Zoznam publikačnej činnosti

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam publikačnej činnosti"

Transkrypt

1 Zoznam publikačnej činnosti OSOBNÉ ÚDAJE Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto narodenia: Odbor: Adresa pracoviska: Martin Štrbák doc. ThDr. PaedDr., PhD , Spišská Nová Ves Katolícka teológia Katedra hudobného umenia Pedagogická fakulta KU v Ruţomberku Nám. A. Hlinku 56, Ruţomberok Štúdium Odborné vzdelanie: Vysokoškolské štúdiá Magisterské: RKCMBF TI Spišské Podhradie (Mgr.) Odbor: Katolícka teológia Magisterská práca: Vývoj gregoriánskeho chorálu. Doktorandské: Katolícka univerzita v Ruţomberku (PaedDr.) Odbor: Učiteľstvo odborných umeleckých predmetov v predmete hudobná výchova, zameranie spev Rigorózna práca: Základy St. Gallenskej notácie a jej prepojenie s náukou o módoch Katholisch - Theologischen Fakultät; Universität Wien (ThDr., PhD.) Odbor: Katolícka teológia Dizertačná práca: Die ältesten erreichbaren Offiziums antiphonen des Palmsonntags. Habilitačné: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta (doc.) Odbor: Katolícka teológia Habilitačná práca: Vplyv diel Bedu Venerabilis na slávenie liturgie hodín a liturgie eucharistie Kvetnej nedele Profesijná kariéra: : ZUŠ Spišské Podhradie učiteľ hudby : Teologická fakulta, Inštitút Karola Boromejského v Košiciach, UK Bratislava - asistent : Konzervatórium v Košiciach - učiteľ : Teologická fakulta, Katolícka univerzita v Ruţomberku odborný asistent : Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ruţomberku odborný asistent 2004 : vedúci školiaceho pracoviska PF KU v Košiciach 2008 súčasnosť: Pedagogická fakulta KU v Ruţomberku funkčné miesto docent na katedre hudby Jazykové zručnosti: nemecký, anglický 1

2 I. PEDAGOGICKÉ AKTIVITY 1. Kontinuálna vzdelávacia činnosť v odbore- (vyţaduje sa 5 rokov uchádzač má 6 rokov) : UK Bratislava TI v Košiciach Prednášal: Liturgický spev 2004 : asistent, odborný asistent KU v Ruţomberku, TI Spišská Kapitula Prednášal predmety: Liturgický seminár 2004 : odborný asistent PF KU v Ruţomberku Prednášal: Vybrané kapitoly z teológie, Povinný klavír, Gregoriánsky chorál : docent PF KU v Ruţomberku Prednáša predmety: Gregoriánsky chorál, Liturgická formácia v katechéze 2. Garantovanie študijného programu (nevyţaduje sa) Nebol garantom 3. Vedenie diplomovej práce (vyţaduje sa 20 diplomantov uchádzač má 32) Akademický rok Školiteľ magisterských prác: 1. ZAHRADNÍKOVÁ, Ľudmila: Problematika podávania Eucharistie v kontexte kníh Nového zákona a liturgickej reformy Druhého vatikánskeho koncilu. TI TF KU Spišské Podhradie. Akademický rok - 5 Školiteľ bakalárskych prác: 1. FLAMOVÁ, Zuzana: Komparatívna analýza notácií gregoriánskeho chorálu v adiastematických a diastematických rukopisoch antifóny Veni Domine visitare. VŠMU, Bratislava 2. SEKERÁKOVÁ, Lucia: Vývoj slávenia Dňa Pána zo židovského Šabatu v rámci dostupných prameňov v rannej Cirkvi. TF KU 3. ŠOLCOVÁ, Anna: Problematika dlhodobej nezamestnanosti v Slovenskej republike a sociálnoekonomické dopady na spoločnosť. TF KU Školiteľ magisterských prác: 1. KRAVECOVÁ, Daniela: Úloha posvätného ticha v slávení liturgie svätej omše. TI TF KU. 2. TÓTHOVÁ, Andrea: Muzikál ako tvorivá dramatická činnosť vo vyučovacom procese základnej umeleckej školy Jantárová 6 v Košiciach. PF KU Akademický rok Školiteľ bakalárskych prác: 1. ČURMOVÁ, Miroslava: Filozofické a pedagogické princípy metódy Suzuki. PF KU 2. JONEKOVÁ, Zuzana: Rozvíjanie hudobných schopností u detí na Základných umeleckých školách. TF KU 3. REŠTEIOVÁ, Judita: Vplyv muzikoterapie a jej využitie u detí v mladšom školskom veku. PF KU Školiteľ magisterských prác: 1. ĎUGOŠOVÁ, Mária: Zvyšovanie efektívnosti vyučovania hudobnej výchovy na základnej škole Laborecká ulica v Humennom. TF, Košice. 2

3 2. FLAMOVÁ, Zuzana: Komparatívna analýza a hľadanie súvislostí v prvých antifónach k novozákonnému kantiku Magnifikat nešpor štyroch adventných nedieľ. VŠMU, Bratislava. 3. HREBÍKOVÁ, Tatiana: Vzťah žalmov a žalmových tónusov Liturgického spevníka I. a Liturgického spevníka II. v rámci liturgie sv. omše v adventnom období. TF KU 4. KMEŤ, Eduard: Práca učiteľa hudobnej výchovy so spevácky nadanými deťmi. TF KU 5. KMEŤOVÁ, Marta: Spev v muzikoterapii zajakavých detí. TF KU 6. VASILOVÁ, Daniela: Metódy, formy, prostriedky práce učiteľa a tvorba špecifických učebných programov na hodinách hudobnej výchovy - I. Stupeň základnej školy pre telesne postihnutých. TF KU Akademický rok Školiteľ bakalárskych prác: 1. TAKÁČOVÁ, Gabriela: Das Frauenbild bei Edith Stein. FF UPJŠ, Košice. Školiteľ magisterských prác: 1. DLUHOŠOVÁ, Viera: Šikanovanie medzi žiakmi II. stupňa základnej školy a možnosti jeho prevencie. TF KU 2. DŢUDŢO, Roman: Extrémizmus a rasizmus ako sociálny problém dnešnej spoločnosti. TF KU 3. FARBÁR, Matúš: Psychologické aspekty výsluchu ako kriminalistická metóda objasňovania trestných činov. TF KU 4. FLAMOVÁ, Zuzana: Komparatívna analýza a hľadanie súvislostí v rukopisoch antifón štyroch Adventných nedieľ. VŠMU, Bratislava. 5. HREBÍKOVÁ, Tatiana: Charakteristika ţalmov a gregoriánskych ţalmových tónusov Vianočného a Veľkonočného obdobia v Liturgickom spevníku I. a Liturgickom spevníku II., II/b, II/c. TF, Košice. 6. REVICKÁ, Veronika: Európska identita a výchova k európanstvu, klady a zápory globalizmu. TF KU 7. ŠOLCOVÁ, Anna: Emocionálne prežívanie dieťaťa detského domova a jeho integrácia do spoločnosti. TF KU 8. SPIŠÁK, Slavomír: Holokaust ako hlavná myšlienka Tretej ríše a SS ako jej vykonávateľ. TF KU 9. TARBAJOVÁ, Dana: Historický vývoj a teologický výklad sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie. TF KU 10. TÓTH, Vojtech: Osobnosť Bartolomeja Urbanca so zreteľom na vokálnu tvorbu. TF KU 11. TÓTHOVÁ, Miriam: Problematika násilnej trestnej činnosti u mladistvých v Košickom kraji v období rokov TF KU 12. VAVREKOVÁ, Marcela: Politické systémy v štátoch Európy a sveta. Politický a stranícky systém SR (roviny, hranice, štruktúra, politické vzťahy a politické strany). TF KU Oponent magisterských prác: 1. ŠKRVÁŇOVÁ, Adriana: Vznik a vývoj oratória. PF KU Akademický rok Školiteľ bakalárskych prác: 1. BUZOGOVÁ, Miroslava: Príčiny vzniku a druhy delikvencie u mládeže. TF KU 2. TÓTHOVÁ, Karin: Drogová závislosť a jej dopad na rodinu a okolie. TF KU Školiteľ magisterskej práce: 1. ČURMOVÁ, Miroslava: Úloha pedagóga a rodiča v rámci metódy Suzuki. PF KU 3

