ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici"

Transkrypt

1 ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005

2 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak predseda Imrich Nagy tajomník Július Alberty Miroslav Daniš Karol Fremal Pavol Martuliak Martin Pekár Ján Steinhübel Dušan Škvarna Michal Šmigeľ Oto Tomeček Vladimír Varinský Recenzenti: prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc., prof. PhDr. Karol Fremal, CSc., PhDr. Rastislav Kožiak, prof. PhDr. Pavol Martuliak, CSc., Mgr. Vincent Múcska, PhD., prof. PhDr. Daniel Škoviera, PhD., doc. PhDr. Dušan Škvarna, PhD., doc. PhDr. Juraj Žudel, DrSc. Katedra histórie FHV UMB, Banská Bystrica, 2005 ISBN

3 OBSAH Jubileum SNOPKOVÁ, B.: Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia... 7 KASÁČ, Z.: Generačné spomínanie...33 * * * Štúdie SOKOLOVSKÝ, L.: Vyšná Pokoradz a jej pečate do roku RUTTKAY, A. T. MOSNÝ, P.: Vzťah medzi Slovensko Ľupčou a Banskou Bystricou z hľadiska genézy stredovekých miest LISKOVÁ, H.: Požiare, suchá, záplavy, epidémie, prírodné katastrofy, nebeské a atmosferické úkazy očami stredovekých kronikárov Levoče a Spiša TOMEČEK, O.: Náboženské pomery v drevorubačských a uhliarskych osadách v chotári Banskej Bystrice do polovice 19. storočia MYŠKA, M.: Vyšší montanistická učiliště v Leoben (Štýrsko) a Příbrami (Čechy) a formování technické inteligence v Uhrách KMEŤ, M.: Slovenské dolnozemské enklávy v reflexii Štúrových politických novín...87 PEKÁR, M.: Mníchovský pobyt publicistu a prekladateľa Jána Cádru ( ) TAJTÁK, L.: Separatistické a dezintegračné tendencie na Slovensku v 19. a 20. storočí MIČKO, P.: Žilinská továreň na celulózu, úč. spol. Žilina v rokoch UHRÍN, M.: Protivníci 2. slovenskej partizánskej brigády gen. M. R. Štefánika SYRNÝ, M.: K problematike Hornej Oravy a severného Spiša po druhej svetovej vojne RUSKOVÁ, M.: Propaganda a tlačová kampaň o slovenskom nacionalizme a separatizme v politike KSČ do roku Výstupy z grantov SYRNÝ, M.: Banderovci a slovenská spoločnosť v rokoch KMEŤ, M.: Vecná a umelecká literatúra o problematike Ukrajinskej povstaleckej armády v Československu pred rokom

4 Rozhľady PACINDOVÁ, L.: Stav hagiografických a ikonografických prameňov a literatúry k téme zaoberajúcej sa kultom svätej Alžbety Uhorskej NAGY, I.: Kontúry doby v Erasmovom Institutio principis Christiani BUREŠOVÁ, J.: Žena na přelomu 19. a 20. století (Společenské postavení českých žen a souvislosti jeho proměn) Metodológia ČAPEK, V.: Některé mezinárodní projekty a koncepce dějepisu ve škole KRATOCHVÍL, V.: Učebnice dejepisu ako špecifický typ historickej literatúry SUCHOŃSKI, A.: Przesłość Słowacji w polskich podręcznikach do nauczania historii GRACOVÁ, B.: Historie ženy na stránkách současných českých dějepisných učebnic Polemiky a diskusie STEINHÜBEL, J.: Malý príspevok k slavníkovskej otázke FREMAL, K.: Slovenské národné povstanie a Sovietsky zväz (Príspevok do diskusie o sovietskej pomoci SNP) VARINSKÝ, V.: Biela légia a jej pôsobenie na Slovensku (Inauguračná prednáška prednesená pred VR FHV UMB ) Muzeológia a kultúrne dedičstvo MARTULIAK, P.: Rok pod Javorím (Tradičné zvyky, obyčaje počas roka v obciach Dolný a Horný Tisovník v nedávnej minulosti) MÁCELOVÁ, M.: Tvorivé dielne ako súčasť propagácie archeologického bádania v múzejnej praxi Študentská vedecká aktivita PECNÍK, M.: Vývoj korunovej meny v Československu v rokoch Recenzie Historické rozhľady II.: Katedra histórie FF UCM v Trnave, 2005 (M. Syrný) Pamięć, etyka i historia. Ed. Ewa Domańska (J. Šuch) MLYNÁRIK, Ján: Dějiny Židů na Slovensku (M. Karcol) Situačné hlásenia okresných náčelníkov január august Ed. Martin Lacko (M. Syrný)

5 KLADIWA, Pavel: Obecní výbor Moravské Ostravy : Komunální samospráva průmyslového města a její představitelé (D. Škvarna) Správy Publikačná činnosť na Katedre historie v roku 2004 (M. Rusková R. Kožiak) Zoznam kvalifikačných prác obhájených na Katedre histórie FHV UMB v roku 2004 (M. Karcol) Reťaz akcií k 100. výročiu narodenia Júliusa Dedinského (M. Kmeť) Kultúra, jazyk a história Slovákov v Maďarsku (M. Kmeť) Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice (F. Neupauer) Stretnutie mladých historikov v Budapešti (A. Dončová)

6 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. Historia praestat omnibus disciplinis (Juan Luis Vives) 6

7 ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA, 8, 2005 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia BLANKA SNOPKOVÁ Štátna vedecká knižnica v Banskej Bystrici POZNÁMKA K BIBLIOGRAFII Personálna bibliografia predstavuje prof. Júliusa Albertyho prostredníctvom pozoruhodného prehľadu jeho publikačných a vedeckých aktivít ako významného univerzitného pedagóga, popredného historika a vedca, vynikajúceho organizátora a publicistu. Bibliografia dokumentuje i ohlas, ktorý vyvolali jeho práce v odbornej verejnosti. Rad vydaných monografií i vedeckých prác, vysokoškolských učebníc, časopiseckých statí, biografických portrétov plne charakterizuje jeho zásluhy ako zakladateľa regionálnej historickej vedy, priekopníka modernej didaktiky dejepisu, jeho prínos k medzinárodnému rozvoju historických vied a tiež v oblasti metodiky a metodológie dejín závodov a podnikania. Bibliografia obsahuje 250 záznamov. Registruje tlačenú produkciu v podobe vysokoškolských učebníc a učebných textov, monografií, nevydaných rukopisov, kapitol v monografiách, vedeckých štúdií a statí v periodikách a zborníkoch, odborných prekladov, odborných článkov, publikovaných recenzií a tiež publicistických príspevkov v dennej tlači. Výberovo dokumentuje zostavovateľskú, redakčnú a posudzovateľskú činnosť prof. Albertyho. Osobitnú skupinu tvoria ohlasy na dielo ako prejav jeho uznania a články venované životu a dielu prof. Albertyho. Základnou bázou údajov o publikačnej činnosti prof. Albertyho bola personálna bibliografia zostavená prof. Karolom Fremalom a publikovaná v zborníku Regionálna história vo výučbe dejepisu, Uvedená bibliografia bola doplnená údajmi zo Slovenskej národnej bibliografie a Českej národnej bibliografie i ďalších sekundárnych informačných zdrojov. Dokumenty sa v prevažnej väčšine podarilo získať na priame spracovanie z knižničného fondu Štátnej vedeckej knižnice v Banskej Bystrici, Slovenskej národnej knižnice v Martine a Knižnice Mateja Hrebendu v Rimavskej Sobote a popísať ich de visu. Ku konečnému spracovaniu bibliografie výraznou mierou prispela i možnosť čerpať zo súkromného archívu prác prof. Albertyho. Aj touto cestou sa mu chcem poďakovať za poskytnuté dokumenty, cenné rady a pripomienky. KALENDÁRIUM 1925 Narodil sa 19. augusta vo Vyšnej Pokoradzi, okres Rimavská Sobota, v roľníckej rodine, ako prvé dieťa Ondreja Albertyho a Margity Albertyovej, rodenej Miškovej. Vo svojom rodisku začal navštevovať aj základnú školu Odišiel študovať na Československé štátne maďarské reformné reálne gymnázium v Rimavskej Sobote Po vyostrení politickej situácie prestúpil na Gymnázium v Tisovci (v období Slovenskej republiky zmena názvu na Štátne gymnázium v Tisovci) júna štúdium úspešne ukončil maturitnou skúškou. V októbri začal študovať na Filozofickej fakulte Slovenskej univerzity v Bratislave (terajšia Univerzita Komenského), študijný odbor história, filozofia a francúzsky jazyk Štúdium na vysokých školách bolo prerušené Slovenským národným povstaním, v ktorom sa aktívne zúčastnil ako člen pohraničného strážneho oddielu 1. československej armády na Slovensku. 17. októbra 1944 sa zúčastnil na zjazde vysokoškolákov v Banskej Bystrici. 7

