ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 29 sierpnia 2012 r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZARZĄDZENIE NR W.0050.161.2012 WÓJTA GMINY LYSKI. z dnia 29 sierpnia 2012 r."

Transkrypt

1 ZARZĄDZENIE NR W WÓJTA GMINY LYSKI z dnia 29 sierpnia 2012 r. w sprawie informacji o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku Na podstawie art. 266 ust. 1 pkt 1, 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2009 r. Nr 157, poz z późn. zm.) oraz uchwały nr LXIV/76/2010 Rady Gminy Lyski z dnia 26 sierpnia 2010 r. w sprawie: ustalenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Lyski, informacji o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planu finansowego instytucji kultury za I półrocze. Wójt Gminy Lyski zarządza, co następuje: 1. Przedstawić Radzie Gminy Lyski oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej: - informację o przebiegu wykonania budżetu za I półrocze 2012 roku, - informację o kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej za I półrocze 2012 roku, - informację przebiegu wykonania planu finansowego Gminnej Biblioteki Publicznej w Lyskach za I półrocze 2012 roku. Informacje stanowią załączniki do niniejszego zarządzenia. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. 2. Wójt Gminy Lyski Grzegorz Gryt Strona 1

2 Załącznik nr 1 do zarządzenia nr W Wójta Gminy Lyski z dnia 29 sierpnia 2012 roku INFORMACJA Z REALIZACJI BUDŻETU ZA I PÓŁROCZE 2012 ROKU I. Analiza wykonania dochodów Plan budżetu gminy po stronie dochodów został zmniejszony o kwotę ,97 zł. i zamknął się kwotą ,40 zł. Zmiany w dochodach dotyczyły: 1. Zwiększenia dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (2010) o kwotę ,88 zł 2. Zmniejszenia dochodów własnych o kwotę 237,30 zł 3. Zwiększenia środków na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin pozyskanych z innych źródeł (2700) o kwotę ,44 zł 4. Zwiększenia subwencji ogólnej (2920) w tym: - zwiększenia części oświatowej subwecji ogólnej o kwotę o kwotę ,00 zł ,00 zł 5. Zwiększenie dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących i inwestycyjnych gmin (2030, 6330) o kwotę ,00 zł Zwiększenie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (2360) o kwotę 1 200,00 zł Zmniejszenia dotacji celowej w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich (2007, 2009) o kwotę ,53 zł Zmniejszenia w dochodach majątkowych środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej o kwotę ,46 zł Wykonanie dochodów wynosiło ,41 zł. tj. 48,53% dochodów planowanych, w tym dochody majątkowe w kwocie ,05 zł., a dochody bieżące w kwocie ,36 zł. Szczegółowe wykonanie dochodów w poszczególnych paragrafach obrazuje załącznik nr 2. Strona 2

3 Struktura osiągniętych dochodów przedstawia się następująco: NAZWA Dochody własne Dotacje celowe Subwencja ogólna Środki pochodzące z UE OGÓŁEM PLAN WYKON. % WYKON. PLANU , ,48 44, , ,39 47, , ,00 61, , ,54 6, , ,41 48,53 STRUKTURA OSIĄGNIĘTYCH DOCHODÓW 49,15 9,56 40,78 0,51 100,00 Dochody własne. Wykonanie najważniejszych źródeł dochodów własnych: ŹRÓDŁO Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych Podatek rolny Podatek leśny Podatek od nieruchomości od osób prawnych Podatek od nieruchomości od osób fizycznych Podatek od środków transportowych Podatek z tytułu karty podatkowej Opłata skarbowa Podatek od spadków i darowizn Podatek od czynności cywilnoprawnych Wpływy z opłaty targowej Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia praw własności Pozostałe dochody Wpływy z usług (opłata za ścieki) Czynsz mieszkaniowy Czynsz dzierżawny Opłata od posiadania psów Wpływy z opłaty za zezwolenia na sprzedaż alkoholu Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości Wpływy z usług (czesne i wyżywienie) RAZEM PLAN WYKONANIE % WYKON , ,98 0, , ,00 41, , ,06 59, , ,80 50, , ,48 47, , ,08 46, , ,84 44, , ,23 24, , ,15 38, , ,60 91, , ,00 47, , ,00 43, , ,51 14, , ,68 38, , ,12 50, , ,22 48, , ,86 69, , ,00 74, , ,68 68, , ,04 103, , ,15 48, , ,48 44,16 Z analizy struktury osiągniętych dochodów wynika, że największy udział w dochodach osiągniętych w I półroczu 2012 roku stanowią dochody własne - 49,15%, a następnie subwencja 40,79%. Dochody własne zrealizowano w 44,16% planowanych dochodów. Dotacje celowe. ŹRÓDŁO Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminom PLAN WYKONANIE % WYKON , ,88 49,22 Strona 3

4 Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego Pozostałe środki zaliczane do dotacji RAZEM , ,00 49, , ,00 44, , ,78 30, ,00 0,00 0, , ,00 100, , ,73 60, , ,39 47,46 Wpływ dotacji otrzymanej na realizację zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego plan ,88 zł wykonanie ,88 zł 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1 517,00 zł wykonanie 1 517,00 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - Wydział Infrastruktury plan 4 491,00 zł wykonanie 2 421,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców plan 3 100,00 zł wykonanie 1 600,00 zł 4) - nieszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu plan 166,00 zł wykonanie Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1 200,00 zł wykonanie 166,00 zł 1 200,00 zł Strona 4