4 2. LUKÁČ, Marián: 45 rokov orchestra Musica Iuvenalis. PF KU 3. PASNIŠINOVÁ, Silvia: Umelecký profil zboru svätej Cecílie. PF KU 4. PRUSÁKOVÁ, Miroslava: Klavírna pedagogika Gendricha Gustavoviča Nejgauza. PF KU 5. RUSNÁKOVÁ, Alena: Folklórna skupina Raslavičan, jej pôsobenie u nás i v zahraničí. PF KU 6. DŢURBALOVÁ, Monika: Predmet cirkevná a chrámová hudba na ZUŠ, Konzervatóriách, vysokých školách. Analýza stavu po roku PF KU 7. MIHALIKOVÁ, Soňa: Premiéry slovenských opier na scéne ŠD v Košiciach. PF KU Oponent magisterskej práce: 1. JANOŤÁK, Štefan: Nápevy na modlitby veriacich. PF KU 2. JASENČÁKOVÁ, Iveta: Stav liturgickej hudby vo farnosti Lendak. PF KU 3. MARCINOVÁ, Blaţena: Využitie hudobno pohybových a inštrumentálnych činnosť v prípravnom ročníku ZUŠ. PF KU 4. LESÁKOVÁ, Martina: Jednohlasné omšové kompozície slovenských autorov 20. storočia. PF KU 5. HYPIUSOVÁ, Zuzana: Stav liturgickej hudby v dekanáte Prievidza. PF KU Akademický rok Školiteľ magisterských prác: 1. OLEJNÍKOVÁ, Mária: Využitie prvkov vo vyučovaní NV na II. stupni ZŠ. PF KU 2. JONEKOVÁ, Ľubica: Rozvoj tvorivosti detí cez hru na klavíri. PF KU 3. LENÁRTOVÁ, Katarína: Služobníci hudobnej stránky liturgie a ich úlohy v dekanáte Bardejov. PF KU Oponent magisterských prác: 1. KLEMPÁR, Slavomír: História a súčasnosť speváckeho oddelenia na Konzervatóriu v Košiciach. PF KU Akademický rok Školiteľ magisterských prác: 1. TÓTHOVÁ, Karin: Terapeutické metódy využívané v sociálnej práci. TF KU Akademický rok Školiteľ bakalárskych prác: 1. ONDIČOVÁ, Dominika: Využitie bicích hudobných nástrojov v edukačných aktivitách. PF KU 3b.Príprava študijného programu (vyţaduje sa ) Cirkevná hudba na Pedagogickej fakulte KU v Ruţomberku. 4

5 II. Vedecký výskum a publikačná aktivita 4. Vedecké monografie (vyţadujú sa 2 monografie uchádzač má 2+2+1) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 1. AAA Biblische, patrologische und semiologische Analyse der Laudes und Horenantiphonen des Palmsonntags/ Ambróz Martin Štrbák. - Olsztyn : WWD, s. - ISBN AAA Analyse der historischen Antiphonen In Evangelio des Palmsonntags/ Ambróz Martin Štrbák. Olsztyn: WWD, s. ISBN AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2+1) 1. AAB Liturgia Eucharistie, (stručná historicko-teologická štúdia slávenia svätej omše) / Martin Štrbák. Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, s. ISBN , ISSN AAB Pútne a kajúce ţalmy (Komentár) / Martin Štrbák. Prešov : Vydavateľstvo Michala Vaška, s. ISBN AAB Vplyv diel Bedu Venerabilis na slávenie liturgie hodín a liturgie eucharistie Kvetnej nedele / Martin Štrbák. Košice : Vienala, s. ISBN Autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice VŠ, SŠ, ZŠ s celoštátnou pôsobnosťou alebo pedagogických štúdií v odborných časopisoch - (vyţaduje sa 1 uchádzač má 1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ( 1) 1. ACB Vybrané kapitoly z teológie / Martin Štrbák. Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2014, 62 s. ISBN Skriptá a učebné texty (vyţaduje sa 2 texty uchádzač má 2) BCI Skriptá a učebné texty (2) 1. BCI Základy St. Gallenskej notácie a jej prepojenie s náukou o módoch / Martin Štrbák. - Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2004, 103 s. ISBN BCI Liturgická formácia v katechéze / Martin Štrbák. Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2011, 68 s. 7. Vedecké práce v domácich časopisoch a recenzovaných zborníkoch - (vyţaduje sa 40 prác uchádzač má monografia = 5 článkov +12 zahr. článkov) (57) ADF Vedecké práce v domácich nekarentovaných časopisoch (21) 1. ADF Teologický a semiologický rozbor antifóny Magister dicit: Tempus meum propeest... / Martin Štrbák. In: Adoramus Te : časopis o duchovnej obnove. ISSN , Roč. 11, č. 1 (2008), s ADF Vznik gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, 2/1999, s ISSN ADF Vývoj gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. II, č. 3/1999, s ISSN ADF Vývoj gregoriánskeho chorálu sekvencie a trópy / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. II, č. 4/1999, s ISSN ADF Vývoj gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. III, č. 1/2000, s ISSN

