Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka"

Transkrypt

1 Warszawa, dnia r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne (4 dni x 8 godz.) dla 9 użytkowników systemu B2B Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Tytuł projektu: Automatyzacja procesu realizacji usług doradczych i szkoleniowych pomiędzy 4Results Sp. z o.o. a partnerami biznesowymi poprzez wdrożenie systemu informatycznego typu B2B I. Zamawiający: II. III. 4Results Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Gżegżółki 4, Warszawa NIP: REGON: tel./fax.: (22) Miejsce publikacji zapytania ofertowego: Zapytanie ofertowe dostępne jest w publicznie dostępnym miejscu w siedzibie 4Results Sp. z o.o. oraz na stronie internetowej firmy Przedmiot zamówienia: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B W ramach niniejszego projektu inwestycyjnego 4 Results Sp. z o.o. planuje zakupić informatyczny system B2B, który będzie rozwiązaniem odpowiedzialnym za automatyzację procesów biznesowych poprzez wymianę danych i informacji firmowych w postaci dokumentów elektronicznych (w tym zatwierdzonych bezpiecznym podpisem elektronicznym) pomiędzy firmą 4 Results Sp. z o.o. a jej partnerami biznesowymi. System ten firma zakupi w postaci Wartości Niematerialnej i Prawnej.

2 Zakup Wartości Niematerialnej i Prawnej w postaci innowacyjnego systemu B2B pozwoli Wnioskodawcy na znaczące uproszczenie wymiany danych z partnerami, jak również umożliwi automatyzację i szybkie udostępnianie niezbędnych informacji jakie powstają w trakcie działalności operacyjnej. W ramach systemu informatycznego automatyzowane będą następujące procesy B2B: 1) Komunikacja z partnerami; 2) Ofertowanie; 3) Zawieranie umów; 4) Fakturowanie. Projekt przewiduje wdrożenie technologii podpisu elektronicznego. Podpis elektroniczny w relacjach B2B ma być wykorzystywany w następujących procesach B2B: 1) ofertowanie (oferta wystawiona na zgłoszenie zapotrzebowania na dodatkowe funkcjonalności), 2) zawieranie umów (od pierwszej umowy na opracowanie i wdrożenie systemu, po wszystkie aneksy i umowy dot. realizowanych dodatkowych prac w trakcie aktualizacji/rozbudowy systemu), 3) fakturowanie (dokonywanie rozliczenia za wykonane prace, naliczanie kosztów obsługi projektów). Planowany do zakupu system B2B ma być rozwiązaniem o budowie modułowej, dzięki czemu w zależności od potrzeb będzie mógł być indywidualnie dopasowywany do specyfiki działalności firmy. System oparty ma być na zarządzaniu obiegiem dokumentów i spraw. System B2B posiadać ma moduł usprawniający współpracę między partnerami oraz elementy Business Intelligence. System B2B musi posiadać następujące główne funkcjonalności: - obieg faktur i innych dokumentów finansowych (dzięki wprowadzeniu formalnych ścieżek przetwarzania dokumentów finansowych każdy dokument przejdzie właściwe dla niego etapy oceny merytorycznej, akceptacji i księgowania; dzięki scentralizowanemu przetwarzaniu wszystkich dokumentów system może stać się podstawą dla mechanizmu kontrolingu finansowego i procesów konsolidacji budżetów); - wsparcie systemów jakości (systemy wspierania jakości cechują się daleko idącą formalizacją procedur, za czym idzie konieczność kontroli przepływu dokumentów, elektroniczny system zarządzania obiegiem dokumentów umożliwi automatyzację procesów oraz zredukuje uciążliwe manualne czynności związane z zarządzaniem dokumentacją);

