Teologická fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Teologická fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005"

Transkrypt

1 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŢOMBERKU Teologická fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA ZA ROK 2005 RUŢOMBEROK 2005

2 Organizačná štruktúra fakulty schéma Štruktúra Teologickej fakulty KU Dekan Prodekan pre vzdelávanie a výchovu Prodekan pre vedu a rozvoj Tajomník Rektor KS Študijné a sociálne oddelenie Oddelenie pre rozvoj a zahraničné vzťahy Ekonomické oddelenie Kniţnica Personálne oddelenie VHČ Vicerektor Predstavení KS správca, h. pracovníci Jednotlivé katedry: 1. Katedra filozofie 2. Katedra biblických vied 3. Katedra dogmatickej teológie 4. Katedra morálnej teológie 5. Katedra kánonického práva 6. Katedra histórie 7. Katedra pastorálnej teológie 8. Katedra katechetiky a pedagogiky 9. Katedra liturgiky 10. Katedra sociálnej práce

3 1. Orgány fakulty 1.1. Vedenie fakulty Dekan: Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. Prodekan pre vzdelávanie a výchovu: Doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. Prodekan pre rozvoj a zahraničné styky: Doc. ThDr. Juraj Spuchľák, PhD. (do ) Prodekan pre vedu a rozvoj: Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. (od ) Tajomník: Mgr. Peter Gazda Sekretariát: Sr. Patrícia Čopňáková, OSR 1.2. Akademický senát fakulty Doc. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. predseda AS TF KU PhDr. Imrich Degro, PhD. tajomník AS TF KU Doc. ThDr. PhDr. PaedDr. Jozef Jurko, PhD. ThDr. Jozef Ondovčák, PhD. PhDr. Ján Pramuka JCLic. Dušan Škrabek ThLic. František Reguly ThDr. Ján Kuboš, PhD. Študentská časť Milan Kerdík Ing. Roman Matisovský Juraj Sabadoš Róbert Móres 1.3. Vedecká rada fakulty Mons. Alojz Tkáč, Veľký kancelár Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, dekan TF Doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD. Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Prof. ThDr. JCDr. Anton Fabian, PhD. Prof. ThDr. ICDr. František Dlugoš, PhD. Prof. ThDr. Ján Duda, PhD. Prof. ThDr. František Tondra Prof. PhDr. ThDr. Amantius Akimjak, PhD. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Prof. PhDr. Ján Sabol, DrSc. Prof. MUDr. Andrej Jenča, CSc. Prof. ThDr. Dr. Ľubomír Stanček, PhD. Doc. ThDr. PhDr. Stanislav Stolárik, PhD., m. prof. Doc. ThDr. Jozef Leščinský, PhD. Doc. ThDr. PaedDr. Pavol Dráb, PhD. Doc. PhDr. Imrich Vaško, CSc. Doc. PhDr. Stanislav Hvozdík, CSc. Doc. ThDr. Vojtech Boháč, PhD. Doc. ThDr. ThBibl.Lic Anton Tyrol, PhD. Doc. ThDr. PhDr. Jozef Jurko, PhD. Doc. Ing. Arch. Peter Pásztor, PhD. ThDr. Martin Uháľ, PhD. 3

4 2. Študijná a pedagogická činnosť Hodnotenie pedagogickej činnosti Kvalita vzdelávania mala v r vzrastajúcu tendenciu v dôsledku nasledujúcich faktov: - na kaţdom pracovisku sa konajú počas kaţdého semestra pedagogické porady s cieľom napomáhať študentov koordináciou a spoločnou kontrolou celého komplexu študijného procesu, napr. vhodného rozvrhu, sluţieb kniţnice, sylabov, disciplíny, praxe. - Na oboch pracoviskách začali činnosť tzv. stáli profesori, ktorí nemajú iné záväzky - Priebeţný rast vzdelávania pedagógov - Profesorský zbor obohacujú interní doktorandi - výrazným zvýšením kvalifikovanosti a počtu pedagógov - vytvorením Katedry sociálnej práce - pokračuje systém porád na začiatku kaţdého semestra - vytvoril a ustálil sa systém mesačných porád Kolégium dekana a následných katedrových porád, čím vedenie fakulty realizuje úlohy v korelácii na vedenie univerzity - V roku 2005 sa zvýraznil prevyšujúci podiel laikov oproti seminaristom a tým potreba venovať sa naplno im v pedagogickej, formačnej a záujmovej oblasti - vedenie TF poriada ku neformálnemu dialógu najmä v oblasti kvality pedagogického procesu, čo umoţňujú pravidelné stretnutia dekana TF so študentmi (štvrtky prednáškového času semestra, krátke 45 min. stretnutia odpoludnia o s pedelmi kaţdého ročníka a kaţdého študijného programu) Kontrola kvality a jej systém podľa z. 131/2002, 75 a s ohľadom na 34 - Pracovisko Košice vníma kvalitu procesu dialógom medzi vedením TF a študentmi laikmi Výsledky hodnotenia študentov - Na TF KU TI Spišská Kapitula rozvíja uţ niekoľko rokov vlastný systém kontroly kvality v zmysle 70 ods. 1, písm. h) zák. 131/2002 Z.z., má s ním skúsenosti (zisťovania názorov na úroveň prednášajúcich a na úroveň študijného programu). Anonymné hodnotenie študentov na záver ak. r. tak kvality výučby ako aj učiteľov spracuje moderátor štúdia, ktorý odovzdá hodnotenie príslušným učiteľom a s nimi ich osobne prerokuje. - Špecifikum TF v kvalite pedagogického i vedeckého procesu - TF ako cirkevná fakulta je povinná predkladať správu o činnosti a správu o vyhodnotení kvality nielen poľa štátnych, ale i podľa cirkevných predpisov (Kódex kán. práva a Sapientia Christiana) - kritéria pre cirkevné posúdenie sú striktnejšie, vyţadujú napríklad zverejnenie sebahodnotiacej správy 2.1. Zoznam akreditovaných študijných programov 1. Katolícka teológia študijný odbor Katolícka teológia študijný program spojeného prvého a druhého stupňa vysokoškolského štúdia 2. Doktorandské štúdium katolíckej teológie 3. Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - prvý stupeň 4. Učiteľstvo náuky o spoločnosti (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - druhý stupeň 5. Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - prvý stupeň 6. Učiteľstvo dejepisu (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo akademických predmetov - druhý stupeň 7. Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň 4

5 8. Učiteľstvo náboženskej výchovy (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov druhý stupeň 9. Sociálna práca študijný odbor Sociálna práca - prvý stupeň 10. Sociálna filozofia študijný odbor Filozofia - prvý stupeň 11. Náuka o rodine v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia - prvý stupeň 12. Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň 13. Učiteľstvo etickej výchovy (v kombinácii) študijný odbor Učiteľstvo umeleckovýchovných a výchovných predmetov - druhý stupeň 14. Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - prvý stupeň 15. Učiteľstvo náboženskej výchovy (jednopredmetové) ) študijný odbor Učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov - druhý stupeň 2.2. Počty študentov (podľa kombinácií v ročníkoch) Záujem o štúdium - rast nielen počet prihlásených študentov, zapísaných a končiacich štúdium došlo k nárastu študentov interných o 70 %; externých o 337 % Podstata nárastu je v prechode štúdia sociálnej práca v Košiciach a Spišskej Kapitule z PF na TF. - zvyšovanie vzdelávacieho procesu - systém vzdelávania vzdelávanie sa deje prezenčnou metódou tak na internej ako aj externej forme, prednášky sú povinné. Dištančná metóda je povoľovaná v odôvodnených prípadoch. - zvyšovanie kvality - výrazný vplyv na zvyšovanie kvality budú mať prospechové štipendia - pedagogická činnosť je snaha o stály rast pedagógov zvyšovaním úrovne vzdelania - vnútorné hodnotenie systém je v štádiu prípravy - náročnosť kritérií kritéria prijímacieho konania a následne skúšobné kritéria sú charakterizované tým, ţe vyučujúci vyuţívajú celú škálu hodnotenia - vzdelávanie tretieho veku zatiaľ je konštituované ako mimoriadne štúdium, ale je potrebné konštituovať ako program - venovať pozornosť prioritám poskytnúť určité sluţby pre Cirkev ale aj v oblasti sociálnych sluţieb Druh štúdia Forma 1. roč 2. roč 3. roč 4. roč 5.roč 6.roč spolu Kat. teológ. Mgr. Denná Kat. teológ. Mgr. Externá Kat. teológ. 1. a 2. st. Denná spojený Kat. teológ. 1. a 2. st. Externá 6 6 spojený Sociálna práca Bc. Denná Sociálna práca Bc. Externá Sociálna filozofia Bc. Denná Sociálna filozofia Bc. Externá Náuka o rodine Bc. Denná 4 4 Náuka o rodine Bc. Externá Učiteľstvo predmetu NV Denná 4 4 5

