Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD."

Transkrypt

1 Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation = Re-educational care for female juveniles with psychosocial disorder vyd. - Fribourg : Association Internationale S.É.C.T., s. Lit. 46 zázn. ISBN AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Skokanová, Anna 100%: Komunikačné kompetencie detí a žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, s. Lit. 64 zázn. ISBN AAB02 Skokanová, Anna 100%: Interferenčné vplyvy pôsobiace na komunikačné kompetencie rómskych žiakov so špeciálnymi edukačnými potrebami. - Bratislava : Sapientia, s. Lit. 148 zázn. ISBN AAB03 Skokanová, Anna 100%: Rómsky žiak v špeciálnej základnej škole a eventuality edukačnej influencie. 1. vyd. - Bratislava : Sapientia, s. Lit. 144 zázn. ISBN ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách ABC01 Skokanová, Anna 100 %: Vplyv motivácie na kvalitu a kvantitu verbálneho prejavu rómskych žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia In: Súčasné pohľady na sociálne služby. - Chełm : Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa, S ISBN ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách ACB01 Orieščiková, Helena 26% - Kastelová, Alexandra 32% - Skokanová, Anna 31% - Vašek, Štefan 11%: Komparatívna špeciálna pedagogika vyd. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, s. Lit. 198 zázn. ISBN Ohlasy (3): [o4] 2011 Záni, Martin: Analýza študijných programov špeciálnej pedagogiky v terciárnom stupni vzdelávania v Českej republike. In: Paedagogica specialis 25. Bratislava : Univerzita Komenského, 2011, S. 203 [o4] 2012 Záni, Martin: Analýza študijných programov špeciálnej pedagogiky v terciárnom stupni vzdelávania v Slovenskej republike. In: Paedagogica specialis 26. Bratislava : Iris, 2012, S. 350 [o4] 2013 Németh, Ondrej: Výtvarné nadanie a jednotlivci s ťažkým zrakovým postihnutím. In: Osoby so zdravotným znevýhodnením v kontexte súčasnej špeciálnej pedagogiky a súvzťažných vied. Bratislava : Iris, 2013, S

2 ACB02 Skokanová, Anna 100%: Katechéza a náboženská výchova jednotlivcov s mentálnym postihnutím. - Ružomberok : VERBUM - vydavateľstvo KU, s. Lit. 72 zázn. ISBN ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch ADF01 Skokanová, Anna 100 %: Miesto náboženskej výchovy v dejinách Lit. 9 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 6, č. 4-B (2006), s Ohlasy (1): [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 57 ADF02 Skokanová, Anna 100 %: Výchovné činitele ovplyvňujúce voľnočasové aktivity Lit. 7 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 1 (2007), s Ohlasy (6): [o4] 2009 Stupák, Bohuslav: Štruktúra voľnočasových športových aktivít sociálne znevýhodnenej mládeže. In: Sociálna práca, manažment a ekonómia - prepojenie a spolupráca. Dolný Kubín : PF KU v Ružomberku, 2009, S. 259 [o4] 2009 Hanisko, Peter: Astronómia ako súčasť mimoškolskej záujmovej činnosti. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 1. Predškolská a elementárna pedagogika. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 156 [o3] 2009 Stupák, Bohuslav: Le temps libre des jeunes et le milieu social (dépendance dans le cadre des familles socialement défavorisées). In: Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles. Fribourg : Assotiationinternationale SÉCT, 2009, S. 78 [o4] 2009 Krupová, Ivana - Podroužek, Ladislav: Využívanie konštruktivistických metód ako prostriedku rozvíjania prírodovednej gramotnosti žiakov 1. stupňa ZŠ. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická univerzita, 2009, S. 64 [o3] 2010 Stupák, Bohuslav: Basketball training in special grammar schools with a variation - for students with a slight degree of mental disorder. In: New trends in humanities and science in the eastern european region. Moscow : Academy ofprofessional Development and Re- Training of Educators, 2010, S. 313 [o3] 2009 Dolinská, Eva - Krupová, Ivana: Les possibilités d` interprétation du texte littéraire dans le milieu multiculturel. In: L` éducation chrétienne et l` enseignement dans des pays européens aprés le II e Concile de Vatican. Fribourg :Assotiation internationale SÉCT, 2009, S. 26 ADF03 Skokanová, Anna 100 %: Počiatočné utváranie gramotnosti Lit. 8 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 1 (2007), s Ohlasy (7): [o4] 2009 Krížová, Jana - Podroužek, Ladislav: Prepojenie prírodovedného, technického a regionálneho aspektu v elementárnom vzdelávaní chémie. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 62 [o4] 2009 Gejdoš, Miroslav: Náčrt činností čítania pre deti predškolského a mladšieho školského veku. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 2. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 192 [o4] 2010 Krupová, Ivana: Aktuálny stav prírodovednej gramotnosti budúcich učiteľov a vychovávateľov a možnosti jeho zlepšenia. In: Moderné trendy vo fyzike a ich aplikácia do vyučovania fyziky. Ružomberok : KU, 2010, S. 126 [o3] 2010 Dolinský, Slavomír: Rodzina i jej miejsce w społeczeństwie. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa Wola - Tarnów : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KULJana Pawła II, 2010, S. 128 [o3] 2010 Dolinská, Eva: Synkretyczne podejście do uzdolnionej młodzieży na lekcjach literatury. 2

