ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2012 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 29 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz uchwały nr LXIV/76/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lyski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze. Wójt Gminy Lyski zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Lyski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: - informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku, - informację przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za I półrocze 2012 roku. Informacje stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2012 roku INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU I. Analiza wykonania dochodów Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę ,97 zł. i zamknął się kwotą ,40 zł. Zmiany w dochodach dotyczyły: 1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) o kwotę ,88 zł 2. Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 237,30 zł 3. Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700) o kwotę ,44 zł 4. Zwiększenia subwencji ogólnej (2920) w tym: - zwiększenia części oświatowej subwecji ogólnej o kwotę o kwotę ,00 zł ,00 zł 5. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (2030, 6330) o kwotę ,00 zł Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) o kwotę 1 200,00 zł Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009) o kwotę ,53 zł Zmniejszenia w dochodach majątkowych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,46 zł Wykonanie dochodów wynosiło ,41 zł. tj. 48,53% dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie ,05 zł., a dochody bieżące w kwocie ,36 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2. Strona 2

3 Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: NAZWA Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna Środki pochodzące z UE OGÓŁEM PLAN WYKON. % WYKON. PLANU , ,48 44, , ,39 47, , ,00 61, , ,54 6, , ,41 48,53 STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW 49,15 9,56 40,78 0,51 100,00 Dochody własne. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych: ŹRÓDŁO Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Podatek z tytułu karty podatkowej Opłata skarbowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty targowej Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności Pozostałe dochody Wpływy z usług (opłata za ścieki) Czynsz mieszkaniowy Czynsz dzierżawny Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług (czesne i wyżywienie) RAZEM PLAN WYKONANIE % WYKON , ,98 0, , ,00 41, , ,06 59, , ,80 50, , ,48 47, , ,08 46, , ,84 44, , ,23 24, , ,15 38, , ,60 91, , ,00 47, , ,00 43, , ,51 14, , ,68 38, , ,12 50, , ,22 48, , ,86 69, , ,00 74, , ,68 68, , ,04 103, , ,15 48, , ,48 44,16 Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w I półroczu 2012 roku stanowią dochody własne - 49,15%, a następnie subwencja 40,79%. Dochody własne zrealizowano w 44,16% planowanych dochodów. Dotacje celowe. ŹRÓDŁO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom PLAN WYKONANIE % WYKON , ,88 49,22 Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe środki zaliczane do dotacji RAZEM , ,00 49, , ,00 44, , ,78 30, ,00 0,00 0, , ,00 100, , ,73 60, , ,39 47,46 Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego plan ,88 zł wykonanie ,88 zł 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1 517,00 zł wykonanie 1 517,00 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - Wydział Infrastruktury plan 4 491,00 zł wykonanie 2 421,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców plan 3 100,00 zł wykonanie 1 600,00 zł 4) - nieszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu plan 166,00 zł wykonanie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1 200,00 zł wykonanie 166,00 zł 1 200,00 zł Strona 4

5 5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 1 809,00 zł wykonanie - ośrodki pomocy społecznej plan 4 200,00 zł wykonanie 1 780,00 zł 4 200,00 zł - pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,00 zł Na plan ,88 zł. dotacje zrealizowano w wysokości ,88 zł. tj. 49,26% planowanych dotacji. Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej 1) 2) 4) Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków plan ,50 zł wykonanie ,00 zł Działalność usługowa - dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych plan 2 000,00 zł wykonanie - zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja w ramach międzynarodowego projektu "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice" plan ,80 zł wykonanie - zł Subwencja ogólna. ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. - część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61,54 - część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 50,00 RAZEM , ,00 61,12 W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę ,88 zł. w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ,07 zł., w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,36 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,25 zł. - podatek od środków transportowych ,46 zł. Strona 5

6 Za I półrocze 2012 roku zaległości wynosiły ,74 zł., w tym: - zaległość główna ,92 zł. - odsetki ,82 zł. Największe zaległości figurują w następujących tytułach: - w czynszach mieszkaniowych ,76 zł. - w opłacie z tytułu karty podatkowej ,50 zł. - w podatku od nieruchomości od osób prawnych ,60 zł. - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,46 zł. - w podatku rolnym od osób fizycznych ,96 zł. - we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) ,00 zł. - we wpływach z usług (opłata za ścieki) ,78 zł. - podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,90 zł. Nadpłaty wynosiły 2.834,74 zł. Na poczet zaległości w I półroczu 2012 roku ściągnięto kwotę ,35 zł. W celu poprawy windykacji wystawiono 462 upomnienia i 81 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne. II. Analiza wykonania wydatków. Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco: ŹRÓDŁO Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne RAZEM PLAN WYKONANIE % WYKON , ,04 51, , ,88 33, , ,92 48,95 Wydatki ogółem wynosiły ,92 zł. tj. 48,95% wydatków planowanych. 1) Wydatki bieżące ,04 zł. tj. 89,44% ogólnych wydatków, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu - pozostałe wydatki ,12 zł ,47 zł ,19 zł ,57 zł ,69 zł tj. 51,17% wydatków bieżących tj. 9,71% wydatków bieżących tj. 3,66% wydatków bieżących tj. 1,77% wydatków bieżących tj. 33,69% wydatków bieżących 2) Wydatki inwestycyjne ,88 tj. 10,56% ogólnych wydatków. Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 89,44% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 10,56% ogólnych wydatków. Istnieje zagrożenie nie wykonania planu wydatków w związku z zagrożeniem wykonania planu dochodów. W dochodach własnych zagrożenie wykonania występuje głównie w dz. 700, rozdz , par z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. Znaczenie dla wykonania dochodów mają również opóźnienia w rozliczaniu wniosków i zwrot środków unijnych. Strona 6

