Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR"

Transkrypt

1 OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE PRE VÝŽIVU V TEHOTENSTVE Ivana Bóriková PSYCHOSOCIÁLNE ASPEKTY ŽIVOTA PACIENTOV S REUMATOIDNOU ARTRITÍDOU Mária Cibulová, Melánie Beťková KOMPLEXNÁ OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ O PACIENTA S OCHORENIAMI MOZGU Martina Cichá IMPLEMENTACE KULTURNÍ A SOCIÁLNÍ ANTROPOLOGIE DO VÝUKY OŠETŘOVATELSTVÍ Radomila Drozdová ZÁTĚŽ PROFESE SESTRY Beáta Frčová VÝZNAMNÉ OSOBNOSTI SLOVENSKÉHO OŠETROVATEĽSTVA V OBDOBÍ DRUHEJ SVETOVEJ VOJNY Ivica Gulášová INTEGRÁCIA SOCIÁLNYCH A SPOLOČENSKÝCH ROLÍ SESTRY Renata Halmo PŘÍKLAD VYUŽITÍ TEORIE DEFICITU SEBEPÉČE (DOROTHEA E. OREM) JAKO EKONOMICKÉHO KONCEPTU NEMOCNICE Alžbeta Hanzlíková PROFESIONÁLNE VZDELÁVANIE V OŠETROVATEĽSTVE Edita Hlinková, Mária Nemčeková, Dušan Mištuna METODOLOGICKÉ VYUŽITIE RODOVEJ DIFERENCIÁCIE V OŠETROVATEĽSTVE Elena Holmanová, Katarína Žiaková HODNOTENIE KVALITY ŽIVOTA PACIENTOV S DIABETES MELLITUS Martin Horváth, Kateřina Ivanová, Tomáš Mach MOŽNOSTI INTEGRACE KVANTITATIVNÍHO A KVALITATIVNÍHO VÝZKUMU Oľga Chromá, Ján Buchanec, Eva Hlaučová, Jana Buchancová, Igor Ondrejka, Lucia Mazúchová MÜNCHHAUSENOV SYNDRÓM PROBLÉM MEDICÍNSKY A OŠETROVATEĽSKÝ Miroslava Kyasová, Jana Kocourková, Erna Mičudová OŠETŘOVATELSKÁ DOKUMENTACE V NEMOCNIČNÍM INFORMAČNÍM SYSTÉMU, PROJEKT IGA NR/8082-3

2 Silvia Kyčinová ETNA EUROPEAN TRANSCULTURAL NURSES ASSOCIATION Erika Maskálová GESTAČNÝ DIABETES MELLITUS Z POHĽADU PÔRODNEJ ASISTENTKY Lucia Mazúchová, Ján Buchanec RIZIKOVÉ FAKTORY A PREVENCIA NÁSILIA PÁCHANÉHO NA ĎEŤOCH Adéla Mojžíšová, Věra Kalinová VYUŽITÍ CANISTERAPIE V OŠETŘOVATELSKÉ PÉČI Anna Ovšonková ŠPECIFIKÁ MERANIA A HODNOTENIA KRVNÉHO TLAKU U DETÍ Stanislava Paulovičová KVALITA ŽIVOTA PACIENTOV S ATOPICKÝMI PREJAVMI Ilona Plevová, Regina Holešová HISTORICKÝ VÝVOJ OŠETŘOVATELSTVÍ JAKO VĚDNÍ DISCIPLÍNY Adriana Pšenková VÝZNAM EDUKÁCIE U PACIENTOV S DIABETES MELLITUS Jana Škvrňáková, Jana Maděrová OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY VYCHÁZEJÍCÍ Z PSYCHOSOCIÁLNÍCH POTŘEB U TRVALÝCH NOSIČŮ TRACHEOSTOMICKÉ KANYLY VÝSKUM Wilson Correia Abreu, Maria Teresa Calvario LEARNING IN CLINICAL SETTINGS: THE PERSPECTIVE OF THE STUDENTS Danuša Balková, Božena Džuganová JAZYKOVÁ PRÍPRAVA ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA PRE EURÓPSKY TRH PRÁCE Maria Teresa Barroso, Providência Pereira Marinheiro HEALTH PROMOTION IN SCHOOL CONTEXT Sylva Bártlová, Marta Jobánková METODY POSUZOVÁNÍ PSYCHOSOCIÁLNÍ PRACOVNÍ ZÁTĚŽE A JEJICH UŽITÍ U SOUBORU SESTER V ČESKÉM ZDRAVOTNICTVÍ Mária Boledovičová, Erika Krištofová, Kornélia Horváthová, Marta Zaťková OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY NOC PRI EDUKÁCII DOJČENIA Milina Bubeníková KOMPARÁCIE MOTIVÁCIE ŠTUDENTOV DENNÉHO A EXTERNÉHO ŠTÚDIA OŠETROVATEĽSTVA Hana Burkertová PSYCHOSOCIÁLNÍ PROBLEMATIKA U RODIN DĚTÍ LÉČENÝCH PRO ONKOLOGICKÉ ONEMOCNĚNÍ Ján Danko, Želmíra Fetisovová SOCIÁLNY PRACOVNÍK V REŽIME HOSPICOVEJ STAROSTLIVOSTI