3 In: Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej 2. Katowice : Universytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, S. 190 [o3] 2010 Dolinská, Eva - Dolinský, Slavomír: Rodzina - Szkoła ludzkości. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa Wola - Tarnów : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II, 2010, S. 119 [o4] 2009 Gejdoš, Miroslav: Špecifiká vyučovacieho procesu a jeho elementy edukácie. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 2. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 180 ADF04 Skokanová, Anna 100 %: Možnosti rozvoja komunikačných kompetencií u rómskych detí a žiakov = Opportunities to develop communication skills among Roma children and pupils Lit. 9 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 11, č. 1 (2011), s ADF05 Skokanová, Anna 100 %: Vplyv kultúrneho dedičstva Rómov na počiatočné utváranie gramotnosti u rómskych detí a žiakov = The impact of the cultural heritage of Roma in the initial formation of literacy among Roma children and pupils Lit. 9 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 11, č. 1 (2011), s ADF06 Skokanová, Anna 100 %: Možnosti reedukačnej práce so žiakmi s dysortografiou Lit. 10 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 10, č. 3 (2011), s ADF07 Skokanová, Anna 100 %: Vplyv organizačnej formy vyučovania na kvalitu verbálneho prejavu žiakov zo sociálne znevýhodneného prostredia = Impact of organizational forms of education on quality of verbal expression of pupils from socially disadvantagedenvironment Lit. 4 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 10, č. 4 (2011), s ADF08 Skokanová, Anna 100 %: Možnosti niektorých kontaktov zvereniek reedukačných centier = Possibilities some contacts girls in the re-education centers Lit. 2 zázn. In: Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae. - Roč. 11, č. 5 (2012), s AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AEC01 Skokanová, Anna 100 %: Quelques possibilités de prévention des troubles du comportement chez les adolescentes = Some possibilities of prevention of behavioral disorders of adolescent girls Lit. 19 zázn. In: Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles. - Fribourg : Association internationale SÉCT, S ISBN AEC02 Skokanová, Anna 50 % - Tisovičová, Antónia 50 %: Social factors influencing the emergence of behavioral disorders in adolescent girls Lit. 21 zázn. In: Reprendre les couleurs d` un papillon... dans un cercle de la thérapie et de la resocialisation. Réflexions des pédagogues spéciaux = To regain the colours of a butterfly... in the circle of therapy and resocialization. Special pedagogues`deliberations. - Fribourg : Association internationale SÉCT, S ISBN AEC03 Žilová, Anna 34 % - Skokanová, Anna 33 % - Akimjaková, Beáta 33 %: La prévoyance sociale dans des établissements rééducatifs en Slovaquie pour les filles adolescentes psychosocialement frappées = Social care for psychosocially disabled juvenilegirls in correctional establishments in the Slovak republic 3