6 Bc. Učiteľstvo predmetu NV Bc. Učiteľstvo predmetu NV a biológia Bc. Učiteľstvo predmetu NV a geografia Bc. Učiteľstvo predmetu NV a matematika Bc. Učiteľstvo predmetu NV a HV Bc. Učiteľstvo predmetu dejepis a NV Bc. Učiteľstvo predmetu Náuka o spol. a NV Bc. Učiteľstvo predmetu Náuka o spol. a NV Bc. Učiteľstvo predmetu NV a náuka o spol. Mgr. Učiteľstvo predmetu NV a náuka o spol. Mgr. Učiteľstvo predmetu NV a HV Mgr. Učiteľstvo predmetu NV a HV Mgr. Učiteľstvo predmetu NV a dejepis Mgr. Externá Externá 8 8 Externá Externá 6 6 Externá 2 2 Externá Denná Externá Denná Externá Denná 4 4 Externá 8 8 Externá Došlo k nárastu študentov v týchto kategóriách: interní študenti o 70 % externí študenti o 337 % 2.3. Výsledky prijímacieho konania 2005 Fakulta Počet prihlásených počet prijatých Nastúpili Teologická Pripravované študijné programy 2. stupeň (Mgr.): 1. Sociálna práca študijný odbor Sociálna práca - druhý stupeň 2. Sociálna filozofia študijný odbor Filozofia - druhý stupeň 3. Náuka o rodine v kombinácii Študijných odborov Sociálna práca a Katolícka teológia - druhý stupeň 3. Vedeckovýskumná činnosť 3.1. Zameranie výskumu a vývoja Teologická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku (TF KU) jestvuje od školského roka Sú to dve pracoviská, predtým Teologické inštitúty UK Bratislava: v Košiciach Teologická fakulta (po období komunizmu obnovená r ako TI RKCMBF UK) a na Spišskej 6

7 Kapitule Teologický inštitút (po období komunizmu obnovený ako TI RKCMBF UK r. 1990), ktoré vstúpili do rámca KU ako TF s prínosom určitej vlastnej tradície vedeckovýskumnej činnosti. Aktivity vedy a výskumu: 1. Liturgický inštitút Jána Jaloveckého a katedra liturgiky 2. Ekumenické spoločenstvo Košice a katedry dogmatiky a morálnej teológie 3. Časopis Verba Theologica 4. Pracovisko TF KU - Centrum excelentnosti SAV 5. História a vedeckovýskumná činnosť na katedre histórie 6. Biblická vedecká a popularizačná činnosť na katedre biblických vied 7. Pastoračná činnosť a a starostlivosť o rodinu na katedre pastorálnej teológie 8. Cirkevnoprávna expertná činnosť a katedra cirkevného práva 9. Účasť na medzinárodnej grantovej spolupráci. 1. LITURGICKÝ INŠTITÚT JÁNA JALOVECKÉHO A KATEDRA LITURGIKY Liturgický inštitút (LI) bol zaloţený r a nadviazal na viacročnú odbornú liturgickú činnosť. Náplňou práce je základný a aplikovaný teologický výskum. LI spolupracuje na príprave Slovenského ľudového liturgického spevníka s Ústavom hudobnej vedy, ktorý je odborným garantom pripravovaných prác. Je to expertná teologická činnosť, ktorá v spojení s muzikologickou činnosťou SAV vytvára podmienky pre významnú a jedinečnú činnosť na národnom ľudovom liturgickom spevníku pokračovateľovi Jednotného katolíckeho spevníka z r Liturgický inštitút má odborníkov, kniţnicu a materiálne vybavenie. Liturgický inštitút pôsobí v rámci zvyšovania odbornosti pre širokú základňu organistov, lektorov a sluţobníkov liturgickej hudby. Pôsobnosť je v rámci východnej provincie (temer polovica Slovenska diecézy Košice, Spišská Kapitula a Roţňava) a košickej arcidiecézy. Popri hudobnej a odbornej stránke sa poskytuje i liturgickej formácii. Liturgický inštitút zdruţuje i prednášajúcich liturgické disciplíny na katolíckych slovenských teologických fakultách. Od roku 2003 je Liturgický inštitút začlenený ako vedeckovýskumné pracovisko a súčasť Teologickej fakulty. V súčasnosti ťaţiskovou náplňou tohto pracoviska je expertná a odborná liturgická činnosť Slovenskej liturgickej komisii KBS. Najvýznamnejšie výsledky Príprava Slovenského liturgického spevníka v spolupráci s HU SAV I, II a III. časť Vyuţívanie výsledkov komunity seminárneho spoločenstva pre vedecké sociologické, muzikologické, pastoračné a liturgické výskumy Vyuţívanie výsledkov schóly cantórum seminára a speváckeho zboru pri TF ako nutných experimentov pri zavádzaní nových liturgických spevov Tvorivá príprava bohosluţieb všetkých pápeţských návštev na Slovensku. Medzinárodná vedecká liturgická spolupráca v liturgicko - ekumenickej oblasti, prezentovaná v liturgických a ekumenických zborníkoch Expertná činnosť LI pre Konferenciu biskupov Slovenska pri riadení liturgie na národnej úrovni Príprava analýz za pomoci študentov a frekventantov kurzov Liturgického inštitútu 7