6 6. ADF Vývoj gregoriánskeho chorálu 2. časť úpadok a obnova / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. III, č. 3/2000, s ISSN ADF Vývoj gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. III, č. 4/2000, s ISSN ADF Kritériá výberu textov spevovantifón / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. V, č. roč. V, č. 3/2002, s ISSN ADF Význam neúm notácie St. Gallen v gregoriánskom choráli (Dvojtónové neumy) / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. V, č. 3/2002, s ISSN ADF Význam neúm notácie St. Gallen v gregoriánskom choráli (Trojtónové neumy) / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. V, č. 4/2002, s ISSN ADF Význam neúm notácie St. Gallen v gregoriánskom choráli (Štvortónové neumy)/ Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. VI, č. 1/2003, s ISSN ADF Rozbor antifóny Hossana Filio David / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. VI, č. 1/2005, s ISSN ADF Procesiové antifóny Kvetnej nedele / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. IX, č. 1/, s ISSN ADF Úloha ţien v antifónach Kvetnej nedele / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. X., č. 1/, s ISSN ADF Vývoj gregoriánskeho chorálu úpadok a obnova / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. III., č. 2/2000, s ISSN ADF Význam neúm notácie St. Gallen v gregoriánskom choráli / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. V., č. 2/2002, s ISSN ADF Modológia I. / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. V., č. 2/2002, s ISSN ADF Modológia II. Protus / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. V., č. 3/2002, s ISSN ADF Modológia-Deuterus / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. V., č. 4/2002, s ISSN ADF Modológia-Tritus / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. VI., č. 1/2003, s ISSN ADF Modológia-Tetrardus / Martin Štrbák. In: Adoramus Te 2/2003, s ISSN AFB Publikované pozvané príspevky na domácich vedeckých konferenciách (7) 1. AFB Osobnosť Bedu Venerabilis a jeho vplyv na teologický výklad vybraných antifón ofícia Kvetnej nedele / Martin Štrbák. In: Počiatky kresťanskej hudby v Európe, Bratislava, 2005, s ISBN AFB Liturgia hodín v Islame / Martin Štrbák. In: Zborník teologických štúdií. No 2, Prešov : PRO COMMUNIO, o.z.,, s ISBN AFB Ţivot a dielo Bedu Venerabilis a jeho vplyv na Karolínske homiliáre / Martin Štrbák. In: Zborník teologických štúdií. No 2, Prešov : PRO COMMUNIO, o.z.,, s ISBN AFB Vplyv karolínskych homiliárov na vznik antifón ofícia liturgie hodín a sv. omše / Martin Štrbák. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi, Ruţomberok, X.. s ISBN AFB Liturgia hodín v ţidovstve, kresťanstve a islame / Martin Štrbák. In: Dialóg kresťanstva a judaizmu. Vedecká konferencia katedry religionistiky a náboţenskej výchovy FF KU, 9. novembra, Ruţomberok: FF KU,, s ISBN AFB Komentár svätého Hieronyma k 72. ţalmu v diele Comentarioli in Psalmos / Martin Štrbák. In: Homílie k ţalmom v ranom kresťanstve: Zborník z 3. medzinárodného patristického 6

7 sympózia. Košice, Vienala, 2009, s ISBN AFB Vplyv Don Josepha Pothiera na ofícium svätej omše sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie a jeho stručná analýza. / Martin Štrbák. In: Prezentácie-konfrontácie 2008, Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie, Katedra teórie hudby a Centrum výskumu na HTF VŠMU v Bratislave. Bratislava, 2008, s ISBN AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (4) 1.AFD Liturgia hodín po II. vatikánskom koncile vo svetle diela Itinerarium Egeriae/ Martin Štrbák. In: Církev v české a slovenské historii. Olomouc: Společnost pro dialog církve a státu, 2004, s ISBN AFD Úloha pútnych ţalmov pri reforme sv. Benedikta z Aniane a ich dosah na dnešné liturgické texty / Martin Štrbák. In: Genius loci II., Elblag: Międzynarodowe naukowe studia humanistyczne, WWD Olsztyn, 2012, s ISBN AFD Biblicko-patristické kritériá antifón západného (latinského) obradu s moţnosťou aplikácie v novej tvorbe na Slovensku / Martin Štrbák. In: 70. výročie vydania Jednotného katolíckeho spevníka. Zborník príspevkov z muzikologickej konferencie, SSV Trnava, SNM Hudobné múzeum, Bratislava, 2008, s ISBN AFD Omilostenie hriešnika a dosiahnutie svätosti 51. Ţalm / Martin Štrbák. In: Svätosť a Cirkev. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice, 19. apríla. Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,, s ISBN BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (6) 1. BED Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov / Martin Štrbák. In: Kurz lektorov a ţalmistov, Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu (zost. TYROL, Anton). Svit: KBD, s ISBN BED Smernice a predpisy spôsobov prednesu Boţieho Slova v liturgii / Martin Štrbák. In: Kurz lektorov a ţalmistov. Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu (zost. TYROL, Anton), Svit: KBD,, s ISBN BED Ľudovít Skalník O. Praem / Martin Štrbák. In: Jasovskí premonštráti v premenách času, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Košice, 2012, s ISBN BED Osobnosť Benedikta z Aniane v kontexte liturgie hodín mníšskych spoločenstiev raného stredoveku / Martin Štrbák. In: Dejiny Cirkvi v stredoveku, Zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie. Prešov, 2013, s ISBN BED Osobnosť Bedu Venerabilis v kontexte raného stredoveku / Martin Štrbák. In: Teologické a historické aspekty III., Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 10. októbra Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, s ISBN BED 130. ţalm volanie núdzneho k Bohu/ Martin Štrbák. In: Teologické a historické aspekty III., Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Košice 10. Októbra 2013.Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška, 2014, s ISBN BEF Odborné práce v domácich nerecenzovaných zborníkoch (1) 1. BEF Hymnus Glorialaus Theodulfa z Orleáns. Vznik a vplyvy architektúry na jeho formovanie počas histórie / Martin Štrbák. In: Viera, krása a umenie (editor: MARINČÁK, Šimon) Trnava: Dobrá kniha,, s ISBN Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch a zborníkoch - (vyţaduje sa 10 prác uchádzač má monografie) ADE Vedecké práce v zahraničných nekarentovaných časopisoch (2) 7

