Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach"

Transkrypt

1 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014

2 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Košice, január

3 I. ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE Názov vysokej školy: Katolícka univerzita v Ružomberku Začlenenie vysokej školy: univerzitná vysoká škola Typ vysokej školy: verejná vysoká škola Poslanie vysokej školy: Formujeme myseľ a srdce: v duchu katolíckej morálnej, intelektuálnej a akademickej tradície poskytujeme univerzitné vzdelávanie a výchovu a uskutočňujeme výskum pre integrálny rozvoj človeka a dobro celej spoločnosti. Toto vyhlásenie hovorí o Katolíckej univerzite v Ružomberku (ďalej len univerzita) ako o mieste vzdelávania, výchovy a výskumu, vedy a publikovania, služby a spoločenstva. Univerzita sa hlási k tradícii katolíckych univerzít na celom svete, chce ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť a kultúrne dedičstvo, odpovedať na problémy a výzvy súčasnosti na princípe kresťanských zásad, podľa ktorých sa formujú jednotlivci v zrelé a zodpovedné osobnosti, schopné vnášať evanjeliové posolstvo lásky a solidarity do spoločnosti, do tvoriacich sa názorov a postojov. Koná tak vo vedomí, že Boh k nám prichádza ako spoločenstvo a prostredníctvom spoločenstiev ľudí. Toto spoločenstvo v sebe obsahuje mnohé teologické, liturgické a spirituálne tradície, ktoré formujú život Cirkvi. Dôraz na spoločenstvo v katolicizme vysvetľuje, prečo univerzita od svojho počiatku veľmi zdôrazňuje priateľské vzťahy vo vlastnom inštitucionálnom živote. Univerzita preberá svoju základnú inšpiráciu od Ježiša Krista ako zdroja múdrosti a z presvedčenia, že v ňom sa všetky veci stávajú dokonalými. Katolícka univerzita v Ružomberku je verejnou vysokou školou s konfesijným charakterom, ktorá za svoj vznik vďačí Konferencii biskupov Slovenska a Národnej rade Slovenskej republiky. Svoju činnosť uskutočňuje najmä v oblasti historických, humanitných, pedagogických, prírodných, sociálnych a zdravotníckych vied, ale aj v oblasti umenia, ekonómie, manažmentu a práva. Základným poslaním univerzity je usilovať sa o pravdu a šíriť ju ďalej kvôli samotnej podstate Pravdy. Podľa Ex corde Ecclesiae: Cťou a zodpovednosťou katolíckej univerzity je venovať sa bez výhrad veciam pravdy. To je jej vlastný spôsob ako slúži dôstojnosti človeka a súčasne poslaniu Cirkvi. (...) Katolícka univerzita sa oveľa viac vyznačuje slobodným hľadaním celej pravdy o svete, o človeku a Bohu. (Čl. 4) V záujme hľadania pravdy sa univerzita zaväzuje podporovať poznanie prostredníctvom svojho výskumu a publikácií. Táto zodpovednosť zjednocuje zamestnancov a študentov vo všetkých oblastiach univerzitného života, predovšetkým v profesionálnej vzdelávacej a výskumnej činnosti. Výmena poznatkov pre univerzitu taká nevyhnutná, si vyžaduje prítomnosť akademikov a študentov z rozmanitých sfér, pretože prostredníctvom nich sa rozvíja. Katolícka identita univerzity sa prehlbuje činorodou prítomnosťou katolíckych intelektuálov, ktorých by mala byť na univerzite väčšina. Vedenie univerzity dbá o zachovanie tohto ideálu počas celej histórie inštitúcie. To, čo univerzita žiada od všetkých členov akademickej obce, je rešpektovanie cieľov univerzity a ochota zúčastniť sa na dialógu, ktorý ju tvorí a napĺňa. Zároveň univerzita trvá na akademickej slobode, ktorá predstavuje záruku pre otvorený dialóg a tvorivý vedecký výskum. Univerzita podporuje integrálny rozvoj kritického myslenia, rozvoj tela, duše a ducha, ktoré charakterizujú vzdelaných, schopných a slobodných jednotlivcov. Usiluje sa, aby jej študenti uznávali nielen veľké činy ľudského ducha, ale zároveň citlivo vnímali chudobu, nespravodlivosť a útlak. 3

4 Poslaním univerzity je taktiež podporovať zmysel pre ľudskú solidaritu a záujem o spoločné dobro, ktoré bude prinášať ovocie vtedy, keď sa učenie stane službou spravodlivosti. Katolícka univerzita je fórom, kde sa prostredníctvom slobodného výskumu a otvorenej diskusie môžu spájať viaceré prúdy katolíckeho myslenia so všetkými formami poznania prítomnými v umení, vedách, povolaniach a v každej ďalšej oblasti ľudskej vzdelanosti a tvorivosti. Univerzita sa zaväzuje k aktívnej účasti na konštruktívnom a kritickom podporovaní kultúry a na službe spoločnosti. Povzbudzuje k takej životnej ceste, ktorá je v súlade s kresťanským spoločenstvom a realizuje sa v modlitbe, liturgii a službe. Spôsobom života sa usiluje rozvíjať zmysel pre spoločenstvo a zodpovednosť, ktoré pripravia študentov na následnú iniciatívu v budovaní ľudskejšej a duchovnejšej spoločnosti. Katolícka univerzita vychádza z predpokladu, že pravé hľadanie pravdy v ľudskom i kozmickom poriadku nie je v rozpore s vierou. Podporuje každú vedeckú aktivitu, ktorá je v zhode s jej poslaním a je podriadená adekvátnemu kritickému postoju. Jej povinnosťou a zároveň príležitosťou je neustále udržiavanie a rozvíjanie náboženského rozmeru vo všetkých oblastiach poznania. Iba tak sa vo všetkých vedných odboroch môže rozvíjať katolícky intelektuálny život ako základ dialógu medzi náboženstvom a kultúrou, medzi vierou a vedou. Vo všetkých sférach univerzitného života sa sústreďuje na formáciu autentického spoločenstva. 4

5 1.1 Vedenie Dekan Prodekan pre výchovu a vzdelávanie Prodekan pre vedu a rozvoj Prodekan pre zahraničné vzťahy a mobility prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThDr. Ján Jenčo, PhD. PhDr. Marek Forgáč, PhD. PaedDr. ThDr. SSLic. František Trstenský, PhD. (do ) ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (od ) Tajomník ThDr. Radoslav Lojan, PhD. (od ) Poverený tajomník: Mgr. Ing. Mária Hamžíková (do ) 1.2 Akademický senát Predseda Podpredseda - zamestnanecká časť Podpredseda - študentská komora Tajomník PhDr. Ján Pramuka, PhD. PhDr. Imrich Degro, PhD. Samuel Štefanides ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD. Členovia zamestnanecká časť HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. (od ) Doc. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (od ) ThDr. PaedDr. Dominik Macák, PhD. (do ) ICLic. Dušan Škrabek (do ) študentská komora ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová (od ) Peter Pasternák (od ) Ing. František Perignát Michal Pavlík (do ) MUDr. Štefan Nebesňák (do ) 5

6 1.3 Vedecká rada Predseda Členovia akademickej obce fakulty prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThDr. Ján Jenčo, PhD. ThDr. František Trstenský, PhD. PhDr. Marek Forgáč, PhD. prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. prof. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD. prof. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. PhDr. Ján Pramuka, PhD. PhDr. Imrich Degro, PhD. Externí členovia J.E. Mons. Bernard Bober, košický arcibiskup - metropolita, veľký kancelár TF KU a KU prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc., LF UPJŠ Košice prof. ThDr. Peter Šturák, PhD., GTF PU v Prešove prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD., TF TU v Trnave prof. ThDr. Martin Weis, PhD., TF JU v Českých Budějoviciach prof. Ing. Jozef Živčák, PhD., SjF TU v Košiciach 1.4 Disciplinárna komisia fakulty pre študentov Predseda Členovia ThDr. Ján Jenčo, PhD. ThDr. Štefan Novotný, PhD. rektor KS (KE) prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. rektor KS (SK) Erik Gyorgy 3SP12 (KE) Ing. Marek Marcin 3KT (KE) Samuel Štefanides 5KT (SK) 6

7 1.5 Súčasti fakulty Katedry, štruktúra funkčných miest (SK pracovisko Spišská Kapitula) KATEDRA FILOZOFIE A HISTÓRIE Tel.: fax: vedúci katedry: PhDr. Imrich Degro, PhD. sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová meno úväzok zmluva do funkčné miesto profesor prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 100% prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. 100% funkčné miesto docent Ing. PhDr. Peter Fotta, PhD. 100% ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. 100% Prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. 30% na katedre do odborní asistenti PhDr. Imrich Degro, PhD. 100% PhDr. Jozef Dronzek, PhD. 60% HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. (SK) 100% ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA 50% PhDr. Ján Pramuka, PhD. (SK) 100% PhDr. Emil Ragan, PhD. 100% PhDr. Marcel Šefčík, PhD. (SK) 100% Vedenie doktorandov: Meno doktoranda Rok/ Forma Študijný program Školiteľ ThLic. Richard Rédli 1/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. Mgr. Andrej Škvarek 1/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. PaedDr. Gabriela Sabová 2/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. PaedDr. Žaneta Vyravcová 2/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. Mgr. Krzysztof Majsterek 2/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThLic. Juraj Gradoš 2/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThLic. Márius Cywka 5/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. MUDr. Mgr. Martin Uher, PhD. 1/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. PaedDr. ThLic. Radovan Andrejko 5/Ext. Katolícka teológia prof. PhDr. ThDr. Peter Zubko, PhD. Absolventi Ukončenie ThLic. Tatiana Janočková /Den Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThLic. Lenka Straková /Den Katolícka teológia prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. 7

8 KATEDRA SYSTEMATICKEJ TEOLÓGIE Tel.: 055/ fax.: 00421/55/ vedúci katedry: Dr. Vladimír Juhás, PhD. sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová funkčné miesto profesor meno úväzok zmluva do 100 % % prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. prof. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD. (od ) prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. (SK) ThDr. Ing. Inocent Szaniszló, PhD. Róbert Lapko, Th.D., PhD. ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. (SK) 100 % funkčné miesto docent 100 % % % Dr. Vladimír Juhás, PhD. 100 % odborní asistenti Juraj Feník, S. T. D. 100 % ThDr. Alojz Frankovský, PhD. (SK) 24 % ThLic. Martin Koleják, PhD. (SK) 50 % ThDr. Ján Kuboš, PhD. (SK) 100 % ThDr. Radoslav Lojan, PhD. (od ) 100 % ThDr. Štefan Novotný, PhD. 100 % ThDr. Juraj Semivan, PhD. 30 % PaedDr. ThDr. Dominik Macák PhD. 100 % asistenti Mgr. Ján Dudič (SK) 100 % Vedenie doktorandov Meno doktoranda Rok/ Študijný program Školiteľ Forma ThLic. Maroš Fintoš 1/Den. Katolícka teológia Dr. Vladimír Juhás, PhD. Mgr. Jozef Kohut 2/Den. Katolícka teológia ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. Mgr. Ľubica Hromníková 2/Den. Katolícka teológia prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD. Mgr. Ivana Pločicová 3/Den. Náuka o rodine ThDr. Ing. Inocent M. V. Szaniszló, PhD. PhDr.Gabriela Kolšovská 2/Ext. Katolícka teológia Róbert Lapko, Th.D., PhD. ThLic. Peter Nákačka 1/Ext. Katolícka teológia prof. ThBibl.Lic. Anton Tyrol, PhD. Mgr. Józef Midura 2/Ext. Katolícka teológia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. PhDr. Denisa Tašoniová 3/Ext. Katolícka teológia ThDr. Ing. Inocent M. V. Szaniszló, PhD. Mgr. Alžbeta Cmarková 3/Ext. Náuka o rodine prof. ThDr. Stanislav Vojtko, PhD. Mgr. Ing. Juraj Považan, PhD. 4/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD. Mgr. Michal Šuško 5/Ext. Katolícka teológia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. ThLic. Pavel Stuška 5/Ext. Katolícka teológia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. ThLic. Martin Talnagi 5/Ext. Katolícka teológia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. Mgr. Radek Sedlák 5/Ext. Katolícka teológia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. ThLic. Vladislav Brokeš 5/Ext. Katolícka teológia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. ThLic. Ing. Monika Golianová 5/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. PaedDr. Jozef Leščinský, PhD. Absolventi Ukončenie ThLic. Katarína Sabolová Ext. Katolícka teológia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. 8

9 KATEDRA PRAKTICKEJ TEOLÓGIE Tel.: 00421/55/ fax.: 00421/55/ vedúci katedry: ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová meno úväzok zmluva do funkčné miesto profesor prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. 100% funkčné miesto docent prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (SK) 55% 100% prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK) 50% JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. 100% Dr. Ján Veľbacký, PhD. 100% 95% JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. (SK) 100% odborní asistenti prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 95% ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. 100% JCDr. Juraj Kamas, PhD. 30% ThDr. Vladimír Šosták, PhD. 40% ThDr. Peter Majda, PhD. 100% ThDr. Jaroslav Barta, PhD. 100% SLLic. Andrej Krivda, PhD. (od ) 95% asistenti ICLic. Andrej Kačmár 100% Vedenie doktorandov Meno doktoranda Rok/ Študijný program Školiteľ Forma Mgr. Martin Taraj 1/Den. Katolícka teológia PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. ThLic. Florián Volf 3/Den. Katolícka teológia PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. Mgr. Katarína Hudáková 3/Den. Katolícka teológia Dr. Ján Veľbacký, PhD. ThLic. Peter Janáček 3/Den. Katolícka teológia prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. ThLic. PaedDr. Jozef Bartoš 3/Den. Katolícka teológia prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. ThLic. Danka Kurimská 3/Den. Katolícka teológia prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. ThLic. Sławomir Gawryś 1/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Stanisław Łupiński ThLic. Martina Hockicková 1/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. JCLic. Zuzana Petkačová 1/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. ThLic. Zdisław Grzegorczyk 3/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Stanisław Łupiński ThLic. Grzegorz Dębek 3/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Stanisław Łupiński ThLic. Mirosław Skałban 3/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Artur Katolo ThLic. Andrzej A. Traczykiewicz 4/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Artur Katolo ThLic. Tadeusz Henryk Czuk 4/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Artur Katolo ThLic. Dariusz Latuszek 4/Ext. Katolícka teológia ThDr. Tomaš Gális, PhD. ICLic. Dušan Škrabek 5/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. (do ) ThLic. Vendelín Pleva 5/Ext. Katolícka teológia ThDr. Juraj Spuchľak, PhD. ThLic. Jana Pabáková 5/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. ThLic. Pavol Seman 5/Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. ThLic. Marián Majzel 5/Ext. Katolícka teológia ThDr. Ján Jenčo, PhD. ThLic. Piotr Dębek 5/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Stanisław Łupiński ThLic. Marcin Dera 5/Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Artur Katolo 9

10 Absolventi Ukončenie ThLic. Monika Onačilová /Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. ThLic. Martin Kakalej /Den. Katolícka teológia JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. ThLic. Karol Lev Irrgang /Ext. Katolícka teológia prof. ThDr. JCLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. SLLic. Andrej Krivda /Den Katolícka teológia prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. ThLic. Vladimír Beregi /Ext. Katolícka teológia ThDr. Ján Jenčo, PhD. ThLic. Mariusz Chmielewski /Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Stanisław Łupiński ThLic. Łukasz Siedlecki /Ext. Katolícka teológia prof. dr hab. Stanisław Łupiński KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Tel.: 055/ fax.: 00421/55/ vedúci katedry: ThDr. Ján Jenčo, PhD. sekretariát katedry: Mgr. Mária Šebejová meno úväzok zmluva do funkčné miesto profesor prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. (SK) (od ) 100 % bez obmedzenia prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. 100 % prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. 100 % funkčné miesto docent PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. 100 % PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. (SK) 100 % ThDr. Ján Jenčo, PhD. 100 % ThDr. Martin Uháľ, PhD. 100 % odborní asistenti Ing. Jozefína Hvastová, PhD. 100 % PhDr. Renáta Jamborová, PhD. 100 % ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD. 100 % PhDr. Marek Forgáč, PhD. 100 % Mgr. Ján Knapík, PhD. 100 % Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. 100 % ThDr. Lucia Pečovská, PhD. 100 % ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (SK) 100 % ThDr. Štefan Sečka, PhD. (SK) 10 % PhDr. Janka Bursová, PhD. (SK) 100 % PhDr. Jana Budayová, PhD. (SK) 95 % 100 % PhDr. Ondrej Štefaňák PhD. (SK) 100 % (od ) Mgr. Katarína Kotradyová PhD. (SK) 100 % PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (SK) 100 % 33 % asistenti ThLic. František Reguly 100 % RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. 95%