4 Lit. 5 zázn. In: Nouveaux trends dans le domaine des Sciences humaines et naturelles. - Fribourg : Association internationale SÉCT, S ISBN AEC04 Hanisko, Peter 50 % - Skokanová, Anna 50 %: Astronomia w kółkach zainteresowań dla osób niepełnosprawnych psychicznie Lit. 17 zázn. In: Wieloaspektowość problematyki pomocy dziecku i rodzinie w sytuacji kryzysowej : teoria i praktyka : praca zbiorowa, cz Stalowa Wola-Tarnów : Studio Książki, S ISBN POZNÁMKA: Vyšlo aj - Príprava učiteľov v procese školských reforiem. - Prešov : Prešovská univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách AED01 Skokanová, Anna 100%: Implementácia sociálnej starostlivosti Katolíckej cirkvi o psychosociálne narušené deti a mládež Lit. 10 zázn. In: Sociálna a duchovná starostlivosť Cirkvi a štátu o spoločnosť. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae) Ohlasy (2): [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Psychosociálne problémy mladistvých osôb ovplyvnené sociálnym prostredím. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 268 [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Niektoré možnosti preventívnej výchovnej starostlivosti. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 423 AED02 Skokanová, Anna 100%: Hlavné aspekty sociálnopatologického správania a metódy sociálnej starostlivosti o psychosociálne narušené osoby Lit. 13 zázn. In: Zdravotná a sociálna starostlivosť o človeka. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae) Ohlasy (3): [o4] 2009 Bursová, Jana: Rovesnícke skupiny a ich význam pre socializáciu dieťaťa. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 9, č. 2, 2009, S. 46 [o3] 2010 Bursová, Janka: Metody pracy socjalnej w kontekście dziecka maltretowanego. In: Nowe aspekty pracy socjalnej. Łódź : Wydawnictvo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010, S. 97 [o3] 2010 Bursová, Janka: Rodina v kontexte rodinnej politiky. In: Humanum, č. 5 (2), 2010, s. 330 AED03 Skokanová, Anna 100%: Možnosti inštitucionálnej pomoci psychosociálne narušeným deťom a ich rodičom v Slovenskej republike. - (Studia Scientifica Facultatis Paedagogicae) Lit. 12 zázn. In: Starostlivosť o matku a dieťa. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN Ohlasy (5): [o4] 2009 Stupák, Bohuslav: Sociálne prostredie a voľnočasové aktivíty mládeže. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 9, č. 2, 2009, s. 60 [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Psychosociálne problémy mladistvých osôb ovplyvnené sociálnym prostredím. In: Veda a výskum v zrkadle času. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 263 [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Niektoré možnosti preventívnej výchovnej starostlivosti. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. Ružomberok : PF KU, 2009, S

5 [o3] 2010 Bursová, Janka: Metody pracy socjalnej w kontekście dziecka maltretowanego. In: Nowe aspekty pracy socjalnej. Łódź : Wydawnictvo Wyższej Szkoły Edukacji Zdrowotnej i Nauk Społecznych, 2010, S. 93 [o3] 2010 Bursová, Janka: Rodina v kontexte rodinnej politiky. In: Humanum, č. 5 (2), 2010, s. 329 AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách AFC01 Skokanová, Anna 100 %: Edukacja przedszkolna osób niepełnosprawnych w Republice Słowackiej Lit. 14 zázn. In: Specjalne potrzeby edukacyjne : tom 1 : wybrane aspekty funkcjonowania osób z niepełnosprawnością (kształcenie - programy - perspektywy). - Bielsko-Biała : Wyższa szkoła administracji, S ISBN [Specjalne potrzeby edukacyjne : psychospołeczne funkcjonowanie osób niepełnosprawnych : medzinárodná vedecká konferencia. 3., Ustroń, ] AFC02 Skokanová, Anna 100 %: Endogenous and exogenous etiological factors involved in the emergence of behavioral disturbances in adolescent girls Lit. 17 zázn. In: Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy = Antropotechnika - kulturotechnika - socjotechnika w pedagogice specjalnej : volume 2. - Katowice : Gnome, S ISBN [Antropotechnique, culture technique and sociology technique in special needs pedagogy. Medzinárodná vedecká konferencia. Ustroń, ] AFC03 Skokanová, Anna 100 %: Determinants of behavioral young teenagers in re-education center Lit. 9 zázn. In: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej : tom drugi. - Katowice : Gnome, S ISBN [Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej. Vedecká konferencia. Ustroń, ] AFC04 Skokanová, Anna 100%: Participace verbálního projevu učitele a romskych žáků nultých tříd = Share the words of the teacher and the pupils of the zero years Lit. 3 zázn. In: Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost 2. - Hradec Králové : Magnanimitas, S ISBN [Sapere Aude 2012 : Vzdělávání a dnešní společnost : medzinárodná vedecká konferencia. Hradec Králové, ] AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách AFD01 Skokanová, Anna 100%: Poruchy správania v detskom veku a na začiatku dospievania = Behaviour defects in childhood and in the beginig of youth Lit. 8 zázn. In: Veda a výskum v zrkadle času. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Veda a výskum v zrkadle času. Medzinárodná vedecká konferencia. Levoča, ] Ohlasy (1): [o4] 2009 Pudiš, Milan: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v špeciálnych materských školách. In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok : PF KU, 2009, S

