BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE"

Transkrypt

1 VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE novembra 2015, Košice Konferencia je spolufinancovaná Sekciou verejnej diplomacie NATO

2 PREDPOKLADANÝ PROGRAM 12. novembra :30 14:00 Registrácia účastníkov 14:00 Privítanie hostí a otvorenie konferencie 14:10 17:00 Plenárne rokovanie od 17:30 Recepcia / Hotelová akadémia, Košice 13. novembra :00 11:30 Rokovanie v sekciách 11:45 Záver konferencie od 12:00 obed / Hotelová akadémia, Košice 13:00 15:00 Rokovania partnerských inštitúcií / VŠBM TERMÍN KONANIA november 2015 MIESTO KONANIA VŠBM v Košiciach, Košťova 1, Košice, ORGANIZAČNÝ VÝBOR Predseda: Ing. Bohumil Mazák kvestor VŠBM v Košiciach Členovia: Bc. Deylová, Ing. Ražek, Ing. Fabianová, Ing. Blišťanová, PhD., Ing. Mašľan, Ing. Palko, Ing. Drotárová, Mgr. Bodor, Ing. Bocáková, Ing. Antalíková, Mgr. Čižmárová, Mgr. Kručanica, RNDr. Kancírová, Mgr. Palaščáková

3 INFORMÁCIE Web-stránka konferencie: alebo odkaz na stránke VŠBM: Poštová adresa: Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach Kukučínova Košice Slovenská republika Prezentácia účastníkov: od 12:30 do 14:00 hod. (vstupný pavilón VŠBM Košice, Košťova 1, Elektronickú prihlášku na konferenciu s abstraktom článku na prosíme vyplňte do 3. novembra Rokovací jazyk konferencie: slovenský, anglický, francúzský, ukrajinský, ruský, český a poľský. Konferencia sa koná v objekte Vysokej školy bezpečnostného manažérstva v Košiciach na Košťovej 1 v Košiciach, Konferenčný poplatok: Konferenčný poplatok účastníkov konferencie je 90,- (okrem garantov konferencie). Konferenčný poplatok pre autorov článkov bez ich účasti na konferencii je 30,-. Konferenčný poplatok uhraďte prevodom na účet do 5. novembra Banka: Všeobecná úverová banka, a.s. Košice; Číslo účtu: /0200 IBAN: SK ; VS: ; KS: 0308 BIC Code: SUBASKBX alebo v hotovosti priamo pri prezentácii v deň konferencie. Platba kreditnými kartami nie je možná. Konferenčný poplatok zahŕňa: zborník abstraktov z konferencie (CD), občerstvenie počas spoločenského večera, obed a občerstvenie počas rokovaní konferencie. V konferenčnom poplatku nie je zahrnuté ubytovanie účastníkov. Články Plné znenia článkov/príspevkov vypracovaných podľa pokynov pre autorov zasielajte najneskôr do 7. novembra 2015 elektronickou poštou na: Vedecké články budú publikované v mimoriadnom vydaní vedeckého recenzovaného časopisu Košická bezpečnostná revue Ubytovanie Odporúčané ubytovanie pre účastníkov konferencie (garantom a členom vedeckého výboru konferencie zabezpečí organizátor ubytovanie bezplatne): - (členovia vedeckého výboru) - (garanti) Ďalšie informácie:

4 GARANTI Dr.h.c. prof. Ing Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA, Dr.h.c. mult. prof. JUDr. Ing. Viktor PORADA, DrSc., Česká republika Veľvyslanec Pavol HAMŽÍK, genmjr. Ing. Miroslav KOCIAN, Belgicko prof. JUDr. Ján SVÁK, DrSc., prof. JUDr. Jaroslav IVOR, DrSc., gen. v zálohe, prof. JUDr. Jozef KLIMKO, DrSc., prof. PhDr. Jiří STRAUS, DrSc., Česká republika Dr. h.c. prof. Stanisław DAWIDZIUK, PhD., Poľsko Dr. h. c. prof. Pawel CZARNECKI, PhD., Poľsko prof. Bjong Wolf YEIGH, PhD., brig. gen. v zálohe, USA Dr. Oleksandr TYTARCHUK, PhD., Ukrajina prof. Natalia Grigorievna KALASHNYK, DSc. Ukrajina prof. Anatolii Mikolajovich MIROSHNYCHENKO, DSc., Ukrajina JUDr. Marianna MOCHNÁČOVÁ, PhD., doc. Ing. Stanislav SZABO, PhD., mim. prof., Česká republika prof. Dr. hab. Ewa BOJAR, Poľsko prof. Ing. Pavel POLEDŇÁK, CSc., Česká republika prof. Ing. Miroslav KELEMEN, PhD. MBA, brig. gen. v zálohe, VEDECKÝ VÝBOR Predseda: Dr.h.c. prof. Ing. Marián MESÁROŠ, DrSc. MBA VŠBM v Košiciach, predseda Správnej rady Prezident; štatutárny zástupca, Členovia: doc. Mgr. Milan ADÁMEK, PhD., FAI UTB ve Zlíně, Česká republika prof. Ing. Karol BALOG, PhD., STU Bratislava, insp. dr. Piotr BOGDALSKI, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland prof. PhDr. Ján BUZALKA, CSc., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, prof. Ing. Vladimír ČOP, DrSc., SPINEA Ltd. Prešov, dr hab. prof. nadzw. Roman DROZD, Akademia Pomorska w Slupsku, Poland prof. Ing. Zdeněk DVOŘÁK, PhD., FBI ŽU v Žiline, brig. gen. doc. Ing. Boris ĎURKECH, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, doc. Dr. Jacek DWORZECKI, PhD., Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland pplk. Ing. Štefan GALLA, PhD., Požiarnotechnický a expertízny ústav MV SR Ing. Jozef HALCIN, Odbor prevencie kriminality, kancelária ministra vnútra SR