8 Blanka Snopková 1945 V marci po prechode frontu na Gemeri ho Školský inšpektorát I. ustanovil za učiteľa na meštianskej škole v Rimavskej Sobote. Podieľal sa na obnove a organizácii školstva v meste. Po skončení II. svetovej vojny pokračoval v štúdiu na Filozofickej fakulte v Bratislave. 1. štátnu skúšku z dejepisu absolvoval 30. októbra 1945, z filozofie 2. marca štátnu skúšku z dejepisu absolvoval 6. decembra 1947, z filozofie 31. mája februára sa začala jeho pedagogická dráha na Gymnáziu B. S. Timravy v Lučenci, kde pôsobil ako stredoškolský profesor do 31. augusta Od 1. septembra do 31. augusta 1951 pôsobil na Pedagogickom gymnáziu v Lučenci Od 1. septembra do 31. augusta 1953 vyučoval na Pedagogickom gymnáziu v Banskej Bystrici Po školskej reforme bol 1. septembra menovaný do funkcie riaditeľa Jedenásťročnej strednej školy v Brezne, odkiaľ odišiel k 31. decembru januára bol menovaný do funkcie krajského školského inšpektora v Banskobystrickom kraji. Funkciu zastával do 30. septembra Od 1. októbra pôsobil ako odborný asistent na Katedre dejepisu a zemepisu Vyššej pedagogickej školy v Banskej Bystrici a podieľal sa na jej formovaní Vďaka vysokej odbornosti a pedagogickému prístupu bol 1. septembra menovaný za prodekana pre učebno-výchovnú prácu februára sa stal dekanom Vyššej pedagogickej školy. Funkciu zastával až do 31. augusta Po vzniku Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici pracoval od 1. septembra ako odborný asistent a zástupca riaditeľa pre diaľkové štúdium januára bol habilitovaný za docenta V období od 1. februára do 31. augusta pôsobil vo funkcii riaditeľa Pedagogického inštitútu. Po vzniku Pedagogickej fakulty, od 1. septembra, bol menovaný za jej dekana júna získal vedeckú hodnosť CSc. 1. septembra bol Vedeckou radou Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici zvolený do funkcie dekana Pedagogickej fakulty Získal akademický titul PhDr Opäť bol Vedeckou radou Pedagogickej fakulty zvolený za dekana januára obhájil titul profesora, avšak dekrét mu nebol vydaný. K 1. októbru bol v rámci normalizačných opatrení odvolaný z funkcie dekana, bolo mu zakázané vyučovať a publikovať. Dvadsať rokov nemohol vykonávať pedagogickú profesiu, aktívne pôsobiť v spoločenskom živote i v Slovenskej historickej spoločnosti K 31. augustu bol prepustený z Pedagogickej fakulty ako nespôsobilý. Odvtedy márne hľadal pracovné miesto zodpovedajúce jeho vzdelaniu a kvalifikácii Nastúpil ako technicko-hospodársky pracovník do Oblastnej galérie v Banskej Bystrici Bol penzionovaný K 1. septembru sa vrátil na obnovenú Katedru histórie Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici: - bol garantom doktorandského štúdia v odbore učiteľstvo všeobecnovzdelávacích predmetov v špecializácii teória vyučovania dejepisu, - bol garantom a gestorom študijného odboru muzeológia a kultúrne dedičstvo, - zaviedol ako prvý študijný program historickej demografie januára obdržal, po 21 rokoch od obhajoby titulu profesora, príslušný dekrét. 8

9 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia ŠTÁTNE VYZNAMENANIA 1969 Vyznamenanie za vynikajúcu prácu - za významnú pedagogickú a organizačnú prácu pri budovaní Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 2004 Vyznamenanie Ústrednej rady Slovenského zväzu protifašistických bojovníkov ČESTNÉ UZNANIA ZA VEDECKÝ PRÍNOS 1999 Čestný doktorát Doctor honoris causa Ostravskej univerzity 2003 Čestný doktorát Doctor honoris causa Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 2003 Emeritný profesor UMB OCENENIA UNIVERZITOU MATEJA BELA - Pamätná medaila UMB za zásluhy o rozvoj (1994) - Veľká zlatá medaila UMB k 45. výročiu vysokoškolského vzdelávania (1999) - Pamätný list a plaketa za podiel na rozvoji UMB (2002) - Zlatá medaila UMB pri príležitosti 10. výročia založenia univerzity (2002) - Zlatá medaila UMB pri príležitosti udelenia titulu doctor honoris causa (2003) ĎALŠIE OCENENIA - Ocenenie Stredoslovenského KNV v Banskej Bystrici za rozvoj kultúry (1967) - Prémia Literárneho fondu za vedeckú a odbornú literatúru za rok Cena rektora UMB (2002) - Cena primátora mesta Banská Bystrica za rok 2002 ČESTNÉ UZNANIA, PAMÄTNÉ LISTY A PAMÄTNÉ PLAKETY - Rady MsNV v Brezne (1965) - Tanítóképző Intézet Esztergom (Učiteľského ústavu v Ostrihome) (1967) - Rady MsNV v Banskej Bystrici (1968) - Rady MNV Kláštor pod Znievom (1969) - Gemersko-malohontskej spoločnosti (1986) - Stredoslovenskej galérie (1986) - Matice slovenskej (1993) - Pôdohospodárskeho družstva Očová (1999) - Obce Očová a ZŠ M. B. Funtíka (1999) - Metodického centra v Prešove (2000) - Mesta Poltár (2002) ČLENSTVO VO VEDECKÝCH SPOLOČNOSTIACH A SPOLKOCH Medzinárodná asociácia didaktikov dejepisu - člen od roku 1993 Československá historická spoločnosť - člen predsedníctva (60. roky), zúčastnil sa na svetových kongresoch historikov vo Viedni (1965) a v Moskve (1970) Slovenská historická spoločnosť - zakladajúci člen (1946) 9

10 Blanka Snopková - predseda (60. roky) - v rokoch jej podpredseda a vedúci sekcie pre výučbu dejepisu - predseda pobočky pre Stredoslovenský kraj takmer od jej vzniku až do roku 1970 a opäť po roku 1990 Gemersko-malohontská vlastivedná spoločnosť - zakladajúci člen - predseda od Spolok banskobystrických historikov - čestný predseda Výkonného výboru ČLENSTVO VO VEDECKÝCH RADÁCH A KOMISIÁCH - Vedecká rada UMB v Banskej Bystrici - Vedecká rada FPV UMB v Banskej Bystrici - Vedecká rada FHV UMB v Banskej Bystrici - Vedecká rada FF UP v Olomouci - Vedecká rada FF OU v Ostrave - Vedecká rada VÚP v Bratislave (od r. 1964) - Komisia pre obhajoby dizertačných prác (DrSc. od r. 1998) - Odborová komisia MŠ ČSSR pre učiteľstvo, pedagogiku a psychológiu (od r. 1967) - Skúšobná komisia pre rigorózne skúšky FF UK (od r. 1966) - Vedecké kolégium histórie SAV ( dve funkčné obdobia od r. 1961) - Grantová agentúra VEGA (dve funkčné obdobia) - člen komisií pre dizertačné skúšky, predseda a člen habilitačných komisií (FPV UMB, FHV UMB, FF PU, FF UK, HÚ SAV, FF OU) ČLENSTVO V REDAKČNÝCH RADÁCH VEDECKÝCH ZBORNÍKOV A ODBORNÝCH ČASOPISOV - Obzor Gemera-Malohontu všetkých 25 ročníkov - Dějepis ve škole - Historický zborník kraja II V - zakladateľ vydavateľskej edície Náš kraj (spolu s M. Štillom) v Stredoslovenskom vydavateľstve v Banskej Bystrici - Acta Historica Neosoliensia NAJVÝZNAMNEJŠIE PREDNÁŠKY A REFERÁTY - Hlavný referát na celoslovenskej konferencii Slovenskej historickej spoločnosti v Banskej Bystrici o regionálnej histórii ( ). - Referát na III. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti (Bratislava, 1959) o stave a úlohách výučby dejepisu (publikovaný v Historickom časopise). - Referát na VI. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti (Martin, 1968) o výučbe slovenských dejín v susedných štátoch. Referát vyšiel tlačou v necenzurovanej podobe Historickom časopise až po roku Referát o výučbe slovenských dejín v Rakúsku na Medzinárodnej konferencii o výučbe didaktík a o pedagogickej praxi, ktorá sa konala v Banskej Bystrici (1964). - Referát na konferencii o otázkach dejepisného vyučovania ( ), na tému požiadaviek na odbornú a pedagogickú prípravu učiteľov. 10

11 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia - Referát na prvom ponovembrovom 10. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti (Bratislava, 1991) o stave, problémoch a úlohách vyučovania dejepisu. - Referát na XII. zjazde Slovenskej historickej spoločnosti (Smolenice, 2001). - Referát na medzinárodnej konferencii usporiadanej Katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity v dňoch novembra 1999 v Moravské Ostravě k problematike výuky dejepisu a prekonávaniu stereotypných obrazov susedných národov. - Referát na medzinárodnej konferencii v Smoleniciach (26. novembra 2003) k problematike národných dejín 19. storočia ako didaktického problému. - Referát na medzinárodnej konferencii k 60. výročiu SNP v Múzeu SNP v Banskej Bystrici. - Referát na medzinárodnej konferencii v Hajdúböszörményi (Maďarsko) k problematike regionálnej histórie. - Hlavné referáty na medzinárodných vedeckých konferenciách na Kossuthovej univerzite v Debrecíne, Humboldtovej univerzite v Berlíne, na univerzitách v Poľsku, Česku, Maďarsku. ŠTUDIJNÉ A PREDNÁŠKOVÉ POBYTY Maďarsko: Köszpönti gazdassági levéltár (1961) Nemecko: Humboldtova univerzita v Berlíne (1967) Maďarsko: Köszpönti pedagógiai intézet v Budapešti (1967) Maďarsko: Kossuth Egyetem v Debrecíne (1967) Poľsko: Univerzita v Opole Česko: Ostravská univerzita GRANTOVÉ PROJEKTY - Člen grantovej komisie VEGA. - Obraz dejín Slovákov, ich zápasu o historičnosť a identitu a ich podiel na civilizačnom úsilí ľudstva vo vyučovaní dejepisu v okolitých štátoch / J. Alberty, K. Fremal, V. Chromeková. VEGA č. 1/3012/96. Grant úspešne ukončený v roku Prognózy didaktického a materiálneho zabezpečenia výchovy a vzdelávania na základných a stredných školách na začiatku tisícročia / J. Alberty, K. Fremal, V. Chromeková, P. Martuliak, Š. Ferianc, S. Matejkin. KEGA č. 95/5195/611. Grant úspešne ukončený v roku Banská Bystrica vo svetle dejín / J. Alberty, K. Fremal, V. Chromeková, P. Martuliak, S. Matejkin, P. Ušiak. VEGA č. 1/6133/99. Grant úspešne ukončený v roku BIBLIOGRAFICKÁ ČASŤ VYSOKOŠKOLSKÉ UČEBNICE A UČEBNÉ TEXTY 1. Ako vnímam hlavné problémy súčasnej výučby dejepisu na školách v Slovenskej republike / Július Alberty. In: Zborník č. 4. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, S Cesty za poznaním minulosti : Výber dokumentov k výuke dejín feudalizmu na školách stredného Slovenska / J. Alberty, J. Gindl, A. Kočišová ; Fotodokumentácia Otto Vojtaššák ; Technické nákresy Viliam Schmidt. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1970 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). 370, [2] s. : tab., obr., fotogr. ; 25 cm. Bibliogr. odkazy. Pozn.- 11