8 2. EKUMENICKÉ SPOLOČENSTVO KOŠICE A KATEDRY DOGMATIKY A MORÁLNEJ TEOLÓGIE Spoločenstvo vzniklo r. 1994, na pôde Teologického inštitútu v Košiciach vo zväzku CMBF Bratislava bezprostredne po jeho zaloţení. V súčasnosti je významnou organizáciou s vlastným štatútom, známym nielen na Slovensku, ale i v zahraničí. Sú to tieto cirkvi a náboţenské spoločenstvá: Apoštolská cirkev, bratská jednota baptistov, Bratská cirkev, Československá cirkev husitská, Evanjelická cirkev a. v., gréckokatolícka cirkev, Pravoslávna cirkev, Reformovaná kresťanská cirkev, Rímskokatolícka cirkev a Ţidovská náboţenská obec a Teologická fakulta. Sídlom sekretariátu a miestom stretnutí je Teologická fakulta Košice. Spoločenstvo organizačne vedie zvolený moderátor. Má právnu subjektivitu ako náboţenské Ekumenické spoločenstvo. Najvyšší orgán je valné zhromaţdenie, volí moderátora a zástupcu. Spoločenstvo má za sebou 11 rokov spolupráce a vyprofilovalo sa na bohosluţobnú, spoločenskú a vedeckú činnosť. Bohoslužobná činnosť sa realizuje v spojení s liturgickou expertným poradenstvom katedry liturgiky a Liturgického inštitútu: Ekumenická bohosluţba v Dome umenia začiatkom roka v rámci svetového hnutia za jednotu kresťanov Pašiový sprievod na Veľký piatok Spoločná ďakovná bohosluţba za úrodu v jeseni Spoločné vzývanie Ducha Svätého na začiatku nového akademického roka - v rámci akademickej obce všetkých univerzít a fakúlt v našom meste Adventný večer ako spoločenská a duchovná príprava na Vianoce Hudobne slovné vystúpenie mládeţe na námestí mesta ako súčasť predvianočných podujatí mesta. Medzinárodné ekumenické študijné a komunikačné zájazdy 3. ČASOPIS VERBA THEOLOGICA Od roku 2002 vychádza odborný časopis Teologickej fakulty pod názvom Verba theologica, ktorý sa stal vlastným organom pre publikovanie výsledkov pravidelnej vedeckej činnosti. Ročne vychádzajú dve, alebo tri čísla. Redakčná rada pozostáva z pracovníkov na oboch pracoviskách TF Košice a Spišská Kapitula. Čísla sú monotematické a ich obsah v roku 2005 bol nasledovný: VT 7 : Symbol a symbolika VT 8 : Miscellanea VT 9 : Ionnes Paulus pp. II. 4. PRACOVISKO TF - CENTRUM EXELENTNOSTI SAV Predsedníctvo SAV vytvorilo Centrum excelentnosti SAV. Teologická fakulta, zastúpená dekanom fakulty Prof. ThDr. Antonom Konečným, PhD., je účastníckou organizáciou. Na Teologickej fakulte sa v r spracúva téma, objednaná Centrom mediálnej kultúry: Liturgia v prezentácii médií. 8

9 5. HISTÓRIA A VEDECKOVÝSKUMNÁ ČINNOSŤ NA KATEDRE HISTÓRIE Katedra histórie je zameraná na základný a aplikovaný výskum v oblasti dejín Slovenska, osobitne východného, s cieľom vytvárať východiská pre úspešnú expertnú činnosť pre spoločnosť a Cirkev a na vedecko-pedagogickú činnosť katedry, kde sa súčasne vyuţívajú výskumom získané poznatky. Pracovisko má tri oddelenia: všeobecná história, oddelenie cirkevných dejín a Historický inštitút, ktorý pokračuje v práci Komisie pre výskum dejín Košického biskupstva, existujúceho od roku Vytváranie podmienok pre výskum archívnych materiálov: medzinárodná sféra: Vatikánske archívy prostredníctvom Slovenského ústavu sv. Cyrila a Metóda (SUSCM) a štátneho sekretariátu medzinárodná sféra: boli rokovania KU s prímasom Erdöom. Ostrihom Sú nám otvorené archívy prímasa, ostrihomského arcibiskupa a arcibiskupského úradu nadviazanie kontaktov s jágerskou arcidiecézou v oblasti výskumu dejín edícia: Studia Academica Historiae Ecclesiae Cassoviae (zborníky zo sympózií) edícia: Dejiny Košického arcibiskupstva, publikovanie 8 častí historickej série 6. BIBLICKÁ VEDECKÁ A POPULARIZAČNÁ ČINNOSŤ NA KATEDRE BIBLICKÝCH VIED Katedra biblických vied najmä na pracovisku Spišská Kapitula nadviazala na činnosť, ktorá začala r a nepretrţite ju rozvíja ako Katolícke biblické dielo so sídlom vo Svite, ktoré vedú pedagógovia z TI Spiš a TF Košice (poslední dvaja riaditelia sú členmi Katedry biblických vied). Inštitúcia je celoslovenská a koordinuje tak vedecké ako aj populárno-vedecké aktivity ( má vydavateľstvo a publikovala 14 odborných diel. Katedra zabezpečenie odborné zahraničné štúdia pre budúcich odborných asistentov a docentov (Rím, Jeruzalem, Washington) a získava študentov pre denné postgraduálne štúdium biblika (ThLic.; ThDr.) v snahe o rozvoj biblickej vedy a jej aplikovanie do širokej verejnosti. Katedra usiluje i o populárne sprístupnenie biblickej vedy: je to práca pre biblické olympiády na viacerých základných a stredných školách a aktivity biblických súťaţí, biblických krúţkov, relácií v rozhlase a televízii. Doterajšie významné vedecko-výskumné aktivity rok 2005 uvedenie do metódy Lectio divina marec 2005 kommemorácia 40-výročia konštitúcie Dei Verbum október 2005 overovanie učebných osnov na vyučovanie kat. náboţenstva na katolíckych gymnáziách (projekt registrovaný na MŠ SR a KBS) roky príprava vedeckého prekladu Písma a exegetických a teologických komentárov (účasť na projekte TF TU Trnava) roky 2004 a nasl. vydávanie populárno-vedeckého časopisu v preklade z taliančiny Sväté písmo pre kaţdého (La Bibbia per la famiglia) v koordinácii s KBD Svit a SDB Bratislava roky pravidelné relácie v Rádiu Lumen: Kresťanský obzor od

10 Najvýznamnejšie výsledky v posledných rokoch bola zavedená historicko-kritická exegetická metóda do učebných osnov biblických vied Prehĺbenie štúdia biblickej hermeneutiky v rámci dokumentu Pápeţskej biblickej komisie Interpretácia biblie v cirkvi Ţivo navštevované verejné prednášky na biblické témy Príspevky v odborných teologických periodikách (Verba teologica, Verbum, Sväté Písmo pre kaţdého) Jazykové pobyty a kurzy biblickej hebrejčiny a gréčtiny v zahraničí Zameranie na antropologický pohľad pre skúmanie textov Starého zákona 7. PASTORAČNÁ ČINNOSŤ A STAROSTLIVOSŤ O RODINU NA KATEDRE PASTORÁLNEJ TEOLÓGIE Katedra pastorálnej teológie skúma v oblasti evanjelizačných metód. Priestorom tejto práce je evanjelizácia v médiách. Pracovníci katedry sa pravidelne zúčastňujú na evanjelizačných projektoch a reláciách v evanjelizačnom rádiu Lumen, ako aj iných rozhlasových staníc a v TV. Medzinárodný rozmer pracoviska sa prejavuje v spolupráci s vedecko-výskumnými inštitúciami, ktoré vedie vedúci katedry Prof. ThDr. ICDr. Anton Fabian, PhD.: - Pastorales Forum vo Viedni - Konferenz der deutschsprachingen pastoraltheologen und Pastoraltheologinnen v Passau, - Pastorační středisko sv. Vojtěcha v Prahe - Sekcja pastoralistow polskich v Krakove. Katedra spolupracuje v rámci zahraničného projektu Ausbildung und Erziehung von Zigeuner durch Massmedien. (Výchova a vzdelávanie Cigánov Rómov prostredníctvom masmédií)- Prof. Dr. Anton Fabian, PhD. Renovabis v Nemecku Mníchov (Freising) SK CIRKEVNOPRÁVNA EXPERTNÁ ČINNOSŤ A KATEDRA CIRKEVNÉHO PRÁVA V poradí prvou odbornou a vedeckou činnosťou na obnovenom TI Spišská Kapitula boli sympóziá cirkevného práva, ktoré sa stali pravidelnými, vedeckými a medzinárodnými. Zúčastnili sa ich významní právnici centrálnych cirkevných úradov - Rímskej roty (Kardinál Grocholewký, prelát Mons. Daniel Faltýn) a ďalší európski experti a odborníci. Riešia sa otázky právneho charakteru v spojitosti postoráciou a praxou v diecézach a otázky nastolené z praxe cirkevných súdov a zachytené vydanými zborníkmi. Sympóziá spolupracujú s právnikmi v Poľsku: Stowarzyszenie kanonistów Polskich. Príleţitosťou plynúcou zo sympózií bolo zaloţenie Slovenskej spoločnosti kánonického práva. Na TF KU sa uskutočnili a pokračujú ďalšie významné vedeckovýskumné aktivity. Ich prehľad spoluvytvára obraz o činnosti na TF. Poukazujeme na mnoţstvo sympózií a ich odbornú profiláciu v odbore ekumény a v oblastiach všetkých 10 katedier TF KU. Ide o medzinárodnú činnosť v oblasti grantov, mobilít študentov a pedagógov, v oblasti ekumenickej spolupráce a vo vedeckej činnosti, prezentovanej formou početných sympózií. 9. ÚČASŤ NA MEDZINÁRODNEJ GRANTOVEJ SPOLUPRÁCI Medzinárodný grant: Nová paradigma kresťanskej liturgickej hudby v slovenskom sociálnom prostredí. Prof. ThDr. Anton Konečný, zástupca vedúceho projektu Registračné číslo projektu: VEGA 2/5029/25. 10