5 prof. PhDr. Květoň HOLCR, DrSc., Paneurópska vysoká škola v Bratislave,, Ing. Jaromír JEZNÝ, PhD., Klaster AT+ R; GR ZTS VVÚ, a.s. Košice, prof. Ing. Vojtech JURČÁK, CSc., Akadémia ozbrojených síl gen. M.R. Štefánika, prof. RNDr. František KAČÍK, PhD., Technická univerzita Zvolen, prof. RNDr. Danica KAČÍKOVÁ, PhD., Technická univerzita Zvolen, doc. JUDr. Štefan KOČAN, PhD., Akadémia Policajného zboru v Bratislave, plk. Mgr. Štěpán KAVAN, Ph.D., Hasičský záchranný sbor JčK, Česká republika prof. Ing. Pavel NEČAS PhD., VŠBM v Košiciach, generál JUDr. Alexander NEJEDLÝ, Hasičský a záchranný zbor SR, MV SR, insp. dr hab. Izabela NOWICKA, Wyższa Szkoła Policji w Szczytnie, Poland doc. dr. hab. Antoni OLAK, PhD., Rzeszów University, Poland doc. Dr. Lubomír PÁNA, PhD., Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. České Budějovice, Česká republika Dr. Juliusz PIWOWARSKI, WSzBPiI APEIRON w Krakowie, Poland prof. Dr. Zoltán RAJNAI, Óbuda University Budapest, Hungary dr hab. prof. UR Bogusław ŚLUSARCZYK, Rzeszów University, Poland dr. Božena SOWA, Rzeszów University, Poland prof. Ing. Jozef STIERANKA, PhD., Akadémia Policejného zboru v Bratislave, prof. RNDr. Zora THOMOVÁ, PhD., The State University of New York Institute of Technology, USA prof. Dr. Klára KECKSKEMÉTHY SIPOS, PhD. National University of Public Service, Budapest, Hungary doc. Dr. Jan WALUSZEWSKI, WSH im. Bolesława Markowskiego w Kielcach, Poland doc. Vasyl Myronovych ZAPLATYNSKYI, PhD., National University of Physical Education and Sports, Kijev, Ukrajina

6 CIELE A ZÁMER Hlavným zámerom realizácie tohto podujatia je snaha nadviazať na každoročne organizovanú Konferenciu Bezpečné a Európska únia. Tento rok sme sa rozhodli koncept a výsledky tohto podujatia znásobiť rozšírením pôvodnej agendy Konferencie z európskeho na euroatlantický rozmer. Toto rozhodnutie bolo nevyhnutné vzhľadom na fakt, že dnešná bezpečnosť a výzvy, ktorým Európa a jej partneri čelia, je možné riešiť iba v rámci stabilného a jednotného euroatlantického bezpečnostného prostredia zloženého z rovnocenných národných partnerov, pripravených vzájomne si pomáhať v rámci nástrojov medzinárodnej bezpečnostnej spolupráce. Konferencia sa tematicky bude venovať niekoľkým oblastiam a jej zámery budú viacdimenzionálne, orientované na skúmanie otázky vnímania rozličných bezpečnostných oblastí a bezpečnostných hrozieb, ktoré môžu mať zásadný vplyv na euroatlantický región. Diskusia bude vedená o rozličných prístupoch k bezpečnostným hrozbám, o ich vnímaní a spôsoboch riešenia, o rozličných bezpečnostných systémoch a spôsoboch ich riadenia na Slovensku, ale aj v kontexte širšieho euroatlantického regiónu vrátane Východnej Európy. Zámerom konferencie bude pomôcť Ukrajine s riešením jej bezpečnostných problémov, posilniť jej inštitúcie v oblasti reformy bezpečnostného sektora, strategickej komunikácie a medzinárodnej bezpečnostnej integrácie. Cieľom konferencie bude analyzovať vzájomné vzťahy medzi Ukrajinou a štátmi a inštitúciami euroatlantického priestoru, pričom diskusia bude tiež venovaná skúsenostiam a dopadom integrácie do NATO na bezpečnostný sektor s dôrazom na posilnenie funkčného fóra a väzieb spolupráce medzi inštitúciami pôsobiacimi v sfére euroatlantickej bezpečnosti.