12 Blanka Snopková Bibliografia regionálnej historiografie vydanej v Stredoslovenskom vydavateľstve v Banskej Bystrici. 3. Didaktika dejepisu / Július Alberty ; [Recenzenti Ladislav Tajták]. 1. vyd. Banská Bystrica : Univerzita M. Bela, 1992 (Banská Bystrica : ELSY). 157 s. Pozn. ISBN (brož.) 4. Metodika dějepisu jako učebního předmětu : Učebnice pro pedagogické fakulty / Za vedení Václava Mejstříka zpracovali: V. Mejstřík, V. Čapek, J. Alberty, V. Šlik, V. Míchovský. 1. vyd. Praha : Státní pedagogické nakladatelství, S , (Učebnice pro vysoké školy). [Publikácia bola preložená do srbochorváčtiny]. 5. Náčrt možností transformácie učiva o praveku a starovekých orientálnych civilizáciách / Július Alberty. Banská Bystrica : Metodické centrum, s. Cyklostylované. Študijný text k špecializačnému inovačnému štúdiu pre učiteľov dejepisu na SŠ. 6. Náčrt možností transformácie učiva dejín praveku a staroveku / Július Alberty. - [1. vyd.]. Banská Bystrica : Metodické centrum, , [2] s.. ; 20 cm. Určené pre vnútornú potrebu SŠ. [Publikácia vyšla aj v zborníku, viď záznam č. 68]. ISBN (brož.) 7. Úvahy nad medzinárodným obrazom dejín Slovákov a ich zápasu o historičnosť a identitu v 19. storočí / Július Alberty. Banská Bystrica : Metodické centrum, s. Cyklostylované. Študijný text k špecializačnému inovačnému štúdiu pre učiteľov dejepisu na SŠ. [Publikácia vyšla aj v zborníku, viď záznam č. 98]. 8a. Úvod do vyučovania dejepisu / Július Alberty. 1 vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo ; Banská Bystrica : Dekanát Vysokej pedagogickej školy, 1956 (Bratislava : Technografia). 136 s. 8b. Úvod do vyučovania dejepisu / Július Alberty. 2 vyd. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo ; Banská Bystrica : Dekanát Vysokej pedagogickej školy, 1959 (Bratislava : Technografia). 136 s. VEDECKÉ MONOGRAFIE 9. Fejezetek a rimaszömbati járás történetéböl és természeti kincseiröl : a rimaszömbati járás honismereti szemléje / Szerk. Július Alberty és Július Bolfík. Bratislava : Epocha, [1969] (Bratislava : Pravda). 233, [2] s. : tab., fotogr. Bibliogr. odkazy. Pozn. 10. Formovanie robotníckej triedy v obvode Brezna / Július Alberty ; Prebal a väzbu navrhol František ml. Kalina ; Resumé preložili Katarína Balacenková (ruš.), Silvia Lacúchová (nem.) ; Fotogr. Eva Barcajová, Zlata Gajdošová, František Kiripolský [et al.]. 1. vyd. Martin : Osveta ; Brezno : Horehronské múzeum [vyd.], 1981 (Martin : Tlačiarne SNP). 433, [20] s. : tab., sch., grafy., fotogr. ; 25 cm. Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. rus. a nem. 11. JRD Pokrok so sídlom v Závade : Socializácia, retrospektíva / Július Alberty. Závada : JRD Pokrok, 1984 (Martin : Tlačiarne SPN) s. ; 25 cm. 12. Králiky / Július Alberty a kol. ; [Fareb. foto Ľ. Trnka, Z. Zibrin, J. Miškovič]. Králiky : Obecný úrad, s. : fotogr., tab. ; 24 cm. Bibliogr. odkazy. 13. Litava / [Zostavovateľ Stanislav Matejkin ; Autori Július Alberty, Stanislav Matejkin ; Fotogr. Viktor Tomčányi, Ján Kozelnický]. Banská Bystrica : Banskobystrické vydavateľstvo ; Litava : Obecný úrad, 1995 (Banská Bystrica : KO-PRINT). 119 s. : fotogr., mp. ; 21 cm. ISBN (brož.) 12

13 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia 14. Ľud nášho kraja v boji za lepší zajtrajšok / Július Alberty a kol. Banská Bystrica : KV KSS, s. 15. Oblastná galéria Banská Bystrica : / Július Alberty ; [Rukopis posúdili Ladislav Saučin, Ľudovít Petránsky ; Prebal, väzbu a grafickú úpravu navrhol Robert Brož]. 1. vyd. Martin : Osveta ; Banská Bystrica : Oblastná galéria [vyd.], 1983 (Martin : Tlačiarne SNP). 235, [4] s. : tab. ; 30 cm. - Fotogr. na front. Men. reg. Pozn. Res. rus., angl., franc. a špan. 88 strán farebná príloha. 16. Oblastná galéria Banská Bystrica : 20 rokov činnosti / Július Alberty ; [Lektorovali Ladislav Saučin, Pavol Biednik ; Prebal, väzba a grafická úprava Peter Brož ]. 1. vyd. Banská Bystrica : Oblastná galéria, 1980 (Martin : Tlačiarne SNP). 229 s. : tab. ; 30 cm. Fareb. fotogr. na front. 112 strán farebná príloha. Pozn. 264 zázn. 17. Oceľový chlieb z Podbrezovej / Zost. Július Alberty ; Fotogr. Andrej Bienek ; Autor úvodu Anton Kolenička. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1968 (Nitra : Západoslovenské tlačiarne). 272, [4] s. : ilustr., tab., sch., frontispice, fotogr. na predsádkach. Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. rus., nem. a maď. (Náš kraj). 18. Pohorelské železiarne : ( ) / Július Alberty ; Posúdili Matej Bartók, Anton Špiesz, Jozef Vozár. 1. vyd. Martin : Osveta ; Rimavská sobota : Gemerská vlastivedná spoločnosť [vyd.], 1982 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). 181, [3] s. : tab., fotogr., sch., mp. ; 25 cm. (Gemerské vlastivedné pohľady ; číslo 61). Pozn. 224 zázn. Bibliografia dejín závodov na Slovensku Riečka : Od prameňov k dnešku / Július Alberty a kol. ; Zost. Marián Spišiak ; Fotogr. Jozef Lomnický a kol. Banská Bystrica : Harmony ; Riečka : Obecný úrad, s. : mp., fotogr., obr. Pozn. ISBN Valaská / Zost. Július Alberty ; Autori textu Alfonz Gajdoš, Ernest Laubert, Július Alberty ; Výtvarná koncepcia, grafický dizajn Ľubica Škrinárová. Banská Bystrica : Štúdio HARMONY ; Valaská : Obecný úrad, s. : fotogr., mp., tab. ; 21 cm. (Genius loci). ISBN (viaz.) 21. Za ďalší rozvoj regionálnej histórie v Stredoslovenskom kraji / Július Alberty, Vladimír Motoška. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1963 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). 143 s rokov Katedry histórie FHV UMB v Banskej Bystrici / Július Alberty, Karol Fremal, Pavol Martuliak, Rastislav Kožiak. 1. vyd. Banská Bystrica : Katedra histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2004 (Zvolen : Bratia Sabovci). 47, [1] s. ISBN NEVYDANÉ RUKOPISY 23. Dejiny Rimavskej Soboty [rukopis] / Július Alberty. 160 s. + Mp. príl. 24. Dejiny n. p. Tesla v Banskej Bystrici [rukopis] / Július Alberty. 140 s. KAPITOLY VO VEDECKÝCH MONOGRAFIÁCH 25. Banská Bystrica v znamení kalicha : História Zboru ev. a v. cirkvi a evanjelického školstva v Banskej Bystrici do roku 1918 / Július Alberty, Pavol Martuliak ; [Úv. slovo Ján Dubíny ; Fotogr. Peter Račko ; Prekl. do angl. Anna Schneiderová ; Prekl. do nem. Marek Ľupták]. Banská Bystrica : TRIAN ; Cirkevný zbor Evanjelickej cirkvi a. v. [vyd.], S