6 AFD02 Skokanová, Anna 100%: Preventívne opatrenia v oblasti sociálnopatologického správania mladistvých z hľadiska sociologického Lit. 23 zázn. In: Nové aspekty v sociálnej práci 2. - Ružomberok : Verbum, S ISBN [Nové aspekty v sociálnej práci 2. Medzinárodná vedecká konferencia. Spišské Podhradie, ] AFD03 Skokanová, Anna 100 %: Medzirezortná spolupráca odborníkov reedukačných centier na Slovensku Lit. 12 zázn. In: Inovácie - podnikanie - spoločnosť No Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania, S ISBN [Inovácie - podnikanie - spoločnosť : medzinárodná vedecká konferencia. 5., Kaluža, ] BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách BAA01 Skokanová, Anna 100 %: Les comparaisons du systéme de l éducation spéciale préprimaire pour les enfants handicapés mentaux dans la République slovaque, dans la République tchéque et dans la République polonaise = Comparison of the system ofpre-primary special education for children with mental disability in the Slovak Republic, Czech Republic and Polish Republic. - Fribourg : Association Internationale S.É.C.T., s. Lit. 67 zázn. ISBN BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch BDF01 Skokanová, Anna 100 %: Katechéza vo vyučovaní náboženstva Lit. 7 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 4 (2007), s BDF02 Skokanová, Anna 100 %: Výchova detí v predškolských zariadeniach Lit. 8 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 7, č. 4 (2007), s Ohlasy (5): [o4] 2008 Švábová, Božena: Metódy tvorivej dramatiky v edukačnom procese v predprimárnom a primárnom vzdelávaní. Ružomberok : PF KU, 2008, S. 81 [o4] 2008 Majcherová, Katarína: Postavenie seniorov v spoločnosti. In: Marginalizované skupiny a cesty zvládania marginalizácie. Košice : Košický samosprávny kraj, 2008, S. 69 [o4] 2009 Pudiš, Milan: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v špeciálnych materských školách. In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 152 [o3] 2009 Bursová, Janka: Zdrowy styl życia u dzieci w wieku przedszkolnym, profilaktyka. In: Edukacja zdrowotna szansą na poprawę jakości życia człowieka. Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II, 2009, S. 164 [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 62 BDF03 Skokanová, Anna 70 % - Szelleyová, Soňa 30 %: Rozvoj prosociálneho správania In: Predškolská výchova. - Roč. 63, č. 5 (2008/09), s BDF04 Skokanová, Anna 70 % - Szelleyová, Soňa 30 %: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v inštitucionalizovaných predškolských zariadeniach niektorých krajín In: Naša škola. - Roč. 13, č. 3 (2009/10), s

