RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RADA MIASTA RZESZOWA. Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Rzeszowa"

Transkrypt

1 RADA MIASTA RZESZOWA Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Grudzień 2013

2 UCHWAŁA NR LXV/1203/2013 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 17 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594 z późn. zm.), art. 228 ust. 1 i 2 oraz art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r., poz. 885 z późn. zm.), rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 86) Rada Miasta uchwala, co następuje: 1 Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Miasta wraz z prognozą kwoty długu, w brzmieniu stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszej uchwały. 2 Określa się wykaz przedsięwzięć objętych Wieloletnią Prognozą Finansową Miasta, o których mowa w art. 226 ust. 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, jak w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań na realizację przedsięwzięć do wysokości zł. 2. Wykaz przedsięwzięć, limit wydatków w poszczególnych latach i limit zobowiązań określa załącznik nr 2 do niniejszej uchwały. 4 Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa 3 niniejszej uchwały. 5 Upoważnia się Prezydenta Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, nie spełniających wymogów art. 226 ust. 4 pkt. 2 ustawy o finansach publicznych: 1) na czas określony do wysokości zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł,

3 zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, zł, 2) na czas nieokreślony, zgodnie z art. 143 ustawy z dnia r. Prawo zamówień Publicznych (Dz. U. z 2013, poz. 907 z późn. zm.). 6 Upoważnia się Prezydenta Miasta do przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Miasta do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy, o których mowa w 5 niniejszej uchwały. 7 Traci moc uchwała nr XLIV/840/2012 Rady Miasta z dnia 18 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta. Wykonanie uchwały powierza się Prezydentowi Miasta. 8 9 Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2014 roku. Przewodniczący Rady Miasta Andrzej Dec

4 Wieloletnia Prognoza Finansowa Miasta Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXV/1203/2013 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Wyszczególnienie Dochody ogółem Dochody bieżące w tym: dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z podatku od nieruchomości z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące Dochody majątkowe w tym: ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem Wydatki bieżące w tym: w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) wydatki na obsługę długu z tytułu poręczeń i gwarancji na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

5 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz , z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust pkt 1 ufp z 2005 r. 5.2 Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu 6. Kwota długu 7. Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy 8.1 Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową 8.2 określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

6 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez 4,62% 6,33% 5,58% 5,01% 5,15% 5,61% 5,16% uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po 4,62% 4,05% 5,58% 5,01% 5,15% 5,61% 4,96% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po 4,62% 4,05% 5,58% 5,01% 5,15% 5,61% 4,96% uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po 9.7 uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, 6,40% 6,20% 6,58% 6,36% 6,47% 6,43% 6,18% obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją 5,52% 5,32% 5,70% 6,36% 6,47% 6,43% 6,18% ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez 9.8 jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

7 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego 11.3 Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.2 Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania 12.3 Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy 12.4 Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

8 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

9 Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 w tym: z podatku od nieruchomości Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

10 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

11 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 5,64% 5,48% 7,48% 7,83% 8,59% 9,28% 10,79% 5,54% 5,20% 6,10% 5,69% 5,93% 6,03% 6,63% 5,54% 5,20% 6,10% 5,69% 5,93% 6,03% 6,63% 5,64% 5,57% 6,19% 6,93% 7,61% 7,79% 7,84% 5,64% 5,57% 6,19% 6,93% 7,61% 7,79% 7,84% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

12 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

13 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

14 Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 w tym: z podatku od nieruchomości Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

15 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

16 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 11,68% 9,22% 8,68% 7,60% 6,07% 4,52% 3,86% 7,61% 5,75% 5,74% 5,23% 4,52% 3,87% 3,23% 7,61% 5,75% 5,74% 5,23% 4,52% 3,87% 3,23% 7,92% 7,96% 8,25% 8,54% 8,89% 9,14% 9,35% 7,92% 7,96% 8,25% 8,54% 8,89% 9,14% 9,35% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

17 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

18 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

19 Wyszczególnienie Dochody ogółem 1.1 w tym: z podatku od nieruchomości Dochody bieżące dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych podatki i opłaty z subwencji ogólnej z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące w tym: Dochody majątkowe ze sprzedaży majątku z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na inwestycje Wydatki ogółem w tym: Wydatki bieżące z tytułu poręczeń i gwarancji w tym: gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 249, poz.2104, z późn.zm.) na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej, w wysokości w jakiej nie podlegają sfinansowaniu dotacją z budżetu państwa wydatki na obsługę długu w tym odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 ufp z 2005 r WPF

20 Wyszczególnienie Wydatki majątkowe Wynik budżetu 4. Przychody budżetu Nadwyżka budżetowa w tym na pokrycie deficytu Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w tym na pokrycie deficytu Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych w tym na pokrycie deficytu Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu w tym na pokrycie deficytu 5. Rozchody budżetu Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych w tym łączna kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r.), art. 121a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. - Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz.U.poz.1456) w tym: kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w: art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy lub art. 169 ust. 3 pkt 1 ufp z 2005 r. Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu Kwota długu Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych 8. Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi Różnica między dochodami bieżącymi, powiększonymi o nadwyżkę budżetową określoną w pkt 4.1. i wolne środki określone w pkt 4.2., a wydatkami bieżącymi, pomniejszonymi o wydatki określone w pkt WPF

21 Wyszczególnienie Wskaźnik spłaty zobowiązań Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego i bez uwzględnienia wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem, bez uwzględnienia zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego, po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy Wskaźnik planowanej łącznej kwoty spłaty zobowiązań, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy do dochodów ogółem po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń przypadających na dany rok określonych w pkt Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Dopuszczalny wskaźnik spłaty zobowiązań określony w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu wyłączeń określonych w art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw związanych z realizacją ustawy budżetowej, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt , obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy 3,64% 2,87% 2,37% 1,54% 0,64% 3,64% 2,87% 2,37% 1,54% 0,64% 3,64% 2,87% 2,37% 1,54% 0,64% 9,54% 9,70% 9,85% 10,01% 10,20% 9,54% 9,70% 9,85% 10,01% 10,20% TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK TAK 10. Przeznaczenie prognozowanej nadwyżki budżetowej, w tym na: Spłaty kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych Informacje uzupełniające o wybranych rodzajach wydatków budżetowych 11.1 Wydatki bieżące na wynagrodzenia i składki od nich naliczane WPF

22 Wyszczególnienie Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Wydatki objęte limitem art. 226 ust. 3 ustawy bieżące majątkowe Wydatki inwestycyjne kontynuowane Nowe wydatki inwestycyjne Wydatki majątkowe w formie dotacji 12. Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy - w tym środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy wynikające wyłącznie z zawartych umów na realizację programu, projektu lub zadania Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki bieżące na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy - w tym finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy Wydatki majątkowe na realizację programu, projektu lub zadania wynikające wyłącznie z zawartych umów z podmiotem dysponującym środkami, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy WPF

23 Wyszczególnienie Kwoty dotyczące przejęcia i spłaty zobowiązań po samodzielnych publicznych zakładach opieki zdrowotnej oraz pokrycia ujemnego wyniku Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samodzielnych zakładach opieki zdrowotnej Dochody budżetowe z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa, o której mowa w art. 196 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (Dz.U. Nr 112, poz. 654, z późn. zm.) Wysokość zobowiązań podlegających umorzeniu, o którym mowa w art. 190 ustawy o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przekształconego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej likwidowanego na zasadach określonych w przepisach o działalności leczniczej Wydatki na spłatę zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej przejętych do końca 2011 r. na podstawie przepisów o zakładach opieki zdrowotnej Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej 14. Dane uzupełniające o długu i jego spłacie Spłaty rat kapitałowych oraz wykup papierów wartościowych, o których mowa w pkt. 5.1., wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych Kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków budżetu Wydatki zmniejszające dług, w tym spłata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w pkt związane z umowami zaliczanymi do tytułów dłużnych wliczanych w państwowy dług publiczny wypłaty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji Wynik operacji niekasowych wpływających na kwotę długu ( m.in. umorzenia, różnice kursowe) WPF

24 Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr LXV/1203/2013 Rady Miasta z dnia 17 grudnia 2013 r. Wykaz przedsięwzięć wieloletnich kwoty w zł Lp odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Wydatki na przedsięwzięcia - ogółem ( ) z tego: 1.a - WYDATKI BIEŻĄCE b - WYDATKI MAJĄTKOWE

25 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków nakłady od do finansowe Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz.1240 z późn.zm.) z tego: WYDATKI BIEŻĄCE w tym: środki UE dotacje z budżetu państwa Leonardo da Vinci w tym: środki UE Praktyki zagraniczne dla adeptów fryzjerstwa Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Mech. w tym: środki UE Nowe doświadczenia - nowe możliwości Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Elekt. w tym: środki UE Europejskie gotowanie Szkolenie i zdobywanie ZSKU praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego w tym: środki UE Gastronomia bez granic Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Spoż. w tym: środki UE Graphics Design od pomysłu do projektu. Podniesienie kompetencji uczniów ZST Rzeszów w zakresie projektowania Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i wspomaganego komputerowo praktyk w zakresie w kontekście europejskiego rynku pracy kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Tech. w tym: środki UE

26 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Mobilni w zawodzie Szkolenie i zdobywanie praktycznego doświadczenia oraz poznawanie ciekawych rozwiązań, metod i praktyk w zakresie kształcenia i szkolenia zawodowego ZS Sam. w tym: środki UE Comenius w tym: środki UE Nasz region cząstką wspólnej Europy Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej ZS Nr środki UE Odnawialna Europa Wzmacnianie GM europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej środki UE Zdrowe dzieci nadzieją Wzmacnianie ZSP przyszłości europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej Nr 6 środki UE Różnice łączą nas Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej SP Nr 10 w tym: środki UE Łącząc szkoły budujemy społeczeństwo obywatelskie Wzmacnianie europejskiego wymiaru edukacji poprzez promowanie współpracy międzynarodowej Gm Nr 9 w tym: środki UE Program Operacyjny Kapitał Ludzki w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Matematyka inaczej dla Podniesienie ZS uczniów i nauczycieli opracowanie i pilotażowe wdrożenie innowacji programowej do nauczania matematyki w szkole specjalnej atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej Specj. w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Podkarpacie stawia na zawodowców Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Rozwój III Liceum Ogólnokształcącego w Rzeszowie na poziomie europejskim Podniesienie atrakcyjności i jakości oferty edukacyjnej III LO w tym: środki UE

27 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań dotacja z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca Tworzenie polityki i wykorzystanie szans rozwojowych rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Program INTERREG IV B - Program dla Europy Środkowej w tym: środki UE ClusterCOOP - Wspieranie efektywnej współpracy transnarodowej pomiędzy klastrami w krajach Europy Środkowej Wspieranie rozwoju i promocja klastrów przemysłowych w krajach Europy Środkowej w tym: środki UE Siódmy Program Ramowy w tym: środki UE Inteligentna segregacja, zbiórka oraz zarządzanie odpadami miejskimi Promowanie zrównoważonego zarządzania środowiskiem naturalnym oraz jego zasobami w tym: środki UE Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina w tym: środki UE Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości w tym: środki UE Modernizacja ogrodów Stworzenie nowego ZZM zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej w tym: środki UE Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta w tym: środki UE Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej w tym: środki UE ZTM

28 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego MZD w tym: środki UE Promocja i zarządzanie projektem Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej w tym: środki UE Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i w tym: środki UE Przygotowanie, obsługa i promocja projektu "Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i okolic " Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w tym: środki UE Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II CKP w tym: środki UE Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji teleinformatycznej we rzeszowskiej ResMAN - Etap II wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej Miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II w tym: środki UE Studium wykonalności i promocja projektu "Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II" edukacyjnej miasta w tym: środki UE Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego w tym: środki UE

29 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Opracowanie dokumentów strategicznych dla Rzeszowskiego Obszaru Funkcjonalnego Opracowanie wspólnych dokumentów strategicznych dla Miasta i powiązanych z nim funkcjonalnoprzestrzennie jednostek samorz. teryt. w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców w tym: środki UE Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie w tym: środki UE Działania włączające Ograniczenie koncentracji ubóstwa i wykluczenia społecznego na terenach rewitalizowanych oraz aktywizacja społeczności lokalnych w tym: środki UE oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie w tym: środki UE Działania włączające Wyrównanie szans edukacyjnych dzieci i młodzieży, zwiększenie dostępu oraz upowszechnienie wysokiej jakości edukacji w tym: środki UE WYDATKI MAJĄTKOWE w tym: środki UE dotacje z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca i wykorzystanie szans rozwojowych w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa Lublin i Rzeszów - współpraca Tworzenie polityki i wykorzystanie szans rozwojowych rozwoju regionalnego poprzez wspólne działania i Lublina w zakresie strategii pozyskania środków europejskich, promocji, kultury, turystyki i współpracy zagranicznej w tym: środki UE dotacja z budżetu państwa

30 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Program Współpracy Transgranicznej Polska- Białoruś- Ukraina w tym: środki UE Wspólna sieć współpracy w sferze kultury i opieki społecznej na rzecz rozwoju miast polsko-ukraińskiego pogranicza Realizacja wspólnych działań z zakresu kultury i opieki społecznej oraz ułatwienia i podejmowania współpracy w przyszłości w tym: środki UE Modernizacja ogrodów zoologicznych w Zamościu i Łucku oraz opracowanie koncepcji utworzenia strefy rekreacji w Rzeszowie w celu rozwoju transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej Stworzenie nowego miejsca pełniącego funkcję edukacyjną i rekreacyjną. Rozwój transgranicznej kwalifikowanej turystyki przyrodniczej. w tym: środki UE ZZM Rozbudowa inteligentnego systemu transportu drogowego na terenie miasta w tym: środki UE Rozbudowa systemu ITS dla komunikacji publicznej w Rzeszowie Zwiększenia poziomu korzystania z komunikacji zbiorowej w tym: środki UE Budowa Systemu Dynamicznego Ważenia Pojazdów Poprawa warunków i bezpieczeństwa ruchu ulicznego w tym: środki UE ZTM MZD Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i okolic w tym: środki UE Rozbudowa ul. Podkarpackiej i Poprawa systemu ul. Dąbrowskiego transportu publicznego w Mieście MZD BGM w tym: środki UE MZD w tym: środki UE BGM w tym: środki UE Rozbudowa ul. Lubelskiej Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD BGM w tym: środki UE MZD w tym: środki UE BGM w tym: środki UE Rozbudowa Al. Rejtana Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD w tym: środki UE Rozbudowa węzła drogowego Poprawa systemu MZD Al. Wyzwolenia - ul. Warszawska transportu publicznego w BGM Mieście w tym: środki UE MZD w tym: środki UE

31 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań BGM w tym: środki UE Rozbudowa i przebudowa Poprawa systemu MZD skrzyżowań na drogach powiatowych Miasta wraz z wykonaniem śluz autobusowych transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Rozbudowa i przebudowa skrzyżowań w ciągu drogi krajowej nr 4 wraz z wykonaniem śluz autobusowych Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Wykonanie Bus-Pasów na ulicach Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Poprawa funkcjonalności przystanków komunikacji zbiorowej na terenie Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Budowa Systemu Obszarowego Sterowania Ruchem Drogowym Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Wdrożenie systemu ITS dla komunikacji miejskiej w Rzeszowie Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Platforma teleinformatyczna dla systemu ITS Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD MZD MZD MZD ZTM ZTM w tym: środki UE w tym: środki UE ZTM w tym: środki UE Dostawa autobusów dla potrzeb komunikacji miejskiej w Rzeszowie Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Przygotowanie, obsługa i promocja projektu Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE ZTM Poprawa funkcjonowania komunikacji publicznej w centrum poprzez ograniczenie ruchu tranzytowego i wprowadzenie strefy płatnego parkowania w tym: środki UE Budowa drogi od ul. Załęskiej do ul. Lubelskiej wraz z budową mostu na rzece Wisłok Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD w tym: środki UE Wdrożenie systemu obsługi i zarządzania strefy płatnego parkowania Poprawa systemu MATiP transportu publicznego w Mieście 30

32 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań w tym: środki UE Program Operacyjny Rozwój Polski Wschodniej w tym: środki UE Rozbudowa Al. Gen. W. Sikorskiego Poprawa systemu transportu publicznego w Mieście MZD w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii w tym: środki UE Regionalne Centrum Kształcenia Zawodowego w Zakresie Nowoczesnych Technologii Stworzenie warunków do rozwoju gospodarczego i wzrostu potencjału innowacyjnego w tym: środki UE CKP Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji rzeszowskiej ResMAN - Etap II w tym: środki UE Budowa regionalnej sieci szerokopasmowej aglomeracji teleinformatycznej we rzeszowskiej ResMAN - Etap II wszystkich jednostkach organizacyjnych miasta w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej w tym: środki UE PSeAP - Podkarpacki System e-administracji Publicznej Wdrożenie elektronicznego obiegu dokumentów w Urzędzie Miasta w celu usprawnienia obsługi mieszkańców w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie w tym: środki UE sportowej poprzez przebudowę stadionu miejskiego w Rzeszowie sportowej Miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynków użyteczności publicznej w Rzeszowie - etap II w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Szkoły Podstawowej Nr 14 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: środki UE Przebudowa budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego Nr 4 - edukacyjnej miasta Przedszkola Nr 10 wraz z zagospodarowaniem terenu w tym: środki UE

33 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 1 edukacyjnej miasta w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 9, ul. Podwisłocze 20B publicznej w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 8, ul. Pułaskiego 3B publicznej w tym: środki UE Modernizacja budynku Żłobka Nr 3, ul. Rataja 6a publicznej w tym: środki UE Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie Dotacja celowa dla SP ZOZ Nr 1 na zadanie inwestycyjne pn. "Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej, poprzez termomodernizację budynków Szpitala Miejskiego w Rzeszowie" Poprawa stanu i efektywności infrastruktury energetycznej Program Operacyjny Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w tym: dotacja z MFEOG Modernizacja budynku SP Nr Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr 5 wraz z otoczeniem Modernizacja budynku Zespołu Szkolno- Przedszkolnego Nr Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 11 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta Skomunikowanie wschodnich i zachodnich terenów poprzez budowę trasy północnej od ul. Załęskiej do ul. Krakowskiej (DK 4) w tym: środki UE Budowa drogi wraz z wiaduktem (nad ul. Warszawską i torami kolejowymi) od ul. Lubelskiej do ul. Miłocińskiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa drogi od ul. Poprawa dostępności Miłocińskiej do ul. Krakowskiej komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa drogi wojewódzkiej wraz z mostem na Wisłoku łączącej drogę nr 878 (ul. Sikorskiego) z węzłem S-19 (Rzeszów Płd.) i infrastrukturą TEN-T w tym: środki UE Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej od granicy do drogi krajowej nr 9 (ul. Podkarpacka w Rzeszowie) Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD

34 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań w tym: środki UE Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej pomiędzy granicą a węzłem w Kielanówce drogi ekspresowej S-19 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Przygotowanie i realizacja budowy odcinka drogi wojewódzkiej wraz z mostem od drogi krajowej nr 9 do drogi woj. 878 Al. Sikorskiego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa i przebudowa dróg Poprawa dostępności wraz z budową mostu na rzece komunikacyjnej miasta Wisłok, łączącego Rzeszów z Gminą Boguchwała w tym: środki UE Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko wraz z infrastrukturą komunikacyjną w tym: środki UE Budowa drogi KDG i 1 KDZ do terenów inwestycyjnych Rzeszów-Dworzysko - etap I Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Budowa drogi 2KD-Z do Poprawa dostępności terenów inwestycyjnych komunikacyjnej miasta Rzeszów - Dworzysko - etap II MZD w tym: środki UE Uzbrojenie terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Rozwój systemu transportu publicznego w Rzeszowie Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD ZTM w tym: środki UE Rzeszowska Szybka Kolej Podmiejska Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta w tym: środki UE Poprawa systemu Rzeszowska kolejka miejska transportu publicznego w Mieście w tym: środki UE Rzeszowskie Centrum Komunikacyjne Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta w tym: środki UE Rewitalizacja obszarów miejskich w tym przestrzeni miejskich i terenów zielonych w Rzeszowie w tym: środki UE Budowa terenów rekreacyjnosportowych przy kąpielisku na bezpieczeństwa i Poprawa Żwirowni w Rzeszowie podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM

35 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań w tym: środki UE Budowa miasteczka ruchu drogowego Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Poszerzenie ciągu pieszorowerowego wzdłuż rzeki Wisłok odcinek od Al. Powstańców Warszawy do Lisiej Góry po lewej stronie rzeki Wisłok Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Zagospodarowanie funkcjonalno-przestrzenne Parku Kultury i Wypoczynku (zagospodarowanie terenów na Bulwarach) Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Budowa ciągu pieszo rowerowego wzdłuż rzeki Wisłok Etap I i II, odcinek 2 Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjno-sportowych ZZM w tym: środki UE Budowa przystani dla sprzętu pływającego wraz z wypożyczalnią sprzętu Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie ROSi R w tym: środki UE Budowa kładki pieszo - rowerowej nad Zalewem, na przedłużeniu ulic: Strażackiej i Grabskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD w tym: środki UE Przebudowa ulic: 3 Maja, Kościuszki i Grunwaldzkiej Poprawa bezpieczeństwa i podniesienie atrakcyjności terenu MZD w tym: środki UE Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. 3 Maja Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Kościuszki Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Przebudowa kanalizacji deszczowej ul. Grunwaldzkiej Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Przebudowa oświetlenia ulic: 3 Poprawa Maja, Dekerta, Zamkowej, Al. bezpieczeństwa i Lubomirskich i Al. Pod podniesienie Kasztanami atrakcyjności terenu MZD w tym: środki UE Rewitalizacja ogrodu miejskiego im. Solidarności przy ul. Dąbrowskiego Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych ZZM w tym: środki UE

36 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Budowa Domu Kultury na os. Dąbrowskiego kultury miasta w tym: środki UE Budowa basenu wód mineralnych (uzdrowiskoworehabilitacyjnego) przy Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkańców w tym: środki UE Modernizacja pomieszczeń Poprawa dostępności i bloku operacyjnego w Szpitalu jakości świadczeń Miejskim ul. Rycerska zdrowotnych w tym: środki UE Zagospodarowanie zdegradowanego parku przy ul. Rycerskiej w Rzeszowie Podniesienie atrakcyjności terenów rekreacyjnych ZZM w tym: środki UE Modernizacja i rozbudowa systemu gospodarki ściekowej w Rzeszowie w tym: środki UE Porządkowanie kanalizacji w obrębie ulic: Dąbrowskiego, Reformackiej, Langiewicza, Przemysłowej i Boya Żeleńskiego Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Uzbrojenie ternu w rejonie ul. Bł. Karoliny i terenów przyległych Poprawa gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta w tym: środki UE Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów w tym: środki UE Rozbudowa systemu monitoringu na rzekach i potokach na terenie miasta Zapobieganie zagrożeniom powodziowym w tym: środki UE Wspieranie efektywności Rozwój infrastruktury energetycznej wraz z wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii w budynkach publicznych poprzez utworzenie Centrum Administracji publicznej miasta w tym: środki UE oświatowo dydaktycznej w Rzeszowie w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na os. Drabinianka Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Budowa przedszkola na terenie osiedla mieszkaniowego Zawiszy Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE

37 odpowiedzialn a Okres realizacji Łączne Limity wydatków od do nakłady finansowe Limit zobowiązań Budowa Zespołu Oświatowego na os. Wilkowyja Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Budowa Zespołu Oświatowego na terenie Staromieście Ogrody Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Przebudowa stadionu miejskiego w Rzeszowie etap II sportowej Miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynków oświatowych w Rzeszowie w tym: środki UE Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Nr 6 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej Nr 16 Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta w tym: środki UE

38 odpowiedzialna Okres realizacji Łączne Limity wydatków nakłady od do finansowe Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego: WYDATKI BIEŻĄCE WYDATKI MAJĄTKOWE

39 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i ) z tego: WYDATKI BIEŻĄCE Zakup usług zwiazanych z organizowaniem i zarządzaniem publicznym transportem zbiorowym Promocja Miasta na terenie Portu Lotniczego "Rzeszów- Jasionka" Zaspakajanie zbiorowych potrzeb mieszkańców. Promocja Miasta wśród pasażerów lotniczych i osób towarzyszących oraz potencjalnych partnerów biznesowych Udzielenie pomocy finansowej gminie Boguchwała na spłatę rat i Pomoc gminie Boguchwała w spłacie kredytu zaciągniętego odsetek od kredytu zaciągniętego na na realizację prac realizację prac termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy termomodernizacyjnych w budynku Zespołu Szkół w Zwięczycy, przejętego przez Miasto Rzeszów w wyniku poszerzenia granic w 2008 r Dopłata do kapitału zapasowego MPK Sp. z o.o. Pokrycie straty bilansowej MPK Sp. z o.o. za 2011 r Kompleksowa informatyzacja SP Zapewnienie trwałości projektu ZOZ Nr 1 w Rzeszowie jako element pn. "Kompleksowa Podkarpackiego Systemu Informacji informatyzacja SP ZOZ Nr 1 w Medycznej - PSIM Rzeszowie jako element Podkarpackiego Systemu Informacji Medycznej - PSIM " Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej Zapewnienie trwałości projektu pn. "Poprawa jakości powietrza w Rzeszowie poprzez ograniczenie emisji niskiej" ZTM WYDATKI MAJĄTKOWE Budowa bezkolizyjnego skrzyżowania na Rondzie Dmowskiego Budowa drogi 2KDg- od ul. Obszarowej do ul. Dębickiej Budowa drogi 3 KD-Z i KD- G do terenów inwestycyjnych Rzeszów - Dworzysko - etap III Budowa drogi 6 KDD od ul. Przemysłowej do ul. Zawiszy Zwiększenie bezpieczeństwa Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa drogi KDZ i KDL-4 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa prawoskrętu z ul. Kwiatkowskiego do Al. Powstańców Warszawy Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Słocińskiej Rocha, Wieniawskiego i Powstańców Wielkopolskich Budowa ronda na skrzyżowaniu ulic: Wiktora i Pleśniarowicza Przebudowa mostu na rzece Wisłok w ciągu ul. Gen. Maczka Przebudowa skrzyżowania Al. Powstańców Warszawy z ul. Graniczną wraz z przebudową sygnalizacji świetlnej i budową zawrotki Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD

40 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Przebudowa skrzyżowania ulicy Zwiększenie bezpieczeństwa Lwowskiej, Bałtyckiej i Kr. Marysieńki wraz z budową akomodacyjnej sygnalizacji świetlnej Przebudowa ul. Alfreda Potockiego Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa ul. Krzyżanowskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Przebudowa ul. Załęskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Budziwojskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Jana Pawła II Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Karkonoskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Miłej poprzez budowę chodnika Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Słocińskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Strażackiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Św. Rocha na Zwiększenie bezpieczeństwa odcinku od ul. Św. Marcina do granic miasta Budowa drogi 1KL na odcinku od ul. Poprawa dostępności Krajobrazowej do ul. Panoramicznej komunikacyjnej miasta Budowa drogi 5KDD od ul. Zawiszy do ul. Architektów Budowa drogi 7KDD od ul. Architektów do ul. 5KDD Budowa drogi bocznej ul. Wieniawskiego w kierunku Chmielnika Budowa drogi KDZ i KDL Obszarowa - Przybyszówka Budowa drogi od ul. Gt do osiedla Staromieście-Ogrody - etap II Budowa drogi od ul. Strzelniczej do ul. Potokowej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD Rozwój infrastruktury drogowej MZD Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa parkingu przy ul. Seniora Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa połączenia Al. Armii Krajowej z ul. Dunikowskiego Budowa ul. 1KL od ul. Panoramicznej do ul. Strzelniczej - dokumentacja Budowa ul. Borowej wraz z infrastrukturą III i IV etap Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Dalekiej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Obszarowej - etap III cz.2 Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa wiaduktu nad torami od ul. Zwiększenie bezpieczeństwa Wyspiańskiego do ul. Pułaskiego lub Hoffmanowej Droga łącząca ul. Bieszczadzką z ul. Leśną Droga łącząca ul. Lwowską z ul. Olbrachta Połączenie Al. Rejtana z ul. Ciepłowniczą etap I - budowa drogi dojazdowej do targowiska Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD

41 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Połączenie Al. Rejtana z ul. Poprawa dostępności Ciepłowniczą, etap II - dokumentacja komunikacyjnej miasta Połączenie ul. Towarnickiego z ul. Piłsudskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Przebudowa ul. Strzelniczej z Zwiększenie bezpieczeństwa dojazdem do ul. Celowniczej - etap II Rozdbudowa skrzyżowania ulic: Staromiejskiej, Skrajnej i Długiej Rozbudowa ul. Bieszczadzkiej od ul. Podkarpackiej do WSK wraz z uzbrojeniem i oświetleniem Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Czesława Miłosza Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Karola Wojtyły Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Krogulskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Makuszyńskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Pańskiej na odcinku od ul. Dębickiej do Przyrwy Rozbudowa ul. Powstańców Listopadowych Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Słodkiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Tarnowskiej wraz z przepustem na potoku przyrwa łączącym ul. Brydaka z Al. Wyzwolenia Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Zawiszy Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Zawiszy od ul. Podgórskiej do ul. Architektów Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Zygmunta I Starego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Bernackiego Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa chodnika na łączniku ul. Miłocińskiej z ul. Warszawską pod wiaduktem kolejowym wraz z oświetleniem Budowa drogi 2 KL i 3 Kl łączącej ul. Lwowską z osiedlem Wilkowyja - Kamionka Budowa drogi 3KL - połączenie ul. Krajobrazowej z ul. Wyspiańskiego etap II Budowa drogi dojazdowej w rejonie ul. Zajęczej i ul. Tarnowskiej wraz z uzbrojeniem Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Odrzykońską Budowa drogi łączącej ul. Iwonicką z ul. Żmigrodzką Budowa ul. 7KD łączącej osiedle Strzyżowska z Ustrzycką etap I,II Zwiększenie bezpieczeństwa Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD Rozwój infrastruktury drogowej Rozwój infrastruktury drogowej Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta MZD Budowa ul. Iwonickiej - etap II Rozwój infrastruktury drogowej MZD Budowa ul. Jasińskiego Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Magnolii wraz z odwodnieniem i oświetleniem Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Budowa ul. Żołnierzy Września Zwiększenie bezpieczeństwa MZD MZD MZD

42 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Budowa ulicy bocznej Podmiejskiej wraz z kanalizacją deszczową i wylotem do potoku Strug Połączenie ul. Raginisa z ul. Obrońców Poczty Gdańskiej wraz z infrastrukturą - etap II Połączenie ul. Staroniwskiej z ul. Przemysłową Połączenie ul. Starowiejskiej z ul. Podkarpacką Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Poprawa dostępności komunikacyjnej miasta Przebudowa ul. H. Pobożnego Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa ul. Królowej Bony w zakresie budowy chodnika i oświetlenia Przebudowa ul. Rodzinnej wraz z uporządkowaniem gospodarki ściekowej Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Bednarskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. bocznej Hr. A. Potockiego Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Bocznej Zwiększenie bezpieczeństwa Karkonoskiej od numeru 162 do Rozbudowa ul. Kaletniczej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Książęcej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Miłocińskiej wraz z budową pętli autobusowej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Rolniczej Zwiększenie bezpieczeństwa Rozbudowa ul. Sulikowskiego Zwiększenie bezpieczeństwa Wykonanie ciągu pieszego od ul. Rejtana w kierunku ul. Gen. Kustronia Budowa parkingu przy cmentarzu na os. Zwięczyca Budowa parkingu przy ul. Lenartowicza Budowa parkingu przy ul. Sobieskiego Poprawa bezpieczeństwa ruchu Zwiększenie liczby miejsc parkingowych Zwiększenie liczby miejsc parkingowych Zwiększenie liczby miejsc parkingowych Budowa parkingu wielopoziomowego Zwiększenie liczby miejsc - projekt parkingowych Budowa parkingu wielopoziomowego Zwiększenie liczby miejsc na terenie wokół Śródmieścia Miasta parkingowych Budowa budynku komunalnego Rozwój infrastruktury mieszkaniowej Termomodernizacja budynku mieszkalnego przy ul. Litewskiej Termomodernizacja budynku przy ul. Hanasiewicza 18A Zagospodarowanie terenu w rejonie budynków nr 3,5,7,9,11,13,15 przy ul. Spiechowicza mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej Modernizacja i rozbudowa kaplicy Rozbudowa cmentarzy cmentarnej na cmentarzu Wilkowyja komunalnych Modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu Zwięczyca Rozbudowa cmentarzy komunalnych Rozbudowa cmentarza Wilkowyja Rozbudowa cmentarzy komunalnych MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD

43 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Wykonanie kolumbarium i pól urnowych na cmentarzu Pobitno- Wilkowyja Modernizacja garaży w budynku przy ul. Okrzei 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Przebudowa budynku przy ul. Kopernika 16 Rozbudowa cmentarzy komunalnych Rozwój infrastruktury publicznej miasta Rozwój infrastruktury publicznej miasta Wykonanie klimatyzacji w budynkach Rozwój infrastruktury Urzędu Miasta publicznej miasta Budowa garażu dla OSP Rzeszów- Słocina - projekt Wniesienie wkładu do MPWiK Sp. z o.o. - Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Budowa sali gimnastycznej przy Szkole Podstawowej Nr 10, ul. Dominikańska w Rzeszowie Budowa zespołu oświatowego w rejonie ul. Bł. Karoliny Budynek Szkoły Podstawowej Nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja Zespołu Szkół Nr 4, ul. Dębicka Modernizacja Zespołu Szkół Nr 5, ul. Beskidzka Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 17 publicznej miasta Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta Rozwój infrastruktury edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta Przebudowa pomieszczeń w SP Nr 2 edukacyjnej miasta Rozbudowa SP Nr 9 na osiedlu Biała edukacyjnej miasta Budynek Przedszkola Publicznego Nr Modernizacja budynku Gimnazjum Nr 2 wraz z zagospodarowaniem terenu edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta Budowa hali sportowej przy Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr 2 - V edukacyjnej miasta Liceum Ogólnokształcącym - Szkole Mistrzostwa Sportowego w Rzeszowie Modernizacja budynku Zespołu Szkół Ogólnokształcących Nr 2 edukacyjnej miasta Modernizacja budynku ZSO Nr 3 edukacyjnej miasta Porządkowanie gospodarki wodnościekowej na terenie II LO - projekt Budowa sali gimnastycznej przy Zespole Szkół nr 1 wraz z zagospodarowaniem terenu Modernizacja budynku Zespołu Szkół Energetycznych Modernizacja budynku Zespołu Szkół Technicznych, ul. Matuszczaka Modernizacja Zespołu Szkół Gospodarczych Zagospodarowanie terenu przy Zespole Szkół Elektronicznych w Rzeszowie Modernizacja budynku Zespołu Szkół Muzycznych Nr 1, ul. Chopina 32 edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta edukacyjnej miasta

44 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Modernizacja budynku Zespołu Szkół Plastycznych Modernizacja pomieszczeń Szpitala Miejskiego, ul. Rycerska Oddymianie klatek schodowych w Szpitalu Miejskim Stacja uzdatniania wody solankowej w Szpitalu Miejskim w Rzeszowie Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr Modernizacja Przychodni Specjalistycznej Nr Adaptacja pomieszczeń Izby Wytrzeźwień dla Poradni Leczenia Uzależnień Modernizacja budynków Zespołu Placówek Opiekuńczo- Wychowawczych Dom dla Dzieci i Młodzieży "Mieszko" w Rzeszowie, ul. Nizinna służącej rehabilitacji mieszkańców Domu Pomocy Społecznej przy ulicy Załęskiej 7a i uczestników zajęć w warsztacie terapii zajęciowej Nadbudowa budynku MOPS przy ul. Jagiellońskiej Przebudowa budynku przy ul. Staszica 10B edukacyjnej miasta Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej Poprawa bezpieczeństwa zdrowotnego mieszkanców i rozwój infrastruktury publicznej pomocy społecznej pomocy społecznej Rozwój infrastruktury pomocy społecznej Rozwój infrastruktury pomocy społecznej Budowa żłobka na os. Drabinianka Rozwój infrastruktury publicznej Budowa żłobka przy ul. Bł. Karoliny Rozwój infrastruktury publicznej Modernizacja budynku Żłobka Nr 10 Rozwój infrastruktury publicznej Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Miłocin, etap I, II i III Budowa kanalizacji deszczowej na osiedlu Załęże Budowa kanalizacji deszczowej od ul. Senatorskiej do rzeki Wisłok Budowa kanalizacji deszczowej w rejonie ul. Warszawskiej i Borowej - projekt Budowa kolektora deszczowego dla os. Zwięczyca i południowej strony os. Staroniwa Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Budowa szaletu na Bulwarach Rozwój infrastruktury publicznej Kanalizacja deszczowa ul. Ks. Jałowego Modernizacja kanalizacji deszczowej pod ul. Lwowską i studni zbiorczej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta

45 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Modernizacja kanalizacji deszczowej pomiędzy ul. Kopernika a ul. Mickiewicza Modernizacja kanalizacji deszczowej przy ul. Lubelskiej Modernizacja kanalizacji deszczowej w ul. Korczaka Odbudowa i regulacja potoku Matysówka Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Odbudowa rowu Miłocińskiego na os. Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Miłocin Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Jazowej Odprowadzenie wód opadowych w rejonie ul. Staszica Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Odprowadzenie wód opadowych z Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta południowej strony osiedla Staroniwa Odprowadzenie wód opadowych z południowo-wschodniej części miasta Odprowadzenie wód opadowych z terenów w rejonie ulic: Kwiatkowskiego, Makuszyńskiego, Gościnnej, Podmiejskiej oraz Koło Odprowadzenie wód opadowych z terenu Osiedla Mieszka I i Słocina Odwodnienie rejonu ul. Bocznej Kwiatowskiego i Jachowicza Odwodnienie terenu w rejonie ul. Beskidzkiej Odwodnienie terenu w rejonie ul. Nalepy Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Odwodnienie ul. Tarnowskiej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawienie stanu zabezpieczenia Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta przeciwpowodziowego - w rejonie ul. Styki, Trembeckiego - projekt Porządkowanie gospodarki Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie zlewni potoku Mikośka Porządkowanie kanalizacji deszczowej i sanitarnej w rejonie ul. Klonowej Porządkowanie kanalizacji deszczowej w rejonie budynków Kraszewskiego 3 i Program poprawy wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Przebudowa rowu P-8 od potoku Przyrwa do ul. Janiowe Wzgórze - projekt Przebudowa rowu RP-3 i budowa kanalizacji deszczowej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa wody pitnej dla Aglomeracji Rzeszowskiej Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Przykrycie rowu B-3 na osiedlu Biała Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta

46 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Przykrycie rowu melioracyjnego Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta DZ3a w rejonie ulicy Dunikowskiego i Wieniawskiego Regulacja potoku Mikośka na odcinku od ul. Kaletniczej do Al. Witosa Rozbudowa sieci sanitarnej Słocina - Leśniczówka w Rzeszowie - projekt Rozdzielcza sieć wodociagowa na os. Słocina w rejonie ul. Paderewskiego Sieć kanalizacji deszczowej w rejonie ulic Powstańców Wielkopolskich, Powstańców Śląskich oraz Paderewskiego z włączeniem do kanalizacji w Al. Armii Krajowej Uzbrojenie terenu osiedla Wzgórza Staroniwskie Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Rymanowskiej i Bieszczadzkiej Uzbrojenie terenu w rejonie ul. Senatorskiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulic Bł. Karoliny, Pańskiej i Ustrzyckiej Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy bocznej ulicy Strażackiej Wykonanie kanalizacji deszczowej przy ul. Podleśnej w Rzeszowie Wykonanie kanalizacji deszczowej w ul. Aleksandra Jagiellończyka Wykonanie urządzeń oczyszczających ścieki opadowe odprowadzane do potoku Rudka Zabezpieczenie przeciwpowodziowe Bulwarów nad Wisłokiem w Rzeszowie Zabezpieczenie przed powodzią terenów zlokalizowanych w zlewni potoku Młynówka Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospoarki wodnościekowej na terenie Miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie miasta Poprawa gospodarki wodnościekowej na terenie Miasta Budowa boiska przy ul. Kustronia Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa fontanny w Parku Sybiraków Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie Budowa i doposażenie placów zabaw Budowa kompleksu rekreacyjnego na terenie Osiedla Drabinianka Budowa kompleksu rekreacyjnego przy ul. Łanowej Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i wypoczynku w Rzeszowie Budowa kompleksu sportoworekreacyjnego wraz z placem zabaw bezpieczeństwa i wypoczynku Poprawa atrakcyjności, na os. Przybyszówka mieszkańców Miasta Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Letniej Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM

47 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Budowa oświetlenia placu zabaw przy ul. Śniadeckich Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa parku na osiedlu Miłocin Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa parku na terenie os. Baranówka Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa Parku Papieskiego - etap B Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Budowa Parku Papieskiego - etap C, D, E, F Budowa parku przy ul. Bł. Karoliny Kózki Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Budowa poidełek w Parku Kmity Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku Budowa pomnika "Drabina do nieba" przy ul. Krakowskiej Budowa pomnika ppłk. Łukasza Cieplińskiego Budowa Pomnika Sybiraków w Rzeszowie Poprawa atrakcyjności, bezpieczeństwa i wypoczynku najmłodszych mieszkańców Miasta Tworzenie miejsc pamięci narodowej Tworzenie miejsc pamięci narodowej ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM Budowa przyłącza energetycznego w kultury ZZM Parku Sybiraków Budowa sceny w Parku Sybiraków Poprawa atrakcyjności miejsc wypoczynku ZZM Budowa terenu rekreacyjnego wraz z Uatrakcyjnienie, wzbogacenie ZZM placem zabawna osiedlu Biała rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Budowa witaczy Promocja Miasta ZZM Ogrodzenie terenów placów zabaw Poprawa atrakcyjności, przy ul. Olbrachta i Parku na Osiedlu bezpieczeństwa i wypoczynku Słocina najmłodszych mieszkańców Miasta Rewitalizacja pasów drogowych Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni Rewitalizacja pasów drogowych ulic na Os. Projektant Zagospodarowanie na cele rekreacyjne terenu przy ul. Podleśnej Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Krakowska Południe Zagospodarowanie terenów zieleni na os. Załęże Zagospodarowanie terenu "Kaczerne" Zagospodarowanie terenu przy skateparku Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego przy ul. Wiktora Odnowa, pielęgnacja i wzbogacenie zieleni Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Uatrakcyjnienie, wzbogacenie rekreacji i aktywnego wypoczynku w Rzeszowie Budowa oświetlenia ul. Herberta Zwiększenie bezpieczeństwa ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM ZZM MZD

48 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Budowa oświetlenia ul. Jaspisowej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Jazowej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Pańskiej, cz. II Budowa oświetlenia ul. Powstańców Listopadowych (od nr 29b do 39g) Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Saletyńskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Spichlerzowej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Staroniwskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Św. Faustyny Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Świdrówka Zwiększenie bezpieczeństwa Budowa oświetlenia ul. Wadowickiej Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Bernardyńskiej Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Dekerta Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Kopernika Przebudowa oświetlenia ul. Kr. Kazimierza i Zamenhoffa Przebudowa oświetlenia ul. Kreczmera Przebudowa oświetlenia ul. Ks Jałowego Przebudowa oświetlenia ul. Naruszewicza Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Okrzei Zwiększenie bezpieczeństwa Przebudowa oświetlenia ul. Słowackiego Przebudowa oświetlenia ul. Sobieskiego Przebudowa oświetlenia ul. Zygmuntowskiej Przebudowa oświetlenia ul. Żeromskiego Budowa targowiska przy ul. Lwowskiej Wbudowanie słupów informacyjnoogłoszeniowych Dom Kultury na osiedlu Budziwój przy ul. Herbowej Modernizacja Domu Kultury na os. Budziwój przy ul. Budziwojskiej Modernizacja Domu Kultury/OSP na osiedlu Wilkowyja ul. Olbrachta Modernizacja Osiedlowego Domu Kultury na os. Przybyszówka Rozbudowa Domu Kultury na os. Staromieście - projekt Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Zwiększenie bezpieczeństwa Stworzenie nowego miejsca do prowadzenia działalności handlowej Poprawa informacji mieszkańców kultury miasta kultury miasta kultury miasta kultury miasta kultury miasta Iluminacja zabytkowych obiektów Odnowa obiektów zabytkowych MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD MZD ZZM ZZM