14 Blanka Snopková Bibliogr. odkazy. Pozn. Res. nem., angl. Zoznam banskobystrických evanjelických kazateľov. ISBN Brezno v premenách času : Monografia mesta / Zost. Anna Štulrajterová, Ján Weiss ; Lektor celého diela Július Alberty ; Autori textov Július Alberty, Ladislav Bartko... [et al.] ; Fotografie Anna Nociarová [et al.]. Banská Bystrica : Štúdio Harmony ; Brezno : Mesto Brezno [vyd.], S : fotogr., obr., tab. ISBN Mesto Poltár : Regionálna monografia / Vedecký redaktor Július Alberty ; Autorský kolektív Július Alberty, Jozef Drenko, Zdenko Kasáč [et al.] ; Recenzenti Ján Findra, Daniel Žilák, Pavel Martuliak ; Farebná príloha Jaroslav Badinka. Zvolen : FOTO Badinka ; Poltár : Mestský úrad, S : fotogr., obr., tab. Pozn. Bibliogr. odkazy. Res. angl., nem., maď. ISBN X 28. Novohrad [Zv.] 2 : Regionálna vlastivedná monografia. 1. časť Dejiny / Zost. Július Alberty, Ján Sloboda ; Autori Július Alberty, Ondrej Ožďáni, Ladislav Šášky, Anton Točík ; Redakčná rada Július Alberty, Valéria Hámorská, Pavel Kontriš [et al.]. 1. vyd. Martin : Osveta ; Lučenec : ONV [vyd.] ; Veľký Krtíš : ONV [vyd.], 1989 (Martin : Tlačiarne SNP). S : tab., fotogr., obr. Bibliogr. odkazy. Pozn. 220 zázn. ISBN Očová : História a súčasnosť / Texty Július Alberty, J. Matejkin, P. Martuliak [et al.] ; Fotogr. Marián Šagát ; Prekl. do angl. Štefan Straka ; Prekl. do nem. Helena Grofčíková ; Prekl. do ruš. Milena Čipkalová. Bratislava : Knižné centrum ; Očová : Obecný úrad, 1999 (Martin : Neografia). S ISBN Z dejín feudalizmu a kapitalizmu / Július Alberty. In: Z histórie a súčasnosti Banskobystrického okresu / Stanislav Kmeť, Jana Markovičová. Martin : Osveta ; [Banská Bystrica] : ONV [vyd.], 1989 (Martin : Tlačiarne SNP). S VEDECKÉ ŠTÚDIE A STATE PUBLIKOVANÉ V ZAHRANIČÍ 31. Die Geschichte des slowakischen Volkes in den Geschichtslehrbüchern europäischer Länder / Julius Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Internationales Jahrbuch für Geschichts- und Geographie-unterricht. Band XII. Braunschweig : [S.n.], 1968/69. S Fenomén historickej osobnosti vo vyučovaní dejepisu / Július Alberty. In: Historie 6 : Sborník Filozofické fakulty Ostravské univerzity. Ostrava : Ostravská univerzita, S Glowne problemy uspólczesnego nauczania historii w Republice Slowackiej / J. Alberty. In: Wiadomósci historiczne. Č. 228 [41] (1998), s Oslobodzovanie Slovenska a boj o jeho južnú hranicu ( ) / Július Alberty. In: Rok 1918 w Polsce i w państwach sąsiednich : osiemdziensięciolecie zakończenia I wojny światowej z perspektywy Śląskiej / pod redakcja Leszka Kuberskiego, Michała Lisa. [1. wyd.]. Opole : Wydawnictwo Uniwersytetu Opolskiego, [2002]. ISBN S Výučba dejepisu a prekonávanie stereotypu / Július Alberty. In: Školní výuka dějepisu a překonávání stereotypních obrazů sousedních národů 1 : Mezinárodní pracovní seminář pořádaný Katedrou historie Filozofické fakulty Ostravské univerzity ve dnech listopadu 1999 v Moravské Ostravě / Vědecký redaktor Blažena Gracová ; Výkonný redaktor Richard Psík. 1. vyd. Ostrava : Filozofická fakulta Ostravskej univerzity, 1999 (Ostrava : Repronis). ISBN S

15 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia VEDECKÉ ŠTÚDIE A STATE PUBLIKOVANÉ V DOMÁCICH VEDECKÝCH ZBORNÍKOCH A ČASOPISOCH 36. Ako žili malohontské obce v 19. stor. / Július Alberty. Tab. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 13, č. 4 (1982), s Ako žili malohontské obce v 19. stor. / Július Alberty. Pozn. Res. rus., nem., maď. [Príspevok nadväzuje na štúdiu publikovanú v Obzore Gemera, 1982]. In: Vlastivedné štúdie Gemera 4 / Zost. Július Bolfík. 1. vyd. Martin : Osveta ; Rimavská Sobota : Gemerská vlastivedná spoločnosť [vyd.], 1986 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). S Aktuálne problémy výučby dejepisu na školách v Slovenskej republike / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Zborník z celoslovenskej konferencie učiteľov o vyučovaní dejepisu / Zost. Jozef Gál. Banská Bystrica : Metodické centrum, ISBN S [Celoslovenská konferencia učiteľov o vyučovaní dejepisu konaná 13. a na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici]. 39. Banskobystrický mediarsky podnik nosný, jedinečný historický fenomén / Július Alberty. Res. nem. In: Päťsté výročie vzniku thurzovsko-fuggerovského mediarskeho podniku v Banskej Bystrici : Zborník referátov, vystúpení účastníkov celoslovenskej vedeckej konferencie / Edit. Pavol Martuliak. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, 1995 (Banská Bystrica : REPRO- HUPE). ISBN S Banskomestský seniorát a Banská Bystrica / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Minulosť a prítomnosť Banskej Bystrice I. : Zborník z vedeckej konferencie, ktorá sa konala v Banskej Bystrici v dňoch septembra 2005 pri príležitosti 750. výročia mesta / Editori Imrich Nagy, Igor Graus ; Recenzenti: Július Alberty, Eva Kowalská. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB ; Banská Bystrica : Štátna vedecká knižnica, ISBN S Bitka pri Muráni / Július Alberty. Obr. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 20, č. 1 (1989), s Dr. Samo Daxner a jeho doba / Július Alberty. In. Dr. Samuel Daxner : Zborník o živote a diele. Tisovec : Mesto Tisovec, [2000]. ISBN S Fenomén historickej osobnosti vo vyučovaní dejepisu so zreteľom na život a dielo Štefana Moysesa / Július Alberty. In: Literárnomúzejný letopis 29 / Zost. Imrich Sedlák. 1. vyd. Martin : Matica slovenská, ISBN (29. zv.). ISBN (súbor). S (Teória a výskum). 44. Galérie Stredoslovenského kraja / Július Alberty. In: Galérie Stredoslovenského kraja / Zost. Július Alberty ; [Redakčná rada Július Alberty, Irena Bozalková, Rudolf Gerát [ et al.] ; Autorský kolektív Július Alberty, Dana Doricová, Rudolf Gerát [ et al.]. 1. vyd. Martin : Osveta ; Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria, 1987 (Martin : Tlačiarne Slovenského národného povstania). S Gemer a revolučné roky meruôsme / Július Alberty. Obr. In: Revolučné roky meruôsme v Gemeri : Vystúpenie Št. M. Daxnera v Rim. Sobote / Sostavil a do tlače pripravil Ondrej Laciak- Sliva ; [Autori Ľudo Lašán, Ondrej Klokoč, Július Alberty]. Rimavská Sobota : Vydavateľské a nakladateľské družstvo Gemer-Malohont, 1948 (Tisovec : Tatra). S

16 Blanka Snopková 46. Gemer-Malohont a Gemersko-Malohontská vlastivedná spoločnosť : Prírodné, historické, kultúrne a spoločenské aktíva regiónu; ich poznanie a využívanie je potenciálom jeho ďalšieho rozvoja / Július Alberty. Fotogr. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 25, č. 1 ( ), s Gemer-Malohont na prahu 20. storočia : Niekoľko poznámok k dejinám prvej republiky / Július Alberty. Tab. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 21, č. 2 (1990), s Gemer-Malohont na prahu 20. storočia [pokrač.] / Július Alberty. Tab., fotogr. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 21, č. 3 (1990), s Historický vývin a zástoj miest Banská Bystrica Zvolen v histórii stredného Slovenska / Július Alberty. In: Historický zborník kraja V : 1970 / [Zodpovedný redaktor Miloš Štilla]. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo ; Banská Bystrica : Okresný národný výbor [vyd.], 1970 (Martin : Tlačiarne SNP). S (Náš kraj). 50. Historický vývin a zástoj miest Banská Bystrica Zvolen v histórii stredného Slovenska / Július Alberty. In: Výstavba hospodársko-kultúrneho centra stredného Slovenska. Banská Bystrica ; Zvolen : Interpolis, Hospodársky, spoločenský a politický význam založenia závodu Tatra Bánovce nad Bebravou pre mesto a región / Július Alberty. In: K dějinám Tatry Kopřivnice : Sborník příspěvků / Uspoř. Miroslav Klos ; [Předml.] Miloslav Kopec ; Fotogr. [kol.]. Kopřivnice : [nákl. vl.], S Hospodársky a sociálny profil Banskobystrického kraja v epoche rakúsko-uhorského kapitalizmu a imperializmu / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Sborník Vyššej školy pedagogickej v Banskej Bystrici / Autori Július Alberty, Július Boroš, Ján Mikleš [et al] ; Redaktor Ivan Plintovič ; Zodpovedný redaktor Július Alberty. Banská Bystrica : Vyššia pedagogická škola vlastným nákladom, 1958 (Banská Bystrica : Tlačiarne Slovenského národného povstania). S K charakteristike banského podnikania na území Brezna a okolí pri nástupe kapitalizmu a imperializmu / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. In: Brezno sedemstoročné / Redakčná rada Adolf Schuster [et al.] ; Autorský kolektív Július Alberty, Ladislav Bartko [et al.] ; Lektorovali Július Alberty, František Bokes, Ivan Plintovič [et al.] ; Fotogr. Viktor Štens ; Aut. úv. Rudolf Žilinka. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1965 (S.l. : Tlačiarne SNP). S (Náš kraj ; Zv. 43). 54. K metodologickým a metodickým problémům dějin závodů / Július Alberty. In: Zprávy Komise pro dějiny závodů v ČSSR. Číslo březen 1966 : Materiály z vědecké konference o dějinách závodů v říjnu Praha : Nakladatelství ROH Práce, S (Na pomoc závodním komisím pro zpracování dějin závodů). 55. K některým věcným a metodologickým problémům dějin hutních závodů od jejich vzniku do roku 1945 / Július Alberty. In: Bulletin Kabinetu pro dějiny závodů Severomoravského kraje číslo 3 / Redakční a jazyková úprava Leoš Stolařík. Ostrava : Pedagogická fakulta, S Vydán k příležitosti konference historiků o dějinách závodů dějiny hutních závodů září 1966 v Ostravě. 56. K niektorým problémom výučby metodík na pedagogických fakultách / Július Alberty. In: Sborník Pedagogickej fakulty v Banskej Bystrici 6. Bratislava : SPN, S K niektorým problémom spracovania dejín Švermových železiarní v Podbrezovej (od ich vzniku po rok 1914) / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Dějiny závodů v ČSSR / 16