7 BDF05 Skokanová, Anna 100 %: Vychovávateľ ako odborník, vychovávateľ ako dobrovoľník Lit. 10 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 2 (2009), s Ohlasy (3): [o4] 2009 Hanisko, Peter: Astronómia ako súčasť mimoškolskej záujmovej činnosti. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 1. Predškolská a elementárna pedagogika. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 163 [o4] 2010 Bursová, Janka: Rodina, deti, spoločnosť a výchova. In: Metamorfózy rodiny v kontexte postmodernej spoločnosti. Deň blahoslavenej sestry Sáry Salkaházi ( ). Košice : Vienala, 2010, S. 268 [o3] 2010 Majcherová, Katarína - Hajduová, Zuzana: Sheltered workshops and workplaces as a possibility of inclusion of disabled into society. In: Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej 2. Katowice : UniversytetŚląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, S. 150 BDF06 Skokanová, Anna 100 %: Rómske dieťa v prostredí základnej školy Lit. 11 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 3 (2009), s Ohlasy (5): [o4] 2009 Dolinská, Eva: Hudobnosť poézie pre deti Nad zbierkou Zvončekový mužíček. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 118 [o3] 2010 Dolinský, Slavomír: Rodzina i jej miejsce w społeczeństwie. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. Stalowa Wola - Tarnów : Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie KUL Jana Pawła II, 2010, S. 128 [o3] 2011 Dolinská, Eva: Developing of the skills of communication of the gifted students on the literary education. In: Pedagogiczne aspekty diagnozy i poradnictwa w teorii oraz praktyce pedagogiki specjalnej. Katowice : Universytet Śląski,Wydawnictwo Gnome, 2011, S. 88 [o3] 2010 Dolinská, Eva: Synkretyczne podejście do uzdolnionej młodzieży na lekcjach literatury. In: Antropotechnika-kulturotechnika-socjotechnika w pedagogice specjalnej 2. Katowice : Universytet Śląski, Wydawnictwo Gnome, 2010, S. 190 [o3] 2009 Dolinská, Eva - Krupová, Ivana: Les possibilités d` interprétation du texte littéraire dans le milieu multiculturel. In: L` éducation chrétienne et l` enseignement dans des pays européens aprés le II e Concile de Vatican. Fribourg :Assotiation internationale SÉCT, 2009, S. 26 BDF07 Skokanová, Anna 100 %: Pripravenosť dieťaťa na vstup do základnej školy Lit. 17 zázn. In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 1 (2009), s Ohlasy (1): [o4] 2009 Pudiš, Milan: Uplatňovanie prosociálneho výchovného štýlu v špeciálnych materských školách. In: Týždeň vedy a techniky na PF KU v Ružomberku. Ružomberok : PF KU, 2009, S. 149 BDF08 Skokanová, Anna 100 %: Diagnostika šikanovania v špeciálnych základných školách In: Disputationes scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok. - Roč. 9, č. 1 (2009), s BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BEC01 Skokanová, Anna 100 %: Aspekty historyczne wychowania i opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi i młodzieżą niepełnosprawną = Historické aspekty vo výchove a starostlivosti o deti a mládež s mentálnym postihnutím Lit. 12 zázn. In: Opieka kościoła o dobro duchowe człowieka. - Gliwice : UKiP J&D Gębka, S ISBN [Opieka kościoła o dobro duchowe człowieka. Medzinárodná vedecká konferencia. Kraków, ] 7

8 BEC02 Skokanová, Anna 100 %: Wychowanie zdrowotne dzieci ze specjalnymi potrzebami wychowawczoedukacyjnymi w przedszkolach specjalnych Lit. 13 zázn. In: Edukacja zdrowotna szanşa na poprawę jakości życia człowieka. - Stalowa Wola : Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II. Wydział Zamiejscowy Nauk o Społeczeństwie, S ISBN [Edukacja zdrowotna szanşa na poprawę jakości życia człowieka : medzinárodný vedecký seminár. Stalowa Wola, ] BEC03 Skokanová, Anna 100 %: Zmiany w zachowaniu funkcji poznawczych i emocjonalnych wymiary edukacji uczniów szkoły podstawowej = Modification of behavior in cognitive and emotional dimensions of educative pupils of primary education Lit. 11 zázn. In: Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej" : nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej. - Tarnów : Starostwo Powiatowe w Tarnowie, S ISBN [Edukacja zdrowotna w nowej "Podstawie programowej". Nowy kierunek szkolnej edukacji zdrowotnej : medzinárodný vedecký seminár. Stalowa Wola, ] BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) BED01 Skokanová, Anna 100%: Socializácia jednotlivcov v období dospievania In: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. Ružomberok, ] Ohlasy (2): [o3] 2009 Vargová, Mária - Siváková, Gabriela: Využitie tvorivých metód v osobnostnom a sociálnom rozvoji pri výučbe budúcich pedagógov na 1. stupni základných škôl. In: Aktuální otázky vysokoškolské přípravy pedagogických pracovníků. Ústí nadlabem : Univerzita Jana Evangelisty Purkyně, Pedagogická fakulta, 2009, S. 299 [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 57 BED02 Skokanová, Anna 100%: Výchova a vzdelávanie rómskych žiakov In: Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Týždeň európskej vedy na PF KU v Ružomberku. Ružomberok, ] Ohlasy (3): [o4] 2009 Spuchľák, Ľudovít: Rómovia na Slovensku. In: Disputationes Scientificae Universitatis Catholicae in Ružomberok, roč. 9, č. 3, 2009, S. 40 [o3] 2009 Dolinská, Eva - Krupová, Ivana: Les possibilités d` interprétation du texte littéraire dans le milieu multiculturel. In: L` éducation chrétienne et l` enseignement dans des pays européens aprés le II e Concile de Vatican. Fribourg :Assotiation internationale SÉCT, 2009, S. 26 [o3] 2008 Spuchľák, Ľudovít: Charakterystyka rodziny romskiej i jej wpływ na proces wychowawczoedukacyjny w specjalnej szkole podstawowej. In: Nowe kierunki w badaniach i naukach o edukacji w 21 wieku. Gliwice : UKiP J & D Gębka, 2008, S. 62 8