3 Michaela Dingová, Katarína Žiaková ŠPECIFIKÁ STAROSTLIVOSTI O RÓMSKU POPULÁCIU Bohdana Dušová MOŽNOSTI ANALGÉZIE BĚHEM PORODU Ivan Farský, Katarína Žiaková, Igor Ondrejka DETERMINANTY KVALITY ŽIVOTA V SÉNIU Želmíra Fetisovová, Katarína Adamicová, Zuzana Čapčíková MEDICÍNSKE A OŠETROVATEĽSKÉ ASPEKTY STAROSTLIVOSTI O CHRONICKÉHO PACIENTA Drahomíra Filausová ZNALOST O PRÁVECH PACIENTŮ V PRIMÁRNÍ PÉČI Viera Fraňová, Anna Melichová PROBLEMATIKA MOTIVÁCIE VOVYUČOVACOM PROCESE Dulce Maria Pereira Garcia Galvão IMPLEMENTATION OF THE ORIENTATIONS OF THE WHO ON BREASTFEEDING IN A BABY- FRIENDLY Zuzana Hudáková VZDELÁVANIE SESTRY A JEJ ĎALŠÍ PROFESIONÁLNY ROZVOJ Darja Jarošová VYUŽITÍ MDS-HC NÁSTROJE V DOMÁCÍ PÉČI Alena Kavalírová, Peter Višňovský ALKOHOL A STUDENTI ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOL Mária Kovářová, Alžbeta Hanzlíková VÝSLEDKY MEDZINÁRODNEJ SPOLUPRÁCE VO VÝSKUME Eva Kráľová, Elena Kukurová EURÓPSKE NETRADIČNÉ METÓDY VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY MODIFIKOVANÉ NA NAŠE PODMIENKY Z POHĽADU ŠTUDENTA Pavla Kudlová, Alžběta Stanislavová EDUKACE ZDRAVÝCH PROBANDŮ V SOUVISLOSTI S URČOVÁNÍM GLYKEMICKÉHO INDEXU POTRAVIN Miroslava Líšková, Iveta Nádaská, Ľubica Poledníková PODIEL VÝCHOVY K ZDRAVIU V ABSOLVENTSKÝCH PRÁCACH ŠTUDENTOV VYŠŠIEHO ODBORNÉHO ŠTÚDIA STREDNEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ŠKOLY V NITRE Jana Marečková, Jan Vejvalka, Kateřina Ivanová, Ilona Solichová, Robert Klos, Petra Jandová VÝSTUPY PROJEKTU SROVNÁNÍ METODIK HODNOCENÍ SOBĚSTAČNOSTI S POTENCIÁLEM VYUŽITÍ ICNP Aida Mendes, Anabela Silva, Deolinda Nunes, Guida Fonseca, Manuel Rodrigues INFLUENCE OF A PSYCHO EDUCATIVE PROGRAM IN THE PRE OPERATIVE ON THE LEVELS OF THE PATIENT S POST OPERATIVE ANXIETY Eva Morovicsová PSYCHICKÉ PROBLÉMY ŤAŽKO CHORÝCH A UMIERAJÚCICH A MOŽNOSTI ICH RIEŠENIA

4 Jana Nemcová, Simona Kelčíková, Edita Hlinková POROVNANIE SUBJEKTÍVNYCH A OBJEKTÍVNYCH VÝSLEDKOV SKRÍNINGU DIABETICKEJ NOHY Jiří Neuwirth, Valérie Tóthová OŠETŘOVATELSKÝ PROCES V ČESKÝCH ZDRAVOTNICKÝCH A ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍCH ZAŘÍZENÍCH Igor Ondrejka, Alena Mažgútová KVALITA ŽIVOTA RODINY DIEŤAŤA S PSYCHICKOU PORUCHOU Petronela Osacká POSUDZOVANIE BIOLOGICKÝCH POTRIEB V KLINICKEJ PRAXI NÁVRH POSUDZOVACEJ STUPNICE POSÚDENIE SPÁNKU Katalin Papp, Zoltán Balogh ELDERLY PEOPLE'S NEEDS FOR CARE AND SERVICES IN THE FUTURE Gabriela Poláčková, Gabriela Prokšová NA MARGO PRIESKUMU JAZYKOVÝCH KOMPETENCIÍ U ŠTUDENTOV OŠETROVATEĽSTVA Jana Raková ROYOVEJ ADAPTAČNÝ MODEL A JEHO VYUŽITIE V KLINICKEJ PRAXI Repiská Libuša, Horváthová Kornélia, Zaťková Marta OČAKÁVANÉ VÝSLEDKY NOC V PODMIENKACH ADOS PRI OŠETROVANÍ RÁN Mária Tabaková DOMÁCA OŠETROVATEĽSKÁ STAROSTLIVOSŤ VYBRANÉ ETICKÉ ASPEKTY PRÁCE Martina Tomašíková, Želmíra Fetisovová, Igor Ondrejka PREDSUDKY O PSORIÁZE OVPLYVNÍ ICH ŠTÚDIUM OŠETROVATEĽSTVA? Gabriela Vörösová, Jozefína Mesárošová, Marta Zaťková EXPERIMENTÁLNE OVEROVANIE VÝSLEDKOV OŠETROVATEĽSTVA U PACIENTOV S DG. DELÍRIUM Tony Warne EDUCATING NURSE RITA: FOR INTEGRATED HEALTH AND SOCIAL CARE Mária Zamboriová, Viera Simočková MOTIVÁCIA PRE POVOLANIE SESTRY Mária Zanovitová RIZIKOVÉ FAKTORY VZNIKU MENTÁLNEJ ANOREXIE U DOSPIEVAJÚCICH Beata Zych, Iwona Oskędra DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PEDAGOGIKI MEDYCZNEJ INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO. Beata Zych, Iwona Oskędra OPINIA STUDENTEK INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA WOZ CM UJ NA TEMAT PRAKTYKI PEDAGOGICZNEJ