17 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia Redakční rada Bohumil Lehár, Július Alberty, Otakar Káňa [et al.]. 1. vyd. Praha : Práca, 1965 (Praha : Mír). S K výsledkom prijímacieho pokračovania / Július Alberty. In: Ako moderne vyučovať dejepis : Zborník z celoslovenskej pracovnej konferencie / Zost. Jozef Gál. Banská Bystrica : Metodické centrum, ISBN S Ladislav Bartolomeides a jeho Notitia Gömöriensis v priesečníku časov / Július Alberty. - Fotogr. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 25, č. 1 (1995), s Matej Bel a Gemer / Július Alberty. Obr. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 15, č. 4 (1984), s Matej Bel a Gemer : (Pokračovanie) / Július Alberty. In: Obzor Gemera. Roč. 16, č. 1 (1985), s Obr. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 16, č. 2 (1985), s Mp. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 16, č. 3 (1985), s mp. Bibliogr. odkazy. Pozn. 64. Metodické otázky dejín závodov / [Július Alberty]. In: Matičné hnutie a dejiny závodov / Zost. a zredigoval Zoltán Hraško ; Zodpovedný redaktor Ján Krajan. Martin : Matica slovenská, S (Námety a materiály pre prácu miestnych odborov Matice slovenskej. Séria Vlastiveda ; Číslo 3). [V dokumente nesprávne uvedený autor príspevku Zoltán Pástor]. 65. Metodologické základy regionálnej histórie / J. Alberty. In: Metodika historickej regionalistiky / Zost. a zredigoval Zoltán Hraško ; Zodpovedný redaktor Ivan Geguš. Martin : Matica slovenská, S (Námety a materiály pre prácu miestnych odborov Matice slovenskej. Séria Vlastiveda ; Číslo 2). 66. Miesto regionálnej histórie v našej spoločnosti / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. In: O využívaní regionálnych prvkov v dejepise / Sborník zostavil František Janek ; Recenzovali Milan Bodlák, Jozef Dostál. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963 (Košice : Východoslovenské tlačiarne). S Náčrt dejín elektrotechniky so zreteľom na rádiotechniku a TESLU v Banskej Bystrici / Július Alberty. Pozn. Res nem. In: Acta Historica Neosoliensia 7/2004 : Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / Zost. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy. 1. vyd. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2004 (Banská Bystrica : Trian). ISBN S Náčrt možností transformácie učiva o praveku a starovekých orientálnych civilizáciách / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Aktuálne otázky histórie II : Zborník prednášok / Zodp. red. Jozef Gál. Banská Bystrica : Metodické centrum, ISBN S Určené pre vnútornú potrebu SŠ. 69. Niekoľko zamyslení nad regionálnou históriou / Július Alberty. In: Regionálna história vo výučbe dejepisu : Zborník vystúpení a referátov účastníkov vedeckej konferencie... / Editor Karol Fremal, Stanislav Matejkin. 1. vyd. Banská Bystrica : Katedra histórie a etnológie Fakulty humanitných vied UMB, 1995 (Banská Bystrica : LITOGRAFIA). ISBN S Niektoré podklady pre históriu banského podnikania v okrese Lučenec a Zvolen v období uhorského kapitalizmu a imperializmu / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Historický zborník kraja IV / [Zost. Július Alberty, Miloš Štilla.] Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo ; Banská Bystrica : SKNV, 1968 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). S (Náš kraj ; Zv. 81) 17

18 Blanka Snopková 71. Obrana a očisťovanie dejín národa / Július Alberty. [Upravené znenie príspevku uverejneného v Historickom časopise v roku 1970.] In: Historický časopis. ISSN Roč. 38, č. 6 (1990), s Pohľadnice našich miest a mestečiek / Július Alberty. Fotogr. In: Obzor Gemera- Malohontu. Roč. 22, č. 4 (1991), s Pohľadnice z dejín Rimavskej Soboty / Július Alberty. Obr., tab. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 20, č. 3 (1989), s Politické a spoločenské pomery v Gemeri-Malohonte v prvej polovici 19. storočia / Július Alberty. Fotogr. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 23, č. 4 (1992), s Potreba obnoviť sekciu pre výučbu dejepisu : Tvorba učebníc dejepisu - najaktuálnejšia úloha / Július Alberty. In: Historický časopis. ISSN Roč. 50, č. 1 (2002), s Problémy slovenskej historickej regionalistiky / J. Alberty. In: Problematika regionalistického výskumu / Zostavil a zredigoval Zoltán Hraško ; Zodpovedný redaktor Ivan Geguš. Martin : Matica slovenská, S (Námety a materiály pre prácu miestnych odborov Matice slovenskej. Séria Vlastiveda ; Číslo 1.) 77. Problémy vyučovania dejepisu na školách v ČSSR / Július Alberty. In: Zprávy Československé historické společnosti pri ČSAV. ISSN Roč. 10, č. 1 (1968), s Problémy výučby dejepisu na školách / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Historický časopis. ISSN Roč. 39, č. 4 5 (1991), s Prvá etapa organizovaného rozvoja regionálnej histórie v Stredoslovenskom kraji / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Historický sborník kraja III. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, S Regionálna história nie je iba historiografia : (-so zreteľom na stredné Slovensko) / Július Alberty. Res. angl. In: Regionálne dejiny a dejiny regiónov : Ročenka Katedry dejín FHPV PU 2004 / Zostavili Martin Pekár, Patrik Derfiňák. 1. vyd. Prešov : UNIVERSUM, ISBN S Dostupná aj na internete: [cit ]. 81. Rimavská Sobota v roku meruôsmom a deviatom : (K 200. výročiu francúzskej revolúcie) / Július Alberty. Obr. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 20 (1989), č. 2, s Slováci v dejepisných učebniciach základných škôl v susedných štátoch : II. časť Juhoslovanské, rumunské a rakúske učebnice / Július Alberty. In: Dějepis ve škole. Roč. 16, č. 8 (1968/1969), s Slováci v dejepisných učebniciach základných škôl v susedných štátoch : 1. časť Maďarské učebnice / Július Alberty. In: Dějepis ve škole. Roč. 16, č. 6 (1968/1969, s Slováci v dejepisných učebniciach základných škôl v susedných štátoch : III. Časť Poľské, nemecké a sovietske učebnice / Július Alberty. In: Dějepis ve škole. Roč. 16, č. 10 (1968/1969), s Slovenské dejiny v učebniciach dejepisu susedných štátov : (Vyučovanie dejepisu na školách) / Július Alberty. Bibliogr. odkazy 39 zázn. In: Historický časopis. ISSN Roč. 18 (1970), č. 2, s