3 - zarządzanie kontaktami z klientami (formalizacja procesów związanych z przetwarzaniem zapytań ofertowych, projektowaniem ofert i umów, programów szkoleń, harmonogramów) może przyczynić się do podniesienia jakości obsługi klienta. W automatyczny sposób w systemie gromadzona będzie historia kontaktów i wszystkich pozyskanych informacji, co pozwoli na lepsze planowanie dalszych działań). System B2B musi posiadać następujące funkcjonalności szczegółowe: - możliwość wprowadzenia pełnych danych o partnerach biznesowych (nadawanie kategorii wg określonych kryteriów, historia współpracy, tworzenie szablonów dokumentów dla klienta); - przypisanie osób odpowiedzialnych za określone zadania realizowane z partnerem i dla partnera biznesowego; - możliwość tworzenia i wysyłania zindywidualizowanej korespondencji seryjnej z elementami graficznymi do partnera oraz jej odbioru (zapis w historii konkretnego partnera biznesowego); - planowanie czynności, robienie notatek z rozmowy w systemie, tworzenie zadań do zrealizowania przez Wnioskodawcę/partnera niezbędnych do realizacji usługi szkoleniowej; - rejestracja zapytań ofertowych wraz z kluczowymi parametrami (ilość uczestników, grup szkoleniowych, przewidywany termin szkolenia, rodzaj szkoleń, data zapytania itp.); - przygotowanie oferty (zaplanowanie czynności zw. z przygotowaniem oferty, tworzenie oferty w systemie, w określonym layoucie graficznym, dołączanie z bazy kolejnych modułów oferty dot. danego szkolenia: opis programu, program szkolenia, CV trenera, wycena szkolenia, możliwość edycji oferty przed wysłaniem); - rejestracja wysłanej oferty (oferta zapisuje się w zestawieniu wysłanych ofert wraz z kluczowymi parametrami - ilość dni szkoleniowych, cena jednego dnia, cena łącznie, data wysłania, osoba wysyłająca); - możliwość zarządzania ofertami w procesie (możliwość nadania poszczególnym ofertom odpowiedniego statusu - np. czekamy na decyzję, zatwierdzone, zaakceptowane przez klienta); - harmonogram prac monitoring statusu realizacji (wpis zawierający informacje o terminie, temacie, prowadzącym, cenie, koszcie trenera, koszcie hotelu, innych kosztach, rodzaju usługi itp.); - praca na współdzielonych z partnerem biznesowym dokumentach np. programy szkoleniowe; umowy, certyfikaty, ankiety poszkoleniowe, raporty poszkoleniowe;

4 IV. Dotacje na innowacje - składanie zamówienia dot. materiałów na szkolenie (formatka ze standardowym zestawem materiałów potwierdzenie lub korekta usunięcie i/lub dopisanie pozycji); - potwierdzanie realizacji usługi stanowiące podstawę do wystawienia faktury, podpięcie raportu o wykonanej usłudze, referencji od klienta; - fakturowanie (zestawienia dla wystawionych faktur, status zapłacone/niezapłacone, zestawienia Vat, zestawienie faktur kosztowych (od partnerów) wraz z terminem płatności faktury oraz znacznikiem czy termin płatności za FV danego trenera jest uzależniony od tego kiedy zapłaci nam klient). 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne (4 dni x 8 godz.) dla 9 użytkowników systemu B2B W celu nabycia umiejętności obsługi oprogramowania uszytego na miarę dla 4Results Sp. z o.o. niezbędna będzie organizacja szkolenia specjalistycznego dla 9 pracowników firmy z obsługi zintegrowanego systemu informatycznego B2B. Szkolenie te pozwoli pracownikom firmy na swobodne użytkowanie nowego i zaawansowanego systemu informatycznego, co pozwoli na osiągnięcie zakładanych rezultatów projektu. Szkolenie składać się ma z czterech pełnych dni szkoleniowych (4 dni x 8 godzin). Zakres szkolenia obejmować ma wszystkie moduły i funkcjonalności systemu B2B. W szkoleniach brać będą udział wszyscy pracownicy obsługujący system (czyli 9 pracowników). Szkolenia zaplanowano w ostatnim miesiącu realizacji projektu, czyli w trakcie testowania systemu (aby zapoznać pracowników z tym zaawansowanym narzędziem) oraz zaraz po wdrożeniu systemu. Szkolenia te są niezbędne do prawidłowej realizacji projektu, nie mogą zawierać elementów wiedzy ogólnej, muszą zostać przygotowywane jako szkolenie dedykowane dla potrzeb 4Results Sp. z o.o. i nie mogą mieć zastosowania w pracy wykonywanej na rzecz innego przedsiębiorcy. Termin realizacji zamówienia: Nieprzekraczalny termin realizacji usługi do r. V. Sposób przygotowania oferty: 1. Złożona oferta powinna zawierać: Nazwę i adres oferenta; Wartość oferty; Termin ważności oferty; 2. Oferta powinna być sporządzona na Wzorze Formularza oferty cenowej (załącznik nr 1 do niniejszego zapytania ofertowego), być opatrzona pieczątka firmową, posiadać datę sporządzenia oraz powinna być podpisana przez oferenta.