8 1. ADE Die ältesten erreichbaren Offiziums antiphonem des Palmsonntags / Martin Štrbák. In: RivIntMusSacra 27 (2/). Lucca: Liberia Musicale Italiana, s ISBN , ISSN ADE Der Einfluss der Benediktiner auf die Gestaltung der rőmisch-fränkischen Liturgie nach dem Jahre 750 / Martin Štrbák. In: Benediktiner: Leben, Geschichte und Gegenwart (Hsgr. Marek Matějek u. Heidemariebachhofer), St. Pőlten: Diőzesanarchiv, 1. Auflage, 2012, s ISBN AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (2) 1. AAA Biblische, patrologische und semiologische Analyse der Laudes und Horen antiphonen des Palmsonntags/ Ambróz Martin Štrbák. - Olsztyn : Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, s. - ISBN AAA Analyse der historischen Antiphonen In Evangelio des Palmsonntags/ Ambróz Martin Štrbák. Olsztyn: Warmińskie Wydawnictwo Diecezjalne, s. ISBN Prehľadové práce, heslá v slovníkoch a iné (uchádzač má 2) EDJ Prehľadové práce, odborné preklady v časopisoch a zborníkoch (2) 1. EDJ Štrbák, Martin: 100 rokov Graduale Romanum. Referát prednesený na 8. medzinárodnom kongrese AISCGre vo Florencii / Johann Berchmans Göschl ; prel. Martin Štrbák,. In: Adoramus Te: časopis o duchovnej hudbe, roč. X, č. 3 (), s ISSN EDJ 1. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu Bratislava / Martin Štrbák. In: Adoramus Te: časopis o duchovnej obnove, roč. XI, č. 1/2008, s ISSN Recenzie (individuálne uchádzač má 8) EDI Recenzie v časopisoch a zborníkoch (8) 1. EDI Seminár o gregoriánskom choráli / Martin Štrbák. In: AdoramusTe,roč. II, č. 2/1999, s ISSN EDI Jednotný katolícky spevník a obnovená liturgia, Katolícka univerzita v Ruţomberku, 2002 / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, roč. VI, č. 4/2003, s ISSN EDI Ach, homofragilis Schola Gregoriana Pragensis / Martin Štrbák. In: Hudobný ţivot, roč. XXXV, č. 3/2003, s. 44. ISSN EDI ThDr. Anton Konečný: Liturgický zmysel omšových spevov / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, roč. VI, č. 2/2003, Liturgický inštitút Jána Jaloveckého, Košice 2000, s ISSN EDI Milan Kolena: Súčasné smery v interpretácii gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. Bratislava In: Hudobný ţivot, 6/2002; Adoramus Te, roč. V, č. 2/2002, s ISSN EDI Bednáriková, Janka:Gregoriánsky chorál v kontexte dejín európskej liturgickej hudby / rec. Rastislav Adamko, Martin Štrbák. Ruţomberok: Verbum - vydavateľstvo Katolíckej univerzity v Ruţomberku, s. ISBN EDI Bednáriková, Janka: Základy gregoriánskeho chorálu / rec. Boris Banáry, Amantius Akimjak, Ireneusz Pawlak, Rastislav Adamko, Martin Štrbák. Ruţomberok : Edičné stredisko PF Katolíckej univerzity v Ruţomberku, s. ISBN EDI Katechéza v ranom kresťanstve / rec. Martin Štrbák, Angelo Lemme, Miroslav Zárik. In: Zborník z 2. medzinárodného patristického sympózia. Košice: s. ISBN

9 11. Umelecké práce (aj literárne) (individuálne uchádzač má 8) GII Rôzne publikácie a dokumenty (6) 1. GII Na úvod / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, roč. VI, č. 2/2003, s. 2. ISSN GII 2. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu vo Váci (Maďarsko) VII / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, roč. V, č. 3/2002, s. 31. ISSN GII 1. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu Bratislava / Martin Štrbák. In: Adoramus Te: časopis o duchovnej obnove, roč. XI, č. 1/2008, s ISSN GII Jasovský opát Martin Štrbák vracia mestu kúsok zašlej slávy obnovuje prvé košické gymnázium / Martin Štrbák. In: Cafe Journal Entrez, roč. 6, č. 2, s. 9-16, in: Cafe Jornal Entrez 2/ GII Náš ţivot je stabilitas / Martin Štrbák. In: Týţdeň, roč. 7, č. 11/2010, s GII K čomu nás vyzýva Rok Eucharistie/ Martin Štrbák. In: Zrno, roč. XVI, č. 21, s , in: Zrno 21/2005. ISSN BDF Odborné práce v domácich nekarentovaných časopisoch (2) 1. BDF Vzťah rodiny a gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Rodinné spoločenstvo, 3/2004, s ISSN BDF Ţalm 51: modlitba vraha / Martin Štrbák. In: Zasvätený ţivot, 1/2011, s ISSN Redakčné a zostavovateľské práce (uchádzač má 2) FAI Redakčné a zostavovateľské práce (2) 1. FAI Jasovskí premonštráti v premenách času / Martin Štrbák. 20. marca 2012 v Jasove: zborník z medzinárodnej vedeckej konferencie / ed. Ambróz Štrbák vyd. - Košice : Vienala, s. - ISBN FAI Putovanie za duchovnom po gotickej ceste. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie, ktorú 7. novembra 2012 pripravila Katedra histórie a biblických vied Teologickej fakulty v Košiciach, Katolíckej univerzity v Ruţomberku v spolupráci s Košickým samosprávnym krajom / ed. Štefan Lenčiš, Tomáš Filip. rec. Gabriel Ragan, Peter Šturák, Martin Štrbák. - Košice : Košický samosprávny kraj a Katolícka univerzita v Ruţomberku, Teologická fakulta Košice, s. ISBN Expertízna a posudzovateľská činnosť (vyţaduje sa 10 činností uchádzač má 10 činností) Školiteľ dizertačných prác (PhD.) 2 1. WALCZUK, Adam: Vplyv Božieho milosrdenstva na ľudovú zbožnosť a prínos Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku od roku TF KU. 2. BODZIAK, Iwona: Vplyv výchovného prostredia na vývoj hudobných záujmov mládeže PF KU Oponent dizertačných prác (PhD.) 2 1. SUCHÝ, Igor: Komparácia liturgického roku u gréckokatolíkov a pravoslávnych na Slovensku GTF PU Prešov. 2. DZUROVÁ, Katarína: Klavírna technika v kontexte klavírnych škôl aplikovaných na Slovensku a v Maďarsku PF KU, Ruţomberok. 9

