POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, Radziejów,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,"

Transkrypt

1 POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, Radziejów, tel. (054) , fax. (054) , mail: Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA do procedury udzielenia zamówienia publicznego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w zakresie: Profesjonalny sprzedawca Radziejów, dnia r.

2 1. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJCEGO: Powiatowy Urzd Pracy w Radziejowie, ul. Kociuszki 20/22, Radziejów, tel. /054/ , fax /054/ , NIP: , REGON: TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO: przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych 3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA: 3.1. Zakres przedmiotu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w przedmiotowym zakresie dla 10 osób bezrobotnych, w okresie od 11 padziernika 2010 r. do 30 listopada 2010 r. Wymagana liczba godzin szkoleniowych na jednego uczestnika = 180 godzin przy czym 1 godzin zaj naley rozumie jako 60 minut = 45 minut zaj + 15 minut przerwy. Szkolenie musi zosta zrealizowane według planu nauczania obejmujcego nie mniej ni 30 godzin zegarowych w tygodniu. Wspólny Słownik Zamówie (CPV): Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia: Celem szkolenia jest przygotowanie uczestników do pracy jako sprzedawca z umiejtnoci obsługi kasy fiskalnej Zakres tematyczny szkolenia musi obejmowa w szczególnoci nastpujce zagadnienia teoretyczne i praktyczne : - ogólne przepisy bhp obowizujce w jednostce handlowej, - udzielanie pierwszej pomocy w miejscu wypadku, - zapoznanie z podstawowymi pojciami obowizujcymi w jednostce handlowej, - podejmowanie działalnoci gospodarczej, - poznawanie otoczenia przedsibiorstwa handlowego, - marketing i reklama w handlu detalicznym, - rodzaje punktów sprzeday i ich charakterystyka, 1

3 - wyposaenie punktu sprzeday detalicznej, - zaopatrzenie i zakup towarów w jednostce handlu detalicznego, - organizacja gospodarki magazynowej, - rozmieszczanie i przechowywanie towarów w jednostkach handlu detalicznego, - obliczenia sklepowe, - kształtowanie cen w jednostkach sprzeday, - inkasowanie nalenoci za sprzedane produkty, - wypełnianie dokumentacji zwizanej ze sprzeda, - obsługiwanie klienta z wykorzystaniem aktywnych metod sprzeday, - zawieranie transakcji sprzeday, - dekorowanie wntrza sklepu i okna wystawowego, - oprogramowywanie kasy fiskalnej, - obsługa wagi elektronicznej i czytnika kodów, - podstawy obsługi komputera, - podstawy obsługi systemu operacyjnego Windows, - podstawy obsługi edytora tekstu MS Excel Szkolenie powinno zakoczy si egzaminem a uczestnicy powinni otrzyma zawiadczenie o ukoczeniu szkolenia potwierdzajce uzyskane kwalifikacje Wykonawca niezwłocznie po rozpoczciu szkolenia przedstawi polis NW, potwierdzajc obowizkowe ubezpieczenie słuchaczy Wykonawca zobowizany jest zapewni uczestnikom szkolenia bezpłatnie zaplecze socjalne (w tym kawa, herbata, ciastka) Wykonawca zobowizuje si wyposay sal szkoleniow w odpowiedni sprzt dydaktyczny a uczestników szkolenia w materiały szkoleniowe, niezbdne do prawidłowej realizacji przedmiotu kursu Wykonawca zobowizany jest do prowadzenia zaj na terenie miasta Radziejów Szkolenie finansowane bdzie ze rodków Funduszu Pracy. 4. TERMIN REALIZACJI ZAMÓWIENIA a) Termin realizacji zamówienia od 11 padziernika 2010 r. do 30 listopada 2010 r. 2

4 5. ZAMAWIAJCY NIE DOPUSZCZA REALIZACJI ZAMÓWIE UZUPEŁNIAJCYCH 6. NIE DOPUSZCZA SI SKŁADANIA OFERT WARIANTOWYCH 7. NIE DOPUSZCZA SI SKŁADANIA OFERT CZ CIOWYCH 8. OPIS WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU O udzielenie zamówienia mog ubiega si wykonawcy, którzy spełniaj warunki dotyczce: a) posiadania uprawnie do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania; b) posiadania wiedzy i dowiadczenia; c) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia; d) sytuacji ekonomicznej i finansowej OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU Uprawnienia do wykonywania okrelonej działalnoci lub czynnoci, jeeli przepisy prawa nakładaj obowizek ich posiadania - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena bdzie dokonana na podstawie załczonego do oferty: a) Owiadczenia o wpisie instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właciwy ze wzgldu na siedzib instytucji Wojewódzki Urzd Pracy. Wykonawca posiadajcy aktualny na rok 2010 wpis do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właciwy ze wzgldu na siedzib instytucji Wojewódzki Urzd Pracy, który przedłoy odpowiednie owiadczenie, bdzie spełnia ten warunek Wiedza i dowiadczenie - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena bdzie dokonana na podstawie załczonego do oferty wykazu wykonanych w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy - w tym okresie (załcznik 2.), usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia. Wykonawca, który wykae, e w wyej wymienionym okresie działalnoci przeszkolił co najmniej 15 osób, bdzie spełnia ten warunek. 3

5 Potencjał techniczny - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena bdzie dokonana na podstawie załczonego do oferty wykazu narzdzi, wyposaenia zakładu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia (załcznik 3.). Wykaz powinien zawiera informacje na temat sali szkoleniowej i jej wyposaenia, iloci stanowisk szkoleniowych oraz zaplecza sanitarnego. Wymagana jest równie informacja na temat prawa do dysponowania potencjałem technicznym, a w przypadku korzystania z zasobów innego podmiotu/innych podmiotów - pisemne zobowizanie podmiotu/podmiotów do udostpnienia tyche zasobów na potrzeby szkolenia. Wykonawca, którego wykaz i dołczone do niego dodatkowe dokumenty bd wskazywa na dysponowanie przez niego baz i potencjałem technicznym oraz odpowiednimi warunkami socjalnymi i wyposaeniem dydaktycznym, niezbdnymi do prowadzenia szkole w przedmiotowym zakresie zgodnie z wymaganiami okrelonymi w niniejszej specyfikacji, bdzie spełnia ten warunek Osoby zdolne do wykonania zamówienia - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena bdzie dokonana na podstawie załczonego do oferty wykazu osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (załcznik 4.) oraz owiadczenia, e osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia, jeeli ustawy nakładaj obowizek posiadania takich uprawnie. Wykonawca, który wykae, e w celu prowadzenia szkole objtych przedmiotem zamówienia bdzie dysponowa osobami posiadajcymi niezbdne kwalifikacje i uprawnienia, bdzie spełnia ten warunek Sytuacja ekonomiczna i finansowa - opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku: Ocena bdzie dokonana na podstawie załczonego do oferty owiadczenia wykonawcy o znajdowaniu si w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniajcej wykonanie zamówienia. Wykonawca, który złoy stosowne owiadczenie, bdzie spełnia ten warunek. 9. WYKAZ DOKUMENTÓW, JAKIE MAJ DOSTARCZY WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POST POWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY: 9.1. w zakresie wykazania spełniania przez wykonawc warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy: a) owiadczenie o spełnieniu warunków udziału w postpowaniu (załcznik 1.), 4

6 b) wpisu instytucji szkoleniowej do rejestru instytucji szkoleniowych prowadzonego przez właciwy ze wzgldu na siedzib instytucji Wojewódzki Urzd Pracy, c) wykaz wykonanych, usług szkoleniowych w zakresie zgodnym z przedmiotem zamówienia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert, a jeeli okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartoci, przedmiotu i dat wykonania (załcznik 2.), d) wykaz narzdzi, wyposaenia zakładu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu realizacji zamówienia wraz z informacj o podstawie dysponowania tymi zasobami (załcznik 3.) oraz załczeniem dodatkowych dokumentów, wymaganych w pkt SIWZ, e) wykaz osób, które bd uczestniczy w realizacji zamówienia, wraz z informacjami na temat niezbdnych dla wykonania zamówienia kwalifikacji zawodowych, dowiadczenia i wykształcenia kadej z osób, a take zakresu wykonywanych przez nich czynnoci w ramach przedmiotu zamówienia oraz informacj o podstawie do dysponowania tymi osobami (załcznik 4.), f) owiadczenie, e osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia, posiadaj wymagane uprawnienia (załcznik 5.), g) owiadczenie wykonawcy o znajdowaniu si w sytuacji ekonomicznej i finansowej, zapewniajcej wykonanie zamówienia (załcznik 6.); 9.2. w zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, naley przedłoy: a) owiadczenie wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych (załcznik 7.), b) aktualnego odpisu z właciwego rejestru, jeeli odrbne przepisy wymagaj wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wczeniej ni 6 miesicy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych owiadczenia w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, c) aktualne zawiadczenie właciwego naczelnika urzdu skarbowego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zawiadczenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, 5

7 d) aktualne zawiadczenie właciwego oddziału Zakładu Ubezpiecze Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzajce, e wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, e uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłoenie na raty zaległych płatnoci lub wstrzymanie w całoci wykonania decyzji właciwego organu - wystawione nie wczeniej ni 3 miesice przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postpowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, e) wykonawca powołujcy si przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postpowaniu na potencjał innych podmiotów, które bd brały udział w realizacji czci zamówienia, przedkłada take dokumenty dotyczce tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, okrelonym w pkt 9.2. SIWZ. 10. WYKAZ POZOSTAŁYCH DOKUMENTÓW, JAKIE POWINIEN DOSTARCZY WYKONAWCA, NIEZB DNYCH DO PRZEPROWADZENIA CZYNNOCI BADANIA I OCENY OFERT: szczegółowy program kursu (załcznik 8.); owiadczenie wykonawcy o zagwarantowaniu przeprowadzenia szkolenia na terenie miasta Radziejów (załcznik 9.); owiadczenie wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorze umowy załczonej do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia (załcznik 10.); Formularz oferty (załcznik 11.); Formularz cenowy (załcznik 12.); Preliminarz kosztów (załcznik 13.); 11. ZAMAWIAJCY NIE WYMAGA WNIESIENIA WADIUM 12. TERMIN ZWIZANIA OFERT Okres zwizania ofert wynosi 30 dni; bieg terminu rozpoczyna si z upływem terminu składania ofert. 13. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWANIA OFERTY Ofert naley sporzdzi na formularzu stanowicym załcznik 11. Wykonawca moe zaproponowa tylko jedn cen i nie moe jej zmieni. Cena przedmiotu zamówienia nie podlega negocjacji. 6

8 13.2. Formularz oferty oraz owiadczenia musz by podpisane, a wszystkie strony oferty w tym wszystkie załczniki parafowane przez wykonawc lub upowanionego przedstawiciela wykonawcy Podpisy na ofercie i owiadczeniach powinny by czytelne albo opatrzone imienn pieczci Wszystkie koszty zwizane z przygotowaniem i złoeniem oferty ponosi wykonawca W przypadku odrzucenia oferty wykonawca nie moe roci sobie pretensji do zwrotu kosztów zwizanych z jej opracowaniem W przypadku, gdyby wykonawca jako załcznik do oferty dołczył kopi dokumentu, kopia ta winna by potwierdzona za zgodno z oryginałem przez osob podpisujc ofert Oferta powinna by sporzdzona czytelnie pismem drukowanym, maszynowym lub komputerowym w jzyku polskim Wszelkie poprawki (zmiany) dokonywane w treci oferty powinny by parafowane przez osob podpisujc ofert. Brak parafowania powoduje uznanie poprawki za nie istniejc Zaleca si ponumerowanie stron i ich spicie w sposób uniemoliwiajcy przypadkowe zdekompletowanie. Formularz oferty, którego wzór stanowi załcznik 11. bdzie stanowi pierwsz stron oferty adne dokumenty wchodzce w skład oferty, w tym równie przedstawione w formie oryginałów, nie podlegaj zwrotowi Wykonawca umieszcza ofert w zaklejonej kopercie, która bdzie zaadresowana na adres zamawiajcego tj.: Powiatowy Urzd Pracy w Radziejowie ul. Kociuszki 20/ Radziejów z oznaczeniem: Przetarg nieograniczony nazwa szkolenia NIE OTWIERA PRZED r Wykonawca moe wprowadzi zmiany lub wycofa złoon przez siebie ofert pod warunkiem, e zamawiajcy otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty przed upływem terminu składania ofert. Powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty musi by złoone jak powyej. Koperta powinna zosta dodatkowo oznaczona Zmiana lub Wycofanie. Wykonawca nie moe wycofa oferty ani wprowadzi jakichkolwiek zmian w treci oferty po upływie terminu składania ofert. 14. OPIS SPOSOBU OBLICZANIA CENY OFERTY 7