19 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia 86. Slovenské národné povstanie - ako som ho prežil, vnímal a vnímam / Július Alberty. In: Zborník k 50. výročiu Slovenského národného povstania. Banská Bystrica : Univerzita Mateja Bela, ISBN S Slovenské národné povstanie - ako som ho prežil, vnímal a vnímam / Július Alberty. Fotogr. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 25 ( ), č. 2, s Slovensko a Slováci v rakúskych učebniciach dejepisu / Július Alberty. Bibliogr. Odkazy. Pozn. Res. nem. In: Acta Historica Neosoliensia 1/1998. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, ISBN S Slovensko a Slováci v súčasných maďarských učebniciach dejepisu / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. In: Historický časopis. ISSN Roč. 52 (2004), č. 1, s Sociálno-politické dôsledky železohutného podnikania na Horehroní / Július Alberty. Praha : TEVUH. 25 s. 91. Stav a problémy regionálnej histórie a dejín závodov na základe produkcie r / J. Alberty, E. Hájková, O. Káňa. In: Příspěvky k dejinám KSČ. Roč. 5, č. 4 (1965), s Stav a výsledky práce v oblasti dejín závodov na Slovensku : (Prehľad publikácií) / J. Alberty. In: Příspěvky k dejinám KSČ. Roč. 4, č. 6 (1964), s Stredoslovenská galéria Banská Bystrica / Július Alberty. Fotogr. Pozn. In: Galérie Stredoslovenského kraja / Zostavil Július Alberty. 1. vyd. Martin : Osveta ; Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria, 1987 (Martin : Tlačiarne Slovenského národného povstania). S Súčasné problémy výučby dejepisu na školách / Július Alberty. In: Aktuálne otázky histórie [1.] : Zborník prednášok / Zodp. red. Jozef Gál. Banská Bystrica : Metodické centrum, ISBN S Určené pre vnútornú potrebu SŠ. 95. Ťažba železnej rudy v južných oblastiach Stredoslovenského kraja do roku 1914 / Július Alberty. Praha : TEVUH. 25 s. : mp. 96. Úlohy regionálnej histórie v období budovania socializmu / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. In : Zprávy Československé historické společnosti pri Československé akademii věd. ISSN Roč. 2, č. 1 4 (1959), s [Na obálke uvedené údaje Roč. 3, č. 1 2 (1960)]. 97. Úlohy regionálnej histórie v období dovršovania výstavby socializmu / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. In : Úlohy Slovenskej historickej vedy v období socialistickej výstavby. 1. vyd. Bratislava : Slovenská akadémia vied, 1961 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). S Úvahy nad medzinárodným obrazom dejín Slovákov a ich zápas o historičnosť a identitu v 19. storočí / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Aktuálne otázky histórie II. : Zborník prednášok / Zodp. red. Jozef Gál. Banská Bystrica : Metodické centrum, ISBN S Určené pre vnútornú potrebu SŠ. 99. Uvedenie konferencie / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Ako moderne vyučovať dejepis : Zborník z celoslovenskej pracovnej konferencie / Zost. Jozef Gál. Banská Bystrica : Metodické centrum, ISBN S Výučba dejepisu SNP v učebniciach a v praxi / Július Alberty. Pozn. In: Zborník Múzea SNP 2005 : Zjednocovanie antifašistických síl na Slovensku v roku Banská Bystrica : Múzeum SNP, 2005 (Banská Bystrica : TRIAN). S

20 Blanka Snopková 101. Vývoj železohutníctva na Slovensku od obdobia priemyselnej revolúcie až po rok 1918 : Tézy / Július Alberty. Praha : TEVUH. 18 s Z histórie pohľadníc a k významu ich zbierania a publikovania / Július Alberty. Súbežný text a resumé maď a angl. In: Lučenec Losonc na historických pohľadniciach / Edmund Hermel a kol. Lučenec : Pelikán, ISBN X. S Zvláštnosti vyučovacieho procesu pri vyučovaní dejepisu / Július Alberty. Pozn. In: Sborník Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici 1962 / Zost. red. rada Július Alberty, Zdenko Kasáč, J. Koday, Ján Lietava. Bratislava : Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 1963 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). S. 108 [133] Živočíšne dávky poddaných na novovekom Slovensku vo svetle urbárov / Július Alberty. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Mäsiarstvo a údenárstvo v dejinách Slovenska : Zborník z rovnomenného sympózia konaného v dňoch decembra 1997 v Rimavskej Sobote pri príležitosti 5. výročia založenia a. s. Tauris / Zostavil Leon Sokolovský. Martin : Gradus ; Rimavská Sobota : Gemersko-malohontská spoločnosť, 1999 (Martin : ALFAPRINT). ISBN S ODBORNÉ PREKLADY PUBLIKÁCIÍ 105. Objavenie sa železného hámru na Slovensku a jeho rozšírenie / Gustáv Heckenast ; [Z maď. preložil Július Alberty] ; Res. do nem. preložila E. Gerlická. Obr. Bibliogr. odkazy. Res. nem. In: Z dejín vied a techniky na Slovensku 8. Bratislava : Veda, S ODBORNÉ PRÍSPEVKY V ZBORNÍKOCH, MONOGRAFIÁCH A PERIODIKÁCH 106. Ako poznáme dejiny Pohorelských železiarní : (Na margo pripravenej monografie) / Július Alberty. Obr. Bibliogr. odkazy. Pozn. In: Obzor Gemera. Roč. 13, č. 1 (1982), s Bol som pri tom on bol pri mne : (Úvahy o vzťahoch a diele) / Július Alberty. In: Acta Historica Neosoliensia 7/2004 : Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici / Zost. Rastislav Kožiak, Imrich Nagy. 1. vyd. Banská Bystrica : Katedra histórie FHV UMB, 2004 (Banská Bystrica : Trian). ISBN S Doc. PhDr. Ladislav Tajták, CSc ročný / Július Alberty ; Ladislav Tajták. 1 fotogr. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 22, č. 2 (1991), s Doslov / Július Alberty In: Galérie Stredoslovenského kraja / Zostavil Július Alberty. 1. vyd. Martin : Osveta ; Banská Bystrica : Stredoslovenská galéria, 1987 (Martin : Tlačiarne Slovenského národného povstania). S Evanjelici v dejinách slovenskej kultúry / [Pavel Uhorskai, Július Alberty a kol.]. Liptovský Mikuláš : Tranoscius, , [92]s. : fotogr., mp. Pozn. Bibliogr. odkazy. ISBN : Historický čin / Július Alberty. In: Zborník Muzeálnej slovenskej spoločnosti / [Vedecký redaktor a zostavovateľ Imrich Sedlák]. Martin : Muzeálna slovenská spoločnosť, ISBN S K niektorým metodickým problémom komunistickej výchovy / Július Alberty. In: Sborník Pedagogického inštitútu v Banskej Bystrici 3. Bratislava : SPN, S K niektorým problémom prípravy poslucháčov pedagogických inštitútov k vlastivednej práci / Július Alberty. In : Dějepis a zeměpis ve škole. Roč. 3, č. 2 (1960/1961), s

21 Prof. PhDr. et Dr. h. c. Július Alberty, CSc. výberová personálna bibliografia 114. K predmetu metodiky dejepisu / J. Alberty. In: Dějepis ve škole. Roč. 3, č. 2 (1956), s K príprave učiteľov dejepisu na vlastivednú prácu / Július Alberty. In: Dějepis a zeměpis ve škole. Roč. 3, č. 2 (1960/1961), s K problematike ďalšieho výskumu dejín Švermových železiarní v Podbrezovej / Július Alberty. In: Vývoj železiarstva na Slovensku 8/1974. Praha : TEVUH, 1974, s K životnému jubileu JUDr. Zdenka Jankoviča / Július Alberty. Fotogr. In: Obzor Gemera. Roč. 20 (1989), č. 4, s K životnému jubileu prof. Emila Antala / Július Alberty. In: Obzor Gemera-Malohontu. Roč. 22 (1991), č. 4, s K 60. výročiu Slovenského národného povstania / Július Alberty. In: Spravodaj k 60. výročiu Slovenského Národného Povstania / Redakčná rada Július Alberty, Vojtech Korim, Matej Kán, Michal Šmigel, Peter Mičko ; Grafická úprava Tibor Nagy. Brezno ; Banská Bystrica ; Zvolen : HDK ObV-SZPB, S Ku dňu učiteľov / Július Alberty. In: Na prelome času : Zborník rehabilitovaných učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1991 (Banská Bystrica : UNISERVISE Brummer a Brummer). ISBN S [Príspevok prevzatý zo študentského časopisu AMOS. Roč. 2, č. 2.] 121. Nad dielom historika a pedagóga Pavla Martuliaka / Július Alberty. In: Pavol Martuliak : Výberová personálna bibliografia / Pavol Martuliak ; Úvodnú štúdiu napísal Július Alberty. 1. vyd. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 1998 (Banská Bystrica : TRIAN). ISBN S Oblastná galéria v Banskej Bystrici / [Július Alberty]. Fotogr., obr. In: Výtvarníctvo, fotografia, film. ISSN Roč. 12, č. 7 (1974), s [Článok vyšiel bez uvedenia mena autora, údaj o autorstve získaný z rozhovoru s prof. Albertym] Po stopách starých obyvateľov Gemera / Július Alberty. In: Slovensko. Roč. 14 (1949), s Poučenie pre ďalší rozvoj regionálnej histórie / Július Alberty. In: Obzor Gemera. Roč. 2 (1971), č. 1, s Predslov / Július Alberty. In: Na prelome času : Zborník rehabilitovaných učiteľov. 1. vyd. Banská Bystrica : Pedagogická fakulta, 1991 (Banská Bystrica : UNISERVISE Brummer a Brummer). ISBN S Prejav na slávnostnom zasadnutí vedeckej rady fakulty docent Július Alberty, dekan PF / Július Alberty. In: 10 rokov vysokoškolského učiteľského štúdia v Banskej Bystrici : / Zostavil Ján Lietava ; Zodp. redaktorka Dorota Katreniaková. 1. vyd. Banská Bystrica : Stredoslovenské vydavateľstvo, 1966 (Banská Bystrica : Tlačiarne SNP). (Aktuality) Prejav prof. PhDr. et Dr. h. c. Júliusa Albertyho, CSc. pri preberaní titulu doctor honoris causa na Univerzite Mateja Bela v Banskej Bystrici / Július Alberty. In: Július Alberty : Doctor honoris causa. Banská Bystrica : Fakulta humanitných vied Univerzity Mateja Bela, 2003 (Zvolen : Bratia Sabovci). S Príhovor / Július Alberty. In: Novohrad [Zv.] 2 : Regionálna vlastivedná monografia. 1. časť - Dejiny / Zostavili Július Alberty, Ján Sloboda ; Autori Július Alberty, Ondrej Ožďáni, Ladislav Šášky, Anton Točík ; Redakčná rada Július Alberty, Valéria Hámorská, Pavel Kontriš 21