10 Školiteľ rigoróznych prác (PaedDr.) 6 1. BODZIAK, Iwona: Výchovné prostredie a jeho vplyv na rozvoj hudobných záujmov mládeže vo veku od 14 do 16 rokov v meste Sanok PF,Ruţomberok. 2. SALLAI, Zoltán: Suita pre klavír Op. 14 Bélu Bartóka v kontexte jeho tvorby PF, Ruţomberok. 3. ŢUK, Marián: Porovnanie problematiky hry na saxofóne a na fagote v rámci základného hudobného školstva PF, Ruţomberok. 4. HOLLÁ, Mária: Vplyv percepcie hudby na hudobný rozvoj žiaka klavírnej hry v ZUŠ v meste Košice PF, Ruţomberok. 5. LAUROVÁ, Ľudmila: Špecifické problémy vyučovania HV rómskych žiakov na 1. stupni Základnej školy. PF, Ruţomberok. 6. PRUSÁKOVÁ, Miroslava: Problémy klavírnej pedalizácie u detí staršieho školského veku v dielach obdobia romantizmu PF, Ruţomberok. 15. Ohlasy prác v domácej odbornej literatúre - (vyţaduje sa 40 ohlasov uchádzač má 43) Citácie v domácich publikáciách neregistrované v cit. indexoch 43 AAB Liturgia Eucharistie, (stručná historicko-teologická štúdia slávenia svätej omše) / Martin Štrbák. Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, s. ISBN ISSN [4] PRIBULA, Marek. Úvod do teológie, prednášky. Prešov: PRO COMMUNIO, o. z.,, s ISBN [4] NOVOTNÝ, Štefan. Motivácia podriadenia v Prvom Petrovom liste. In: Verba Theologica 10, ročník V ), číslo 1, s. 60.ISSN [4] DRÁB, Pavol. Odpustky. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 1, s. 94.ISSN [4] BOLEŠ, Daniel. Charizma neomylnosti pápeţa a jednota kresťanov. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 67. ISSN [4] CIBULÁKOVÁ, Andrea. Boţia moc a autorita v Cirkvi a spoločnosti. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 72. ISSN [4] JURKO, Jozef. Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti. In: Verba Theologica 11, ročník V (), číslo 2, s. 80. ISSN [4] PETRO, Marek. Vybrané chrámové zbory Gréckokatolíckej cirkvi na Slovensku ako šíritelia byzantského liturgického spevu. In: Byzantské sakrálne umenie na východnom Slovensku, Prešov: GTF PU,, s. 67. ISBN [4] KRAVECOVÁ, Daniela. Úkon kajúcnosti v liturgii svätej omše. In: Adoramus Te 2/, s ISSN [4] TRSTENSKÝ, František. Kniha ţalmov. Ruţomberok: PF KU,, ISBN [4] TRSTENSKÝ, František. Pôvod a funkcia synagógy. In: Dialóg kresťanstva a judaizmu. Vedecká konferencia katedry religionistiky a náboţenskej výchovy FF Ku, 9. novembra, Ruţomberok: FF KU,, s. 84. ISBN

11 2008 [4] MÓRICOVÁ, Jana. Panna Mária ako vzor Cirkvi pri bohosluţbe vo svetle pokoncilového magistéria. In: Nové trendy v liturgii, Košice: Kušnír, 2008, s. 30.ISBN BCI Základy St. Gallenskej notácie a jej prepojenie s náukou o módoch / Martin Štrbák. Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, 2004, 103 s. ISBN s. 123.ISBN [4] BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Gregoriánsky chorál a modlitba. In: AdoramusTe 2/2005, s. 13. ISSN [4] BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Pohľad na gregoriánsky chorál z hľadiska hudobného rytmu. In: AdoramusTe4/2005, s. 14. ISSN [4] DRÁB, Pavol. Odpustky. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 1, s. 94. ISSN [4] BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Novoobjavené hudobné pamiatky v archíve ÚK SAV v Bratislave. Semiologický pohľad na adiastemtické fragmenty. In: Slovenská hudba, revue pre hudobnú kultúru, ročník XXXII,, s. 182 (registračné číslo 371/91, MIČ 49680). [4] FLAMOVÁ, Zuzana. Komparatívna analýza notácií gregoriánskeho chorálu v adiastematickýcha diastematických rukopisoch antifóny Veni Domine visitare. In: Adoramus Te 3/, s. 25. ISSN [4] FLAMOVÁ, Zuzana. Komparatívna analýza notácií gregoriánskeho chorálu v adiastematických a diastematických rukopisoch antifóny Veni Domine visitare. In: Prezentácie-konfrontácie II., Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku. Bratislava,, s. 86. [4] BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Aktuálne liturgické a spoločenské postavenie gregoriánskeho chorálu na Slovensku. In: Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied,, s. 90. ISBN [4] BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Schola Cantorum minulosť, súčasnosť, budúcnosť (?) In: Adoramus Te 2/2008, s. 25. ISSN ADE Liturgia hodín po II. vatikánskom koncile vo svetle diela Itinerarium Egeriae/ Martin Štrbák. In: Církev v české a slovenské historii. Olomouc: Společnost pro dialog církve a státu, 2004, s ISBN [4] JURKO, Jozef. Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 94. ISSN ADF Vzťah gregoriánskeho chorálu a rodiny / Martin Štrbák. In: Rodinné spoločenstvo 3/2004, s ISSN [4] JURKO, Jozef. Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 94. ISSN

12 AFB Liturgia hodín v Islame / Martin Štrbák. In: Zborník teologických štúdií. No 2, Prešov : PRO COMMUNIO, o.z.,, s ISBN [4] KENTOŠ, Peter. Jeremiáš ohlasuje trest v 11,1-5. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 1, s. 48. ISSN [4] JURKO, Jozef. Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 94. ISSN AFB Liturgia hodín v ţidovstve, kresťanstve a islame / Martin Štrbák. In: Dialóg kresťanstva a judaizmu. Vedecká konferencia katedry religionistiky a náboţenskej výchovy FF KU, 9. novembra, Ruţomberok: FF KU,, ISBN [4] JURKO, Jozef. Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 94. ISSN AFB Osobnosť BeduVenerabilis a jeho vplyv na teologický výklad vybraných antifón ofícia Kvetnej nedele / Martin Štrbák. In: Počiatky kresťanskej hudby v Európe, Bratislava, 2005, s ISBN [4] DRÁB, Pavol. Odpustky. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 1, s. 93. ISSN [4] GNIP, Martin. Autorita vo výrokoch Otcov púšte. In: Verba Theologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 46. ISSN [4] ZUBKO, Peter. Komentár k mučeníctvu sv. Polykarpa. In: Svätosť a Cirkev, Zborník príspevkov z vedeckej konferencie, Košice, 19. apríla, Prešov: Vydavateľstvo Michala Vaška,, s. 18. ISBN AFB Vplyv karolínskych homiliárov na vznik antifónofícialiturgie hodín a sv. omše / Martin Štrbák. In: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi, Ruţomberok, X.. s ISBN [4] BEDNÁRIKOVÁ, Janka. Aktuálne liturgické a spoločenské postavenie gregoriánskeho chorálu na Slovensku. In: Vývinové osobitosti pestovania liturgickej hudby na Slovensku. Bratislava : Ústav hudobnej vedy Slovenskej akadémie vied,, s. 96. ISBN BDF Vznik gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, 2/1999, s ISSN s. 15, 23. ISBN BDF Vývoj gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, 3/1999, s ISSN s ISBN BDF Vývoj gregoriánskeho chorálu sekvencie a trópy / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, 4/1999, s ISSN s ISBN