5 VI. VII. VIII. 3. Oferta powinna być przesłana za pośrednictwem poczty, kuriera bądź odebrana osobiście przez kupującego. 4. Oferta złożona po terminie zostanie zwrócona do oferenta bez otwierania. Miejsce składania ofert: 1. Oferty należy składać w siedzibie 4Results Sp. z o.o., ul. Gżegżółki 4, Warszawa 2. Termin składania ofert upływa 7 dnia od ukazania się ogłoszenia, tj r. Wybór najkorzystniejszej oferty nastąpi w oparciu o następujące kryteria: a. Cena % Sposób oceny ofert: 1. KC kryterium ceny: Cena minimalna najniższa cena wśród rozpatrywanych ofert, Cena oferty cena w aktualnie analizowanej ofercie, KC = Cena minimalna/cena oferty x 100 pkt. Osoba upoważniona do bezpośredniego kontaktowania się z oferentami: IX. Magdalena Kowalska Dyrektor ds. Finansów i Administracji, tel. (22) wew Rozstrzygniecie postępowania ofertowego 1. O wynikach postępowania jego uczestnicy zostaną poinformowani niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty. 2. Zamawiający zawiadomi wykonawców, którzy złożyli oferty, o wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę i siedzibę wykonawcy, którego oferta została wybrana wraz z uzasadnieniem oraz nazwy i siedziby wykonawców, którzy złożyli oferty wraz z łączną punktacją z oceny oferty (uwzględniając punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację). 3. Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty zostanie umieszczona również na stronie internetowej 4Results Sp. z o.o. X. Załączniki: 1. Wzór Formularza oferty cenowej

6 Wzór Formularza oferty cenowej Dotacje na innowacje Wykonawca:... Zamawiający: 4 Results Sp. z o.o. ul. Gżegżółki Warszawa Nawiązując do zapytania ofertowego z dnia niniejszym składam ofertę na: 1. Dostawę i wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Wykonanie usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne (4 dni x 8 godz.) dla 9 użytkowników systemu B2B Nazwa zadania Dostawa i wdrożenie wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B Wykonanie usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne (4 dni x 8 godz.) dla 9 użytkowników systemu B2B Wartość netto oferty (w PLN) Wartość brutto oferty (w PLN) Razem Termin realizacji usługi do Oświadczamy, że podana w ofercie stawka podatku od towarów i usług VAT jest zgodna z przepisami Ustawy z 11 marca 2004r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. Nr 54 poz. 353 z 2004 r.). 2. Cena podana w ofercie obejmuje wszelkie koszty związane z powyższym zamówieniem. 3. Wykonawca oświadcza, że jest / nie jest* płatnikiem podatku VAT. (* niepotrzebne skreślić) 4. W przypadku wygrania zamówienia, Wykonawca zobowiązuje się do podpisania umowy w terminie i miejscu wyznaczonym przez Zamawiającego. 5. Wykonawca oświadcza, że nie zalega z opłacaniem podatków, opłat oraz składek na ubezpieczenie zdrowotne lub społeczne lub, że uzyskał zgodę na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności. 6. Wykonawca wyraża zgodę na przeprowadzenie wszelkich badań mających na celu sprawdzenie oświadczeń, dokumentów i przedłożonych informacji oraz wyjaśnień finansowych i technicznych, przez Zamawiającego lub jego upoważnionych przedstawicieli. 7. Do kontaktów z Zamawiającym w czasie trwania postępowania o udzielenie zamówienia wyznaczamy (imię i nazwisko) Oświadczamy, że jesteśmy związani naszą ofertą przez 30 dni. Bieg terminu rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert. Dnia (pieczęć i podpis Wykonawcy)