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

Slovenská poľnohospodárska knižnica 10/26/2012

Slovenská poľnohospodárska knižnica 10/26/2012 Vyraďovací zoznam Slovenská poľnohospodárska knižnica //...................... () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () () Semjonovová, Ľubov Poučenie z krízového vývoja v strane

Bardziej szczegółowo

Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku

Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku Badania historyczno-pedagogiczne na Słowacji w XX wieku Blanka Kudláčová Trnawa, Słowacja bkudlac@gmail.com słowa kluczowe: pedagogika, historia edukacji, Słowacja, XX wiek Początki literatury historyczno-

Bardziej szczegółowo

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Miejskim

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz

BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz BIBLIOGRAFIA Dr hab. Maria Papierz KSIĄŻKI 1. Nominalizacje we współczesnym języku słowackim, ZNUJ, Prace Językoznawcze 72, Kraków 1982. 2. Zaimki w języku i w tekście. Studium słowacko-polskie. Kraków

Bardziej szczegółowo

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR

Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR OBSAH ÚVOD TEÓRIA Alexandra Archalousová TRANSKULTURNÍ OŠETŘOVATELSKÁ PÉČE O ŽENU A DÍTĚ U ASIJSKÝCH MENŠIN ŽIJÍCÍCH V ČR Martina Bašková, Tibor Baška VYUŽITIE ODPORÚČANÍ SVETOVEJ ZDRAVOTNÍCKEJ ORGANIZÁCIE

Bardziej szczegółowo

LITERATÚRA. 329 S t r a n a

LITERATÚRA. 329 S t r a n a ABRAHAMOWICZ, Danuta JURCZAK-TROJAN, Zofia PAPIERZ, Maryla: Mały słownik polsko słowacki. Warszawa: Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne 1994. 507 s. ABRAHAMOWICZ, Danuta JURCZAK-TROJAN, Zofia PAPIERZ, Maryla:

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy

Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Sprawy narodowościowe w Euroregionie Beskidy Redakcja naukowa Dr Jarosław Reszczyński, prof. WSA Recenzenci Prof. dr hab. Janusz Józef Węc Doc. Ing. Stanislav Štofko Materiały z konferencji Przeszłość.

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku 2 0 1 4 I Forum Czasopism Karpackich V Forum Prasy Sądeckiej Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 3-6 lipca 2014 Patronat merytoryczny Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 9/2006 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Životopis E-mail: karolholly@gmail.com Dátum narodenia: 21. 1. 1980 Vzdelanie 2004-2008 Interné doktorandské štúdium

Bardziej szczegółowo

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek)

Program konferencji. 05.11.2013 (wtorek) Hotel Jaskółka w Ustroniu (ul. Zdrojowa 10) Program konferencji 05.11.2013 (wtorek) 8 00-9 00 śniadanie dla osób korzystających z noclegu w dniach 4/5.11. 9 00 przejazd autokarem do Cieszyna 9 00-10 00

Bardziej szczegółowo

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy Výber príspevkov z konferencií Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy (Banská Bystrica 15. 16. júna 2004) a Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom

Bardziej szczegółowo

ZIMA W MIEŚCIE RÓŻNE OBLICZA KULTURY MIASTA

ZIMA W MIEŚCIE RÓŻNE OBLICZA KULTURY MIASTA ZIMA W MIEŚCIE RÓŻNE OBLICZA KULTURY MIASTA międzynarodowa konferencja naukowa 1 2. 12. 2016. Kraków Organizatorzy Komisja Etnograficzna Polskiej Akademii Umiejętności Pracownia Etnologii w Krakowie, Instytut

Bardziej szczegółowo

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 1989 IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Banská Bystrica 2016 Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína

Bardziej szczegółowo

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ VE SVĚTLE VĚDECKÉHO VÝZKUMU A PRAXE KARVINÁ 14. - 15. KVĚTEN 2014 SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ Karviná 2014 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ...

GRAJ W SUDOKU ... ... ... ... ... ... ... ... Zarzecze Informačná brožúra k projektu Športom k vzájomnému poznaniu života detí z prihraničných regiónov Interreg IIIA Poľská republika Slovenská republika MAPA Slovakia Plus MAPA ORAVY ( DOLNÝ KUBÍN

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Odborný časopis Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 10/2007 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok

15. Problematika sociálno-patologických javov v śkolskom prostredí stav, prevencia, riešenie. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Ružomberok Konferencje naukowe: 1. Ewangelizacja a edukacja w Trzecim Tysiącleciu. Międzynarodowa Konferencja Naukowa, Częstochowa 23-24.04.2001. 2. Polka w Europie św. Urszula Ledóchowska. Ogólnopolskie Sympozjum,

Bardziej szczegółowo

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Autorzy/The Authors ANDRZEJEWSKA MAGDALENA, doktor inżynier, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, ARRAS PETER, Ing. PhD., Catholic

Bardziej szczegółowo

Agent a špión Vatikánu

Agent a špión Vatikánu Daniel Atanáz Mandzák Agent a špión Vatikánu Redemptorista Ján Ivan Mastiliak slovenský účastník monsterprocesu proti A. A. Machalkovi a spol. ÚSTAV PAMÄTI NÁRODA BRATISLAVA 2008 Daniel Atanáz Mandzák

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika

NOVÁK VIKTOR, Bc., student, Česká Zemědělská Univerzita v Praze, Česká Republika Autorzy/The Authors ALEKSANDROV DMITRIY, Prof. dr sc., Vladimir State University, Russia AMELINA SVITLANA, PhD., assistant professor, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine,

Bardziej szczegółowo

Prof. nadzw. dr hab. Jan T. Siciński Uniwersytet Łódzki Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Ul. Banacha 12/16 Pl 90-237 Ł ó d ź, P o l s k a

Prof. nadzw. dr hab. Jan T. Siciński Uniwersytet Łódzki Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Ul. Banacha 12/16 Pl 90-237 Ł ó d ź, P o l s k a Prof. nadzw. dr hab. Jan T. Siciński Uniwersytet Łódzki Katedra Geobotaniki i Ekologii Roślin Ul. Banacha 12/16 Pl 90-237 Ł ó d ź, P o l s k a Ocena dorobku naukowego, pedagogiczno-dydaktycznego i organizacyjnego

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním

CESTY. Vlastivedný magazín 16/2013. za krásou a poznaním CESTY za krásou a poznaním Vlastivedný magazín 16/2013 Z historického kalendára (G. K. Zechenter - Laskomerský, F. Zvarík, M. Dočolomanský, M. Markovičová, M. Haľamová, D. Krman ml., D. S. Jurkovič, J.

Bardziej szczegółowo

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA

E. ČÍSLO ORGANIZÁCIA ADRESA D - 09/2011 GAMMALUX NDT, spol. s r.o. Na Vrabčárně 2 Plzeň D - 10/2011 CHEMSTROJ, s.r.o. Priemyselná 720 Strážske nedeštruktívne skúšanie dráhových vozidiel, dráhových oceľových mostných a mostom podobných

Bardziej szczegółowo

ISoS '17. Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU kwietnia 2017

ISoS '17. Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU kwietnia 2017 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '17 Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU 26-27 kwietnia 2017 Centrum Kultury Studenckiej ul. Katowicka 95 45-061

Bardziej szczegółowo

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and Vážené dámy, vážení páni, social gerontology srdečne Vás pozývame k publikovaniu štúdií/článkov v monografii s názvom

Bardziej szczegółowo

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO 8 MAJA 2015 KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Roèník 17 november december 2010 Èíslo 2

Roèník 17 november december 2010 Èíslo 2 Universitas Matthiae Belii Roèník 17 november december 2010 Èíslo 2 Vážení kolegovia, milí študenti, PF 2011 želám Vám pokojné, pohodou, láskou a šťastím naplnené vianočné sviatky. Nech nový rok 2011 je

Bardziej szczegółowo

ročná spr áva 2014/2015

ročná spr áva 2014/2015 ročná spr áva 2014/2015 Ročná správa a jej dcérskych spoločností k 31.10.2015 2 Komentár CEO 5 Súhrn obchodnej činnosti 6 Obsah Vybrané konsolidované finančné údaje 8 Naša história 10 Profil Spoločnosti

Bardziej szczegółowo

CECHY I KIERUNKI URBANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA SŁOWACJI PRZYKŁAD STACJI NARCIARSKIEJ DONOVALY

CECHY I KIERUNKI URBANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA SŁOWACJI PRZYKŁAD STACJI NARCIARSKIEJ DONOVALY PRACE GEOGRAFICZNE, zeszyt 125 Instytut Geografii i Gospodarki Przestrzennej UJ Kraków 2011, 9 18 Peter Čuka, Bohuslava Gregorová CECHY I KIERUNKI URBANIZACJI TURYSTYCZNEJ NA SŁOWACJI PRZYKŁAD STACJI NARCIARSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny

Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny Akademia Humanistyczna im. Aleksandra Gieysztora w Pułtusku Wydział Pedagogiczny oraz Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystricy, Pedagogická fakulta, Katedra hudobnej kultúry Prešovská Univerzita v Prešove,

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE

FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE Erika Lalíková Štefan Kostelník Marek Rembierz (eds.) II. diel BRATISLAVA 2008 FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla

Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu Tatry Jaroslav Šleboda, Nora Baráthová, Janka Majorová Garstková, Milan Nevlazla Pamiatky siedmich kultúr v slovenských mestách Euroregiónu Tatry

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ

METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ METODY SOCJOMETRYCZNE W EDUKACJI TECHNICZNO - INFORMATYCZNEJ NOGA Henryk, PL Resumé Badania pedagogiczne wykonywane są przez nauczyciela, w konkretnym celu, z góry naznaczonym. Wykonuje się je jednorazowo,

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Polsce / Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka Žilina, apríl 2016

Výsledky Medzinárodnej speváckej súťaže Rudolfa Petráka Žilina, apríl 2016 IA kategória Batka Valentína 1.miesto ZUŠ Svätý Jur Chromiak Samuel 1.miesto ZUŠ L. Árvaya Žilina Farská Hana 2.miesto ZUŠ J. Albrechta Bratislava Somolányiová Ema 2.miesto ZUŠ J. Albrechta Bratislava

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

BAZALEY ELENA, lecturer of Department of Special Pedagogy, Vladimir State University Alexander G. and Nicholas G.