7 W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 51,17% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 9,71%. Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: DZIAŁ/NAZWA PLAN WYKONANIE % WYKON. PLANU STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 35, Transport i łączność , ,88 20, Gospodarka mieszkaniowa , ,83 64, Działalność usługowa , ,50 3, Administracja publiczna , ,06 48,66 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej i ochrony 3 266, ,00 54,07 prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa , ,67 47, Obsługa długu publicznego , ,57 57, Różne rozliczenia ,00 0, Oświata i wychowanie , ,66 53, Ochrona zdrowia , ,62 44, Pomoc społeczna , ,91 48, Edukacyjna opieka , ,21 57,42 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska , ,53 47,63 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego , ,11 99, Kultura fizyczna , ,62 45,07 OGÓŁEM , ,92 48,95 3,94 2,14 6,83 0,02 15,75 0,01 1,00 1,58-48,38 1,66 8,82 1,00 2,48 1,65 4,74 100,00 Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie 48,38% ogólnych wydatków, w dziale 750 Administracja publiczna 15,75% ogólnych wydatków i w dziale 852 Pomoc społeczna 8,82% ogólnych wydatków. Należności na dzień r. wynoszą ,35 zł., w tym: - środki na rachunkach bankowych ,90 zł. - należności wymagalne ,89 zł. - pozostałe należności ,56 zł. Zobowiązania na dzień r. wg tytułów dłużnych wynoszą ,38 zł. z tego: 1) kredyty ,87 zł. Wykaz według umów kredytowych: - zadłużenie na kwotę ,78 zł. dotyczy: - budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski, Strona 7

8 - zadłużenie na kwotę ,80 zł. dotyczy: - budowy centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - remontu drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach, - remontu drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach, - zadłużenie na kwotę ,32 zł. dotyczy: - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - budowy drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Suminie, - remontu ul. Budzińskiej w Żytnej, - zadłużenie na kwotę ,26 zł. dotyczy: - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kamionki w Lyskach etap I, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - zadłużenie na kwotę ,43 zł. dotyczy: - budowy wodociągu przy ul. Raciborskiej w Bogunicach, - kontynuacji budowy kanalizacji przy ul. Sportowej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Lyskach, - budowy wodociągu przy ul. Leśnej w Żytnej, - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu, - budowy kanalizacji sanitarnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu, - wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP Sumina, - zadłużenie na kwotę ,47 zł. dotyczy: - kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski, - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach, - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna, - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia, - dotacji na: budowę chodnika etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna, - utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu dróg na terenie Gminy Lyski, - opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej, - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna, Strona 8

9 - zadłużenie na kwotę ,91 zł. dotyczy: - ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, - dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji, - przebudowy ul. Leśnej w Suminie, - przebudowy ul. Sportowej w Lyskach, - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie Gminy Lyski, - dotacji na: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP - zadłużenie na kwotę ,90 zł. dotyczy: - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie na kwotę ,34 zł. dotyczy: - kredyt w rachunku bieżącym 2) Pożyczki ,17 zł. Wykaz według umów pożyczkowych - zadłużenie na kwotę ,00 zł. dotyczy: - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - zadłużenie na kwotę ,00 zł. dotyczy: - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. - zadłużenie na kwotę ,47 zł. dotyczy: - rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach, - utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej, - prefinansowania zadania "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska w Zwonowicach ul. Gaszowicka - etap I" - zadłużenie na kwotę ,63 zł. dotyczy: - prefinansowania zadania "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach" - zadłużenie na kwotę ,07 zł. dotyczy: - prefinansowania zadania "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi" Strona 9

10 III. Analiza wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz wydatki z tym związane plan ,88 zł wykonanie ,88 zł 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1 517,00 zł wykonanie 1 038,00 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan ,00 zł wykonanie ,62 zł - Wydział Infrastruktury plan 4 491,00 zł wykonanie 2 421,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców plan 3 100,00 zł wykonanie 1 600,00 zł - niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu plan 166,00 zł wykonanie 166,00 zł 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1 200,00 zł wykonanie - zł 5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł wykonanie ,26 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1 809,00 zł wykonanie 1 564,69 zł - ośrodki pomocy społecznej plan 4 200,00 zł wykonanie 4 200,00 zł Strona 10

11 - pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,00 zł Na plan ,88 zł. wydatki zrealizowano w wysokości ,45 zł. tj. 48,70% planowanych wydatków. IV. Zmiany w planie wydatków. Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w stosunku do kwoty wyjściowej ,09 zł. został zmniejszony o kwotę ,06 zł., a zwiększony o kwotę ,86 zł. i zamknął się kwotą ,89 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły: 1. Zmniejszenia na zadaniu: "Rozwijanie rekreacji w sołectwie Raszczyce poprzez budowę widowni na boisku wiejskim " o kwotę 4 500,00 zł 2. Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi" o kwotę ,29 zł Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach" o kwotę ,59 zł Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy u. Gaszowickiej" o kwotę ,18 zł 5. Zwiększenia na zadaniu: "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice" o kwotę ,00 zł 6. Zwiększenia na zadaniu: "Akademia wiedzy praktycznej" 7. Zwiększenia na zadaniu: "Indywidualnie w Gminie Lyski" V. Rozliczenie rezerwy ogólnej. o kwotę o kwotę 1 062,86 zł 8 400,00 zł W I półroczu 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. przeznaczając na: - badnie postawy u dzieci z terenu Gminy Lyski ,00 zł. - dotację celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł. - wymiana okien w budynku sportowym w Bogunicach ,00 zł. - zakup krzeseł do świetlicy strażackiej OSP Zwonowice ,00 zł. - wykonanie inwenatrcyzaji instalacji elektrycznej oraz wykonanie rozdziału prądu w budynku sportowym w Bogunicach ,00 zł. Strona 11

12 - zakup materiałów związanych z położeniem podłoża w sali w Przedszkolu w Pstrążnej ,00 zł. - zakup kosiarki - 379,00 - zakup oraz demotaż i montaż pieca grzewczego do budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza ,00 zł. - drobne naprawy oraz wymiana umywalki w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska ,00 zł. - usunięcie awarii wod.-kan. i innych w budynkach gminnych ,00 zł. - dotwarzanie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Lyski ,00 zł. - drobne roboty oraz naprawy na budynku sportowym w Bogunicach ,00 zł. - zimowe utrzymanie dróg gminnych ,00 zł. - zakup mebli w celu wyposażenia budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia ,00 zł. - wykonanie i montaż drzwi do mieszkań budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony ,00 zł. - zakupy z przeznaczeniem na oczyszczanie wsi w sołectwie Pstrążna i Bogunice - 387,00 - zakup nożyc z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego w Adamowicach - 600,00 zł. - montaż bramy garażowej w budynku OSP Dzimierz ,00 zł. VI. Realizacja zadań w poszczególnych działach. Dział Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą ,75 zł., w tym wydatki bieżące ,25 zł., a wydatki inwestycyjne 9.759,50 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - odzież ochronna, robocza - środki chemiczne - sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, eletryczne, pomocnicze - środki czystości, środki higieniczne - materiały biurowe, druki, znaczki, czeki got. - literatura fachowa, prenumerata czasopism - olej napędowy - miernik poziomu cieczy - drukarka -sadzonki pod zalesienie - zakup oprogramowania - przenośna pompa ściekowa Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii - energia elektryczna - woda Zakup usług zdrowotnych - wywóz odpadów - pobór prób, analiza ścieków i osadów, opracowania dawki osadu - wywów fekaliów ze studzienki nr , , ,50 473, , , , , ,23 478,48 904, ,85 900,14 894,69 90,00 275, ,13 377,98 720,00 479,70 867,00 189, , , ,74 230, , , , ,58 Strona 12

13 - odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację - usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, infromatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, wywóz śmieci - usługi BHP - okresowy przegląd budynków - aktualizacje programów komputerowych - odnowienie certyfikatu - kalibracja miernika do pomiaru stężenia gazu - czyszczenie kanalizacji - sadzenie i transport sadzonek - koszenie i uporządkowanie terenu Oczyszczalni - przegląd techniczny dmuchaw - regeneracja zaworu przeciążeniowego dmuchaw Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDATKI URZĘDU GMINY: Zakup energii - obsługa prawna - KRS dla Spółki Zwonowice Sp. z o.o. - czyszczenie odcinka kanalizacji sanitranej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach - zabezpieczenie szaf sterowniczych w przepompowaniach ścieków IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 8 071, , ,25 615, ,31 341,94 412,05 998,92 351, ,77 774, ,65 326,64 806, , , , ,24 560, ,17 876, , , ,99 354, , ,70 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,43 - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego 528,43 - wycinka drzew 6 920,00 Różne opłaty i składki, w tym: ,45 - zwrot podatku akcyzowego ,45 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 9 759,50 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 759,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 9 759,50 - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na zadaniu "Budowa kanalizacji 350,00 i wodociągów w Gminie Lyski" - aktualizacja kosztorysów inwestorskich na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul. Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w 1 107,00 Suminie" - aktualizacja map dot. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul ,50 Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w Suminie" Dział Transport i łączność - Wydatki wynoszą ,88 zł., w tym wydatki bieżące ,88 zł., wydatki inwestycyjne 548,00 zł , ,99 Strona 13

14 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45 - świadczenie usługi z zakresu komunikacji autobusowej linia Lyski - Racibórz DROGI PUBLICZNE GMINNE Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup rur w celu odwodnienia ul. Słonecznej w Pstrążnej i ul. Leśnej w Nowej Wsi Zakup usług remontowych, w tym: - remont cząstkowy dróg o nawierzchni tłuczniowej - remont nawierzchni wjazdu do remizy OSP Bogunice - remont odwodnienia ul. Sportowej w Lyskach - zimowe utrzymanie dróg - opróżnienie studni chłonnej w Lyskach przy ul. Dworcowej - opłata za korzystanie ze środowiska - czynsz za wynajem gruntu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Lyskach - rozbiórka przystanku przy ul. Sikorskiego w Lyskach - wykonanie i montaż tablic miejscowości przy ul. Sportowej w Lyskach i Suminie - umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego - wykonanie płyt żelbetonowych dla zabezpieczenia studni kanalizacyjnych przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja Dział Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą ,83 zł., w tym wydatki bieżące ,67 zł., wydatki inwestycyjne ,16 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału do budynków gminnych - zakup pieca grzewczego i promiennika do mieszkania do budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4 - zakup środków czystości i ochrony osobistej dla palaczy c.o. - zakup materiałów budowlanych potrzebnych do napraw - zakup wyposażenia do kotłowni w budynkach gminnych - zakup wyposażenia pomieszczenia w meble w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 Zakup energii Zakup usług remontowych, w tym: - wydatki związane z zadaniem: Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej - wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych - wywóz fekaliów z budynków gminnych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 148,49 750, , ,80 400,00 548,00 548,00 548,00 548, , , , , ,28 880, , ,40 788,99 261,18 730,24 560, , , , , , ,99 560,00 Strona 14

15 - opłata za nadzór techniczny w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - comiesięczna konserwacja windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - naprawa dachu i kominów na budynku w Dzimierzu ul. Wygony - wykonanie pomiarów izolacji i skuteczności zerowania w budynkach gminnych w Raszczycach ul. Raciborska 64 i montaż i demontaż pieca grzewczego wraz z transportem w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4 - naprawa komina i dachu na budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska usunięcie awarii wodociągowej w budynku gminnym w Zwonowicach ul. Sumińska - naprawa awarii instalacji wodnej w budynkach gminnych w Raszczycach ul. Raciborska 131 i w Lyskach ul. Robotnicza 4 - roboty budowlano - elektryczne w budynku gminnym w Lyskach ul. Sikorskiego 2 - przegląd gaśnic w budynkach gminnych - wykonanie i montaż poręczy stalowych w budynkach gminnych w Lyskach i Adamowicach - wykonanie i montaż drzwi wejściowych do mieszkań w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Wygony - konserwacja dachu na budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2 Podatek od towarów i usług (VAT) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z zadaniem: Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup gruntu w Lyskach 157,50 885, ,70 746,00 742, ,59 523,00 498, , ,82 665, , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 2.170,50 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Plany zagospodarowania przestrzennego - opinia urbanistyczna, zestawienie procentowe terenów o różnych funkcjach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - podziały nieruchomości, wznowienie punktów granicznych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 170,50 676,50 676,50 676, , , ,00 24,00 24,00 Zakup usług pozostałych Dział Administracja publiczna - Wydatki wynoszą ,06 zł., w tym wydatki bieżące ,46 zł., wydatki inwestycyjne ,60 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 Strona 15

16 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - diety dla Radnych Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - wody mineralne, kartki świąteczne, krzyż i godło na salę obrad, artykuły spożywcze - koszty przesyłki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału - środki czystości - czasopisma, informatory, publikacje - artykuły spożywcze, kwiaty - zakup artykułów biurowych - zakup umundurowania oraz obuwia dla Straży Gminnej - zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej - zakup akumulatora do samochodu Straży Gminnej - utrzymanie samochodu gospodarczego - zakup artykułów przemysłowych - zakup sprzętu komputerowego - zakup krzesła biurowego - zakup części do naprawy kserokopiarki - zakup materiałów remontowych - zakup nawozów, sadzonek kwiatów, kory, paliwa do kosiarki - zakup wody mineralnej, napoi - zakup kartek świątecznych - inne Zakup energii Zakup usług zdrowotnych - prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków - usługi pocztowe - usługi prawnicze - wykonanie pieczątek - odprowadzenie ścieków - przegląd gaśnic - wydruk Informatora Gminnego - aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu LEX - naprawa kserokopiarki - transport, koszty wysyłki - przegląd techniczny samochodu Straży Gminnej - wymiana opon samochodu Straży Gminnej 469,00 320,00 195, , , ,20 983,95 983,95 10,01 10, ,22 400, , , , , , , , , , , , , ,14 249,00 965, , ,78 175,00 209,10 215,53 139,40 950,42 111,90 114, ,16 609, , , , ,06 857, ,38 337, , ,99 270,60 462, ,05 60,00 Strona 16

17 - koszty egzekucyjne - odnowienie certyfikatu, podpis elektroniczny - udział w konferencji - wykonanie tablic dla sołtysów - naprawa odkurzacza -abonament RTV Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - nagrody, prezenty i puchary m.in. dla KGW biorących udział w VI Powiatowym Turnieju KGW pod hasłem Gwara śląska na wesoło, uczestników w Turnieju Skata sportowego o Wiosenny Puchar Wójta, uczestników Zawodów Karpiowych o Puchar Wójta - zakup gadżetów promujących Gminę Lyski - zakup art. spożywczych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: Turniej Orlików, III Gminny Rajd Rowerowy - zakup książek na potrzeby promocyjne Gminy Lyski - zakup paliwa za transport Drużyny Orlików LKS Lyski reprezentującej Gminę Lyski podczas Turnieju Orlików Podokręgu Racibórz w Kornowacu - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych związanych z obchodami 100-lecia OSP w Bogunicach (foldery, ulotki, baner) - druk wieści z Gminy Lyski w IRG - druk kalendarza - informacje o Gminie Lyski w gazecie Kluka - wydatki na imprezy kulturalne promujące Gminę (m.in. na III Gminny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gminy Lyski, Powiatowy Turniej KGW, Eropejski Dzień Kobiet) - wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski - usługi gastronomiczne związane z uroczystościami i spotkaniami promującymi Gminę Lyski - produkcja i emisja materiałów filmowych promujących Gminę Lyski w programie pn.: "Echa Regionu" - wykonanie gablot promocyjnych - usługa promocyjna Gminy Lyski podczas koncertu Magia Rocka X w Lyskach - wydanie przewodnika turystyczno - krajoznawczego "Na szlaku" - wydatki związane z realizacją projektu "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lysi i Darkovice" - inne Różne opłaty i składki Pozostała działalność 723, , ,00 688,80 80,00 178, , , , ,76 377, , , , , , , , ,51 911, ,38 299, , , , ,30 615, ,00 88, , , , , , ,10 356,64 60, ,74 Strona 17

18 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - wypłata diet dla sołtysów Wynagrodzenia egncyjno - prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki, w tym: - składki dla stowarzyszeń WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 1.766,00 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, powietrza do samochodów i motopomp - zakup części do remontów samochodów strażackich i motopomp - zakup opału do remiz - zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy pożarniczej, zawodów strażackich oraz wieloboju pożarniczego - zakup materiałów budowlanych do napraw w remizach - zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach strażackich - zakup krzeseł do sali OSP Zwonowice - zakup środków ochrony indyw. i higieny dla palaczy c.o. - zakup materiałów do malowania remiz w Suminie i Żytnej Zakup energii - badania techniczne samochodów strażackich - przegląd gaśnic w budynkach strażackich - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników - naprawa instalacji c.o. w OSP Raszczyce - transport krzeseł do sali OSP Zwonowice -naprawa dachu w remizie OSP Sumina , , , , , , , ,60 WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 1 766,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 1 345,00 - aktualizacja list wyborców 1 345,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 Składki na Fundusz Pracy 35,00 Wybory do Sejmu i Senatu 166,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 24,24 Składki na Fundusz Pracy 3,45 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 138,31 - niszczenie dokumentów z wyborów 138,31 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki bieżące wynoszą ,67 zł , , , , , , ,51 510, , , , , , ,52 515,00 272, ,05 210, , , , , , ,00 285,22 105, ,31 Strona 18

19 - usuwanie usterek w instalacjach elektrycznych w remizach - założenie plomb na liczniku elektrycznym w garażu OSP Bogunice Różne opłaty i składki Dział Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą ,57 zł. - wykonanie boiska do piłki siatkowej i plażowej przy szkole w Zwonowicach - inne (usługi informatyczne, naprawy ksero, drobne usługi naprawcze) 953,00 32, ,50 WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: ,57 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,57 terytorialnego Odsetki i dyskonto od skrabowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,57 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Dział Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą ,66 zł., w tym wydatki bieżące ,83 zł., wydatki inwestycyjne ,83 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu "Pod Nutką" w Rydułtowach, "BIM- BOM" w Rybniku Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: - dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - opał - artykuły biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Dowóz uczniów do szkół - transport opału, wywóz fekaliów i wywóz śmieci - koszty i prowizje bankowe - dofinansowanie do studiujących nauczycieli - wykonanie instalacji c.o. w budynku w Bogunicach - ekspertyza techniczna w zakresie ppoż.i ewakuacji dla budynku przedszkola w Lyskach - naprawa elementów wyposażenia placów zabaw w budynkach przedszkolnych w Lyskach i Suminie - wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie szkoły w Lyskach - wykonanie okablowania teleinformatycznego, RTV, CCTV i radiowęzła w Gimnazjum w Lyskach - wymiana instalacji i opraw oświetlenia zewnętrznego w Gimnazjum w Lyskach - naprawa komina i dachu na budynku szkoły w Pstrążnej - prowadzenie sprawy sądowej w ZSP Pstrążna - naprawa elementów wyposażenia placów zabaw w przedszkolu w Pstrążnej i Dzimierzu - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w przedszkolu w Zwonowicach , , , , , , , , , , , , , , ,75 832, , , ,29 265, , , , , , , , , , , , , ,59 Strona 19

20 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 269, , , , , ,40 Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli realizował projekt "Indywidualnie w Gminie Lyski" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez cały rok szkolny 2011/2012. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 142 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstatowych w Gminie Lyski. Zajęcia, które trwają od listopada mają na celu skorygowanie wad postawy i wad wymowy oraz zniwelowanie specyficznych trudności w nauce, a także podniesienie poziomu zainteresowań uzdolnionych uczniów. W roku I półroczu realizowano powyższe zajęcia, których wydatki przedstawiają się następująco w rozbiciu na zadania: Pozostała działalność ,00 - ZSP Adamowice 7 500,00 - ZSP Pstrążna 7 800,00 - SP Raszczyce 3 600,00 - ZSP Zwonowice 3 900,00 Urząd Gminy Lyski realizował projekt partnerski "Akademia wiedzy praktycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu objęcie wsparciem osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Lyski. Grupa docelowa liczyła 16 osób. Szkolenia trwały od października 2011 roku i obejmowały 100 godzin. W ramach działania przygotowano następujące bloki szkoleniowe: 1) prace biurowe z elementami księgowości oraz podstawy kadr i płac, 2) zakładanie firmy i możliwości dofinansowania pomysłu na biznes oraz księgowość dla planujących prowadzenie działalności. Dla wszystkich uczestników przeprowadzono również warsztaty podnoszące kompetencje osobiste. Wydatki poniesione w 2012 roku obejmowały: Pozostała działalność 950,97 - zakup notatników dla uczestników warsztatów - usługa kateringu dla uczestników warsztatów - prowadzenie konta bankowego związanego z projektem - wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach Na terenie Gminy Lyski na koniec roku szkolnego 2011/2012 roku działały: 1 Gimnazjum w Lyskach 4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne 80,00 360,00 11,00 499, , , , ,83 Strona 20

21 1 Świetlica szkolna 1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach 1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach 1 Zespół ekonomiczno - administracyjny obsługi szkół Do Gimnazjum w Lyskach na koniec roku szkolnego 2011/2012 roku uczęszczało 265 uczniów w 11 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 39,02, w tym: - Nauczycieli 29,52 - Administracja/obsługa 9,50 Do szkół podstawowych w 39 oddziałach uczęszczało 519 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 94,12, w tym: - Nauczycieli 70,13 - Administracja/obsługa 23,99 Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 97 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 rok wynosi 3 etaty. W publicznych przedszkolach czynnych było 11 oddziałów, opieką objętych było 233 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 200 przedszkolaków. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 32,49 w tym: - Nauczycieli 14,86 - Administracja/obsługa 17,63 Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 39 przedszkolaków, z tego 23 korzystało z wyżywienia Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 6,38, w tym: - Nauczycieli 3,00 - Administracja/obsługa 3,38 W Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, Raszczycach oraz przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający. Dowozem uczniów do szkół objętych było 389 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 13 dzieci niepełnosprawnych. Dział Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą ,62 zł. WYDATKI BIEŻĄCE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ OBEJMUJĄ: Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 850,00 850, ,62 72, , , ,65 Strona 21

22 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupy na międzyświetlicowy turniej siatkówki i pozostałe imprezy i konkursy dla dzieci - zakup artykułów biurowych itp. - zakup artykułów przemysłowych i remontowych - zakup opału Zakup energii Zakup usług zdrowotnych - usługi transportowe, pocztowe, bankowe itp. - aktualizacja programu komputerowego - usługi naprawcze Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU GMINY OBEJMUJĄ: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania psychologiczne, psychiatryczne, sporządzenie opinii Opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostała działalność - badania postawy dzieci z Gminy Lyski Dział Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą ,91 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Domy pomocy społecznej - zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne, w tym: zasiłków rodzinnych - 11 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 58 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zasiłków pielęgnacyjnych świadczeń pielęgnacyjnych zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 2 418, , ,47 201, ,96 608,85 240, ,12 90, , , ,12 971,00 643,66 586, ,13 562, ,00 260, , , , , , ,00 120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 22

23 - 242 świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne - m.in. opłaty za wysłane zasiłki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone) - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe dla 6 rodzin Zasiłki stałe Świadczenia społeczne, w tym: zasiłków stałych Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne, w tym: - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadania zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp. - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne, w tym: - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 130 świadczeń - posiłki dla uczniów - wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych Zakup materiałów i wyposażenia - jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 400, , , , ,64 316,56 638, ,96 582,00 582, ,00 762, , , , , , , , ,43 Strona 23

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI. z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 5/14 WÓJTA GMINY BOĆKI z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 61 ust 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 159.2014 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku

Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku Zarządzenie Nr 3/09 Wójta Gminy Dobromierz z dnia 06 stycznia 2009 roku w sprawie zatwierdzenia układu wykonawczego budżetu Gminy Dobromierz na rok 2009 Na podstawie art. 30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok

ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok ZARZĄDZENIE NR 201/13 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2012 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku

Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr l Wójta Gminy Wojsławice z dnia 2 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy na 2014 rok Na podstawie art. 249 ust.l pkt 2 ust.2,3,4 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D Ż E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 14 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2015 ROK ZARZĄDZENIE NR 26 /2015 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO. z dnia 22 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 311/13 BURMISTRZA MIASTA GRAJEWO z dnia 22 marca 2013 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu miasta, sprawozdania o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI. z dnia 8 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 135/12 WÓJTA GMINY RACZKI z dnia 8 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy Raczki, sprawozdania rocznego z wykonania planu finansowego instytucji kultury,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok.

Zarządzenie Nr 60/09 Wójta Gminy Regimin z dnia 27 sierpnia 2009 roku. w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Zarządzenie Nr 60/09 z dnia 27 sierpnia 2009 roku w sprawie: Ustalenia układu wykonawczego budżetu gminy na 2009 rok. Na podstawie art. 186 ust. 1, pkt. 1 Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 roku o finansach

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok.

Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Wykonanie dochodów budżetu Gminy Miasto Brzeziny za I półrocze 2013 rok. Dział Rozdział Plan na 2013 rok Wykonanie za I półrocze 2013 rok % Treść 010 17.940,61 17.940,61 10 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01095

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r.

Wrocław, dnia 30 sierpnia 2013 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.0050.15.2013 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI. z dnia 29 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 3 sierpnia 213 r. Poz. 4827 ZARZĄDZENIE NR FB.5.15.213 BURMISTRZA GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI z dnia 29 marca 213 r. w sprawie przedłożenia Radzie

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2015 r. Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2015 Wójta Gminy Sieroszewice z dnia 09 stycznia 2015 r. w sprawie planu finansowego Urzędu Gminy Sieroszewice na 2015 rok Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok

Planowane wydatki budżetu na 2011 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział Rozdział 010 Rolnictwo i łowiectwo 168 230,00 118 230,00 50 000,00 01010 01022 01030 01095 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 50 000,00 50 000,00 6050

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2009 r. Nr 114 TREŚĆ: Poz.: ZARZĄDZENIA: 1264 Nr 83/09 Wójta Gminy Puńsk z dnia 27 lutego 2009 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK.

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ROKIETNICA ZA OKRES OD 01.01. DO 31.12. 2011 ROK. 1.Dochody budżetu Gminy na 2011 rok planowano w kwocie 12.308.285,00 wykonano w kwocie 12.202.310,06 z tego : -

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA. z dnia 23 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR OG/28/2015 WÓJTA GMINY DĘBNICA KASZUBSKA z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Dębnica Kaszubska za 2014 rok, sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 - Wydatki

Załącznik Nr 2 - Wydatki Załącznik Nr 2 - Wydatki do Uchwały Rady Gminy Osiek Nr III/9/2014 z dnia 29.12.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 266 024,00 01008 Melioracje wodne 2 000,00 4210 Zakup

Bardziej szczegółowo

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00

0310 Podatek od nieruchomości , Podatek od środków transportowych 3 400, RÓŻNE ROZLICZENIA ,00 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Murów 756 75616 DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM Wpływy

Bardziej szczegółowo

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3,

1) Plan dochodów po dokonanych zmianach wynosił 59.581.594 zł, a wykonanie 59.311.984,27 zł zgodnie z załącznikami Nr 1 i Nr 3, ZARZĄDZENIE NR 51/11 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 24 marca 2011 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta 2010 r. Na podstawie art.267ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r.

Bardziej szczegółowo

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI

Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Budżet Gminy i Miasta Jastrowie na 2009r. WYDATKI Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr 143/2008 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 29.12.2008r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 15

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 310/14 WÓJTA GMINY MIELNIK z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267, art. 269 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 125/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 11 października 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 13 Załącznik nr 2 do uchwały budżetowej Rady Gminy Stare Miasto Nr z dnia 2013r. w sprawie uchwały budżetowej gminy na 2015 rok PLAN WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 ROK 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 650 116,00

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r.

Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW. z dnia 28 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 7 lipca 2014 r. Poz. 6517 ZARZĄDZENIE NR 9/2014 WÓJTA GMINY STANISŁAWÓW z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 20 000,00 01030 Izby rolnicze 12 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego 12 000,00

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu gminy na 2016 r.

Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Wydatki budżetu gminy na 2016 r. Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XV/141/2015 Rady Gminy Niemce z dnia 17 grudnia 2015 r. 17-12-2015 Symbol Wydatki razem 49 229 974,88 Bieżące 44 594 291,54 Wydatki na realizację

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXVI/192/2013 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 30 grudnia 2013 roku WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 99 495,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r.

Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Wykonanie wydatków budżetu gminy Zbiczno na 30.06.2011r. Załącznik Nr 2 do Informacji o przebiegu budżetu gminy Zbiczno Dział Rozdział Paragraf Nazwa Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 138 582,00

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI. z dnia 12 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2015 WÓJTA GMINY WIELICZKI z dnia 12 marca 2015 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Wieliczki za 2014 r., sprawozdania rocznego z wykonania planu

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 11 kwietnia 2012 r. Poz. 1126 ZARZĄDZENIE NR 214/12 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 22 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego Strona 1 z 11 010 ROLNICTWO I ŁOWIECTWO 01008 MELIORACJE WODNE 10 00 01010 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 80 8 354,80 85,25 558 50 503 970,52 90,24 6057 01 Wydatki inwestycyjne jednostek

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2012 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU

WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU WYKONANIE PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU Załącznik nr 2 Dział Rozdział Treść Wykonanie planu za I półrocze 2012 r. % wykonania planu 1 2 3 4 5 6 7 010 Rolnictwo i łowiectwo 164 926,00

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Gminy Nr II/7/2010 z dnia 28 grudnia 2010 WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 2 000,00 01030 Izby rolnicze 2 000,00 2850 Wpłaty gmin na

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012

ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 ZARZĄDZENIE NR 113/2012 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 20 września 2012 r. w sprawie zmian w planie finansowym Urzędu Gminy Grębocice na rok 2012 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r.

Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr z dnia 26 stycznia 2017 r. Zał.Nr 5 do zarządzenia Wójta Gminy Grzgorzew Nr 112.2017 z dnia 26 stycznia 2017 r. WYDATKI URZĄD GMINY Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 59 352,00 01008 Melioracje wodne

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego :

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2005 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 25 w układzie działów i rozdziałów Dział Rozdz Wyszczególnienie WYDATKI Dochody Ogółem z tego : Pozostałe wydatki Inwestycj e Dotacje Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 173/XXX/24

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2040 ZARZĄDZENIE NR 35/15 WÓJTA GMINY GRÓDEK z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie sporządzenia sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. Zarządzenie Nr 253/16 Wójta Gminy Wyszki z dnia 30 sierpnia 2016 r. w sprawie informacji z wykonania budżetu gminy Wyszki za I półrocze 2016 roku oraz informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI/79/2015 Rady Gminy Rozdrażew z dnia 29 grudnia 2015 roku W Y D A T K I Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 47 500,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok.

UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA. z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie uchwalenia budżetu Rady Gminy Ceków-Kolonia na 2011 rok. UCHWAŁA NR III/10/10 RADY GMINY CEKÓW-KOLONIA w sprawie uchwalenia budżetu na 2011 rok. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591,

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 12 lipca 2012 r. Poz. 5260 ZARZĄDZENIE Nr 82/2012 WÓJTA GMINY JAKUBÓW z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r.

Wójt Gminy Potęgowo. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok. Potęgowo, marzec 2014 r. Wójt Gminy Potęgowo Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Potęgowo za 2013 rok Potęgowo, marzec 2014 r. SPIS TREŚCI str. I. WPROWADZENIE... 5 CZĘŚĆ TABELARYCZNA II. WYKONANIE PLANU DOCHODÓW I

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok

Planowane wydatki budżetu na 2010 rok Tabela nr 2 do uchwały budżetowej Dział bieżące 010 Rolnictwo i łowiectwo 123 974,00 123 974,00 01022 Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r.

Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń za 2008 r. S P R A W O Z D A N I E Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY GOSTYŃ ZA 2008 Zarządzenie Nr 447/09 Burmistrza Gostynia z dnia 18 marca 2009 r. w sprawie: przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Gostyń

Bardziej szczegółowo

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji

DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. Plan na 2005r. zadania z zakresu administracji 1 DOCHODY I WYDATKI BUDŻETU GMINY KAMIEŃ POMORSKI NA 2005 r. wg działów, rozdziałów i paragrafów klasyfikacji budżetowej Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 268/05 Burmistrza Kamienia Pomorskiego z dnia 12

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC. z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok ZARZĄDZENIE NR 694/2014 BURMISTRZA KRAPKOWIC z dnia 2 stycznia 2014 r. w sprawie ustalenia planu finansowego budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. 2547 ZARZĄDZENIE Nr 5/2010 Wójta Gminy Giżycko z dnia 15 marca 2010 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2009 rok Na podstawie art. 199 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok

ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA. z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok ZARZĄDZENIE NR 0050/180/2012 BURMISTRZA SUPRAŚLA z dnia 28 marca 2012 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2011 rok Na podstawie art. 30 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08

, , , ,51 95, Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi , , ,74 44,08 Wykonanie budżetu Gminy Brańszczyk za 2012 roku - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść Plan w zł. Wykonanie wydatków bieżących w zł. Wykonanie wydatków majątkowych w zł. Wykonanie wydatków ogółem w zł.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD. z dnia 24 marca 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 15/2016 WÓJTA GMINY GRUNWALD z dnia 24 marca 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Grunwald za 2015 r. Na podstawie art. 267 ust.1 pkt 1 i art. 269

Bardziej szczegółowo

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego

Źródło dochodów. wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wys. 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE Dział Rozdział Źródło dochodów Plan Wykonanie 010 Rolnictwo i łowiectwo 212 134,26 211 772,88 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 60 547,20 60 547,20 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00%

75212 Pozostałe wydatki obronne 500 500 100,00% 4210 Zakup materiałów i wyposażenia 500 500 100,00% Załącznik nr 2 WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH ZA 2005 ROK Dział Rozdz. Par. Treść Plan Wykonanie Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 570 180 566 523 99,36% 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok

Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Plan wydatków budżetowych na 2015 rok Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 000,00 01030 Izby rolnicze 11 000,00 2850 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych

Bardziej szczegółowo

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach

Budżet na rok Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 134/2015 z dnia 2015-12-29 WYDATKI Budżet na rok 2015 Dział Rozdział Nazwa Plan Zmiana Plan po zmianach 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 216,41 0,00 11 216,41 01030 Izby rolnicze

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r.

ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE. z dnia 23 marca 2011 r. ZARZĄDZENIE NR 19/2011 WÓJTA GMINY ZARĘBY KOŚCIELNE z dnia 23 marca 2011 r. w sprawie przedłożenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Zaręby Kościelne, sprawozdania z wykonania planu finansowego gminnej

Bardziej szczegółowo

z dnia 31 sierpnia 2010 roku

z dnia 31 sierpnia 2010 roku Zarządzenie Nr 150/2010 Prezydenta Miasta Otwocka z dnia 31 sierpnia 2010 roku w sprawie przedłożenia informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta Otwocka za I półrocze 2010 roku Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r.

OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. OBJAŚNIENIA Wójta Gminy Lelkowo do projektu budżetu gminy na 2015r. PLAN DOCHODÓW OGÓŁEM WYNOSI -dochody bieżące / 89,74 % / -dochody majątkowe /10,26%/ w złotych 11 221 221,61 10 069 969,00 1 151 252,61

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r.

ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. Wykonanie dochodów budżetu Miasta Szczytno na 31.12.2010 r. 2684 ZARZĄDZENIE Nr VI/44/11 Burmistrza Miasta Szczytno z dnia 10 marca 2011 r. w sprawie przedstawienia rocznego sprawozdania z wykonania budżetu miasta Szczytno za 2010 rok Na podstawie art. 267 ustawy

Bardziej szczegółowo

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe

BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów. W Y D A T K I Pozostałe BUDŻET Gminy Piława Górna na rok 2007 w układzie działów i rozdziałów Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr 28/V/2007 Rady Miejskiej w Piławie Górnej z dnia 28 lutego 2007 roku Dział Rozdz. W y s z c z e g ó l

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE

WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE WÓJT GMINY TUCZNA POW. BIALSKI WOJ. LUBELSKIE Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Tuczna za rok 2013, sprawozdanie gminnej instytucji kultury oraz informacja o stanie mienia komunalnego Tuczna,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA. z dnia 27 marca 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 15/15 WÓJTA GMINY JEMIELNICA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie przedłożenia Radzie Gminy sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za 2014 rok, sprawozdania z wykonania planu finansowego

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok.

Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku. w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Zarządzenie Nr 61/2007 Burmistrza Miasta Pułtusk z dnia 31 maja 2007 roku w sprawie przyjęcia układu wykonawczego budżetu Gminy Pułtusk na 2007 rok. Na podstawie art. 186 ust 1 pkt 1 ustawy z dnia 30 czerwca

Bardziej szczegółowo

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK

PLAN FINANSOWY WYDATKÓW URZĘDU MIASTA I GMINY OŻARÓW MAZOWIECKI NA ROK Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01030 Izby rolnicze 12 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z 2850 12 800,00 podatku rolnego 600 Transport

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r.

Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 23 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 czerwca 2015 r. Poz. 2039 ZARZĄDZENIE NR 26/15 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 23 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r.

Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE. z dnia 20 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 29 kwietnia 2013 r. Poz. 1990 ZARZĄDZENIE NR 112.2013 WÓJTA GMINY DUBICZE CERKIEWNE z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI. z dnia 20 marca 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 359/13 BURMISTRZA MIASTA BIELSK PODLASKI z dnia 20 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2012 r. Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 11 lutego 2015 r. Poz. 424 UCHWAŁA NR IV/19/14 RADY GMINY MOSZCZENICA z dnia 30 grudnia 2014 r. w sprawie zmian budżetu Gminy na 2014 rok Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r.

Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Zestawienie wydatków poszczególnych działach, rozdziałach i paragrafach klasyfikacji budżetowej za 2003r. Gmina Przykona Procent 010 Rolnictwo i łowiectwo 937 010,00 496 406,52 52,98% 01009 Spółki wodne

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie

Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie Załacznik Nr 4 do Uchwały Nr XLVI/228/2013 Rady Miejskiej w Zawidowie z dnia 19 grudnia 2013 roku- Wydatki budżetu miasta Zawidowa w układzie działów,rozdziałów i paragrafów na rok 2014 Dział Rozdział

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016

PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Tabela Nr 2 do uchwały budżetowej na rok 2016 Nr 98/XVI/15 Rady Miejskiej w Szydłowcu z dnia 30 grudnia 2015r. PLAN WYDATKÓW NA ROK 2016 Dział Rozdział Nazwa Plan Wydatki bieżące z tego Wydatki majątkowe

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ

BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ BURMISTRZ MIASTA CIESZYNA INFORMACJA Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA CIESZYNA ZA I PÓŁROCZE 2014 ROKU ORAZ INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ, W TYM O PRZEBIEGU REALIZACJI PRZEDSIĘWZIĘĆ

Bardziej szczegółowo

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na

45 000, , Urzędy wojewódzkie 2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr III/ 15 /2006 Rady Gminy Włoszakowice z dnia 28 grudnia 2006 roku Plan dochodów 2007 w złotych Dział Rozdział Paragraf Nazwa KWOTA 600 Transport i łączność 6 500,00 60016 Drogi

Bardziej szczegółowo

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku

Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW. z dnia 28 marca 2012 roku DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAŁOPOLSKIEGO Kraków, dnia 12 sierpnia 2014 r. Poz. 4470 SPRAWOZDANIE NR 1/2012 RADY GMINY BUDZÓW z dnia 28 marca 2012 roku w sprawie wykonania budżetu gminy Budzów za 2011

Bardziej szczegółowo

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r.

DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. DOCHODY NA ROK 2015 Załącznik nr 1 do Zarządzenia WG Nr 34/2015 z dnia 22 maja 2015 r. w złotych Rodzaj zadania: Poroz. z JST Dział Rozdział Nazwa Plan ogółem 1 2 3 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r.

Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA. z dnia 27 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 16 września 2015 r. Poz. 7616 ZARZĄDZENIE NR 44/15 PREZYDENTA MIASTA OTWOCKA z dnia 27 marca 2015 r. w sprawie: przedłożenia rocznego sprawozdania

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K

S P R A W O Z D A N I E W Y K O N A N I A 2 0 12 R O K S P R A W O Z D A N I E Z W Y K O N A N I A B U D ś E T U G M I N Y S A D O W N E Z A 2 0 12 R O K WRAZ Z INFORMACJĄ O STANIE MIENIA SADOWNE, MARZEC 2013 ROK ZARZĄDZENIE NR 112/2013 WÓJTA GMINY SADOWNE

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r.

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW. z dnia 7 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 16 marca 2012 r. Poz. 918 ZARZĄDZENIE NR 14/12 WÓJTA GMINY RADZIŁÓW z dnia 7 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Radziłów

Bardziej szczegółowo

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r.

Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Informacja z wykonania budżetu Powiatu Żarskiego za I półrocze 2012 roku Żary, sierpień 2012 r. Spis treści CZĘŚĆ I...3 1. BUDŻET POWIATU ŻARSKIEGO I JEGO ZMIANY W I PÓŁROCZU 2012 ROKU...3 1.1. Plan dochodów...3

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok

Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok 1 Sprawozdanie z wykonania budżetu Miasta Cieszyna za I półrocze 2015 rok Spis treści Strona Wykonanie dochodów i wydatków budżetowych za I półrocze 2015 roku w układzie ogólnym 2 Wykonanie dochodów budżetowych

Bardziej szczegółowo

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych

751 Treść 2003 rok 2004 r. Plan 2005 r. Plan 2006 r zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych D O C H O D Y Zestawienie nr 1 Dz. 2003 rok 2004 r. 010 Rolnictwo i łowiectwo 11 169 5 746 16 010 15 000 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 0 0 0 0 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY GRĘBOCICE. z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 ZARZĄDZENIE NR 106.2014 WÓJTA GMINY GRĘBOCICE z dnia 17 czerwca 2014 r. w sprawie zmian planu finansowego Urzędu Gminy Grębocice na rok 2014 Na podstawie art.30 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r.

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 29 marca 2013r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 7 listopada 2013 r. Poz. 2313 ZARZĄDZENIE NR 261/13 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 29 marca 2013r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU

UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU UCHWALA NR XXVII.162.2012 RADY MIEJSKIEJ W KRYNICY-ZDROJU Z DNIA 27 CZERWCA 2012 ROKU w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krynica-Zdrój za 2011

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 18 czerwca 2015 r. Poz. 3309 SPRAWOZDANIE NR 62/2015 WÓJTA GMINY RUDZINIEC z dnia 25 marca 2015 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania budżetu

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU

WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Załącznik nr 1do Zarządzenia Nr 162/2016 Burmistrza Mieszkowic z dnia 4 stycznia 2016 r. WYDATKI BUDŻETU GMINY MIESZKOWICE W 2016 ROKU Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok.

Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 72 /2013 Wójta Gminy Żukowice z dnia 13 listopada 2013 r. 1 Uzasadnienie dotyczące planu dochodów budżetu Gminy na 2014 rok. W 2014 roku planuje się uzyskać ogółem dochody

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR WÓJTA GMINY SOKOŁY. z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 11.2014 WÓJTA GMINY SOKOŁY z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych

Bardziej szczegółowo

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r.

Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ. z dnia 31 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBUSKIEGO Gorzów Wielkopolski, dnia 25 czerwca 2014 r. Poz. 1237 ZARZĄDZENIE NR 356/14 BURMISTRZA IŁOWEJ z dnia 31 marca 2014 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego

Bardziej szczegółowo