7 SEKCIA č.1 RIADENIE BEZPEČNOSTNÝCH SYSTÉMOV A ZAISTENIE CHRÁNENÝCH ZÁUJMOV A INFORMÁCIÍ Predseda sekcie : prof. Ing. Josef Reitšpís, PhD. Výbor sekcie: prof. Ing. Ľudovít Naď, CSc., doc. Ing. Stanislav Križovský, PhD., mim. prof. Tajomník sekcie: Ing. Jozefína Drotárová Diskusné témy: Bezpečnostný manažment, bezpečnostné aspekty ochrany osôb a majetku, bezpečnostné technológie pre ochranu osôb a majetku, extrémizmus a kriminalita, prevencia kriminality, krízový manažment štátu, protipovodňový manažment, logistika krízových situácií, sily a prostriedky Integrovaného záchranného systému, Hasičský a záchranný zbor, cezhraničná spolupráca, záchranné služby, ochrana obyvateľstva. Finančné a ľudské zdroje, hospodárstvo SR a jeho globalizačné procesy, kvalita podnikania a nástroje riadenia podnikateľských rizík, manažment kvality, prepojenie teórie a výskumu s hospodárskou praxou, ekonomická bezpečnosť. Informačné a komunikačné technológie (IKT) a ich bezpečnosť, ochrana osobných údajov, hardvérové ochrany, technická bezpečnosť IKT, počítačová kriminalita, tvorba plánov zabezpečenia bezpečnosti informácií, riešenie vybraných modelových situácií narušenia bezpečnosti informácií. Bezpečnosť v doprave a dopravnom stavebníctve, bezpečnosť v logistike, dopravná infraštruktúra na riešenie krízových situácií, riadenie a technológie dopravných procesov v krízových situáciách, súdne inžinierstvo. Environmentálne dôsledky nárastu industrializácie a dopravy, ekologické katastrofy a prevencia, globálne ohrozenie životného prostredia, riešenie ochrany lokálnych environmentálnych poškodení, legislatíva v environmentálnej bezpečnosti. SEKCIA č.2 Z NÁRODNEJ DO EUROATLANTICKEJ AGENDY A MODERNÉ CHÁPANIE GLOBÁLNEJ BEZPEČNOSTI Predseda sekcie : prof. Ing. Pavel Nečas, PhD., Výbor sekcie: prof. Natalia Grigorievna Kalashnyk, DSc. doc. Vasyl Myronovych Zaplatynskyi, PhD. Tajomník sekcie: Ing. Jana Antalíková Diskusné témy: Reforma bezpečnostného sektora a výzvy v post-sovietskych krajinách, získané skúsenosti (lessons learned) pre Ukrajinu, asymetrické aspekty európskej a národnej bezpečnosti, nové teoretické a metodologické prístupy v súčasnom výskume štátnej bezpečnosti. Globálne hrozby a riziká, úloha NATO pri obrane a zaistení bezpečnosti členských štátov, euroatlantický bezpečnostný manažment, bezpečnostné riziká a ich riešenie, zabezpečenie Schengenského priestoru, migračná a azylová politika. Harmonizované vzdelávanie v oblasti bezpečnosti a obrany, štandardy NATO, medzinárodná vojenská, obranná a bezpečnostná spolupráca, právne aspekty bezpečnosti v kontexte NATO a Európskej únie (EU). Bezpečnostné technológie, garantovanie bezpečnosti v euroatlantickom priestore, medzinárodný krízový manažment, krízové situácie, simulácia a modelovanie v oblasti bezpečnosti. Postkonfliktná rekonštrukcia, Európska obranná agentúra, európsky bezpečnostný a obranný priemysel, kyberzločin a kyberpriestor, koncepcia kybernetickej bezpečnosti, kybernetická dimenzia. Spoločná bezpečnostná a obranná politika EU, miesto a úloha Európskej komisie a programu Horizont 2020 v kontexte podpory euroatlantickej bezpečnosti, projektová podpora NATO, program bezpečnostných investícií (NSIP) NATO.

8 GLOBÁLNI PARTNERI

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO

DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO DROGA WALKI. SAMODOSKONALENIE I BEZPIECZEŃSTWO 8 MAJA 2015 KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW

Security Forum 2015. 16 października 2015 KRAKÓW Security Forum 2015 16 października 2015 KRAKÓW KOMITET HONOROWY Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of School of Higher Education in Public and Individual Security Apeiron in Cracow, Cracow, Poland Prof.

Bardziej szczegółowo

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION 8 9 MAJA 2014 KOMITET HONOROWY PRZEWODNICZĄCY KOMITETU: dr Juliusz PIWOWARSKI Cracow, Poland Rector of School of Higher Education in Public

Bardziej szczegółowo

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION

SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION SELF-IMPROVEMENT &SECURITY. CHANGE MANAGEMENT & ADMINISTRATION 8 9 MAJA 2014 HONORARY COMITEE insp. dr Piotr BOGDALSKI Szczytno, Poland Commandant-Rector of Police Academy in Szczytno prof. Yuriy BOSHYTSKYI,

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii

CITNET. Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii ... partnerstvom k spoločnému rozvoju... CITNET Cezhraničná Poľsko slovenská inovačná a technologická sieť Transgraniczna Polsko słowacka sieć innowacji i nowych technologii Projekt je spolufinancovaný