9 14.1. Cen oferty naley przedłoy na Formularzu oferty bdcym załcznikiem 11. do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Cen oferty ustala si na podstawie Formularza cenowego przedłoonego przez wykonawc na załczniku Ocenie podlega cena ryczałtowa brutto za wykonanie całego zadania. Wykonawca moe zaproponowa tylko jedn cen i nie moe jej zmieni. Cena przedmiotu zamówienia nie podlega negocjacji Cena oferty powinna zawiera w sobie ewentualne upusty oferowane przez wykonawc Cena okrelona przez wykonawc zostaje ustalona na okres wanoci umowy i nie bdzie podlega zmianom Formularz cenowy kursu winien zosta sporzdzony dla ogólnej liczby osób (10), natomiast z Preliminarza kosztów powinien wynika zarówno ogólny koszt szkolenia jak i koszt jednostkowy (za jednego uczestnika kursu) Rozliczenia midzy zamawiajcym a wykonawc bd prowadzone w złotych polskich Zamawiajcy uprawniony jest do poprawienia oczywistych omyłek pisarskich oraz omyłek rachunkowych w treci oferty w zakresie przewidzianym ustaw. 15. KRYTERIA OCENY OFERT Przy wyborze najkorzystniejszej oferty zamawiajcy bdzie kierowa si nastpujcymi kryteriami w skali 100 punktowej: Cena max 60 punktów Przy obliczaniu punktacji bdzie mie zastosowanie nastpujcy wzór: P bc = ( C n : C x ) x 60 gdzie: P bc liczba punktów oferty badanej nie odrzuconej (w tym kryterium), C n najnisza cena za realizacj zamówienia w rankingu złoonych ofert nie odrzuconych, C x - cena za realizacj zamówienia oferty badanej nie odrzuconej. Dowiadczenie wykonawcy w prowadzeniu szkole w przedmiotowym zakresie max 35 punktów Przy dokonywaniu oceny w tym kryterium brana bdzie pod uwag liczba osób przeszkolonych przez wykonawc w przedmiotowym zakresie w okresie ostatnich 3 lat (a jeeli 8

10 okres prowadzenia działalnoci jest krótszy w tym okresie) w ramach szkole (do oceny w ramach tego kryterium zastosowanie bdzie mie wykaz wymagany w pkt ppkt d SIWZ). Przy obliczaniu punktacji bdzie mie zastosowanie nastpujcy wzór: P bd = ( D x : D n ) x 35 gdzie: P bd liczba punktów oferty badanej nie odrzuconej (w tym kryterium), D x liczba przeszkolonych osób w ofercie badanej, D n najwiksza liczba przeszkolonych osób w rankingu złoonych ofert nie odrzuconych Posiadanie przez wykonawc certyfikatu jakoci 5 punktów Certyfikat jakoci moe dotyczy bezporednio kierunku szkolenia stanowicego przedmiot zamówienia, jak równie samej instytucji szkoleniowej (zawiadczenie o wpisie wykonawcy do rejestru instytucji szkoleniowych wydane przez Wojewódzki Urzd Pracy nie jest wymaganym w tym kryterium certyfikatem) np.: akredytacja kuratora owiaty, certyfikat systemu zarzdzania jakoci kształcenia/szkolenia, wydany na podstawie midzynarodowych norm ISO, standard HACCP, certyfikat dla szkół jzykowych PASE lub inny znak jakoci. W tym kryterium za sam fakt posiadania certyfikatu/certyfikatów jakoci wykonawca zdobywa 5 punktów - bez wzgldu na liczb posiadanych certyfikatów. P bj = 0 wykonawca nie posiada certyfikatu, P bj = 5 wykonawca posiada certyfikat/certyfikaty Ustalone kryteria nie podlegaj zmianie w trakcie prowadzonego postpowania Zamawiajcy udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta bdzie przedstawiała najkorzystniejszy bilans z punktu widzenia wszystkich kryteriów oceny ofert. 16. INFORMACJE O FORMALNOCIACH JAKIE POWINNY ZOSTA DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO Po wyborze oferty o terminie i miejscu podpisania umowy zamawiajcy poinformuje Wykonawc pisemnie Wykonawca jest zobowizany zgłosi si w miejscu i terminie wskazanym przez zamawiajcego w celu podpisania umowy. 9

11 17. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SI ZAMAWIAJCEGO Z WYKONAWCAMI Porozumiewanie si zamawiajcego z Wykonawcami wymaga formy pisemnej. Pisma w sprawie wyjanie naley składa osobicie w sekretariacie Powiatowego Urzdu Pracy w Radziejowie lub przesyła poczt na adres: Powiatowy Urzd Pracy w Radziejowie, ul. Kociuszki 20/22, Radziejów; dopuszcza si równie porozumiewanie drog faksow lub ow przy jednoczesnym dostarczeniu oryginału pisma osobicie lub poczt/kurierem Osobami uprawnionymi do kontaktów z Wykonawcami s: w sprawach zwizanych z zagadnieniami prowadzenia kursu: Agnieszka Makowska tel. (054) ; w sprawach dotyczcych zagadnie zwizanych z ustaw Prawo zamówie publicznych: Katarzyna Łodygowska - tel. (054) ; 19. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT termin: r. godz. 10, miejsce: Powiatowy Urzd Pracy w Radziejowie, ul. Kociuszki 20/22, Radziejów, pokój 8 (sekretariat). 20. TERMIN I MIEJSCE OTWARCIA OFERT termin: r. godz , miejsce: Powiatowy Urzd Pracy w Radziejowie, ul. Kociuszki 20/22, Radziejów, pokój ZAMAWIAJCY NIE PRZEWIDUJE ZWROTU KOSZTU UDZIAŁU W POST POWANIU 22. ZAMAWIAJCY NIE PRZEWIDUJE WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY Z ZASTOSOWANIEM AUKCJI ELEKTRONICZNEJ 23. ZMIANA POSTANOWIE ZAWARTEJ UMOWY Dopuszcza si moliwo dokonania zmiany postanowie zawartej umowy w zakresie: 1) informacji zawartych w Wykazie osób wyznaczonych do realizacji zamówienia (załcznik 4.), na nastpujcych warunkach: 10