5 VZDELÁVANIE Jana Ajglová VÝVOJ VZDĚLÁVÁNÍ V OBORU PORODNÍ ASISTENTKA OD ROKU 1949 DO SOUČASNOSTI Magdaléna Belaňová EDUKÁCIA V KLINICKEJ PRAXI Věra Erbenová METODY VYUČOVÁNÍ POUŽÍVANÉ VE VÝUCE BUDOUCÍCH SESTER Anna Faborová, Iveta Valentová BAKALÁRSKA PRÁCA V ŠTUDIJNOM PROGRAME OŠETROVATEĽSTVO A PÔRODNÁ ASISTENCIA Eva Chylová, Mária Zanovitová PSYCHICKÁ PRÍPRAVA DETÍ NA DIAGNOSTICKÝ ALEBO TERAPEUTICKÝ ZÁSAH S VYUŽITÍM ŠPECIÁLNEJ BÁBKY Marta Jakubíková, Iveta Ondriová TVORIVÉ VYUČOVACIE METÓDY V OŠETROVATEĽSTVE Ivan Jakubovič ŠPORT A OŠETROVATEĽSTVO Helena Kadučáková, Marcela Džumelová APLIKÁCIA KREATÍVNYCH METÓD DO VZDELÁVACIEHO PROCESU V OŠETROVATEĽSTVE Simona Kelčíková, Edita Hlinková VZDELÁVANIE SESTIER AKO FAKTOR PREVENCIE VÝSKYTU FLEBITÍDY Wojciech Klapa, Alicja Kamińska, Marta Szeliga PSYCHOPEDAGOGICZNE PRZYGOTOWANIE PIELĘGNIAREK DO PRACY Z CHORYMI W OPIECE PALIATYWNEJ Robert Klos E-LEARNING - VÝUKA ZDRAVOTNICKÉ ETIKY NA LF UP V OLOMOUCI Anna Krátká PODPORA ODPOVĚDNOSTI U STUDENTŮ OŠETŘOVATELSTVÍ METAKOGNITIVNÍMI STRATEGIEMI Jarmila Kristová, Vlasta Závodná KOMUNIKÁCIA V PROFESIONÁLNEJ PRÍPRAVE SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK Pavla Kudlová, Rudolf Kudla SYSTÉM PRO VÝUKU STANOVENÍ OŠETŘOVATELSKÉ DIAGNÓZY POSTUP PRACÍ Elena Kukurová, Eva Kráľová, Ľudovít Bergendi, Pavel Traubner EURÓPSKE NETRADIČNÉ METÓDY VYSOKOŠKOLSKEJ VÝUČBY MODIFIKOVANÉ NA NAŠE PODMIENKY Z POHĽADU PEDAGÓGA Elena Kukurová, Eva Kráľová, Stela Macková VÝUČBOVÝ MODEL ZÁŤAŽE ORGANIZMU ELEKTROMAGNETICKÝM POĽOM Katarína Malíková, Mariana Magerčiaková VYUŽÍVANIE VÝSKUMNÝCH METÓD V SEMINÁRNYCH A BAKALÁRSKYCH PRÁCACH V ODBORE OŠETROVATEĽSTVO NA ÚZASP PRI PF KU V RUŽOMBERKU

6 Alena Mellanová MAGISTERSKÉ STUDIUM OŠETŘOVATELSTVÍ SE ZAMĚŘENÍM NA PEDAGOGIKU NA 1. LF UK V PRAZE Meško Dušan KREDITNÝ SYSTÉM ECTS A ZDRAVOTNÍCKE ŠTUDIJNÉ PROGRAMY Iwona Oskędra, Beata Zych, Wojciech Klapa DZIAŁALNOŚĆ DYDAKTYCZNA PRACOWNIKÓW ZAKŁADU PEDAGOGIKI MEDYCZNEJ INSTYTUTU PIELĘGNIARSTWA WYDZIAŁU OCHRONY ZDROWIA COLLEGIUM MEDICUM UNIWERSYTETU JAGIELLOŃSKIEGO Ludmila Reslerová STUDIUM PORODNÍ ASISTENCE NA ČESKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH Lucie Sikorová VYUŽITÍ ANTROPOLOGICKÝCH METOD V OŠETŘOVATELSTVÍ Valérie Tóthová MAGISTERSKÉ STUDIUM VE STUDIJNÍM PROGRAMU OŠETŘOVATELSTVÍ NA ZDRAVOTNĚ SOCIÁLNÍ FAKULTĚ JIHOČESKÉ UNIVERZITY V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH Věra Vránová MENTOR KLINICKÉ PRAXE V OŠETŘOVATELSTVÍ A PORODNÍ ASISTENCI (STUDIJNÍ PROGRAM PRO VŠEOBECNÉ SESTRY A PORODNÍ ASISTENTKY) Yvetta Vrublová PRIMÁRNÍ PREVENCE A JEJÍ VÝZNAMNÉ MÍSTO V EDUKACI Tony Warne, Sue McAndrew LEARNING TO WORK WITH NEW WORKERS IN PRIMARY MENTAL HEALTH CARE Ľudmila Zimanová, Martina Tomašíková 80 ROKOV OŠETROVATEĽSKÉHO VZDELÁVANIA V MARTINE TANATOLÓGIA VEGA č. 1/2484/05 Problematika smrti a umierania človeka. Teoretické východiská a praktické dôsledky. Gabriela Magyarová, Mária Vachová ETICKÉ ASPEKTY UMIERANIA V NEONATOLÓGII Jana Slováková, Juraj Čap, Katarína Žiaková POSTOJ K SMRTI A UMIERANIU ROZDIELY V KOGNITÍVNEJ OBLASTI Krzysztof Wieczorek SPOTKANIE W HORYZONCIE ŚMIERCI Katarína Žiaková, Juraj Čáp POZNÁMKY K PROBLEMATIKE NÁDEJE

SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA,

SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, SANATORIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SŁOWACKA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH SEKCJA PIELĘGNIARSTWA PULMUNOLOGII U FTYZJATRII REGIONALNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOZNYCH REGIONU VYSOKÉ TATRY MAŁOPOLSKA OKRĘGOWA

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

ES VYHLÁSENIE O ZHODE

ES VYHLÁSENIE O ZHODE ES VYHLÁSENIE O ZHODE Podpsaný zstupca výrobcu: týmto vyhlasuje, že výrobok: EASYTERM, s.r.o., Hlbok 39, 949 01 Nitra Dosky z expandovaného polystyrénu EPS 70 NeoTerm Obchodné označenie výrobku : EPS70

Bardziej szczegółowo

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody

Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Konkurs Wygraj z Barbie 17.08-06.09.2015 r. Lista laureatów, którzy spełnili warunki otrzymania Nagrody Nagroda I Stopnia samochód osobowy Fiat 500 1. Radosław U., 502580 Nagroda II Stopnia płyta DVD z

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców za okres r.

Lista zwycięzców za okres r. Lista zwycięzców za okres 4.08.2014 10.08.2014 r. MIECZYSŁAW S. PIOTR W. ANASTAZJA B. STEFAN J. IRENA K. JERZY K. HELENA R. KAZIMIERZ C. JERZY G. ZOFIA M. EDWARD B. EWA S.P. MIECZYSŁAW D. GRZEGORZ K. JOLANTA

Bardziej szczegółowo

Slovenská poľnohospodárska knižnica 10/26/2012

Slovenská poľnohospodárska knižnica 10/26/2012 Vyraďovací zoznam Slovenská poľnohospodárska knižnica //...................... () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Semjonovová, Ľubov Poučenie z krízového vývoja v strane

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 15 lipca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 278/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.03.2016 godz. 09:21:22 Numer KRS: 0000161200

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.03.2016 godz. 09:21:22 Numer KRS: 0000161200 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.03.2016 godz. 09:21:22 Numer KRS: 0000161200 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00

KOWALSKA JANINA 6 2.869,77 393,45 2.476,32 222,87 279,00 KOWALSKI JAN 6 4.543,93 622,98 3.920,95 352,89 441,00 Strona: DZIAł ADMINISTRACYJNO-EKONOMIC KOWALSKA JANINA 6.869,77 9,5.76,,87 79,00 KOWALSKI JAN 6.5,9 6,98.90,95 5,89,00 NOWAK NATALIA 0.0,98 9,9.,9 09,0 6,00 NOWAK ZENONIM 6.65, 6,79.7,5 8,7 6,00 Ogółem

Bardziej szczegółowo

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile

Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile Lista zwycięzców 30 zł na start z BZWBK24 mobile KRYSTYNA S. KRYSTYNA C. EDWARD F. KAROLINA C. WOJCIECH T. JANINA F. FRANCISZKA G. HENRYK H. MIROSŁAW W. JULI BARBARA H. CELINA Ł. STANISŁAW K. HELENA S.

Bardziej szczegółowo

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu

Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Dnia 20 stycznia 2016 roku Rada Wydziału Lekarskiego Collegium Medicum im. Ludwika Rydygiera w Bydgoszczy Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu podjęła uchwałę o nadaniu dr n. med. Grzegorzowi Przybylskiemu

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI

UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI UNIWERSYTET JAGIELLŃSKI CLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ LEKARSKI PLAN STUDIÓW NA KIERUNKU DIETETYKA STUDIA STACJNARNE I STPNIA Uchwalony przez Radę Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium

Bardziej szczegółowo

Lider w praktyce pielęgniarskiej

Lider w praktyce pielęgniarskiej II FORUM DYSKUSYJN0 - NAUKOWE W PIELĘGNIARSTWIE Lider w praktyce pielęgniarskiej Lublin, 13 MAJA 2015 Organizator: Koło Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego przy Wydziale Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Andragogika Kod przedmiotu: 117 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych

III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych III Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne na temat: Psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych Ustroń 12-14 listopada 2008 Organizatorzy: Katedra Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek

Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk. Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Ewa Janion (red.) Supporting the Development of Children Who Are at Risk Toruń 2016, Wydawnictwo Adam Marszałek Jarosław Bąbka, Anna I. Brzezińska (red.) Early Support for a Child with

Bardziej szczegółowo

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł.

Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. Lp. Laureat Nagroda 1 Jarozlaw G. I stopnia 2 Jacek K. I stopnia 3 Przemysław B. I stopnia 4 Damian K. I stopnia 5 Tadeusz G. I stopnia 6 Bogumiła Ł. II stopnia 7 Marek C. II stopnia 8 Agnieszka K. II

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Pielęgniarstwo europejskie Kod przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0

A. Kryteria do standardu w zakresie sposobu realizacji programu kształcenia. Punktacja Tak - 1 Nie 0 Załącznik nr 2 do Uchwały KRASZM z dnia 3 listopada 2005 r. Nr 2/II/05 SZCZEGÓŁOWE KRYTERIA OCENY SPEŁNIANIA STANDARDÓW DLA STUDIÓW PIERWSZEGO STOPNIA KIERUNEK PIELĘGNIARSTWO W UCZELNIACH WYSTĘPUJĄCYCH

Bardziej szczegółowo

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie

Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Struktura organizacyjna Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie Urząd Gminy i Miasta Żuromin 09-300 Żuromin Plac Józefa Piłsudskiego 3 woj. mazowieckie E-mail: Urzędu Gminy i Miasta w Żurominie ugimz@go2.pl

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r.

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia. II losowanie edycja jesienna r. Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia II losowanie edycja jesienna 1.08-31.10.2016 r. Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Kamila G. Laureaci nagród II stopnia młynków do przypraw Maria D.

Bardziej szczegółowo

Pielęgniarstwo. Dr Dorota Kulina Tel. 48 81448 6800 kontakt: Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa

Pielęgniarstwo. Dr Dorota Kulina Tel. 48 81448 6800 kontakt: Katedra Rozwoju Pielęgniarstwa WYKAZ OPEKUNÓW ROKU NA POSZCZEGÓLNCH KERUNKACH ORAZ LSTA KONTAKTÓW SPORZĄDZONA NA ROK AKADEMCK 2013/2014 Pielęgniarstwo Dr Dorota Kulina Mgr Aneta Kościołek Dr Anna Bednarek Katedra i Zakład Pielęgniarstwa

Bardziej szczegółowo

RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE

RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE Międzynarodowa Konferencja Naukowa/ The International Scientific Conference RODZINA - ZDROWIE - CHOROBA/ FAMILY HEALTH - DISEASE 24.09.2015 Miejsce konferencji/conference location: Andrzej Frycz Modrzewski

Bardziej szczegółowo

EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA

EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA PRZEDMIOT: EKONOMIA I SYSTEMY OCHRONY ZDROWIA I. Informacje ogólne Jednostka organizacyjna Nazwa przedmiotu Kod przedmiotu Język wykładowy Rodzaj przedmiotu kształcenia (obowiązkowy/fakultatywny) Poziom

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. w Grzawie

INFORMACJA. w Grzawie Obwodowej Komisji Wyborczej nr 1 w Grzawie 1. Danuta Oślak zam. Grzawa 2. Beata Wyroba-Siuta zam. Frydek Zastępca Przewodniczącego 3. Stanisław Mika zam. Miedźna Członek 4. Kamila Płoszczyca zam. Wola

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU WYKAZ PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonych OZNACZENIE 1. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 WYKAZ PODRĘCZNIKÓW DLA GIMNAZJUM W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 JĘZYK POLSKI "Między nami" podręcznik nowa wersja + ćwiczenia część 1 A. Łuczak, E. Prylińska, R.Maszka Nr w wykazie MEN: 63/1/2009 "Między nami"

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Strona 1 z 7 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 06:31:55 Numer KRS: 0000062009 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Projekt pn. "Kuźnia talentów" jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt pn. Kuźnia talentów jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego FER.042.20.2014 Częstochowa, 2014-09-01 OGŁOSZENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZYCH OFERT Dot. postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na usługę przeprowadzenia warsztatów językowych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 05.05.2016 godz. 11:00:04 Numer KRS: 0000042293 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Stan finansów w ochronie zdrowia

Stan finansów w ochronie zdrowia Centrum Analiz Społeczno-Ekonomicznych Stan finansów w ochronie zdrowia Stanisława Golinowska Seminarium BRE-Bank/CASE Warszawa 12.06.2008 Plan wypowiedzi 1. Jak było do 2004 r począwszy od reformy ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU

WYKAZ PRACOWNI PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA PSYCHOLOGICZNE W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU WYKAZ PSYCHOLOGICZNYCH WYKONUJĄCYCH BADANIA W ZAKRESIE PSYCHOLOGII TRANSPORTU Pracownie psychologiczne wpisane do rejestru przedsiębiorców prowadzonych OZNACZENIE 1. Polski Związek Motorowy Okręgowy Zespół

Bardziej szczegółowo

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu

Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu Kawa? Proszę! Lista zwycięzców konkursu I tura - zgłoszenia z dnia 16 kwietnia 2015 r. 1 Bartosz R 2 Robert F 3 Małgorzata R 4 Michał C Zephirus Warszawa 17 Stycznia 45B 5 Marcin N Zephirus Warszawa 17

Bardziej szczegółowo

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSK.

UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSK. KAPITAŁ LUDZKI NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSK. FUNDUSZ SPOŁECZNY Projekt "Euro projekt - euro szansa" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie;

OFERTA SZKOLENIA. 1. posiada prawo wykonywania zawodu; 2. posiada co najmniej dwuletni staż pracy w zawodzie; OFERTA SZKOLENIA Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Ciechanowie Wydział Ochrony Zdrowia i Nauk Humanistycznych działając na mocy zezwoleń Centrum Kształcenia Podyplomowego Pielęgniarek i Położnych ogłasza

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI PODSTAWY PSYCHIATRII... 1. 1. Rys historyczny opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski... 3

SPIS TREŚCI PODSTAWY PSYCHIATRII... 1. 1. Rys historyczny opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski... 3 SPIS TREŚCI CZE ŚĆ I PODSTAWY PSYCHIATRII... 1 1. Rys historyczny opieki psychiatrycznej Wojciech Kosmowski... 3 1.1. Poglądy na zaburzenia psychiczne i formy opieki nad chorymi od starożytności do oświecenia...

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 133/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 133/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 9 kwietnia 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 133/15 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN zmieniające zarządzenie w sprawie powołania Komisji Konkursowej do przeprowadzenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora szkoły Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI COLLEGIUM MEDICUM WYDZIAŁ FARMACEUTYCZNY PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ W ROKU AKADEMICKIM 2017/2018 STACJONARNE STUDIA TRZECIEGO STOPNIA (DOKTORANCKIE) (STUDIA 4-LETNIE) I IV ROK

Bardziej szczegółowo

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013

Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Karta przedmiotu. obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Krakowska Akademia im. Andrzeja Frycza Modrzewskiego Karta przedmiotu obowiązuje studentów, którzy rozpoczęli studia w roku akademickim 2012/2013 Wydział Psychologii i Nauk Humanistycznych Kierunek studiów:

Bardziej szczegółowo

Protokół z rozeznania rynku na ankiety dla uczniów

Protokół z rozeznania rynku na ankiety dla uczniów Protokół z rozeznania rynku na ankiety dla uczniów Projekt Wiem, dlatego działam - program profilaktyki chorób układu krążenia dla powiatu gryfickiego korzysta z dofinansowania w kwocie 1 997 873 PLN w

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy Konferencji:

Organizatorzy Konferencji: Organizatorzy Konferencji: Katedra Pielęgniarstwa, Wyższej Szkoły Biznesu i Przedsiębiorczości w Ostrowcu Świętokrzyskim Zespół Opieki Zdrowotnej w Ostrowcu Świętokrzyskim Oddział Terenowy Polskiego Towarzystwa

Bardziej szczegółowo

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO

Warsztaty budowy robotów z klocków LEGO Rozpoczęcie warsztatów: 8:00 Zakończenie warsztatów: 9:00 1. Jakub S. 2002-06-19 Tomasz S. 2. Paweł W. 2007-03-01 Cezary W. 3. Maciej M. 2007-05-23 Joanna M. 4. Piotr F. 2007-05-12 Joanna F. 5. Piotrek

Bardziej szczegółowo

II kategoria 11-14 lat Nagroda I: Nagroda II: Nagroda III : Wyróżnienie: Wyróżnienie: Wyróżnienie: III kategoria 15-18 lat Nagroda I: Nagroda II :

II kategoria 11-14 lat Nagroda I: Nagroda II: Nagroda III : Wyróżnienie: Wyróżnienie: Wyróżnienie: III kategoria 15-18 lat Nagroda I: Nagroda II : Protokół z posiedzenia Komisji Konkursowej oceniającej prace plastyczne nadesłane na IV Międzynarodowy Konkurs Plastyczny Nasi Sąsiedzi zaczarowany ogród organizowany przez Młodzieżowy Dom Kultury w Rzeszowie

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016

Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Gimnazjum nr 2 w Kamiennej Górze SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW oraz materiałów edukacyjnych i ćwiczeniowych na rok szkolny 2015/2016 Kamienna Góra, 26 czerwca 2015 r. Lp. przedmiot (w pełnym brzmieniu) tytuł

Bardziej szczegółowo

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10.

lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień JULIA JAKUB WIKTORIA MATEUSZ 10. lp. imię żeńskie liczba wystapień lp. imię męskie liczba wystapień 2002 2002 1 JULIA 11.854 1 JAKUB 18.013 2 WIKTORIA 11.356 2 MATEUSZ 10.170 3 NATALIA 9.963 3 KACPER 10.046 4 ALEKSANDRA 9.176 4 MICHAŁ

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia. Zarządzenie Nr;lol{ /2014 Burmistrza Opoczna z dnia 03 listopada 2014 roku w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji w 2014oku oraz powołania komisji inwentaryzacyjnej i zespołów spisowych do jej przeprowadzenia.

Bardziej szczegółowo

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/

/materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ BIBLIOTERAPIA Zestawienie bibliograficzne w wyborze za lata 2000-2008 /materiały dostępne w Bibliotece Pedagogicznej w Suchej Beskidzkiej/ WYDAWNICTWA ZWARTE Borecka I., Biblioterapia : teoria i praktyka

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH

OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Załącznik nr 1 Wójta Gminy OBWODOWA KOMISJA ds. REFERENDUM Nr 1 w CZARNOWĄSACH Imię (imiona ) i nazwisko zgłaszanego kandydata Miejsce zamieszkania Nazwa podmiotu uprawnionego, Łukasz Mateusz ULIŃSKI Sojusz

Bardziej szczegółowo

Szpital kliniczny a realizacja zadań dydaktycznych. Krzysztof Wiktorowicz współpraca Mirosława Kaszkowiak, Szczepan Cofta

Szpital kliniczny a realizacja zadań dydaktycznych. Krzysztof Wiktorowicz współpraca Mirosława Kaszkowiak, Szczepan Cofta Szpital kliniczny a realizacja zadań dydaktycznych Krzysztof Wiktorowicz współpraca Mirosława Kaszkowiak, Szczepan Cofta Zadania Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej jakim jest Szpital Kliniczny

Bardziej szczegółowo

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA

OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA Załącznik nr 9 do Zarządzenia Rektora ATH Nr 514/2011/2012z dnia 14 grudnia 2011 r.. Druk DNiSS nr PK_IIIF OPIS MODUŁU KSZTAŁCENIA NAZWA PRZEDMIOTU/MODUŁU KSZTAŁCENIA: Psychologia Kod przedmiotu: 9 Rodzaj

Bardziej szczegółowo

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW

KIEROWNIK ZAKŁADU TECHNOLOGII WODY I ŚIEKÓW Zakład Technologii Wody i Ścieków dr hab. inż. Waldemar Sawiniak, prof. nzw. w Politechnice Śląskiej, pok. 256 analiza i ocena jakości wody, pełny zakres badań technologicznych wody do celów pitnych i

Bardziej szczegółowo

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013

Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Informacja o osiągnięciach uczniów Zespołu Szkół Samorządowych nr 2 w Limanowej w roku szkolnym 2012/2013 Konkursy przedmiotowe i tematyczne ogłoszone przez Małopolskiego Kuratora Oświaty: nazwa konkursu

Bardziej szczegółowo

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a

ABSOLWENCI SZKÓŁ WYŻSZYCH WEDŁUG PODGRUP KIERUNKÓW STUDIÓW a GRADUATES OF HIGHER EDUCATION INSTITUTIONS BY FIELDS OF EDUCATION a STUDIÓW a OF EDUCATION a Master s O G Ó Ł E M. 2000/01 23095 14426 10847 821 6548 4212 T O T A L 2001/02 23193 14181 10845 746 6227 4700 2002/03 25514 15907 11416 736 6794 5816 2003/04 25458 15905 11175

Bardziej szczegółowo

GRUPA: Dziwewczynki gr 1, 2013 i młodsze GRUPA: M01 Chłopcy gr 2, 2013 i młodsi. K02 Dziewczynki gr 3, przejazd. 1 przejazd.

GRUPA: Dziwewczynki gr 1, 2013 i młodsze GRUPA: M01 Chłopcy gr 2, 2013 i młodsi. K02 Dziewczynki gr 3, przejazd. 1 przejazd. K01 Dziwewczynki gr 1, 2013 i młodsze 4 4 1. 1 Magdalena Mucha 2013 00:49:04 0:49,04 0,00 2. 3 Błaszczyk Hanna 2013 00:49:75 0:49,75 +0,71 3. 4 Tynor Alicja 2013 01:42:54 1:42,54 +53,50 4. 2 Dudziak Izabella

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ

INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ INFORMACJA BURMISTRZA MIASTA KOSTRZYN NAD ODRĄ O SKŁADACH OBWODOWYCH KOMISJI DO SPRAW REFERENDUM z dnia 12 sierpnia 2015 roku Na podstawie 7.1. Rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji

Bardziej szczegółowo

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012

PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS PRZEDMIOTU. Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA W NOWYM SĄCZU SYLABUS Obowiązuje od roku akademickiego: 2011/2012 Instytut Zdrowia Kierunek studiów: Pielęgniarstwo Kod kierunku: 12.6 Specjalność: pielęgniarstwo 1. PRZEDMIOT

Bardziej szczegółowo

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32

OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 OBWODOWA KOMISJA DO SPRAW REFERENDUM NR 1 W KOCISZEWIE siedziba: Szkoła Podstawowa w Kociszewie, Kociszew nr 32 przez 1. Dorota Zofia Przewodnicząca Stowarzyszenie Ojczyzna Rodzina Flantowicz Sprawiedliwość

Bardziej szczegółowo

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia

Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Zwycięzcy loterii promocyjnej Kamis Smaki 25-lecia Laureat nagrody I stopnia 25 000 zł Irena K. Laureaci nagród II stopnia noży marki Gerlach Natalia A.-B. Bogumiła A. Weronika A. Elżbieta A. Adam A. Katarzyna

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Strona 1 z 8 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.05.2016 godz. 20:43:09 Numer KRS: 0000013408 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Plan zajęć pozalekcyjnych r. sz. 2015/2016

Plan zajęć pozalekcyjnych r. sz. 2015/2016 Plan pozalekcyjnych r. sz. 2015/2016 Zajęcia prowadzone z art.42 ust.2 pkt 2 KN L.p. Nazwa i rodzaj Nauczyciel prowadzący zajęcia klasa dzień Ilość godzin zegaro- godziny wych 1 Zajęcia opiekuńcze Araszkiewicz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. Wójta Gminy Borowa z dnia 14 sierpnia 2015 r.

INFORMACJA. Wójta Gminy Borowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. INFORMACJA Wójta Gminy Borowa z dnia 14 sierpnia 2015 r. Na podstawie ust. 2 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 30 kwietnia 2003 r. w sprawie sposobu zgłaszania kandydatów

Bardziej szczegółowo

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Bukowicach w roku szkolnym 2014/2015

Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Bukowicach w roku szkolnym 2014/2015 DZIEŃ TYGODNA Zajęcia pozalekcyjne w Zespole Szkół w Bukowicach w roku szkolnym 2014/2015 GODZIY KLASA/ UCZNIOWIE RODZAJ ZAJĘĆ PROWADZĄCY 10 00-10 30 0c Odkrywam siebie w zabawie Barbara Marciniak 5l.

Bardziej szczegółowo

Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych

Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych Ewidencja mediatorów stałych w sprawach cywilnych i gospodarczych Lp. Nazwisko i imię Rekomendowany/a przez Dane kontaktowe Pola mediacji 1. Adamus Przemysław 2. Bryndal Paweł Ośrodek Mediacji Fundacji

Bardziej szczegółowo

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach

Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Absolwenci Szkoły Podstawowej w Brzegach Rok urodzenia 1996 1. Babiarz Maciej 2. Babiarz Piotr 3. Bobak Kamil 4. Liszka Krzysztof 5. Mąka Monika 6. Petyniak Roksana 7. Sopuch Mariusz 8. Stokłosa Barbara

Bardziej szczegółowo

Dr n. med. Barbara Zych. Dr n. med. Barbara Zych

Dr n. med. Barbara Zych. Dr n. med. Barbara Zych (1) Nazwa przedmiotu Opieka specjalistyczna w neonatologii (2) Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Instytut Położnictwa i Ratownictwa Medycznego Katedra: Położnictwa (3) Kod przedmiotu - (4) Studia Kierunek

Bardziej szczegółowo

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r.

Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Lekarze uprawnieni do wykonywania badań profilaktycznych marynarzy województwo śląskie Aktualizacja z dnia 05.03.2015 r. Imię i nazwisko lekarza Miejsce wykonywania badań telefon Barbara Baran-Garbulińska

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa

GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju. dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie Pielęgniarstwa SESJE Środa, 12 listopada 2014 8 : 0 0 1 6 : 0 0 REJESTRACJA 1 2. 0 0-1 2. 3 0 GŁÓWNE WYSTĄPIENIE: Stan pielęgniarstwa polskiego i kierunki rozwoju dr hab. Maria Kózka- Konsultant Krajowy w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 11:30:57 Numer KRS: 0000368063

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 17.05.2016 godz. 11:30:57 Numer KRS: 0000368063 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 17.05.2016 godz. 11:30:57 Numer KRS: 0000368063 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s.

SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. SLOVENSKÉ LIEČEBNÉ KÚPELE PIEŠŤANY, a. s. a Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety, n.o. Bratislava detašované pracovisko bl. Sáry Salkaháziovej v Rožňave Ústav sv. Jana N. Neumanna,

Bardziej szczegółowo

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i

Akredytowane Centrum Badania i Rozwoju ICNP przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi Katedra Nauczania Pielęgniarstwa, Oddział Pielęgniarstwa i str. 1 str. 2 Akredytowane przez ICN Centrum Badania i Rozwoju Międzynarodowej Klasyfikacji Praktyki Pielęgniarskiej (ICNP ) przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi dr Dorota Kilańska - przewodnicząca dr

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA na kierunku Analityka Medyczna (studia 2-letnie)

PROGRAM WYKŁADÓW I ĆWICZEŃ w roku akademickim 2006/2007. STACJONARNE STUDIA DRUGIEGO STOPNIA na kierunku Analityka Medyczna (studia 2-letnie) Uniwersytet Jagielloński - Collegium Medicum PROGRAM WYKŁADÓW ĆWCZEŃ w roku akademickim 2006/2007 STACJONARNE STUDA DRUGEGO STOPNA na kierunku Analityka Medyczna (studia 2-letnie) STACJONARNE STUDA DRUGEGO

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego I OBSZAR Miejsce: Zespół Placówek Szkolno Wychowawczo Rewalidacyjnych ul. Wojska Polskiego 3 43-400 Cieszyn Grupa nr 1: Terminy: 2.01, 3.01, 9.01, 10.01, 16.01.2012 N. Róża 721 K. Krystyna, Joanna 824

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:03:25 Numer KRS: 0000054866

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:03:25 Numer KRS: 0000054866 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 24.03.2016 godz. 10:03:25 Numer KRS: 0000054866 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Program praktyki z Podstaw piel gniarstwa w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów niestacjonarnych - pomostowe Kierunek: piel

Program praktyki z Podstaw piel gniarstwa w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów niestacjonarnych - pomostowe Kierunek: piel Program praktyki z Podstaw pielęgniarstwa w Kolegium Karkonoskim w Jeleniej Górze dla studentów studiów niestacjonarnych - pomostowe Kierunek: pielęgniarstwo I. ZałoŜenia programowo-organizacyjne praktyk

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne

SYLABUS. politologia studia I stopnia stacjonarne Rzeszów, 1 październik 014 r. SYLABUS Nazwa Nazwa jednostki prowadzącej przedmiot Kod Studia Kierunek studiów Poziom Forma studiów Gatunki dziennikarskie Wydział Socjologiczno-Historyczny Katedra Politologii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ

Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ Kancelaria Sejmu s. 1/1 Dz.U. 1999 Nr 47 poz. 480 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ z dnia 11 maja 1999 r. w sprawie szczegółowych zasad powoływania i finansowania oraz trybu działania

Bardziej szczegółowo

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce

Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 24-200 Bełżyce Załącznik do Zarządzenia nr 37/2014 Burmistrza Bełżyc z dnia 5 maja 2014 r. Obwodowa Komisja Wyborcza Nr 1 w Bełżycach - Zespół Szkół im. Mikołaja Kopernika, ul. Bychawska 4, 1. Iwona Chmielewska - Bełżyce

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.04.2016 godz. 15:17:34 Numer KRS: 0000029314 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej

Skład Komisji Egzaminacyjnej Przewodniczący Członkowie Komisji Egzaminacyjnej Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 922/13 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 lipca 2013 r. Numer Komisji Egzaminacyjnej Imię i nazwisko nauczyciela kontraktowego ubiegającego się o stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

Kommunaler Sozialverband Sachsen

Kommunaler Sozialverband Sachsen Procedura badania równoważności zagranicznego dyplomu na przykładzie Ustawy o pielęgniarstwie (KrPflG)" 24.04.2012 w Dreźnie Agenda 1. Sytuacja wyjściowa 2. Badanie równoważności zagranicznych dyplomów

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego.

Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. Wymagane dokumenty: Zaświadczenie o posiadaniu gospodarstwa rolnego. Wniosek o wydanie zaświadczenia wraz z załącznikiem. Załącznik do wniosku: Do wniosku załącza się pisemne oświadczenie. Opłaty: Opłata

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. ZARZĄDZENIE NR1/ 2012 KIEROWNIKA OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĘBNICY KASZUBSKIEJ Z DNIA 25.01. 2012 r. w sprawie wprowadzenia procedury postępowania w sytuacji konieczności odebrania dziecka z rodziny

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku

Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku 75.0200.94.2015 Zarządzenie nr 86 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 16 lipca 2015 roku w sprawie: wysokości opłat za powtarzanie zajęć przez studentów i doktorantów z powodu niezadowalających wyników

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.04.2015 godz. 08:25:55 Numer KRS: 0000536312 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI KOMUNIKAT SPORTOWY NOWY ROK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2013/2014 KRAKÓW 4.10.2013 ROK

MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI KOMUNIKAT SPORTOWY NOWY ROK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2013/2014 KRAKÓW 4.10.2013 ROK MAŁOPOLSKI ZWIĄZEK LEKKIEJ ATLETYKI KOMUNIKAT SPORTOWY NOWY ROK DLA DZIECI I MŁODZIEŻY 2013/2014 KRAKÓW 4.10.2013 ROK 60m KOBIET - SZKOŁA PODSTAWOWA M-ce Nazwisko Imię Ur. Klub Sportowy Wynik Punkty 1

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 255/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2015 roku

Zarządzenie Nr 255/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2015 roku Zarządzenie Nr 255/PMS/2015 Prezydenta Miasta Kędzierzyn-Koźle z dnia 22 maja 2015 roku zmieniające zarządzenie w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA

SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA SZKOŁA PODSTAWOWA W OPATOWCU SZKOLNY ZESTAW PODRĘCZNIKÓW I PROGRAMÓW NAUCZANIA na rok szkolny 2011/2012 Zatwierdzam: Opatowiec, dn. 15 czerwca 2011 r. Klasa edukacyjne Podręcznik Autor podręcznika, wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC

Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC Hótová Renáta, doc. Dr. Ing. (81) HC Audit, s.r.o., Studentská 633, 735 81 Bohumín, tel. 5960142223 777744604,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 291/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 3 lipca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 291/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN z dnia 3 lipca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 291/14 PREZYDENTA MIASTA SZCZECIN w sprawie powołania komisji egzaminacyjnych do przeprowadzenia postępowania egzaminacyjnego dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela

Bardziej szczegółowo

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne

ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Dziennik Ustaw Nr 153 10815 Poz. 1618 1618 ROZPORZÑDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 2 lipca 2004 r. zmieniajàce rozporzàdzenie w sprawie limitów przyj ç na studia medyczne Na podstawie art. 4 ust. 3a

Bardziej szczegółowo

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie.

Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013. podręczniki brajlowskie. Zestawienie podręczników dla I-III etapu edukacji zgodnych z reformą Stan na 12.09.2013 podręczniki brajlowskie. Klasy 1-3 Faliszewska J Odkrywam siebie. Ja i moja szkoła. Klasa 2. Semestr 1./ Faliszewska

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 10.05.2016 godz. 11:13:52 Numer KRS: 0000231110 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I

Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I SZKOŁA PODSTAWOWA IM. JANA PAWŁA II W JAWORZNIKU Etap kształcenia: I etap edukacyjny. Klasy I-III Lp. Przedmiot Klasa Autor Tytuł Wydawnictwo Nr dopuszczenia 1. Edukacja wczesnoszkolna I Maria Lorek, Lidia

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 16.06.2016 godz. 19:15:11 Numer KRS: 0000086210 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja generalna Reiningowego Pucharu Polski PLRHA 2017

Klasyfikacja generalna Reiningowego Pucharu Polski PLRHA 2017 1100 Open 1 Bogdan Czarnik 619,99 208,80 208,80 202,39 2 Rafał Dolata 326,22 76,01 92,80 157,41 3 Łukasz Czechowicz 203,61 127,60 76,01 4 Lukas Brucek (CZE) 202,70 202,70 5 Peter Simek (SVK) 152,03 152,03

Bardziej szczegółowo

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and Vážené dámy, vážení páni, social gerontology srdečne Vás pozývame k publikovaniu štúdií/článkov v monografii s názvom

Bardziej szczegółowo