BAZALEY ELENA, lecturer of Department of Special Pedagogy, Vladimir State University Alexander G. and Nicholas G. AUTORZY/THE AUTHORS AMELINA SVITLANA, Doc. habil. ped., Prof. DFLT, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Department of Foreign Languages and Translation, Pedagogical Faculty,

Bardziej szczegółowo

LOTMAN, J. M. (1990): Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran. MACHALA, L. GILK, E. a kol. (2008): Panorama české literatury.

LOTMAN, J. M. (1990): Štruktúra umeleckého textu. Bratislava: Tatran. MACHALA, L. GILK, E. a kol. (2008): Panorama české literatury. Literatúra BAKOŠ, J. (2000): Štyri trasy metodológie dejín umenia. Bratislava: Veda. BALCERZAN, E. (1984): Dialektyka polskiego dwudziestolecia międzywojennego. In: Prace ofiarowane Henrykowi Markiewiczowi,

Bardziej szczegółowo

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie

Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pedagogiki i Pracy Socjalnej Społeczno-Ekonomiczny Zespół Badawczy Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Koninie Katedra Pracy Socjalnej Pedagogická Fakulta Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013

Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Dritte Internationale Tagung Sprachliche Säkularisierung Semantik und Pragmatik 11.-14.11.2013 Institut für Slawistik der HU, Boeckh-Haus, Dorotheenstr. 65, Raum 5.57 & Universitätsbibliothek, Grimm-Zentrum,

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu 13.9.2006 C 220/7 Publikacja istniejących środków pomocy państwa w nowych państwach członkowskich w sektorze transportu (2006/C 220/04) (Tekst mający znaczenie dla EOG) Zgodnie z procedurą ustanowioną

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym i praktycznym. wobec wyzwań współczesności

Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym i praktycznym. wobec wyzwań współczesności Międzynarodowa konferencja naukowa Doktryny polityczno-prawne w aspekcie teoretycznym i praktycznym wobec wyzwań współczesności Zielona Góra, 19 21 września 2016 r. Organizator: Katedra Historii Doktryn

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

University of Jan Evangelista Purkyne Miejsc: 3, Wykorzystano: 0

University of Jan Evangelista Purkyne Miejsc: 3, Wykorzystano: 0 Kraj Nazwa Austria Universität Salzburg University of Ostrava Miejsc: 5, Wykorzystano: 1 Miesięcy: 5 University of Jan Evangelista Purkyne Univerzita Palackeho Geodezja, kartografia (7.6) Dania Aarhus

Bardziej szczegółowo

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dnes sa spoznávame, zajtra spolupracujeme informátor o miestnych akčných skupinách z poľsko-slovenského

Bardziej szczegółowo

OSIEDLA I KOLONIE ROBOTNICZE. KULTUROWE SLADY I SZYFRY PROGRAM. 28 maja (środa) Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa

OSIEDLA I KOLONIE ROBOTNICZE. KULTUROWE SLADY I SZYFRY PROGRAM. 28 maja (środa) Muzeum Kinematografii, pl. Zwycięstwa 28 maja (środa) 12.00 otwarcie biura konferencyjnego (czynne do końca dnia) 13.00 zbiórka w Muzeum Kinematografii i wspólne wyjście na obiad 13.00-14.30 OBIAD restauracja U Szwajcara (ul. Tymienieckiego

Bardziej szczegółowo

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia

Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Syntetyczny obraz historii szkolnictwa na Słowacji od początków piśmiennictwa w Państwie Wielkomorawskim do rozwoju szkolnictwa w okresie oświecenia Lucia Bokorová Trnawa, Słowacja bokorovalucia@gmail.com

Bardziej szczegółowo

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach)

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach) prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline Výberová bibliografia: a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly

Bardziej szczegółowo

FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE

FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO: OSOBNOSTI, PROBLÉMY, INŠPIRÁCIE Zlatica Plašienková Barbara Szotek Milan Toman (eds.) I. diel BRATISLAVA 2008 FILOZOFIA A SLOVANSKÉ MYŠLIENKOVÉ DEDIČSTVO:

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Spravodaj c 158. Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.

Spravodaj c 158. Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. Spravodaj c 158 Motto 58: Po smrti nám národ robí ovácie, za života môžeme si hladom zomrieť. Jozef Miroslav Hurban v liste švagrovi Danielovi Slobodovi +++++++++++++++++++++++ - 26.okt. 2011 17.00 hod.

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA DOC. PAEDR. MARTIN GOLEMA, CSC. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL PROFESOR v študijnom

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Zoznam autorizovaných servisov vykonávajúcich pevnú montáž palubných jednot

Zoznam autorizovaných servisov vykonávajúcich pevnú montáž palubných jednot Zoznam autorizovaných servisov vykonávajúcich pevnú montáž palubných jednot P.č. Značka Štát IČO Názov prevádzky Adresa 1 DAF, KAROSA CZ 45148996 ANEXIA, s. r. o. Lubenská 1588 2 TATRA CZ 00205761 ASON,

Bardziej szczegółowo

Ą Ó ć Ó Ś ć Ó Ń ć ć ź ć ŚÓ ć ź ć Ź Ź Ó ć ć Ź Ź ć Ą ź Ż Ó ź ć ć Ż Ó Ó ć Ó ć Ą Ś Ó ć Ź Ż ć ć ć Ż Ź ć Ź Ś ź Ź Ś Ó ź ć ć ć ć ć Ó ć Ć Ó ć ć ć ć ć ć Ż Źć ć ć Ó ć Ó ć ć Ó ć ć Ć ć Ż Ó ć Ć Ż Ź ć Ę Ę Ż Ź Ż ć ć ć

Bardziej szczegółowo

Ś ć Ą Ż Ż Ź Ą Ś ż Ź Ż Ó Ł Ś Ą Ó ć ź Ą Ś Ż Ż Ść Ś Ó ć ć ć Ó Ż ć Ó Ż Ż Ś Ż Ó Ś Ż Ż ć ć Ó Ść Ś Ż Ó ć ć Ź Ż ć Ż Ś Ó Ż żć Ś Ś Ź ć Ż ć Ż Ż ż ć Ź Ż Ż Ż ć ć ć ć Ż Ó Ż Ó Ź Ł Ż Ż Ó Ż Ę Ż ć Ż Ó Ś Ó Ą Ż Ś ć Ż Ś Ś

Bardziej szczegółowo

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW Security Forum 2015 16 października 2015 KRAKÓW KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. * 15. október 1936 19. august 2012

Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. * 15. október 1936 19. august 2012 Prof. PhDr. Miloslav Petrusek, CSc. * 15. október 1936 19. august 2012 Česť jeho pamiatke! S hlbokou úctou, vďakou a obdivom k osobnosti a dielu pána profesora Miloslava Petruska. Redakcia časopisu Sociológia

Bardziej szczegółowo

Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy

Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Poznańskie Studia Polonistyczne Seria Językoznawcza vol. 22 (42), nr 2 DOI: 10.14746/pspsj.2015.22.2.15 Prezentacja polonistyki na Uniwersytecie Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy Pierwsza rekrutacja studentów

Bardziej szczegółowo

Nietolerancja przejawy i przyczyny

Nietolerancja przejawy i przyczyny Program międzynarodowej konferencji Nietolerancja przejawy i przyczyny zorganizowanej przez Stowarzyszenie Filozofów Krajów Słowiańskich Katedrę Filozofii Wyższej Szkoły Menedżerskiej w Warszawie Pacyfistyczne

Bardziej szczegółowo

DVierka pre váš nábytok

DVierka pre váš nábytok DVierka pre váš nábytok Doors for your furniture Frontok az Önök bútoraihoz Fronty do mebli originálny dizajn vysoká kvalita super ceny eredeti design magas minőség szuper árak oryginalne wzornictwo wysoka

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka, Rzeszów 2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja - Technika - Informatyka, Rzeszów 2017 W dniach 26-27 września 2017 r. miała miejsce Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA

PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA PRĄDNIK PRACE I MATERIAŁY MUZEUM IM. PROF. WŁADYSŁAWA SZAFERA Prądnik. Prace Muz. Szafera 24 205 216 2014 Peter Repka 1, Beata Barabasz-Krasny 2, Katarzyna Możdżeń 3, Peter Urban 1 1 Uniwersytet Macieja

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

Capriccioso na fortepian Vojtecha Didiego

Capriccioso na fortepian Vojtecha Didiego MAriANNA kološtová Uniwersytet Mateja Bela w Bańskiej Bystrzycy (Słowacja) Capriccioso na fortepian Vojtecha Didiego Prof. PaedDr. vojtech (Wojciech) Didi to kompozytor, nauczyciel akademicki i chórmistrz.

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com).

Noty o autorach. Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Prof. Aurela Anastasi Faculty of Law, University of Tirana, Albania (e-mail: aurela_anast@yahoo.com). Dr Marta Andruszkiewicz doktor nauk prawnych, adiunkt w Katedrze Teorii Prawa i Filozofii Prawa na

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo