VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015"

Transkrypt

1 UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta VÝROČNÁ SPRÁVA FAKULTY ZA ROK 2015 Schválená Akademickým senátom fakulty dňa BRATISLAVA Február 2016

2 O B S A H Predhovor Údaje o fakulte Vedecká rada fakulty Akademickí funkcionári fakulty Organizačné usporiadanie fakulty Pracoviská fakulty Oblasť vzdelávania Bakalárske a magisterské štúdium Doktorandské štúdium Oblasť vedy a výskumu Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie Projekty granty Oblasť zahraničných vzťahov Spolupráca na Slovensku a vzťahy s verejnosťou Organizačné aktivity pracoviska Účasť a príspevky na konferenciách, sympóziách, na vedeckých inštitúciách a iných podujatiach Zahraničné konferencie, sympóziá, prednášky na zahraničných vedeckých inštitúciách, účasť na zasadnutiach vedeckých spoločností a grémií v zahraničí Medzinárodné domáce konferencie, sympóziá Domáce konferencie a sympóziá, iné domáce podujatia Iné prezentácie vrátane populárno-vedeckých Publikačná a posudzovateľská činnosť Ocenenia a členstvo v medzinárodných a domácich vedeckých organizáciách a odborných radách Oblasť informačných technológií Učebne Knižnica Výpočtová technika Oblasť legislatívy a hospodárenia Oblasť legislatívy Oblasť hospodárenia Ekonomické zabezpečenie fakulty Sociálne podmienky študentov Stratégia v oblasti rozvoja, vedy a vzdelávania na rok Príloha I. Zoznam publikačnej činnosti za rok II. Zoznam ohlasov publikačnej činnosti za rok III. Zoznam publikačnej činnosti za rok 2014, zaevidovanej v roku 2015 (po )

3 PREDHOVOR Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta Univerzity Komenského v Bratislave vychádza vo svojej činnosti z jej základného poslania (viď bod 1.2.). Predkladaná správa predstavuje fakultu v základných charakteristikách jej histórie, aktuálneho stavu, predovšetkým v oblasti vzdelávania, tuzemských a medzinárodných vzťahov s inými subjektmi a výsledkov fakulty v roku 2015 s rámcovým pohľadom na vývoj v uplynulom období. Popisuje aktuálny stav informačných technológií a čiastočne naznačuje vývojové trendy fakulty pre budúce obdobie. RKCMBF UK je súčasťou Univerzity Komenského a zároveň aj v službe Katolíckej cirkvi na Slovensku, a preto sa riadi okrem univerzitných predpisov aj cirkevnými normami. Súčasťou Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave sú aj teologické inštitúty pri kňazských seminároch v Nitre a Banskej Bystrici- Badíne. V roku 2015 sa skončila komplexná akreditácia vysokých škôl. Výsledkom akreditácie je právo uskutočňovať na fakulte študijný program katolícka teológia pre spojený prvý a druhý a pre tretí stupeň vysokoškolského štúdia a taktiež právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v odbore katolícka teológia. Je rozvinutá pomerne dobrá spolupráca s podobnými inštitúciami v zahraničí, predovšetkým v Taliansku, Španielsku, Rakúsku, Česku, Poľsku a Maďarsku. Úsilím fakulty do budúcnosti je skvalitňovať vedecko-pedagogickú činnosť a zveľaďovať fakultu v každej oblasti. 3

4 1. Údaje o fakulte 1.1. Vedecká rada fakulty RKCMBF UK: 1. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., dekan a predseda VR, vedúci katedry morálnej teológie 2. ICDr. Stanislav Zvolenský, PhD., veľký kancelár 3. Prof. Dr. phil. Emília Hrabovec, prodekanka, vedúca katedry cirkevných dejín 4. ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD., prodekan 5. Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD., vedúci katedry biblických vied 6. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. 7. Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. 8. Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., vedúci katedry dogmatickej teológie 9. Prof. ThDr. Marián Šuráb, PhD., vedúci katedry pastorálnej teológie 10. Doc. ThDr. Vojtech Nepšinský, PhD., vedúci katedry liturgiky 11. JUDr. ICDr. Jozef Kemp, PhD., vedúci katedry kánonického práva 12. Mgr. Gašpar Fronc, vedúci katedry filozofie, predseda AS 13. PhDr. Oľga Gavendová, PhD. 14. ThDr. Tibor Reimer, PhD., vedúci katedry katechetiky a pedagogiky 15. ThLic. Ján Viglaš, moderátor štúdia na TI v Badíne 16. ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., moderátor štúdia na TI v Nitre Odborníci z iných inštitúcií: 17. Prof. Miroslav Konštanc Adam, Angelicum, Rím 18. Prof. PhDr. ThLic. Juraj Dolinský, PhD., TF TU 19. Prof. ThDr. Cyril Hišem, PhD., TF KU 20. Prof. ThDr. Jozef Jarab, PhD., KU 21. Prof. ThDr. RNDr. Jana Moricová, PhD., KU 22. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. 23. Doc. ThLic. Miloš Lichner, D. Th Akademickí funkcionári fakulty dekan: prodekani: tajomník: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. prof. Dr. phil. Emília Hrabovec prodekan pre vedeckú činnosť a medzinárodné vzťahy ThDr. Ing. Jozef Jančovič, PhD. - prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS Mgr. Daniel Vozár Detašované pedagogické pracoviská fakulty a kňazské semináre: ThDr. Pavol Zahatlan, PhD. moderátor štúdia na Teologickom inštitúte a rektor Kňazského seminára sv. Gorazda v Nitre ThLic. Ján Viglaš moderátor štúdia na Teologickom inštitúte a rektor Kňazského seminára sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici Badíne Mgr. Daniel Ižold rektor Kňazského seminára sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 4

5 Akademický senát fakulty Funkčné obdobie: do Zamestnanci (pedagógovia): 1. Mgr. Gašpar Fronc, predseda (Nitra) 2. PhDr. Oľga Gavendová, PhD., 1. podpredseda (Bratislava) 3. prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., (Bratislava) 4. PaedDr. Marian Bér (Bratislava) do ThDr. Róbert Dorman, PhD. (Nitra) 6. ThDr. Pavol Zvara, PhD. (Nitra) 7. S.S.Dr. Blažej Štrba, PhD. (Banská Bystrica-Badín) 8. ThDr. Jozef Repko, PhD. (Banská Bystrica-Badín) 9. ThLic. Ján Viglaš (Banská Bystrica-Badín) Študenti: 10. Bc. Roman Bako, 2. podpredseda (Bratislava) 11. Csaba Mikus (Bratislava) do Marek Duhár (Nitra) 13. Ing. Anton Štefánek (Nitra) 14. Marián Juhaniak (Banská Bystrica-Badín) 15. Juraj Ondruš (Banská Bystrica-Badín) Funkčné obdobie: do Zamestnanci (pedagógovia): 1. Mgr. Gašpar Fronc, predseda (Nitra) 2. PhDr. Oľga Gavendová, PhD., 1. podpredseda (Bratislava) 3. prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD., (Bratislava) 4. ThDr. Alexander Knorr, PhD. (Bratislava) 5. ThDr. Róbert Dorman, PhD. (Nitra) 6. ThDr. Pavol Zvara, PhD. (Nitra) 7. Prof. ThDr. Anton Adam, PhD. (Banská Bystrica-Badín) 8. ThDr. Jozef Repko, PhD. (Banská Bystrica-Badín) 9. ThLic. Ján Viglaš (Banská Bystrica-Badín) Študenti: 10. Ing. Tomáš Balala (Bratislava) od Dott. Peter Juhás (Bratislava) od Mgr. Michal Beňo (Nitra), 2. podpredseda od Martin Maliniak (Nitra) od Ing. Michal Sandánus (Banská Bystrica-Badín) od Matej Izrael (Banská Bystrica-Badín) od Organizačné usporiadanie fakulty Fakulta patrí do zväzku Univerzity Komenského v Bratislave. Podľa kánonického práva podlieha veľkému kancelárovi, ktorým je miestny arcibiskup (podľa sídla fakulty), t.j. bratislavský arcibiskup. Veľký kancelár má určené právomoci v zmysle noriem kánonického práva a zodpovedá za chod fakulty pred Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme. Poverený vedením fakulty je dekan, ktorý má dvoch prodekanov prodekan pre vzdelávaciu činnosť, kreditový systém a IIKS a prodekan pre vedeckú činnosť, medzinárodné vzťahy a rozvoj fakulty. 5

6 Vedeckou a výskumnou činnosťou fakulty sa zaoberá vedecká rada fakulty, ktorej zloženie je dané štatútom fakulty. Medzi členov patria aj moderátori teologických inštitútov. Najvyšším samosprávnym orgánom akademickej obce je akademický senát fakulty, ktorý tvoria zástupcovia učiteľskej a študentskej komory zo všetkých pedagogických pracovísk fakulty. Na čele teologických inštitútov stoja moderátori štúdia, ktorí zároveň plnia aj službu rektora kňazského seminára. Lokálne má moderátor právomoci na úrovni dekana fakulty, ktoré sú dané štatútom fakulty. Moderátori štúdia priamo podliehajú dekanovi fakulty. Organizačná štruktúra fakulty je zobrazená v organigrame. Fakulta sa člení na: Katedry: 1. Katedra filozofie 2. Katedra biblických vied 3. Katedra dogmatickej teológie 4. Katedra morálnej teológie 5. Katedra kánonického práva 6. Katedra cirkevných dejín 7. Katedra pastorálnej teológie 8. Katedra katechetiky a pedagogiky 9. Katedra liturgiky Detašované pedagogické pracoviská: 1. Afilovaný teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre 2. Afilovaný teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici Badíne Dekanát, ktorý má nasledovné oddelenia: 1. Sekretariát dekana a podateľňa 2. Personálne a mzdové oddelenie 3. Študijné oddelenie 4. Ekonomické oddelenie 5. Centrum informačných technológií 6. Technicko hospodárska správa 7. Knižnica, ktorá má svoje prevádzky v Bratislave, Nitre, Banskej Bystrici - Badíne. Súčasťou fakulty sú tri diecézne kňazské semináre: 1. Kňazský seminár sv. Cyrila a Metoda v Bratislave 2. Kňazský seminár sv. Gorazda v Nitre 3. Kňazský seminár sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici-Badíne 1.4. Pracoviská fakulty Sídlo Rímskokatolíckej cyrilometodskej bohosloveckej fakulty UK v Bratislave: Kapitulská 26, Bratislava; tel.: 02/ , Vedúci pracoviska: dekan fakulty: ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD., tel. + fax: 02/ ; 6

7 tajomník fakulty: Mgr. Daniel Vozár, tel. + fax: 02/ , tel.: 02/ K fakulte patria dva afilované teologické inštitúty pri kňazských seminároch: Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Gorazda v Nitre Sídlo: Samova 14, Nitra; tel.: 037/ ; Vedúci pracoviska: ThDr. Pavol Zahatlan, PhD., tel.: 037/ , Teologický inštitút pri Kňazskom seminári sv. Františka Xaverského v Banskej Bystrici - Badíne Sídlo: Banská 28, Badín; tel.: 048/ ; Vedúci pracoviska: ThLic. Ján Viglaš, tel.: 048/ , Ostatná afiliácia obidvoch teologických inštitútov bola udelená Kongregáciou pre katolícku výchovu v Ríme na obdobie 10 rokov. Štruktúra a počet pracovníkov Akademickú obec fakulty tvoria učitelia, študenti vysokoškolského bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia. Prevádzku fakulty zabezpečujú zamestnanci fakulty, resp. kňazských seminárov, ktorí podliehajú dekanovi fakulty, resp. moderátorovi štúdia. Priemerný evidenčný počet učiteľov vo fyzických osobách v roku 2015: pracovisko profesori docenti odb. as. asistenti lektori veda spolu Bratislava 3,000 1,000 16,614 0,400 1,388 22,402 Nitra 3,000 0,000 18,185 2,202 0,000 23,387 Badín 1,000 2,000 15,450 1,666 0,666 20,782 spolu: 7,000 3,000 50,249 4,268 2,054 66,571 Priemerný prepočítaný evidenčný počet všetkých zamestnancov v roku 2015: miesto pedagog.prac. vedec.prac. nepedag.prac. spolu Bratislava 15, ,333 37,023 Nitra 13, ,688 29,905 Badín 15, ,988 32,998 spolu: 43, ,009 99,926 Zoznam pedagógov a predmety, ktoré prednášali v letnom semestri 2014/2015 BRATISLAVA č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 1. odb as. PaedDr. Bér Marián Pastoračná prax Mgr. Ing. 2. odb. as. arch. Botek Andrej Sakrálne umenie 3. doc. PhDr. Mgr. Dobríková Patrícia PhD. Pastorálna psychológia Metafyzika, Filozofia prírody, Filozofická 4. odb. as. Mgr. Fronc Gašpar teológia Všeobecná pedagogika, Špeciálna 5. doc. PhDr. Fulková Emília CSc. pedagogika 7

8 č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet Dejiny filozofie, Filozofická etika, Metafyzika a filozofia prírody, Filozofia 6. odb. as. PhDr. Gavendová Oľga PhD. náboženstva a filoz. etika 7. prof. ThDr. Haľko Jozef PhD. Cirkevné dejiny 8. odb. as. Mgr. Horka Róbert PhD. Latinský jazyk 9. prof. Dr.phil. Hrabovec Emília PhD. Cirkevné dejiny Seminár z pastorálnej liturgiky, Pastorácia 10. odb. as. Mgr. Ižold Daniel manželstva a rodiny 11. odb. as. ThDr. Ing. Jančovič Jozef PhD. Starý zákon, Nový zákon, Vybrané kapitoly z Nového zákona, Sem. z biblickej exegézy 12. odb. as. ThDr. Józsa Attila PhD. Teológia liturgie, Liturgia posvätenia času 13. odb. as. JUDr. ICDr. Kemp Jozef PhD. Kánonické právo, Kancelaristika 14. odb. as. ThDr. Knorr Alexander PhD. Spirituálna teológia, Liturgia Eucharistie, Liturgia sviatostí Dogmatická teológia, Katechizmus 15. prof. ThDr. Krupa Jozef PhD. Katolíckej cirkvi, Ekumenizmus, Misiológia 16. odb. as. ThLic. Ing. Mášik Peter Dogmatická teológia 17. int.dokt ThLic. Mikula Pavol Taliansky jazyk 18. odb. as. ThLic. Ing. Otruba Ján Spirituálna teológia, Duchovné doprevádzanie 19. odb. as. ThLic. Pajerský Jozef Pastorálna teológia, Liturgika, Pastorácia manželstva a rodiny 20. lektor Ing. Pavlendová Gabriela PhD. Anglický jazyk 21. odb. as. Mgr. Podpera Rastislav PhD. Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 22. as. ThLic. Polák Ján Katechetika ThDr. Metodológia vedeckej práce, Katechetická 23. odb. as. PaedDr. Reimer Tibor PhD. prax 24. odb. as. ThDr. Slepčan Peter PhD. Kresťanská archeológia Starý zákon, Hebrejský jazyk, Základy 25. odb. as. ThDr. Sova Milan PhD. biblickej gréčtiny 26. odb. as. ThDr. Stohl Stanislav PhD. Základná kristológia, Základná ekleziológia 27. prof. ThDr. Šuráb Marian PhD. Homiletika, Rétorika Špeciálna morálna teológia, Aplikovaná 28. odb. as. ThDr. Ing. Thurzo Vladimír PhD. morálna teológia 29. odb. as. ThLic. Vadkerti Jozef Sociálna náuka Cirkvi Všeobecná morálna teológia, Špeciálna 30. odb. as. ThDr. Vivoda Michal PhD. morálna teológia NITRA č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 1. odb. as. ICLic. Bredschneider Ernest Kánonické právo 2. odb. as. Mgr. Berta Dušan Spirituálna teológia 3. odb. as. ThDr. Buchtinec Peter PhD. Dogmatická teológia 4. odb. as. ThDr. Cíbik Marcel PhD. Patrológia 5. odb. as. ThDr. Dorman Róbert PhD. Spiritualita pastoračného kňaza 6. prof. ThDr. Farkaš Pavol PhD. Základy bibl. gréčtiny, Nový zákon 7. odb. as. Mgr. Fronc Gašpar Filozofia prírody, Filozofia práva, Dejiny filozofie, Metafyzika a filozofia prírody, Filozofia náboženstva a filoz. etika 8. doc. PhDr. Fulková Emília CSc., Všeobecná pedagogika,špeciálna pedagogika 9. odb. as. PaedDr. Gabčová Helena Anglický jazyk 8

9 č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 10. odb. as. ThDr. Hanko Igor PhD. Nový zákon, Starý zákon, Liturgický spev 11. odb. as. ThDr. Hlad Ľubomír PhD. Dogmatická teológia 12. odb. as. Mgr. Horka Róbert PhD. Latinský jazyk 13. prof. ThDr. Judák Viliam PhD. Cirkevné dejiny, Dejiny biskupstva 14. odb. as. ThDr. Kaššovic Stanislav PhD. Cirkevné dejiny 15. odb. as. ThDr. Klech Peter PhD. Dejiny stredovekej filozofie, Metafyzika 16. as. Mgr. Kopec Vladimír Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie Základná kristológia, Základná ekleziológia, 17. odb. as. ThDr. Linet Pavol PhD. Metodológia vedeckej práce 18. odb. as. ThDr. Michalíček Martin PhD. Katechizmus Katolíckej cirkvi Pastorálna teológia, Ekumenizmus, 19. odb. as. ThDr. Michalov Peter PhD. Misiológia 20. as. ICDr. Rajec Michal PhD. Kánonické právo, Kancelaristika 21. odb. as. ThDr. Sedláček Juraj PhD. Pastorálna medicína 22. odb. as. ThDr. Šelinga Jozef PhD. Katechetika 23. odb. as. ThLic. Šoška Jozef Starý zákon, Hebrejský jazyk, Vybrané texty Nového zákona 24. odb. as. ThDr. Šulík Ivan PhD. Špeciálna morálna teológia, Aplikovaná MT, Taliansky jazyk 25. prof. ThDr. Šuráb Marian PhD. Homiletika, Pastorálna teológia 26. odb. as. ICLic. Šútor František Kánonické právo 27. odb. as. ThDr. Vallo Štefan PhD. Seminár z pastorálnej liturgiky 28. odb. as. ThDr. Vojtek Štefan PhD. Sociálna náuka Cirkvi 29. odb.as ThDr. Zahatlan Pavol PhD. Dogmatická teológia, Pastoračná prax 30. odb. as. ThDr. Zvara Pavol PhD. Liturgika 31. odb.as. PhDr. Žebrák Pavel Kresťanská archeológia BANSKÁ BYSTRICA BADÍN č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet Dogmatická teológia, Katechizmus 1. prof. ThDr. Adam Anton PhD. Katolíckej cirkvi, Seminár z dogmatiky, Diplomový seminár Patrológia, Cirkevné dejiny, Kresťanská archeológia, Sakrálne umenie, Seminár 2. odb. as. ThDr. Brendza Gabriel PhD. z cirkevných dejín, Diplomový seminár 3. lektor Mgr. Brezánska Erika Nemecký jazyk Katechetika, Seminár z katechetiky, 4. odb. as. ThDr. Bublinec Marián PhD. Diplomový seminár, Taliansky jazyk 5. doc. ThDr. Caban Peter PhD. Dejiny liturgie, Teológia liturgie, Liturgia Eucharistie, Liturgika, Seminár z liturgiky, Diplomový seminár Špeciálna pedagogika, Katechetika, 6. odb. as. ThLic. Ďuračka Martin Všeobecná pedagogika, Katechetická prax, Seminár z pedagogiky, Diplomový seminár 7. odb. as. ThLic. Farkaš Vladimír Základná kristológia, Základná ekleziológia Spirituálna teológia, Spiritualita 8. odb. as. Mgr. Grega Ľubomír pastoračného kňaza, Diplomový seminár Mgr. 9. as. Mgr. art. Gregor Marián Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 10. odb. as. ThDr. Chovanec Marián PhD. Dogmatická teológia, Diplomový seminár 11. as. Mgr. Jandura Peter Spirituálna teológia 9

10 12. odb. as. ThLic. Klimant Miroslav Rétorika, Homiletika 13. odb. as. PhLic. Ing. Koppal Branislav 14. odb. as. Mgr. Kováč Dušan PhD. 15. odb. as. ThDr. Kuneš Ján PhD. 16. as. ICDr. Kuneš Jozef PhD. PhDr. 17. odb. as. Ing. Kuric Miroslav PhD. Dejiny filozofie 18. doc. ThDr. Nepšinský Vojtech PhD. 19. odb. as. ThDr. Pecha Jaroslav PhD. 20. odb. as. ThDr. Repko Jozef PhD. 21. odb. as. S.S.Dr. Štrba Blažej PhD. 22. odb.as. PhDr. Uram Jozef PhD. 23. odb. as. ThLic. Viglaš Ján 24. odb. as. SSDr. Vilhan Pavel PhD. Dejiny filozofie, Filozofia prírody, Metafyzika a filozofia prírody, Seminár z filozofie Latinský jazyk, Seminár z latinčiny, Latinčina-cvičenia Ekumenizmus, Diplomový seminár, Anglický jazyk Kánonické právo, Seminár z kánonického práva Liturgia sviatostí, Liturgia posvätenia času, Liturgika, Liturgia Eucharistie, Seminár liturgický priestor, Seminár z pastorálnej liturgiky, Diplomový seminár Kánonické právo, Seminár z kánonického práva, Diplomový seminár Pastorálna teológia, Pastoračná prax, Misiológia, Diplomový seminár Starý zákon, Hebrejský jazyk, Nový zákon, Diplomový seminár Metafyzika, Filozofická etika, Filozofická teológia, Lektúra filozofických textov, Dejiny filozofie stredovek, Filozofia náboženstva a filozofická etika, Seminár z filozofie, Diplomový seminár Všeobecná morálna teológia, Sociálna náuka Cirkvi, Špeciálna morálna teológia, Aplikovaná morálna teológia, Seminár z morálnej teológie, Diplomový seminár Starý zákon, Nový zákon, Základy biblickej gréčtiny Zoznam pedagógov a predmety, ktoré prednášali v zimnom semestri 2015/2016 BRATISLAVA č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 1. prof. ThDr. Farkaš Pavol PhD. Nový zákon 2. lektor Mgr. Farská Romana Taliansky jazyk 3. odb. as. Mgr. Fronc Gašpar Základy logiky, Dejiny filozofie 4. doc. PhDr. Fulková Emília CSc. Všeobecná a vývinová psychológia, Všeobecná didaktika, Základy psychológie, Didaktika a teória výchovy 5. odb. as. PhDr. Gavendová Oľga PhD. Dejiny filozofie, Úvod do filozofie, Filozofia náboženstva, Filozofická antropológia, Základy logiky a filozofie poznania, Filozofická teológia a antropológia 6. odb. as. Mgr. Horka Róbert PhD. Latinský jazyk 7. prof. Dr. phil. Hrabovec Emília PhD. Cirkevné dejiny 8. odb. as. Mgr. Ižold Daniel Pastorálna teológia, Seminár z pastorálnej liturgiky, Pastorácia manželstva a rodiny 9. odb. as. ThDr. Ing. Jančovič Jozef PhD. Starý zákon, Nový zákon, Vybrané biblické texty, Vybrané texty Starého zákona 10. odb. as. ThDr. Józsa Attila PhD. Pastorálna liturgika JUDr. 11. odb. as. ICDr. Kemp Jozef PhD. Kánonické právo, Kancelaristika 12. odb. as. Mgr. Kiš Vladimír Liturgika, Liturgia sviatostí Spirituálna teológia, Liturgia sviatostí, 13. odb. as. ThDr. Knorr Alexander PhD. Liturgia Eucharistie 10

11 č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 14. odb. as. ThLic. Kováčik Jozef Masmediálna komunikácia 15. prof. ThDr. Krupa Jozef PhD. Dogmatická teológia, Dokumenty II. vatikánskeho koncilu 16. odb. as. ThLic. Ing. Mášik Peter Dogmatická teológia 17. lektor ThLic. Mikula Pavol Taliansky jazyk ThLic. Spirituálna teológia, Duchovné 18. odb. as. Ing. Otruba Ján doprevádzanie 19. odb. as. ThLic. Pajerský Jozef Pastorálna teológia 20. lektor Ing. Pavlendová Gabriela PhD. Anglický jazyk 21. odb. as. Mgr. Podpera Rastislav PhD. Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 22. as. ThLic. Polák Ján Katechetika 23. as. MUDr. Pomšár Július Pastorálna medicína 24. as. Mgr. Puškar Milan Pastoračná prax, Seminár z pastorálnej liturgiky 25. odb. as. ThDr. PaedDr. Reimer Tibor PhD. Základy katechetiky, Katechetickopedagogická prax, Katechetická prax, Metodológia vedeckej práce 26. odb. as. ThDr. Sova Milan PhD. Všeobecný úvod do Svätého písma, Starý zákon, Základy biblickej gréčtiny 27. odb. as. ThDr. Stohl Stanislav PhD. Fundamentálna teológia, Ekumenizmus, Dogmatická teológia 28. prof. ThDr. Šuráb Marian PhD. Rétorika, Praktické cvičenia z homiletiky ThDr. Špeciálna morálna teológia, Pastorácia 29. odb. as. Ing. Thurzo Vladimír PhD. manželstva a rodiny 30. odb. as. PhDr. Vittek Juraj PhD. Filozofia poznania Všeobecná morálna teológia, Sociálna náuka 31. odb. as. ThDr. Vivoda Michal PhD. Cirkvi NITRA č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 1. odb. as Mgr. Berta Dušan Spirituálna teológia 2. odb. as. ThDr. Dorman Robert PhD. Spiritualita pastoračného kňaza 3. prof. ThDr. Farkaš Pavol PhD. Základy bibl. gréčtiny, Nový zákon, Vybrané biblické texty, Vybrané texty SZ 4. odb. as. Mgr. Fronc Gašpar Základy logiky, Dejiny novovekej filozofie, Fil. poznania, Filozofická teológia a antropológia 5. doc. PhDr. Fulková Emília CSc. Všeobecná a vývinová psychológia, Všeobecná didaktika, Základy psychológie, Didaktika a teória výchovy 6. odb. as. ThDr. Hanko Igor PhD. Starý zákon, Nový zákon 7. odb. as. ThDr. Hlad Ľubomír PhD. Dogmatická teológia 8. odb. as. Mgr. Horka Róbert PhD. Latinský jazyk 9. prof. ThDr. Judák Viliam PhD. Cirkevné dejiny, Dejiny biskupstva ThLic. 10. odb. as. Ing. Kapusňak František Ekumenizmus 11. odb. as. ThDr. Kaššovic Stanislav PhD. Cirkevné dejiny Úvod do filozofie, Filozofia náboženstva, 12. odb. as. ThDr. Klech Peter PhD. Dejiny starovekej filozofie, Fil. antropológia 13. as. Mgr. Kopec Vladimír Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie Fundamentálna teológia, Metodológia 14. odb. as. ThDr. Linet Pavol PhD. vedeckej práce 15. odb. as ThDr. Michalíček Martin PhD. Dokumenty II. vatikánskeho koncilu 11

12 č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet 16. odb. as. ThDr. Michalov Peter PhD. Pastorálna teológia 17. as. ICDr Rajec Michal PhD. Kánonické právo, Kancelaristika 18. as. ThDr. Sedláček Juraj PhD. Pastorálna medicína 19. odb. as. ThDr. Šelinga Jozef PhD. Katechetika, Katechetická prax 20. odb. as. ThLic. Šoška Jozef Starý zákon 21. odb. as. ThDr. Šulík Ivan PhD. Špeciálna morálna teológia 22. prof. ThDr. Šuráb Marian PhD. Rétorika, Praktické cvičenia z homiletiky, Pastorálna teológia 23. odb. as. ThDr. Vallo Štefan PhD. Pastorálna liturgika, Seminár z pastorálnej liturgiky, Liturgika, Liturgia sviatostí, Liturgia Eucharistie 24. as. ICDr. Virág Marek PhD. Kánonické právo Všeobecná morálna teológia, Sociálna náuka 25. odb. as. ThDr. Vojtek Štefan PhD. Cirkvi 26. odb. as. ThDr. Zahatlan Pavol PhD. Dogmatická teológia, Pastoračná prax 27. odb. as. ThDr. Zvara Pavol PhD. Liturgika sviatostí BANSKÁ BYSTRICA BADÍN č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet Dokumenty II. vatikánskeho koncilu, 1. prof. ThDr. Adam Anton PhD. Dogmatická teológia, Diplomový seminár 2. odb. as. ThDr. Brendza Gabriel PhD. Cirkevné dejiny, Seminár z cirkevných dejín, Diplomový seminár 3. lektor Mgr. Brezánska Erika Nemecký jazyk 4. odb. as. ThDr. Bublinec Marián PhD. Základy psychológie, Seminár z pedagogiky 5. doc. ThDr. Caban Peter PhD. Liturgia Eucharistie, Liturgia sviatostí 6. odb. as. ThLic. Ďuračka Martin Didaktika a teória výchovy, Základy katechetiky, Všeobecná didaktika, Seminár z pedagogiky, Katechetika, Seminár z katechetiky, Katecheticko-pedagogická prax, Katechetická prax, Diplomový seminár 7. odb. as. ThLic. Farkaš Vladimír Fundamentálna teológia Spirituálna teológia, Spiritualita 8. odb. as. Mgr. Grega Ľubomír pastoračného kňaza, Diplomový seminár 9. as. Mgr. Mgr.art. Gregor Marián Liturgický spev, Hudobná stránka liturgie 10. odb. as. ThDr. Chovanec Marián PhD. Dogmatická teológia 11. as. Mgr. Jandura Peter Spirituálna teológia 12. odb. as. ThLic. Klimant Miroslav Rétorika, Praktické cvičenia z homiletiky PhLic. Dejiny filozofie, Filozofická teológia 13. odb. as. Ing. Koppal Branislav a antropológia, Politická filozofia 14. odb. as. Mgr. Kováč Dušan PhD. Latinský jazyk, Taliansky jazyk Všeobecná a vývinová psychológia, 15. odb. as. ThDr. Kuneš Ján PhD. Ekumenizmus, Anglický jazyk 16. odb. as. ICDr. Kuneš Jozef PhD. Kánonické právo 17. odb. as. PhDr. Ing. Kuric Miroslav PhD. Úvod do filozofie, Základy logiky 18. doc. ThDr. Nepšinský Vojtech PhD. Seminár z pastorálnej liturgiky, Seminár liturgický priestor, Liturgia sviatostí, Liturgika, Pastorálna liturgika, Diplomový seminár 19. odb. as. ThDr. Pecha Jaroslav PhD. Kánonické právo, Kancelaristika, Diplomový seminár 20. odb. as. ThDr. Repko Jozef PhD. Pastorálna teológia, Misiológia, Pastoračná 12

13 č. ped.tit. titul priezvisko meno hodnosť predmet prax, Diplomový seminár 21. odb. as. S.S.Dr. Štrba Blažej PhD. 22. odb. as. PhDr. Uram Jozef PhD. 23. odb. as. ThLic. Viglaš Ján 24. odb. as. SSDr. Vilhan Pavel PhD. Vybrané biblické texty, Seminár z Nového zákona, Seminár zo Starého zákona, Diplomový seminár Dejiny filozofie, Filozofia náboženstva, Filozofická antropológia, Filozofia poznania, Seminár z filozofie Sociálna náuka Cirkvi, Všeobecná morálna teológia, Špeciálna morálna teológia Starý zákon, Nový zákon, Vybrané texty zo Starého zákona, Základy biblickej gréčtiny 13

14 2. Oblasť vzdelávania Akreditácia študijných programov vysokoškolského štúdia sa uskutočnila: v roku 2009 komplexná akreditácia v roku 2013 akreditácia ŠP: riadenie cirkevných a neziskových organizácií v roku 2015 komplexná akreditácia účinnosť od Fakulta má aktuálne akreditované študijné programy takto: magisterský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore katolícka teológia, spojený 1. a 2. stupeň, šesťročné štúdium, denná forma; bez časového obmedzenia; magisterský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore katolícka teológia, spojený 1. a 2. stupeň, päťročné štúdium, externá forma; dobiehajúci ŠP (do ); doktorandský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore katolícka teológia, trojročné štúdium, denná forma; bez časového obmedzenia; doktorandský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore katolícka teológia, päťročné štúdium, externá forma; dobiehajúci ŠP (do ); doktorandský študijný program katolícka teológia v študijnom odbore katolícka teológia, štvorročné štúdium, externá forma; platnosť od do ; Ukončené študijné programy po komplexnej akreditácii 2015: bakalársky študijný program nábožensko-kultúrne štúdiá ako medziodborové štúdium v kombinácii študijného odboru katolícka teológia a študijného odboru kulturológia, trojročné štúdium, denná forma; platnosť do ; bakalársky študijný program učiteľstvo predmetov náboženská výchova a etická výchova v študijnom odbore učiteľstvo umelecko-výchovných a výchovných predmetov, denná forma a externá forma; platnosť do ; trojročné bakalárske štúdium študijného programu riadenie cirkevných a neziskových organizácií v študijnom odbore katolícka teológia, denná forma a externá forma; platnosť do (štúdium začaté pred je možné riadne dokončiť aj po , najneskôr do ). štvorročné bakalárske štúdium študijného programu riadenie cirkevných a neziskových organizácií v študijnom odbore katolícka teológia, externá forma; platnosť do ; trojročné magisterské štúdium študijného programu riadenie cirkevných a neziskových organizácií v študijnom odbore katolícka teológia, externá forma; platnosť do Akreditácia ďalšieho vzdelávania doplňujúce pedagogické štúdium: v roku 2014 získala fakulta akreditáciu na Doplňujúce pedagogické štúdium na výkon pedagogickej činnosti učiteľa katolíckeho náboženstva dennou formou (študenti) a externou formou (absolventi) s platnosťou do roku 2019; personálny garant: doc. PhDr. Emília Fulková, CSc. 14

15 Od roku 2014/2015 sa realizuje DPŠ pre dennú formu štúdia (určené pre vysoškoškolských študentov) podľa novej akreditácie. V akademickom roku 2015/2016 sa otvoril prvý ročník DPŠ pre externú formu štúdia (určené pre absolventov vysokoškolského štúdia). Univerzita tretieho veku (ďalšie vzdelávanie) Univerzita Komenského v Bratislave: na Teologickom inštitúte v Nitre: Základy katolíckej teológie a dejiny náboženstva; na Teologickom inštitúte v Badíne: o Biblia ukončené v júli 2015 o Antropologická katechéza ukončené v júli 2015; UK v spolupráci RKCMBF a EBF: Centrum ďalšieho vzdelávania UK otvorilo prvý ročník kurzu UTV: Dejiny náboženstiev (Jozef Jančovič, Milan Sova) 2.1. Bakalárske a magisterské štúdium V roku 2015 bol realizovaný len magisterský študijný program (spojený prvý a druhý stupeň) katolícka teológia dennou formou (6-ročné štúdiumm) a katolícka teológia externou formou (5-ročné štúdium). Personálne garancie študijných programov bakalárskeho a magisterského štúdia: ŠP: katolícka teológia spojený 1. a 2. stupeň, denná a externá forma: prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (1957) do prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. (1963) od Priemerný počet študentov v roku 2015 podľa študijných programov ((2a + b)/3)*: ŠP/Miesto KT [/ženy] 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň 3. stupeň KT/x [/ženy] Spolu z toho ženy (E) dkt [/ženy] dkt/x [/ženy] Spolu Bratislava 56/1 48/ /0 21/ Nitra 55/0 37/ Badín 41/0 32/ spolu/ženy 152/1 117/ /0 21/ celkový priemerný počet študentov: denných: 155, externých: 138 Poznámka: * a = počet študentov k , b = počet študentov k Z toho ženy Prehľad počtu študentov za celú fakultu podľa štatistických hľadísk k : Počty študentov podľa študijných programov a pracovísk fakulty: ŠP KT [/ženy] 1., 2. a spojený 1. a 2. stupeň 3. stupeň KT/x [/ženy] Spolu z toho ženy (E) dkt dkt/x [/ženy] Spolu Bratislava 57/2 39/ / Nitra 54/0 30/ Badín 36/0 25/ spolu/ženy 147/2 94/ / Z toho ženy 15

16 Počty študentov vysokoškolského štúdia 1. a 2. stupňa: Spolu 1. stupeň 2., spojený 1. a 2. stupeň samoplatci - denné denné ext. 1., 1.+2., 2. ext. SR zahr. SR zahr. SR zahr. denné ext Počty študentov podľa stupňa vysokoškolského štúdia: bakalársky magisterský / doktorský doktorandský spolu Počty študentov podľa formy štúdia v 1. a 2. stupni, resp. spojených stupňoch štúdia: 1. stupeň denná forma štúdia 2. + spojený stupeň spolu 1. stupeň externá forma štúdia 2. + spojený stupeň spolu spolu Počet absolventov prvého a druhého stupňa v roku 2015 podľa programov: ŠP KT [/ženy] KT/x [/ženy] Spolu z toho žien (E) Bratislava 3 7/ Nitra 10 5/ Badín 9 12/ Spolu/ženy 22/0 24/ Počet obhájených diplomových prác v roku 2015: 47 Prijímacie konanie v roku 2015: prijímacie skúšky sa uskutočnili v júni 2015 Prehľad počtu uchádzačov o magisterské štúdium podľa pracovísk (KT): miesto štúdium prijímacie skúšky prijatí prihlás. zúčast. 1. kolo 2. kolo spolu neprijatí neprišli zapísaní do 1. roku štúdia Bratislava denné Nitra denné Badín denné spolu denné Poznámka: označenie 2. kolo je náhradný termín v auguste a v septembri

17 Ocenenia študentov rektorom UK a dekanom fakulty V roku 2015 udelil rektor Univerzity Komenského akademickú pochvalu rektora a cenu rektora za diplomovú prácu v súlade s čl. 62 Štatútu Univerzity Komenského v Bratislave týmto študentom: 1. ĽUBOŠ MIHÁLKA akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole (VŠP =1,00). 2. DOMINIK GALIS akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole (VŠP =1,01). 3. JOZEF KOCIFAJ akademická pochvala rektora UK za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole (VŠP =1,04). 4. JÚLIUS ANDRUŠKO akademická pochovala rektora za vynikajúce plnenie študijných povinností počas celého štúdia na vysokej škole (VŠP = 1,05). 5. STANISLAV ŽLNAY cena rektora UK za vynikajúcu diplomovú pracu Karol I. Habsburský v teologickom a cirkevnopolitickom kontexte (školiteľ: Emília Hrabovec) 6. JUDR. ING. PETER LOVÁS cena rektora za vynikajúcu diplomovú prácu Teória spravodlivej vojny a jej aplikácia na moderné ozbrojené konflikty (školiteľ: Ján Viglaš) V roku 2015 udelil rektor Univerzity Komenského pri príležitosti Dňa študentstva akademickú pochvalu študentovi: 1. LADISLAV MIŠURA akademická pochvala rektora ako prejav osobitného uznania za aktívnu účasť v organizovaní mimoškolských činností a reprezentáciu fakulty. Dekan fakulty udelil cenu dekana za diplomovú prácu v súlade s čl. 9 ods. 8 Štipendijného poriadku UK týmto študentom: 1. ĽUBOŠ MIHÁLKA - cena dekana za diplomovú prácu Historický a liturgický vývoj kresťanského pohrebu (školiteľ: Pavol Zvara) 2. BC. RADOVAN HASÍK cena dekana za vynikajúcu diplomovú prácu Zápas o rovnosť muža a ženy vo vízii ideológie rodovej rovnosti verzus povinnosť manželky podriadiť sa podľa Ef 5,22 (školiteľ: Ján Viglaš) Ocenenia rektora a dekana sú spojené s priznaním motivačného štipendia oceneným podľa pravidiel Štipendijného poriadku UK a Štipendijného poriadku fakulty Doktorandské štúdium Doktorandské štúdium katolíckej teológie sa zameriava na prípravu odborníkov v jednotlivých teologických disciplínach a má dva stupne licenciát a doktorát. Personálne garancie doktorandského štúdia ŠP: katolícka teológia: prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (1957) hlavný garant do prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. (1963) hlavný garant od prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (1963) spolugarant prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. (1958) spolugarant 17

18 Počet študentov k : denní študenti: licenciát: 1 doktorát: 2 z toho žien: 0 externí študenti: licenciát: 12 doktorát: 10 z toho žien: 5 Počet novoprijatých doktorandov v roku 2015: denní študenti: licenciát: 1 doktorát: 2 z toho žien: 0 externí študenti: licenciát: 4 doktorát: 3 z toho žien: 2 Počet absolventov v roku 2015: denní študenti: licenciát: 0 doktorát: 0 z toho žien: 0 externí študenti: licenciát: 1 doktorát: 0 z toho žien: 0 Školitelia v roku 2015: Prof. ThDr. Anton Adam, PhD. Prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. Prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. Prof. Dr.phil. Emília Hrabovec Prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. Prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. Prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. Doc. ThDr. Peter Caban, PhD. Doc. ThDr. Tomáš Galis, PhD. ThDr. Róbert Dorman, PhD. ICDr. Tibor Hajdu, PhD. Ing. arch. Jozef Hlinický, PhD. Mgr. Róbert Horka, PhD. ThDr. Jozef Jančovič, PhD. ICDr. Jozef Kemp, PhD. ThDr. Tibor Reimer, PhD. ThDr. Ing. Vladimír Thurzo, PhD. ThDr. Michal Vivoda, PhD. Obhájené licenciátske práce v roku 2015: 1 Pol Typ Študent Téma Školiteľ Oponent Katedra Obhajoba Mgr. Marián 1 L Paschálny a kerygmatický rozmer homílie Šuráb Galis Pa Záhumenský Školenie a oponovanie dizertačných a licenciátskych prác mimo RKCMBF, ktoré boli obhájené v roku 2015: o Prof. Jozef Krupa oponent dizertačnej práce: Mgr. Milana Čarného: Etika v náboženskej výchove; KU Ružomberok, študijný program: Teória vzdelávania náboženskej výchovy katolíckej; obhajoba

19 3. Oblasť vedy a výskumu 3.1. Habilitačné konanie a vymenúvacie konanie Kritériá na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu docent a na vyhodnotenie splnenia podmienok získania vedecko-pedagogického titulu profesor RKCMBF UK boli schválené Vedeckou radou UK dňa s účinnosťou od Kritériá na habilitačné a inauguračné konanie RKCMBF UK účinné od Aktivity Pedagogické aktivity Vedecký výskum a publikačná aktivita Vedecká výchova Ostatná odborná činnosť Uchádzač vedecky a pedagogicky pôsobí v danom študijnom 1a + odbore na vysokej škole. Pedagogické pôsobenie v danom alebo príbuznom študijnom odbore 1b + habilitačné inauguračné áno 3 roky od získania VŠ vzdelania 3. stupňa áno 3 r. od doc., min. ½ úväzok 2 Garantovanie študijného programu Vedenie a posudzovanie záverečných prác Príprava štud. programu + áno 4 + Publikácie kategórie A (podľa Kritérií Akreditačnej komisie pre oblasť výskumu humanitné vedy); z toho vedecké monografie 1 1 autorstvo, resp. spoluautorstvo učebnice VŠ, SŠ, ZŠ 6 + s celoštátnou pôsobnosťou (alebo niektorej VŠ) alebo 1 1 pedagogických štúdií v odb. časopisoch 7 učebné texty, skriptum vedecké publikácie v časopisoch a recenz. zborníkoch z toho v zahraničných časopisoch a recenz. zborníkoch v cudzom jazyku prehľadové práce, heslá v slovníkoch a iné recenzie umelecké práce (aj literárne) redakčné a zostavovateľské práce, editorstvo vedeckých publikácií expertízna a posudzovateľská činnosť (monografií, ved., dokt. a habil. prác) odborné a umelecké preklady (aj literárne) Ohlasy publikačnej činnosti (citácie a recenzie vedeckých, pedagogických a odborných publikácií) z toho ohlasy v zahraničnej literatúre 5 7 Vedenie doktorandov v danom alebo príbuznom odbore (1 skončený a 1 po DS) 19 Iné vedecko-výchovné aktivity (prednášková aktivita v rámci dokt. štúdia, členstvo v odborovej komisii a i.) Vedecké prednášky na zahraničných konferenciách Vedecké prednášky na domácich konferenciách Prednáškové pobyty v zahraničí Členstvo v zahr. a domácich redakčných radách ved. časopisov a zborníkov Členstvo v komisiách pre udeľovanie ved. a vedecko-pedag. hodností Členstvo v organizačných výboroch vedeckých konferencií Vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa áno áno 19

20 27 + Vypracovanie habilitačnej práce a úspešné absolvovanie habilitačného konania 28 Riešené vedeckovýskumné úlohy - KEGA, VEGA a iné domáce grantové úlohy 29 Ukončené vedeckovýskumné úlohy v rámci medzinár. grantových agentúr Pozn.: položka v stĺpci Aktivity označená + je povinná kategória áno docent Personálne garancie habilitačného konania a vymenúvacieho konania: odbor: katolícka teológia prof. ThDr. Viliam Judák, PhD. (1957) hlavný garant do prof. ThDr. Pavol Farkaš, PhD. (1963) hlavný garant od prof. ThDr. Jozef Krupa, PhD. (1963) spolugarant prof. ThDr. Marian Šuráb, PhD. (1958) spolugarant do prof. ThDr. Jozef Haľko, PhD. (1964) spolugarant od V roku 2015 neboli žiadne habilitačné konania, ani inauguračné konania Projekty granty Medzinárodné projekty: 1. Medzinárodný výskumný projekt IIAB-2513DK0524: Kommunikationswege, karitative Unterstützung und Hilfsdiplomatie: Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland ( ) [Komunikačné kanály, charitatívna podpora a diplomacia: Konfesijné siete Nemcov v Rusku ( )], Zadávateľom je Bundesverwaltungsamt / Beauftragter der Bundesregierung für Kultur und Medien, Bonn: Universitäres Förderprogramm, Nemecko; prof. Emília Hrabovec je hlavná riešiteľka projektu v spolupráci s Prof. Katrin Boeckh, Ludwig-Maximilians-Universität München, a s Ústavom pre štúdium východnej a juhovýchodnej Európy (Institut für Ost- und Südosteuropaforschung) v Regensburgu, Nemecko. Výsledky: Kritická edícia dokumentov v štyroch jazykoch bude spustená online 1. apríla Katrin Boeckh, Emilia Hrabovec (eds.): Konfessionelle Netzwerke der Deutschen in Russland ( ), Эмилия Грабовец: Святой Престол и немецкие католические священники в Советском Союзе : назначения, контакты, каналы связи в международном контексте. In: Евгения Сергеевна Токарева (ed.): СССР и Ватикан в международном контексте в годы понтификата Пия XI., Москва Medzinárodný výskumný projekt BLX 2010/2: Bischofslexikon der Habsburgermonarchie [Lexikón katolíckych biskupov habsburskej monarchie ], ; projekt iniciovaný Univerzitou vo Viedni za účasti univerzít z desiatich štátov. Na projekte pracovali štyria pedagógovia Katedry cirkevných dejín (prof. Emília Hrabovec ako slovenská národná koordinátorka, prof. Viliam Judák, prof. Jozef Haľko, dr. Gabriel Brendza) a jeden študent (vyštudovaný historik Mgr. 20

21 Bernard Jozef Meliš, OP), katedra spolupracuje s ďalšími štyrmi cirkevnými historikmi na Slovensku. Výsledky: Rupert Klieber, Péter Tusor, Emilia Hrabovec (eds.): Bischofslexikon der Habsburgermonarchie Bd. I: Ungarn, Wien : Österreichische Akademie der Wissenschaften, Medzinárodný výskumný projekt FRT 2010/1: Frintaneum iniciovaný Univerzitou vo Viedni za účasti univerzít z desiatich štátov ( ). Na projekte spolupracuje prof. E. Hrabovec ako vedúca slovenskej skupiny, katedra spolupracuje s ďalšími piatimi cirkevnými historikmi na Slovensku. Zmluvne prisľúbené finančné prostriedky budú poukázané zo zahraničia po odovzdaní a schválení príspevkov. 4. Prof. Emília Hrabovec spolupracovala na medzinárodnom výskumnom a konferenčnom projekte Cardinali e cardinalato, una «élite» nei confronti della modernità ( ) [Kardináli a kardinálsky úrad, elita a jej vzťah k modernite ( )], ; zadávateľ: École française de Rome a Institute Catholique Paris. Ako členka Vedeckej rady projektu sa podieľala na formulácii vedeckých cieľov a obsahov projektu, na výbere spolupracovníkov a aktívnych účastníkov konferenčných zasadnutí. Výsledky: apríla 2015 sa v Ríme v rámci projektu konala výskumná konferencia Les cardinaux entre Cour et Curie, prof. Hrabovec viedla sekciu Nominations cardinalices : personnalités et logiques collectives. 5. Prof. Emília Hrabovec bola koordinátorkou pre strednú a východnú Európu medzinárodného projektu Concilio Vaticano Secondo alla luce degli archivi dei Padri conciliari [Druhý vatikánsky koncil prostredníctvom výskumu archívov koncilových Otcov], , iniciovaného Pápežským výborom pre historické vedy v spolupráci s národnými a medzinárodnými inštitúciami na celom svete (s Pápežským výborom pre historické vedy, s Centrom pre výskum II. vatikánskeho koncilu na Lateránskej univerzite a s národnými koordinátormi projektu v Rakúsku, Česku, Poľsku, na Ukrajine, v Maďarsku, Slovinsku a Chorvátsku). Výsledky: Projekt skončil trojdňovou medzinárodnou vedeckou konferenciou Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi, decembra 2015, Rím. Emilia Hrabovec: Gli archivi dei padri conciliari in Slovacchia e nella Repubblica Ceca. In: Philippe Chenaux (ed.): Il concilio Vaticano II alla luce degli archivi dei padri conciliari. Città del Vaticano : Lateran University Press, ISBN , s Emilia Hrabovec, Viliam Judák: Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltrecortina. In: Philippe Chenaux (ed.): Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. Città del Vaticano : Lateran University Press, Zahraničný grant PISSCM 101/2015: Prvé desaťročie existencie katolíckej bohosloveckej fakulty , , hlavný riešiteľ: prof. Jozef Haľko. 7. Zahraničný grant PISSCM 102/2015: Santa Sede e Slovacchia dalla fine della seconda guerra mondiale agli inizi dell Ostpolitik vaticana ( ) [Svätá stolica a Slovensko od konca druhej svetovej vojny po počiatky vatikánskej východnej politiky ], , hlavný riešiteľ: prof. Emília Hrabovec. 21

22 7. ThDr. Tibor Reimer, PhD.: spolupráca na medzinárodnom projekte Teologickej fakulty Viedenskej univerzity Religious Education an Schools in Europe ( ) a príprava publikácie Religious Education an Schools in Europe (2016). Podaný projekt: Katedra cirkevných dejín: európsky projekt Horizon 2020, Call H2020 Reflective Society 2015; prof. Emília Hrabovec mala spoluúčasť pri vypracovaní a podaní žiadosti o medzinárodný výskumný projekt Proposal number s témou Totalitarism, political opposition and cultural dissidences: lesson for a post-totalitarian Europe. Projekt bol pripravovaný v spolupráci s Univerzitou v Terame (Taliansko) a siedmimi ďalšími vedeckými inštitúciami v Taliansku, Poľsku, Maďarsku, Českej republike a na Slovensku. Projekt nebol Európskou komisiou schválený. Národné projekty: 1. Katedra cirkevných dejín pracovala na projekte VEGA 1/0597/13 Slovensko a Svätá stolica v kontexte medzinárodných vzťahov a cirkevno-historického vývoja ; ; vedúca projektu: prof. Emília Hrabovec, spolupracovníci: prof. Viliam Judák (zástupca vedúceho projektu), prof. Jozef Haľko, denný doktorand: Pavol Mikula. Výsledky: monografia: Emília Hrabovec a kol.: Slovenský ústav svätých Cyrila a Metoda v Ríme ( ). Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2015, 357s. monografia: Emília Hrabovec: Slovensko a Svätá stolica v kontexte vatikánskej východnej politiky ( ). Bratislava : Vydavateľstvo UK, 2016, 551 normostrán. (Odovzdané do tlače.) Emilia Hrabovec: Giovanni Paolo II, il culto cirillo-metodiano e la visione europea. [Ján Pavol II., cyrilo-metodský kult a európska vízia.] In: Emilia Hrabovec, Pierantonio Piatti, Rita Tolomeo (eds.): I Santi Cirillo e Metodio e la loro eredità religiosa e culturale, ponte tra Oriente e Occidente. Raccolta di studi in occasione del 1150 anniversario della missione dei santi Cirillo e Metodio nella Grande Moravia ( ). Città del Vaticano: Libreria Editrice Vaticana, 2016, s Emilia Hrabovec: The Vatican Ostpolitik and Czechoslovakia. National Aspects of the Political-Ecclesiastical Negotiations. In: András Fejérdy (ed.): The Vatican Ostpolitik Responsibility and Witness during John XXIII and Paul VI, Roma : La Viella, 2015, s Emilia Hrabovec: L Ostpolitik vaticana e la Cecoslovacchia. [Vatikánska východná politika a Československo.] In: Quaderni del Dipartimento dscienze Politiche, roč. 3, 2014, č. 5-6, s Emilia Hrabovec: L Istituto slovacco dei Santi Cirillo e Metodio a Roma nel contesto poli tico-ecclesiastico. In: Slovak Studies. Rivista dell Istituto Storico Slovacco di Roma, roč. 1, 2015, č. 1-2, ISSN , s Эмилиа Грабовец: Словакия и восточная политика Ватикана: национальные аспекты церковно-политических переговоров во внутри- и внешнеполитическом контексте (ход процесса, историография и перспектива исследования). In: История (электронный научно-образовательный журнал, Институт всеобщей истории Российской академии наук Москва, , č. 2. Jozef Haľko: Percepcia Druhého Vatikánskeho koncilu na Slovensku v rokoch 1962 až In: Acta facultatis theologicae Universitatis Comenianae Bratislaviensis, roč. XIII, 2016, č. 2, ISSN

23 Pavol Jakubčin: Sources of the Czechoslovak Secret Services on the Ostpolitik. In: András Fejérdy (ed.): The Vatican Ostpolitik Responsibility and Witness during John XXIII and Paul VI, Roma : La Viella, 2015, s Emilia Hrabovec, Viliam Judák: Eduard Nécsey, un protagonista conciliare sconosciuto da oltrecortina. In: Philippe Chenaux (ed.): Il Concilio Vaticano II e i suoi protagonisti alla luce degli archivi. Città del Vaticano : Lateran University Press, s. Spoluorganizácia zahraničnej konferencie v rámci projektu VEGA: Pastoral Responsibility and/or Evangelical Witness: The Vatican Ostpolitik during Pius XII, John XXIII and Paul VI, Rím , prof. E. Hrabovec. 2. Katedra morálnej teológie - Michal Vivoda, Vladimír Thurzo, Ján Viglaš: spolupráca na operačnom programe Výskum a vývoj pre dopytovo-orientovaný projekt: Univerzitný vedecký park Univerzity Komenského v Bratislave, kód ITMS: , spolufinancovaný zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja, aktivita: 2.7 Spoločenské výzvy pre 21. storočie bioetické výzvy v kultúrnom rámci, ; garant aktivity: prof. PhDr. Zlatica Plašienková, CSc. ( Domáci grant SCIENTIA č. 4227/2015 Celoslovenský archívny a rešeršný výskum o prvom dekanovi RKCMBF Emilovi Funczikovi. Krátkodobý výskumný projekt, 2015; riešiteľ: prof. Jozef Haľko. 4. Domáci grant SCIENTIA č. 4226/2015 Vatikánsky informačný úrad : kresťanské milosrdenstvo v kontexte Druhej svetovej vojny. Krátkodobý výskumný projekt, 2015; riešiteľ: prof. Emília Hrabovec. 5. Domáci grant SCIENTIA č. 4229/2015 Ambiguous Echo of the Golden Calf Episode (Exod 32) in Torah. Krátkodobý výskumný projekt, 2015; riešiteľ: Jozef Jančovič. 6. Domáci grant SCIENTIA č. 4228/2015 Teologické zhodnotenie pastoračno-teologických východísk Waltera Kaspera v diele Evanjelium rodiny. Krátkodobý výskumný projekt, 2015; riešiteľ: Vladimír Thurzo. 7. Prof. Viliam Judák spolupracuje na projekte VEGA číslo 1/0756/14: Premeny stvárňovania duchovnej cesty v západných literaturách od stredoveku do súčasnosti. UKF FF Nitra. 8. Prof. Viliam Judák je garantom projektu Národný archeopark Svätoplukova ríša, Matica slovenská, Martin, Katedra biblických vied (Jozef Jančovič, Milan Sova, Blažej Štrba, Pavel Vilhan) spolupracuje na projekte VEGA č. 1/0318/12 Teologickej fakulty TU v Bratislave Komentár ku Knihe žalmov , , vedúci projektu: Mgr. Jozef Tiňo, SSL., PhD. Katedra biblických vied: podaný grantový projekt VEGA MŠ ( ), reg. č. 1/0185/16 s názvom: Sloboda svedomia a náboženská tolerancia v živote a diele Maxa Josefa Metzgera; vedúci projektu: prof. P. Farkaš, členovia riešiteľského tímu: prof. V. Judák, R. Horka; hodnotenie: kategória C, neschválené. Katedra pastorálnej teológie: podaný grantový projekt KEGA Efektívnejšie vzdelávanie a formácia - úvod do dištančného vzdelávania (078UK-4/2016); vedúci projektu: prof. Marian Šuráb (stav: posudzovanie). 23

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky:

Príloha D. Údaje o pedagogickej činnosti organizácie. Semestrálne prednášky: Príloha D Údaje o pedagogickej činnosti organizácie Semestrálne prednášky: Názov semestr. predmetu: Dejiny národov a národnostných menšín Názov semestr. predmetu: Dejiny Slovenska 19. a 20. storočie (externé

Bardziej szczegółowo

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA

Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie Dr lic phil mgr lic JOANNA MYSONA BYRSKA 1974 Kraków, Polska Filozofická

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti

Zoznam publikačnej činnosti Zoznam publikačnej činnosti I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Mirosław Denisiuk Tituly a hodnosti: ThDr. Dátum a miesto narodenia: 10.6.1959 Radoszyce, Poľsko Odbor: Katolícka teológia Funkcia a pracovisko:

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA INŠTITÚT VIKTORA TRSTENSKÉHO V STAREJ ĽUBOVNI Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Inštitútu Viktora Trstenského

Bardziej szczegółowo

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade

Organizátori: Katolícka univerzita v Ružomberku, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade 1. roč. Sociálne posolstvo Jána Pavla II. pre dnešný svet. termín konania: 28.4.2008 Katolícka univerzita v, PF Katedra spoločenských vied a sociálnej náuky Cirkvi, detašované pracovisko v Poprade Vedecký

Bardziej szczegółowo

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

PROJEKT OŚRODEK WSPARCIA EKONOMII SPOŁECZNEJ MAZOWSZA PŁOCKIEGO WSPÓŁFINANSOWANY PRZEZ UNIĘ EUROPEJSKĄ ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Stredisko na podporu sociálnej ekonomiky v Plocku Projekt realizovaný národnými partnermi: Spoločnosť Centrum pre inováciu informačnej spoločnosti /Líder projektu Mesto Plock Okres Sierpc Spoločnosť Centrum

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009

ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 ZOZNAM ÚČASTNÍKOV MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ KONFERENCIE PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ Prešov, 23. apríl 2009 Preńovská univerzita v Preńove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác ThDr. Branislav Kľuska, PhD. Vedecké monografie AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách 1 AAA 01 KĽUSKA, B.: Uczeń Ikoną Chrystusa. Studium

Bardziej szczegółowo

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII

Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ A PRIMÁRNEJ EDUKÁCII Prešovská univerzita v Prešove Pedagogická fakulta Vedecký krúžok študentov organizuje pracovné stretnutie a študentskú vedeckú konferenciu s medzinárodnou účasťou ENVIRONMENTÁLNA VÝCHOVA V PREDPRIMÁRNEJ

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS

WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS WYŻSZA SZKOŁA HUMANITAS ul. Kilińskiego 43, 41 200 Sosnowiec tel. + 48 0-32 363-12-00, fax + 48 0-32 363-12-07 www.humanitas.edu.pl e-mail: sekretariat@humanitas.edu.pl VEDECKO-PEDAGOGICKÁ CHARAKTERISTIKA

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk Wojciech SZELOCH Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 18.1.1962, Wrocław (Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia a

Bardziej szczegółowo

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania

ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania ŽIVOTOPIS Údaje z profesijného životopisu uchádzača habilitačného konania 1. Meno, priezvisko, rodné priezvisko Artur Piaszczyk, rod. Piaszczyk 2. Akademické tituly, vedecké hodnosti Dr., Mgr. 3. Rok narodenia

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. Zoznam publikačnej činnosti Doc. ThDr. Šuráb, Marian, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB01 Šuráb, Marian : Aby nás radi počúvali : rétorika a teória komunikácie v službe

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Katedra filozofie a religionistiky Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice Uniwersytet Śląski w Katowicach, Wydział Teologiczny Polskie Towarzystwo Filozoficzne,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Andrzej Łuczyński Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách [AAB] 01 ŁUCZYŃSKI, A.: Dzieci w rodzinach zastępczych

Bardziej szczegółowo

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA

Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Príloha k bodu 8 Komplexná akreditácia činností Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove HODNOTIACA SPRÁVA Ľubor Fišera predseda Akreditačnej komisie Hodnotiaca správa schválená na

Bardziej szczegółowo

8. novembra 2012 v Prešove

8. novembra 2012 v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta Prešovskej univerzity v Prešove Vás pozýva na medzinárodnú interdisciplinárnu vedeckú konferenciu Nová sociálna edukácia človeka (?) (Duchovné, antropologické, filozofické,

Bardziej szczegółowo

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE

TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE TRNAVSKÁ UNIVERZITA V TRNAVE FAKULTA ZDRAVOTNÍCTVA A SOCIÁLNEJ PRÁCE Habilitačné konanie uchádzača: PhDr. Janka Bursová, PhD. Dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie: 10.10.2017 Habilitačné konanie

Bardziej szczegółowo

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI

ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI ZOZNAM PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI I. Osobné údaje: Meno a priezvisko: Henryk ĆMIEL OSPPE Tituly a hodnosti: Dr. Dátum a miesto narodenia: 22.10.1959, Semianowice Śląskie(Poľsko) Odbor: Katolícka teológia Funkcia

Bardziej szczegółowo

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD.

POZVÁNKA PERSONALIZMUS A SÚČASNOSŤ NA MEDZINÁRODNÚ VEDECKÚ KONFERENCIU. Mons. ThDr. JÁNA BABJAKA SJ, PhD. Sponzori konferencie Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky Polskie Towarzystwo Filozoficzne - Oddział w Cieszynie Zakład Antropologii Kultury

Bardziej szczegółowo

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE

BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE VYSOKÁ ŠKOLA BEZPEČNOSTNÉHO MANAŽÉRSTVA V KOŠICIACH v spolupráci s globálnymi partnermi Vás pozýva na 9. ročník medzinárodnej vedeckej konferencie BEZPEČNÉ SLOVENSKO V EUROATLANTICKOM PRIESTORE 12. 13.

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009:

Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: Úvod I. Organizácia Výročná správa Katedry výtvarného umenia za rok 2009: vedúci katedry: doc. PaedDr. Mgr. art. Rastislav Biarinec, ArtD. zástupca vedúceho katedry: doc. akad. mal. Pavol Rusko sekretariát

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Barbara Kiereś Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 KIEREŚ, B.: O personalizm w pedagogice. Studia

Bardziej szczegółowo

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE AUTORIEK / AUTOROV PRÍSPEVKOV Doc. PhDr. Irena Antoničová, PhD. Katedra psychológie antonic@fhpv.unipo.sk Doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. Inštitút edukológie a sociálnej práce Katedra

Bardziej szczegółowo

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA. Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici ACTA HISTORICA NEOSOLIENSIA Ročenka Katedry histórie Fakulty humanitných vied Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 8/2005 Zostavovatelia: Rastislav Kožiak Imrich Nagy Redakčná rada: Rastislav Kožiak

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky za rok 2011 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA PREDŠKOLSKEJ A ELEMENTÁRNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry predškolskej a elementárnej

Bardziej szczegółowo

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích

Doktorské: 2007 Pedagogická fakulta Katolíckej univerzity v Ružomberku. Odbor: Učiteľstvo všeobecnovzdelávacích Meno a priezvisko, tituly Oľga Račková, PaedDr. PhD. Dátum a miesto narodenia 30. september 1969 Ilava Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Magisterské: 1992-1997 Teologická fakulta Univerzity

Bardziej szczegółowo

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA

KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA KOLOKVIUM DIDAKTIKOV GEOGRAFIE Z ČESKA, POĽSKA A SLOVENSKA Organizátor a miesto konania: Katedra sociální geografie a regionálního rozvoje, Přírodovědecká Dátum: 17.- 18. marca 2016 fakulta Ostravské univerzity,

Bardziej szczegółowo

7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici

7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 108 7. kapitola Fakulty Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici 7. 1 Úvodná charakteristika Fakulty sú základnými organizačnými jednotkami, ktoré organizujú a zabezpečujú úlohy na úseku vzdelávacej,

Bardziej szczegółowo

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006

Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU TEOLOGICKÁ FAKULTA KOŠICE Prehľad publikačnej činnosti za rok 2006 Skupina A1 Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie 3 AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD.

doc. Tadeusz Bąk, PhD. 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA

KATOLÍCKA TEOLÓGIA P R Í L O H A UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE. Informačné listy predmetov EXTERNÁ FORMA UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE RÍMSKOKATOLÍCKA CYRILOMETODSKÁ BOHOSLOVECKÁ FAKULTA KATOLÍCKA TEOLÓGIA EXTERNÁ FORMA P R Í L O H A Informačné listy predmetov Materiál predkladá: doc. PhDr. František

Bardziej szczegółowo

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach VÝROČNÁ SPRÁVA Katolíckej univerzity v Ružomberku, Teologickej fakulty v Košiciach za rok 2014 Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK]

Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Univerzita Komenského v Bratislave Prehľad publikačnej činnosti za rok 2007 Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta UK [RK] Skupina A1 - Knižné publikácie charakteru vedeckej monografie (AAA,AAB,

Bardziej szczegółowo

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013

VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 VÝROČNÁ SPRÁVA SÚKROMNEJ VYSOKEJ ŠKOLY VYSOKÁ ŠKOLA MEDZINÁRODNÉHO PODNIKANIA ISM SLOVAKIA V PREŠOVE ZA ROK 2013 Vypracovaná v súlade s 49 ods. 1 písm. b) zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PaedDr. Anna Skokanová, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PaedDr. Anna Skokanová, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Skokanová, Anna 100 %: Troubles psychosociaux des adolescentes et soins de rééducation

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak

Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Zoznam pôvodných publikovaných prác a ohlasov Dr Gregorz Łuszczak Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 ŁUSZCZAK, G: Od teorii stopni formalnych do teorii komunikacji

Bardziej szczegółowo

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta. Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012 Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta Materiál na rokovanie: KD TF, VR TF SPU v Nitre Správa o výchovno-vzdelávacej činnosti na TF SPU v Nitre v akademickom roku 2011/2012 KD

Bardziej szczegółowo

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach

prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach 1 prof. MUDr. Ladislav Mirossay, DrSc. rektor UPJŠ v Košiciach 2 OBSAH 1. Obsah... 3 2. Vedenie... 5 3. Akademický senát... 6 4. Akademické orgány... 7 Vedecká rada Správna rada Kolégium rektora 5. Organizačná

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY

INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY INŠTITÚT FILOZOFIE A ETIKY Personálne obsadenie inštitútu profesori: prof. PhDr. Rudolf Dupkala, CSc. prof. PhDr. Vasil Gluchman, CSc. prof. PhDr. Oľga Sisáková, CSc. prof. PhDr. František Mihina, CSc.

Bardziej szczegółowo

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS

VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS VYSOKÁ ŠKOLA DANUBIUS VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS ZA ROK 2014 VÝROČNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI VYSOKEJ ŠKOLY DANUBIUS ZA ROK 2014 Sládkovičovo, máj 2015 2 OBSAH I. Základné informácie o vysokej

Bardziej szczegółowo

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce

Partnerská zmluva dohoda o spolupráci v oblasti Vzdelávanie na trhu práce Umowa partnerska porozumienie o współpracy w obszarze Edukacja na rzecz rynku pracy w ramach Partnerstwa Na Transgranicznym Rynku Pracy Polski i Słowacji POPRAD - DUNAJEC Partnerská zmluva dohoda o spolupráci

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Mariusz Śniadkowski AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (2) AAB 01 ŚNIADKOWSKI M.: W trosce o człowieka. Wychowanie do życia

Bardziej szczegółowo

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008:

Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Výročná správa katedry špeciálnej pedagogiky v Ružomberku za rok 2008: Úvod I. Organizácia Vedúca katedry: doc. PhDr. Antónia Tisovičová, PhD., m. prof. KU. Zástupca vedúceho katedry: PhDr. Helena Orieščiková,

Bardziej szczegółowo

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF

DREVÁRSKA FAKULTA. Technickej univerzity vo Zvolene. Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF DREVÁRSKA FAKULTA Technickej univerzity vo Zvolene Zloženie a zoznam členov odborových komisií doktorandského štúdia na DF Študijný odbor: Technológia spracovania dreva schválené vo Vedeckej a umeleckej

Bardziej szczegółowo

www.mniejszosci.narodowe.mac.gov.pl www.jezyki-mniejszosci.pl Polski system oświaty umożliwia uczniom należącym do mniejszości narodowych i etnicznych podtrzymywanie poczucia tożsamości narodowej, etnicznej,

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov Dr Iwony Dąbrowskej Jabłońskej Vedecké monografie AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách AAB 01 DĄBROWSKA-JABŁOŃSKA I. : Sytuacja

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD.

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác a ohlasov JUDr. Mgr. Mária Sedláková, PhD. AAB Vedecké monografie vydané v domácich vydavateľstvách (1) AAB 01 SEDLÁKOVÁ, M.: Sociálne postavenie osôb so zdravotným

Bardziej szczegółowo

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác

Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Zoznam pôvodných publikovaných vedeckých prác Vedecké monografie AAB 01 PODKOWIŃSKA, M.: Integracyjny wymiar komunikowania, KOW, Warszawa 2011, 131 s. ISBN 987-83-62843-09-1 AAB 02 PODKOWIŃSKA, M.: Procesy

Bardziej szczegółowo

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI

PARTNERZY KONFERENCJI: PARTNER MEDIALNY: MIASTO CHEŁM POLSKI KOMITET ŚWIATOWEJ ORGANIZACJI WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO OMEP ODDZIAŁ ŚWIĘTOKRZYSKI ORGANIZATOR: Chełmskie Towarzystwo Naukowe Katedra Pedagogiki Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej w Chełmie Katedra Pedagogiki Socjalnej Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego im. Łesi Ukrainki w Łucku Katolícka

Bardziej szczegółowo

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku

Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej fakulte Katolíckej univerzity v Ružomberku Katolícka univerzita v Ružomberku Pedagogická fakulta Ústav sociálnych vied Katedra sociálnej práce Výročná správa pracovísk podieľajúcich sa na realizácii študijného programu sociálna práca na Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE

AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE AKADÉMIA POLICAJNÉHO ZBORU V BRATISLAVE VÝROČNÁ SPRÁVA ROK 2015 schválená Akademickým senátom Akadémie Policajného zboru v Bratislave 30.-31. marca 2016 0 Vážená akademická obec, vážení priatelia, uplynul

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE SPRÁVA HABILITAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA Mgr. Jána Sabola, PhD., ArtD. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UPJŠ, KOŠICE) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL DOCENT v študijnom odbore 2.1.36. literárna veda habilitačnou

Bardziej szczegółowo

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej

Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej Dane osobowe: Tytuł/stopień Nazwisko i imię prof. nadzw. dr hab. URBANEK Andrzej A. DOROBEK NAUKOWY Sylwetka pracownika dr hab. prof. nadzw. Andrzej Urbanek pełni aktualnie obowiązki Dyrektoria Instytutu

Bardziej szczegółowo

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE

KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročn{ spr{va Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry soci{lnej za rok KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU

Bardziej szczegółowo

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava

Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Karol Hollý, PhD. Historický ústav SAV, P. O. Box 198, Klemensova 19, 814 99 Bratislava Životopis E-mail: karolholly@gmail.com Dátum narodenia: 21. 1. 1980 Vzdelanie 2004-2008 Interné doktorandské štúdium

Bardziej szczegółowo

SOCIÁLNA PRÁCA

SOCIÁLNA PRÁCA ŠTUDIJNÝ ODBOR 3.1.14. SOCIÁLNA PRÁCA Sociálna práca je študijný odbor (ďalej len SP) zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania ( 50 ods. l Zákona.131/2002,

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania )

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania ) Prešovská univerzita v Prešove Pravoslávna bohoslovecká fakulta PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ (rok vykazovania 2016, rok vydania 2015-2016) AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA Možnosti

Bardziej szczegółowo

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE

INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE INŠTITÚT EDUKOLÓGIE A SOCIÁLNEJ PRÁCE Personálne obsadenie inštitútu Profesorka: prof. PhDr. Anna Tokárová, CSc. Docenti: doc. PhDr. Marta Bačová, CSc. doc. PhDr. Beáta Balogová, PhD. doc. PhDr. Vladimír

Bardziej szczegółowo

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012

Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 Štruktúra a osnova výročnej správy katedier KU 2012 I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej

Bardziej szczegółowo

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi

DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014. medzi DOHODA O SPOLUPRÁCI AOS-X-28/2014 medzi Štátna vysoká odborná škola prof. Stanisława Tarnowského Ul. Sienkiewicza 50, 39-400 Tarnobrzeg, Poľská republika zastúpená rektorom dr. Pawłom Maciaszczykom IČO:

Bardziej szczegółowo

Universitas Matthiae Belii

Universitas Matthiae Belii Universitas Matthiae Belii Roèník 14 máj jún 2008 Èíslo 5 J. E. Vincent Obsitnik, veľvyslanec USA navštívil Univerzitu Mateja Bela Mimoriadny a splnomocnený veľvyslanec Spojených štátov amerických na Slovensku

Bardziej szczegółowo

Simon Ferdinand Leclileitner. VESPERAE in C

Simon Ferdinand Leclileitner. VESPERAE in C Simon Ferdinand Leclileitner VESPERAE in C KATOLÍCKA U N IVERZITA V RU ŽO M BERKU PED AGOGICKÁ FAKULTA Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Simon Ferdinand Lechleitner VESPERAE in C editor /

Bardziej szczegółowo

Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU. Ilgpfe^

Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU. Ilgpfe^ Simon Ferdinand Leclileitner LITANIAE DE CORDE JESU Ilgpfe^ KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA Ústav hudobného umenia, vedy a sakrálnej hudby Simon Ferdinand Lechleitner LITANIAE DE

Bardziej szczegółowo

Ošetrovateľstvo vs. trh práce

Ošetrovateľstvo vs. trh práce Inštitút zdravotníckych vied Štátna vyššia odborná škola v Plocku, Poľsko 1. MEDZINÁRODNÁ VEDECKÁ KONFERENCIA Ošetrovateľstvo vs. trh práce PROGRAM Termín: 17. maje 2014. Miesto konania: Plock, ul. Gałczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast

Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Meno a priezvisko, rodné priezvisko, titul Dátum a miesto narodenia Vysokoškolské vzdelanie a ďalší akademický rast Ďalšie vzdelávanie - Priebeh zamestnaní Priebeh pedagogickej činnosti (pracovisko/predmety)

Bardziej szczegółowo

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA

Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA Publikačná činnosť autora MARTINSKA, MARIA ACB ACB 1 Vysokoškolské učebnice vydané v domácich vydavateľstvách Sociológia armády : základy sociológie vojny a armády pre príslušníkov Ozbrojených síl Slovenskej

Bardziej szczegółowo

ŠKOLENIE UČITEĽOV CHÉMIE V POĽSKU

ŠKOLENIE UČITEĽOV CHÉMIE V POĽSKU ŠKOLENIE UČITEĽOV CHÉMIE V POĽSKU 518300-LLP-2011-IT-COMENIUS-CNW MAGADALENA GAŁAJ WYŻSZA SZKOŁA INFORMATYKI AJ UMIEJĘTNOŚCI (POĽSKO) magdalena_galaj@wsinf.edu.pl ABSTRAKTNÉ Príspevok bude prezentovať

Bardziej szczegółowo

Výberové konanie na mobilitu ERASMUS+ /ŠTÚDIUM na akademický rok 2017/2018

Výberové konanie na mobilitu ERASMUS+ /ŠTÚDIUM na akademický rok 2017/2018 Referát zahraničných vzťahov a ďalšieho vzdelávania Právnickej fakulty UPJŠ, Kováčska 26, P.O.BOX A-45, 040 75 Košice IČO: 00397768, IČ DPH: SK2021157050 tel./ VoIP: +421 55 / 234 4108, fax: +421 55 /

Bardziej szczegółowo

Ročník XXIII. / číslo 3/2015

Ročník XXIII. / číslo 3/2015 Ročník XXIII. / číslo 3/2015 Príhovor rektora pri príležitosti otvorenia akademického roka 2015/16 Úspešné diplomové práce študentov FEVT Jubilujúce Arborétum Borová hora Akademický rok 2015/16 v novom

Bardziej szczegółowo

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa

Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína Ristveyová, Martin Gabčo (zost.) Slovensko v rokoch neslobody 1938 1989 IV. Slovensko, jeho susedia a Európa Banská Bystrica 2016 Anton Hruboň, Juraj Jankech, Katarína

Bardziej szczegółowo

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti

Personalizmus v procese humanizácie ľudskej spoločnosti Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Trnavská univerzita v Trnave, Teologická fakulta Centrum Východ-Západ Michala Lacka, Košice * Uniwersytet

Bardziej szczegółowo

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX.

DISPUTATIONES QUODLIBETALES XX. Prešovská univerzita v Prešove Gréckokatolícka teologická fakulta Katedra filozofie a religionistiky * Polskie Towarzystwo Filozoficzne Oddział w Cieszynie Vás pozývajú na medzinárodnú vedeckú konferenciu

Bardziej szczegółowo

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ

POZNAĆ I ZROZUMIEĆ CZESI, POLACY, SŁOWACY, WĘGRZY W EUROPIE ŚRODKOWEJ Muzeum Podhalańskie im. Czesława Pajerskiego w Nowym Targu Polskie Towarzystwo Historyczne, Oddział w Nowym Targu we współpracy z Uniwersytetem Pedagogicznym im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Miejskim

Bardziej szczegółowo

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť

Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumná a publikačná činnosť Vedecko-výskumné projekty: - 2014 do 2016: Zodpovedná riešiteľka VEGA č. 1/0167/14 Individualizácia edukácie dospelých Rómov z marginalizovaných komunít. - 2006 2008:

Bardziej szczegółowo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo

Monitoring kolónií svišťa vrchovského tatranského (Marmota marmota latirostris) na poľsko-slovenskej hranici a pytliactvo Rozwój turystyki kulturowej i przyrodniczej na pograniczu polsko-słowackim PPWSZ, Nowy Targ 2012, s. 83 86 Rozvoj kultúrneho a prírodného turizmu na slovensko-poľskom pohraničí PPWSZ, Nowy Targ 2012, s.

Bardziej szczegółowo

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich.

1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. 1. E. Markowska-Bzducha, Samodzielność finansowa samorządów terytorialnych w krajach Europy Środkowo-wschodniej oraz w krajach nadbałtyckich. w: Gospodarka lokalna i regionalna w teorii i praktyce, pod

Bardziej szczegółowo

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti

Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. Výročná správa o činnosti Fakulta zdravotníctva Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne Výročná správa o činnosti 2015 Výročná správa o činnosti Fakulty zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Bardziej szczegółowo

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009

PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ. Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove. pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ Gréckokatolícka teologická fakulta PU v Prešove pre potreby MŠ SR - rok vykazovania 2009 AAA AAA AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách Wartosci podstawowe spoleczenstwa

Bardziej szczegółowo

Vedecko-pedagogická charakteristika

Vedecko-pedagogická charakteristika Vedecko-pedagogická charakteristika A) Meno a priezvisko, tituly, funkcia a pracovné zaradenie na fakulte (katedre): prof. Dr. Dušan POLONSKÝ, CSc., profesor sociológie B) Adresa pracoviska: Fakulta prírodných

Bardziej szczegółowo

PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM 2011 Strojnícka fakulta

PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM 2011 Strojnícka fakulta PRESKÚMANIE MANAŽMENTOM 2011 Strojnícka fakulta - 1 - Vyhodnotenie Cieľov kvality SjF za rok 2010-2011 Cieľ č. 1 splnený (Vypracovať 25 projektov v rámci operačných programov agentúry MŠ pre štrukturálne

Bardziej szczegółowo

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI. Univerzitná časť.

SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI. Univerzitná časť. SPRIEVODCA ŠTÚDIOM NA UNIVERZITE MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI Univerzitná časť www.umb.sk Akademický rok 2015/2016 1 Milé študentky, milí študenti, dňom zápisu na štúdium Vami zvoleného študijného programu

Bardziej szczegółowo

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ

doc. Tadeusz Bąk, PhD PUBLIKAČNÁ ČINNOSŤ 7. Zoznam uchádzačových pôvodných publikovaných vedeckých prác, odborných prác, umeleckých prác, učebníc, učebných textov, riešených výskumných úloh..., citácií a ohlasov, prednášok doma a v zahraničí

Bardziej szczegółowo

2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti , SKI CENTRUM JURGOW POLSKO

2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti , SKI CENTRUM JURGOW POLSKO VEREJNÝ PRETEK POLSKO SLOVENSKO MASTERS + OPEN v zjazdovom lyžovaní 2 x Slalom,2 x obrovský slalom MASTERS + open 2 x obrovský slalom,2 x obrovský slalom deti 16.12.2017, 17.12.2017 SKI CENTRUM JURGOW

Bardziej szczegółowo

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI

DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI IX. Międzynarodowa Konferencja Naukowa z cyklu Specjalne potrzeby edukacyjne W DRODZE KU DOROSŁOŚCI OSÓB Z NIEPEŁNOSPRAWNOŚCIĄ-WYZWANIA I SZANSE DLA PROCESU EDUKACJI I REHABILITACJI Ustroń, 19 20 listopada

Bardziej szczegółowo

Nowy Targ, 18 20.04.2012

Nowy Targ, 18 20.04.2012 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego oraz z budżetu państwa za pośrednictwem Euroregionu "Tatry" w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita

Bardziej szczegółowo

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah

10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah Stanisław Dawidziuk, PhD, Dr h.c. 10. Vedecko-výskumné aktivity a odborná činnosť obsah 8. 1 Publikačná činnosť 8. 2 Prehľad preukázateľných citácií 8. 3 Prednášková činnosť a účasť na konferenciách 8.

Bardziej szczegółowo

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014

Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014 KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA SOCIÁLNEJ PRÁCE Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry sociálnej práce za rok 2014 KATOLÍCKA UNIVERZITA

Bardziej szczegółowo

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD.

Zoznam publikačnej činnosti. PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. Zoznam publikačnej činnosti PhDr. Orieščiková, Helena, PhD. AAA Vedecké monografie vydané v zahraničných vydavateľstvách AAA01 Orieńčiková, Helena 100%: Reading and Writing in Special Primary School. -

Bardziej szczegółowo

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU

II. Štúdium 2.1 ŠTUDIJNÉ PROGRAMY ZABEZPEČOVANÉ KATEDROU Výročná správa Katedry hudby za rok 2008: Úvod I. Organizácia vedúci katedry: doc. ThDr. Lic. Rastislav Adamko, PhD. m. prof. KU zástupca vedúceho katedry: PaedDr. Mgr. art. Zuzana Zahradníková, PhD. sekretariát

Bardziej szczegółowo

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016

Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave. Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 Katedra podnikovohospodárska Fakulty podnikového manažmentu Ekonomickej univerzity v Bratislave Vás týmto srdečne pozýva na medzinárodnú vedeckú konferenciu Aktuálne problémy podnikovej sféry 2016 organizovanú

Bardziej szczegółowo

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY

I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY I. Obal: KATOLÍCKA UNIVERZITA V RUŽOMBERKU PEDAGOGICKÁ FAKULTA KATEDRA LIEČEBNEJ PEDAGOGIKY Výročná správa Katolíckej univerzity v Ružomberku, Pedagogickej fakulty, Katedry liečebnej pedagogiky za rok

Bardziej szczegółowo

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE

SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE SPRÁVA INAUGURAČNEJ KOMISIE CELKOVÉ ZHODNOTENIE UCHÁDZAČA DOC. PAEDR. MARTIN GOLEMA, CSC. (FILOZOFICKÁ FAKULTA UNIVERZITY MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI) O VEDECKO-PEDAGOGICKÝ TITUL PROFESOR v študijnom

Bardziej szczegółowo

1. AAB MAZUR, A.: Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zjawisko społeczne i gospodarcze. Warszawa, 2012, 91 s. ISBN.

1. AAB MAZUR, A.: Turystyka religijno-pielgrzymkowa. Zjawisko społeczne i gospodarcze. Warszawa, 2012, 91 s. ISBN. a) dátum doručenia žiadosti o habilitačné konanie spolu s údajmi podľa 76 ods. 10 písm. a) a b) zákona dátum doručenia žiadosti: 30. 10. 2013 meno, priezvisko, rodné priezvisko: Adam Mazur akademické tituly,

Bardziej szczegółowo

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY

TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY TEORETYCZNE I PRAKTYCZNE UWARUNKOWANIA KULTURY FIZYCZNEJ I TURYSTYKI TEORETICKÉ I PRAKTICKÉ PODMIENKY TELESNEJ KULTÚRY A TURISTIKY AKADEMIA IM. JANA D UGOSZA W CZ STOCHOWIE UNIVERZITA PAVLA JOZEFA ŠAFÁRIKA

Bardziej szczegółowo

SLOVENSKEJ REPUBLIKY

SLOVENSKEJ REPUBLIKY ZBIERKA ZÁKONOV SLOVENSKEJ REPUBLIKY Ročník 2006 Vyhlásené: 05.01.2006 Časová verzia predpisu účinná od: 05.01.2006 Obsah tohto dokumentu má informatívny charakter. 3 O Z N Á M E N I E Ministerstva zahraničných

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie

Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Prof. dr hab. Jan W. Wiktor Katedra Marketingu Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Recenzja monografii Prof. Ing. Kristína Viestová Náčrt vývoja slovenskej teórie marketingu [Zarys rozwoju teorii marketingu

Bardziej szczegółowo

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI

UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI UNIVERZITA MATEJA BELA V BANSKEJ BYSTRICI DNI VEDY A OTVORENÝCH DVERÍ 10. 14. 11. 2014 www.umb.sk Vedenie Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici pozýva študentov, pedagógov a záujemcov na DNI VEDY A

Bardziej szczegółowo