11 Ide o komplexnú analýzu antifón Rímskeho graduála, Graduála simplex a Rímskeho misálu. Príprava národného liturgického spevníka vychádza z analýz základného a aplikovaného výskumu týchto antifón Zvyšovanie kvalifikácie vedecko-pedagogického zboru V roku 2005 inauguračným procesom prešli pedagógovia TF: Doc. ThDr. Anton Tyrol, PhD., Katedra biblických vied Doc. ThDr. Pavol Dráb, PhD., Katedra dogmatickej teológie Doc. ThDr. Jozef Jurko, PhD., Katedra dogmatickej teológie Doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., Katedra liturgiky Doc. ThDr. PhDr. Stolárik Stanislav, PhD., Katedra filozofie Habilitačným procesom: ThDr. Marián Čiţmár, PhD., Katedra histórie ThDr. Peter Sedlák, PhD., Katedra histórie Hodnosť PhD. dosiahli: ThLic. Ján Jenčo, Katedra katechetiky a pedagogiky Pracovisko Košice V roku 2006 kvalifikačný rast dosiahnú: Doc. - PhDr. Bašistová Alena, PhD., Katedra Sociálnej práce PhD. - PhLic. Ragan Emil, Katedra filozofie PhD. - ThDr. Gnip Jozef, Katedra morálnej teológie PhD. - ThLic. Gira Miroslav, Katedra dogmatickej teológie PhD. - ThLic. Katriňák František, Katedra dogmatickej teológie PhD. - ThLic. Mihok Ján, Katedra morálnej teológie V roku 2007 kvalifikačný rast dosiahnú: Prof. - doc. ThDr. Hišem Cyril, PhD., Katedra histórie Prof. - doc. ThDr. PhDr. Zubko Peter, PhD., Katedra histórie Prof. - doc. ThDr. Leščinský Jozef, PhD., Katedra biblických vied Doc. - Ing. Mgr. Sudzina František, PhD., Katedra Sociálnej práce Doc. - PhDr. Degro Imrich, PhD., Katedra filozofie Doc. - ThDr. Jenčo Ján, PhD., Katedra katechetiky a pedagogiky PhD. - Ing. Lešková Lýdia, Katedra Sociálnej práce PhD. - PhLic. Cichý Ladislav, Katedra filozofie PhD. - PhLic. Dronzek Jozef, Katedra filozofie PhD. - ThLic. Hvišč Jozef, Katedra pastorálnej teológie PhD. - ThLic. Lemme Angelo, OSA, Katedra biblických vied PhD. - ThLic. Mikula Daniel, Katedra pastorálnej teológie PhD. - ThLic. Pekár Jozef, Katedra liturgiky PhD. - ThLic. Pigula Juraj, OSA, Katedra histórie V roku 2008 kvalifikačný rast dosiahnú: Doc. ThDr. PhDr. Lenčiš Štefan, PhD. Katedra histórie PhD. - ThLic. Boleš Daniel, Katedra histórie 11

12 PhD. - ThLic. Ing. Babják Anton, Katedra pastorálnej teológie V roku 2009 kvalifikačný rast dosiahnú: Doc. ThLic. Lapko Róbert, ThD., Katedra biblických vied Doc. - ThDr. Uháľ Martin, Katedra Sociálnej práce PhD. - Mgr. Knapík Ján, Katedra katechetiky a pedagogiky PhD. - Mgr. PhDr. Mocáková Ivana, Katedra katechetiky a pedagogiky PhD. - ThLic. Šosták Vladimír, Katedra pastorálnej teológie V roku 2010 kvalifikačný rast dosiahnú: Prof. doc. ThDr. Čiţmár Marián, PhD., Katedra histórie Prof. doc. ThDr. Sedlák Peter, PhD., Katedra histórie Doc. - Dr. Veľbacký Ján, PhD., Katedra liturgiky Doc. - JCDr. Kamas Juraj, PhD. Katedra kánonického práva PhD. - JCLic. Bačišin Pavol, Katedra kánonického práva PhD. - PhDr. Jamborová Renáta, Katedra Sociálnej práce Pracovisko Spišské Podhradie: V roku 2006 kvalifikačný rast dosiahnú: PhD. - odb. as. PhDr. Pramuka Ján, Katedra morálnej teológie, PhD. - odb. as. ThLic. Borsík Ondrej, Katedra katechetiky a pedagogiky, PhD. - odb. as. ThLic. Siska Jozef, Katedra dogmatickej teológie, PhD. - odb. as. ThLic. Trstenský František, Katedra biblických vied, PhD. - ThLic. Reguly František, Katedra katechetiky a pedagogiky, V roku 2007 kvalifikačný rast dosiahnú: Doc. - JCDr. Pekarčík Miloš, PhD., Katedra kánonického práva, Doc. - ThDr. Frankovský Alojz, PhD., Katedra dogmatickej teológie, Doc. - ThDr. Sečka Štefan, PhD., Katedra katechetiky a pedagogiky, Doc. - ThDr. Škantár Jozef, PhD., Katedra katechetiky a pedagogiky, Doc. - ThDr. Kuboš Ján, PhD., Katedra dogmatickej teológie, PhD. - Litt.Lic. Pira Jozef, Katedra biblických vied, PhD. - PhDr. Ţelonka Ondrej, Katedra filozofie. V roku 2008 kvalifikačný rast dosiahnú: Prof. - doc. JCLic. ThDr. Mordel Štefan, PhD., Katedra histórie Prof. - doc. ThDr. Spuchľák Juraj, PhD., Katedra katechetiky a pedagogiky, Doc. - ThDr. Bieľak Jozef, PhD., Katedra dogmatickej teológie Doc. - ThDr. Kolivoška Pavel, PhD., Katedra katechetiky a pedagogiky Doc. - ThDr. Vitko Štefan, PhD., Katedra pastorálnej teológie V roku 2009 kvalifikačný rast dosiahnú: PhD. - ThLic. Koleják Martin, Katedra morálnej teológie PhD. - Mgr. Olejník Vladimír, Katedra histórie 12