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Bydgoszcz, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu informatycznego B2B 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenia specjalistycznego

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 18.06.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup usługi doradczej o charakterze informatyczno-technicznym dotyczącej opracowania szczegółowej specyfikacji systemu zawierającej opis cech systemu

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju. Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1) Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B 2) Zakup nowych środków trwałych w postaci 3 zestawów komputerowych (komputer

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 5 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (5 dni x 8 godzin = 40 godzin szkoleniowych) Pamiątkowo, dnia 09.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 14.07.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci systemu informatycznego typu B2B; 2. Zakup usługi szkoleniowej 4 dniowe szkolenie specjalistyczne

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 22.10.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na:

Zapytanie ofertowe na: Legionowo, dnia 25.11.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci: II. a. nowoczesnego systemu B2B b. oprogramowania do zestawu komputerowego (30 szt.) - pakiet

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Olchowiec, dnia 06.08.2014 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup wartości niematerialnych i prawnych w postaci systemu informatycznego typu B2B wraz z dostępem do baz danych dla 10 pracowników; 2. Zakup nowych

Bardziej szczegółowo

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych)

Przeprowadzenie szkolenia specjalistycznego dla 8 osób z obsługi systemu informatycznego typu B2B (100 godzin szkoleniowych) Piwonin, dnia 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe na: I. Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci: a. systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi b.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, dnia 27.05.2013 r. Zapytanie ofertowe na: 1. Zakup i wdrożenie systemu informatycznego typu B2B do obsługi transakcji handlowych z partnerami biznesowymi 2. Zakup usługi szkoleniowej szkolenie

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww.

Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. Warszawa, dnia 24.05.2012 r. Zapytanie ofertowe na: Zakup wartości niematerialnej i prawnej w postaci nowoczesnego systemu B2B wraz ze szkoleniem z obsługi ww. systemu Tytuł projektu: Automatyzacja procesów

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Świecie, 02.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Zamawiający: Drukarnia MW Wieczorek Mirosław Ul. Gen. J. Hallera 7G, 86-100 Świecie NIP: 5591391666, REGON: 093072292 Tel. 525256081, Fax. 525256081

Bardziej szczegółowo

Dotacje na innowacje Strona 1

Dotacje na innowacje Strona 1 Rzeszów, 03.07.2013r. Zapytanie ofertowe na wyłonienie wykonawcy/dostawcy 1. Wartości Niematerialnych i Prawnych. a) platformy B2B b) prace wdrożeniowe w ramach realizacji projektu Integracja systemów

Bardziej szczegółowo

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Lobo pragnie poinformować, iż znalazła się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Warszawa, 03.03.2014 LOBO SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA AL. NIEPODLEGŁOŚCI 151 LOK 9, 02-555 WARSZAWA NIP 951 233 40 22 REGON 142843056 KRS 0000379784 Firma Lobo pragnie poinformować,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 06.12.2013 r.

Warszawa, 06.12.2013 r. Zapytanie ofertowe Warszawa, 06.12.2013 r. Zamawiający (beneficjent): InDreams Sp. z o. o. ul. Postępu 21A 02-676 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie systemu B2B automatyzującego procesy wsparcia sprzedaży

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy wartości niematerialnej i prawnej oraz szkoleń specjalistycznych w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE na zarządzanie projektem szkoleniowym oznaczenie CPV: 79421000-1

ZAPYTANIE OFERTOWE na zarządzanie projektem szkoleniowym oznaczenie CPV: 79421000-1 ZAPYTANIE OFERTOWE na zarządzanie projektem szkoleniowym oznaczenie CPV: 79421000-1 Mazurskie Ochotnicze Pogotowie Ratunkowe ul. Nadbrzeżna 15, 11-500 Giżycko, w związku z realizowanym projektem: Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014

ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 Kraków, 7 stycznia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE 1/2014 1. Nazwa i adres Zamawiającego: Centrum Motocyklowe Rider Rożek Dyrlaga spółka jawna z siedzibą ulica Kamieńskiego 53 (30-644) Kraków, zarejestrowana

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska ul. Hoża 86/410 00-682 Warszawa NIP 7961018683 REGON 670800405 Warszawa, 4.02.2014 Firma Abacus Biuro Rachunkowe Anna Popczyńska pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Załącznik nr 3 SPECYFIKACJA ZAMÓWIENIA Dotyczy wyłonienia dostawcy usługi doradczej w ramach projektu Wdrożenie innowacyjnego systemu klasy B2B dla integracji i automatyzacji procesów biznesowych 1.1 ZAMAWIAJĄCY:

Bardziej szczegółowo

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG.

Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do dofinansowania w ramach działania 8.2 POIG. Polchip Sp. z o. o. ul. Okaryny 9, 02-787 Warszawa NIP 5221019064 REGON 011133557 Warszawa, 10-02-2014 Firma Polchip Sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych do

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 12-02-2014 Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. ul. Zgoda 13, 00-012 Warszawa NIP 1180014960 REGON 010543282 Firma Pracownia Projektowa Bozart sp. z o. o. pragnie poinformować, iż znalazł

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013

Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 Eureka Technology Park Sp. z o.o. Ul. Innowatorów 8, Dąbrowa 62-070 Dopiewo Dąbrowa, dnia 18.12.2013r. Zapytanie ofertowe nr 1/POIG 8.2/2013 W związku z realizacją projektu pn. Automatyzacja procesów biznesowych

Bardziej szczegółowo

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534

MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 MONOLIT IT SP Z O.O. Gdynia 2013-01-10 ul. Batorego 28-32, 81-366 Gdynia NIP 9581559385 REGON - 220431534 Firma MONOLIT IT SP Z O.O pragnie poinformować, iż znalazł się na liście projektów wyłonionych

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ZAPYTANIE OFERTOWE NR 2/2013 z dnia 26/04/2013r. w związku z realizacją projektu pt.: Budowa systemu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Warszawa, dnia 19.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE nr ZO1/2013 Dotyczy umowy o dofinansowanie nr UDA-POIG.08.02.00-14-232/13-00 w ramach działania 8.2 Wspieranie wdrażania elektronicznego biznesu typu B2B 8

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu. Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty ul. Sportowa 13, 09-100 Płońsk NIP 5671416606 REGON - 130320824 Płońsk, 4.02.2014 Firma Senderski Waldemar, HB-FLOS Health Beauty pragnie poinformować, iż znalazła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG Wrocław, 06.08.2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.2/PO IG DOTYCZY ZAPROJEKTOWANIA, STWORZENIA I WDROŻENIA SYSTEMU INFORMATYCZNEGO INTEGRUJĄCEGO ZARZĄDZANIE PROCESAMI BIZNESOWYMI POMIĘDZY ZAMAWIAJĄCYM I

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa

Zapytanie ofertowe. Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Warszawa, 25 stycznia 2013 r. Zapytanie ofertowe Zamawiający (beneficjent): econet OpenFunding Sp. z o. o. ul. Niemcewicza 26 lok. U8 02-306 Warszawa Tytuł projektu: Wdrożenie innowacyjnego systemu B2B

Bardziej szczegółowo

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY

WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Katowice, dnia 30.04.2013r. Zapytanie Ofertowe nr EII/02/2013 na WDROŻENIE SYSTEMU B2B W CELU AUTOMATYZACJI PROCESÓW BIZNESOWYCH NA LINII GRUPA GUMUŁKA - PARTNERZY Dotyczy: Projektu realizowanego w ramach

Bardziej szczegółowo