11 Vedenie doktorandov Meno doktoranda Rok/ Študijný program Školiteľ Forma Mgr. Bc. Alena Stopková 1/Den. Charitatívna a misijná práca ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Mgr. Gréta Gáborová 1/Den. Charitatívna a misijná práca ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. JUDr. Milan Molokáč 1/Den. Charitatívna a misijná práca PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. Mgr. Lenka Urbanová 2/Den. Charitatívna a misijná práca ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Mgr. Peter Židó 2/Den. Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. PhDr. Andrea Križanová 2/Den. Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. Mgr. Mária Maliňáková 3/Den. Charitatívna a misijná práca PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD Mgr. Emília Čurilová 3/Den. Charitatívna a misijná práca PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD PhDr. Michaela Šuľová 3/Den. Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. ThLic. PaedDr. Gabriela 3/Den. Katolícka teológia ThDr. Ján Jenčo, PhD. Genčúrová Mgr. Martina Drobňáková 3/Den. Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. MUDr. Marcela Strhárska 1/Ext. Charitatívna a misijná práca ThDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Mgr. Peter Vereb 2/Ext. Charitatívna a misijná práca prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. PhDr. Martina Tokarčíková 2/Ext. Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. Mgr. Soňa Vancáková 3/Ext. Charitatívna a misijná práca prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. Mgr. Silvia Václavíková 3/Ext. Charitatívna a misijná práca PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD Absolventi ThLic. PaedDr. PhDr. Marcela Nováková Ukončenie /Ext. Charitatívna práca a misijná ThDr. Martin Uháľ, PhD. OSTATNÉ PRACOVISKÁ FAKULTY Kňazský seminár sv. Karola Boromejského v Košiciach Teologický inštitút Teologickej fakulty v Spišskom Podhradí Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskom Podhradí 11

12 II. PREHĽAD NAJDÔLEŽITEJŠÍCH UDALOSTÍ V ROKU 2014 V roku 2014 bolo zamestnancami fakulty vykazovaných 8 vedeckých monografií vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 9 vedeckých monografií vydaných v domácich vydavateľstvách, 2 štúdie charakteru vedeckej monografie vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 5 kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v zahraničných vydavateľstvách, 6 kapitol vo vedeckých monografiách vydaných v domácich vydavateľstvách, 9 vedeckých prác v zahraničných a 22 v domácich nekarentovaných časopisoch, 4 vedecké práce v zahraničných a 17 v domácich recenzovaných zborníkoch. Výsledkom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach je aj 59 publikovaných príspevkov z domácich a zahraničných vedeckých konferencií. Fakulta samostatne alebo v spolupráci s inými vedeckými a kultúrnymi organizáciami organizovala celkovo 17 vedeckých podujatí. 2.1 Najvýznamnejšie vedecké publikácie Publikačná činnosť (len s rokom vydania 2014) Meno, názov, mesto, vydavateľstvo, rok, počet strán, ISBN (podľa CREPČ) FOTTA Peter, Filozofia realistyczna - istniejący świat rzeczy i człowieka [elektronický zdroj]; rec. Andrzej Maryniarczyk, Gabriel Ragan vyd. - Częstochowa : Wydawnictwo Educator, CD-ROM, 70 s. [4,45 AH]. - Elektronická monografia. - ISBN FENÍK Juraj, Given to the Church: An Exegetical Analysis of Christology and Anthropology in Eph 1:20-23 and 2:5-6, Brno: Tribun EU, 2014, str. 370; ISBN LAPKO Róbert, Poradenské centrum Katolíckej univerzity v Ružomberku / Katarína Markovičová, Juraj Holdoš, Róbert Lapko ; rec. Tadeusz Zasępa, Lýdia Lešková, Martin Uháľ vyd. - Brno : Tribun EU, s. - ISBN SZANISZLÓ Inocent, Correlation of religion and society in the moral theology and political philosophy / Inocent-Mária Vladimír Szaniszló ; rec. Paul F. Roettig, Joseph Sopko, Matthias T. Vogt ed. - Neckenmarkt : Novum publishing GmbH, s. - ISBN JURICA Juraj, Výkon biskupskej služby v miestnej a univerzálnej Cirkvi [elektronický zdroj]; rec. Gabriel Ragan, Ján Jenčo vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, CD-ROM, 99 s. - Elektronická monografia. - ISBN Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD- ROM mechanika. BURSOVÁ Janka, Poverty Caused by Unemployment, Its Consequences and Solutions / Janka Bursová ; rec. Jozef Jarab, Irena Kamasová, Zuzana Budayová. - Warszawa : Wyższa Szkoła im. Bogdana Jańskiego, s. - ISBN BURSOVÁ Janka, BUDAYOVÁ Zuzana, Case Report and Case Study in Social Work = Kazuistika a prípadová štúdia v sociálnej práci / Janka Bursová, Zuzana Budayová ; rec. Jozef Jarab, Jozef Králik, Irena Kamanová, Katarína Majcherová, Soňa Šrobárová. - First Edition. - Warszawa : Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, s. - ISBN FORGÁČ Marek, Spirituality Between Intimacy and Isolation (The Significance of Relationships in Spiritual Development of Young Adults In University Settings), Humanum: Warszawa 2014, ISBN: Kód (podľa CREPČ) AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA AAA 12

13 TRSTENSKÝ, František, Múdrosť, ktorá hľadá Boha = Náčrt biblickej múdroslovnej literatúry / František Trstenský ; rec. Jozef Leščinský, Stanislav Vojtko, Daniel Slivka. - [1. vyd.]. - Ružomberok : Katolícke biblické dielo, s. - ISBN JURICA Juraj, Status biskupa po Druhom vatikánskom koncile. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, str ISBN KRIVDA Andrej, Vysluhovanie sviatostí a svätenín v Ostrihomskom rituáli ( ) [elektronický zdroj] ; rec. Gabriel Ragan, Anton Konečný, Pavol Dráb vyd. - Ružomberok : Verbum, CD-ROM, 151 s. [6,60]. - Elektronická monografia. - ISBN KNAPÍK Ján, Adaptácia a socializácia gréckokatolíckych bohoslovcov, Prešov, 2014, ISBN , 142 s. KUCHARČÍK Richard, Príprava na manželstvo a jej vzťah k stabilite manželstva, - 1. vyd. - Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, s. - ISBN ŠUĽOVÁ Michaela, Komunitné centrum ako nástroj na podporu rómskej kultúry [elektronický zdroj] : Rómske komunitné centrum Zbudské Dlhé - okres Humenné, - 1. vyd. - Ružomberok : Verbum, CD-ROM, 74 s. [4,29 AH]. - Elektronická monografia. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - ISBN ŠUĽOVÁ Michaela, Program ProFamily [elektronický zdroj] : sanačný program pre rodiny / Michaela Šuľová (Autor) ; Gabriela Ragan (Recenzent), Lýdia Lešková (Recenzent), Marek Forgáč (Recenzent) vyd. - Ružomberok : Verbum, CD-ROM, 116 s. [6,63 AH]. - Elektronická monografia. - Názov z hlavnej obrazovky. - Požiadavky na systém: Windows 95 a vyššie; CD-ROM mechanika. - ISBN JANOČKOVÁ Tatiana: Od spoločnosti bez Boha k spoločenstvu s Bohom : život sestier Congregatio Jesu Košickej diecézy v období totality / Tatiana Janočková (Autor) ; Cyril Hišem (Recenzent), František Dlugoš (Recenzent), Peter Borza (Recenzent), Štefan Lenčiš (Recenzent) vyd. - Košice : Vienala, s. [8,20 AH]. - ISBN UHÁĽ Martin: Sociálne učenie Cirkvi a rodinné podnikanie / Ján Hudacký (Autor), Martin Uháľ (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Dariusz Lipiec (Recenzent), Inocent Szaniszló (Recenzent), Ľubica Černá (Recenzent) vyd. - Košice : TypoPress, s. - ISBN NOVOTNÝ, Štefan, Vodcovstvo a tímová práca v Liste Filipanom, In: Kmecová, J. a kol; Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi, Instytut Wydawniczy Humanum, Warszawa, 2014, , FORGÁČ Marek, Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby v súčasnej praxi, In: J. Kmecová a kol.: Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi. Humanum: Warszawa 2014, ISBN RAGAN Gabriel, Reforma vysluhovania sviatostí v rímskom obrade s ohľadom na prax. In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor) vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, ISBN , S KRIVDA Andrej, Zavedenie národného jazyka v liturgii a reforma omšového poriadku Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent) vyd., ISBN In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor) vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, ISBN , S LEŠKOVÁ Lýdia, Využitie mediácie v aplikačných oblastiach spoločenskej praxe, In: Probácia a mediácia a jej aplikácia v praxi sociálnej práce [elektronický zdroj] / Lenka Haburajová Ilavská (Autor), Pavla Kodymová (Autor), Lýdia Lešková (Autor), Daniela Baková (Autor), Peter Vlčko (Autor). - Lodz : WSP, ISBN S FORGÁČ Marek, Psychologicko-antropologické súvislosti dobrovoľníckej služby v súčasnej praxi, In: J. Kmecová a kol.: Teória a výskum dobrovoľníckej činnosti v súčasnej praxi. Humanum: Warszawa 2014, ISBN AAB AAB AAB AAB AAB AAB AAB AAB AAB ABA ABA ABC ABC ABC ABA 13

14 HROMJÁK Ľuboslav, Lev XIII., slovanské hnutí a počátky Bohemica v Římě. In: Česká kolej v Římě : Od Bohemica k Nepomucenu: 130 let existence české kulturní a vzdělávací instituce ; ed. Tomáš Parma vyd. - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, ISBN , s HROMJÁK Ľuboslav, La prima fase del Kulturkampf in Cecoslovacchia ( ). In Una scuola di saggezza = Conoscere la storia della Chiesa / (ed.) Massimo Mancini. - Bologna : Studio Domenicano Sacra Doctrina, ISBN , S BABJÁK Anton, Analýza a implementácia IKT do vyučovania náboženskej výchovy / Anton Babják (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent). In: Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia do náboženskej výchovy / Ján Jenčo (Editor), Gabriela Genčúrová (Editor). - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, ISBN S [1,04 AH]. DUCHOVÁ Mária, Analýza aktivizujúcich metód a ich aplikácia do vyučovania náboženskej výchovy. In Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia v náboženskej výchove. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, JENČO Ján, Relevantnosť a implementácia projektovej edukácie v náboženskej výchove. In Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia v náboženskej výchove. Prešov : Michal Vaško, s ISBN JENČO Ján, Výchova k hodnotám v rodinnej a náboženskej výchove ako cesta k skvalitňovaniu života človeka. In Vízie a perspektívy kvality života. Prešov : PU GTF, s ISBN GENČÚROVÁ Gabriela, Od klasickej časovej priamky k interaktívnej edukačnej koncepcii. In: Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia do náboženskej výchovy / Ján Jenčo (Editor), Gabriela Genčúrová (Editor). - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, ISBN S [1,82 AH]. KANPÍK Ján, Dramatická výchova vo vyučovaní náboženskej výchovy / Ján Knapík (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), In: Inovačné vyučovacie metódy a ich aplikácia do náboženskej výchovy / Ján Jenčo (Editor), Gabriela Genčúrová (Editor) vyd. - Prešov : Michal Vaško - Vydavateľstvo, ISBN , S [1,17 AH]. ABC ABC ABD ABD ABD ABD ABD ABD 2.2 Vedecké podujatia organizované členmi katedier TF KU Meno Názov podujatia Dátum konania Miesto konania Dr. Vladimír Juhás, PhD. Výnimočnosti výnimočných TF Košice PhDr. Emil Ragan, PhD. De bono TF KU v Ružomberku ThDr. Ing. Workshop a vedecká prednáška v rámci CEEPUS siete AT 502 Bioethics prof. Schauppa Vladimír Szaniszló, z Grazu a jeho doktorandky E. Ziessler z KTF Aula A1 TF KU PhD. a ThDr. Karl Franzens Univerzity v Grazi ako aj v Košiciach Martin Uháľ, PhD. habilitanda Dr. Janusza Podzielneho z TF Opole ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. a ThDr. Martin Uháľ, PhD. Hľadanie osobnej identity biblického človeka prichádzajúceho do pluralitnej spoločnosti 21. storočia Reprodukčné zdravie ženy v centre záujmu : právne, bioetické, medicínske a psychosociálne aspekty starostlivosti o ženské zdravie Aula A1 TF KU v Košiciach Hotel Košice, spoluorganizácia IAEAS pri TF KU v Košiciach

15 PhDr. Ján Pramuka, PhD. ThDr. Ing. Vladimír Szaniszló, PhD. a ThDr. Martin Uháľ, PhD. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD., PhDr. Renáta Jamborová, PhD., prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD., ThDr. Ján Jenčo, PhD. Vybrané aspekty filozofickej vedy - konferencia venovaná 20. výročiu smrti prof. L. Hanusa. Letná škola politickej etiky CEEPUS siete AT 702 pod názvom: Úloha civilnej spoločnosti a Cirkvi v strednej Európe TI na Spišskej Kapitule Aula A1 TF KU v Košiciach Nové aspekty v sociálno-právnej ochrane TF KU Košice PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta Jamborová, PhD., prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD., prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. SLLic. Andrej Krivda, PhD. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta Jamborová, PhD., prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. prof. ThBiblLic. ThDr. Anton Tyrol, PhD., ThDr. Peter Majda, PhD. ThDr. Martin Uháľ, PhD. HEDr. Ľuboslav Hromják, PhD. Možnosti využitia multimediálnych učebných materiálov o manželstve a rodine pre sociálnu prácu. Celoslovenský liturgický deň 2014 Kult Sedembolestnej Panny Márie na Slovensku. Time management rodinný život verzus pracovný čas a posolstvo osobnosti bl. Sáry Salkaházi Košická arcidiecéza vo svetle výročí v roku Dejiny Cirkvi v novoveku Aula TF KU Badín Dni kresťanskej kultúry Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry TF Košice TF KU v Ružomberku novembra 2014 (medzinárodná konf.) Kňazský seminár biskupa Jána Vojtaššáka, Spišské Podhradie Spišská Kapitula IAS SAPN Slovenská sieť proti chudobe TF Košice ThDr. Jozef Ligoš ( Chlebnice Levoča) profesor Vysokej školy Kňazský seminár biskupa Jána 15

16 ThDr. Martin Uháľ, PhD. bohosloveckej a špirituál kňazského seminára v Spišskej Kapitule Spišskom Podhradí, spišský kapitulný vikár ( ) Sociálna subkomisia pri KBS - IASTFKU Vojtaššáka, Spišské Podhradie TF KU Spišská Kapitula 2.3 Aktívna účasť na domácich vedeckých seminároch a konferenciách Meno Hišem Cyril Lenčiš Štefan Hromják Ľuboslav Ragan Emil Ragan Gabriel Šefčík Marcel Pramuka Ján Hromják Ľuboslav Lenčiš Štefan Hišem Cyril Aktívna účasť na domácich vedeckých seminároch a konferenciách Organizátor Dátum Miesto Názov konferencie Názov príspevku /inštitúcia konania konania GTF PU Prešov GTF PU Prešov Ústav pamäti národa, Vysoká škola sv. Alžbety, Bratislava TF KU v Ružomberku TF KU v Ružomberku TI na Spišskej Kapitule TI na Spišskej Kapitule Rada pre históriu pri KBS, Katolícka univerzita v Ružomberku, Mesto Ružomberok Ľubovnianske múzeu hrad v Starej Ľubovni TF KU v Ružomberku Cirkev v dejinách kresťanstva na Slovensku Cirkev v dejinách kresťanstva na Slovensku Štefan Barnáš muž solidarity Prešov Prešov Slovenská Ves De bono Košice De bono Košice Vybrané aspekty filozofickej vedy - konferencia venovaná 20. výročiu smrti prof. L. Hanusa Vybrané aspekty filozofickej vedy - konferencia venovaná 20. výročiu smrti prof. L. Hanusa Odborný seminár o Andrejovi Hlinkovi Husiti a bratríci na Slovensku Košická arcidiecéza vo svetle výročí v roku Dejiny Cirkvi v novoveku Spišská Kapitula Spišská Kapitula Ružomber ok Červený Kláštor Košice Náčrt náboženského života v Košiciach do roku 1804 Pôsobenie jezuitov v Prešove v storočí Štefan Barnáš a Spišská Kapitula centrum slovenskej kultúrnosti Náčrt koncepcie dobra u Platóna a Aristotela Bonum commune v dnešnej Európe L. Hanus Princíp pluralizmu vo svetle súčasnej sociálnopolitickej filozofie Vybrané aspekty filozofie kultúry Ladislava Hanusa Význam Andreja Hlinku v slovenských dejinách v kontexte jeho vzťahu so Svätou stolicou v rokoch Základné aspekty husitskej teológie Vplyv Jozefinizmu na cirkevný život v budúcej Košickej diecéze