13 BDF Vývoj gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, 1/2000, s ISSN s ISBN BDF Vývoj gregoriánskeho chorálu 2. časť úpadok a obnova / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, 3/2000, s ISSN s ISBN BDF Vývoj gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, 4/2000, s ISSN s ISBN [4] FLAMOVÁ, Zuzana. Komparatívna analýza notácií gregoriánskeho chorálu v adiastematických a diastematických rukopisoch antifóny Veni Domine visitare. In: Prezentácie-konfrontácie II., Zborník príspevkov z medzinárodných seminárov usporiadaných Katedrou teórie hudby na HTF VŠMU v Bratislave v roku. Bratislava,, s. 90. ISSN BDF Kritériá výberu textov spevov antifón / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, 3/2002, s ISSN [4] KONEČNÝ, Anton. Oţivenie farského spoločenstva modlitbou, Zborník príspevkov 2002 odborného seminára. Košice: Kňazský seminár sv. Karola Boromejského, 2002, s. 7. ISBN [4] KONEČNÝ, Anton. Teologické zdôvodnenie novej tvorby liturgických spevov antifón, kváziantifón a výberu verzikulov. In: Musicologica Slovacca et Europaea XXIV, s ISBN [4] PODPERA, Rastislav. Hudba v súčasnej liturgii ako predmet výskumu: Stratifikácia, determinanty rozvoja. In: Musicologica Slovacca et Europaea XXIV, s. 55. ISBN BDF Vývoj gregoriánskeho chorálu úpadok a obnova / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, 2/2000, s ISSN s ISBN BDF Rozbor antifóny Hosanna Filio David / Martin Štrbák. In: Adoramus Te, 1/2005, s ISSN [4] JURKO, Jozef. Obraz Boha v multikulturálnej spoločnosti. In: VerbaTheologica 10, ročník V (), číslo 2, s. 95. ISSN EDI Seminár o gregoriánskom choráli / Martin Štrbák. In: AdoramusTe, 2/1999, s ISSN

14 2003 s. 123.ISBN GII 1. medzinárodný festival gregoriánskeho chorálu Bratislava / Martin Štrbák. In: Adoramus Te: časopis o duchovnej obnove, 1/2008, s ISSN [4] BEDNÁRIKOVÁ, Janka. ScholaCantorum minulosť, súčasnosť, budúcnosť (?) 2008 In: AdoramusTe 2/2008, s. 26. ISSN Ohlasy prác v zahraničnej literatúre (vyţaduje sa 10 uchádzač má 10) [3] Citácie v zahraničných publikáciách, neregistrované v cit. indexoch 10 AAB Liturgia Eucharistie, (stručná historicko-teologická štúdia slávenia svätej omše) / Martin Štrbák. Ruţomberok : Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku, s. ISBN , ISSN [3] ČERVEŇ, Jozef. Úloha Cirkvi pri komunikácii hodnôt, napomáhajúcej intergáciu Rómov do majoritnej spoločnosti. In: Spirituálno-sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť, Brno: Cesta,, s. 66. ISBN [3] UHÁĽ, Martin. Predsviatostné katechizačné pohovory ako pastoračný model komunikácie s rómskym etnikom. In: Spirituálno-sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno: Cesta,, s. 76. ISBN [3] KĽUSKA, Branislav. Didache jako świadectwo liturgii wczesnochrześcijańskiej. In: Aktualne badania w naukach humanistycznych i teologicznych, Kraków, Wydawnictwo Fall,, s. 40. ISBN ADE Die ältesten erreichbaren Offiziums antiphonem des Palmsonntags / Martin Štrbák. In: RivIntMusSacra 27 (2/). Lucca: LiberiaMusicaleItaliana, s ISBN , ISSN [3] BUCHINGER, Harald. Zur Hermeneutik liturgischer Psalmenverwendung, 2000 Methodologische Überlegungen im Schnittpunkt von Bibelwissenschaft, Patristik und Liturgiewissenschaft: HID 54 (2000), s.195. ADF Vzťah rodiny a gregoriánskeho chorálu / Martin Štrbák. In: Rodinné spoločenstvo, 3/2004, s ISSN [3] UHÁĽ, Martin. Predsviatostné katechizačné pohovory ako pastoračný model komunikácie s rómskym etnikom. In: Spirituálno-sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno: Cesta,, s. 89.ISBN [3] ČERVEŇ, Jozef. Rómske prostredie potreba integrálnej sociálnej formácie. In: Spirituálno-sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno: Cesta,, s ISBN BED Dejiny vzniku a štruktúra lekcionárov / Martin Štrbák. In: Kurz lektorov a ţalmistov, Manuál pre duchovnú a odbornú formáciu (zost. TYROL, Anton). Svit: KBD, s ISBN

15 [3] ČERVEŇ, Jozef. Úloha Cirkvi pri komunikácii hodnôt, napomáhajúcej intergáciu Rómov do majoritnej spoločnosti. In: Spirituálno-sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť, Brno: Cesta,, s. 66.ISBN [3] ONDOVČÁK, Jozef. Ţivot človeka v úlohe muţa a ţeny. In: Spirituálno-sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno: Cesta,, s. 10. ISBN [3] UHÁĽ, Martin. Predsviatostné katechizačné pohovory ako pastoračný model komunikácie s rómskym etnikom. In: Spirituálno-sociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno: Cesta,, s. 87. ISBN [3] ŠVERHA, Stanislav. Boţie milosrdenstvo v pastoračnej činnosti kňaza. In: Spirituálnosociálne zázemie ľudskej existencie a jej dôstojnosť. Brno: Cesta,, s ISBN I. VEDECKÁ VÝCHOVA 17. Výchova doktorandov (minimálne jeden doktorand absolvent a najmenej jeden doktorand po dizertačnej skúške) - (vyţaduje sa 3 uchádzač má 3) Ukončení doktorandi na 2. stupni doktorandského štúdia (PhD.) 3 1. WALCZUK, Adam: Vplyv Božieho milosrdenstva na ľudovú zbožnosť a prínos Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku od roku Skončený a po skúške. 2. BODZIAK, Iwona: Vplyv výchovného prostredia na vývoj hudobných záujmov mládeže.skončená a po skúške. 3. SKLADANÁ,Jana: Využitie organových transkripcií skladateľov 20. a 21. storočia v pedagogickom procese.školená, v PF KU, Ruţomberok. II. OSTATNÁ ODBORNÁ ČINNOSŤ 19. Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách (vyţaduje sa 7 uchádzač má 9) Aktívna účasť na zahraničných konferenciách 9 1. Liturgia hodín po II. vatikánskom koncile vo svetle diela ItinerariumEgeriae. Konferencia: Církev v české a slovenské historii. Olomouc , Česko. 2. Der Einfluss der Benediktiner auf die Gestaltung der rőmisch-fränkischen Liturgie nach dem Jahre 750. Konferencia: Benediktiner: Leben, GeschichteundGegenwart. Třebíč , Česko. 3. Úloha pútnych žalmov pri reforme sv. Benedikta z Aniane a ich dosah na dnešné liturgické texty. Konferencia: Międzynarodowe naukowe studia humanistyczne. Elblag Poľsko. 4. Ojcostwo: wzcoraj dziś jutro. Konferencia: KonferencijaNaukowa. StalowaWola , Poľsko. 5. Współczesne zagrożenia formy i skutki. Konferencia: MiędzynarodowaKonferencjaNaukowa. StalowaWola , Poľsko. 15