13 3.3. Doktorandské štúdium Doktorandi TF KU interní externí spolu I. stupeň 1. roč roč roč II. stupeň 4. roč roč spolu Medzinárodná spolupráca ZAHRANIČNÉ MOBILITY S mobilitami sme začali od zaloţenia TI CMBF UK r Prvým podnetom bola pomoc, ktorú sme získavali od zahraničných biskupstiev a dobročinných organizácií a my sme vstupovali s potenciálom nadaných študentov seminaristov a mladých učiteľov, ktorí získavali prvé zahraničné skúsenosti. Tieto sa ustálili tak, ţe po treťom ročníku jazykovo zdatní seminaristi odchádzajú aj do zahraničia (Celá Európa, ázijská časť Ruska a Amerika) na rok tzv. pastoračnej praxe. A) Zahraničná mobilita študentov a absolventov organizovaná priamo, nie cez univerzity o o Juraj Feník doktorandské špecializované štúdium biblických vied Starý zákon: Catholic University of America, Washington DC, Theological College USA, Washington (návrat 2006/7) ThLic. Róbert Lapko Špecializované štúdium biblických vied Starý zákon: USA, Belgicko, Univerzita Gregoriana, Rím (návrat ) o ThLic. Ján Veľbacký špecializované doktorandské štúdium gregoriánskeho chorálu - Pápeţský inštitút pre posvätnú hudbu, Rím (návrat ) o o Mgr. Marek Forgáč - špecializované doktorandské štúdium psychológie, Univerzita Gregoriana, Rím (návrat 2007/8). Mgr. Gabriel Rudy - špecializované doktorandské štúdium filozofie, Univerzita Gregoriana, Rím, (začiatok 2005/6). B) Spolupráca s vedeckými inštitúciami v zahraničí Teologická fakulta má zmluvu o spolupráci so subjektami: - Juhočeská univerzita, Zdravotně - sociální fakulta zo dňa ; - Pápeţská akadémia Krakov teologická fakulta - Univerzita St. Georgen, Teologická fakulta a Biskupstvo Limburg, spolupracujeme od r Výmena študentov. V súčasnosti: učiteľská mobilita, ThDr. Peter Šoltés, od šk. roku 2005/6 za TF Košice. C) Ekumenická spolupráca Husova teologická fakulta Karlovej univerzity, výmena skúseností, účasť na sympóziách, pripravované mobility. Začiatok spolupráce:

14 Magistrát mesta Košice širšia spolupráca s TF, najmä v rámci študijného odboru Sociálna filozofia a sociálna práca. Príprava sympózia o sociálnej otázke v rámci Dni mesta Košice Pro Oriente Stiftung Wien, spolupráca s Ekumenickým spoločenstvom od r ;Aktívna účasť na medzinárodnom sympóziu o medzikonfesijnom dialógu kresťania ţidia pri príleţitosti 40 rokov od podpísania dokumentu Nostra aetate za Slovenskú KBS ako expert prof. Anton Konečný, Rím Vatikán, Následne odborný medzinárodný Slovensko Izraelský seminár o vzťahu kresťania ţidia: Bratislava, ZAHRANIČNÉ PROJEKTY Projekty v spolupráci s UPJŠ Právnickou fakultou: Pramene ţidovského práva. Účasť TF KU pozostáva v zastúpení dekanom a širšie ako Domáci partner projektu. Zahraniční partneri projektu: Prof. Nahum Rakover, Jerusalem, Israel; Rabbi Herschel Glück, London, United Kingdom 5. Edičná a publikačná činnosť fakulty, Príspevky na vedeckých konferenciách ČIŢMÁR, M.: Anton Székely ( ) kňaz a historik. In: Verba theologica. VT 8. Roč. IV. (2005), mimoriadne číslo, Košice 2005, s ČIŢMÁR, M.: Consueta memoria Patris Ioannis Rybár a Sancto Ioanne Baptista ( ) ex Provincia Slovachiae. In: Ephemerides Calasanctianae. Commentarium officiale Ordinis Scholarum Piarum. An. LXXIV, nr. 2/2005, Tipografia della Pace, Roma 2005, s ČIŢMÁR, M.: Eucharistia v ţivote biskupa ThDr. Augustína Fischera-Colbrieho ( ). In: Duchovný pastier, Roč. LXXXVI (2005), č.3/2005, s ČIŢMÁR, M.: Kňaz a politik Štefan Onderčo ( ) a jeho podiel na formovaní Modu vivendi. In: Modus vivendi v historii katolícke Církve v Československu. Olomouc ČIŢMÁR, M.: Košički biskup Augustin Fischer-Colbrie suvremenik J.J. Strossmayera i njegov odnos prema bl. košičkim mučenicama. In: HRVATSKA AKADEMIJA ZNANOSTI I UMJETNOSTI: MeĎunarodni znanstveni skup Josip Juraj Strossmayer povodom 190.obljetnice roďenja i 100.obljetnice smrti. Saţeci Radova. Zagreb, 19.svibnja Đakovo, 20.svibnja Typ. Z i B Mladost Zagreb 2005, s. 69. ČIŢMÁR, M.: Martýrium niektorých členov Boţieho ľudu na území terajšieho Košického arcibiskupstva. In: Dvesto rokov Košickej diecézy. Košice 9. septembra Košice 2005, s ČIŢMÁR, M.: Príkladný ţivot a hrdinská smrť kňaza Štefana Bečavera ( ). In: Duchovný pastier, Roč. LXXXVI (2005), č. 2/2005, s ČIŢMÁR, M.: Vplyv Modu vivendi na rehoľný ţivot na Slovensku. In: Modus vivendi v historii katolícke Církve v Československu. Olomouc DEGRO, I.: Hranice ľudskej slobody v tvorivej činnosti. Verba Theologica (Miscellanea), roč.2, č.1, Košice 2005, s DRÁB, P.: Eucharistia a zmierenie vo svetle veľkonočného tridua. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku. Košice DRÁB, P.: Jeţišovo vďakyvzdávanie nebeskému Otcovi v slávení liturgického roka. Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ruţomberku. Košice DRÁB, P.: Pan, obecny wczoraj, dziś i na wieki. Pán, prítomný včera, dnes a naveky. Kraków : Wydawnictwo DjaF s

15 DRÁB, P.: Vyhlásenie Dominus Iesus a jeho recepcia. In: Verba theologica (Miscelanea), roč. 4. Košice S DRÁB, P.: Zjednocujúce slovo. In: Ţiť Boţie slovo vo svetle evanjelia. Medzinárodné teologické a ekumenické sympózium. TF KU v Košiciach a Ekumenické spoločenstvo v Košiciach, 4. mája Košice DRÁB, P.:.Maryja, kobieta Eucharystii. Mária, eucharistická ţena. Krakow DRONZEK, J.: Etika. Všeobecné normy. Košice : Teologická fakulta KU, 2005, 70 s. HIŠEM, C.: Bohoslovci v košickom kňazskom seminári. In: Dvesto rokov Košickej diecézy. Košice 9. septembra HIŠEM, Cyril ZUBKO, Peter (zost.). Košice : Katedra cirkevných dejín, Teologická fakulta Katolíckej univerzity, 2005, s HIŠEM, C.: Ján Pavol II. a jeho milované Slovensko. In: Verba theologica. Ioannes Paulus pp. II. Roč. IV (2005), č. 2, Košice, s HIŠEM, C.: Konkordáty v dejinách a ich význam. In: KOLEKTIV: Modus vivendi v historii katolické církvi v Československu. Sborník z mezinárodní konference. Olomouc 30. května 1. června ZUBKO, Peter (ed.). Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2005, s JURKO, J.: Eschatologické naplnenie v pastoračnej starostlivosti Cirkvi po Druhom vatikánskom koncile na Slovensku. In: Verba Theologica, roč. IV., 2005, č.1, s JURKO, J.: Sociálne učenie pred a po Druhom vatikánskom koncile. In: Verba Theologica, roč. IV., 2005, mimoriadne číslo, s KONEČNÝ, A.: Boţie slovo vedie k Bohu a k spoločenstvu. Zborník príspevkov z medzinárodného sympózia konaného dňa 4. mája 2005 na Teologickej fakulte katolíckej univerzity v Košiciach. Košice Ekumenické spoločenstvo cirkví Košice, TF KU, Seminár sv. K. Boromejského 2005 s KONEČNÝ, A.: Ecclesia de Eucharistia: 5. Kapitola: Umenie a prostredie slávenia Eucharistie Duchovný pastier, roč.86, č.3, 2005 s KONEČNÝ, A.: Medzinárodný a národné eucharistické kongresy a sociálne aspekty eucharistie. Duchovný pastier, roč.86, č.9, 2005 s KONEČNÝ, A.: Symbolickosť Eucharistie, Verba Theologica - Symbol a symbolika, roč.4, č s KONEČNÝ, A.: 40 rokov podpísania deklarácie Nostra aetate o postoji k nekresťanským náboţenstvám, Duchovný pastier, roč. 36, 2005, č.10, s KONEČNÝ, A.: Medzinárodné euharistické kongresy kontinuálne podujatie univerzálnej cirkvi, In: Oţivenie farského spoločenstva slávením a preţívaním Eucharistie, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s KURIMSKÁ, D.: Deň slávenia Eucharistie jednotiaci prvok spoločenstva rodín, In Oţivenie farského spoločenstva slávením a preţívaním Eucharistie, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s LAPKO, RÓBERT, Tóbiho chválospev, Prešov LENČIŠ, Š.: Generálny vikariát v Bardejove In: Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti dvestého výročia erigovania Košickej diecézy. Košice 2005, s LENČIŠ, Š.: Reformácia na panstve Drugetovcov v Zemplínskej stolici. In: Verba theologica. Košice 2005, roč. IV., mimor. č., s