17 Hišem Cyril Lenčiš Štefan Hromják Ľuboslav Hromják Ľuboslav Hromják Ľuboslav Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír TF KU v Ružomberku TF KU v Ružomberku Fórum pre kultúru Ústav stredoeurópskych jazykov a kultúr, Fakulta stredoeurópsk ych štúdií Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre Rada pre históriu pri KBS Centrum Bioetiky Unesco pri FF PU Prešov Medius KE Česká kresťanská akadémiapobočka Železný Brod Letná škola politickej etiky v Košiciach na TF KU Ochrana života XV. Košická arcidiecéza vo svetle výročí v roku Dejiny Cirkvi v novoveku Košická arcidiecéza vo svetle výročí v roku Dejiny Cirkvi v novoveku Hanusove dni: Budúcnosť konzervativizmu v postkomunistický ch krajinách Odborný seminár: Piráti krásy Odborný seminár: Historické aspekty mariánskej úcty Perspektívy profesijnej etiky Medivečer: Očkovanie ánonie? Osobnosti teológie a filozofie ÚLOHA CIVILNEJ SPOLOČNOSTI A CIRKVI V STREDNEJ EURÓPE Novosti v ochrane života od počatia II Košice Košice Spišská Kapitula Nitra Trnava Kúpele Stará Ľubovňa Košice, Mäsiarska 6 Sklárske učilište Železný Brod Aula A1 TF KU Rožomber ok v Košiciach FSS TU Trnava Aula Pazmaneu m Stav výskumu dejín Košickej arcidiecézy po konferencii v roku 1994 P. Andrej Konc a jeho svedectvo rehoľného a kňazského života. Dejiny slovenského konzervativizmu Počiatky pirátov krásy v spišskom seminári Mariánske pútnické miesta Spišskej diecézy Etický problém kryokonzervovaných embryí Aktuálne problémy očkovania z pohľadu Sk pre bioetiku KBS Sekularizácia sekularizmus Bonum commune only for catholics? Proaktívny medicínsky prístup NaProTechnology a Creightonského modelu pri prevencii spontánnych potratov v porovnaní s dosahovaním tehotenstva pomocou umelého oplodnenia Kampanila.sk...a svedomie Malá Svedomie ako biblické scéna SND stretnutie sa človeka v s Božím hlasom Bratislave LF a PrF UPJŠ a Disputationes Dekanát Pacient a zdravotné 17

18 Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Szaniszló Vladimír Tyrol Anton MEDIUS universitatis 2014 PrF UPJŠ KE, Kováčska 30 Slovenská sieť proti chudobe Projekt Mediusu a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Projekt Mediusu a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Projekt Mediusu a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Projekt Mediusu a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek Projekt Mediusu a Slovenskej komory sestier a pôrodných asistentiek BÚ Sp. Podhradie+KU RK + SNK Chudoba, pracujúca chudoba a mzdy Poďakuj sestre: Zvyšovanie prestíže sestier v spoločnosti a podpora ich právneho povedomia v zdravotníckej praxi Poďakuj sestre: Zvyšovanie prestíže sestier v spoločnosti a podpora ich právneho povedomia v zdravotníckej praxi Poďakuj sestre: Zvyšovanie prestíže sestier v spoločnosti a podpora ich právneho povedomia v zdravotníckej praxi Poďakuj sestre: Zvyšovanie prestíže sestier v spoločnosti a podpora ich právneho povedomia v zdravotníckej praxi Poďakuj sestre: Zvyšovanie prestíže sestier v spoločnosti a podpora ich právneho povedomia v zdravotníckej praxi Janko Silan v duchovných dimenziách kultúry Aula A1 TF KU Rožomber ok v Košiciach Kongresov á sála v hoteli Tatralania Resort, Liptovský Mikuláš Súkromná nemocnic a Košice- Šaca Nemocnic a v Trebišove Nemocnic a v Poprade Fakultná nemocnic a v Žiline Spišská Kapitula poistenie Svedomie v pracovnoprávnom procese Aktuálne problémy etiky v ošetrovateľskom povolaní Etika v povolaní Informovaný súhlas Profesná zodpovednosť Vzťah pacienta a ošetrov. personálu Kultúra ako najvlastnejší priestor pre evanjelium

19 Tyrol Anton Tyrol Anton Tyrol Anton Tyrol Anton Tyrol Anton Tyrol Anton Fabian Anton Babják Anton Majda Peter Pečovská Lucia Martin + Lit.- inf. centrum BA, A. Tyrol-na čele org. tímu PF KU Ružomberok, detaš. pracovisko Poprad Kňazský seminár + Teol. inštitút Spiš. Podhradie Biskupský úrad Spiš. Kapitula Biskupský úrad Spiš. Kapitula Hnutie Equipe de Notre Dame OCM Ústie n. priehradou + KBD Ružomberok PU Grkat. teologická fakulta TF KU, KSV PF KU v Ružomberku Katolicki Uniwersytet Lubelski J. P. II. Wydzial Teologii Instytut Nauk o Rodzinie i Pracy Socjalnej Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. Univerzita ako miesto dialógu Mariánska akadémia k Nepoškvrnenému počatiu Panny Márie Kňazské rekolekcie apríla február 2014 Kňazské rekolekcie máj 2014 Duchovná obnova členov Biblická škola 2014 Kazateľská činnosť ako integrálna súčasť novej evanjelizácie Nové aspekty v sociálno právnej ochrane. Pastierska a pedagogická činnosť profesora Františka Tondru Rodzina wobec gender 6. decembra februára apríl Poprad Spišská Kapitula 5 miest sídla dekanátov 5 miest sídla dekanátov Kláštor redempto ristiek Kežmarok Ústie n. priehrado u Prešov TF KU Košice Ružomber ok Lublin, Poľsko Niektoré výzvy súčasného sveta v oblasti komunitnej angažovanosti (publikované na CDnosiči, str ) Pastoračná aktuálnosť mariánskej úcty Evangelii gaudium I.- výklad Evangelii gaudium II. Dynamika Pavlovho duchovného života. Komentár k Rim 7,14 8,39 Dynamika Pavlovho duch. života, komentár k Rim 7,14 8,39 Homiliae gaudium. radosť z homílie. Komentár k štvrtej kapitole exhortácie pápeža Františka Evangelii gaudium. Možnosti modernizácie vyučovania s použitím IKT Príklad pastierskej a učiteľskej služby biskupa Františka Tondru a jeho prínos v oblasti kňazskej formácie. The Man as an Imago Dei - The Richness of Gender, the Goodness for Society Lešková Lýdia Univerzita Hradec Králové Ústav sociální práce XI. Hradecké dny sociální práce. Sociální práce v kontextu lidských práv UNIVERZITA HRADEC KRÁLOVÉ Ústav sociální práce Etika - kompetencia v osobnostnej výbave sociálneho pracovníka

20 Lešková Lýdia Lešková Lýdia Lešková Lýdia Jamborová Renáta Jamborová Renáta Jamborová Renáta Forgáč Marek Forgáč Marek Duchová Mária KU Ružomberok KSV TF Košice KU Ružomberok KSV TF Košice KU Ružomberok KSV TF Košice a Spoločnosť sociálnych sestier Košice KU Ružomberok KSV TF Košice KU Ružomberok KSV TF Košice KU Ružomberok KSV TF Košice a Spoločnosť sociálnych sestier Košice NEST (New Experience for Sufferers of Trauma) Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, Vysoká škola manažérska vo Varšave, TF KU TF KU Možnosti využitia multimediálnych učebných materiálov o manželstve a rodine pre sociálnu prácu Nové aspekty v sociálno-právnej ochra Time management rodinný život verzus pracovný čas a posolstvo osobnosti bl. Sáry Salkaházi Možnosti využitia multimediálnych učebných materiálov o manželstve a rodine pre sociálnu prácu Nové aspekty v sociálno-právnej ochrany Time management rodinný život verzus pracovný čas a posolstvo osobnosti bl. Sáry Salkaházi XII. International NEST Conference Dobrovoľníctvo a rozvoj mladého človeka Nové aspekty v sociálno-právnej ochrane KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE Prešov Power Pointová prezentácia vo výučbe predmetov sociálnej práce so zameraním na rodinu Aplikácia vybraných aktivizujúcich metód do vyučovania sociálnoprávnej ochrany Time management v kontexte sociálnej práce Možnosti využitia VTI techniky pri práci s jednotlivcom a rodinou Senior v ohrození mediálnej kultúry Syndróm vyhorenia sociálneho pracovníka v kontexte času, stresu a hraníc Thin Boundary Between Love and Hate Problem of Emotional Maturity (prednáška a workshop) Religious phantasms as the way of abandoning the self (panelová diskusia) Košice Zrelosť dobrovoľníka TF KU Košice Možnosti zatraktívnenia výučby v predmete sociálno-právna ochrana. Uháľ Martin CEEPUS- Netzwerks Ethics and Politics in the European TF KU Aktuálna sociálna politická situácia na

21 Uháľ Martin Jurko Juraj Jurko Juraj Jurko Juraj Jurko Juraj Kotradyová Katarína Budayová Zuzana Jenčo Ján Jenčo Ján IASTFKU SAPN Slovenská sieť proti chudobe KU Ružomberok KSV TF Košice KU Ružomberok KSV TF Košice KU Ružomberok KSV TF Košice a Spoločnosť sociálnych sestier Košice PU v Prešove, GTF Prešov TF Košice KU, TF v Košiciach Kongregácia sestier Božského Vykupiteľa TF KU Context Možnosti využitia multimediálnych učebných materiálov o manželstve a rodine pre sociálnu prácu Nové aspekty v sociálno-právnej ochrane Time management rodinný život verzus pracovný čas a posolstvo osobnosti bl. Sáry Salkaházi Druhý vatikánsky koncil a gréckokatolícka cirkev na Slovensku II. Reflexie nad Gaudium et spes a Orientalium Ecclesiarum Nové aspekty v sociálno-právnej ochrane Time management rodinný život verzus pracovný čas a posolstvo osobnosti bl. Sáry Salkaházi Veľkosť jednoduchého života Nové aspekty v sociálno-právnej ochrane TF KU septembra 2014 KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE KU Ružomber ok KSV TF KOŠICE PU v Prešove, GTF Prešov Košice TF, Košice Ružomber ok Košice Slovensku, alebo Vhľad do dejín Slovenska v stredo a východo európskom kontexte Spravodlivá mzda v jej principiálnom a sociálnom vyjadrení. Využitie kresťanských médií pri štúdiu učebných materiálov o manželstve a rodine pre sociálnu prácu Súčasné vzťahové trendy v zápase o stabilizovanú spoločnosť Dohoda a zmluva v príbehu života Reflexia o dekréte Orientalium Ecclesiarum na Durhom vatikánskom koncile a po ňom Sociálne práva v podmienkach SR Rodinný život a workoholizmus ako fenomén dnešnej doby Charizma matky Alfonzy Márie ako dar pre dnešok Projektovanie ako forma atraktívneho vyučovania sociálno-právnej ochrany. Jenčo Ján GTF PU, Prešov Kvalita života a ľudské práva v prosociálnej spoločnosti Prešov Výchova k hodnotám v rodinnej a náboženskej výchove ako cesta k skvalitňovaniu života človeka 21

22 III. INFORMÁCIE O POSKYTOVANOM VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ 3.1 Študijné odbory a programy Teologická fakulta KU mala k akreditované študijné programy pre všetky stupne vysokoškolského štúdia v dennej aj externej forme v troch podskupinách študijných odborov. Štandardnou dĺžkou bakalárskeho štúdia sú 3 roky, magisterského 2 roky, spojeného I. a II. stupňa 6 rokov, doktorandského 3 resp. 5 rokov. V rámci vzdelávacej oblasti Pedagogické vedy uskutočňujeme akreditované študijné programy v odbore Učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy (1.1.1 Učiteľstvo akademických predmetov a Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov). Okrem toho fakulta udeľuje bakalársky aj magisterský titul pre absolventov študijných programov Učiteľstvo filozofie (v kombinácii), Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii), Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii), Učiteľstvo náboženskej výchovy. V oblasti výskumu Humanitné vedy ( Katolícka teológia, Filozofia) sa uskutočňujú akreditované študijné programy Náuka o rodine, Sociálna filozofia a Katolícka teológia vyučované na oboch stupňoch vysokoškolského štúdia. Pri študijnom odbore a programe Katolícka teológia sú I. a II. stupeň štúdia spojené. Fakulta poskytuje štúdium aj v oblasti výskumu Spoločenské a behaviorálne vedy, výučbu uskutočňuje v študijnom programe Sociálna práca (3.1.14) na prvom aj druhom stupni. Teologická fakulta ma akreditovaný aj tretí stupeň štúdia. Pre študijný odbor Katolícka teológia, program Katolícka teológia a program Náuka o rodine, pre odbor Sociálna práca ma akreditovaný študijný program Charitatívna a misijná práca. Teologickej fakulte KU boli ministrom školstva dňa priznané práva udeľovať akademický titul bakalár v novom študijnom programe "Etické a sociálno-kultúrne štúdiá" v študijnom odbore Etika (2.1.5) v dennej forme štúdia. Fakulta uskutočňuje habilitačné a inauguračné konanie v odbore Katolícka teológia. Zoznam akreditovaných študijných programov k I. stupeň Podskupina študijných odborov Názov Forma Učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov učiteľstvo filozofie (v kombinácii) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) učiteľstvo náboženskej výchovy Katolícka teológia náuka o rodine Katolícka teológia náuka o rodine Bratislava denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá Skratka titulu Dátum priznania Bc Bc Bc Bc Bc Bc

23 2.1.1 Filozofia sociálna filozofia Etika etické a sociálno - kultúrne štúdiá Sociálna práca sociálna práca (Spiš) Sociálna práca sociálna práca denná aj externá Bc denná Bc denná aj externá denná aj externá Bc Bc II. stupeň Podskupina študijných odborov Názov Forma Učiteľstvo akademických predmetov Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov učiteľstvo filozofie (v kombinácii) učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) učiteľstvo náboženskej výchovy Katolícka teológia náuka o rodine filozofia sociálna filozofia sociálna práca sociálna práca (Spiš) sociálna práca sociálna práca denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá denná aj externá Skratka titulu Dátum priznania Mgr Mgr Mgr Mgr Mgr Mgr Mgr Mgr I. + II. spojený stupeň Podskupina študijných odborov Názov Forma Skratka titulu Dátum priznania katolícka teológia katolícka teológia denná Mgr III. stupeň Podskupina študijných odborov Názov Forma katolícka teológia katolícka teológia katolícka teológia náuka o rodine sociálna práca charitatívna a misijná práca denná aj externá denná aj externá denná aj externá Skratka titulu Dátum priznania PhD PhD PhD

24 3.2 Študenti a ich štruktúra Na štúdium na Teologickej fakulte KU sa v akad. roku 2014/2015 zapísalo celkovo 710 študentov, z toho na dennú formu 531 a na externú formu 179. Najväčší počet študentov sa zapísal na študijné programy sociálna práca (414), katolícka teológia (179) a náuka o rodine (51). Z celkového počtu cudzincov (25) študujúcich na Teologickej fakulte v akad. roku 2014/2015 tvoria väčšinu (15) študenti zapísaní na externú formu štúdia III. stupňa, pochádzajúci z Českej republiky (4) a z Poľska (11). Počet študentov vysokej školy k Stupeň Denná forma Externá forma štúdia občania SR cudzinci občania SR cudzinci Spolu spolu Študenti zapísaní na štúdium v akad. roku 2014/2015 Zapísaní podľa Zapísaní novoprijatí Stupeň Zapísaní formy štúdia podľa formy štúdia štúdia Študijný odbor Študijný program študenti denná externá denná externá sociálna práca sociálna práca filozofia sociálna filozofia I. stupeň katolícka teológia náuka o rodine učiteľstvo výchovy učiteľstvo akad. filozofie predmetov a náboženskej II. stupeň spojený I. a II. stupeň učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy sociálna práca sociálna práca filozofia sociálna filozofia katolícka teológia náuka o rodine učiteľstvo akad. predmetov učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov učiteľstvo filozofie a náboženskej výchovy učiteľstvo náboženskej výchovy katolícka teológia katolícka teológia Učiteľstvo všeobecnovzdelávacich predmetov náuka o spoločnosti 24

25 III. stupeň katolícka teológia sociálna práca katolícka teológia náuka o rodine charitatívna a misijná práca Akademická mobilita študentov V roku 2014 na mobilite prostredníctvom programu Erazmus participovalo 9 našich študentov, z toho 1 za účelom stáže a 8 za účelom štúdia. 5 ďalší študenti sa zúčastnili mobility v rámci programu CEEPUS. Fakulta prijala prostredníctvom programu Erazmus + spolu 4 študentov a 14 v rámci programu CEEPUS. Evidencia mobilít odchádzajúcich študentov na TF KU 2014 Meno a priezvisko Študijný program Program mobilita za účelom štúdia / stáže Veronika Dubecká NR Erasmus / štúdium Miloslav Slávik TE Erasmus / štúdium Norbert Szanyi TE CEEPUS Soňa Vancáková SP CEEPUS Soňa Vancáková SP CEEPUS Michaela Šuľová SP CEEPUS Peter Židó SP CEEPUS Ivana Pločicová NR CEEPUS Michal Lacko TE Erasmus+ /stáž Maroš Ambróz NR Erasmus+ / štúdium Petra Čepová TE Erasmus+ / štúdium Ľubica Hromníková TE Erasmus+ / štúdium Martin Paulovčák TE Erasmus+ / štúdium Peter Židó SP Erasmus+ / štúdium Radoslav Pitoňák SP Erasmus+ / štúdium Trvanie mobility Prijímajúca univerzita LUMSA, Rím Katolicki Uniwersytet Lubelski J.P.II Opole University Opole University University of Vienna, Catholic Theological Faculty University of Vienna, Catholic Theological Faculty University of Vienna, Catholic Theological Faculty University of Vienna, Catholic Theological Faculty Parocchia San Lorenzo, Trezzano sul Naviglio, Milano, Italy Ostravská univerzita v Ostravě Katholieke Universiteit Leuven Phil.-Theolog. Hochschule St. Georgen, Frankfurt Katholieke Universiteit Leuven Universidad Pontificia Comillas, Madrid Univerzita Hradec Králové 25

26 Evidencia mobilít prichádzajúcich študentov na TF KU Meno a priezvisko Študijný program Sylwia Segeth TE CEEPUS Aneta Szczepanska TE CEEPUS Lyudmyla Ivanyuk TE CEEPUS Edwin Pawel Bonislawski TE Program mobilita študentov štúdium/stáž CEEPUS Justyna Suchy TE CEEPUS Roxana Marin TE CEEPUS Morariu Iuliu- Marius TE CEEPUS Peter Jenei TE CEEPUS Karolina Šípová TE CEEPUS Robert Mieczkowski TE CEEPUS Adam Raszewski TE CEEPUS Milan Radovanovic TE CEEPUS Nikola Milikic TE CEEPUS Alina Gut TE CEEPUS Sebastian Zygmunt TE Erasmus+ Marcin Szumski TE Erasmus+ Dominika Pawlusiak NR Erasmus+ Paulina Wadowska NR Erasmus+ Trvanie mobility Vysielajúca univerzita Opole University Opole University University of Vienna University of Vienna University Opole University of Bucharest,,Babeș-Bolyai University Debrecen University of Reformed Theology Universita Karlova Praha Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszawa Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszawa University of Belgrade University of Belgrade Cardinal Stefan Wyszyński University in Warszawa Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II University of Silesia, Katowice University of Silesia, Katowice 3.4 Prijímacie konanie Cieľom pre rok 2014 bolo prijať 138 študentov na I., spojený I. a II. a na III. stupeň štúdia. Počet prihlášok bol o 7,2 % nižší ako tento počet. Prijatých bolo 109 zo 128 uchádzačov. Na druhý stupeň plánovala fakulta prijať 90 študentov, obdržala 138 prihlášok a prijala 133 uchádzačov (96,4%). Externá forma štúdia pre I., spojený I. a II. a pre II. stupeň štúdia sa v akademickom roku 2014/2015 neotvárala. 26

27 Prijímacie konanie na študijné programy v prvom stupni a v spojenom prvom a druhom stupni v roku 2014 Podskupina študijného odboru Plánovaný počet Počet prihlášok Účas ť Denná forma Prijatie Zápis Prihlášky / plán Prijatie/ účasť Zápis/ prijatie Zápis/ plán učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy ,5 1,0 0,6 0,3 humanitné vedy ,6 0,9 0,8 0,4 spoločenské a behaviorálne vedy ,7 0,9 0,8 1,2 spolu ,9 0,9 0,8 0,6 Prijímacie konanie na študijné programy v druhom stupni v roku 2014 Podskupina študijného odboru Plánovaný počet Počet prihlášok Denná forma Účasť Prijatie Zápis Prihlášky / plán Prijatie/ účasť Zápis/ prijatie Zápis/ plán učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy ,8 1,0 1,0 0,8 humanitné vedy ,0 0,9 1,0 0,9 spoločenské a behaviorálne vedy ,9 1,0 0,9 1,6 spolu ,5 1,0 0,9 1,4 V tom počet absolventov vysokej školy Podskupina študijného odboru Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis učiteľstvo, vychovávateľstvo a pedagogické vedy humanitné vedy spoločenské a behaviorálne vedy spolu Prijímacie konanie na študijné programy v treťom stupni v roku 2014 Denná forma Podskupina študijného odboru Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť 27 Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/ účasť Zápis/ prijatie humanitné vedy ,0 1,0 1,0 1,0 spoločenské a behaviorálne vedy ,5 0,5 1,0 0,8 Zápi s/ plán

28 Externá forma Podskupina študijného odboru Plánovaný počet Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis Prihlášky/ plán Prijatie/ účasť Zápis/ prijatie humanitné vedy ,0 1,0 1,0 1,0 spoločenské a behaviorálne vedy ,3 1,0 1,0 0,3 V tom počet absolventov svojej vysokej školy Podskupina študijného odboru Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis humanitné vedy spoločenské a behaviorálne vedy V tom počet uchádzačov zo zahraničia Podskupina študijného odboru Počet prihlášok Účasť Prijatie Zápis humanitné vedy spoločenské a behaviorálne vedy Zápi s/ plán 3.5 Absolventi V akad. roku 2013/2014 riadne skončilo štúdium celkovo 278 absolventov. Bakalársky stupeň štúdia úspešne ukončilo 101 študentov, magisterský a spojený I. a II. stupeň absolvovalo 175 študentov. Rigorózne konanie absolvovalo celkovo 14 záujemcov, z toho 10 v študijnom programe Sociálna práca, 2 v študijnom programe Sociálna filozofia, 1 v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) a 1 v študijnom programe Náuka o rodine. Štúdium III. stupňa - doktorandské v študijnom odbore a v študijnom programe Katolícka teológia (PhD.) ukončilo spolu 11 študentov. Počet absolventov, ktorí riadne skončili štúdium v akademickom roku 2013/2014 Stupeň štúdia Denná forma Externá forma občania SR cudzinci občania SR cudzinci Spolu Spolu Absolventi podľa Stupeň formy štúdia štúdia Študijný odbor Študijný program Absolventi denná externá I. stupeň Sociálna práca sociálna práca Filozofia sociálna filozofia 2 2 Katolícka teológia náuka o rodine

29 Učiteľstvo akad. predmetov Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov učiteľstvo náuky o spoločnosti a náboženskej výchovy 4 4 učiteľstvo náboženskej výchovy II. stupeň Sociálna práca Sociálna práca Filozofia sociálna filozofia 3 3 Katolícka teológia náuka o rodine učiteľstvo náuky o spoločnosti Učiteľstvo akad. predmetov a náboženskej výchovy 2 2 Učiteľstvo umeleckých a výchovných predmetov učiteľstvo náboženskej výchovy spojený I. a II. stupeň Katolícka teológia Katolícka teológia Učiteľstvo náboženskej výchovy a náuky o spoločnosti III. stupeň Katolícka teológia Katolícka teológia Sociálna práca Charitatívna a misijná činnosť Záverečné práce predložené na obhajobu v roku 2014 Záverečná práca Počet predložených záverečných prác Počet obhájených Fyzický počet školiteľov záverečných prác Fyzický počet školiteľov záverečných prác bez PhD. Fyzický počet školiteľov záverečných prác (odborníci z praxe) bakalárska diplomová dizertačná rigorózna spolu

30 IV. INFORMÁCIE O POSKYTOVANÍ ĎALŠIEHO VZDELÁVANIA Na doplňujúce pedagogické štúdium na Teologickej fakulte KU bolo ku zapísaných spolu 109 študentov (z toho 23 novoprijatých), pričom štúdium v roku 2014 absolvovali 64 študenti. Doplnkové pedagogické štúdium pre študentov Sociálnej práce, Sociálnej filozofie a Náuky o rodine sa od roku 2012 realizuje aj na Spiši. Fakulta poskytuje aj štúdium typu Univerzity tretieho veku v odbore štúdia Filozoficko teologický základ. Celkový počet študentov zapísaných ku bol 26 (z toho novoprijatých 8), pričom absolventov v roku 2014 bolo 3. Začiatkom leta sa už po tretí krát organizovala Letná škola jazykov Biblie - možnosť zdokonaliť sa v znalosti Svätého písma, dejín a kultúry Blízkeho východu. Je pokračovaním predchádzajúcich ročníkov, ktoré úspešne ukončilo 30 absolventov zo Slovenska a Poľska. Tento rok ponúkla záujemcom o Sväté písmo a biblické jazyky intenzívny kurz pre začiatočníkov hebrejčiny a gréčtiny. Kurzy sa uskutočnili v novej Univerzitnej knižnici KU v Ružomberku. Tento rok sa usporiadatelia chceli priblížiť k záujemcom o letnú školu z Liptova, Oravy a Turca. Kurzy hebrejčiny a gréčtiny mali charakter úvodu a nepredpokladali predošlú znalosť týchto jazykov. Ich cieľom bolo zvládnutie základnej gramatiky nevyhnutnej pre lektúru pôvodných textov. Absolventi získali certifikát na úrovni mierne pokročilý. Organizátorom a garantom letnej školy bol Róbert Lapko, Th.D., PhD., prorektor poverený zodpovednosťou za zahraničné vzťahy, mobility a formáciu. Kurz hebrejčiny viedol SSL., SOAL. Peter Juhás, PhD. absolvent Pontificio Istituto Biblico v Ríme a vyučujúci na Teologickej fakulte KU a na Ludwig-Maximilians-Universität v Mníchove. Kurz gréčtiny viedol Juraj Feník, S.T.D., absolvent The Catholic University of America v USA a vyučujúci na Teologickej fakulte KU. 30

31 V. INFORMÁCIE O VÝSKUMNEJ, UMELECKEJ A ĎALŠEJ TVORIVEJ ČINNOSTI 5.1 Projekty podporované z domácich grantových schém V roku 2014 bolo na Teologickej fakulte KU realizovaných 7 projektov KEGA a spolupracovalo sa na 7 projektoch VEGA a 1 projekte KEGA realizovaných na iných fakultách. Realizované projekty na TF KU v roku 2014 Kód projektu Rok schválenia 046KU- 4/ KU- 4/ KU- 4/ KU- 4/2013 Názov projektu Moderné vysokoškolské učebnice cirkevných dejín s použitím informačných technológií Komentovaná bibliografická online príručka náuky o rodine Výskum využívania inovačných metód v primárnom vzdelávaní predmetu náboženská výchova a tvorba nových učebných pomôcok pre ich implementáciu do edukačného procesu. Výskum využívania aktivizujúcich Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2014 vedie na TF KU Inštitúcia KEGA KEGA Hlavný riešiteľ prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThDr. Štefan Novotný, PhD. KEGA Doc. Ján Jenčo, PhD. KEGA PhDr. Ing. Lýdia Lešková, 31 Spoluriešitelia PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD., ThDr. Andrea Cibuláková, PhD. ThDr., Juraj Pigula, PhD.; ThDr. Lucia Pečovská, PhD.; Mgr. Bc. Richard Kucharčík, PhD., M.A.; ThDr. Juraj Feník, PhD.; Dr. Vladimír Juhás, PhD.; Róbert Lapko, Th.D. PhD. Prof. PaedDr. ThDr. Jozef Leščinský, PhD., ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD., Mgr. Ján Knapík, PhD., ThDr. Ing. Anton Babják, PhD., PaedDr. Gabriela Genčúrová ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD., PhDr. Renáta Rok podania Priznaná suma

32 022KU- 4/ KU- 4/ KU- 4/2014 metód v sekundárnom vzdelávaní predmetu sociálno-právna ochrana a tvorba nových učebných pomôcok pre ich implementáciu do edukačného procesu Postoje k manželstvu a rodičovstvu. Sociologický prieskum ako východisková báza na vytvorenie komplexných multimediálnyc h učebných materiálov k predmetom Sociálna práca - Manželské a rodinné poradenstvo Metodika nového prekladu Sv. Písma do slovenčiny On-line a e- learning príručka spevov pre žiakov základných škôl KEGA KEGA KEGA PhD. prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. Róbert Lapko, Th.D., PhD. Prof. Gabriel Ragan, PhD. Jamborová, PhD., ThDr. Ján Jenčo, PhD., prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD., ThDr. Ing. Anton Babjak, PhD., JUDr. Peter Demek, PhD. Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. + doktorandi Mgr. Lenka Urbanová, Mgr. Peter Židó, PhDr. Michaela Šuľová, Mgr. Bc. Alena Stopková, Mgr. Gréta Gáborová, ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD., PhDr. Renáta Jamborová, PhD., JUDr. Mária Sedláková, PhD. + doktorandi Mgr. Lenka Urbanová, Mgr. Peter Židó, PhDr. Michaela Šuľová, Mgr. Bc. Alena Stopková, Mgr. Gréta Gáborová Juraj Feník, S.T.D., ThDr. SSLic. Peter Juhás, PhD. Mgr. Ján Knapík, PhD., Dr. Ján Veľbacký, PhD., prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD., SLLic. Andrej Krivda, PhD., ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová, PhD

33 Spoluúčasť na projektoch realizovaných na iných pracoviskách v roku 2014 Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2014 vedie na inom pracovisku ako TF KU Kód Názov Inštitú Hlavný Rok Rok Spoluriešitelia projektu projektu cia riešiteľ podania schválenia Pracovisko 1/0101/ 12 VEGA FF UPJŠ 1/0318/ 12 1/330/1 2 1/0292/ 13 1/0756/ 14 1/0708/ 14 Miesta pamäti Košíc I. (historické prelomy a inštitúcie) Komentár ku Knihe žalmov (51-100) Kvalita života a ľudské práva v prosociálne j spoločnosti Vývoj a analýzy vplyvov na finančnú výkonnosť v slovenskom priemysle a krajinách EÚ Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literatúrach Udržateľný rozvoj vysokoškolsk ého vzdelávania v manažérsk ych odboroch VEGA VEGA VEGA VEGA VEGA prof. PaedDr.Štef an Šutaj, DrSc. Prof. RNDr. Jozef Tiňo DrSc. ThDr. PaedDr. Gabriel Paľa, PhD. Ing. Branislav Lajoš, PhD. Doc. Mgr. Magda Kučerková, PhD. Prof. Ing. Bohuslava Mihalčová, PhD., PhD., EUR. ING. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. Róbert Lapko, Th.D., PhD. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., ThDr. Ján Jenčo, PhD. Ing. Jozefína Hvastová, PhD. Pracovníci FF UKF v Nitre a pracovníci SAV, Vladimír Juhás Ing. Jozefína Hvastová, PhD Trnavská univerzita v Trnave GTF PU EU v Bratislav e, PHF v Košiciach FF UKF v Nitre a SAV v Bratislave EU v Bratislav e, PHF v Košiciach 1/0218/ PU- 4/2013 Výkladový slovník ranokresťans kej a patristickej terminológie Multikultúrn a edukácia ako základné východisko eliminácie neznášanlivo sti VEGA KEGA ThLic. Miloš Lichner SJ, D.Th. PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD. Juraj Pigula, Helena Panczová, Andrej Filipek, Juraj Dolinský, Marcel Cibík prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD TF TU 2013 PU GTF 33