16 6. Współczesna praworządność. Konferencia: Ogólnopolskja Konferencja Naukowa. Stalowa Wola , Poľsko. 7. Otwarteusta: wolność slowa i medióv w przestrzeni publicznej. Konferencia: Międzynarodowa Konferencja Naukowa. Stalowa Wola , Poľsko. 8. Unia Europejska: wczoraj, dziś i jutro. Konferencia: Konferencja Naukowa. Brussels , Belgicko let od příchodu sv. Cyrila a Metoděje na Velkou Moravu. Konferencia: Vedecká konferencia. Věteřov , Česko. 20. Vedecké prednášky na domácich konferenciách - (vyţaduje sa 20 uchádzač má 18+2) 1. Osobnosť Bedu Venerabilis a jeho vplyv na teologický výklad vybraných antifón ofícia Kvetnej nedele. Konferencia: Počiatky kresťanskej hudby v Európe. Košice: Liturgia hodín v Islame. Konferencia: Zborník teologických štúdii.. 3. Život a dielo Bedu Venerabilis a jeho vplyv na Karolínske homiliáre. Konferencia: Zborník teologických študií.. 4. Vplyv karolínskych homiliárov na vznik antifón.. Konferencia: Zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Gregoriánsky chorál v súčasnej liturgickej praxi , Ruţomberok. 5. Liturgia hodín v židovstve, kresťanstve a islame. Konferencia: Vedecká konferencia katedry religionistiky a náboţenskej výchovy FF KU. Ruţomberok Omilostenie hriešnika a dosiahnutie svätosti 51. žalm. Konferencia: Svätosť a Cirkev. Košice: Hymnus Glorialaus Theodulfa z Orleáns. Vznik a vplyvy architektúry na jeho formovanie počas histórie. Konferencia: Medzinárodná vedecká konferencia. Košice, Biblicko-patristické kritériá antifón západného (latinského) obradu s možnosťou aplikácie v novej tvorbe na Slovensku. Konferencia: Muzikologická konferencia. Dolná Krupá Vplyv Don JosephaPothiera na ofícium svätej omše sviatku Nepoškvrneného počatia Panny Márie a jeho stručná analýza. Konferencia: Medzinárodná konferencia, Prezentácie-konfrontácie Bratislava. 10. Komentár svätého Hieronyma k 72. žalmu v diele Comentarioli in Psalmos. Konferencia: Zborník z 3. medzinárodného patristického sympózia. Košice Ľudovít Skalník O. Praem. Konferencia: Medzinárodná vedecká konferencia, Jasovskí premonštráti v premenách času. Jasov: The role of pilgrim psalms at the reform of St. Benedict of Aniane and their impact on today s liturgical texts. Konferencia:Medzinárodná konferencia na tému Ţalmy z pohľadu ich autorov a neskoršej recepcie. Badín: Liturgia hodín v islame. Konferencia: Medzinárodná vedecká konferencia Dejiny cirkvi v staroveku. Košice Transformácia liturgie na základe dokumentov II. vatikánskeho koncilu. Konferencia: Kresťanské cirkvi v postkomunistickom Československu: aktuálne výzvy a príleţitosti. GTF PU Prešov Liturgický fenomén v súčasnej slovenskej spoločnosti. Konferencia: Quo vadis Europa? Kultúrna a náboţenská identita Európy. GTF PU Prešov, 16

17 Žalm volanie núdzneho k Bohu. Konferencia: Medzinárodná vedecká konferencia Teologické a historické aspekty. Košice Osobnosť Bedu Venerabilis v kontexte raného stredoveku. Konferencia: Medzinárodná vedecká konferencia Teologické a historické aspekty Osobnosť Benedikta z Aniane v kontexte liturgie hodín. Konferencia: Medzinárodná vedecká konferencia Dejiny cirkvi v stredoveku Členstvo v radách a spoločnostiach (vyţaduje sa ) od r. 2000: člen redakčnej rady časopisu AdoramusTe. 23. Členstvo v komisiách pre udeľovanie vedeckých a vedecko-pedagogických hodností (vyţaduje sa uchádzač má 7) Odborová komisia katedry hudby PF KU v Ruţomberku Člen komisie dizertačných prác (PhD.) 2 1. WALCZUK, Adam: Vplyv Božieho milosrdenstva na ľudovú zbožnosť a prínos Spoločnosti katolíckeho apoštolátu Pallotínov na šírenie úcty k Božiemu milosrdenstvu na Slovensku od roku BODZIAK, Iwona: Vplyv výchovného prostredia na vývoj hudobných záujmov mládeže. Člen komisie rigoróznych prác (PhDr. a PaedDr.) 5 1. DZUROVÁ, Katarína. 2011, Ruţomberok. 2. HUDEC, Miloš. 2012, Ruţomberok. 3. ŠURÍN, Stanislav. 2012, Ruţomberok. 4. BODZIAK, Iwona. 2012, Ruţomberok. 5. KOVÁČOVÁ, Katarína. 2012, Ruţomberok. 24. Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií (vyţaduje sa uchádzač má 1) Členstvo v organizačných výboroch medzinárodných vedeckých 1 konferencií (člen redakčnej rady) - Ľudovít Skalník O. Praem Hlavný organizátor medzinárodnej vedeckej konferencie: Martin Štrbák Jasov: Jasovskí premonštráti v premenách času, Vedecká hodnosť PhD. (vyţaduje sa uchádzač má hodnosť PhD.) - Vedeckú hodnosť získal na Viedenskej univerzite, Katolíckej teologickej fakulte v Rakúsku v roku Habilitovaný docent (vyţaduje sa uchádzač je habilitovaný) - Habilitácia na Gréckokatolíckej teologickej fakulte v Prešove, Prešovskej univerzity v Prešove. 17

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Mirosław Denisiuk Tituly a hodnosti: ThDr. Dátum a miesto narodenia: 10.6.1959 Radoszyce, Poľsko Odbor: Katolícka teológia Funkcia a pracovisko:

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [AAB] 01 ŁUCZYŃSKI, A.: Dzieci w rodzinach zastępczych

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) AAB 01 ŚNIADKOWSKI M.: W trosce o człowieka. Wychowanie do życia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ

Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ Zoznam publikačnej činnosti - Stanisław Głaz SJ AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA1 Psychologické prediktory náboženskej skúsenosti študujúcej mládeže = Psychological predictors

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD.

Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov. PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Zoznam pôvodných vedeckých, umeleckých prác a ohlasov PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. Vedecké monografie AAB Cirkevná hudba v Ružomberku v 19. a 20. storočí. Ružomberok : Verbum, 2011. ISBN

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Mediácia

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti 1 Zoznam publikačnej činnosti Osobné údaje: Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto nar.: Odbor: Funkcia a pracovisko: Mieczysław Kuriański Dr. 28 XI 1945, Jazłowiec Katolícka teológia Prednáša

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,

Bardziej szczegółowo

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5.

Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. Technická univerzita v Košiciach Prehľad publikačnej činnosti Autor: KACZMARSKA, Božena Dátum generovania výstupu: 4. 5. 2015, 13:18:28 Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Viktora Trstenského

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA ACB ACB 1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

Simon Ferdinand Leclileitner. VESPERAE in C

Simon Ferdinand Leclileitner. VESPERAE in C Simon Ferdinand Leclileitner VESPERAE in C KATOLÍCKA U N IVERZITA V RU ŽO M BERKU PED AGOGICKÁ FAKULTA Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Simon Ferdinand Lechleitner VESPERAE in C editor /

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski

Zoznam publikačnej činnosti. Andrzej Borkowski Zoznam publikačnej činnosti Andrzej Borkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Borkowski, Andrzej [UKOEXIF] (100%) : Labirinty diskursov v slavianskich literaturach epochi

Bardziej szczegółowo

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU Výročná správa Katedry hudby za rok 2008: Úvod I. Organizácia vedúci katedry: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m. prof. KU zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. sekretariát

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 WOŹNIAK, W.: Działalność duszpasterska w więzieniach. Konstantynów Łódzki

Bardziej szczegółowo

Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU. Ilgpfe^

Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU. Ilgpfe^ Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU Ilgpfe^ KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Simon Ferdinand Lechleitner LITANIAE DE

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU Pedagogická fakulta Inštitút Juraja Páleša v Levoči KATOLICKI UNIWERSYTET LUBELSKI JANA PAWŁA II Wydział Nauk Społecznych Katedra Dydaktyki i Edukacji Szkolnej PROGRAM

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017

BIBLIOGRAFIA. stan z: maj 2017 dr Monika Gwóźdź BIBLIOGRAFIA stan z: maj 2017 Druki zwarte: 1. [współred.] Z rodziną nie tylko na fotografii, red. M. Gwóźdź, A. Maliszewska, Katowice 2011. 2. [współred.] Miłość i odpowiedzialność -

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov dr Stanisława Gulaka Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 GULAK, S.: Personalistyczny Wymiar Łaski według Franciszka

Bardziej szczegółowo

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI

PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI PROGRAM MIĘDZYNARODOWEJ KONFERENCJI na temat SZEŚCIOLATEK: PRZEDSZKOLAK CZY UCZEŃ - DYLEMATY W KSZTAŁCENIU I WYCHOWANIU DZIECI NAJMŁODSZYCH 24-25.09. 2009 Gliwice, ul Bojkowska 37 GLIWICKA WYŻSZA SZKOŁA

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast dr Zofia BRAŃKA, rod. MARKIEWICZ 1944, Krakov, Poľská republika Vysoká pedagogická škola

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian

Zoznam publikačnej činnosti. Włosiński, Marian Zoznam publikačnej činnosti Włosiński, Marian AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Włosiński, Marian : Przesłanie katechetyczne Ksiegi Syracha. - Włoclawek : Wydawnictwo Państwowej

Bardziej szczegółowo

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Životopis E-mail: karolholly@gmail.com Dátum narodenia: 21. 1. 1980 Vzdelanie 2004-2008 Interné doktorandské štúdium

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, tituly. Dr Wojciech Gulin. Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, tituly Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Dr Wojciech Gulin 16.09. 1952,Wloclawek, Poľsko Vysokoškolské štúdiá: Magisterské: 1973 1978 Katolicki

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach)

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach) prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline Výberová bibliografia: a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF

Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF Publikačná činnosť autora MATIS, JOZEF AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA 1 Bezopasnost v eru globalizaciji : monografija / Zaplatinskij V., Matis J. - [1. vyd.]. - Kyjiv

Bardziej szczegółowo

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 1989 IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Banská Bystrica 2016 Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína

Bardziej szczegółowo

Antyfony maryjne Antona Aschnera

Antyfony maryjne Antona Aschnera PRACE NAUKOWE Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie Edukacja Muzyczna 2014, z. IX, s. 19 33 http://dx.doi.org/10.16926/em.2014.09.02 Zuzana ZAHRADNÍKOVÁ Katolicki Uniwersytet w Rużomberku Antyfony

Bardziej szczegółowo

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY

Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Program polsko-słowackiej międzynarodowej konferencji naukowej PRZEMIANY W NAUCE, FILOZOFII, KULTURZE I MORALNOŚCI HISTORIA WSPÓŁCZESNOŚĆ PERSPEKTYWY Bielsko-Biała Międzybrodzie Żywieckie 5-6 V 2009 Patronat

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Arkadiusz Modrzejewski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Arkadiusz Modrzejewski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Modrzejewski, Arkadiusz

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja monografii Prof. Ing. Kristína Viestová Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu [Zarys rozwoju teorii marketingu

Bardziej szczegółowo

Zoznam bibliografických odkazov

Zoznam bibliografických odkazov Zoznam bibliografických odkazov ANDERSEN, H. CH. 1956. Rozprávky. Bratislava : Mladé letá, 1956, 147 s. ANDERSEN, H. CH. 2004. Rozprávky Hansa Christiana Andersena. Bratislava : Slovart, 2004, 592 s. ISBN

Bardziej szczegółowo

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Miejskim

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 Schválená Akademickým senátom fakulty dňa 10.3.2016 BRATISLAVA Február 2016 O B

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA DOC. PAEDR. MARTIN GOLEMA, CSC. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL PROFESOR v študijnom

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008:

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Úvod I. Organizácia Vedúca katedry: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU. Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Helena Orieščiková,

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov PhDr. Kinga Przybyszewska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Informačný list predmetu

Informačný list predmetu H O-5-1 Hra na organe Odborné zameranie : 8229 7 04 Hudba, hra na organe Mgr. Aleš Solárik Vyučujúci: Mgr.art. P. Sochuľák, Rozsah výučby: týždenný: 2 hodiny - záverečné hodnotenie : komisionálna skúška

Bardziej szczegółowo

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001

1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 DR HAB. URSZULA A. DOMŻAŁ 1. Studia magisterskie Akademia Świętokrzyska im. J. Kochanowskiego w Kielcach, Wydział Nauk Społecznych, edukacja wczesnoszkolna i przedszkolna, 2001 2. Studia doktoranckie Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Úvod I. Organizácia vedúci katedry: Prof. Dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. zástupca vedúceho

Bardziej szczegółowo