9 BED03 Skokanová, Anna 100%: Starostlivosť o osoby s mentálnym postihnutím v rodine = Care about mentally handicaped persons in family Lit. 8zázn. In: Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. - Ružomberok : Katolícka univerzita, Pedagogická fakulta, S ISBN [Dimenzie a perspektívy rozvoja osobnosti jednotlivca v súčasnej škole 1. Medzinárodná vedecká konferencia. Levoča, ] BED04 Skokanová, Anna 100%: Špeciálna katechéza jednotlivcov s mentálnym postihnutím = Special catechist of individuals with mental handicap Lit. 11 zázn. In: Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 2 : špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika [elektronický zdroj]. - Ružomberok : Katolícka univerzita, S ISBN [Tradície a inovácie vo výchove a vzdelávaní modernej generácie učiteľov 2 : špeciálna, sociálna a liečebná pedagogika : medzinárodná vedecká konferencia. Levoča, ] BED05 Skokanová, Anna 100%: Akceptácia kultúrneho a duchovného dedičstva Rómov vo výchovnom procese rómskych žiakov so špeciálnymi výchovno-vzdelávacími potrebami Lit. 15 zázn. In: Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní [elektronický zdroj]. - Bratislava : Univerzita Komenského, S [CD-ROM]. - ISBN [Rodina - subjekt odbornej starostlivosti pomáhajúcich profesií : kreativita v pomáhaní. Medzinárodná konferencia. Bratislava, ] BED06 Skokanová, Anna 100%: Determinanty vývinu rómskych detí zo sociálne znevýhodneného prostredia Lit. 11 zázn. In: Kvalita života 2 : sociálne a ekonomické aspekty. - Prešov : Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia, S ISBN [Kvalita života 2. Sociálne a ekonomické aspekty. Medzinárodná vedecká konferencia. Prešov, 2010] EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch EDJ01 Skokanová, Anna 100%: Niektoré modely predprimárneho a primárneho vzdelávania Rómov v krajinách Európskej únie Lit. 5 zázn. In: Predškolská výchova. - Roč. 65, č. 4 (2010/11), s GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií GII01 Skokanová, Anna 100 %: Simplifikačná metóda písania "i/í, y/ý" v slovenských slovách : (prednostne určená pre žiakov s dysortografiou) vyd. - Bratislava : Sapientia, s. Lit. 4 zázn. ISBN

10 Štatistika kategórií (Záznamov spolu: 49): AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (3) ABC Kapitoly vo vedeckých monografiách vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) ACB Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách (2) ADF Vedecké práce v ostatných domácich časopisoch (8) AEC Vedecké práce v zahraničných recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (4) AED Vedecké práce v domácich recenzovaných vedeckých zborníkoch, monografiách (3) AFC Publikované príspevky na zahraničných vedeckých konferenciách (4) AFD Publikované príspevky na domácich vedeckých konferenciách (3) BAA Odborné knižné publikácie vydané v zahraničných vydavateľstvách (1) BDF Odborné práce v ostatných domácich časopisoch (8) BEC Odborné práce v zahraničných recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (3) BED Odborné práce v domácich recenzovaných zborníkoch (konferenčných aj nekonferenčných) (6) EDJ Prehľadové práce, odborné práce, preklady noriem; odborné preklady v časopisoch, zborníkoch (1) GII Rôzne publikácie a dokumenty, ktoré nemožno zaradiť do žiadnej z predchádzajúcich kategórií (1) Štatistika ohlasov (47): [o3] Citácie v zahraničných publikáciách neregistrované v citačných indexoch (22) [o4] Citácie v domácich publikáciách neregistrované v citačných indexoch (25) 10

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže

Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie sociálnej patológie detí a mládeže UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PEDAGOGIKY Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie Nízkoprahové a záujmové centrá ako možnosť eliminácie

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Prešovská univerzita v Prešove Katedra fyziky, matematiky a techniky Fakulty humanitných a prírodných vied Spoluorganizátori: Katedra techniky a informačních technologií PF UKF v Nitre Katedra techniky

Bardziej szczegółowo

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník

Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš. Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta. Zborník Centrum pedagogicko-psychologického poradenstva Liptovský Mikuláš Prešovská univerzita v Prešove, Pedagogická fakulta Zborník I. PORADENSKÉ DNI V SLOVENSKEJ REPUBLIKE S MEDZINÁRODNOU ÚČASŤOU s názvom Multidimenzionálny

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

MATEMATIKA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE RÔZNE CESTY, ROVNAKÉ CIELE. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou

MATEMATIKA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE RÔZNE CESTY, ROVNAKÉ CIELE. Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou MATEMATIKA V PRIMÁRNEJ ŠKOLE RÔZNE CESTY, ROVNAKÉ CIELE Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Prešov 2013 Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou organizovanej

Bardziej szczegółowo

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy

Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej reformy Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Slovenský výbor Svetovej organizácie pre predškolskú výchovu Perceptuálno-motorické učenie sa v predprimárnej edukácii v kontexte súčasnej kurikulárnej

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou

Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou Aktywność przez całe życie. Zdrowie i sprawność studentów pod kontrolą Aktivita počas celého života. Zdravie a zdatnosť študentov pod kontrolou Redakcja Zbigniew Barabasz Emilian Zadarko Państwowa Wyższa

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI TECHNICZNEJ I ZAWODOWEJ MAIN PROBLEMS OF TECHNOLOGY AND PROFESSIONAL EDUCATION ROCZNIK NAUKOWY

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski

UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED. Zoznam publikačnej činnosti. dr. Ryszard Makarowski UNIVERZITA KOMENSKÉHO FAKULTA SOCIÁLNYCH A EKONOMICKÝCH VIED Zoznam publikačnej činnosti dr. Ryszard Makarowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Makarowski, Ryszard 100%:

Bardziej szczegółowo

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843

Humanum. Humanum. Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012. International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne Nr 9(2)/2012 Humanum International Social and Humanisti Studies No. 9(2)2012 ISSN 1898-843 Warszawa 2012 Humanum Międzynarodowe Studia Społeczno-Humanistyczne

Bardziej szczegółowo

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY

SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY SCIENTIFIC BULLETIN OF CHEŁM SECTION OF PEDAGOGY Chełm 2014 RADA PROGRAMOWA Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Katolícka Univerzita v Ružomberku, Słowacja Doc. PeadDr. Beáta Akimjaková, PhD. Inštitút

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE

ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Międzynarodowa konferencja naukowa ROLA RODZINY W OPIECE NAD CHORYM PRZEWLEKLE Miejsce konferencji: Centrum Kongresów i Rekreacji Orle Gniazdo, ul. Wrzosowa 28a, Szczyrk 7-8 grudnia 2012 Bielsko-Biała,

Bardziej szczegółowo

15. 17.9.2008, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2008. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie

15. 17.9.2008, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2008. XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 15. 17.9.2008, Kongresové centrum Academia, Stará Lesná, Vysoké Tatry SOCIÁLNE PROCESY A OSOBNOSŤ 2008 XI. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie s ústrednou témou Osobnosť a procesy zvládania P R O

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE

BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE BEZPIECZEŃSTWO W ADMINISTRACJI I BIZNESIE Redakcja naukowa M. Grzybowski, J. Tomaszewski Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Gdyni GDYNIA 2007 Recenzenci dr hab. Stanisław