16 LENČIŠ, Š.: Situácia Katolíckej cirkvi na Slovensku po roku In: Modus vivendi v historii katolické církve v Československu. Olomouc 2005, s LENČIŠ, Š.: Stredoveká Palestína. Seminár sv. Karola Boromejského. Košice LENČIŠ, Š.: Ustanovenie slovenskej katolíckej hierarchie. In: Modus vivendi v historii katolické církve v Československu. Olomouc 2005, s LEŠČINSKÝ, J.: Dynamická antropológia Biblie, Košice: Verbum PEKÁR, J.: Eucharistický kongres je kontinuálne podujatie univerzálnej Cirkvi, In Duchovný pastier, Ročník LXXXVI, č. 9/2005, s PEKÁR, J.: Liturgické sluţby laikov spojené s eucharistiou In Oţivenie farského spoločenstva slávením a preţívaním Eucharistie, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s PEKÁR, J.: Úvod, In: Oţivenie farského spoločenstva slávením a preţívaním Eucharistie, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s RAGAN, E.: Pojem ako znak, Verba teologica, Seminár sv. Karola Boromejského pre TF Košice KU Ruţomberok, roč. IV (2005), č.1 (7), s RAGAN, G.: Biela sobota a veľkonočná vigília. Košice, KS sv. Karola Boromejského v Košiciach 2005, 85 s. RAGAN, G.: Liturgická spiritualita kňaza podľa Redemptionis Sacramentum. Košice, KS sv. Karola Boromejského v Košiciach 2005, 100 s. RAGAN, G.: Liturgické slávenie je pravidlom viery, In: Oţivenie farského spoločenstva slávením a preţívaním Eucharistie, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s RAGAN, G.: Kresťanská iniciácia dospelých, In: Oţivenie farského spoločenstva slávením a preţívaním Eucharistie, Seminár sv. Karola Boromejského, Košice 2005, s RUŢBARSKÝ, P.: Povolanie do sluţby mimoriadneho rozdávateľa Eucharistie, Prešov STOLÁRIK, S.: [Príhovor]. In: Liturgické texty na tretí celoslovenský eucharistický kongres. Bratislava : Liturgická komisia KBS 2005, s.3. STOLÁRIK, S.: Filozofia náboţenstva. 2.vyd. Košice : TF KU, Seminár sv. K. Boromejského 2005, 90 s. STOLÁRIK, S.: Motivácia záujmu Jana Patočku o prirodzený svet. In: Filozofia bliższa życiu. Tom II. Księga Pamiątkowa ofiarowana profesorowi Wojciechowi Słomskiemu. Warszawa : Wyżsa Szkoła Finan éw i Zarządzania w Warszawie 2005, s UHÁĽ, M.: Homílie na nedele a sviatky, liturgický rok B, Košice UHÁĽ, M.: Ján Pavol II. Tretiemu tisícročiu: Strata citlivosti na hriech dôvod oslabenia transcendencie ľudského ţivota, In: Verba Theologica 2, TFKU Košice ZUBKO, P. MARČIN, J.: Bol u nás Ján Pavol II. Košice : Karnat, 2005, 46 s. ZUBKO, P.: Heraldická symbolika Košického arcibiskupstva. In: Dvesto rokov Košickej diecézy. Zborník príspevkov z medzinárodného vedeckého sympózia konaného pri príleţitosti dvestého výročia erigovania Košickej diecézy. Košice 9. septembra HIŠEM, Cyril ZUBKO, Peter (zost.). Košice : Katedra cirkevných dejín, Teologická fakulta Katolíckej univerzity, 2005, s ZUBKO, P.: Historia domus pamäť (nielen) Cirkvi. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný ţivot, Roč. LXXXVI, č. 1, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s

17 ZUBKO, P.: Otázka cirkevných majetkov na Slovensku. In: KOLEKTIV: Modus vivendi v historii katolické církvi v Československu. Sborník z mezinárodní konference. Olomouc 30. května 1. června ZUBKO, Peter (ed.). Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2005, s ZUBKO, P.: Slávenie sviatkov gréckokatolíkmi na území spoločnom s rímskokatolíkmi podľa relácií z roku In: Slavica Slovaca 40 (2005) / 1. Vydavateľstvo Matice slovenskej, s ZUBKO, P.: Súlad vedy a viery u Tomáša Akvinského. In: Verba theologica. Miscellanea. Roč. IV (2005), č. mimoriadne, Košice, s ZUBKO, P.: Symbol a symbolika. In: Verba theologica. Symbol a symbolika. Roč. IV (2005), č. 1, Košice, s ZUBKO, P.: Vlastenectvo a Cirkev (a Ján Pavol II.). In: Verba theologica. Ioannes Paulus pp. II. Roč. IV (2005), č. 2, Košice, s ZUBKO, P.: Vnímanie komunistického nátlaku biskupa Jozefom Čárskym podľa zachovaných písomností. Zmocnenci na biskupských úradoch Košice I. časť. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný ţivot, Roč. LXXXVI, č. 4, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s ZUBKO, P.: Zmocnenci na biskupských úradoch Košice II. časť. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný ţivot, Roč. LXXXVI, č. 5, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s ZUBKO, P.: Zmocnenci na biskupských úradoch Košice III. časť. In: Duchovný pastier. Revue pre teológiu a duchovný ţivot, Roč. LXXXVI, č. 6, 2005, Spolok svätého Vojtecha, Trnava, s ZUBKO, P. - KURUC, Š.: Základná zmluva medzi SR a Svätou stolicou z roku In: KOLEKTIV: Modus vivendi v historii katolické církvi v Československu. Sborník z mezinárodní konference. Olomouc 30. května 1. června ZUBKO, Peter (ed.). Olomouc : Společnost pro dialog církve a státu, 2005, s Organizovanie vedeckých, odborných a umeleckých podujatí Sympóziá sú prejavom a fórom prezentácie vedeckej činnosti a zároveň ju stimulujú. Pravidelným opakovaním sympózií vytvorila sa vo viacerých odbornostiach tradícia sympózií: právnické, medzinárodné, vedecké sympóziá, poriadané od r na pracovisku Spišská Kapitula liturgické, medzinárodné, vedecké sympóziá, poriadané od r na pracovisku Košice, v spolupráci s KBS komisiou pre laikov historické medzinárodné, vedecké sympóziá, poriadané od r na pracovisku Košice dogmatické a pastorálne, zamerané na vieroučné a morálne otázke v súvise s potrebami pastorácie ostatné, najmä interdisciplinárne sympóziá katedier TF Okrem sympózií, poriadaných na TF sa pedagógovia zúčastňujú na sympóziách ostatných fakúlt. 16. interdisciplinárny seminár Znaky časov Názov: Rok Eucharistie Termín: Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula Medzinárodné ekumenické sympózium Názov: Ţiť Boţie slovo vo svetle evanjelia 17