Bardziej szczegółowo

Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji. Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie

Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji. Wydziału Administracji Wyższej Szkoły Policji w Szczytnie Katedra Pedagogiki Wydziału Humanistyczno-Społecznego Akademii Techniczno-Humanistycznej w Bielsku-Białej Instytut Nauk Społecznych Instytut Prawa i Administracji Wydziału Administracji Wyższej Szkoły

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013 Akadémia ozbrojených síl generála Milana Rastislava Štefánika Konferenčná miestnosť Katedra bezpečnosti a obrany Vás pozýva na 4. medzinárodnú vedeckú konferenciu NÁRODNÁ A MEDZINÁRODNÁ BEZPEČNOSŤ 2013

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni:

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni: Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Transdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 organizovanú

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni:

Zaproszenie. Partnerzy zagraniczni: Zaproszenie na Międzynarodową Konferencję Naukową Instytut Bezpieczeństwa Narodowego Wydziału Filologiczno-Historycznego Akademii Pomorskiej w Słupsku, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Transdyscyplinarne

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

Register and win! www.kaercher.com

Register and win! www.kaercher.com Register and win! www.kaercher.com A B A, B A B 2 6 A régi készülékek értékes újrahasznosítható anyagokat tartalmaznak, amelyeket tanácsos újra felhasználni. Szárazelemek, olaj és hasonló anyagok ne kerüljenek

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY. Contra vim non valet ius asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa

ORGANIZATORZY. Contra vim non valet ius asymetryczne zagrożenia bezpieczeństwa ORGANIZATORZY SZANOWNI PAŃSTWO Mamy zaszczyt zaprosić Państwa do udziału w II Międzynarodowej Konferencji Naukowej w ramach XXV Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego, która odbędzie się w Kielcach

Bardziej szczegółowo

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI

RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI RIZIKOVÉ SPRÁVANIE V TEÓRII A PRAXI SOCIÁLNEJ PRÁCE 3. ročník Košických dní sociálnej práce Soňa Lovašová (ed.) Zborník príspevkov z vedeckej konferencie s medzinárodnou účasťou v rámci projektu VEGA č.

Bardziej szczegółowo

Security Forum Security as a value and as a process JUNE 02-03, 2016 CRACOW

Security Forum Security as a value and as a process JUNE 02-03, 2016 CRACOW Security Forum 2016 Security as a value and as a process JUNE 02-03, 2016 CRACOW HONOUR COMMITTEE Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of University of Public and Individual Security Apeiron in

Bardziej szczegółowo

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU

GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU WYŻSZA SZKOŁA EKONOMII, TURYSTYKI i NAUK SPOŁECZNYCH w KIELCACH VI MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA GOSPODARKA W KRAJACH EUROPY ŚRODKOWO-WSCHODNIEJ W WARUNKACH KRYZYSU Kielce, 02-03 października 2012

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt

Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt SPORT REKREACJA ZDROWIE JAKOŚĆ ŻYCIA Wprowadzenie, Komitet naukowy i organizacyjny, Program, Zaproszone referaty, Rejestracja, Opłata konferencyjna, Artykuly, Kontakt INSTYTUT WYCHOWANIA FIZYCZNEGO I SPORTU

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010

ZAPROSZENIE PEDAGOGIKA SPOŁECZNA W EUROPIE ŚRODKOWEJ 2010 Uniwersytet Śląski Katowice Wydział Pedagogiki i Psychologii Katedra Pedagogiki Spolecznej Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica Pedagogická fakulta ZAPROSZENIE zapraszają Panią/Pana na międzynarodową

Bardziej szczegółowo

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD.

6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov. Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. 6. Prehľad pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, učebníc, učebných textov Dr. Malgorzata Jagodzińska, PhD. (podľa Vyhlášky MŠVVaŠ SR č.456/2012 Z. z. o centrálnom registri evidencie publikačnej

Bardziej szczegółowo

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky

Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky & Pod záštitou primátora mesta Nové Zámky VÁS POZÝVAJÚ NA 7. ROČNÍK MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE VÝZNAM ĽUDSKÉHO POTENCIÁLU V REGIONÁLNOM ROZVOJI ktorá sa bude konať 5. 7. NOVEMBER 2015 V PODHÁJSKEJ

Bardziej szczegółowo

Security Forum 2017 Subdisciplines of Security Sciences June 06-07, 2017 CRACOW

Security Forum 2017 Subdisciplines of Security Sciences June 06-07, 2017 CRACOW Security Forum 2017 Subdisciplines of Security Sciences June 06-07, 2017 CRACOW HONOUR COMMITTEE Assoc. Prof. Juliusz PIWOWARSKI, PhD., Rector of University of Public and Individual Security Apeiron in

Bardziej szczegółowo

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy,

KWIATKOWSKI BOGDAN, doktor inżynier, Uniwersytet Rzeszowski, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, Autorzy/The Authors ANDRZEJEWSKA MAGDALENA, doktor inżynier, Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie, Katedra Informatyki i Metod Komputerowych, ARRAS PETER, Ing. PhD., Catholic

