Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC 29528 Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie. /nagłówek z godłem/"

Transkrypt

1 /nagłówek z godłem/ 30 stycznia 2006 roku Pan Michael Jones 111 Pencader Drive Newark, DE Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie Dotyczy: Microtox Kod wniosku: C-CHEM-STRATEGIC (P) Szanowny Panie, Departament Bezpieczestwa Krajowego ( Departament ) zakoczył przegld i ocen Pana wniosku dotyczcego Microtox ( Technologia ), opisanego w Załczniku A, zgodnie z Ustaw z 2002 roku o wspieraniu przeciwdziałania terroryzmowi poprzez rozwijanie skutecznych technologii, 6 Rozdział Kodeksu Stanów Zjednoczonych, ( Ustawa o Bezpieczestwie ) oraz przepisami wdraajcymi Ustaw z 2002 roku o wspieraniu przeciwdziałania terroryzmowi poprzez rozwijanie skutecznych technologii, 6 Rozdział Kodeksu Przepisów Federalnych, Cz 25 ( Przepisy ). Zgodnie z Sekcj 25.2 Przepisów, Sekretarz Bezpieczestwa Krajowego przekazuje swoje obowizki, pełnomocnictwa i funkcje wynikajce z Ustawy o Bezpieczestwie na Podsekretarza do spraw Nauki i Techniki w tym Departamencie. Po dokładnym zapoznaniu si z analiz i zaleceniami Urzdu do spraw Wdraania Ustawy o Bezpieczestwie dotyczcymi przedmiotowego wniosku oraz Technologii ustaliłem, e Technologia spełnia kryteria podane w Sekcji 441(b) Ustawy o Bezpieczestwie oraz odpowiednie kryteria w Sekcjach 25.3(a) i (b) Przepisów. W zwizku z tym niniejszym uznaj Technologi za Kwalifikowan Technologi Antyterrorystyczn i udzielam firmie, ( Sprzedajcy ) Desygnacji (jak okrelono w Sekcji 25.3(b) Przepisów) na Technologi. Postanowienia i warunki - Opis Technologii. Desygnacja dotyczy wyłcznie Technologii opisanej w Załczniku A (w załczeniu) - Sprzedajcy Technologi. Dla celów Ustawy o Bezpieczestwie, Przepisów (łcznie z Sekcj 25.9 Przepisów) oraz niniejszej Desygnacji, Sprzedajcym Technologi jest spółka stanu Delaware - Okres Desygnacji. Desygnacja wchodzi w ycie w dniu wydania niniejszego wiadectwa Desygnacji ( Data Wydania Desygnacji ) i wygasa w dniu 31 stycznia 2011 roku ( Data Wyganicia Desygnacji ), jeli nie zostanie anulowana wczeniej na podstawie Przepisów (w przypadku czego, wczeniejsza data anulowania zostanie uznana za Dat Wyganicia Desygnacji. Sprzedajcy ma prawo wystpi o odnowienie Desygnacji w dowolnym czasie po 31 stycznia 2009 roku.

2 2 - Najwczeniejsza Data Sprzeday. Dla celów Sekcji 25.4(f)(2) Przepisów, najwczeniejsz dat sprzeday Technologii, której dotyczy Desygnacja jest 11 listopada 2002 roku ( Najwczeniejsza Data Sprzeday ). Niniejsza Desygnacja stosuje si i bdzie si stosowa do całoci sprzeday Technologii przez Sprzedajcego, dokonanej w dowolnym czasie w okresie rozpoczynajcym si od Najwczeniejszej Daty Sprzeday, a koczcym si w Dacie Wyganicia Desygnacji. - Wymóg Ubezpieczenia od Odpowiedzialnoci Cywilnej. Zgodnie z Sekcj 443(a) Ustawy o Bezpieczestwie oraz Sekcji 25.4(a) i (h) Przepisów, Sprzedajcy musi uzyska lub utrzyma nastpujce ubezpieczenia od odpowiedzialnoci cywilnej z tytułu podlegajcych innym odszkodowaniom roszcze stron trzecich, wynikajcych z Aktu Terrorystycznego lub z nim zwizanych, gdy została zastosowana Technologia w celu obrony przed takim aktem, w odpowiedzi na niego lub dla zniwelowania jego skutków: Sprzedajcy uzyska i utrzyma corocznie zapewnion przez stron trzeci ochron ubezpieczeniow od odpowiedzialnoci cywilnej z tytułu Aktów Terrorystycznych, z limitem na kade zdarzenie co najmniej USD 7 milionów. Zgodnie z Sekcj 25.4(i) Przepisów, w terminie 30 dni od Daty Wydania Desygnacji Sprzedajcy musi zawiadczy w pimie do Podsekretarza do spraw Nauki i Techniki, e Sprzedajcy uzyskał i utrzyma ubezpieczenie od odpowiedzialnoci cywilnej, wymagane w Desygnacji. Na podstawie dokonanej przez Departament interpretacji Ustawy o Bezpieczestwie, podanej w Przepisach wdraajcych Ustaw z 2002 roku o wspieraniu przeciwdziałania terroryzmowi poprzez rozwijanie skutecznych technologii (Ustawa o Bezpieczestwie ); Postanowienie tymczasowe, 68 Fed. Reg , (16 padziernika 2003 roku), ustaliłem, e w okresie Desygnacji adna z jednostek wymienionych w Sekcjach 443(a)(3)(A) i (B) Ustawy o Bezpieczestwie oraz odpowiednich postanowieniach Przepisów (Sekcje 25.4(c)(1) i (2)) nie ponosi ani nie bdzie ponosi potencjalnej odpowiedzialnoci za udział w produkcji, kwalifikacji, sprzeday, eksploatacji lub działaniu kwalifikowanych technologii antyterrorystycznych wykorzystanych w obronie przeciw aktowi terrorystycznemu, w odpowiedzi na niego lub dla zniwelowania jego skutków (w znaczeniu Sekcji 443(a)(3) Ustawy o Bezpieczestwie oraz Sekcji 25.4(c) Przepisów), dlatego te nie jest wymagane, by jednostki te były objte wymaganym wyej ubezpieczeniem od odpowiedzialnoci cywilnej. - Szczególne Ograniczenia Transferu i Cesji. Brak - Szczególne Ograniczenia w Udzielaniu Licencji. Brak - Inne warunki. Brak Poza pojciami wyranie okrelonymi w niniejszej Desygnacji, wszystkie pojcia uyte w Desygnacji maj znaczenie nadane im w Ustawie o Bezpieczestwie lub Przepisach. Desygnacja zostaje wydana na mocy pełnomocnictw w niej podanych oraz zgodnie z Ustaw o Bezpieczestwie i Przepisami. Ustawa o Bezpieczestwie i Przepisy zawieraj inne wymogi, które mog dotyczy Sprzedajcego lub technologii. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu midzy Desygnacj a Ustaw o Bezpieczestwie lub Przepisami, nadrzdna jest Ustawa o Bezpieczestwie lub Przepisy (zalenie od przypadku). Niniejsze przyznanie Desygnacji na mocy Ustawy o Bezpieczestwie nie stanowi o zgodnoci z innymi ustawowymi lub urzdowymi wymaganiami, poza nałoonymi przez Ustaw o Bezpieczestwie, 6 Rozdział Kodeksu Stanów Zjednoczonych, , oraz Przepisy do Ustawy o Bezpieczestwie, 6 Rozdział Kodeksu Przepisów Federalnych, Cz 25, jak te nie zwalnia Sprzedajcego z

3 3 jakichkolwiek zobowiza, jakie na nim ci na mocy innych ustaw lub przepisów federalnych, stanowych i lokalnych. Wszelkie pytania dotyczce niniejszej Desygnacji naley kierowa do Biura Pomocy w sprawach dotyczcych Ustawy o Bezpieczestwie poczt elektroniczn na adres lub telefonicznie pod numer Prosimy pamita o podaniu numeru wniosku (C-CHEM-STRATEGIC (P)). Z powaaniem, (-) /podpis nieczytelny/ Dr Charles E. McQueary Podsekretarz do spraw Nauki i Techniki Departament Bezpieczestwa Krajowego Załcznik ==============================================================

4 4 Microtox Desygnacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie Załcznik A C-CHEM-STRATEGIC (P) Microtox Spółka stanu Delaware jest dostawc Systemu Testowego Microtox, bdcego opartym na biosensorach systemem testowym in vitro do wykrywania chemicznych i biologicznych substancji toksycznych w wodzie i innych rodowiskach. System polega na monitorowaniu wiatła emitowanego przez luminescencyjne bakterie, co pozwala uzyska wzgldny i niespecyficzny wskanik toksycznoci wody. Ze wzgldu na du czuło i szybkie czasy reakcji posiada wiele zastosowa w dziedzinie bezpieczestwa krajowego: zwłaszcza w przypadku potrzeby szybkiej oceny potencjalnego zanieczyszczenia i wdroenia procedur dekontaminacyjnych. System Testowy Microtox obejmuje nastpujce główne podsystemy: - Analizator Microtox Model luminometr temperaturowy wykrywajcy zmiany w wietle wytwarzanym przez bakterie i przesyłajcy dane do programu komputerowego (oprogramowanie Microtox Omni) do analizy. - Analizator Deltatox - przenony luminometr działajcy w temperaturze otoczenia, wykrywajcy zmiany w wietle wytwarzanym przez bakterie i analizujcy dane. - Odczynnik Wraliwy Microtox - opatentowany preparat z liofilizowanych bakterii luminescencyjnych Vibrio fischeri, które s wraliwe na substancje toksyczne w wodzie. - Roztwór Odtwarzajcy Microtox - nietoksyczny roztwór wodny o czystoci w granicach nano czstek, zawierajcy ladowe iloci soli. - Rozcieczalnik Microtox - nietoksyczny roztwór wodny o czystoci w granicach nano czstek, zawierajcy 2% chlorku sodu. - Osmotyczny Roztwór Korygujcy Microtox - nietoksyczny roztwór wodny o czystoci w granicach nano czstek, zawierajcy 20% chlorku sodu. - Jednorazowe Kuwety Szklane Microtox - wysokiej jakoci kuwety krzemionkowe do analizy próbek. - Odpowiednie oprogramowanie Microtox Omni.

5 /nagłówek z godłem/ 30 stycznia 2006 roku Pan Michael Jones 111 Pencader Drive Newark, DE Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych Washington, DC Certyfikacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie Dotyczy: Microtox Kod wniosku: C-CHEM-STRATEGIC (P) Szanowny Panie, Departament Bezpieczestwa Krajowego ( Departament ) zakoczył przegld i ocen Pana wniosku dotyczcego Microtox ( Technologia ), opisanego w Załczniku A, zgodnie z Ustaw z 2002 roku o wspieraniu przeciwdziałania terroryzmowi poprzez rozwijanie skutecznych technologii, 6 Rozdział Kodeksu Stanów Zjednoczonych, ( Ustawa o Bezpieczestwie ) oraz przepisami wdraajcymi Ustaw z 2002 roku o wspieraniu przeciwdziałania terroryzmowi poprzez rozwijanie skutecznych technologii, 6 Rozdział Kodeksu Przepisów Federalnych, Cz 25 ( Przepisy ). Zgodnie z Sekcj 25.2 Przepisów, Sekretarz Bezpieczestwa Krajowego przekazuje swoje obowizki, pełnomocnictwa i funkcje wynikajce z Ustawy o Bezpieczestwie na Podsekretarza do spraw Nauki i Techniki w tym Departamencie. Po dokładnym zapoznaniu si z analiz i zaleceniami Urzdu do spraw Wdraania Ustawy o Bezpieczestwie dotyczcymi przedmiotowego wniosku oraz Technologii ustaliłem, e Technologia spełnia kryteria podane w Sekcji 442(d)(2) Ustawy o Bezpieczestwie oraz w Sekcji 25.6 Przepisów. W zwizku z tym niniejszym udzielam firmie ( Sprzedajcy ) Certyfikacji (jak okrelono w Sekcji 25.7(a) Przepisów) na Technologi. Zgodnie z Sekcj 442(d)(3) Ustawy o Bezpieczestwie oraz Sekcj 25.7(j) Przepisów załczyłem wiadectwo Zgodnoci Technologii oraz poleciłem wpisanie Technologii do Wykazu Produktów Zatwierdzonych dla celów Bezpieczestwa Krajowego. Postanowienia i warunki - Opis Technologii. Certyfikacja dotyczy wyłcznie Technologii opisanej w Załczniku A (w załczeniu) - Sprzedajcy Technologi. Dla celów Ustawy o Bezpieczestwie, Przepisów (łcznie z Sekcj 25.9 Przepisów) oraz niniejszej Certyfikacji, Sprzedajcym Technologi jest spółka stanu Delaware - Okres Wanoci Certyfikacji. Certyfikacja obowizuje od dnia udzielenia niniejszej Certyfikacji na mocy Ustawy o Bezpieczestwie i pozostaje w mocy przez taki sam okres, jak Desygnacja Technologii na mocy Ustawy o Bezpieczestwie, która została przeze mnie wydana Sprzedajcemu w dniu niniejszego ( Powizana Desygnacja ). W zwizku z tym niniejsza Certyfikacja wyganie w Dacie Wyganicia Desygnacji (okrelonej w powizanej Desygnacji). Sprzedajcy ma prawo wystpi o odnowienie Certyfikacji w zwizku z wnioskiem o odnowienie powizanej Desygnacji. - Najwczeniejsza Data Sprzeday. Dla celów Sekcji 25.7(g) Przepisów, najwczeniejsz dat sprzeday Technologii, której dotyczy Certyfikacja jest 11

6 6 listopada 2002 roku ( Najwczeniejsza Data Sprzeday ). Niniejsza Certyfikacja stosuje si i bdzie si stosowa do całoci sprzeday Technologii przez Sprzedajcego, dokonanej w dowolnym czasie w okresie rozpoczynajcym si od Najwczeniejszej Daty Sprzeday, a koczcym si w Dacie Wyganicia Desygnacji (jak okrelono powyej). - Szczególne Ograniczenia Transferu i Cesji. Brak - Szczególne Ograniczenia w Udzielaniu Licencji. Brak - Inne warunki. Brak Poza pojciami wyranie okrelonymi w niniejszej Certyfikacji, wszystkie pojcia uyte w Certyfikacji maj znaczenie nadane im w Ustawie o Bezpieczestwie lub Przepisach. Certyfikacja zostaje wydana na mocy pełnomocnictw w nim podanych oraz zgodnie z Ustaw o Bezpieczestwie i Przepisami. Ustawa o Bezpieczestwie i Przepisy zawieraj inne wymogi, które mog dotyczy Sprzedajcego lub technologii. W przypadku jakiegokolwiek konfliktu midzy Certyfikacj na mocy Ustawy o Bezpieczestwie a Ustaw o Bezpieczestwie lub Przepisami, nadrzdna jest Ustawa o Bezpieczestwie lub Przepisy (zalenie od przypadku). Niniejsze udzielenie Certyfikacji na mocy Ustawy o Bezpieczestwie nie stanowi o zgodnoci z innymi ustawowymi lub urzdowymi wymaganiami, poza nałoonymi przez Ustaw o Bezpieczestwie, 6 Rozdział Kodeksu Stanów Zjednoczonych, , oraz Przepisy, 6 Rozdział Kodeksu Przepisów Federalnych, Cz 25, jak te nie zwalnia Sprzedajcego z jakichkolwiek zobowiza, jakie na nim ci na mocy innych ustaw lub przepisów federalnych, stanowych i lokalnych. Wszelkie pytania dotyczce niniejszego Certyfikacji naley kierowa do Biura Pomocy w sprawach dotyczcych Ustawy o Bezpieczestwie poczt elektroniczn na adres lub telefonicznie pod numer Prosimy pamita o podaniu numeru wniosku (C-CHEM-STRATEGIC (P)). Z powaaniem, (-) /podpis nieczytelny/ Dr Charles E. McQueary Podsekretarz do spraw Nauki i Techniki Departament Bezpieczestwa Krajowego Załcznik ==============================================================

7 7 Microtox Certyfikacja na mocy Ustawy o Bezpieczestwie Załcznik A C-CHEM-STRATEGIC (P) Microtox Spółka stanu Delaware jest dostawc Systemu Testowego Microtox, bdcego opartym na biosensorach systemem testowym in vitro do wykrywania chemicznych i biologicznych substancji toksycznych w wodzie i innych rodowiskach. System polega na monitorowaniu wiatła emitowanego przez luminescencyjne bakterie, co pozwala uzyska wzgldny i niespecyficzny wskanik toksycznoci wody. Ze wzgldu na du czuło i szybkie czasy reakcji posiada wiele zastosowa w dziedzinie bezpieczestwa krajowego: zwłaszcza w przypadku potrzeby szybkiej oceny potencjalnego zanieczyszczenia i wdroenia procedur dekontaminacyjnych. System Testowy Microtox obejmuje nastpujce główne podsystemy: - Analizator Microtox Model luminometr temperaturowy wykrywajcy zmiany w wietle wytwarzanym przez bakterie i przesyłajcy dane do programu komputerowego (oprogramowanie Microtox Omni) do analizy. - Analizator Deltatox - przenony luminometr działajcy w temperaturze otoczenia, wykrywajcy zmiany w wietle wytwarzanym przez bakterie i analizujcy dane. - Odczynnik Wraliwy Microtox - opatentowany preparat z liofilizowanych bakterii luminescencyjnych Vibrio fischeri, które s wraliwe na substancje toksyczne w wodzie. - Roztwór Odtwarzajcy Microtox - nietoksyczny roztwór wodny o czystoci w granicach nano czstek, zawierajcy ladowe iloci soli. - Rozcieczalnik Microtox - nietoksyczny roztwór wodny o czystoci w granicach nano czstek, zawierajcy 2% chlorku sodu. - Osmotyczny Roztwór Korygujcy Microtox - nietoksyczny roztwór wodny o czystoci w granicach nano czstek, zawierajcy 20% chlorku sodu. - Jednorazowe Kuwety Szklane Microtox - wysokiej jakoci kuwety krzemionkowe do analizy próbek. - Odpowiednie oprogramowanie Microtox Omni.

8 8 /godło/ Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych wiadectwo Zgodnoci Niniejszym zawiadcza si, e w dniu dzisiejszym Departament Bezpieczestwa Krajowego Stanów Zjednoczonych przyznał spółce stanu Delaware Certyfikat na jej wyrób Microtox jako Produkt Zatwierdzony dla celów Bezpieczestwa Krajowego na mocy Ustawy z 2002 roku o wspieraniu przeciwdziałania terroryzmowi poprzez rozwijanie skutecznych technologii ( Ustawa o Bezpieczestwie ) (-) /podpis nieczytelny/ Data: 30 stycznia 2006 roku Dr Charles E. McQueary Podsekretarz do spraw Nauki i Techniki

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI

POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI POLSKIE CENTRUM AKREDYTACJI PROGRAM AKREDYTACJI JEDNOSTEK OCENIAJCYCH I AKCEPTUJCYCH LUB CERTYFIKUJCYCH ZAKŁADOW KONTROL PRODUKCJI Akceptował: Kierownik Biura ds. Akredytacji Polskiego Centrum Akredytacji

Bardziej szczegółowo

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 - - 1 W rozumieniu ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 roku o zasadach finansowania nauki (Dz. U z 2010r., Nr 96 poz.615 z pón. zm) 2 13 14 15 16 17 18 19 20 21 - - 3 22 23 24 25 4

Bardziej szczegółowo

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW

MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW WIATOWY KODEKS ANTYDOPINGOWY MIDZYNARODOWY STANDARD DLA LABORATORIÓW wersja 4.0 sierpie 2004 r. PREAMBUŁA wiatowego Kodeksu Antydopingowego jest standardem midzynarodowym szczebla 2 opracowanym w ramach

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Zielonej Górze (RCKiK) ul. Zyty 2165-046 Zielona Góra tel. 068/329 83 60, faks 068/329 83 99 znak sprawy: 7/P/2010 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA i ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH (STADIUM DOKUMENTACJI PROJEKTOWEJ) NAZWA OBIEKTU : PROJEKT ROZBIÓRKI BUDYNKU MIESZKALNEGO JEDNORODZINNEGO WRAZ Z ZABUDOWANIAMI GOSPODARCZYMI

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ) Znak sprawy: 11/P/2012 Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia na PRZETARG NIEOGRANICZONY NA UBEZPIECZENIE MIENIA I ODPOWIEDZIALNOCI CYWILNEJ Regionalnego Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Gdask, dnia 18.10.2006r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa elektronicznych kart bezstykowych do uytku w systemie karty miejskiej w Gdasku Postpowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO

PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO - 11-3. ROZDZIAŁ III INTERPRETACJA PRAWNA I FINANSOWA WRAZ ZE WSKAZANIEM ARGUMENTÓW PRZEMAWIAJ CYCH ZA I PRZECIW OKRELONYM SPOSOBOM KLASYFIKACJI OPŁATY ZA DOSTPNO Na wstpie naley podkreli, e klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Dokument informacyjny

Dokument informacyjny Sporzdzony na potrzeby wprowadzenia akcji serii B, C i D oraz Praw do Akcji serii D do obrotu na rynku NewConnect prowadzonym jako alternatywny system obrotu przez Giełd Papierów Wartociowych w Warszawie

Bardziej szczegółowo

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !"#$ %&&' () * ( +, #) - . /

NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE !#$ %&&' () * ( +, #) - . / NAJWYSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA W WARSZAWIE. /!"#$ %&&' () * ( +, #) - 01 - 2!" # " $ %& ' (! %& )*"! %& $* (*#!#+( ( #" #) 2!" # ", - (.! *" ""! '! )!" # (/" 0 )"1' ( " -, )! ( *)! 21$!3 # '!1$( $/"