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov

Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov Andrzej Pacana Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Politechniki Rzeszowskiej Zoznam pôvodnych publikovaných vedeckých a odborných prác, učebníc, učebných textov 1. Vedecké monografie a ich časti domáce 1.1

Bardziej szczegółowo

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA

EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA ISSN 2080-9069 EDUKACJA TECHNIKA INFORMATYKA EDUCATION TECHNOLOGY COMPUTER SCIENCE WYBRANE PROBLEMY EDUKACJI INFORMATYCZNEJ I INFORMACYJNEJ MAIN PROBLEMS OF INFORMATICS AND INFORMATION EDUCATION ROCZNIK

Bardziej szczegółowo

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971

Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43. e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 Dr Zbigniew Widera Wyższa Szkoła Humanitas PL 41-902 Sosnowiec, ul. Jana Kilińskiego 43 e-mail: tel/fax: +421-908-584-971 [AED] 01 WIDERA, Z.: Biesiady i przyjęcia jako element działań politycznych. In:

Bardziej szczegółowo

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných

0745-3. s. 184-190. 20. Viktória Ali Taha, Juraj Tej, Andrzej Krasnodębski, Vnímanie manažérskych simulácií a tvorivých metód účastníkmi simulačných Publikacje 2013 1.Czekaj M., Żmija J., 2013: Wspólna Polityka Rolna wobec rolnictwa i wsi na obszarach górskich. Nauki Ekonomiczno-Rolnicze w kontekście zmieniających się potrzeb gospodarki. Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń

Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń PROGRAM II Międzynarodowej Konferencji Naukowej STYL I JAKOŚĆ ŻYCIA WSPÓŁCZESNEGO CZŁOWIEKA na temat: Cierpienie, umieranie i śmierć człowieka poszukiwanie wartości i znaczeń 19 czerwca 2012 roku, Miejsce

Bardziej szczegółowo

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA

MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA REDAKCJA NAUKOWA MARIUSZ JĘDRZEJKO JAN A. MALINOWSKI MŁODE POKOLENIE W ZDERZENIU CYWILIZACYJNYM. STUDIA BADANIA PRAKTYKA TORUŃ 2014 Recenzenci prof. zw. dr hab. Stanisław Kawula prof. PhDr. Ľudovít Višňovský,

Bardziej szczegółowo

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV.

TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAV Zdravotn sociální fakulta TRENDY V OŠETOVATELSTVÍ IV. TRENDS IN NURSING IV. Bohdana Dušová, Darja Jarošová, Yvetta Vrublová Ostrava 2006 2 Obor: Ošetovatelství Klíová slova:

Bardziej szczegółowo

Key words: professional education, professional competence, higher educational institutions. K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ

Key words: professional education, professional competence, higher educational institutions. K NĚKTERÝM OTÁZKÁM ODBORNÉHO VZDĚLÁVÁNÍ STUDENTŮ SOME ISSUES OF PROFESSIONAL EDUCATION OF STUDENTS AMELINA Svitlana, UA Abstract The article is dedicated to the issue of professional education of students. The professional competence as an element of

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 5, číslo 1, vychádza polročne dátum vydania 01.07.2015, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH

HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH HYDRAULICZNE UKŁADY STEROWANIA W DYDAKTYCE STUDENTÓW KIERUNKÓW TECHNICZNYCH ŚLEZIAK Mariusz, PL Resumé Mechatronika to dziedzina inżynierii stanowiąca połączenie inżynierii mechanicznej, komputerowej,

Bardziej szczegółowo

I 2009. Križovatky. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou

I 2009. Križovatky. Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou I 2009 Križovatky Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou Križovatky I 2009 Recenzovaný zborník príspevkov z medzinárodnej konferencie Práca s rodinou Spoluorganizátori:

Bardziej szczegółowo

Rodina v zdraví a chorobe

Rodina v zdraví a chorobe Rodina v zdraví a chorobe Publikácia vyšla s podporou Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Univerzity Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulty humanitních studií, Institutu zdravotnických studií,

Bardziej szczegółowo

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská

Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese. Eva Klčovanská Hodnotová orientácia súčasnej mládeže a jej význam v pedagogickom procese Eva Klčovanská Hodnoty predstavujú nevyhnutnú súčasť nášho života, sú výrazným zdrojom motivácie a pilierom zmyslu. Človek bez

Bardziej szczegółowo