Bardziej szczegółowo

XXV. D I D M A T T E C H 2012

XXV. D I D M A T T E C H 2012 Univerzita J. Selyeho v Komárne Trnavská univerzita v Trnave Eszterházy Károly Főiskola, Eger Katedra technické a informační výchovy Pedagogickej fakulty PF UP v Olomouci Katedra fyziky, matematiky a techniky,

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II Bezpieczeństwo państwa Socjologia doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. dr Lucyna Stanek E - 17 czerwca godz. 18:30

Bardziej szczegółowo

2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti , SKI CENTRUM JURGOW POLSKO

2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti , SKI CENTRUM JURGOW POLSKO VEREJNÝ PRETEK POLSKO SLOVENSKO MASTERS + OPEN v zjazdovom lyžovaní 2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti 16.12.2017, 17.12.2017 SKI CENTRUM JURGOW

Bardziej szczegółowo

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II

Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II Kierunek: BEZPIECZEŃSTWO WEWNĘTRZNE, tryb: NIESTACJONARNE, rok studiów: PIERWSZY semestr: I, II Bezpieczeństwo państwa Socjologia prof. zw dr hab. Witold dr Lucyna Stanek doc. RSDr. Jozef Matis, PhD. E

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA NAUKOWA Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury.

KONFERENCJA NAUKOWA Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury. KONFERENCJA NAUKOWA Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury. 18 października 2017 r. Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa Sekretariat Konferencji: (22)

Bardziej szczegółowo

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy

Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy Výber príspevkov z konferencií Súčasná slovenská hudobná tvorba pre deti. Determinanty východiská perspektívy (Banská Bystrica 15. 16. júna 2004) a Hudba pre deti v tvorbe skladateľov 20. storočia v stredoeurópskom

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM

BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM BUDOWA MOSTU GRANICZNEGO NA RZECE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ MNISZEK N/ POPRADEM VÝSTAVBA HRANIČNÝ MOST NA RIEKE POPRAD PIWNICZNA ZDRÓJ - MNÍŠEK N / POPRADOM SPECYFIKA BUDOWY I. graniczenie z inną budową II.

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO

INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO INSTYTUCJA /INŠTITUCIA STANOWISKO/PRACOVNÁ POZÍCIA IMIĘ I NAZWISKO/ MENO A PRIEZVISKO Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju w Polsce / Ministerstvo infraštruktúry a rozvoja Poľskej republiky Dyrektor Departamentu

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Międzynarodowa Konferencja Naukowa Informatyka, Rzeszów 2017 Międzynarodowa Konferencja Naukowa - Edukacja - Technika - Informatyka, Rzeszów 2017 W dniach 26-27 września 2017 r. miała miejsce Międzynarodowa

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Call for Papers

Zaproszenie Call for Papers Zaproszenie Call for Papers Konferencja naukowa pt. Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury. WSM w Warszawie, 18 październik 2017 Wydział Menedżerski i Nauk Technicznych oraz Wydział Nauk

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

ż Ł ć Ł ż Ń ż Ę Ę Ę ć ż ż ć ż ż Ę ż Ę ź Ę Ę ż ż ż ć ć ż ć Ę ż Ł Ł ż Ń ż ż ż ź Ę ć Ń ż ć ż Ł ć ż ć ż Ę Ł ż ż ć Ą ż Ł ć ż Ł ź ż Ę ż ć ć ć ć ć ć ć Ę ć ć ż ć ć ć ć ż ż ż ć ć ż ż Ę Ń ż ż Ń ż ż Ę ć ż ż Ł Ę ź

Bardziej szczegółowo

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku

Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 5 lipca 2013 roku 2 0 1 4 I Forum Czasopism Karpackich V Forum Prasy Sądeckiej Miasteczko Galicyjskie Nowy Sącz, 3-6 lipca 2014 Patronat merytoryczny Międzynarodowe Centrum

Bardziej szczegółowo

Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego

Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego Międzynarodowa Konferencja Naukowa Kryzys ukraiński i jego znaczenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego Ostrowiec Świętokrzyski, 19-20 XI 2015 CALL FOR CONFERENCE Trwający od 2013 r. kryzys na Ukrainie,

Bardziej szczegółowo

P I T N Á V O D A. XV. konferenciu s medzinárodnou účasťou. organizujú. 8. 10. október 2013 Trenčianske Teplice

P I T N Á V O D A. XV. konferenciu s medzinárodnou účasťou. organizujú. 8. 10. október 2013 Trenčianske Teplice Ministerstvo životného prostredia SR Ministerstvo zdravotníctva SR VodaTím s.r.o. Slovenský národný komitét IWA Vodohospodárska sekcia RZ SKSI Bratislava W ET Team, České Budějovice Úrad verejného zdravotníctva

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA EDUKACJA WCZESNOSZKOLNA - EGZEMPLIFIKACJE W PRAKTYCE Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Chełmie, Polska 28 kwietnia 2013 niedziela 15.00 21.00 20.00 przyjazd uczestników konferencji, zakwaterowanie kolacja 29 kwietnia 2013 poniedziałek 8.00 9.00 10.00 10.15 10.30 11.00-14.00 (sala 113) 11.00-11.20 11.20-11.40

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

Spravodaj c 158. Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc.