49 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Podziemna Trasa Turystyczna w Rzeszowie Przebudowa instalacji wewnętrznych w obiekcie Podziemnej Trasy Turystycznej Modernizacja budynku w Rzeszowie pod potrzeby kulturalno-oświatowe Modernizacja Domu Kultury na os. Słocina w Rzeszowie Budowa Aquaparku w Rzeszowie - projekt kultury miasta Ochrona i konserwacja zabytków kultury miasta kultury miasta Rozwój infrastruktury sportowej miasta Budowa euroboiska w Rzeszowie Rozwój infrastruktury sportowej miasta Budowa pawilonu sportowego przy boisku sportowym na os. Słocina Modernizacja hali sportowej na stadionie miejskim Urządzenie zaplecza sportowego przy boisku sportowym na os. Biała Zagospodarowanie terenu stadionu miejskiego w Rzeszowie Budowa hali widowiskowo-sportowej na os. Zwięczyca Przebudowa basenu sportoworekreacyjnego w Rzeszowie Przebudowa basenów otwartych Rzeszowskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji Rozwój infrastruktury sportowej miasta sportowej miasta sportowej miasta sportowej miasta sportowej Miasta sportowej Miasta Modernizacja kąpielisk otwartych ROSi R Program KAWKA - Likwidacja niskiej emisji wspierająca wzrost efektywności energetycznej i rozwój rozproszonych odnawialnych źródeł energii Modernizacja budynku przy ul. Bernadyńska Modernizacja budynku przy ul. Bożnicza Modernizacja budynku przy ul. Dąbrowskiego Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej Modernizacja budynku przy ul. Grunwaldzkiej Modernizacja budynku przy ul. Kilińskiego Modernizacja budynku przy ul. Kopernika Modernizacja budynku przy ul. Kopernika Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza Modernizacja budynku przy ul. Króla Kazimierza Modernizacja budynku przy ul. Langiewicza Modernizacja budynku przy ul. Przesmyk Modernizacja budynku przy ul. Targowa 8 mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej mieszkaniowej Projekt - Likwidacja zagrożeń naturalnych na terenie Gminy Miasto Rzeszów Osuwisko ul. Leśna Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom MZD

50 odpowiedzialna Okres Limity wydatków realizacji Łączne nakłady finansowe od do Limit zobowiązań Zabezpieczenie terenu Przeciwdziałanie osuwiskom osuwiskowego przy ul. Konfederatów ziemi i likwidowanie ich Barskich skutków Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Nadbrzeżnej Zabezpieczenie terenu osuwiskowego Gradkowiec Zabezpieczenie terenu osuwiskowego przy ul. Magórskiej Przeciwdziałanie osuwiskom ziemi i likwidowanie ich skutków Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom Zwalczanie i zapobieganie zagrożeniom

51 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ WSTĘP Zgodnie z art ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jednostki samorządu terytorialnego są zobowiązane do przygotowania wieloletniej prognozy finansowej( WPF ). Prognozę tę opracowuje się w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu terytorialnego przez instytucje finansowe, organy nadzoru, a także mieszkańców gminy i inne zainteresowane podmioty. Wieloletnia prognoza finansowa umożliwia także dokonanie oceny zdolności kredytowej oraz wskazuje możliwości inwestycyjne, w tym skuteczną aplikację środków finansowych z Unii Europejskiej. Wieloletnia prognoza finansowa definiująca, z jednej strony możliwości pozyskania dochodów, z drugiej - kierunki ich wydatkowania, pozwala na usystematyzowanie procesu realizacji inwestycji planowanych w kilkuletniej perspektywie, umożliwia długofalowe i racjonalne zaplanowanie wydatków Miasta, umożliwia także rozpoczęcie z odpowiednim wyprzedzeniem działań związanych z regulacjami terenowo - prawnymi, uzyskaniem wymaganych prawem decyzji oraz pozyskaniem środków finansowych ze źródeł zewnętrznych. W wieloletniej prognozie finansowej uwzględnione zostały zadania: 1. własne, wynikające z ustaw ustrojowych, 2. z zakresu administracji rządowej i inne zlecone ustawami, 3. wykonywane na podstawie porozumień /umów z organami administracji rządowej, 4. realizowane na podstawie porozumień /umów z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, 5. realizowane na podstawie porozumień/ umów z innymi jednostkami w ramach dozwolonych przepisami prawa krajowego i unijnego. Wielkości budżetowe na zadania przewidziane do finansowania w latach objętych prognozą zostały wyszacowane w oparciu o: 1. przepisy prawa zewnętrznego ( ustawy i rozporządzenia ), a w szczególności ustawy: a) z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2013 r, poz. 594 z późn. zm.), 50

52 b) z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym ( Dz. U. z 2013r., poz. 595 z późn. zm. ), c) z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U. z 2013, poz. 885 z późn. zm. ), d) z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2010 r., Nr 80, poz. 526 z późn. zm. ), e) rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013r w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego ( Dz. U. z 2013r, poz.86 ). 2. przepisy prawa wewnętrznego ( uchwały i zarządzenia organów Miasta ), 3. informację Ministra Finansów o wielkości subwencji ogólnej oraz przewidywanych udziałach w podatku dochodowym od osób fizycznych, 4. informację Wojewody Podkarpackiego o kwotach dotacji celowych na zadania własne i zlecone z zakresu administracji rządowej, 5. informację Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Rzeszowie o kwocie dotacji celowej na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej, 6. założenia do projektu budżetu państwa oraz Wieloletni Plan Finansowy Państwa w zakresie dotyczącym wskaźników makroekonomicznych i innych danych na lata objęte prognozą, 7. inne przepisy, opracowania oraz stosowane w praktyce formy przekazu, jeżeli mają one związek z projektowanymi i prognozowanymi wielkościami budżetowymi. I. OGÓLNE ZASADY KONSTRUKCJI WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Zasada jedności polega na tym, że w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki podmiotów publicznych, finansowanych z budżetu i objętych budżetem, Zasada równowagi polega na tym, że w przypadku występowania deficytu, konieczne jest wskazanie źródeł jego pokrycia, natomiast w przypadku nadwyżki budżetowej wskazanie jej przeznaczenia, Zasada zupełności i szczegółowości w wieloletniej prognozie finansowej ujęte zostały wszystkie dochody i wydatki oraz przychody i rozchody w pełnych kwotach, ze szczegółowością wynikającą z przepisów prawa, 51

53 Zasada realności to oparcie wieloletniej prognozy finansowej na pełnych, realnych i wyczerpujących przesłankach o charakterze ekonomicznym. Podczas prac związanych z przygotowaniem wieloletniej prognozy finansowej miasta na lata objęte prognozą wykorzystane zostały materiały: 1) Ministerstwa Finansów Wieloletni Plan Finansowy Państwa , Wytyczne dotyczące założeń makroekonomicznych na potrzeby wieloletnich prognoz finansowych jednostek samorządu terytorialnego, Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw, Założenia projektu budżetu państwa na rok ) Analizy własne dotyczące kształtowania się dynamiki dochodów i wydatków budżetowych Miasta w latach poprzedzających opracowanie WPF. II. OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH DO OPRACOWANIA WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wartości przyjęte w wieloletniej prognozie finansowej w tym roku są zgodne z planem budżetu na 2014 rok. Do projektu budżetu przyjęto m.in.: 1) wynagrodzenia osobowe pracowników samorządowych na poziomie przewidywanego wykonania 2013 roku, 2) wydatki na wynagrodzenia osobowe nauczycieli zostały ustalone, zgodnie z ustawą Karta Nauczyciela, 3) wydatki rzeczowe, po wyłączeniu wydatków jednorazowych. Regułą przyjętą do projektowania wydatków rzeczowych w 2014 roku była ocena realnych potrzeb jednostek organizacyjnych Miasta, zgodnie z zasadą gospodarności. Wydatki zostały zaplanowane w sposób celowy i oszczędny, z zachowaniem zasady osiągnięcia najlepszych efektów przy określonych możliwościach finansowych Miasta. 4) w większości jednostek utrzymano wielkość zatrudnienia na poziomie 2013 roku. 52

54 Ponadto do ustalenia planowanych dochodów budżetowych w latach objętych prognozą, wykraczających poza 2014 rok, przyjęto wskaźniki dynamiki PKB i inflacji (CPI) opublikowane przez Ministerstwo Finansów na stronie internetowej: W zakresie PKB wskaźniki te wynoszą: Tabela 1 Wskaźniki temp wzrostu PKB w latach lata PKB % lata PKB % , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,2 W zakresie wskaźników dynamiki inflacji Tabela 2 Wskaźniki temp wzrostu CPI w latach lata CPI % lata CPI % , , , , , , , , , ,2 53

55 , , , , , , , , , , , , , , , ,0 III. DOCHODY Dochody budżetowe zostały podzielone na dochody bieżące i dochody majątkowe ( w tym dochody ze sprzedaży majątku ), z wyodrębnieniem: a) dochodów własnych, b) subwencji z budżetu państwa, c) dotacji z budżetu państwa, d) dotacji celowych na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zagranicznych. Prognozę dochodów budżetu Miasta w latach przedstawia poniżej Wykres 1 54

56 1. Dochody bieżące Do wyszacowania dochodów bieżących przyjęto podział dochodów na ważniejsze grupy, takie jak: 1.1 dochody z podatków i opłat lokalnych: W ramach tej grupy przyjęto: coroczną waloryzację stawek podatku o wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) dla m.in.: podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi opłaty targowej, wpływów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu, opłaty eksploatacyjnej, opłaty cmentarnej, opłaty za usługi geodezyjne i kartograficzne, opłaty komunikacyjnej, opłaty skarbowej, utrzymanie dochodów w latach następnych na poziomie 2014 roku dla: podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanych w formie karty podatkowej, podatku od czynności cywilnoprawnych, opłaty za zajęcie pasa drogowego, 55

57 dla podatku rolnego i leśnego utrzymanie dochodów na stałym poziomie, dla podatku od spadku i darowizn- średnia wielkość z lat dochody z majątku gminy W ramach tej grupy przyjęto: utrzymanie dochodów na poziomie 2014 roku, skorygowanych o przewidywany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ) w latach objętych prognozą dla dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, wzrost dochodów w każdym roku objętym prognozą dla wpływów z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości na podstawie analiz własnych z lat ubiegłych, utrzymanie wielkości dochodów, objętych prognozą w poszczególnych latach, na poziomie 2015 roku dla wpływów z różnych dochodów, z wyjątkiem 2014 roku. 1.3 dochody z udziałów w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa ( CIT, PIT ) Wielkości zostały wyszacowane w oparciu o prognozy opracowywane przez Ministerstwo Finansów w zakresie dynamiki PKB oraz analizy własne uwzględniające sytuację makroekonomiczną regionu i miasta. Z Wieloletniego Planu Finansowego Państwa wynika, iż w latach objętych prognozą zakłada się niewielki spadek bezrobocia. Prognozuje się także nieznaczny wzrost płac w gospodarce narodowej. Wzrost zatrudnienia i wzrost płac będzie stanowić czynnik wpływający pozytywnie na popyt wewnętrzny oraz na dochody z podatku PIT. W Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta dochody z tytułu udziału w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa (PIT) zostały ustalone na 2014 rok w wysokości 96% w stosunku do kwot otrzymanych z Ministerstwa Finansów. Do wyszacowania dochodów w latach następnych przyjęto za podstawę wielkość podaną w pismach MF z dnia 10 56

58 października 2013r. ( znak: ST 4/4820/795/2013/RD , ST3/4820/10/2013) w roku 2015, skorygowaną o wskaźnik dynamik PKB, zgodnie z tabelą 1. Wielkość dochodów z CIT w 2014r. została ustalona w oparciu o dane uzyskane z Urzędów Skarbowych oraz szacunki własne. Dochody Miasta w latach zostały przeliczone odpowiednim wskaźnikiem dynamiki PKB. 1.4 dotacje na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego W ramach tej grupy założono spadek dochodów w 2015 roku. W latach kolejnych planuje się wzrost dochodów o skorygowany wskaźnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych ( wskaźnik inflacji ). 1.5 subwencja ogólna z budżetu państwa W ramach tej grupy zaplanowano w 2014 r. dochody w oparciu o dane Ministerstwa Finansów, w latach następnych założono wzrost dochodów w oparciu o wzrost wskaźnika PKB ( pisma Ministra Finansów z dnia 10 października 2013r. ( znak: Nr ST 4/4820/795/2013/rd i ST3/4820/10/2013). 1.6 dotacje z budżetu państwa W ramach tej grupy założono dochody w 2014 r. w oparciu o dane Wojewody Podkarpackiego przyjęte do projektu budżetu państwa na 2014 rok. ( pismo: Wojewody Podkarpackiego F.I z dnia 23 października 2013 r.). Na lata następne objęte prognozą, założono utrzymanie dochodów na poziomie 2014 roku. 1.7 pozostałe dochody ( ze źródeł własnych, wyżej nie wymienione ) 57

59 Zaprojektowano wzrost dochodów co najmniej o przewidywany wskaźnik wzrostu cen, towarów i usług konsumpcyjnych, chyba że przepisy prawa i względy szczególne stanowić będą inaczej. W 2014 r dochody zostały zwiększone o podatek VAT za dzierżawę autobusów oraz dzierżawę systemu e-bilet, w ramach realizacji projektu Budowa systemu integrującego transport publiczny miasta i okolic, ujętego w Programie Operacyjnym Rozwój Polski Wschodniej. Realizacja tego projektu wynika m.in. z przyjętej Strategii Rozwoju Miasta do 2015 roku oraz z tytułu świadczenia usług przewozowych przez MPK spółka z o.o. zgodnie ze Studium Wykonalności. 1.8 dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych zagranicznych Środki ze źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi przyjęto tylko dla okresu zgodnie z podpisanymi już umowami lub złożonymi wnioskami o dofinansowanie. 2. Dochody majątkowe 2.1 dochody własne Do wyszacowania dochodów majątkowych przyjęto wielkości kwotowe wynikające z możliwości sprzedaży majątku gminy w poszczególnych latach objętych prognozą. 2.2 dotacje celowe na programy finansowane z udziałem środków europejskich i innych źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi Istotnym źródłem dochodów wykazanych w prognozie są bezzwrotne, celowe środki z Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zewnętrznych nie podlegających zwrotowi takich jak: Program Operacyjny Rozwoju Polski Wschodniej, Program Operacyjny Infrastruktura i Środowiska, Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego, Wojewódzki Wieloletni Program Rozwoju Bazy Sportowej Województwa Podkarpackiego, Narodowy Program Przebudowy Dróg Lokalnych, Program Operacyjny Kapitał Ludzki a także Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego. W prognozie ujęto dochody 58

60 z tego tytułu w latach na podstawie harmonogramów rzeczowo finansowych oraz podpisanych umów. W latach objętych nową perspektywą pozyskiwania środków z budżetu Unii Europejskiej wprowadza się także dochody na podstawie zgłoszenia propozycji przedsięwzięć priorytetowych o kluczowym znaczeniu dla rozwoju Miasta i regionu, przedłożonego Marszałkowi Województwa Podkarpackiego w 2013r. 2.3 dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych W prognozie zostały uwzględnione dochody planowane do pozyskania z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej oraz Urzędu Kultury Fizycznej i Sportu. IV. WYDATKI Wydatki budżetowe zostały podzielone na: 1. Wydatki bieżące W zakresie wydatków bieżących w latach do wyszacowania wydatków przyjęto podział na grupy, takie jak: 1.1 obsługa długu Przyjęto wielkości kwotowe wynikające ze zobowiązań zaciągniętych w latach poprzednich oraz szacunki własne. Zaplanowano szacunkowe kwoty środków budżetowych na odsetki należne bankom z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach ubiegłych oraz prowizji i odsetek od kwot kredytów planowanych do zaciągnięcia w roku 2014 i latach następnych. Ujęto także odsetki od wyemitowanych obligacji oraz planowanych emisji obligacji. 59

61 1.2 wynagrodzenia i składki od nich naliczane W latach objętych prognozą dla wszystkich jednostek organizacyjnych założono wzrost wynagrodzeń i składek od nich naliczanych o wskaźnik inflacji, zgodnie z tabelą wydatki związane z funkcjonowaniem organów jednostki samorządu terytorialnego Planuje się, że wydatki ponoszone w rozdziałach Rady Gmin i Urzędy Gmin w latach wzrosną o 1%, natomiast od 2017 r. - wzrosną o wskaźnik inflacji, zgodnie z tabelą wydatki wynikające z limitów na planowane i realizowane przedsięwzięcia Wydatki w tej grupie zostały zapisane w prognozie na podstawie danych przedstawionych przez jednostki budżetowe Miasta. Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku pozostałe wydatki bieżące Statutowe wydatki bieżące jednostek budżetowych oraz dotacje, w latach objętych prognozą zostały zwiększone o wskaźnik inflacji, z wyjątkiem wydatków z zakresu administracji rządowej, które pozostawiono na poziomie 2014 roku. 2. Wydatki majątkowe W grupie wydatków majątkowych zostały wyodrębnione wydatki wynikające z limitów wydatków na planowane i realizowane przedsięwzięcia. Przy czym przedsięwzięciami ujętymi w prognozie są: a) programy, projekty lub zadania, w tym związane z programami finansowanymi z udziałem środków z budżetu Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi. W wieloletniej prognozie finansowej przedsięwzięcia zostały podzielone na: programy, w tym finansowane z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, 60

62 pozostałe przedsięwzięcia. Do wieloletniej prognozy finansowej zostały wprowadzone w pierwszej kolejności takie przedsięwzięcia, które: realizowane są w ramach programów finansowanych z udziałem środków pochodzących z Unii Europejskiej oraz innych źródeł zagranicznych, mają podpisane umowy na dokumentację lub realizację zadań inwestycyjnych, zostały rozstrzygnięte lub ogłoszone przetargi na realizację inwestycji. Szczegółowe kwoty wydatków, przypadające w poszczególnych latach objętych prognozą, zapisane zostały w załączniku 2. Na wykresie 2 przedstawiono szacunek poziomu wydatków ogółem budżetu Miasta w latach

63 V. PRZYCHODY Do zbilansowania wydatków przyjęto w prognozie: 1) emisje obligacji komunalnych, 2) kredyt planowany do zaciągnięcia na rynku zagranicznym, 3) pożyczki zaciągnięte i planowane do zaciągnięcia w spółdzielniach mieszkaniowych. VI. ROZCHODY W latach objętych prognozą uwzględniono spłatę zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych pożyczek w latach poprzednich, zgodnie z podpisanymi umowami. VII. WYNIK BUDŻETU NADWYŻKA / DEFICYT Zgodnie z art. 217 ust. 1 ustawy o finansach publicznych różnica pomiędzy dochodami a wydatkami stanowi wynik budżetu jednostki samorządu terytorialnego. Dodatnia różnica to nadwyżka budżetowa, ujemna - to deficyt budżetu. W latach oraz planuje się budżet z deficytem. Zgodnie z art. 217 ust. 2 ustawy o finansach publicznych deficyt budżetu może być sfinansowany przychodami pochodzącymi ze: 1) sprzedaży papierów wartościowych wyemitowanych przez Miasto, 2) kredytów i pożyczek, 3) nadwyżki budżetu z lat ubiegłych, 4) wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym Miasta, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Natomiast w latach oraz planuje się budżet z nadwyżką. Zgodnie z art. 6 ustawy o finansach publicznych środki publiczne przeznacza się na: 1) wydatki budżetowe Miasta, 2) rozchody takie jak: spłata otrzymanych pożyczek, kredytów, wykup papierów wartościowych, udzielone pożyczki. 62

64 Zgodnie z art. 242 ustawy o finansach publicznych organ stanowiący Miasta w 2014 r. nie może uchwalić budżetu, w którym planowane wydatki bieżące są wyższe niż planowane dochody bieżące powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych i wolne środki, stanowiące nadwyżkę środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu Miasta, wynikającą z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Zasada ta obowiązuje również w odniesieniu do lat następnych objętych wieloletnią prognozą finansową. Wymóg ten w wieloletniej prognozie finansowej miasta na lata został spełniony. VIII. DŁUG PUBLICZNY Zgodnie z obowiązującym prawem Miasto korzystało i będzie nadal korzystać z instrumentów finansowych takich jak: obligacje, kredyty, pożyczki. Środki te przeznaczone są na: 1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu, 2. finansowanie planowanego deficytu, 3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych oraz zaciągniętych pożyczek i kredytów, 4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej. Kwota wykazana jako dług na koniec każdego roku jest wynikiem działania: dług z poprzedniego roku plus zaciągany dług minus spłata długu. Od 2014 roku obowiązuje nowy sposób obliczania wskaźnika zadłużenia. Zgodnie z art. 243 ustawy o finansach publicznych relacja łącznej kwoty przypadających w roku budżetowym spłat rat kredytów, pożyczek wraz z odsetkami oraz wykupem obligacji wraz z odsetkami do planowanych dochodów ogółem nie może przekroczyć średniej arytmetycznej dla ostatnich trzech lat relacji jej dochodów bieżących powiększonych o dochody ze sprzedaży majątku i pomniejszonych o wydatki bieżące do dochodów ogółem. Relacja ta dla każdej jednostki samorządowej kształtuje się na innym poziomie, w zależności od zdolności generowania nadwyżki na działalności bieżącej, a także możliwości pozyskania dochodów ze sprzedaży 63

65 majątku. W przypadku limit zadłużenia wg art. 243 ustawy o finansach publicznych oraz wskaźnik obsługi zadłużenia do dochodów ogółem ilustruje wykres poniżej W latach ustawowe wymogi, w zakresie wielkości wskaźników zostały spełnione. Fakt ten ilustruje Wykres 3. Sytuacja finansowa Miasta w latach objętych prognozą w znaczący sposób może ulec zmianie w wyniku m.in. zmian koniunktury gospodarczej kraju, zmian w przepisach prawnych warunkujących dochody Miasta, jak również otwarcia możliwości aplikowania o środki Unii Europejskiej. Wówczas zajdzie konieczność dostosowania wieloletniej prognozy finansowej do nowej sytuacji ekonomiczno finansowej. 64

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2014-2017 L.p. Wyszczególnienie Prognoza Prognoza Prognoza Prognoza 2014 2015 2016 2017 1 Dochody ogółem 23566282 24271320 24932510 25680485 1.1 Dochody bieżące 23501282 24206320 24932510 25680485 1.1.1 dochody

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata

UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA. z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata UCHWAŁA NR XIX/125/2016 RADY GMINY LUBRZA z dnia 27 września 2016 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lubrza na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043

PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 PROJEKT WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA NA LATA 2015 2043 1 2 SPIS TREŚCI Strona 1. Wstęp 3 2. Projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta 5 Załączniki do wieloletniej

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT 2016 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA KATOWICE NA LATA 2016 2035 PROJEKT Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA KATOWICE z dnia... 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r.

UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 18 grudnia 2013 r. UCHWAŁA NR XLIII/1009/13 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej miasta Katowice na lata 2014-2035 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK. z dnia r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata oraz uchwały Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BIAŁYSTOK z dnia... 2016 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Białegostoku na lata 2017 2036 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku

Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku Uchwała nr XV/106/2016 Rady Gminy Sieroszewice z dnia 31 marca 2016 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sieroszewice na lata 2016 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr IV/8/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 18 grudnia 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VI/36/2015 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 31 marca 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2015-2021 Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia 24 listopada 2016 r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia 24 listopada 2016 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska Na podstawie art.226, art. 227, art.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej

UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE. z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej UCHWAŁA NR XIII/76/2015 RADY GMINY RYBCZEWICE z dnia 29 grudnia 2015 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA Druk nr 1 Projekt P z dnia 14.11.2014r. WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA MIASTA TORUNIA NA LATA 2015-2040 Toruń, listopad 2014 r. Załącznik nr 1 do uchwały nr.. RMT z dn.. r. otrzymuje brzmienie: Załącznik

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031

Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF) miasta Łodzi na lata 2014-2031 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Łodzi z dnia Lp. Wyszczególnienie 2013 (plan po zmianach 2014 2015 2016 2017 2018 2019

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r.

Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW. z dnia 10 stycznia 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 18 stycznia 2013 r. Poz. 86 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 10 stycznia 2013 r. w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej

Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej ',.,-,,'_', II j' J"'IIt\J,f- E. f':"'k-? p Uchwala Nr / /2016 Rady Miasta Lubartów z dnia 17 maja 2016 r. w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej TRZ Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

, , , , , , ,00

, , , , , , ,00 Załącznik nr 1 do uchwały nr.../.../12 Rady Gminy Damnoca z dnia... 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 Dochody ogółem, z tego: 20 023 639,00 22 312 834,00 20 996 494,00 19 705 816,00 19 793 886,00

Bardziej szczegółowo

Zestawienie nr 2 - zmiana planu dochodów bieżących i majątkowych. w złotych Dział Rozdział Nazwa Plan Zmniejszenie Zwiększenie Plan (5+6+7) 1 2 3 4 bieżące 700 Gospodarka mieszkaniowa 125 00-100 00 100

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016

UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 UCHWAŁA NR XXIV/ 159/2016 RADY MIEJSKIEJ W KSIĄŻU WLKP. z dnia 30 września 2016 roku zmieniającą uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Książ Wlkp. na lata 2016 2022. Na podstawie,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r.

UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE. z dnia 20 listopada 2015 r. UCHWAŁA NR XIII/88/15 RADY POWIATU W KOSZALINIE z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Koszalińskiego na lata 2015-2023

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r.

UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA. z dnia 18 grudnia 2015 r. UCHWAŁA NR XVII/103/2015 RADY GMINY ŚWIDNICA z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Świdnica na lata 2015-2028. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Prezydent Miasta Gliwice INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA GLIWICE ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Gliwice, sierpień 2013 Spis treści 1. WSTĘP...3 TABELA I. WIELOLETNIA PROGNOZA

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Bielska-Białej

Prezydent Miasta Bielska-Białej Prezydent Miasta Bielska-Białej INFORMACJA o kształtowaniu się "Wieloletniej prognozy finansowej miasta Bielska - Białej", w tym przebieg realizacji przedsięwzięć, o których mowa w art. 226 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy.

Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 92/15 WÓJTA GMINY SUWAŁKI z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przygotowania projektów Uchwał Rady Gminy. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata Projekt z dnia 27 stycznia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR IV/ /15 RADY GMINY SIERAKOWICE z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sierakowice na lata

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r.

UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. UCHWAŁA NR XII/97/2011 RADY POWIATU GNIEŹNIEŃSKIEGO z dnia 29 września 2011 r. w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Gnieźnieńskiego na lata 2011 2023. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r.

UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. UCHWAŁA NR XVII/176/2012 RADY GMINY GOŁUCHÓW z dnia 28 czerwca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Gołuchów Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r.

Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Uchwała Nr.../.../... Rady Miejskiej w Nysie z dnia...2014 r. Projekt w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Nysa na lata - Na podstawie art. 226, 227, 228 oraz 230 ust.2 i ust.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Nr XXVI/221/13 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2014-2027.

Nr XXVI/221/13 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2014-2027. Nr XXVI/221/13 w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Wielickiego na lata 2014-2027. Data utworzenia 2013-12-18 Numer aktu 221 Akt prawa miejscowego NIE Jednolity identyfikator aktu w dzienniku

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata

Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata Projekt Uchwała Nr Rady Miejskiej w Czarnej Wodzie z dnia w sprawie: przyjęcia wielolotniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Czarna Woda na lata 2011-2019. na podstawie art.226, art.227, art.228, art.230

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r.

Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. Uchwała Nr IX / 32 /2015 Rady Gminy Sadowne z dnia 23 czerwca 2015 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku

Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku Uchwała Nr IV/23/2014 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 29 grudnia 2014 roku w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2015 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata

w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata Zarządzenie Burmistrza Mikołowa Nr 2467/527/14 z dnia 14.11.2014 r. w sprawie: przyjęcia projektu wieloletniej prognozy finansowej na lata 2015-2025 Na podstawie art. 226 i art. 230 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013-2016

UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy Głuchołazy na lata 2013-2016 Projekt z dnia 29 października 2013 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR XXXV/363/13 RADY MIEJSKIEJ W GŁUCHOŁAZACH z dnia 30 października 2013 r. w sprawie zmiany wieloletniej prognozy finansowej dla Gminy

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE. Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY OSIE Przepływy pieniężne i kwota długu w tys. zł Załącznik nr 1 do Uchwały Nr X/62/11 Rady Gminy Osie z dnia 29 grudnia 2011r. w sprawie uchwalenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne.

UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE. z dnia 03 lutego 2011 roku. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. UCHWAŁA Nr V / 30 /2011 RADY GMINY KRASNE z dnia 03 lutego 2011 roku w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krasne. Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda

UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA. z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Ruda UCHWAŁA NR 129/XVI/16 RADY GMINY NOWA RUDA z dnia 29 marca 2016 r. w sprawie zmian Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Nowa Na podstawie art. 226, art. 227, art. 229, art. 230 ust. 6, art. 231 ust.

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa Małopolskiego na lata 2013-2028 Uwagi ogólne: Do obliczeń wielkości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej Województwa

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.4.2014 Bielsk Podlaski, 2014-08-05 Rada Miasta Bielsk Podlaski W załączeniu przedkładam projekt uchwały zmieniającej uchwałę

Bardziej szczegółowo

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania

2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 2010 rok Prognoza Lp. Wyszczególnienie Plan wg 2011 rok 2008 rok 2009 rok sprawozdania za

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku

Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku Uchwała Nr LVII / 300 /2014 Rady Miasta Brzeziny z dnia 19 września 2014 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2014 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228,

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym:

UZASADNIENIE Dochody ogółem Dochody bieżące, w tym: 1. Przedmiot regulacji: UZASADNIENIE Uchwała dotyczy zmiany wieloletniej prognozy finansowej Województwa Kujawsko-Pomorskiego na lata 2016-2038. 2. Omówienie podstawy prawnej: Zgodnie z art. 18 pkt 20

Bardziej szczegółowo

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA NA LATA 2012-2024 Lp. Wyszczególnienie 2012 2013 2014 2015 2016 2017 1. Dochy ogółem 16 140 255,00 16 931 441,00 16 969 889,00 17 357 783,00 17 657 761,00 16 480 916,00 Dochy

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038

OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Załącznik Nr 1 do uchwały Nr./ Rady Miejskiej w Przemyślu z dnia OBJAŚNIENIA PRZYJĘTYCH WARTOŚCI W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ MIASTA PRZEMYŚLA NA LATA 2013-2038 Wstęp Wieloletnia prognoza finansowa

Bardziej szczegółowo

2010 rok rok. sprawozdania

2010 rok rok. sprawozdania kwota kontrolna WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA GMINY BIELAWA NA LATA 2011-2026 Przepływy pieniężne i kwota długu 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 1. Dochody ogółem 64 552 744 66 069 322 83 194 298 81 809

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy

UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY. z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy UCHWAŁA NR XXII/57/2012 RADY GMINY WIELKIE OCZY z dnia 28 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Wielkie Oczy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r. Uchwała Nr IV/12/2014 Rady Gminy Sadowne z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sadowne na lata 2015-2026 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.230 ust.6 i art.

Bardziej szczegółowo

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2015-2025

Projekt UCHWAŁA NR... RADY GMINY PAWŁOWICE. z dnia... 2015 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pawłowice na lata 2015-2025 Zawiadamia się mieszkańców, że V sesja Rady Gminy Pawłowice odbędzie się w dniu 24 lutego 2015 r. o godz. 15.00 w Urzędzie Gminy Pawłowice ul. Zjednoczenia 60 sala narad Rady Gminy nr 2.2. Porządek obrad:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 5 września 2016 r.

UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE. z dnia 5 września 2016 r. UCHWAŁA NR XXVII/ /2016 RADY MIEJSKIEJ W SŁAWKOWIE z dnia 5 września 2016 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVIII/136/2015 w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Sławków na lata 2016-2029

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia...... r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy

UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY. w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy UCHWAŁA NR. RADY GMINY KRZYKOSY z dnia PROJEKT w sprawie: uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krzykosy Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia prognoza finansowa

Wieloletnia prognoza finansowa Załącznik nr 1 do uchwały nr III / 6/10 Rady Gminy Bierawa z dnia 22 XII 2010r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp. Wyszczególnienia 2011 Prognoza 2012 2013 2014 1. Dochody ogółem 19993179 21095000 22000000

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021

UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH. z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 UCHWAŁA NR VIII/72/2012 RADY GMINY HAŻLACH z dnia 12 grudnia 2012 r. w sprawie Wieloletniej prognozy finansowej na lata 2013-2021 Na podstawie art.18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU. z dnia 28 stycznia 2015 r. UCHWAŁA NR IV/13/2015 RADY MIEJSKIEJ W MIELCU z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Mielec na lata 2015 2018 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r.

Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. Uchwała Nr LIV/615/2013 Rady Miasta Gorzowa Wlkp. z dnia 28 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Gorzowa Wlkp. na lata 2013-2025. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XLII/235/2014 Rady Gminy w Sabniach z dnia 28 stycznia 2014 r. OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SABNIE NA LATA 2014 2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO

Bardziej szczegółowo

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku

Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Województwa Lubuskiego za I półrocze 2014 roku Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za I półrocze 2014 roku określa

Bardziej szczegółowo

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3.

Pozostałe wydatki bieżące , , , ,00 3. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IX/ 57 /2011 z dnia 30 września 2011 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/13/10 z dnia 30 grudnia 2010 r. Wieloletnia prognoza finansowa Lp Rok 2011 Rok 2012 Rok 2013 Rok 2014

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXV/186/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXV/186/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. UCHWAŁA NR XXXV/186/2013 RADY POWIATU TORUŃSKIEGO z dnia 27 września 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Powiatu Toruńskiego na lata 2013-2021 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym:

Wieloletnia Prognoza Finansowa. Strona 1. z tego: w tym: w tym: w tym: Wieloletnia Prognoza Finansowa z tego: Wyszczególnienie Dochody ogólem Dochody biezace dochody z tytulu dochody z tytulu z tytulu dotacji i z tytulu dotacji udzialu we udzialu we Dochody z subwencji srodków

Bardziej szczegółowo

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Dynowie. Uchwała Nr XXXIII/197/13 Rady Miasta w Dynów z dnia 19 czerwca 2013 roku w sprawie zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej wraz z prognozą kwoty długu na lata 2013 2023 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci b) dostawy gazu z sieci gazowej,

a) dostawy wody za pomocą sieci wodno-kanalizacyjnej lub odprowadzania ścieków do takiej sieci b) dostawy gazu z sieci gazowej, Uchwała Nr XLII/234/14 Rady Miasta Dynów z dnia 31 stycznia 2014 roku w sprawie: uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Pruszcz Gdański Wieloletnia prognoza finansowa sporządzana jest w celu przeprowadzenia oceny sytuacji finansowej jednostki samorządu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLIII/241/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 roku

Uchwała Nr XLIII/241/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 roku Uchwała Nr XLIII/241/14 Rady Miasta Dynów z dnia 21 marca 2014 roku w sprawie: zmiany uchwały dotyczącej wieloletniej prognozy finansowej Gminy Miejskiej Dynów wraz z prognozą kwoty długu na lata 2014-2025

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna

Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łososina Dolna I. Uwagi ogólne: Wieloletnią prognozę finansową opracowano głównie w oparciu o: Ustawę z dnia 8 marca 1990 roku o

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r.

UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR XXXIV/245/09 RADY POWIATU WIELICKIEGO. z dnia 17 grudnia 2009 r. UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2010 NR RADY POWIATU WIELICKIEGO Na podstawie art.12 pkt 5, pkt 6, pkt 8 lit. d, art. 52 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 roku o samorządzie powiatowym (Dz.U. z 2001 roku, Nr

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje:

Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska. z dnia 27 marca 2014r. uchwala się, co następuje: Uchwała Nr L/1113/14 Rady Miasta Gdańska z dnia 27 marca 2014r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Gdańska na lata 2014-2040. Na podstawie art.226, art.

Bardziej szczegółowo

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016

Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Wieloletnia Prognoza Finansowa Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego na lata 2013-2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr II/7/2013 Zgromadzenia Komunalnego Związku Gmin Regionu Leszczyńskiego z dnia

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY Kowala NA LATA 2014 2017 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała Nr XXVI/414/2012 Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała Nr XXVI/414/ Rady Miejskiej w Czeladzi z dnia 26 kwietnia roku w sprawie: zmiany w Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Czeladź na lata 2021 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów

UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów UCHWAŁA NR III.9.2014 RADY GMINY CZERNICHÓW z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Czernichów Data utworzenia 2014-12-29 Numer aktu 9 Akt prawa miejscowego

Bardziej szczegółowo

1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIEŃ WPF W I PÓŁROCZU 2014 ROKU

1. STOPIEŃ REALIZACJI WYSZCZEGÓLNIEŃ WPF W I PÓŁROCZU 2014 ROKU 2 Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 77/2014 Burmistrza Gminy i Miasta Witkowo z dnia 20 sierpnia 2014 r. I. Kształtowanie się Wieloletniej Prognozy Finansowej: 1. Zestawienie tabelaryczne zawierające stopień

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY SZCZAWIN KOŚCIELNY NA LATA 2014-2022 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok.

1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. OBJAŚNIENIA do załącznika nr 1 Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Powiatu Pabianickiego Podstawa przygotowania prognozy: 1. Zmiana budżetu Powiatu Pabianickiego na 2012 rok. 2. W 2012 roku dochody i

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360

Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 8 maja 2013 r. Poz. 5360 UCHWAŁA Nr 129/XXVI/2012 RADY MIASTA PODKOWY LEŚNEJ z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r.

Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. Uchwała Nr III/20/14/07 Rady Powiatu Opolskiego z dnia 29 grudnia 2014 r.topad007 r. w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Na podstawie art. 227, art. 228 i art. 230 ust. 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIII/235/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXIII/235/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 25 czerwca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXIII/235/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy finansowej Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art.12

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r.

UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r. UCHWAŁA NR XXV/727/12 RADY MIASTA SZCZECIN z dnia 19 grudnia 2012 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Szczecin na lata 2013-2045 Na podstawie art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE

CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE 2.2.1. CHARAKTERYSTYKA OPISOWA PROJEKTU BUDŻETU MIASTA SŁUPSKA - INFORMACJE OGÓLNE I. REGULACJE PRAWNE Tryb prac nad budżetem jednostki samorządu terytorialnego reguluje ustawa o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/255/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/255/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO. z dnia 29 października 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVII/255/13 RADY POWIATU DZIERŻONIOWSKIEGO z dnia 29 października 2013 r. zmieniająca uchwałę w sprawie przyjęcia wieloletniej prognozy Powiatu Dzierżoniowskiego Na podstawie art.12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku

Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku Uchwała Nr XV/93/2015 Rady Miasta Brzeziny z dnia 23 września 2015 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Miasta Brzeziny na lata 2015 2020 Na podstawie art. 226, art. 227, art. 228, art.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy

Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy. Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Załącznik nr 3 do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej Legnicy z dnia Objaśnienia przyjętych wartości w Wieloletniej Prognozie Finansowej miasta Legnicy Uwagi ogólne: Wieloletnią Prognozę Finansową miasta

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA

WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WIELOLETNIA PROGNOZA FINANSOWA WPROWADZENIE UZASADNIENIE DO PROJEKTU UCHWAŁY Wieloletnia Prognoza Finansowa (WPF), której obowiązek sporządzania począwszy od roku 2011 wprowadzony został przepisami Ustawy

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ

OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ OPIS PRZYJĘTYCH WARTOŚCI DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ORAZ WYKAZ PRZEDSIĘWZIĘĆ Projekt Wieloletniej prognozy finansowej Miasta Łowicza został sporządzony w szczegółowości określonej w art.226 ust.1

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY PIONKI NA LATA 2014-2020 I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ. z dnia r. Projekt z dnia 21 grudnia 2015 r. Zatwierdzony przez... UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAKLE NAD NOTECIĄ z dnia... 2015 r. w sprawie procedury uchwalania budżetu Miasta i Gminy rodzaju i szczegółowości

Bardziej szczegółowo

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0%

Wyszczególnienie 2014 2015 2016 Poziom inflacji 2,3% 2,5% 2,5% Poziom PKB 3,2% 3,8% 4,0% Opis przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Bojanowo 1. Założenia wstępne: Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Bojanowo przygotowana została na lata 2013-2019. Długość okresu objętego

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD

OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWE] NA LATA 2015-2020 GMINY GÓZD I. GŁÓWNE ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OPRACOWANIA WPF Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona zgodnie z art. 226-232 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r.

Uchwała Nr 57/VIII/2015 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 30 kwietnia 2015 r. Uchwała Nr 57/VIII/215 Rady Miasta Ostrołęki z dnia 3 kwietnia 215 r. zmieniająca uchwałę w sprawie wieloletniej prognozy finansowej na lata 215-226 Na podstawie art. 226, art. 227, art.228, art.23 ust.6

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025

OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 OBJAŚNIENIA WARTOŚCI PRZYJĘTYCH W WIELOLETNIEJ PROGNOZIE FINANSOWEJ NA LATA 2015-2025 Uwagi ogólne W wieloletniej prognozie finansowej na 2015 rok dochody przyjęto z 5,04 % spadkiem w stosunku do 2014

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r.

Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 15 stycznia 2016 r. Poz. 532 Uchwała Budżetowa Gminy Poronin NA ROK 2016 Nr XVI/84/2015 Rady Gminy Poronin z dnia 23 grudnia 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2015-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2015 r. wynikają z projektu budżetu Gminy na rok

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r.

Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r. Uchwała Nr III/13/14 Rady Gminy Rawa Mazowiecka z dnia 29 grudnia 2014 r. w sprawie zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Rawa Mazowiecka na lata 2014-2017 Na podstawie art.18 ust.2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVII/230/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 maja 2014 r.

UCHWAŁA NR XXXVII/230/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU. z dnia 29 maja 2014 r. UCHWAŁA NR XXXVII/230/14 RADY MIEJSKIEJ W LEŻAJSKU z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Miasto Leżajsk na lata 2014 2019 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15 ustawy

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A

OBJAŚNIENIA. Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata CZĘŚĆ A Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr Rady Miasta Krakowa z dnia OBJAŚNIENIA CZĘŚĆ A Objaśnienia wartości przyjętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej Miasta Krakowa na lata 2015-2052 1. Uwagi ogólne Zgodnie

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ ZAŁĄCZNIK DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ OBJAŚNIENIA DO WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Wieloletnia Prognoza Finansowa została sporządzona w trybie określonym ustawą o finansach publicznych. Prognoza

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok

UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW. z dnia 18 lutego 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok UCHWAŁA NR NR V/20/2011 RADY GMINY TARŁÓW w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Tarłów na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok.

UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. UCHWAŁA Nr... Rady Gminy Janowiec z dnia... r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2008 rok. PROJEKT Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa

Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa Objaśnienia do wieloletniej prognozy finansowej Gminy Legionowo na lata 2014-2022 Objaśnienia do załącznika nr 1 Wieloletnia Prognoza Finansowa 1. Dochody 2014 r. wynikają z budżetu Gminy na rok 2014.

Bardziej szczegółowo