18 Termín: 4. máj 2005 Miesto: Košice, TF Hlavná 89 Usporiadateľ: Katedra dogmatickej teológie, Ekumenické spoločenstvo Doc. ThDr. Pavol Dráb, PhD., Prof. ThDr. Anton Konečný, PhD. Liturgické sympózium Názov: Oţivenie farností liturgiou Termín: 15. november 2005 Miesto: Košice, TF Hlavná 89 Usporiadateľ: Katedra liturgiky Doc. ThDr. Gabriel Ragan, PhD., ThLic. Jozef Pekár. Historické sympózium Názov: Pútnické miesta a putovanie Termín: 8. november 2005 Miesto: Košice, TF Hlavná 89 Usporiadateľ: Katedra histórie Doc. ThDr. Cyril Hišem, PhD., Doc. ThDr. Peter Zubko, PhD. Profesorská prednáška Názov: Čo ovplyvňuje naše myslenie a konanie - pokus o reflexiu dnešných fenoménov. Termín: 14. október 2005 Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula Prednášajúci: Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD. Profesorská prednáška Názov: Boţie slovo, Eucharistia, spoločenstvo Termín: 10. november 2005 Miesto: Košice, TF Hlavná 89 Usporiadateľ: Katedra liturgiky Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. Workshop a odborný seminár Názov: Európa, kultúra a školstvo vzťahy a ciele Termín: 18. november 2005 Miesto: Spišská Kapitula 12, Spišské Podhradie Usporiadateľ: Mons. doc. ThDr. Jozef Jarab, PhD. 17. interdisciplinárny seminár Znaky časov Názov: Spravodlivosť vysluhovaná v pravde a láske Termín: 22. november 2005 Miesto: Spišské Podhradie, Spišská Kapitula Profesorská prednáška Názov: Slovo, Eucharistia a Duch vychovávajú a formujú jednotlivca, rodinu i spoločenstvo Termín: 15. december 2005 Miesto: Košice, TF Hlavná 89 Prednášajúci: Prof. ThDr. Ing. Anton Konečný, PhD. 6. Ďalšie aktivity - činnosť Univerzitného pastoračného centra sv. Košických mučeníkov v Košiciach v spolupráci s Veľkým kancelárom ordinárom a s vedením fakulty v oblasti formácie študentov teologickej fakulty napĺňa špecifikum starostlivosti o duchovnú formáciu študentov na KU. Hľadajú sa nové formy a činnosť sa systematicky prehlbuje 18

19 - Na základe odborníka ThDr. Jána Veľbackého profesionálneho odborníka pre liturgický spev vznikol zbor laických študentov Teologickej fakulty, ktorý začal svoju umeleckú činnosť - Schóla cantorum Kňazského seminára Košice a Spišská Kapitula sa kaţdoročne zúčastňuje Festivalu sakrálneho umenia v Košiciach (mesiac november) - Seminaristi sa zúčastňujú pastoračných aktivít vo svojom voľnom čase internátne školy pre opustené deti (Košická nová Ves) postihnuté deti (Košice) starostlivosť a formácia miništrantov (farnosti v okolí Košíc) navštevovanie väzňov (väznica Košice) práca s Rómami (sídlisko Luník Košice) spolupráca bohoslovcov v centre pre pastoráciu povolani trojdňové stretnutie nultého ročníka so záujmom o seminárny ţivot futbalový turnaj bohoslovcov troch seminárov - Prešov, Sp. Podhradie, Košice. spolupráca pri organizovaní celodiecézneho stretnutia mládeţe. - Teologická fakulta je súčasťou Ekumenického spoločenstva v Košiciach a poskytuje tomuto spoločenstvu organizačnú prácu, zároveň sa vedecky angaţuje a profiluje v tejto oblasti - príprava akadémií v oboch seminároch (kaţdoročne: mariánska 8. decembra, v januári teologická na počesť sv. Tomáša) Prednášku na tému: Tomáš Akvinský a jeho komentár k Listu Rimanom predniesol Prof. ThDr. ThBiblLic. Anton Tyrol, PhD Prednášku s názvom Máriino srdce matersky nevyčerpateľné predniesol ICLic. Dušan Škrabek. 19

20 Príloha Údaje o štruktúre a obsadení funkčných miest profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov k Príloha k Štatútu Teologickej fakulty v Košiciach KU ORGANIZAČNÁ ŠTRUKTÚRA PRACOVNÝCH MIEST (1) Organizačná štruktúra pracovných miest na funkcie profesorov, docentov a ostatných vysokoškolských učiteľov je uvedená v tabuľke tejto prílohy. (2) Ak vo výberovom konaní na funkciu profesora na príslušnom pracovisku nebude táto funkcia obsadená, bude namiesto funkcie profesora na príslušnom pracovisku obsadená funkcia docenta na príslušnom pracovisku. (3) Ak vo výberovom konaní na funkciu docenta na príslušnom pracovisku nebude táto funkcia obsadená, bude namiesto funkcie docenta na príslušnom pracovisku obsadená funkcia odborného asistenta na príslušnom pracovisku. (4) Postup podľa ods. 2 a 3 tohto paragrafu je moţné uplatniť na jednu alebo na niekoľko funkcií profesorov a docentov. Katedry počet profesorov počet docentov počet odborných asistentov/phd. počet výskumných pracovníkov/phd. spolu Filozofia Biblické vedy Dogmatická teológia Morálna teológia Kánonické právo Cirkevné dejiny Pastorálna teológia Katechetika a pedagogika Liturgika Spolu

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Viktora Trstenského

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015

VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 Schválená Akademickým senátom fakulty dňa 10.3.2016 BRATISLAVA Február 2016 O B

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti OSOBNÉ ÚDAJE Meno a priezvisko: Tituly a hodnosti: Dátum a miesto narodenia: Odbor: Adresa pracoviska: Martin Štrbák doc. ThDr. PaedDr., PhD. 06.04.1972, Spišská Nová Ves Katolícka

Bardziej szczegółowo

7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 108 7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 7. 1 Úvodná charakteristika Fakulty sú základnými organizačnými jednotkami, ktoré organizujú a zabezpečujú úlohy na úseku vzdelávacej,

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SPOLOČENSKÝCH VIED Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty, Katedry spoločenských vied za rok 2016 Košice, december

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE Personálne obsadenie inštitútu Profesorka: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Docenti: doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. doc. PhDr. Vladimír

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY Personálne obsadenie inštitútu profesori: prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc. prof. PhDr. František Mihina, CSc.