12 a) zmiany dokona mona wyłcznie w sytuacji, gdy konieczno jej dokonania wynika z przyczyn losowych, całkowicie niezalenych od Wykonawcy, b) osoba/y wyznaczona/e w ramach zmiany do realizacji zamówienia bdzie/bd posiada kwalifikacje i uprawnienia co najmniej równe kwalifikacjom i uprawnieniom osób wyszczególnionych w złoonej ofercie; 2) informacji zawartych w załczniku 9. do SIWZ, tj. w Owiadczeniu Wykonawcy o zagwarantowaniu zorganizowania szkolenia na terenie miasta Radziejów, na nastpujcych warunkach: a) zmiany dokona mona wyłcznie w sytuacji, gdy konieczno jej dokonania wynika z przyczyn losowych, całkowicie niezalenych od Wykonawcy, b) miejsce przeprowadzania szkole wyznaczone w ramach zmiany bdzie odpowiada wymaganiom postawionym w SIWZ i bdzie zlokalizowane na terenie miasta Radziejów. 24. POUCZENIE O RODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJCYCH WYKONAWCY W TOKU POST POWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA Wykonawca składajcy ofert ma prawo zastrzec, które informacje z ofert stanowi tajemnice przedsibiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, w zwizku z tym nie mog by ogólnie dostpne. Wykonawcy w toku postpowania o udzielenie zamówienia publicznego przysługuj rodki ochrony prawnej (Dział VI ustawy z dnia r. prawo zamówie publicznych /tekst jedn.: Dz. U. z 2010 r. nr 113, poz. 759). ZATWIERDZAM Radziejów, dnia r. Z ca Dyrektora Powiatowego Urzdu Pracy w Radziejowie Ewa Głowacka 11

13 Załczniki: 1. Owiadczenie wykonawcy o spełnianiu warunków udziału w postpowaniu. 2. Owiadczenie wykonawcy o wykonanych w przeszłoci usługach szkoleniowych (wykaz). 3. Wykaz narzdzi, wyposaenia zakładu i urzdze technicznych dostpnych wykonawcy w celu realizacji zamówienia. 4. Wykaz osób wyznaczonych do realizacji zamówienia. 5. Owiadczenie Wykonawcy o posiadaniu uprawnie przez osoby, które bd uczestniczy w wykonywaniu zamówienia. 6. Owiadczenie Wykonawcy o sytuacji ekonomiczno-finansowej. 7. Owiadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postpowania, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy Prawo zamówie publicznych. 8. Program szkolenia. 9. Owiadczenie Wykonawcy o zagwarantowaniu przeprowadzenia szkole na terenie miasta Radziejów. 10. Owiadczenie Wykonawcy o akceptowaniu warunków zawartych we wzorze umowy załczonej do Specyfikacji istotnych warunków zamówienia. 11. Formularz oferty. 12. Formularz cenowy. 13. Preliminarz kosztów. 14. Wzór umowy. 12

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53

Zamawiajcy: Powiat Radziejowski ul. Kociuszki 17 88-200 Radziejów tel. 0 54 285 35 53, 0 54 285 30 18, 0 54 285 06 18 faks 0 54 285 35 53 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówie publicznych ( Pzp ) ( tj. Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Powiat Radziejowski

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

Znak Sprawy nr S-2710-012/08

Znak Sprawy nr S-2710-012/08 I. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Postpowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Podstawa prawna: ustawa z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówie publicznych (P z p) ( Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz.1655 z pón. zm. ) Zamawiajcy: Starostwo

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA NA DOSTAW URZDZE KOMPUTEROWYCH I OPROGRAMOWANIA I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJCEGO Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamawiający: Powiatowy Urząd Pracy w Zawierciu, ul. 11 Listopada 2a 42-400 Zawiercie tel/fax (032) 6721179 e-mail:kazw@praca.gov.pl http://pup.zawiercie.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zamówienie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO

ZAPROSZENIE DO Z ENIA OFERTY O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTO CI SZACUNKOWEJ PONI EJ 14 000 EURO Projekt,,Szansa na lepsze jutro wspófinansowany przez Uni Europejsk z Europejskiego Funduszu Spoecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita Ludzki Dziaanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia

1. Zamawiający - nazwa i adres. 2. Tryb udzielenia zamówienia Gliwice, 11-07-2011 r. Oznaczenie sprawy: ZSOS7/3400-2/2011 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PUP-PA-3402/37/JD/2012 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: E-biznes zakładanie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Ryn, dnia 16.06.2010 roku Miejsko- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej 11-520 Ryn, ul. Świerczewskiego 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dla przedmiotu zamówienia: PRZEPROWADZENIE I ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a

POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a POWIATOWY URZĄD PRACY W RZESZOWIE 35-242 Rzeszów ul. Partyzantów 1 a Znak sprawy PA.3402.7.2015.JD Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na usługi szkoleniowe w zakresie: Excel rozszerzony od podstaw

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na wykonanie usługi szkoleniowej pn. ZAMAWIAJĄCY: POWIATOWY URZĄD PRACY W STAROGARDZIE GDAŃSKIM ul. Kanałowa 3 83-200 Starogard Gdański Tel. (58) 56-221-46, 56-223-51, 56-235-39 Fax. (58) 56-258-70 NIP 592-16-12-120 REGON 191950489 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w

Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Numer sprawy: 6/PN/15 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Przedmiot zamówienia: Wykonanie instalacji oddymiania klatek schodowych w Rozdział I. ZAMAWIAJĄCY Zamojski

Bardziej szczegółowo

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na zorganizowanie i przeprowadzenie szkoleń informatycznych Nr sprawy 060000/271/17/2014-ADG Zakład Ubezpieczeń Społecznych Oddział w Chorzowie ul. gen. Henryka Dąbrowskiego 45 41-500 Chorzów Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r

Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r Nr sprawy: MOPS/341/PN/2/2010 Kędzierzyn Koźle, dnia 03.05.2010r SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SWIZ) NA USŁUGI SZKOLENIA ZAWODOWEGO CPV 80423000-5 Szkolenia stanowią integralną część projektu:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Zamieszczenie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi I.1) NAZWA I ADRES: Miejsko Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kowalewie

Bardziej szczegółowo

PRZETARG NIEOGRANICZONY

PRZETARG NIEOGRANICZONY Usługa bankowa w zakresie udzielenia i obsługi długoterminowego kredytu na pokrycie planowanego deficytu budżetu miasta Płocka na 2015 rok oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.kartuzy.pl Kartuzy: Profesjonalny sprzedawca z obsługą kasy fiskalnej, fakturowaniem oraz

Bardziej szczegółowo

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części

Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części Uwaga: Formy porozumiewania się między Zamawiającym a Wykonawcami określono w pkt. 28 SIWZ Zorganizowanie certyfikowanych szkoleń z zakresu ITIL, Agile i Scrum, w podziale na trzy części SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA TEATR WIELKI OPERA NARODOWA, BIURO OBCHODÓW CHOPIN 2010 Pl. Teatralny 1 00-950 Warszawa NIP: 525-20-59-432 Regon: 013055028 tel./fax: +48 22 692 07 15 www.chopin2010.pl; sekretariat@chopin2010.pl SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ ZATWIERDZAM Łódź, dn. 21.08.2013 r. Dyrektor ŁOW NFZ Jolanta Kręcka SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA /SIWZ/ Zamawiający: Łódzki Oddział Wojewódzki Narodowego Funduszu Zdrowia z siedzibą w Łodzi

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Stargard Szczeciński 2 maja 2012r. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim ul. Warszawska 9a, 73-110 Stargard Szczeciński tel.

Bardziej szczegółowo

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego

Dostawę i wdrożenie Zintegrowanego Systemu Informatycznego Nazwa i adres Zamawiającego Instytut Przemysłu Organicznego 03-236 Warszawa, ul. Annopol 6 tel. (48 22) 811 12 31, fax (48 22) 811 07 99 e-mail: ipo@ipo.waw.pl, www.ipo.waw.pl SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu...

PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: Niniejsza specyfikacja składa się łącznie z 12 stron. Zatwierdzam w dniu... Numer sprawy: ZP/2/2014 Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na wykonanie robót remontowych polegających na remoncie tarasu, schodów zewnętrznych i chodników w Szkolnym Ośrodku Wypoczynkowym Orle

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1

Program Operacyjny Kapitał Ludzki współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego 1 Gliwice, dnia 06.12.2010 r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) W POSTĘPOWANIU O WARTOŚCI SZACUNKOWEJ PONIŻEJ 193 000 euro Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego Organizacja i przeprowadzenie

Bardziej szczegółowo