Spravodaj c 158. Prednášať bude Mgr. Ing. Štefan Šrobár, CSc. Spravodaj c 158 Motto 58: Po smrti nám národ robí ovácie, za života môžeme si hladom zomrieť. Jozef Miroslav Hurban v liste švagrovi Danielovi Slobodovi +++++++++++++++++++++++ - 26.okt. 2011 17.00 hod.

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General

II. List of possible additional projects: 1. TPP Morava General Monitor Polski Nr 21 1119 Poz. 320, 321 i 322 Lista nr 2 projektów potencjalnych: II. List of possible additional projects: II Spisak br. 2 Potencijalnih projekata: 1. Remont generalny Elektrociep owni

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY

AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY AKADEMICKIE SEMINIARIUM NAUKOWE pn. POLITYKA SPOŁECZNA W PERSPEKTYWIE OSOBY I RODZINY Termin: 15-16 kwietnia 2013 r. Miejsce: Dom Wczasowy "Jawor" Ustroń, ul. Wczasowa 51 Organizatorzy Zakład Pedagogiki

Bardziej szczegółowo

HYDROGEOCHEMIA 13 Międzynarodowa konferencja naukowa XIV edycja

HYDROGEOCHEMIA 13 Międzynarodowa konferencja naukowa XIV edycja Katedra Hydrogeologii i Geologii Inżynierskiej Wydział Nauk o Ziemi Uniwersytet Śląski w Katowicach Katedra Hydrogeologii, Wydział Przyrodniczy Uniwersytet Komenskiego w Bratysławie Instytut Geologii Inżynierskiej,

Bardziej szczegółowo

AVAILABILITY BROCHURE

AVAILABILITY BROCHURE CEE AVAILABILITY BROCHURE Central & Eastern Europe www.prologiscee.com POLAND REGION WARSAW Prologis Park Warsaw II Building 2 : 3,340 m² Prologis Park Teresin Building 1 : 9,730 m² Building 2: 27,140

Bardziej szczegółowo

Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC

Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC Lista doradców podatkowych polskojęzycznych zarejestrowanych w Izbie Doradców Podatkowych RC Hótová Renáta, doc. Dr. Ing. (81) HC Audit, s.r.o., Studentská 633, 735 81 Bohumín, tel. 5960142223 777744604,

Bardziej szczegółowo

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA

IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA Program Główny partner: Medialni partnerzy: IV BELIANSKIE DNI PIELĘGNIARSTWA 16-17 października 2014 Sanatórium Tatranská Kotlina, n. o. Vysoké Tatry Komitet Organizacyjny: Główny partner: PhDr. Lukáš

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

november 2016 SMOLENICE. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave

november 2016 SMOLENICE. Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta masmediálnej komunikácie Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Trnave Vás pozýva na 13. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie 8. - 9. november 2016 SMOLENICE SEKCIE KONFERENCIE Rokovanie účastníkov

Bardziej szczegółowo

BAZALEY ELENA, lecturer of Department of Special Pedagogy, Vladimir State University Alexander G. and Nicholas G.

BAZALEY ELENA, lecturer of Department of Special Pedagogy, Vladimir State University Alexander G. and Nicholas G. AUTORZY/THE AUTHORS AMELINA SVITLANA, Doc. habil. ped., Prof. DFLT, National University of Life and Environmental Sciences of Ukraine, Department of Foreign Languages and Translation, Pedagogical Faculty,

Bardziej szczegółowo

Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury.

Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury. Sektor prywatny a sektor publiczny. Granice i procedury. 18 października 2017 r. FOLDER INFORMACYJNY Wyższa Szkoła Menedżerska w Warszawie ul. Kawęczyńska 36, 03-772 Warszawa Sekretariat Konferencji: (22)

Bardziej szczegółowo

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE

SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE SEZNAM ÚASTNÍK KONFERENCE Jméno a píjmení Doc. RNDr. Pavel Híc, CSc. Ing. Petr Soukup, Ph.D. Prof. PaedDr. Alena Hašková, CSc. Doc. RNDr. Jarmila Doležalová, CSc. Prof. Ing. Vladimir Blagodarny, DrSc.

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE

Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Wydawnictwo Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Numer 17/2012 15/2012 WARSZAWSKIE STUDIA PASTORALNE Warszawa 2012 11 SŁOWO WSTĘPNE Przewodniczący: ks. Edmund Robek SAC Zespół redakcyjny:

Bardziej szczegółowo

ISoS '17. Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU kwietnia 2017

ISoS '17. Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU kwietnia 2017 MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA ISoS '17 Bezpieczeństwo Wewnętrzne Państwa. Synergia Zagrożeń WIELOWYMIAROWY ASPEKT TERRORYZMU 26-27 kwietnia 2017 Centrum Kultury Studenckiej ul. Katowicka 95 45-061

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE SŁUŻB MUNDUROWYCH Weterani misji poza granicami kraju

BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE SŁUŻB MUNDUROWYCH Weterani misji poza granicami kraju Wszystkich studentów zainteresowanych uczestnictwem w międzynarodowej konferencji współorganizowanej przez Instytut Psychologii : BEZPIECZEŃSTWO PERSONALNE SŁUŻB MUNDUROWYCH Weterani misji poza granicami

Bardziej szczegółowo

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology

Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and. social gerontology Prijímanie textov do V. čísla/časti série Czech-Polish-Slovak studies in andragogy and Vážené dámy, vážení páni, social gerontology srdečne Vás pozývame k publikovaniu štúdií/článkov v monografii s názvom

Bardziej szczegółowo

Rzeszów Targowiska, kwietnia 2013 r.

Rzeszów Targowiska, kwietnia 2013 r. Biomedical and Humanistic Foundations and Determinants of Physical Education and Sport Rzeszów Targowiska, 18-19 kwietnia 2013 r. Organized by: Faculty of Physical Education, University of Rzeszow Department

Bardziej szczegółowo

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI

II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI II OGÓLNOPOLSKA KONFERENCJA NAUKOWA UWARUNKOWANIA KONKURENCYJNOŚCI RYNKOWEJ ORGANIZACJI Patronat Honorowy: Dr Jan Telus, JM Rektor WSETiNS Mgr Piotr Przytocki, Prezydent Miasta Krosna Krosno,12 kwietnia

Bardziej szczegółowo

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

I MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 29 listopad 2013 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki

Bardziej szczegółowo

Ś Ń ź Ś ź Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ś Ą Ś Ż ż ż Ż ć ć ź ź ÓĆ ć Ż Ą ć Ż ż ć Ą Ł Ś Ń ć Ś Ą Ą ż Ż Ą ź Ą ź Ą ż Ś Ń Ł Ś Ś Ó Ą ż ż Ś Ń Ł Ś ż ź ź Ą ć ż ż ć ć ż ć ż Ą ż Ł ż ć ż ż Ż ż ż ż ć Ąć ż ż ż Ż Ż ż ż ć ż ć ż ż ż Ż ż ż

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego

Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dziś się poznajemy, jutro współpracujemy informator o Lokalnych Grupach Działania z pogranicza polsko-słowackiego Dnes sa spoznávame, zajtra spolupracujeme informátor o miestnych akčných skupinách z poľsko-slovenského

Bardziej szczegółowo

QUALITY IN SPORT 4 (2) 2016

QUALITY IN SPORT 4 (2) 2016 QUALITY IN SPORT Instytut Kultury Fizycznej, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy QUALITY IN SPORT 4 (2) 2016 www.sport.umk.pl Quality in Sport kwartalnik 4 (2) 2016 Redaktorzy naczelni Radosław

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Call for papers. International Scientific Conference

Call for papers. International Scientific Conference Call for papers International Scientific Conference The Institute of National Security Faculty of Philology and History of Pomeranian University in Słupsk, EUROPEAN ASSOCIATION for SECURITY, Transdisciplinary

Bardziej szczegółowo

V. DOKUMENTY I SPRAWOZDANIA 351

V. DOKUMENTY I SPRAWOZDANIA 351 V. DOKUMENTY I SPRAWOZDANIA 351 Maciej Duda Piotr Chorbot Ogólnopolska konferencja naukowa Międzynarodowa przestępczość przeciwko środowisku naturalnemu współczesnym wyzwaniem dla organów ścigania. 25

Bardziej szczegółowo

ORGANIZATORZY KONFERENCJI

ORGANIZATORZY KONFERENCJI ORGANIZATORZY KONFERENCJI Katedra Bezpieczeństwa i Porządku Publicznego Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie Wyższa Szkoła Bezpieczeństwa Publicznego i Indywidualnego

Bardziej szczegółowo

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013

OPEN ACCESS LIBRARY. Kształtowanie struktury i własności użytkowych umacnianej wydzieleniowo miedzi tytanowej. Jarosław Konieczny. Volume 4 (22) 2013 OPEN ACCESS LIBRARY SOWA Scientific International Journal of the World Academy of Materials and Manufacturing Engineering publishing scientific monographs in Polish or in English only Published since 1998

Bardziej szczegółowo

SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBORE PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA

SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBORE PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA SANATÓRIUM TATRANSKÁ KOTLINA, n. o. SLOVENSKÁ KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK SEKCIA SESTIER PRACUJÚCICH V ODBORE PNEUMOLÓGIA A FTIZEOLÓGIA REGIONÁLNA KOMORA SESTIER A PÔRODNÝCH ASISTENTIEK VYSOKÉ

Bardziej szczegółowo

27. októbra 2004 B6-0094/2004 } B6-0097/2004 } B6-0101/2004 } B6-0104/2004 } B6-0110/2004 } RC1/Pozm. 1

27. októbra 2004 B6-0094/2004 } B6-0097/2004 } B6-0101/2004 } B6-0104/2004 } B6-0110/2004 } RC1/Pozm. 1 B6-0110/2004 } RC1/Pozm. 1 POZMEŇUJÚCI A DOPLŇUJÚCI NÁVRH 1 BIELORUO Názov o politickej situácii v Bielorusku po parlamentných voľbách a referende, ktoré sa konali 17. októbra 2004 AM\545968.doc PE 350.819

Bardziej szczegółowo

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA

II MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Morpho-biomechanical and psycho-physical aspects of youth lifestyle in V4 countries Organizatorzy: 10-11 październik 2014 Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Wydział Kultury Fizycznej, Zdrowia

Bardziej szczegółowo

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE

KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE KOŠICKÁ BEZPEČNOSTNÁ REVUE Recenzovaný vedecký časopis so zameraním na bezpečnosť. Ročník 2, číslo 2, vychádza polročne dátum vydania 31.12.2012, Evidenčné číslo MK SR: EV 4234/10 ISSN 1338-4880 (tlačené

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Puchar Narodów w Strzelaniu czarnoprochowym Grand Prix Cracovia 2010 Memoriał Marcina Oracewicza MLAIC

Puchar Narodów w Strzelaniu czarnoprochowym Grand Prix Cracovia 2010 Memoriał Marcina Oracewicza MLAIC Bractwo Kurkowe w Krakowie 1257 PUCHAR NARODÓW Z BRONII CZARNOPROCHOWEJ ŁADOWANEJ ODPRZODOWO III GRAND PRIX CRACOVIA 2010 MEMORIAŁ MARCINA ORACEWICZA RESULTS KOMUNIKAT KLASYFIKACYJNY Bezpośredni organizator:

Bardziej szczegółowo

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ

SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ KONFERENCE CESTOVNÍ RUCH, HOTELNICTVÍ A LÁZEŇSTVÍ VE SVĚTLE VĚDECKÉHO VÝZKUMU A PRAXE KARVINÁ 14. - 15. KVĚTEN 2014 SBORNÍK RECENZOVANÝCH PŘÍSPĚVKŮ Karviná 2014 3. MEZINÁRODNÍ VĚDECKÁ

Bardziej szczegółowo

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE

STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Zygmunt Jaworski STUDIA TURYSTYKI I REKREACJI W POLSCE Programy i podmioty propozycje standardów Tourism and recreation studies in Poland Syllabuses and subjects propositions of standards Warszawa 2008

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/kierownictwo/23034,kierownictwo-kwp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 lipca 2016, 03:26

Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/kierownictwo/23034,kierownictwo-kwp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 lipca 2016, 03:26 KWP w Katowicach Źródło: http://bip.katowice.kwp.policja.gov.pl/kwk/kierownictwo/23034,kierownictwo-kwp.html Wygenerowano: Poniedziałek, 4 lipca 2016, 03:26 KIEROWNICTWO KOMENDY WOJEWÓDZKIEJ POLICJI W

Bardziej szczegółowo

KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ

KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA Z CYKLU: KSZTAŁTOWANIE BEZPIECZEŃSTWA I PORZĄDKU PUBLICZNEGO W SPOŁECZNOŚCI LOKALNEJ temat: INSTYTUCJA, GRUPA, JEDNOSTKA W TWORZENIU BEZPIECZEŃSTWA PERSONALNEGO Słupsk, 12

Bardziej szczegółowo

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576

CR 1100, CR 1200. Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató. 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 CR 1100, CR 1200 Návod na používanie Návod k obsluze Instrukcja obsługi Használati útmutató Nilfisk Models: 56303004 (CR 1200), 56303005 (CR 1100 / OBS) 2/04 revised 9/10 FORM NO. 56041576 A-Slovensky

Bardziej szczegółowo

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów

Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov. Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Mobilita v prihraničnom regióne impulz pre rozvoj trvalých vzťahov Mobilność w przygranicznym regionie - impulsem do rozwoju trwałych kontaktów Poľsko, Krosno, 14.06.-04.07.2010 Mobilność w przygranicznym

Bardziej szczegółowo

MEDZINÁRODNÉ BANKOVÉ PREVODY

MEDZINÁRODNÉ BANKOVÉ PREVODY Zákazníci Markets.com môžu zaslať prostriedky na svoj účet bankovým prevodom prostredníctvom mnohých bánk po celom svete. Údaje potrebné pre bankový prevod nájdete nižšie. MEDZINÁRODNÉ BANKOVÉ PREVODY

Bardziej szczegółowo

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century

Consequences of the Military Conflict in Ukraine for the European Security in 21 st Century Institute of International Relations National Defence Faculty National Defence University http://www.aon.edu.pl Al. Gen. Chruściela 103, 910 Warszawa Invites to the International Scientific Conference

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

I SESSION. Friday, 15 th December

I SESSION. Friday, 15 th December I SESSION Friday, 15 th December New global role of China Ambassador Bogdan Góralczyk, Ambassador of Poland in Thailand (2003-2008), Professor, University of Warsaw Saturday, 16 th December 9:00 10:00

Bardziej szczegółowo

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa.

III. Termin i miejsce Wjazd kolarski rozegrany zostanie w dniu 15.08.2009 (sobota) w Kowarach na trasie Kowary Ratusz - Przełęcz Okraj Mala Upa. REGULAMIN KOLARSKI WJAZD KOWARY-OKRAJ 15-08-2009 r. I. Cel imprezy i opis zawodów Celem imprezy jest: popularyzacja kolarstwa jako powszechnej formy aktywności, promocja walorów turystycznych miasta Kowar

Bardziej szczegółowo