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów,

POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, POWIATOWY URZD PRACY W RADZIEJOWIE ul. Kociuszki 20/22, 88-200 Radziejów, tel. (054) 285 29 91, fax. (054) 285 29 91, mail: tora@praca.gov.pl Znak sprawy: KO.KŁ-343/11/2010 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW

Bardziej szczegółowo

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1)

U S T AWA. z dnia. o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) U S T AWA Projekt z dnia o zmianie ustawy o swobodzie działalnoci gospodarczej 1) Art. 1. W ustawie z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalnoci gospodarczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 672, z pón. zm. 2)

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA : Budowa budynku mieszkalno- usługowego przy Placu Zgody w Głuchołazach (Obecna nazwa : Plac Solidarnoci) 1 Ogłoszenie o nr 169793-2009 Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Zasady i warunki sprzeday

Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday Zasady i warunki sprzeday 1. Definicje: Zasady: niniejsze Zasady i Warunki Sprzeday Konsument osoba fizyczna kupujca od SMARTTECH w innym celu, ni zwizany z prowadzon działalnoci

Bardziej szczegółowo

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT

STATUT JEDNOLITY Z dnia 26 kwietnia 2004 r. Tytuł I : FORMA SIEDZIBA CZAS TRWANIA PRZEDMIOT Spółka zawizana została na podstawie aktu sporzdzonego przez Sdziego Jean SECKLER, notariusza w Junglister w dniu 10 kwietnia 2002 roku, ogłoszonego w Mémorial C numer 692 z dnia 4 maja 2002 roku Statut

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy:

UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Znak sprawy: 1/O/2009 UMOWA nr... zawarta w dniu... w Szczecinie pomidzy: Załcznik nr 3 do siwz 1. Przedsibiorstwo Produkcyjno - Handlowe OZI Spółka jawna, Salitra & Salitra, z siedzib w Szczecinie, ul.

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej

Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Praktyczne zastosowanie procedur ISO w Orodkach Dokumentacji Geodezyjno Kartograficznej Rudolf Besuch I. Wdroenie systemu jakoci w Urzdzie Miasta Rybnika łcznie ze wskazaniem cyklu przygotowa. Urzd Miasta

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o.

SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. SZCZEGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA MIESZKANIA DLA KLIENTÓW POLSKIEJ TELEFONII KOMÓRKOWEJ Centertel Sp. z o.o. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejsze szczególne warunki ubezpieczenia dla osób fizycznych, klientów

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A KBC INDEX WIATOWYCH NIERUCHOMOCI Fundusz Inwestycyjny Zamknity (w organizacji) z siedzib w Warszawie, ul. Chmielna 85/87 strona internetowa: www.kbctfi.pl

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego na: dostaw i wdroenie Elektronicznego Systemu Obiegu Dokumentów i zestawów do składania bezpiecznego podpisu

Bardziej szczegółowo

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE. 18 lutego 2011 roku Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy Spółki Akcyjnej ODLEWNIE POLSKIE 18 lutego 2011 roku U C H W A Ł A Nr 1/2011 w sprawie: wyboru Przewodniczcego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia 1 Działajc

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na:

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postpowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na: ul. Dowiadczalna 4, P.O. Box 201, 20-290 Lublin 27 Tel.: (081) 74-450-61, Fax: (081) 74-450-67 E-mail: sekretariat@ipan.lublin.pl http://www.ipan.lublin.pl A-2401-9/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Bardziej szczegółowo

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion

Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion Regulamin kart płatniczych oferowanych przez Xelion KARTY KREDYTOWE BANKU POLSKA KASA OPIEKI S.A. DYSTRYBUOWANE I OBSŁUGIWANE ZA POREDNICTWEM XELION. DORADCY FINANSOWI SP. Z O.O. REGULAMIN Rozdział 1 Postanowienia

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk *

A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012. Mateusz Staszczyk * A C T A U N I V E R S I T A T I S L O D Z I E N S I S FOLIA OECONOMICA 274, 2012 * ROLA URZDU OCHRONY KONKURENCJI I KONSUMENTÓW W ZAKRESIE TRANSAKCJI Z WYKORZYSTANIEM KART PŁATNICZYCH ZE SZCZEGÓLNYM UWZGLDNIENIEM

Bardziej szczegółowo

Przychody ze sprzeday 61 920 100

Przychody ze sprzeday 61 920 100 1) Informacje o podstawowych produktach, towarach lub usługach wraz z ich okreleniem wartociowym i ilociowym oraz udziałem poszczególnych produktów, towarów i usług (jeeli s istotne) albo ich grup w sprzeday

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo