

Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych Andrzej Kalski Biuro do Spraw Substancji i Preparatów Chemicznych ! Liczba substancji istniejcych, ujtych w EINECS 100 106 substancji Liczba substancji obecnych w obrocie około 30 000 70 000 substancji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE

REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE REGULAMIN ZARZDU SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ BATORY W CHORZOWIE 1 Zarzd działa na podstawie przepisów ustawy z 16 wrzenia 1982 roku Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 1995 roku, nr 54, poz. 288 z póniejszymi zmianami),

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku

Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku Statut Stowarzyszenia MB/8 Club Poland w Gdasku I. Postanowienia ogólne 1. [Nazwa] Stowarzyszenie nosi nazw MB/8 Club Poland, dalej w skrócie zwane KLUBEM. 2. KLUB Jest stowarzyszeniem włacicieli i miłoników

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH

ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH ODPOWIEDZIALNO KARANA NIELETNICH Odpowiedzialno karn nieletnich reguluje w zasadniczej czci ustawa o postpowaniu w sprawach nieletnich i kodeks karny. 1. USTAWA z dnia 26 padziernika 1982 r. o postpowaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA REGULAMIN RADY NADZORCZEJ J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA 1. Niniejszy Regulamin Rady Nadzorczej został uchwalony przez Walne Zgromadzenie na podstawie 17 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 16 lutego

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej.

ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. ZARZDZENIE NR 1432/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 6 grudnia 2005 r. w sprawie regulaminu wewntrznego Biura Obsługi Prawnej. Na podstawie 42 ust. 1 regulaminu organizacyjnego stanowicego załcznik

Bardziej szczegółowo

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE ZAŁCZNIK DO ZARZADZENIA NR P.0152/48/2006 BURMISTRZA MIASTA SANDOMIERZA Z DNIA 11 MAJA 2006 ROKU REGULAMIN PRZEPROWADZANIA REKRUTACJI I KONKURSÓW NA STANOWISKA W URZDZIE MIEJSKIM W SANDOMIERZU I KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ

REGULAMIN RADY NADZORCZEJ /PRZYJTY PRZEZ RAD NADZORCZ UCHWAŁ NR 11/VI/03 Z DNIA 16.06.2003 R./ 1. Rada Nadzorcza jest ustawowym i statutowym organem nadzorczym Spółki i działa na podstawie przepisów Kodeksu Spółek Handlowych, Statutu

Bardziej szczegółowo

LISTA ZABRONIONA 2012 STANDARD MIĘDZYNARODOWY

LISTA ZABRONIONA 2012 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) Światowy Kodeks Antydopingowy LISTA ZABRONIONA 2012 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Oficjalny tekst Listy zabronionej będzie nadzorowany przez WADA i zostanie opublikowany

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06

DECYZJA. Warszawa, dnia 31 marca 2006 r. GI-DEC-DS-106/06 Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych nakazujca Spółce usunicie uchybie w procesie przetwarzania danych osobowych osób biorcych udział w organizowanych przez t Spółk konkursach, poprzez

Bardziej szczegółowo

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich;

a) z wkładów członków Stowarzyszenia i innych osób, a w szczególno ci tych, którzy pragn przysposobi dziecko polskie; b) ze składek członkowskich; STATUT NAZWA - SIEDZIBA - CEL Art. 1) Zostaje ustanowione Stowarzyszenie LA CICOGNA, majce trwa do dnia 31.5.2050. Art. 2) Ma ono siedzib w Turynie, ul. Caraglio nr 24. Art. 3) Celem Stowarzyszenia jest

Bardziej szczegółowo

LISTA ZABRONIONA 2010 STANDARD MIĘDZYNARODOWY

LISTA ZABRONIONA 2010 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) Światowy Kodeks Antydopingowy LISTA ZABRONIONA 2010 STANDARD MIĘDZYNARODOWY Oficjalny tekst Listy zabronionej będzie nadzorowany przez Światową Agencję Antydopingową

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego

UMOWA Nr EZK /2009 na realizacj programu zdrowotnego Załcznik nr 2 do szczegółowych warunków konkursu Profilaktyka próchnicy u dzieci z roczników od 1997 do 2002 W Z Ó R UMOWA Nr EZK.8012- /2009 na realizacj programu zdrowotnego zawarta w dniu.. w Łaziskach

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie kursu w kierunku: obsługi wózków widłowych napdzanych silnikami z uprawnieniami do wymiany butli propan butan. Numer ogłoszenia: 132270 2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym

w modelarstwie lotniczym i kosmicznym Regulamin w sprawie warunków i trybu przyznawania i pozbawiania licencji sdziego zatwierdzony Uchwał Zarzdu Aeroklubu Polskiego Nr 222/4/XVI/2007 z dnia 13 lutego 2007r. ze zmianami wprowadzonymi Uchwał

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO

PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO Załcznik do Uchwały nr 157/04 z dnia 17 maja 2004 r Zarzdu Powiatu Pabianickiego PROCEDURY l METODYKA PRZEPROWADZANIA AUDYTU WEWNTRZNEGO KARTA AUDYTU WEWNTRZNEGO Okrela prawa i obowizki audytora, do najwaniejszych

Bardziej szczegółowo

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r.

DYREKTYWA RADY 92/100/EWG. z dnia 19 listopada 1992 r. DYREKTYWA RADY 92/100/EWG z dnia 19 listopada 1992 r. w sprawie prawa najmu i uyczenia oraz niektórych praw pokrewnych prawu autorskiemu w zakresie własnoci intelektualnej RADA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp

Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U /09. Wstp Załcznik nr 2 do SIWZ SR.III/ZP/U-3354-53/09 Zamówienie współfinansowane przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz ze rodków budetu Województwa Mazowieckiego w ramach Pomocy

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. Po rozszerzeniu składu Komisji (decyzja Ministra Sportu z dnia 15.03.2006 roku) lista Członków Komisji przedstawia si nastpujco:

SPRAWOZDANIE. Po rozszerzeniu składu Komisji (decyzja Ministra Sportu z dnia 15.03.2006 roku) lista Członków Komisji przedstawia si nastpujco: SPRAWOZDANIE Poprzednia kadencja Komisji do Zwalczania Dopingu w Sporcie formalnie zakoczyła si 14 maja 2005 roku. Nowa Komisja pod przewodnictwem profesora Jerzego Jurkiewicza została powołana przez Ministra

Bardziej szczegółowo

Cykl szkoleń Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie dla trenerów i nauczycieli pracujących z młodzieżą sportową

Cykl szkoleń Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie dla trenerów i nauczycieli pracujących z młodzieżą sportową Cykl szkoleń Komisji do Zwalczania Dopingu w sporcie dla trenerów i nauczycieli pracujących z młodzieżą sportową Co to jest doping? Definicja dopingu Obecność substancji zabronionej lub jej metabolitów

Bardziej szczegółowo

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów.

nastpujce czci (pakiety). Zamawiajcy dopuszcza moliwo złoenia oferty na dowoln liczb pakietów. 1 z 5 2014-10-14 11:41 Pozna: Usługa kompleksowego ubezpieczenia Wielkopolskiego Centrum Onkologii im. Marii Skłodowskiej - Curie w Poznaniu Numer ogłoszenia: 340136-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie

Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Załcznik Nr 6 do Regulaminu Organizacyjnego Urzdu Miasta Ktrzyn Nr 15/07 z dnia 16.01.2007 Regulamin Audytu Wewntrznego Urzdu Miasta w Ktrzynie Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Regulamin Audytu Wewntrznego

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1

Zał cznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr. 1 Załcznik nr 6 do SIWZ UMOWA Nr.. W dniu... 2008 r. w Radziejowie pomidzy Powiatem Radziejowskim, reprezentowanym przez Zarzd Powiatu w Radziejowie z siedzib w Radziejowie przy ul. Kociuszki 17, w imieniu

Bardziej szczegółowo

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/

Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/ /nagłówek z godłem/ 30 stycznia 2006 roku Pan Michael Jones 111 Pencader Drive Newark, DE 19702 Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o

Bardziej szczegółowo

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH.

REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH ORGANIZACYJNYCH. Załcznik Nr 1 do Zarzdzenia Nr 31/2005 Wójta Gminy Urzdów z dnia 12 sierpnia 2005 roku REGULAMINU NABORU NA WOLNE STANOWISKA URZDNICZE W URZDZIE GMINY W URZDOWIE, ORAZ KIEROWNICZE W GMINNYCH JEDNOSTKACH

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny

Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny Rozdział I Nazwa, teren działania, siedziba władz i charakter prawny 1 Stowarzyszenie nosi nazw Stowarzyszenie Sportowe Altius Wrocław w dalszych postanowieniach statutu zwane dalej Stowarzyszeniem i jest

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku

Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku Uchwała Nr 94/08 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 26 maja 2008 roku w sprawie nowego brzmienia statutu samorzdowej instytucji kultury pod nazw Teatr Dramatyczny im. Jerzego Szaniawskiego w Płocku

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU na wiadczenie usług przewozowych jednym statkiem pomidzy portem w Gdasku (Nabrzee Motławy), Sopotem (Molo) a Sobieszewem w roku 2009 I. Zamawiajcy: Zarzd Transportu Miejskiego w

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3

NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 NA-P/ 40 /2009 Załcznik nr 3 UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH.

REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. REGULAMIN KONKURSU OFERT NA WYBÓR BROKERA UBEZPIECZENIOWEGO DLA MIASTA ZIELONA GÓRA, JEGO JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ORAZ SPÓŁEK KOMUNALNYCH. I. INFORMACJE PODSTAWOWE Prezydent Miasta Zielona góra ogłasza

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04

DECYZJA. Warszawa, dnia 4 padziernika 2004 r. GI-DEC-DS-208/04 Decyzja GIODO z dnia 4 padziernika 2004 r. nakazujca udostpnienie operatorowi telefonii komórkowej, udostpnienie Komendantowi Stray Miejskiej, danych osobowych abonenta telefonu komórkowego, w zakresie

Bardziej szczegółowo

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Regulamin. przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski Załcznik do Uchwały Nr XXXIV/247/2009 Rady Powiatu w Łukowie z dnia 30 wrzenia 2009 r. Regulamin przyznawania nagród dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Łukowski

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc.

UMOWA Nr... a..., z siedzib w... NIP:... REGON:... któr reprezentuje:... zwanym w dalszej czci umowy Dostawc. Załcznik Nr 4 do SIWZ UMOWA Nr... została zawarta w dniu...r. w Kolbuszowej po przeprowadzeniu postpowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego pomidzy POWIATEM KOLBUSZOWSKIM, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm.

Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. Na podstawie art. 14a 1 i 4 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997r. - Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. Nr 8, poz. 60 z 2005r. ze zm. ) w zwizku z wnioskiem podatnika XXXXXX z dnia 10.11.2005r., uzupełnionego

Bardziej szczegółowo

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu

komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Page 1 of 5 Wrocław: Sprawa nr NA-P/17/2010 Dostawa sprztu komputerowego wraz z oprogramowaniem i licencjami dla potrzeb jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z podziałem na

Bardziej szczegółowo

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH

ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH ZASADY ORGANIZOWANIA WYCIECZEK SZKOLNYCH 1. Niniejsze zasady organizacji wycieczek szkolnych odnosz si do wszystkich uczniów Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II, w tym równie do uczniów oddziału przedszkolnego.

Bardziej szczegółowo

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO

TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO TŁUMACZENIE POWIADCZONE Z JZYKA ANGIELSKIEGO Gwarancja Niniejsza Gwarancja została udzielona w dniu 27 listopada 2006 r. przez KBC Bank NV, instytucj kredytow działajc zgodnie z prawem belgijskim, z siedzib

Bardziej szczegółowo

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2

UMOWA. Wpisa np. FIDIC 1999 na budow lub FIDIC 1999 na urzdzenia oraz projektowanie i budow, stosownie do podjtych decyzji. 2 1 UMOWA zawarta pomidzy:... zwanym dalej Zamawiajcym z jednej strony, a... zwanym dalej Wykonawc z drugiej strony. Zwaywszy, e Zamawiajcy yczy sobie aby roboty, okrelane jako... zwane dalej Robotami zostały

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU. z dnia 10.03.2007. Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA ABSOLWENTÓW WYSZEJ SZKOŁY BANKOWEJ W POZNANIU z dnia 10.03.2007 Rozdział 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. "Stowarzyszenie Absolwentów Wyszej Szkoły Bankowej w Poznaniu" jest ogólnopolskim

Bardziej szczegółowo

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Starostwo Powiatowe ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie:

1. Postanowienia ogólne 1.1. Zarzd J.W. Construction Holding Spółka Akcyjna działa na podstawie: REGULAMIN ZARZDU J.W. CONSTRUCTION HOLDING SPÓŁKA AKCYJNA Niniejszy Regulamin Zarzdu został uchwalony przez Rad Nadzorcz na podstawie 15 ust. 2 Statutu Spółki w dniu 21 marca 2007 r. 1. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A. Uzasadnienie

D E C Y Z J A. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 24 czerwca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych Skarcej przez pracodawc. Warszawa, dnia 24 czerwca 2005 r. GI-DEC-DS- 159/05 D

Bardziej szczegółowo

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) *

NA-P/ 37 /09 PROJEKT. Załcznik nr 5 ''( ) * NA-P/ 37 /09 PROJEKT UMOWA DOSTAWY Nr... Zawarta w dniu... 2009 r. we Wrocławiu pomidzy: Uniwersytetem Przyrodniczym we Wrocławiu, z siedzib we Wrocławiu przy ul. Norwida 25, 50-375 Wrocław nr identyfikacyjny

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r.

Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. Uchwała Nr VIII/65/07 Rady Miejskiej w Lenicy z dnia 23 kwietnia 2007 r. w sprawie okrelenia zasad udzielania dotacji na sfinansowanie prac konserwatorskich, restauratorskich lub robót budowlanych przy

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych odmawiajca uwzgldnienia wniosku Skarcego w sprawie odmowy sprostowania przez Prezydenta Miasta danych osobowych zawartych w ewidencji prowadzonej

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza

Burmistrz Miasta Sandomierza ogłasza Działajc na podstawie art.11 ust 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalnoci poytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. Nr 96 z 2003 r. poz. 873 z pón. zm.) Burmistrz Miasta Sandomierza

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie

DECYZJA. odmawiam uwzgldnienia wniosku. Uzasadnienie Decyzja Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych z dnia 6 lipca 2005 r. dotyczca przetwarzania danych osobowych córki Skarcego, przez Stowarzyszenie, poprzez publikacj informacji na temat rodziny

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia...

FORMULARZ OFERTOWY ... ... 7. Nie zgłaszamy adnych uwag co do procedury udzielania zamówienia publicznego. ., dnia... Załcznik nr 1 do SIWZ Nazwa wykonawcy Adres wykonawcy Telefon/fax wykonawcy Adres e-mail wykonawcy Przedmiot oferty* (poda nr czci) Nazwa Szkoły Cena brutto za jedn godzin lekcyjn prowadzenia zaj. FORMULARZ

Bardziej szczegółowo

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie Starostwo Powiatowe w Kielcach Załcznik Nr 2 do Zarzdzenia Starosty Nr 38/05 z dn. 30.09.2005 r. Procedura wprowadzenia systemu podnoszenia kwalifikacji pracowników obejmujcego szkolenia i samokształcenie

Bardziej szczegółowo