34 a xenofóbie v kontexte celoživotnéh o vzdelávania pracovníkov základných a stredných škôl Výročná konferencia IAEAS 2014 Letná škola politickej etiky Poď a konaj Fakult ný projek t Fakult ný projek t Ekopol i, Nadáci a pre deti Sloven ska, Socia Doc. ThDr. Ing., V. Szaniszló, PhD. Doc. ThDr. Ing., V. Szaniszló, PhD. prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD. Prof. ThLic. Paweł Czarnecki, PhD., MBA Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD., ThLic. Daniel Demočko, PhD. Doc. ThDr. Martin Uháľ, PhD. PhDr. Marek Forgáč, PhD. ThDr. Juraj Sedláček, PhD. DiS. ThDr. Štefan Novotný, PhD. Ing. Jaroslava Kmecová, PhD IAE pri TF KU IAE pri TF KU Prameň radosti Podané projekty v roku 2014 Kód projektu NKS Gr Podané projekty v roku 2014 na TF KU alebo inom pracovisku Názov projektu Inštitúcia Hlavný Rok Spoluriešitelia (VEGA a pod.) riešiteľ podania Pracovisko Znaky časov Nadácia ThDr. Peter Ondrej 2014 TI TF v dielach teológov Kňazského Majda, PhD. Štefaňak, Spišská Kňazského seminára PhDr., PhD. Kapitula - seminára biskupa biskupa Jána Anton Tyrol, Spišské Jána Vojtaššáka Vojtaššáka prof., PhD. Podhradie v Spišskej Kapitula Amantius Spišskom Akimjak, prof. Podhradí PhD. Martin Taraj, Mgr. Vplyv príjmu prírodných a farmakologických doplnkov s obsahom omega 3 - polynenasýtených APVV RNDr. Zdenka Hertelyová, PhD. Ing. Jozefína Hvastová, PhD., PhDr. Marek Forgáč, PhD UPJŠ Košice, Lekárska fakulta 34

35 009PU- 4/2015 mastných kyselín na rizikové faktory kardiovaskulárnych ochorení a ich súvis s kvalitou života v psychologickej a ekonomickej rovine Tvorba vysokoškolskej učebnice didaktiky a nové výzvy pre edukáciu v modernej spoločnosti KEGA Doc. ThDr. Peter Tirpák, PhD. ThDr. Ján Jenčo, PhD GTF PU 5.2 Projekty podporované zo zahraničných grantových schém Teologická fakulta bola v roku 2014 zapojená do 1 projektu podporovaného zo zahraničných grantových schém. Kód projektu SAE-Gr- 05/2013 Názov projektu Nové aspekty v sociálne j práci v kontext e sociálnej náuky Cirkvi Riešenie projektu, ktorý sa v roku 2014 vedie na TF KU Inštitúcia Hlavný Rok (VEGA Spoluriešitelia riešiteľ podania a pod.) SCIENTIA- ARS- EDUCATIO, Krakow, Poľsko PhDr. Ján Pramuka, PhD. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD., PhDr. Janka Bursová, PhD., Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. Rok schválenia Priznaná suma Výskumná činnosť nepodporovaná z grantov Výzva Názov projektu Program CBC02 Priateľstvo a pomoc bez hraníc: Nórsky mechanizmus SK08 Cezhraničná spolupráca Hlavný koordinátor PhDr. Jozef Dronzek, PhD. Členovia katedry praktickej teológie sa podieľajú na riešení projektu Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála, na ktorom participujú Konferencia biskupov Slovenska, Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne, Spolok sv. Vojtecha a Liturgický inštitút TF KU (ako odborný garant). 5.4 Využitie dosiahnutých výsledkov vo výskume v praxi Pedagogickí zamestnanci Teologickej fakulty v Košiciach uplatnili získané poznatky v rôznych spoločenských, výchovných či mediálnych podujatiach. Išlo o participovanie na významných 35

36 spoločenských aktivitách, účasť na rozhlasových a televíznych podujatiach ako aj podieľanie sa na realizácii odborných a výchovných podujatí. Výstupom výskumnej činnosti niektorých členov katedry praktickej teológie sú návrhy a posúdenia pri vydávaní liturgických kníh pre Liturgickú komisiu Konferencie biskupov Slovenska. Ide o expertnú a výskumnú činnosť, ktorú zastrešuje Liturgický inštitút TF KU na základe memoranda s Liturgickou komisiou KBS (2011). Súčasťou katedry filozofie a histórie je Inštitút cirkevných dejín; riaditeľom je ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. Inštitút ročne vydáva dve čísla vedeckého recenzovaného časopisu Notitiæ historiæ ecclesiasticæ. Okrem toho realizuje v rámci ICD 3. fázu projektu Latinsko-slovenského cirkevného slovníka. ODBORNÉ PREDNÁŠKY Hromják, Ľuboslav: Žilina, Krivá, Slatvina, Holumnica, Spišská Nová Ves, Trstená, Poprad - Spišská Sobota, Spišská Nová Ves, Prednáška: Boží sluha biskup Ján Vojtaššák. Hromják, Ľuboslav: , Trnava, Prednáška: Katolícky slavizmus Leva XIII. a Slováci. Hromják, Ľuboslav: , Spišské Podhradie, Prednáška: Jozef Špirko zakladateľ moderných cirkevných dejín na Slovensku. Hromják, Ľuboslav: , Spišská Kapitula Spišské Podhradie, Prednáška: Umelecko-historické pamiatky katedrály sv. Martina. Hromják, Ľuboslav: , Spišské Podhradie, Prednáška: Starostlivosť o sakrálne pamiatky. Hromják, Ľuboslav: , Spišská Kapitula, Prednáška: Krymská kríza v kontexte vývoja svetovej politiky v 20. storočí a jej možného vývoja. Hromják, Ľuboslav: , Spišská Kapitula, Prednáška: Dejiny Učiteľského ústavu v Spišskej Kapitule. Hromják, Ľuboslav: , Slovenská Ves, Prednáška: Štefan Barnáš a Spišská Kapitula centrum slovenskej kultúrnosti. Hromják, Ľuboslav: , Spišská Kapitula, Prednáška: 100. výročie narodenia Dr. Jozefa Ligoša a jeho Krížová cesta Sedembolestnej Matky. Hromják, Ľuboslav: , Praha, Prednáška: K dejinám slovenskej cirkevnej historiografie. Hromják, Ľuboslav: , Chlebnice, Prednáška: Spišský kapitulný vikár Dr. Jozef Ligoš. Hromják, Ľuboslav: , Spišská Kapitula, Prednáška: Dejiny spišského seminára. Hromják, Ľuboslav: , Ružomberok, Cyklus prednášok pre učiteľov náboženstva ZŠ a SŠ v Spišskej diecéze na tému Totalitné režimy 20. storočia a Cirkev. Hromják, Ľuboslav: , Dlhá, Prednáška: Dejiny sochy sv. Jána Nepomuckého v Dlhej. Hromják, Ľuboslav: , Spišské Podhradie, Akadémia pri 60. výročí od smrti Dr. Jozefa Špirka, Prednáška: Dr. Jozef Špirko zakladateľ slovenskej cirkevnej historiografie. Hromják, Ľuboslav: , Spišská Kapitula, I. ročník Dní kresťanskej kultúry, Prednáška: Sedembolestná vo svetovom a slovenskom umení. Hromják, Ľuboslav: , Spišská Kapitula, Prednáška: Michelangelova Pieta. Historické a umelecké aspekty diela. Hromják, Ľuboslav: , Kluknava, Prednáška pri prezentácii monografie o Kluknave: Významné osobnosti Kluknavy. Šefčík, Marcel: , Bratislava, Prednáška: O Ukrižovanej existencii s J. Ratzingerom. VYSTÚPENIE V MÉDIÁCH Hromják, Ľuboslav: , Radio Slowakei International, Verstehen Sie Zipserdeutsch? Noch nicht. Hromják, Ľuboslav: , Radio Slowakei International, Freunde Magazin uber die Slowakei in deutscher Sprache. Pazica. 36

37 Hromják, Ľuboslav: , Rádio Vatikán, Rozhovor s cirkevným historikom Ľuboslavom Hromjákom o štátnom sekretárovi Pietrovi Gasparri. Hromják, Ľuboslav: , Radio Regina, Dejiny Mariánskej hory v Levoči. Hromják, Ľuboslav: , Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Spišský biskup Ján Vojtaššák-2.časť. Hromják, Ľuboslav: , Rádio Lumen, relácia Vyznania na tému: Ako žije cirkev v Peru. Hromják, Ľuboslav: , Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Spišský kapitulný vikár THDr. Jozef Ligoš. Hromják, Ľuboslav: , Rádio Lumen, relácia História a my na tému: 150. výročie narodenia Andreja Hlinku. Hromják, Ľuboslav: , Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Cirkevný historik Dr. Jozef Špirko. Hromják, Ľuboslav: , Rádio Lumen, relácia Vyznania na tému: Dni kresťanskej kultúry. Hromják, Ľuboslav: , Rádio Lumen, relácia História a my na tému: Pomocný spišský biskup Štefan Barnáš. Spolupráca s Rádiom Lumen prednášky v rámci relácie Teológia tela (ThDr. Pečovská Lucia, PhD., Mgr. Bc. Kucharčík Richard, M. A., PhD., ThDr. Štefan Novotný, PhD.) 5.5 Špecializované výskumné pracoviská fakulty KŇAZSKÝ SEMINÁR SV. KAROLA BOROMEJSKÉHO V KOŠICIACH Kňazský seminár pracuje pod vedením rektora, ktorému pomáhajú vicerektor, prefekt a dvaja špirituáli. Rektor: ThDr. Štefan Novotný PhD. Vicerektor: JCLic. Andrej Kačmár Prefekt: Mgr. Jozef Kohut Špirituál: Mgr. Ján Dudič Špirituál: ThDr. Peter Ceľuch Ku koncu roka 2014 je vo výchove kňazského seminára 44 seminaristov. V júni 2014 ukončilo formáciu kňazskou vysviackou 8 seminaristov a prijatí boli 2 kandidáti. Výchovné aktivity: Každý tretí víkend v mesiaci je v kňazskom seminári duchovná obnova pre seminaristov, na začiatku školského roka celotýždenné duchovné cvičenia. Každý ročník počas semestra absolvuje aj jeden oddychovo komunitný víkendový pobyt mimo kňazského seminára. Študijné mobility a stáže: Celoročnú pastoračnú prax realizujú od septembra jeden bohoslovec v pastoračnom centre v Českej republike, jeden v Taliansku a dvanásti na Slovensku. Seminaristi šiesteho ročníka, ktorí sú už zároveň diakonmi, absolvujú počas dvoch semestrov diakonskú prax vo farnostiach. Dobrovoľnícke aktivity: Seminaristi sa dlhodobo angažujú v dobrovoľníckych aktivitách pri telesne postihnutých vozičkároch a pri bezdomovcoch v meste Košice, aktívne sa zapájajú aj do podujatí Ekumenického spoločenstva mesta Košice. Pravidelne dvakrát v roku vychádza seminárny časopis Boromeo. Na štvrtú veľkonočnú nedeľu bohoslovci organizujú Deň otvorených dverí, keď do priestoru kňazského seminára je pozvaná široká verejnosť, pre ktorú je pripravený celodenný program. Na sviatok sv. Karola Boromejského a slávnosť Nepoškvrneného počatia Panny Márie seminaristi organizujú slávnostné akadémie pre širokú verejnosť. Pri kňazskom seminári účinkuje aj spevácky zbor Schola cantorum, ktorý pravidelne účinkuje v kostole sv. Antona Paduánskeho a realizoval aj charitatívne adventné vystúpenie v Domove dôchodcov v Barci. 37

38 CENTRUM PRE DIALÓG - CENTRUM EXCELENTNOSTI PRI TF KU Centrum pre dialóg Teologickej fakulty v Košiciach Katolíckej univerzity v Ružomberku bolo zriadené na začiatku r Riadi sa schváleným štatútom. Správa je zostavená nasledovne: 1. Vedecká práca A. Zorganizované konferencie CE TF KU R Košice B. Publikačná činnosť C. Aktívna účasť na konferenciách D. Mobility 2. Medzinárodná spolupráca - Vysoká škola Ferecza Gála Szeged a Teologická fakulta Sliezskej univerzity Katovice 3. Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom 4. Spolupráca s Mestom Košice 5. Spolupráca s VUC Košice 6. Plán na r Vedecká práca CE TF KE R A. Zorganizované konferencie CE TF KU R Košice 20 rokov činnosť Ekumenického spoločenstva v Košiciach na Teologickej fakulte v Košiciach B. Publikačná činnosť - zoznam AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Reforma modlitby Liturgie hodín po Druhom vatikánskom koncile / Anton Konečný (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), Vladimír Juhás (Recenzent). In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor). - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, ISBN S [0,76 AH]. AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách Ekumenické modlitby a bohoslužby po Druhom vatikánskom koncile : z hľadiska Katolíckej cirkvi a ekumenického hnutia na Slovensku, najmä na pozadí skúseností Ekumenického spoločenstva v Košiciach / Anton Konečný (Autor) ; Jozef Jurko (Recenzent), Pavol Dráb (Recenzent), Vladimír Juhás (Recenzent). In: Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku / Stanislav Stolárik (Editor). - Kostelní Vydří : Karmelitánské nakladatelství, ISBN S [0,95 AH]. Štatistika publikácií: AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách 2 38

39 V evidencii: AED Tvorba spevníka pre katechézu žiakov prvého stupňa/ Anton Konečný (Autor) In: Návrh katechetických spevov a ich využitie na prvom stupni základných škôl/ Ružomberok : Verbum, s. ISBN C. Aktívna účasť na konferenciách 1. Medzinárodný ekumenický seminár Ekuména v praxi: skúsenosti z Košíc -Slovensko a zo Sliezska Poľsko. Katowice Wydział Teologiczny Uniwersytetu Śląskiego Ks. prof. ThDr. Anton Konečný, PhD., emeritný dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach : Vznik, činnosť a perspektívy Ekumenického spoločenstva v Košiciach; - Ks. Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach ako člen ES - Ks. ThLic. Dušan Škurla, PhD.: Hnutie pro life a hnutie ekumenické 2. Medzinárodné medzináboženské stretnutie: Dialóg života a skúsenosti troch monoteistických náboženstiev na Hornom Sliezsku /Poľsko, Katowice, Wyższe Seminarium Duchowne OFM, Ks. prof. ThDr. Anton Konečný, PhD., emeritný dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach: Ekumenické spoločenstvo v Košiciach; - Ks. Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Košiciach: Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Košiciach a ekumenizmus D. Mobilita Teologická fakulta Sliezskej univerzity, Katovice. TF Košice: prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., dekan, a prof. Anton Konečný. TF Katowice: ks. dr. hab. Antoni Bartoszek - dekan, ks. prof. dr hab. Józef Budniak, prof. dr hab. Andrzej Pastwa, Mariola Kozubek, PhD. Účasť na dvoch vedeckých podujatiach. 2. Spolupráca s Vysokou školou Ferecza Gála Szeged Spolupráca pokračuje v rámci - maďarsko-slovenského vedeckého okrúhleho stola, aktuálne rozšíreného na projekt v rámci V4 s českým partnerom FF MU Brno 3. Spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom Práca pre Ekumenické spoločenstvo v Košiciach spočíva v príprave bohoslužieb; formou je vytlačenie aktuálnej príručky: o hod.: Ekumenická bohoslužba Košice, Historická radnica, Hlavná 59; téma: Daj sa min napiť : Ekumenický pašiový sprievod, mesto Košice Ekumenické modlitby za pokoj - Košice, kostol Reformovanej cirkvi, dňa o hod. POĎAKOVANIE ZA ÚRODU A VENI SANCTE, o hod. Seminárny kostol EKUMENICKÁ BOHOSLUŽBA PRI PRÍLEŽITOSTI 20 ROKOV ČINNOSTI EKUMENICKÉHO SPOLOČENSTVA, Stará radnica, o adventný večer slova a hudby, hudobno-dramatické pásmo Ďalšie ekumenické aktivity, v ktorých s Ekumenickým spoločenstvom významne spolupracuje Centrum pre dialóg Teologickej fakulty: Spolupráca na príprave Pochodu za život Mukačevo ; spolupráca s ekumenickým spoločenstvom v Mukačeve začala účasťou Ekumenického spoločenstva 39

40 na Mariápoli v Mukačeve mája 2013 a zamerala sa na praktickú oblasť, na výmenu skúseností. 6. Valné zhromaždenie EKUMENICKÉHO SPOLOČENSTVA CIRKVÍ A NÁBOŽENSKÝCH SPOLOČNOSTÍ NA ÚZEMÍ MESTA KOŠICE - dňa 10. októbra 2014 o hod. na Teologickej fakulte KU, Hlavná 89, Košice 4. Spolupráca s Mestom Košice Spolupráca je v oblasti Festivalu sakrálneho umenia a Dní Mesta Košice. 5. Spolupráca s VUC Košice CE TF je členom Komisie pre cirkevné a spoločenské otázky Zastupiteľstva Košického samosprávneho kraja. 6. Plán na rok Bežný celoročný program bohoslužieb (EBS január, Pašiový sprievod, Ďakovná EBS za úrodu, ekumenické Veni Sankte, adventný večer) 2.. Stuttgard IV. Medzinárodné stretnutie Pre Európu v oblasti riešení ekonomickej krízy v duchu ekonomiky spoločenstva. Zahraničná poznávacia cesta Ekumenického spoločenstva (prizvanie TF sociálna práca). Taliansko Florencia Lopiano, 6.-8.marec VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA je Rok M.J. Husa. Júl a september Relácia v rádiu Lumen o historickom pozadí a celoročných spomienkach v rámci História a my (Kaman, Hišem, Konečný) - Účasť ES na spomienkových slávnostiach v Prahe , súčasťou je i Púť M.J.Husa /Kostnica /celý deň 4.7./ - Praha) - Ekumenická bohoslužba pri príležitosti 600. VÝROČÍ MISTRA JANA HUSA (návrhy: Kazateľ hlavný celebrant z cirkví, ktoré neboli) 12.7:.večer pravdepodobne ev.a.v. kostol Košice - Ekumenické sympózium v spolupráci s TF (profesori Cyril Hišem, Pavol Dráb, Jozef Jurko, A.Konečný) - (koniec september zač. október) (moderátor) 4. Spolupráca s ES v Mukačeve. Spoločne prežitý pracovný deň v rekreačno0m prostredí Sinjak LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO PRI TF KU V RUŽOMBERKU Liturgický inštitút Jána Jaloveckého (LI JJ) je organickou súčasťou Teologickej fakulty Katolíckej univerzity v Ružomberku. Cirkevno-právne sa riadi Štatútom z roku 2000, podľa ktorého je arcidiecéznou inštitúciou. LI vykonáva liturgickú vedeckú a odborne - pastoračnú činnosť v zmysle konštitúcie Sacrocanctum concilium, č. 44. Význam a činnosť LI JJ postupne vzrástli. Činnosť LI JJ je expertná, projektová a publikačná a koná sa v spojení s KPT, keďže väčšina členov LI sú zároveň pedagógovia na KPT. Na základe memoranda o spolupráci s Liturgickou komisiou Konferencie biskupov Slovenska (2011) poskytuje Liturgický inštitút vedeckú a expertnú podporu pre prácu komisie. 40

41 A. Expertná činnosť LI JJ 1. Vysielanie Liturgie hodín v Rádiu Lumen spolupráca s riaditeľom J. Spuchľákom, uzavretá (pokračovanie aj v roku 2013) 2. Teologické stanovisko k Modlitbe chvál (4/2014-LK) 3. Analýza knihy Požehnania a problémov pri úradnom schválení (7/2014-LK) 4. Príprava podkladov ku schváleniu knihy Požehnania (13/2014-LK) 5. Príprava textov pre sviatok Nášho Pána Ježiša Krista, najvyššieho a večného kňaza (10/2014-LK) 6. Litánie k Sedembolestnej námet (18/2014-LK) 7. Návrh Ordo Missae Dodatok (19/2014-LK) 8. Návrh na zavedenie sviatku Milosrdného Boha Otca posudok (22/2014-LK) 9. Posudok k piesni Ó, Mária, Matka naša (35/2014-LK) 10. Posúdenie štúdie Dr. Jančoviča o konsekračných slovách (45/2014-LK) 11. Stanovisko k používaniu textu Pašií z roku 1930 (46/2014-LK) 12. Žiadosť o zavedenie sviatku sv. Lujzy de Marillac posudok (47/2014-LK) 13. Partikulárny kalendár slovenských diecéz (66/2014-LK) 14. Definitívne znenie Omšového poriadku (71/2014-LK) 15. Úmysly KBS návrh na rok 2015 (86/2014-LK) 16. Obežník Kongregácie pre Boží kult o znaku pokoja analýza (94/2014-LK) 17. Temporál Advent, Vianoce definitívne znenie (95/2014-LK) 18. Otázka ohľadom veku rozdávateľa sv. prijímania (98/2014-LK) 19. Liturgické texty bl. Kern, bl. Toulorge (116/2014-LK) 20. Posudok prijímanie do rúk a pod obojím spôsobom (109/2014-LK) 21. Otázka eucharistickej adorácie v rehoľných komunitách posudok (130/2014-LK) 22. Posúdenie návrhov čítaní a omšových formulárov stretnutie mládeže 2015 (133/2014-LK) 23. Temporál Pôstne obdobie návrh nového znenia (143/2014-LK) B. Projektová činnosť LI JJ 1. Obnovené slovenské znenie Rímskeho misála Liturgický inštitút je riešiteľom projektu. Financovanie je mimo grantových agentúr a zabezpečuje ho KBS a SSV. Projekt sa rieši na základe vydavateľskej zmluvy (KBS-SSV) a memoranda o spolupráci (KBS-LI). Do projektu je zapojená aj Kongregácia pre Boží kult a disciplínu sviatostí vo Vatikáne. Redakčná rada pokračovala v príprave slovenského znenia. Prebehlo pripomienkovanie návrhu Omšového poriadku a zostavil sa definitívny návrh. Po pripomienkovaní zo strany Kongregácie pre Boží kult a disciplínu sviatostí bude ako záverečný výstup vydaná vedecká monografia. Pripravil sa definitívny návrh slovenského znenia Dodatku k Omšovému poriadku a Temporálu časť Advent a Vianoce. Bol pripravený prvý návrh Temporálu časť Pôstne obdobie. Začali sa práce na Spoločných omšiach, Votívnych omšiach, Rituálnych omšiach, Omšiach za rozličné potreby, kde sú aktívne do projektu zapojení vybraní študenti. 2. Liturgický spevník Hudobná sekcia LK KBS spolupracuje s LI na príprave spevníka už od roku Prof. Konečný spolu s prof. Lexmannom pripravili komplexný návrh na obdobia Advent a Vianoce, ktorý bol predložený na oponentúru. V príprave je publikačný výstup monografia. 41

42 C. Publikačné výstupy Príprava monografie Liturgická reforma po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku, v ktorej majú jednotlivé kapitoly prof. G. Ragan, prof. A. Konečný, Dr. A. Krivda. INŠTITÚT APLIKOVANEJ ETIKY ALEXANDRA SPESZA I. Základné informácie o pracovisku Katolícka univerzita v Ružomberku, Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky Alexandra Spesza Hlavná 89, Košice tel.: , Vedúci pracoviska: ThDr. Martin Uháľ, PhD. funkčné obdobie do Zástupca vedúceho: prof. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír Szaniszló, OP, PhD. sekretariát: Norbert Szanyi PhDr. Denisa Tašoniová Členovia: Mgr. Peter Novák, diecézny dekan dekanátu Košice Západ. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. člen inštitútu ThDr. Štefan Oslovič, PhD. člen inštitútu ThDr. Štefan Albičuk, PhD Externí spolupracovníci: Ing. Jozef Bača Mgr. Ing. Slavomíra Mareková Ing. Mária Tomašová Mgr. Ivana Pločicová doktorand TFKU ThLic. PaedDr. Gabriela Genčúrová doktorand TFKU. Zahraniční spolupracovníci: Prof. Dr. Med. Josef Sopko, PhD Bazilej - Švajčiarsko Prof. Paul Roettig - Wien Prof. Markus Vogt - Zittau, Nemecko Prof. Georg Milbradt Drážďany, Nemecko II. Prehľad najdôležitejších udalostí pracoviska za rok 2014 II. 1. Príležitostné stretnutia členov inštitútu a rozdeľovanie pracovných úloh spolu so spísaním zápisu. Vykonávané pravidelne ako forma plánovania a organizačného pokrytia aktivít a riešenia organizačných úloh. 42

43 II. 2. Analýzy a rozvoj kontaktov v oblasti bioetiky ako výsledok medzinárodnej spolupráce univerzít v programe CEEPUS II. organizovanej v spolupráci s medzinárodnou organizáciou Bioethicists in Central Europe (BCE.): Viacnásobné bilaterálne stretnutia ako aj oficiálne mobility medzi partnermi programu organizované prostredníctvom študentov ako aj na platforme pedagogických a vedeckých pracovníkov predovšetkým v programe CEEPUS II. AT 502 a CEEPUS III. AT 702 pod vedením I. Szaniszloa, koordinátora za TF KU Košice. II. 3. Aktívna spolupráca s lekársko-právnou komorou MEDIUS pri UPJŠ a spoločné aktivity: Príprava spoločných projektov alebo konferencií a odborných stretnutí. (koordinátor I. Szaniszlo) II.4. Konzultácie a analýza otázok orientovaných na bioetiku ako podklad pre bioetickú subkomisiu pri KBS. Pracovné stretnutia inštitútu na niektoré témy z oblasti bioetiky ako podklad pre prácu bioetickej subkomisie KBS prostredníctvom člena Inštitútu I-M. Szaniszló, ktorý je riadnym členom bioetickej subkomisie pri KBS. II.5. Aktívna účasť člena inštitútu na stretnutiach Nezávislých kresťanských odborov Slovenska. Občasné stretnutia s kresťanskými odborármi v oblasti koordinácie práce odborov v jej metodickej a eticko-obsahovej časti aktivít. (koordinátor M. Uháľ) II.6. Príležitostná spolupráca s FKI Fórum kresťanských inštitúcií. Príležitostné pracovné stretnutia pri riešení a organizácií niektorých spoločných otázok, alebo realizácií spoločných projektov prostredníctvom niektorých členov Inštitútu (hlavne I-M. Szaniszló). II.7. Pracovné stretnutia s predstaviteľmi Ústrednej katolíckej charity Slovenska a jednotlivými riaditeľmi diecéznych charít. Pracovné stretnutia pri konzultácií niektorých otázok spojených s prácou diecéznych charít a ich prepojenia na prácu komisií KBS, TFKU a inštitútu IAS. II.8. Občasné stretnutia s neoficiálnymi klubmi, či spoločenstvami podnikateľov. Viacnásobné stretnutia na úrovni klubov podnikateľov informujúcich sa a formujúcich sa v kresťanskej morálke. Stretnutia boli tak na úrovni katolických združení ako aj na úrovni reformovanej Cirkvi zo zboru Košice. II.10. Získavanie nových kontaktov a rozvíjanie spolupráce s novými subjektmi na poli akademickom ale aj so subjektmi praktickej práce na poli pastorácie, sociálnej pomoci a charity. Prostredníctvom členov inštitútu sa rozvíja tvorba nových kontaktov a rozvoj novej spolupráce doma aj v zahraničí. (I.M. Szaniszló, M. Uháľ. R. Lojan,...) Informácie o poskytovanom vysokoškolskom vzdelávaní Inštitút sa účastní vzdelávacieho procesu ako jedno z pracovísk teologickej fakulty. Jeho členovia, pracovníci a spolupracovníci (M. Uháľ, I. Szaniszló, R. Lojan, Š. Albičuk) sa pravidelne alebo aj občasne podieľali na vzdelávacom procese vo vybraných predmetoch na všetkých študijných odboroch ktoré poskytuje TF KU. Inštitút aktívne pracuje s doktorandmi pri TFKU a niektorí doktorandi ako aj študenti TFKU sú jeho členmi, alebo spolupracovníkmi. VII. Informácie o výskumnej, umeleckej a ďalšej tvorivej činnosti vysokej školy VII.1. Výskumná činnosť podaných projektov: 43

44 Inštitút sa cez svojich členov aktívne podieľa na hľadaní riešiteľských možnosti a podávaní vedeckých projektov v spolupráci s TFKU aj inými organizáciami s ktorými spolupracuje. VII. 2. Výskumná a vedecká činnosť nepodporovaná z grantov: Činnosť inštitútu je prepojená s inými katedrami TFKU ale aj inými fakultami KU prostredníctvom členov inštitútu a niektorá činnosť členov inštitútu je preto vykazovaná predovšetkým prostredníctvom iných katedier TFKU. XII. Medzinárodné aktivity pracoviska XII. 1. Medzinárodné stáže, pracovné pobyty a pracovné stretnutia. Výstupy: Vykazované cez katedry TF. XII. 2. Medzinárodné konferencie a semináre. Sú prepojené s aktivitami členov Inštitútu na iných katedrách TFKU. Výstupy: Vykazované cez katedry TFKU. XII. 3. Medzinárodné posudzovateľské, poradné a zostavovateľské aktivity a recenzie. Výstupy: Vykazované cez TFKU. 44

45 5.6 Vnútorná grantová schéma fakulty Teologická fakulta v Košiciach zo svojich interných zdrojov podporila nasledujúce aktivity a podujatia: Vydavateľská a umelecká činnosť: Verba Theologica 1/2014, Vydavateľstvo Michala Vaška 525,36 Verba Theologica 2/2014, Vydavateľstvo Michala Vaška 528,00 Spolu 1053,36 EUR Služobné cesty pedagogických zamestnancov v rámci vedecko-výskumnej činnosti: Cesty pedagógov doma i do zahraničia spolu 3 887,17 EUR Fond na podporu vedy a výskumu Názov projektu Riešiteľ Suma Príprava na manželstvo a jej vzťah k stabilite Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., 251,08 manželstva - vydanie monografie v slovenskom jazyku PhD. Posun na škále konzervatívny liberálny Mgr. Ján Knapík, PhD. 438,90 u rímskokatolíckych a gréckokatolíckych bohoslovcov počas štúdia teológie -preklad publikácie do anglického jazyka Adaptácia a socializácia greckokatolíckych bohoslovcov Mgr. Ján Knapík, PhD. 255,87 Correlation of religion and society in the moral ThDr. Ing. Inocent-Mária V. 225,50 theology and political philosophy tlač monografie Szaniszló, PhD. Postpenitenciárna starostlivosť v Slovenskej republike PhDr. Ing. Lydia Lešková, PhD. 396,00 Timemanagment rodinný život verzus pracovný čas PhDr. Renáta Jamborová, PhD. 45,74 a posolstvo osobnosti bl. Sári Salkaházi medzinárodná konferencia Spolu 1613,09 EUR 45

46 VI. RIGORÓZNE KONANIA, OBHAJOBY DIZERTAČNÝCH PRÁC, HABILITÁCIE A INAUGURÁCIE 6.1 Rigorózne konania V roku 2014 na Teologickej fakulte prebehlo celkovo 14 rigoróznych konaní, z toho 10 v študijnom odbore Sociálna práca, v študijnom programe Sociálna práca (PhDr.), 2 v študijnom odbore Filozofia, v študijnom programe Sociálna filozofia (PhDr.), 1 v odbore Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov, v študijnom programe Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) (PaedDr.) a 1 v študiijnom odbore Katolícka teológia, v študijnom programe Náuka o rodine (PhDr.). Dátum Meno Téma rigoróznej práce Študijný program Mgr. Denisa Gujdová Sociálny status ženy v kresťanstve a islame Sociálna práca Mgr. Ladislav Krass Osamelosť a jej dopad na život seniora Sociálna práca Mgr. Ján Sýkora Spokojnosť s poskytovaním sociálnych Sociálna práca služieb v občianskom združení Krista Veľkňaza v Žakovciach Mgr. Adlea Belejová Filozofický základ Jenského plánu v kontexte súčasnej predškolskej pedagogiky Sociálna filozofia Mgr. Júlia Bučáková Možnosti spolupráce školy a rodiny pri výchove rómskych detí Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) Mgr. Patrik Kohut Mediálny svet a jeho vplyv na definíciu Náuka o rodine rodiny Mgr. Žofia Jenčová Dôstojný život staršieho človeka Sociálna práca s Alzheimerovým ochorením v rodine Mgr. Ľudmila Rodinná a pracovná úloha ženy v súčasnej Sociálna práca Duhančíková spoločnosti Mgr. Ing. Ľubomír Maciak Riešenie sociálnej závislosti Sociálna práca marginalizovaných skupín systémovými nástrojmi projektového manažmentu Mgr. Mária Zeleňáková Terénna sociálna práca v romskej komunite Sociálna práca Mgr. Romana Kašperová Možnosti policajného zboru pri riešení nealkoholickej drogovej problematiky u mládeže Sociálna práca Mgr. Krzysztof Bielawny Działalność duszpasterska i społecznosocjalna Kościoła rzym-skokatolickiego i luterańskiego w Nidzicy w latach Mgr. Iveta Ondrušová Etické problémy zodpovednosti a spravodlivosti v súčasnej demokratickej spoločnosti Sociálna práca Sociálna filozofia Mgr. Martin Kaľavský Solidarita v kontexte súčasnej spoločnosti Sociálna práca 46

47 6.2 Dizertačné skúšky V roku 2014 sa na Teologickej fakulte uskutočnilo 10 dizertačných skúšok, z toho 7 v študijnom odbore Katolícka teológia, v študijnom programe Katolícka teológia a 3 v študijnom odbore Sociálna práca, v programe Charitatívna a misijná práca. Dátum Meno Téma licenciátnej práce Školiteľ Študijný program Mgr. Tatiana Ženské rehole, kongregácie prof. ThDr. Cyril Katolícka teológia Janočková a inštitúty zasväteného života v Košickej diecéze v rokoch na príklade Inštitútu Preblahoslavneje Panny Márie Hišem, PhD Mgr. Lenka Dejiny farnosti Poľov do roku prof. ThDr. Cyril Katolícka teológia Lapošová 1918 Hišem, PhD PhDr. Michaela Šuľová Voluntariát ako nástroj sebarealizácie mladého človeka prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. Misijná a charitatívna práca Mgr. Soňa Vancáková Sanácia rodín z pohľadu Cirkvi a štátu prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. Misijná a charitatívna práca Mgr. Mária Maliňáková Th.Bc. Vladislav Brokeš PaedDr. Gabriela Genčúrová Mgr. Jana Pabáková PaedDr. Mgr. Jozef Bartoš Mgr. Peter Janáček Prechod klienta s mentálnym postihnutím z inštitucionálnej na komunitnú starostlivosť a jeho proces socializácie Kněžství v eklesiologii Hans Urs von Balthasara Aplikácia teórie temporalít F. Braudela do interaktívneho vyučovania NBK s využitím časových indikátorov G. Genetta Antropologicko-pastorálna problematika dysfunkčných rodín Začlenenie mulitukultúrnej výchovy do predmetu katolícke náboženstvo Symbol a človek v teológii Oda Casela ( ) PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. prof. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. ThDr. Ján Jenčo, PhD. prof. JCDr. ThDr. Anton Fabian, PhD. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Misijná a charitatívna práca Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia 6.3 Obhajoby dizertačných prác V danom roku obhájilo svoje dizertačné práce 11 absolventov doktorandského štúdia, všetci v študijnom odbore Katolícka teológia a v študijnom programe Katolícka teológia. Dátum Meno Téma dizertačnej práce Školiteľ Študijný program ThLic. Monika Pastorácia sluchovo postihnutých prof. ThDr. Jozef Katolícka teológia Onačilová na Slovensku Jarab, PhD ThLic. Ing. Martin Kakalej Neschopnosť uzavrieť manželstvo z dôvodu psychickej prirodzenosti JCDr. Miloš Pekarčík, PhD. Katolícka teológia ThLic. Katarína Sabolová ThLic. Karol Lev Irrgang Druhý vatikánsky koncil v teológii Ratzingera Proces manželskej nulity podľa Kódexu kánonického práva 1983 a Inštrukcie Dignitas Connubii z roku prof. PaedDR. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. prof. ThDr. ICLic. PaedDr. Ján Duda, PhD. Katolícka teológia Katolícka teológia

48 SLLic. Andrej Krivda ThLic. Lenka Straková ThLic. Tatiana Janočková ThLic. PhDr. PaedDr. Marcela Nováková ThLic. Vladimír Beregi ThLic. Mariusz Chmielewski ThLic. Łukasz Siedlecki Ostrihomský rituál ( ) liturgicko-historická analýza Dejiny farnosti Poľov Ženské rehole, kongregácie a inštitúty zasväteného života v Košickej diecéze v rokoch na príklade Inštitútu Preblahoslavneje Panny Márie Sociálna náuka Cirkvi ako paradigma povolnania človeka Aktuálne aspekty evanjelizačnej činnosti Katolíckej cirkvi na Slovenku Duszpasterska rola sądu w procesach małżeńskich z tytułu fikcyjnej zgody prowadzonych w Trybunale Łomzyńskim w latach Duszpasterska rola sądu w procesach małżeńskich z tytułu niezdolności do podjęcia istotnych obowiązków małżeńskich z przyczyn natury psychicznej rozpatrzone w trybunale łomżyńskim w latach prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. ThDr. Martin Uháľ, PhD. ThDr. PaedDr. Ing. Gabriel Paľa, PhD. prof. dr hab. Stanisław Łupiński prof. dr hab. Stanisław Łupiński Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia Katolícka teológia 6.4 Habilitačné a inauguračné konania V roku 2014 na Teologickej fakulte prebehlo 6 habilitačných a 6 inauguračných konaní, všetky v študijnom odbore Katolícka teológia. Habilitačné konania odbor Katolícka teológia JUDr. ICDr. Juraj Jurica, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko TF KU Názov habilitačnej práce ARS BONI ET AEQUI V SLUŽBE BISKUPA Oponenti Mons. prof. ThDr, ICDr. PaedDr. PhDr. František Dlugoš, PhD., PF KU ThDr. Michal Hospodár, PhD., GTF PU JCDr. František Čitbaj, PhD., GTF PU Dátum obhajoby Názov habilitačnej prednášky Proces kanonizácie podľa kanonického práva, historický prierez a platná normatíva Dr. Vladimír Juhás, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko TF KU Názov habilitačnej práce Poetická dogmatika Alexandra Stocka Oponenti prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., FF KU prof. dr hab. Józef Kulisz SJ, TF TU PhDr. Tomáš Petráček, Ph.D., Th.D., KTF UK, Praha Dátum obhajoby Názov habilitačnej prednášky Sviatosť zmierenia napätie medzi ontológiou a funkcionalitou 48

49 PhDr. Ing. Peter Fotta, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko TF KU Názov habilitačnej práce Metafyzika realistická filozofia Oponenti prof. dr hab. Andrzej Maryniarczyk, FF KUL prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., GTF PU Dátum obhajoby Názov habilitačnej prednášky Realistická filozofia ako špecifický typ metafyzického poznania Dr. Szczepan Tadeusz Praskiewicz Dátum začiatku konania Pôsobisko Karmelitański Instytut Duchowości Teresianum, Papieski wydział teologiczny, Kraków Názov habilitačnej práce Vzali Máriu k sebe. Mariánska duchovnosť karmelitánskych svätých. Oponenti prof. Dr hab. Eugeniusz Sakowicz, UKSW Warszawa prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD., TF KU ThDr. Marcel Mojzeš, PhD., GTF PU Dátum obhajoby Názov habilitačnej prednášky Jak sie trafia na oltarze: procedury w diecezji i w Rzymie ThDr. Henryk Wojciech Szeloch, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Názov habilitačnej práce Duszpasterstvo w dekanacie Jelcz Laskowice w latach Studium historyczno pastoralne. Oponenti prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. prof. Józef Swastek, PVT Wrocław Dátum obhajoby Názov habilitačnej prednášky Nulla aetas ad discendum sera Dr. Mieczyslaw Kuriański Dátum začiatku konania Pôsobisko Papieski Wydział Teologiczny we Wrocławiu Názov habilitačnej práce Cywilizacja turańska w ujęcju Feliksa Konecznego ( ) ze szczególnym uwzględnieniem kultury moskiewskiej Oponenti prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., GTF PU prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU prof. Józef Swastek, PVT Wroclav Dátum obhajoby Názov habilitačnej prednášky Polska w dobie stalinowskiego teroru ( ) Inauguračné konania odbor Katolícka teológia ThDr. PaedDr. František Trstenský, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko TI Spišská Kapitula, TF KU Oponenti prof. ThDr. Tomasz Jelonek, UPJP II., Krakov prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., RK CMBF UK prof. ThDr. Anton Tyrol, PhD., TF KU Dátum obhajoby Názov inauguračnej prednášky 120 rokov biblickej exegézy od encykliky Leva XIII. Providentissimus Deus (1893) 49

50 ThDr. PaedDr. Martin Štrbák, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko PF KU Oponenti prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU prof. ThLic. Martin Weis, ThD., TF JU Dátum inauguračnej prednášky Názov inauguračnej prednášky Úloha kajúcich žalmov v reforme liturgie hodín sv Benedikta z Aniane ThDr. Ing. Vladimír Inocent-Mária Szaniszló, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko TF KU Oponenti prof. ThDr. Pavol Dráb, PhD., TF KU prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU prof. Matthias Theodor Vogt, Hochschule Zittau/Gölitz Dátum inauguračnej prednášky Názov inauguračnej prednášky Výber kresťansky vhodných kritérií pre biomedicínsky výskum PhDr. ThDr. Štefan Lenčiš, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko TF KU Oponenti prof. ThLic. Martin Weis, ThD., TF JU prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., TF KU Dátum inauguračnej prednášky Názov inauguračnej prednášky Existencia pútnických miest v Zemplínskej župe v polovici 18. storočia ThDr. PaedDr. Jozef Bieľak, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko TI Spišská Kapitula, TF KU Oponenti prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., TF KU prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU prof. Marian Włosiński, WSHE Włocławek Dátum inauguračnej prednášky Názov inauguračnej prednášky Personálno existenciálny koncept Božieho zjavenia ThDr. Jacek Neumann, PhD. Dátum začiatku konania Pôsobisko Szkoła Wyższa im. Bogdana Jańskiego, Elbląg, Poľsko Oponenti prof. ThDr. Jozef Jurko, PhD., TF KU prof. ThDr. Vojtech Boháč, PhD., GTF PU prof. ThDr. Jerzy Lewandowsky, UKSW Varšava Dátum inauguračnej prednášky Názov inauguračnej prednášky Człowiek w życiu eklezjalnej wspólnoty w duchu nowej ewangelizacji 50

51 VII. ZAMESTNANCI TF KU v roku 2014 zamestnávala 47 pedagogických zamestancov na plný pracovný úväzok a 13 na kratší pracovný čas. Výsledkom aktivít prorektora pre zahraničné vzťahy a mobility a zahraničných kontaktov pedagógov a vedenia fakulty boli okrem účasti na zahraničných konferenciách, usporiadania domácich vedeckých konferencií s medzinárodnou účasťou aj študentská a učiteľská mobilita za účelom školenia alebo výučby prostredníctvom programu Erazmus alebo na základe bilaterálných dohôd, či programu CEEPUS. Tieto mobility využilo 23 zamestnancov TF. 7.1 Štruktúra pedagogických zamestnancov podľa funkčného miesta a veku Stav k plný úväzok kratší pracovný čas profesori 7 1 docenti 13 1 odborní asistenti (z toho PhD.) 25(24) 9(9) asistenti 2 2 spolu dosiahnutý vek profesori docenti odborní asistenti asistenti menej ako a viac 2 1 spolu Kvalifikačný rast zamestnancov, porovnanie s rokom 2013 KVALIFIKAČNÝ RAST (stav ku ) Meno, priezvisko, Vedecko-pedagogický titul PhDr. Imrich Degro, PhD. Ing. PhDr. Peter Fotta, PhD. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD. PhDr. Ján Pramuka, PhD. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD prof. spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu 51

52 PhDr. Emil Ragan, PhD. PhDr. Marcel Šefčík, PhD. prof. Pavol Dráb, PhD. Dr. Juraj Feník, STD. ThDr. Martin Koleják, PhD. ThDr. Ján Kuboš, PhD. Róbert Lapko, Th.D., PhD. ThDr. Radoslav Lojan, PhD. prof. Stanislav Stolárik, PhD. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD. ThDr. František Trstenský, PhD. prof. Anton Tyrol, PhD, prof. ThDr.PhDr.Amantius Akimjak, PhD. prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. Dr. Ján Veľbacký PhD. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD. ICDr. Juraj Kamas, PhD. ThDr. Vladimír Šosták, PhD. ICLic. Andrej Kačmár SLLic. Andrej Krivda, PhD. ThDr. Peter Majda, PhD. ThDr. Jaroslav Barta, PhD. prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. prof. PaedDr. PhDr. ThDr. Jozef Jurko, PhD. PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. ThDr. Ján Jenčo, PhD. ThDr. Martin Uháľ, PhD. Ing. Jozefína Hvastová, PhD. PhDr. Renáta Jamborová, PhD. ThDr. PaedDr. Mgr. Mária Duchová, PhD. PhDr. Marek Forgáč, PhD. Mgr. Ján Knapík, PhD. Mgr. Bc. Richard Kucharčík, M.A., PhD. ThDr. Lucia Pečovská, PhD. ThDr. Ondrej Borsík, PhD. (SK) PhDr. Janka Bursová, PhD. (SK) PhDr. Zuzana Budayová, PhD. (SK) Mgr. Katarína Kotradyová PhD. (SK) PhDr. Katarína Majcherová, PhD. (SK) spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu prof. prof. PhD. spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu prof. prof. prof. prof. prof. prof. 52

53 KVALIFIKAČNÝ RAST (STAV KU ) Meno, priezvisko, Vedecko-pedagogický titul PhDr. Imrich Degro, PhD. PhDr. Jozef Dronzek, PhD. Ing. PhDr. Peter Fotta, PhD. prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD. HEDr. Ľuboslav Hromjak, PhD. ThDr. Juraj Pigula, PhD., OSA PhDr. Ján Pramuka, PhD. ThDr. PhDr. Štefan Lenčiš, PhD. prof. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. PhDr. Marcel Šefčík, PhD. prof. Pavol Dráb, PhD. Dr. Juraj Feník, STD. Dr. Vladimír Juhás, PhD. ThDr. Martin Koleják, PhD. ThDr. Ján Kuboš, PhD. prof. Stanislav Stolárik, PhD. Inocent-Mária V. Szaniszló, PhD. ThDr. František Trstenský, PhD. prof. Anton Tyrol, PhD, prof.thdr.phdr.amantius Akimjak, PhD. prof. ICDr. ThDr. Anton Fabian, CSc. prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. prof. ThDr. Ľubomír Stanček, PhD. Dr. Ján Veľbacký PhD. ICDr. Miloš Pekarčík, PhD. ThDr. Ing. Anton Babják, PhD. ICDr. JUDr. Juraj Jurica, PhD. ICDr. Juraj Kamas, PhD. ThDr. Vladimír Šosták, PhD. ICLic. Andrej Kačmár PhDr. Ing. Lýdia Lešková, PhD. Doc. PaedDr. ThDr. Jozef Bieľak, PhD. PhDr. Renáta Jamborová, PhD. PhDr. Janka Bursová, PhD. PhDr. Marek Forgáč, PhD. ThDr. PaedDr. Mária Duchová, PhD. Doc. ThDr. Ján Jenčo, PhD. PhDr. Katarína Majcherová, PhD. Mgr. Katarína Kotradyová, PhD. Ing. Jozefína Hvastová, PhD spĺňa kvalifikáciu prof. spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu prof. prof. spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu spĺňa kvalifikáciu prof. prof. PhD. prof. prof. prof. 53

54 7.3 Mobility členov katedier Odchádzajúci zamestnanci v letnom semestri 2014 P.č Priezvisko a meno Babják Anton Hromják Ľuboslav Jenčo Ján Ragan Gabriel Szaniszló Vladimír Trstenský František Tyrol Anton Fenik Juraj Názov mobilitné ho programu Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Bilateráln a dohoda Bilateráln a dohoda Erasmus Presný termín mobility Vysielaj úca katedra KPT Prijímajúca inštitúcia Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Účel cesty výučba KFH Unvierzita Karlova v Praze výučba KSV KPT KST KST KST KST Veľbacký Ján Erasmus KPT Fišer Ondrej Bursová Janka Szaniszló Vladimír Lenčiš Štefan Uháľ Martin Akimjak Amantius Lešková Lýdia Erasmus Erasmus CEEPUS CEEPUS CEEPUS CEEPUS Erasmus Majcherová Katarína Erasmus Kucharčík Richard Pečovská Lucia Erasmus Erasmus apríla apríla dekanát Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Hochschule Zittau-Goerlitz University Theological Institute in Riga, Lotyšsko Theological Institute in Riga, Lotyšsko Riga Higher Institute of Religious Sciences Pontificio Instituto di Musica Sacra Nord-Trondelag University College výučba výučba výučba výučba výučba školenie školenie školenie KSV Univerzita Hradec Králové výučba IAE Theological Faculty of Ljubljana and Faculty of Business Studies, Ljubljana výučba IAE Opole University výučba IAE Univerzity of Opole; výučba KSV University of Natural Sciences and Humanities v Siedlciach výučba KSV Univerzita Hradec Králové výučba KSV Univerzita Hradec Králové výučba KSV KSV Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II výučba výučba 54

55 Prichádzajúci zamestnanci v letnom semestri 2014 P.č Priezvisko a meno Mioduszewski Jaroslaw Wielgus Iwona Kuriata Jolanta Łupiński Stanisław Kryński Andrzej Stopikowska Malgorzata Sękiewicz Dariusz Marecki Józef Rotter Lucyna Czemerys Barbara Wójczik Monika Jonová Jitka Podzielny Janusz Prof. Brugues Jean- Louis, OP Kozubek Mariola T. Schaupp Walter Prof. Wolbert Werner Prof. Frederic van Iersel Prof. Dr. Kroell Wolfgang DDr. Hunsdorfer Karl Názov mobilitné ho programu ESF Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus Erasmus CEEPUS Bilat. dohoda Erasmus CEEPUS Bilat. dohoda Bilat. dohoda Bilat. dohoda Bilat. dohoda Presný termín mobility Prijímaj úca katedra TI SK Vysielajúca inštitúcia University of Warmia and Mazury Olsztyn Účel cesty stáž knižnica Uniwersytet Wroclawski školenie knižnica Uniwersytet Wroclawski školenie KFH KFH Polonia University in Czestochowa Polonia University in Czestochowa výučba výučba KST Ateneum University in Gdansk výučba dekanát KFH KFH dekanát dekanát KFH Polonia University in Czestochowa Universitet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Universitet Papieski Jana Pawla II w Krakowie Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawla II školenie výučba výučba školenie školenie Univerzita Palackého v Olomouci výučba IAE TF University of Opole výučba IAE Vatikánska knižnica, Vatikán výučba KSV University of Silesia, Katowice výučba IAE Karl-Franzens-Universität Graz výučba IAE University of Salzburg výučba IAE University of Tilburg, Holandsko výučba IAE Medizinische Universität Graz výučba IAE TF University of Vienna výučba 55

56 Odchádzajúci zamestnanci v zimnom semestri 2014 P.č. Priezvisko a meno Názov mobilitné ho programu 1. Szaniszló Vladimír CEEPUS 2. Fenik Juraj Erasmus+ 3. Hišem Cyril Erasmus+ 4. Knapík Ján Erasmus+ 5. Lapko Róbert Erasmus+ 6. Lapko Róbert Erasmus+ 7. Degrová Veronika Erasmus+ 8. Lapko Róbert Erasmus+ 9. Budayová Zuzana Erasmus+ 10. Bursová Janka Erasmus+ Dĺžka mobility Vysielaj úca katedra Prijímajúca inštitúcia Debrecen University of IAE Reformed Theoogy Riga Higher Institute of Religious KST Studies KFH Uniwersytet Papieski JP.II Riga Higher Institute of Religious KSV Studies Pražská vysoká škola KST psychosociálnych studií Heythrop College University of KST London Universidad Católica ST. de Jesus dekanát de Ávila Riga Higher Institute of Religious KST Sciences KSV Akadéma Morska v Gdyni KSV Akadéma Morska v Gdyni Účel cesty výučba výučba výučba výučba výučba výučba školenie školenie výučba výučba Prichádzajúci zamestnanci v zimnom semestri 2014 P.č Priezvisko a meno Mag. Dr. Marijana Kompes Ass. Prof. Dr. Radu Preda Názov mobilitné ho programu CEEPUS CEEPUS 3. Dr. Piotr Sula CEEPUS 4. Andrzej Kryński Erasmus+ 5. Stanisław Łupiński Erasmus+ Prof. Dr. Matthias 6. Theodor Vogt Erasmus+ Presný termín mobility Prijímaj úca katedra Vysielajúca inštitúcia Účel cesty IAE Universität Wien výučba "Babeş-Bolyai" University, Cluj IAE Napoca výučba IAE University of Wrocław výučba Akademia Polonijna KFH Czestochowa výučba Akademia Polonijna KFH Czestochowa výučba KST Hochschule Zittau/Görlitz výučba 56

57 VIII. PODPORA ŠTUDENTOV 8.1 Sociálne a prospechové štipendiá Menný zoznam študentov, ktorým bolo priznané motivačné štipendium za mimoriadne výsledky: 1 Marek Bodnár 10 Miškuf Martin 19 Iveta Bočkayová 2 Matej Futej 11 Peter Papcun 20 Peter Uhrecký 3 Gönci Rastislav 12 Imrich Seman 21 Tomáš Svat 4 Lukáš Imrich 13 Peter Pasternák 22 Kristína Mihalíková 5 Ján Jakub 14 Gabriel Benka-Rybár 23 Viera Halasová 6 Matúš Kurcik 15 Veronika Dubecká 24 František Janečko 7 Michal Lacko 16 Miloslav Slávik 25 Ivanka Čiháková 8 Michaela Landová 17 Alena Gašparíková 9 Martin Lučko 18 Matúš Knižacký štipendiá za akad. rok 2013/2014 sociálne prospechové priemerný počet štipendistov 81,4 47,5 vyplatená čiastka za rok v , ,00 priemer na 1 štipendistu v 2 050,30 513, Školné Školné určené pre študentov Teologickej fakulty KU pre rok 2013/2014 bolo stanovené na úroveň 650 pre I. a II. stupeň štúdia a 500 pre študentov III. stupňa vysokoškolského štúdia v externej forme študentov so slovenským štátnym občianstvom aj cudzincov mimo EU. Počet študentov uhrádzajúcich školné v akad. roku 2013/2014 Forma štúdia DF Počet študentov stupeň ktorým vznikla v ak. roku 2013/2014 povinnosť uhradiť školné z toho počet študentov ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné v externej forme ktorým vznikla povinnosť uhradiť školné za prekročenie štandardnej dĺžky štúdia 57 cudzincov, ktorí uhrádzajú školné Počty študentov ktorým bolo školné odpustené ktorým bolo školné znížené Počet žiadostí o zníženie školného Počet žiadostí o odpustenie školného spolu DF EF spolu EF DF EF spolu

58 8.3 Stravovanie študentov Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku zabezpečuje stravovanie študentov prostredníctvom externého dodávateľa, GASTROMILA spol. s. r. o. Piešťanská 2, Košice. Výdaj stravy prebieha v priestoroch vlastnej budovy na Hlavnej 89 v Košiciach. Priestory jedálne vyhovujú všetkým hygienickým normám a estetickým nárokom. Jedáleň má kapacitu 127 miest. Študenti si môžu objednávať celoddenú stravu raňajky, obed, večeru, pričom obed si môžu vybrať spravidla z troch ponúknutých jedál. Objednávanie stravy priebieha pomocou elektronického systému Kredit8, študenti si objednávajú stravu pomocou internetu alebo pomocou elektronickej jednotky umiestnenej v jedálni. Obedy využíva približne 100 stravníkov. 58

59 IX. PODPORNÉ ČINNOSTI 9.1 Informačné technológie V roku 2014 pokračovali práce na zlepšovaní technickej infraštruktúry IKT a úrovne služieb IT pre zvýšenie kvality vzdelávania. Budovanie IKT infraštruktúry vysokých škôl a modernizácia ich vnútorného vybavenia má za cieľ zlepšenie podmienok vzdelávacieho procesu - zvýšenie kvality vzdelávania a knižničných služieb prostredníctvom investícií do hmotnej infraštruktúry. Prakticky boli priebežne realizované projekty: 1. Updaty programov pre knižničné procesy v systéme Vitrua 2. Konfigurácia automatizovaného výpožičného systému (selfcheck) 3. Nahrávanie údajov pre knižničného digitálneho asistenta 4. Konfigurácia nových klientov pre systém Virtua 5. Prednášky pre študentov na podporu využívania E-beam (interaktívny výukový systém). 6. Rekonštrukcia sieťovej infraštruktúry inštaláciou bezdrôtových prístupových bodov (access points) pre študentov v rámci projektu Erasmus 7. Upgrade hlavného routera a firewallu s použitím zariadenia cisco asa Sprístupnenie alternatívnych portálov pre podporu e vyučovanie v cloudoch od firiem Google a Microsoft V letných mesiacoch uplynulého roku pokračovala ďalšia časť rekonštrukcie topológie štruktúry počítačovej siete TF s využitím delených segmentov siete VLAN. Bol vylepšený zálohovací systém a realizovaný monitoring aktívnych prvkov siete na báze systému nagios, čo podstatne efektívnejšie využije existujúci technický potenciál fakulty. Bolo tiež realizované nové pripojenie našej domény 1Gbs optickým spojom na uzol Sanetu. Na TF KU v roku 2014 pokračovalo zavádzanie ďalších modulov pre akademický informačný systém s názvom AIS2, hlavne rozvrh hodín a dotazníky. Bol realizovaný upgrade databázového systému Oracle11g a operačného systému REDHAT6. AIS2, je pokračovaním úspešného projektu AIS1, ktorý sa využíva na 12 verejných vysokých školách SR a ďalších súkromných VŠ. TF používa tento akademický systém od roku 2006 a v súčasnosti používa jeho novú verziu AIS2. Bolo tiež inštalované zálohovacie zariadenie na ochranu a archiváciu dát z AIS2. V roku 2010 prešla knižnica TF z morálne zastaraného systému Paris na báze CDS/ISIS v operačnom systéme DOS na nový informačný systém projektu SNK v Martine s názvom KIS3G VIRTUA verzia V uplynulom roku bol realizovaný prechod na vyššiu verziu Tento moderný systém predpokladá prepojenie akademických knižníc a kooperatívny prístup k informačným zdrojom. Na základe požiadaviek zákona č. 131/2002 Z.z. boli rektorátom KU v Ružomberku pre TF vydávane študentské multifunkčné bezkontaktné čipové preukazy podľa usmernenia MŠ s aktualizáciou na vlastnom univerzitnom termináli, ktorý bol prepojený zo systému EMStudent na systém Abakus a od roku 2012 aj s novým systémom evidencie poplatkov. V uplynulom roku pribudla možnosť použitia týchto preukazov aj pre systém Ticketportál a pre niektoré Štátne vedecké knižnice. Pracovníkmi rektorátneho UIKT bolo navrhnuté a zrealizované ďalšie rozšírenie web stránky fakulty ( s možnosťou jednoduchej aktualizácie nielen správcom stránky, ale aj jednotlivými 59

60 pedagógmi, ktorý si môžu upravovať svoj vedecko pedagogický profil. Okrem toho bol realizovaný upgrade e- learning systému na adrese evyuka.ktfke.sk na podporu prezenčnej formy štúdia s využitím niektorých prvkov e- vzdelávania v prostredí systému Moodle z verzie na novšiu Jeho využitie sa rozšírilo o vyučovanie latinčiny, informatiky a testovanie vedomostí. Programové oblasti na úseku informatizácie v roku 2014 boli nasledovné: - počítačové siete - ich rozdelenie na VLANy, skvalitňovanie a rozvoj infraštruktúrnych serverov hlavne pomocou ich virtualizácie a archivácia dát, - technické zabezpečenie, rekonštrukcia uzla fakulty (KTFKE.SK) a prechod na vyššiu prenosovú rýchlosť (1 Gb/s) pripojenia na sieť SANET cez vlastné optické vlákno do centrálneho uzla, - technické zabezpečenie učební na skvalitnenie vzdelávacieho procesu, - rozvoj prístupového systému s využitím študentských kariet, - rozvoj e- vzdelávacieho systému na báze Moodle a videokonferencií v systéme Seevough, - v knižnici TF ďalší rozvoj systému KIS3G a účasť na školeniach v SNK Martin, - prechod na nový akademický systém AIS2 po upgrade databázy na Oracle 11 a OS Redhat 6.3, - rozvoj tlačového systému safeq s využitím študentských kariet, - pripojenie na nové e learningové portály firiem Google a Microsoft. Počet používaných počítačov na TF Učitelia a doktorandi Administratíva Študenti knižnica SPOLU Informácie pre verejnosť sú zabezpečované prostredníctvom aktualizovaných nástenok vo vestibule i na chodbách budovy fakulty a inštitútov v Spišskom Podhradí a Bratislave a cez internetovú web stránku fakulty Kňazského seminára sv. Karola Boromejského ( v Košiciach, Kňazského seminára biskupa J. Vojtaššáka (seminar.kapitula.sk) v Spišskom Podhradí a Inštitútu rodiny v Bratislave ( ktorý však ukončil svoju činnosť

61 Vzhľad web stránok tf.ku.sk, ks.kapitula.sk a je na nasledujúcich obrázkoch: Web stránka Teologickej fakulty Web stránka Kňazského seminára sv. Karola Boromejského v Košiciach 61

62 Web stránka Kňazského seminára biskupa Jána Vojtaššáka v Spišskej Kapitule Web stránka inštitútu rodiny v Bratislave, platná do , kedy IR ukončil svoju činnosť. 62

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Viktora Trstenského

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 Vypracovaná v súlade s 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY Personálne obsadenie inštitútu profesori: prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc. prof. PhDr. František Mihina, CSc.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Mediácia

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017 dr Monika Gwóźdź BIBLIOGRAFIA stan z: maj 2017 Druki zwarte: 1. [współred.] Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011. 2. [współred.] Miłość i odpowiedzialność -

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

Tytuł mikroprojektu / Názov. mikroprojektu

Tytuł mikroprojektu / Názov. mikroprojektu Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [AAB] 01 ŁUCZYŃSKI, A.: Dzieci w rodzinach zastępczych

Bardziej szczegółowo

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS ZA ROK 2014 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS ZA ROK 2014 Sládkovičovo, máj 2015 2 OBSAH I. Základné informácie o vysokej

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 108 7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 7. 1 Úvodná charakteristika Fakulty sú základnými organizačnými jednotkami, ktoré organizujú a zabezpečujú úlohy na úseku vzdelávacej,

Bardziej szczegółowo

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Výročná správa o činnosti 2015 Výročná správa o činnosti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu

Vás z príležitosti 30. výročia Charty práv rodiny srdečne pozývajú na medzinárodnú vedecko odbornú konferenciu VYSOKÁ ŠKOLA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE SV. ALŽBETY, N. O. V BRATISLAVE ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED A ZDRAVOTNÍCTVA BL. P. P. GOJDIČA V PREŠOVE PREŠOVSKÁ UNIVERZITA V PREŠOVE, GRÉCKOKATOLÍCKA TEOLOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r.

Zielona Góra, 20 21 października 2015 r. Program w Międzynarodowej Konferencji Naukowej Teoretyczne i praktyczne wymiary zjawiska przemocy w rodzinie Pod Patronatem Rektora Uniwersytetu Zielonogórskiego prof. dr hab. inż. Tadeusza Kuczyńskiego

Bardziej szczegółowo

SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ ODBOR 3.1.14. SOCIÁLNA PRÁCA Sociálna práca je študijný odbor (ďalej len SP) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania ( 50 ods. l Zákona.131/2002,

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 Schválená Akademickým senátom fakulty dňa 10.3.2016 BRATISLAVA Február 2016 O B

Bardziej szczegółowo

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008:

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Úvod I. Organizácia Vedúca katedry: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU. Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Helena Orieščiková,

Bardziej szczegółowo

Typ mikroproje ktu/ Typ mikroproje ktu. Partner Wiodący/ Wnioskodawca/ Vedúci partner/žiadateľ. Partnerzy/ Partneri

Typ mikroproje ktu/ Typ mikroproje ktu. Partner Wiodący/ Wnioskodawca/ Vedúci partner/žiadateľ. Partnerzy/ Partneri Lista mikroprojektów zatwierdzonych do dofinansowania złożonych w ramach projektu parasolowego pn. Łączy nas natura i kultura Programu Współpracy Transgranicznej INTERREG V-A Polska-Słowacja 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nazwa celu szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Ľubor Fišera predseda Akreditačnej komisie Hodnotiaca správa schválená na

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti OSOBNÉ ÚDAJE Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto narodenia: Odbor: Adresa pracoviska: Martin Štrbák doc. ThDr. PaedDr., PhD. 06.04.1972, Spišská Nová Ves Katolícka

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA 1 Bezopasnost v eru globalizaciji : monografija / Zaplatinskij V., Matis J. - [1. vyd.]. - Kyjiv

Bardziej szczegółowo

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry liečebnej pedagogiky za rok

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 1989 IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Banská Bystrica 2016 Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE Personálne obsadenie inštitútu Profesorka: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Docenti: doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. doc. PhDr. Vladimír

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach)

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach) prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline Výberová bibliografia: a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

FILOZOFICKO-ANTROPOLOGICKÉ PREDPOKLADY VÝCHOVY V PERSONALISTICKEJ FILOZOFII

FILOZOFICKO-ANTROPOLOGICKÉ PREDPOKLADY VÝCHOVY V PERSONALISTICKEJ FILOZOFII FILOZOFICKO-ANTROPOLOGICKÉ PREDPOKLADY VÝCHOVY V PERSONALISTICKEJ FILOZOFII DUŠAN HRUŠKA RADOVAN ŠOLTÉS PAVOL DANCÁK (eds.) Prešov 2011 Filozoficko-antropologické predpoklady výchovy v personalistickej

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročn{ spr{va Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry soci{lnej za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Bardziej szczegółowo