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

ŠKOLENIE UČITEĽOV CHÉMIE V POĽSKU

ŠKOLENIE UČITEĽOV CHÉMIE V POĽSKU ŠKOLENIE UČITEĽOV CHÉMIE V POĽSKU 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW MAGADALENA GAŁAJ WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI AJ UMIEJĘTNOŚCI (POĽSKO) magdalena_galaj@wsinf.edu.pl ABSTRAKTNÉ Príspevok bude prezentovať

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Universitas Matthiae Belii

Universitas Matthiae Belii Universitas Matthiae Belii Roèník 14 máj jún 2008 Èíslo 5 J. E. Vincent Obsitnik, veľvyslanec USA navštívil Univerzitu Mateja Bela Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Životopis E-mail: karolholly@gmail.com Dátum narodenia: 21. 1. 1980 Vzdelanie 2004-2008 Interné doktorandské štúdium

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 Vypracovaná v súlade s 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Bardziej szczegółowo

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Poľsko, Krosno, 14.06.-04.07.2010 Mobilność w przygranicznym

Bardziej szczegółowo

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach)

a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly vo vedeckých monografiách (učebniciach) prof. Dr. Dušan Polonský, CSc., Katedra pedagogiky, psychológie a sociálnych vied, Fakulta prírodných vied, Žilinská univerzita v Žiline Výberová bibliografia: a/ vysokoškolské učebnice, monografie a kapitoly

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA KATOLÍCKA TEOLÓGIA EXTERNÁ FORMA P R Í L O H A Informačné listy predmetov Materiál predkladá: doc. PhDr. František

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku 2 0 1 4 I Forum Czasopism Karpackich V Forum Prasy Sądeckiej Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 3-6 lipca 2014 Patronat merytoryczny Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY. Slovenské periodiká

ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY. Slovenské periodiká ELEKTRONICKÉ ODBORNÉ ČASOPISY Slovenské periodiká 1 Názov časopisu: Acta Facultatis Educationis Physicae Universitatis Comenianae http://www.fsport.uniba.sk/index.php?id=2468 Vedecký časopis zameraný na

Bardziej szczegółowo

Výberové konanie na mobilitu ERASMUS+ /ŠTÚDIUM na akademický rok 2017/2018

Výberové konanie na mobilitu ERASMUS+ /ŠTÚDIUM na akademický rok 2017/2018 Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania Právnickej fakulty UPJŠ, Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice IČO: 00397768, IČ DPH: SK2021157050 tel./ VoIP: +421 55 / 234 4108, fax: +421 55 /

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Ľubor Fišera predseda Akreditačnej komisie Hodnotiaca správa schválená na

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008:

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Úvod I. Organizácia Vedúca katedry: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU. Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Helena Orieščiková,

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU Výročná správa Katedry hudby za rok 2008: Úvod I. Organizácia vedúci katedry: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m. prof. KU zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. sekretariát

Bardziej szczegółowo

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky

Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Štruktúra výročnej správy pracoviska (katedry, ústavu) za rok 2008: Katedra predškolskej a elementárnej pedagogiky Úvod I. Organizácia vedúci katedry: Prof. Dr. hab. Stanislaw Juszczyk, PhD. zástupca vedúceho

Bardziej szczegółowo

2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti , SKI CENTRUM JURGOW POLSKO

2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti , SKI CENTRUM JURGOW POLSKO VEREJNÝ PRETEK POLSKO SLOVENSKO MASTERS + OPEN v zjazdovom lyžovaní 2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti 16.12.2017, 17.12.2017 SKI CENTRUM JURGOW

Bardziej szczegółowo

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia

Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Oś priorytetowa 1 Ochrona i rozwój dziedzictwa przyrodniczego i kulturowego obszaru pogranicza Prioritná os 1 Ochrana a rozvoj prírodného a kultúrneho dedičstva cezhraničného územia Nazwa celu szczegółowego

Bardziej szczegółowo

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry liečebnej pedagogiky za rok

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

Fondazione Cantonuovo

Fondazione Cantonuovo slk pol Fondazione Cantonuovo je nezisková súkromná nadácia, ktorej hlavny m cieľom je zbierať, uchovávať, rozvíjať a rozširovať duchovnú skúsenosť jej zakladateľov, ich aktivity a prácu zameranú na posolstvo

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA KATEDRA OŠETROVATEĽSTVA Výročná správa o činnosti Katolíckej univerzity v Ružomberku, Fakulty zdravotníctva, Katedry ošetrovateľstva za rok 2015

Bardziej szczegółowo

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach 1 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach 2 OBSAH 1. Obsah... 3 2. Vedenie... 5 3. Akademický senát... 6 4. Akademické orgány... 7 Vedecká rada Správna rada Kolégium rektora 5. Organizačná

Bardziej szczegółowo

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť,

6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6 Publikačná, vedecko-výskumná a iná odborná činnosť, 6.1 Publikačná činnosť 6.2 Prehľad preukázateľných citácií a ohlasov na vedecké a odborné práce 6.3 Výskumné projekty Granty 6.4 Prednášková činnosť

Bardziej szczegółowo

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa

Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa Umowa partnerska - porozumienie o współpracy w obszarze Integracja społeczno - zawodowa w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC zawarta w Nowym Sączu w dniu

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA ÚSTAV SOCIÁLNYCH VIED KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta Materiál na rokovanie: KD TF, VR TF SPU v Nitre Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012 KD

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA Pedagogická fakulta PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU TEÓRIA A PRAX

TRNAVSKÁ UNIVERZITA Pedagogická fakulta PEDAGOGIKA VOĽNÉHO ČASU TEÓRIA A PRAX TRNAVSKÁ UNIVERZITA Pedagogická fakulta Katedra pedagogických štúdií v spolupráci so Slovenskou pedagogickou spoločnosťou pri SAV Zborník z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou PEDAGOGIKA VOĽNÉHO

Bardziej szczegółowo

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Výročná správa o činnosti 2015 Výročná správa o činnosti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Bardziej szczegółowo

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 1989 IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Banská Bystrica 2016 Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB Mediácia

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročn{ spr{va Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry soci{lnej za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Bardziej szczegółowo

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/

Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja w 2017 roku/ Numer decyzji/ Číslo rozhodnutia Rejestr decyzji Komitetu Monitorującego Programu Interreg V-A Polska-Słowacja 2014-2020 w 2017 roku/ Evidencia rozhodnutí Monitorovacieho výboru Programu Interreg V-A Poľsko-Slovensko

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,

Bardziej szczegółowo

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu

Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu Vedecká škola prof. Tadeusza Zasępu chronologický zoznam kvalifikačných prác napísaných pod jeho vedením tučným písmom sú zvýraznené mená jeho slovenských študentov I. Doktorské (dizertačné) práce 1. Garbowski

Bardziej szczegółowo

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny

17. O umiłowaniu ojczyzny, Wychowawca 2006, nr 11, s. 7. 18. Bóg honor Ojczyzna wartości historyczne czy aktualne?, Zamojski Informator Diecezjalny Artykuły: 1. Elwira J. Kryńska, Polski Biały Krzyż (1918-1961), Roczniki Nauk Społecznych KUL, Lublin, 2 (XXVIII-XXIX), 2000-2001, s. 175-177, (recenzja). 2. Szkolnictwo na Lubelszczyźnie w świetle prasy

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014 KATOLÍCKA UNIVERZITA

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM 2011 Strojnícka fakulta

PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM 2011 Strojnícka fakulta PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM 2011 Strojnícka fakulta - 1 - Vyhodnotenie Cieľov kvality SjF za rok 2010-2011 Cieľ č. 1 splnený (Vypracovať 25 projektov v rámci operačných programov agentúry MŠ pre štrukturálne

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Universitas Matthiae Belii

Universitas Matthiae Belii Spravodajca Universitas Matthiae Belii Rocník 20 január február 2014 Císlo 3 Univerzita Mateja Bela usporiadala 14. Univerzitný bál U niverzitný bál UMB má dlhodobú pozíciu reprezentačnej spoločenskej

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti

Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Vzdelávanie dospelých v poznatkovo orientovanej spoločnosti Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou Ivana Pirohová Eduard Lukáč (eds.) Prešov 2010 Filozofická fakulta Prešovskej

Bardziej szczegółowo

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve

doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve doctor HOnOris CAusA ekonomickej univerzity v BrAtislAve Andrzej CHOCHÓŁ 25. jún 2015 Vaše Excelencie, Magnificencie, Spektability, Honorability, vážené dámy, vážení páni, Ekonomická univerzita v Bratislave

Bardziej szczegółowo