5 5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł wykonanie ,00 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne plan 1 809,00 zł wykonanie - ośrodki pomocy społecznej plan 4 200,00 zł wykonanie 1 780,00 zł 4 200,00 zł - pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,00 zł Na plan ,88 zł. dotacje zrealizowano w wysokości ,88 zł. tj. 49,26% planowanych dotacji. Wpływ dotacji celowych na zadania bieżące i inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz z organami administracji rządowej 1) 2) 4) Rolnictwo i łowiectwo - dotacja z Gminy Gaszowice na utrzymanie jednostki Oczyszczalni Ścieków plan ,50 zł wykonanie ,00 zł Działalność usługowa - dotacja z Śląskiego Urzędu Wojewódzkiego na utrzymanie grobów wojennych plan 2 000,00 zł wykonanie - zł Promocja jednostek samorządu terytorialnego - dotacja w ramach międzynarodowego projektu "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice" plan ,80 zł wykonanie - zł Subwencja ogólna. ŹRÓDŁO PLAN WYKONANIE % WYKON. - część oświatowa subwencji ogólnej , ,00 61,54 - część wyrównawcza subwencji ogólnej , ,00 50,00 RAZEM , ,00 61,12 W okresie sprawozdawczym udzielono ulg i zwolnień na kwotę ,88 zł. w podatku od nieruchomości od osób prawnych. Skutki obniżenia górnych stawek podatku obliczone za okres sprawozdawczy wynoszą ,07 zł., w tym: - podatek od nieruchomości od osób prawnych ,36 zł. - podatek od nieruchomości od osób fizycznych ,25 zł. - podatek od środków transportowych ,46 zł. Strona 5

6 Za I półrocze 2012 roku zaległości wynosiły ,74 zł., w tym: - zaległość główna ,92 zł. - odsetki ,82 zł. Największe zaległości figurują w następujących tytułach: - w czynszach mieszkaniowych ,76 zł. - w opłacie z tytułu karty podatkowej ,50 zł. - w podatku od nieruchomości od osób prawnych ,60 zł. - w podatku od nieruchomości od osób fizycznych ,46 zł. - w podatku rolnym od osób fizycznych ,96 zł. - we wpływach pobieranych na podstawie odrębnych ustaw (renta planistyczna) ,00 zł. - we wpływach z usług (opłata za ścieki) ,78 zł. - podatek od środków transportowych od osób fizycznych ,90 zł. Nadpłaty wynosiły 2.834,74 zł. Na poczet zaległości w I półroczu 2012 roku ściągnięto kwotę ,35 zł. W celu poprawy windykacji wystawiono 462 upomnienia i 81 tytułów wykonawczych, w dalszym ciągu prowadzi się sprawy spadkowe i hipoteczne. II. Analiza wykonania wydatków. Realizacja planowanych wydatków kształtuje się następująco: ŹRÓDŁO Wydatki bieżące Wydatki inwestycyjne RAZEM PLAN WYKONANIE % WYKON , ,04 51, , ,88 33, , ,92 48,95 Wydatki ogółem wynosiły ,92 zł. tj. 48,95% wydatków planowanych. 1) Wydatki bieżące ,04 zł. tj. 89,44% ogólnych wydatków, w tym: - wynagrodzenia - pochodne od wynagrodzeń - dotacje - wydatki na obsługę długu - pozostałe wydatki ,12 zł ,47 zł ,19 zł ,57 zł ,69 zł tj. 51,17% wydatków bieżących tj. 9,71% wydatków bieżących tj. 3,66% wydatków bieżących tj. 1,77% wydatków bieżących tj. 33,69% wydatków bieżących 2) Wydatki inwestycyjne ,88 tj. 10,56% ogólnych wydatków. Jak z powyższego wynika w okresie sprawozdawczym na wydatki bieżące przeznaczono 89,44% ogólnych wydatków, zaś na zadania inwestycyjne 10,56% ogólnych wydatków. Istnieje zagrożenie nie wykonania planu wydatków w związku z zagrożeniem wykonania planu dochodów. W dochodach własnych zagrożenie wykonania występuje głównie w dz. 700, rozdz , par z uwagi na brak zainteresowania potencjalnych nabywców. Znaczenie dla wykonania dochodów mają również opóźnienia w rozliczaniu wniosków i zwrot środków unijnych. Strona 6

7 W zrealizowanych wydatkach bieżących wynagrodzenia stanowią 51,17% ogólnych wydatków, a pochodne od wynagrodzeń 9,71%. Realizacja wykonania planu wydatków w poszczególnych działach kształtuje się następująco: DZIAŁ/NAZWA PLAN WYKONANIE % WYKON. PLANU STRUKTURA PONIESIONYCH WYDATKÓW W % 010 Rolnictwo i łowiectwo , ,75 35, Transport i łączność , ,88 20, Gospodarka mieszkaniowa , ,83 64, Działalność usługowa , ,50 3, Administracja publiczna , ,06 48,66 Urzędy naczelnych organów 751 władzy państwowej i ochrony 3 266, ,00 54,07 prawa oraz sądownictwa Bezpieczeństwo publiczne i 754 ochrona przeciwpożarowa , ,67 47, Obsługa długu publicznego , ,57 57, Różne rozliczenia ,00 0, Oświata i wychowanie , ,66 53, Ochrona zdrowia , ,62 44, Pomoc społeczna , ,91 48, Edukacyjna opieka , ,21 57,42 Gospodarka komunalna i 900 ochrona środowiska , ,53 47,63 Kultura i ochrona dziedzictwa 921 narodowego , ,11 99, Kultura fizyczna , ,62 45,07 OGÓŁEM , ,92 48,95 3,94 2,14 6,83 0,02 15,75 0,01 1,00 1,58-48,38 1,66 8,82 1,00 2,48 1,65 4,74 100,00 Jak z powyższego zestawienia wynika najwyższe wydatki poniesiono w dziale 801 Oświata i wychowanie 48,38% ogólnych wydatków, w dziale 750 Administracja publiczna 15,75% ogólnych wydatków i w dziale 852 Pomoc społeczna 8,82% ogólnych wydatków. Należności na dzień r. wynoszą ,35 zł., w tym: - środki na rachunkach bankowych ,90 zł. - należności wymagalne ,89 zł. - pozostałe należności ,56 zł. Zobowiązania na dzień r. wg tytułów dłużnych wynoszą ,38 zł. z tego: 1) kredyty ,87 zł. Wykaz według umów kredytowych: - zadłużenie na kwotę ,78 zł. dotyczy: - budowy kanalizacji deszczowych w Gminie Lyski, Strona 7

8 - zadłużenie na kwotę ,80 zł. dotyczy: - budowy centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - remontu drogi bocznej ul. Raciborskiej w Bogunicach, - remontu drogi gminnej ul. Łukowskiej w Lyskach, - zadłużenie na kwotę ,32 zł. dotyczy: - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - budowy drogi gminnej ul. Kamionki w Lyskach, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu kanalizacji deszczowej ul. Leśnej w Suminie, - remontu ul. Budzińskiej w Żytnej, - zadłużenie na kwotę ,26 zł. dotyczy: - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Kamionki w Lyskach etap I, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu, - remontu drogi gminnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - zadłużenie na kwotę ,43 zł. dotyczy: - budowy wodociągu przy ul. Raciborskiej w Bogunicach, - kontynuacji budowy kanalizacji przy ul. Sportowej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Krótkiej w Lyskach, - budowy wodociągu przy ul. Leśnej w Żytnej, - budowy kanalizacji sanitarnej przy ul. Marusze w Dzimierzu, - budowy kanalizacji sanitarnej boczna ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu nawierzchni drogi gminnej ul. Marusze w Dzimierzu, - wykonania przyłącza kanalizacji sanitarnej do OSP Sumina, - zadłużenie na kwotę ,47 zł. dotyczy: - kontynuacji budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Lyski, - budowy kanalizacji sanitarnej ul. Krótka w Lyskach, - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - stworzenia centrów kulturalnych w sołectwach Sumina i Żytna, - stworzenia centrum kulturalnego w sołectwie Pstrążna, - budowy boiska sportowego w Zwonowicach wraz z szatnią i wykonaniem ogrodzenia, - dotacji na: budowę chodnika etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Dzimierz, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania etap I kanalizacja deszczowa w miejscowości Żytna, - utwardzenia placu przy budynkach gminnych na ul. Raciborskiej w Raszczycach, - remontu dróg na terenie Gminy Lyski, - opracowania dokumentacji technicznej remontu drogi gminnej ul. Łąkowa w Raszczycach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Kamieniec w Zwonowicach, - budowy sieci wodociągowej przy ul. Słonecznej i Leśnej w Pstrążnej, - budowy kanalizacji sanitarnej w sołectwach Adamowice, Nowa Wieś, Raszczyce i Żytna, Strona 8

9 - zadłużenie na kwotę ,91 zł. dotyczy: - ograniczenia niskiej emisji w wybranych budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim, - dotacji na: budowę chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej w miejscowości Dzimierz - etap II kontynuacja budowy kanalizacji, - dotacji na: przebudowę odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap II kontynuacja przebudowy kanalizacji, - przebudowy ul. Leśnej w Suminie, - przebudowy ul. Sportowej w Lyskach, - budowy kanalizacji sanitarnej na ul. Polnej w Suminie, - budowy kanalizacji sanitarnej oraz wodociągów na terenie Gminy Lyski, - dotacji na: zakup lekkiego samochodu pożarniczego dla OSP - zadłużenie na kwotę ,90 zł. dotyczy: - pokrycia deficytu oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań - zadłużenie na kwotę ,34 zł. dotyczy: - kredyt w rachunku bieżącym 2) Pożyczki ,17 zł. Wykaz według umów pożyczkowych - zadłużenie na kwotę ,00 zł. dotyczy: - budowy stacji uzdatniania wody w Pstrążnej, - zadłużenie na kwotę ,00 zł. dotyczy: - realizacji Programu Ograniczenia Niskiej Emisji. - zadłużenie na kwotę ,47 zł. dotyczy: - rozbudowy Przedszkola w Zwonowicach, - utwardzenia parkingu przy OSP Bogunice, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Raszczycach przy ul. Raciborskiej, - budowy wiaty obok budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej, - prefinansowania zadania "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska w Zwonowicach ul. Gaszowicka - etap I" - zadłużenie na kwotę ,63 zł. dotyczy: - prefinansowania zadania "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach" - zadłużenie na kwotę ,07 zł. dotyczy: - prefinansowania zadania "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi" Strona 9

10 III. Analiza wykonania wydatków na zadania zlecone z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego. 1) Rolnictwo i łowiectwo - wypłaty producentom rolnym zwrotu podatku akcyzowego oraz wydatki z tym związane plan ,88 zł wykonanie ,88 zł 2) Zadania z zakresu administracji publicznej - Zadania nadzorowane przez Wydział Zarządzania Kryzysowego (Obrona Cywilna) plan 1 517,00 zł wykonanie 1 038,00 zł - Wydział Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców plan ,00 zł wykonanie ,62 zł - Wydział Infrastruktury plan 4 491,00 zł wykonanie 2 421,00 zł 3) Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - aktualizacja list wyborców plan 3 100,00 zł wykonanie 1 600,00 zł - niszczenie dokumentów z wyborów do Sejmu i Senatu plan 166,00 zł wykonanie 166,00 zł 4) Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - obrona cywilna plan 1 200,00 zł wykonanie - zł 5) Opieka społeczna - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu emerytalnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego plan ,00 zł wykonanie ,26 zł - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej plan 1 809,00 zł wykonanie 1 564,69 zł - ośrodki pomocy społecznej plan 4 200,00 zł wykonanie 4 200,00 zł Strona 10

11 - pozostała działalność plan ,00 zł wykonanie ,00 zł Na plan ,88 zł. wydatki zrealizowano w wysokości ,45 zł. tj. 48,70% planowanych wydatków. IV. Zmiany w planie wydatków. Plan budżetu gminy po stronie wydatków na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w stosunku do kwoty wyjściowej ,09 zł. został zmniejszony o kwotę ,06 zł., a zwiększony o kwotę ,86 zł. i zamknął się kwotą ,89 zł. Zmiany w planie wydatków dotyczyły: 1. Zmniejszenia na zadaniu: "Rozwijanie rekreacji w sołectwie Raszczyce poprzez budowę widowni na boisku wiejskim " o kwotę 4 500,00 zł 2. Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej Wsi" o kwotę ,29 zł Zmniejszenia na zadaniu: "Remont budynku gminnego w Adamowicach ul. Rybnicka wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach" o kwotę ,59 zł Zmniejszenia na zadaniu: "Budowa budynku zaplecza i przebudowa boiska sportowego w Zwonowicach przy u. Gaszowickiej" o kwotę ,18 zł 5. Zwiększenia na zadaniu: "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lyski i Darkovice" o kwotę ,00 zł 6. Zwiększenia na zadaniu: "Akademia wiedzy praktycznej" 7. Zwiększenia na zadaniu: "Indywidualnie w Gminie Lyski" V. Rozliczenie rezerwy ogólnej. o kwotę o kwotę 1 062,86 zł 8 400,00 zł W I półroczu 2012 roku rozdysponowano rezerwę ogólną w wysokości ,00 zł. przeznaczając na: - badnie postawy u dzieci z terenu Gminy Lyski ,00 zł. - dotację celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do jednostek sektora finansów publicznych ,00 zł. - wymiana okien w budynku sportowym w Bogunicach ,00 zł. - zakup krzeseł do świetlicy strażackiej OSP Zwonowice ,00 zł. - wykonanie inwenatrcyzaji instalacji elektrycznej oraz wykonanie rozdziału prądu w budynku sportowym w Bogunicach ,00 zł. Strona 11

12 - zakup materiałów związanych z położeniem podłoża w sali w Przedszkolu w Pstrążnej ,00 zł. - zakup kosiarki - 379,00 - zakup oraz demotaż i montaż pieca grzewczego do budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza ,00 zł. - drobne naprawy oraz wymiana umywalki w budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska ,00 zł. - usunięcie awarii wod.-kan. i innych w budynkach gminnych ,00 zł. - dotwarzanie i konserwacja rowów melioracyjnych na terenie Gminy Lyski ,00 zł. - drobne roboty oraz naprawy na budynku sportowym w Bogunicach ,00 zł. - zimowe utrzymanie dróg gminnych ,00 zł. - zakup mebli w celu wyposażenia budynku gminnego w Pstrążnej ul. Wyzwolenia ,00 zł. - wykonanie i montaż drzwi do mieszkań budynku gminnego w Dzimierzu ul. Wygony ,00 zł. - zakupy z przeznaczeniem na oczyszczanie wsi w sołectwie Pstrążna i Bogunice - 387,00 - zakup nożyc z przeznaczeniem na utrzymanie boiska sportowego w Adamowicach - 600,00 zł. - montaż bramy garażowej w budynku OSP Dzimierz ,00 zł. VI. Realizacja zadań w poszczególnych działach. Dział Rolnictwo i łowiectwo - Wydatki wynoszą ,75 zł., w tym wydatki bieżące ,25 zł., a wydatki inwestycyjne 9.759,50 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI WYDATKI JEDNOSTKI OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW: Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - odzież ochronna, robocza - środki chemiczne - sprzęt techniczny, narzędzia, wyposażenie, materiały montażowe, eletryczne, pomocnicze - środki czystości, środki higieniczne - materiały biurowe, druki, znaczki, czeki got. - literatura fachowa, prenumerata czasopism - olej napędowy - miernik poziomu cieczy - drukarka -sadzonki pod zalesienie - zakup oprogramowania - przenośna pompa ściekowa Zakup leków, wyrobów medycznych i produktów biobójczych Zakup energii - energia elektryczna - woda Zakup usług zdrowotnych - wywóz odpadów - pobór prób, analiza ścieków i osadów, opracowania dawki osadu - wywów fekaliów ze studzienki nr , , ,50 473, , , , , ,23 478,48 904, ,85 900,14 894,69 90,00 275, ,13 377,98 720,00 479,70 867,00 189, , , ,74 230, , , , ,58 Strona 12

13 - odczyt liczników i pobór opłat za kanalizację - usługi: transportowe, pocztowe, bankowe, infromatyczne, pranie odzieży roboczej, kontrola przewodów kominowych, wywóz śmieci - usługi BHP - okresowy przegląd budynków - aktualizacje programów komputerowych - odnowienie certyfikatu - kalibracja miernika do pomiaru stężenia gazu - czyszczenie kanalizacji - sadzenie i transport sadzonek - koszenie i uporządkowanie terenu Oczyszczalni - przegląd techniczny dmuchaw - regeneracja zaworu przeciążeniowego dmuchaw Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDATKI URZĘDU GMINY: Zakup energii - obsługa prawna - KRS dla Spółki Zwonowice Sp. z o.o. - czyszczenie odcinka kanalizacji sanitranej ul. Osiedle na Stoku w Zwonowicach - zabezpieczenie szaf sterowniczych w przepompowaniach ścieków IZBY ROLNICZE Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: LOKALNY TRANSPORT ZBIOROWY 8 071, , ,25 615, ,31 341,94 412,05 998,92 351, ,77 774, ,65 326,64 806, , , , ,24 560, ,17 876, , , ,99 354, , ,70 POZOSTAŁA DZIAŁALNOŚĆ , ,43 - koszty związane ze zwrotem podatku akcyzowego 528,43 - wycinka drzew 6 920,00 Różne opłaty i składki, w tym: ,45 - zwrot podatku akcyzowego ,45 WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: 9 759,50 INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWA I SANITACYJNA WSI 9 759,50 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: 9 759,50 - wykonanie przedmiaru i kosztorysu inwestorskiego na zadaniu "Budowa kanalizacji 350,00 i wodociągów w Gminie Lyski" - aktualizacja kosztorysów inwestorskich na zadaniu "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul. Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w 1 107,00 Suminie" - aktualizacja map dot. zadania "Budowa kanalizacji sanitarnej w Lyskach ul ,50 Sportowa i Rybnicka wraz z rozbudową Oczyszalni Ścieków w Suminie" Dział Transport i łączność - Wydatki wynoszą ,88 zł., w tym wydatki bieżące ,88 zł., wydatki inwestycyjne 548,00 zł , ,99 Strona 13

14 Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - dopłata do komunikacji miejskiej linii 25, 27, 29 i 45 - świadczenie usługi z zakresu komunikacji autobusowej linia Lyski - Racibórz DROGI PUBLICZNE GMINNE Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup rur w celu odwodnienia ul. Słonecznej w Pstrążnej i ul. Leśnej w Nowej Wsi Zakup usług remontowych, w tym: - remont cząstkowy dróg o nawierzchni tłuczniowej - remont nawierzchni wjazdu do remizy OSP Bogunice - remont odwodnienia ul. Sportowej w Lyskach - zimowe utrzymanie dróg - opróżnienie studni chłonnej w Lyskach przy ul. Dworcowej - opłata za korzystanie ze środowiska - czynsz za wynajem gruntu pod kanalizację deszczową przy ul. Wygony w Lyskach - rozbiórka przystanku przy ul. Sikorskiego w Lyskach - wykonanie i montaż tablic miejscowości przy ul. Sportowej w Lyskach i Suminie - umieszczenie urządzeń w pasie ruchu drogowego - wykonanie płyt żelbetonowych dla zabezpieczenia studni kanalizacyjnych przy ul. Rudzkiej w Zwonowicach WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: DROGI PUBLICZNE WOJEWÓDZKIE Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - przebudowa odwodnienia i chodników w rejonie skrzyżowania drogi wojewódzkiej w miejscowości Żytna - etap I kanalizacja Dział Gospodarka mieszkaniowa - Wydatki wynoszą ,83 zł., w tym wydatki bieżące ,67 zł., wydatki inwestycyjne ,16 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Zakłady gospodarki mieszkaniowej Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału do budynków gminnych - zakup pieca grzewczego i promiennika do mieszkania do budynku w Lyskach ul. Robotnicza 4 - zakup środków czystości i ochrony osobistej dla palaczy c.o. - zakup materiałów budowlanych potrzebnych do napraw - zakup wyposażenia do kotłowni w budynkach gminnych - zakup wyposażenia pomieszczenia w meble w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 Zakup energii Zakup usług remontowych, w tym: - wydatki związane z zadaniem: Remont budynków gminnych w Lyskach i Nowej - wywóz odpadów komunalnych z budynków gminnych - wywóz fekaliów z budynków gminnych , , , , , , , , , , , , , , , ,00 148,49 750, , ,80 400,00 548,00 548,00 548,00 548, , , , , ,28 880, , ,40 788,99 261,18 730,24 560, , , , , , ,99 560,00 Strona 14

15 - opłata za nadzór techniczny w budynku gminnym w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - comiesięczna konserwacja windy w budynku w Pstrążnej ul. Wyzwolenia 30 - naprawa dachu i kominów na budynku w Dzimierzu ul. Wygony - wykonanie pomiarów izolacji i skuteczności zerowania w budynkach gminnych w Raszczycach ul. Raciborska 64 i montaż i demontaż pieca grzewczego wraz z transportem w mieszkaniu budynku gminnego w Lyskach ul. Robotnicza 4 - naprawa komina i dachu na budynku gminnym w Raszczycach ul. Raciborska usunięcie awarii wodociągowej w budynku gminnym w Zwonowicach ul. Sumińska - naprawa awarii instalacji wodnej w budynkach gminnych w Raszczycach ul. Raciborska 131 i w Lyskach ul. Robotnicza 4 - roboty budowlano - elektryczne w budynku gminnym w Lyskach ul. Sikorskiego 2 - przegląd gaśnic w budynkach gminnych - wykonanie i montaż poręczy stalowych w budynkach gminnych w Lyskach i Adamowicach - wykonanie i montaż drzwi wejściowych do mieszkań w budynku gminnym w Dzimierzu ul. Wygony - konserwacja dachu na budynku gminnym w Lyskach ul. Rybnicka 2 Podatek od towarów i usług (VAT) Gospodarka gruntami i nieruchomościami - m.in. operaty szacunkowe, ogłoszenia w prasie Opłaty na rzecz budżetu państwa Podatek od towarów i usług (VAT) Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - wydatki związane z zadaniem: Remont budynku gminnego w Adamowicach przy ul. Rybnickiej wraz z budową wiat w Adamowicach i Raszczycach Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - zakup gruntu w Lyskach 157,50 885, ,70 746,00 742, ,59 523,00 498, , ,82 665, , , , , , , , , , , , , , ,00 Dział Działalność usługowa - Wydatki bieżące wynoszą 2.170,50 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Plany zagospodarowania przestrzennego - opinia urbanistyczna, zestawienie procentowe terenów o różnych funkcjach w Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Lyski Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne) - podziały nieruchomości, wznowienie punktów granicznych Opracowania geodezyjne i kartograficzne 2 170,50 676,50 676,50 676, , , ,00 24,00 24,00 Zakup usług pozostałych Dział Administracja publiczna - Wydatki wynoszą ,06 zł., w tym wydatki bieżące ,46 zł., wydatki inwestycyjne ,60 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Urzędy wojewódzkie (wydatki z zakresu zadań zleconych - USC, meldunki, OC) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne , , , , ,00 Strona 15

16 Składki na Fundusz Pracy Zakup materiałów i wyposażenia Podróże służbowe krajowe Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - diety dla Radnych Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - wody mineralne, kartki świąteczne, krzyż i godło na salę obrad, artykuły spożywcze - koszty przesyłki Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup opału - środki czystości - czasopisma, informatory, publikacje - artykuły spożywcze, kwiaty - zakup artykułów biurowych - zakup umundurowania oraz obuwia dla Straży Gminnej - zakup paliwa do samochodu Straży Gminnej - zakup akumulatora do samochodu Straży Gminnej - utrzymanie samochodu gospodarczego - zakup artykułów przemysłowych - zakup sprzętu komputerowego - zakup krzesła biurowego - zakup części do naprawy kserokopiarki - zakup materiałów remontowych - zakup nawozów, sadzonek kwiatów, kory, paliwa do kosiarki - zakup wody mineralnej, napoi - zakup kartek świątecznych - inne Zakup energii Zakup usług zdrowotnych - prowizje od przelewów, opłaty za prowadzenie rachunków - usługi pocztowe - usługi prawnicze - wykonanie pieczątek - odprowadzenie ścieków - przegląd gaśnic - wydruk Informatora Gminnego - aktualizacje i utrzymanie oprogramowania, przedłużenie licencji, opieka autorska, opłaty abonamentowe, opłata roczna za domenę lyski.eu, aktualizacja programu LEX - naprawa kserokopiarki - transport, koszty wysyłki - przegląd techniczny samochodu Straży Gminnej - wymiana opon samochodu Straży Gminnej 469,00 320,00 195, , , ,20 983,95 983,95 10,01 10, ,22 400, , , , , , , , , , , , , ,14 249,00 965, , ,78 175,00 209,10 215,53 139,40 950,42 111,90 114, ,16 609, , , , ,06 857, ,38 337, , ,99 270,60 462, ,05 60,00 Strona 16

17 - koszty egzekucyjne - odnowienie certyfikatu, podpis elektroniczny - udział w konferencji - wykonanie tablic dla sołtysów - naprawa odkurzacza -abonament RTV Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Podróże służbowe zagraniczne Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Podatek od towarów i usług (VAT) Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Promocja jednostek samorządu terytorialnego Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - nagrody, prezenty i puchary m.in. dla KGW biorących udział w VI Powiatowym Turnieju KGW pod hasłem Gwara śląska na wesoło, uczestników w Turnieju Skata sportowego o Wiosenny Puchar Wójta, uczestników Zawodów Karpiowych o Puchar Wójta - zakup gadżetów promujących Gminę Lyski - zakup art. spożywczych na imprezy promujące Gminę Lyski m.in.: Turniej Orlików, III Gminny Rajd Rowerowy - zakup książek na potrzeby promocyjne Gminy Lyski - zakup paliwa za transport Drużyny Orlików LKS Lyski reprezentującej Gminę Lyski podczas Turnieju Orlików Podokręgu Racibórz w Kornowacu - zakup materiałów reklamowych i promocyjnych związanych z obchodami 100-lecia OSP w Bogunicach (foldery, ulotki, baner) - druk wieści z Gminy Lyski w IRG - druk kalendarza - informacje o Gminie Lyski w gazecie Kluka - wydatki na imprezy kulturalne promujące Gminę (m.in. na III Gminny Rajd Rowerowy Ścieżkami Gminy Lyski, Powiatowy Turniej KGW, Eropejski Dzień Kobiet) - wywołanie zdjęć na potrzeby promocyjne Gminy Lyski - usługi gastronomiczne związane z uroczystościami i spotkaniami promującymi Gminę Lyski - produkcja i emisja materiałów filmowych promujących Gminę Lyski w programie pn.: "Echa Regionu" - wykonanie gablot promocyjnych - usługa promocyjna Gminy Lyski podczas koncertu Magia Rocka X w Lyskach - wydanie przewodnika turystyczno - krajoznawczego "Na szlaku" - wydatki związane z realizacją projektu "Współpraca na rzecz bezpieczeństwa w Gminach Lysi i Darkovice" - inne Różne opłaty i składki Pozostała działalność 723, , ,00 688,80 80,00 178, , , , ,76 377, , , , , , , , ,51 911, ,38 299, , , , ,30 615, ,00 88, , , , , , ,10 356,64 60, ,74 Strona 17

18 Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - wypłata diet dla sołtysów Wynagrodzenia egncyjno - prowizyjne Zakup materiałów i wyposażenia Różne opłaty i składki, w tym: - składki dla stowarzyszeń WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Dział Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - Wydatki bieżące wynoszą 1.766,00 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Ochotnicze straże pożarne Różne wydatki na rzecz osób fizycznych, w tym: - wypłata strażakom z terenu gminy ekwiwalentu pieniężnego za udział w akcjach i szkoleniach Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakup paliwa i olejów, filtrów paliwa, powietrza do samochodów i motopomp - zakup części do remontów samochodów strażackich i motopomp - zakup opału do remiz - zakup artykułów spożywczych i książek na organizację turnieju wiedzy pożarniczej, zawodów strażackich oraz wieloboju pożarniczego - zakup materiałów budowlanych do napraw w remizach - zakup materiałów do wyposażenia kotłowni w budynkach strażackich - zakup krzeseł do sali OSP Zwonowice - zakup środków ochrony indyw. i higieny dla palaczy c.o. - zakup materiałów do malowania remiz w Suminie i Żytnej Zakup energii - badania techniczne samochodów strażackich - przegląd gaśnic w budynkach strażackich - badania lekarskie i psychologiczne strażaków ratowników - naprawa instalacji c.o. w OSP Raszczyce - transport krzeseł do sali OSP Zwonowice -naprawa dachu w remizie OSP Sumina , , , , , , , ,60 WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: 1 766,00 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 1 600,00 Wynagrodzenia osobowe pracowników, w tym: 1 345,00 - aktualizacja list wyborców 1 345,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 220,00 Składki na Fundusz Pracy 35,00 Wybory do Sejmu i Senatu 166,00 Składki na ubezpieczenia społeczne 24,24 Składki na Fundusz Pracy 3,45 Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: 138,31 - niszczenie dokumentów z wyborów 138,31 Dział Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - Wydatki bieżące wynoszą ,67 zł , , , , , , ,51 510, , , , , , ,52 515,00 272, ,05 210, , , , , , ,00 285,22 105, ,31 Strona 18

19 - usuwanie usterek w instalacjach elektrycznych w remizach - założenie plomb na liczniku elektrycznym w garażu OSP Bogunice Różne opłaty i składki Dział Obsługa długu publicznego - Wydatki bieżące wynoszą ,57 zł. - wykonanie boiska do piłki siatkowej i plażowej przy szkole w Zwonowicach - inne (usługi informatyczne, naprawy ksero, drobne usługi naprawcze) 953,00 32, ,50 WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: ,57 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu ,57 terytorialnego Odsetki i dyskonto od skrabowych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek ,57 oraz innych instrumentów finansowych, związanych z obsługą długu krajowego Dział Oświata i wychowanie - Wydatki wynoszą ,66 zł., w tym wydatki bieżące ,83 zł., wydatki inwestycyjne ,83 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym: - pobyt dzieci w niepublicznym przedszkolu "Pod Nutką" w Rydułtowach, "BIM- BOM" w Rybniku Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń, w tym: - dodatek mieszkaniowy, dodatek wiejski, świadczenia BHP Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - opał - artykuły biurowe, środki czystości, świadectwa szkolne, artykuły gospodarcze i do bieżących napraw Zakup środków żywności Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek Zakup energii Zakup usług zdrowotnych Dowóz uczniów do szkół - transport opału, wywóz fekaliów i wywóz śmieci - koszty i prowizje bankowe - dofinansowanie do studiujących nauczycieli - wykonanie instalacji c.o. w budynku w Bogunicach - ekspertyza techniczna w zakresie ppoż.i ewakuacji dla budynku przedszkola w Lyskach - naprawa elementów wyposażenia placów zabaw w budynkach przedszkolnych w Lyskach i Suminie - wykonanie kanalizacji deszczowej na terenie szkoły w Lyskach - wykonanie okablowania teleinformatycznego, RTV, CCTV i radiowęzła w Gimnazjum w Lyskach - wymiana instalacji i opraw oświetlenia zewnętrznego w Gimnazjum w Lyskach - naprawa komina i dachu na budynku szkoły w Pstrążnej - prowadzenie sprawy sądowej w ZSP Pstrążna - naprawa elementów wyposażenia placów zabaw w przedszkolu w Pstrążnej i Dzimierzu - usługi cateringowe przewozu obiadów dla dzieci w przedszkolu w Zwonowicach , , , , , , , , , , , , , , ,75 832, , , ,29 265, , , , , , , , , , , , , ,59 Strona 19

20 Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej 2 269, , , , , ,40 Gminny Zespół Szkół i Przedszkoli realizował projekt "Indywidualnie w Gminie Lyski" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego. Projekt jest realizowany przez cały rok szkolny 2011/2012. Celem projektu jest wyrównanie szans edukacyjnych poprzez indywidualizację procesu nauczania 142 dzieci z klas I-III we wszystkich szkołach podstatowych w Gminie Lyski. Zajęcia, które trwają od listopada mają na celu skorygowanie wad postawy i wad wymowy oraz zniwelowanie specyficznych trudności w nauce, a także podniesienie poziomu zainteresowań uzdolnionych uczniów. W roku I półroczu realizowano powyższe zajęcia, których wydatki przedstawiają się następująco w rozbiciu na zadania: Pozostała działalność ,00 - ZSP Adamowice 7 500,00 - ZSP Pstrążna 7 800,00 - SP Raszczyce 3 600,00 - ZSP Zwonowice 3 900,00 Urząd Gminy Lyski realizował projekt partnerski "Akademia wiedzy praktycznej" współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Eurpejskiego Funduszu Społecznego. Projekt miał na celu objęcie wsparciem osoby bezrobotne i nieaktywne zawodowo, zamieszkałe na terenie Gminy Lyski. Grupa docelowa liczyła 16 osób. Szkolenia trwały od października 2011 roku i obejmowały 100 godzin. W ramach działania przygotowano następujące bloki szkoleniowe: 1) prace biurowe z elementami księgowości oraz podstawy kadr i płac, 2) zakładanie firmy i możliwości dofinansowania pomysłu na biznes oraz księgowość dla planujących prowadzenie działalności. Dla wszystkich uczestników przeprowadzono również warsztaty podnoszące kompetencje osobiste. Wydatki poniesione w 2012 roku obejmowały: Pozostała działalność 950,97 - zakup notatników dla uczestników warsztatów - usługa kateringu dla uczestników warsztatów - prowadzenie konta bankowego związanego z projektem - wynagrodzenie koordynatora i księgowego projektu WYDATKI INWESTYCYJNE OBEJMUJĄ: Szkoły podstawowe Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: - Ograniczenie niskiej emisji w budynkach użyteczności publicznej w Powiecie Rybnickim - Termomodernizacja Zespołu Szkolno - Przedszkolnego w Lyskach Na terenie Gminy Lyski na koniec roku szkolnego 2011/2012 roku działały: 1 Gimnazjum w Lyskach 4 Zespoły Szkolno - Przedszkolne 80,00 360,00 11,00 499, , , , ,83 Strona 20

21 1 Świetlica szkolna 1 Szkoła Podstawowa w Raszczycach 1 Oddział Przedszkolny w Raszczycach 1 Zespół ekonomiczno - administracyjny obsługi szkół Do Gimnazjum w Lyskach na koniec roku szkolnego 2011/2012 roku uczęszczało 265 uczniów w 11 oddziałach. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 39,02, w tym: - Nauczycieli 29,52 - Administracja/obsługa 9,50 Do szkół podstawowych w 39 oddziałach uczęszczało 519 uczniów. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 94,12, w tym: - Nauczycieli 70,13 - Administracja/obsługa 23,99 Na terenie Szkoły Podstawowej w Lyskach działa stołówka szkolna, w której 97 dzieci korzysta z wyżywienia, a średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 rok wynosi 3 etaty. W publicznych przedszkolach czynnych było 11 oddziałów, opieką objętych było 233 przedszkolaków, a z wyżywienia korzystało 200 przedszkolaków. Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 32,49 w tym: - Nauczycieli 14,86 - Administracja/obsługa 17,63 Do 2 oddziałów przedszkolnych uczęszczało 39 przedszkolaków, z tego 23 korzystało z wyżywienia Średnioroczne zatrudnienie za I półrocze 2012 roku wynosi w etatach wraz z godzinami ponadwymiarowymi: 6,38, w tym: - Nauczycieli 3,00 - Administracja/obsługa 3,38 W Gminnym Zespole Obsługi Szkół i Przedszkoli pracuje 7 osób w pełnym wymiarze czasu pracy. Świetlice szkolne działają przy Szkołach Podstawowych w Lyskach, Pstrążnej, Raszczycach oraz przy Gimnazjum w Lyskach, z których korzystają w głównej mierze uczniowie dojeżdżający. Dowozem uczniów do szkół objętych było 389 uczniów gimnazjalnych i szkolnych oraz 13 dzieci niepełnosprawnych. Dział Ochrona zdrowia - Wydatki bieżące wynoszą ,62 zł. WYDATKI BIEŻĄCE ŚWIETLICY ŚRODOWISKOWEJ OBEJMUJĄ: Zwalczanie narkomanii Zakup materiałów i wyposażenia Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne ,62 850,00 850, ,62 72, , , ,65 Strona 21

22 Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - zakupy na międzyświetlicowy turniej siatkówki i pozostałe imprezy i konkursy dla dzieci - zakup artykułów biurowych itp. - zakup artykułów przemysłowych i remontowych - zakup opału Zakup energii Zakup usług zdrowotnych - usługi transportowe, pocztowe, bankowe itp. - aktualizacja programu komputerowego - usługi naprawcze Zakup usług dostępu do sieci Internet Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej WYDATKI BIEŻĄCE URZĘDU GMINY OBEJMUJĄ: Przeciwdziałanie alkoholizmowi Wynagrodzenia bezosobowe, w tym: - wynagrodzenia Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych - badania psychologiczne, psychiatryczne, sporządzenie opinii Opłaty na rzecz budżetu państwa Pozostała działalność - badania postawy dzieci z Gminy Lyski Dział Pomoc społeczna - Wydatki bieżące wynoszą ,91 zł. WYDATKI BIEŻĄCE OBEJMUJĄ: Domy pomocy społecznej - zapłata za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Świadczenia społeczne, w tym: zasiłków rodzinnych - 11 zasiłków z tytułu urodzenia dziecka zasiłki z tytułu opieki nad dzieckiem w okresie korzystania z urlopu wychowawczego - 58 zasiłków z tytułu samotnego wychowywania dziecka zasiłków na kształcenie i rehabilitację dziecka niepełnosprawnego zasiłków z tytułu podjęcia przez dziecko nauki w szkole poza miejscem zamieszkania zasiłków pielęgnacyjnych świadczeń pielęgnacyjnych zasiłków na wychowanie dziecka w rodzinie wielodzietnej - 46 jednorazowych zapomóg z tytułu urodzenia dziecka 2 418, , ,47 201, ,96 608,85 240, ,12 90, , , ,12 971,00 643,66 586, ,13 562, ,00 260, , , , , , ,00 120, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,00 Strona 22

23 - 242 świadczenia z tytułu funduszu alimentacyjnego Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne - m.in. opłaty za wysłane zasiłki Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierajace niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. Składki na ubezpieczenie zdrowotne, w tym: - składki na ubezpieczenie zdrowotne od udzielonych świadczeń (zadania zlecone) - składki na ubezpieczenie zdrowotne od wypłaconych zasiłków stałych (zadania własne) Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe Świadczenia społeczne, w tym: - zasiłki celowe - zasiłki okresowe dla 6 rodzin Zasiłki stałe Świadczenia społeczne, w tym: zasiłków stałych Ośrodki pomocy społecznej Świadczenia społeczne, w tym: - wynagrodzenie dla opiekuna prawnego (zadania zlecone) Wynagrodzenia osobowe pracowników Dodatkowe wynagrodzenie roczne Składki na ubezpieczenia społeczne Składki na Fundusz Pracy Wynagrodzenia bezosobowe Zakup materiałów i wyposażenia, w tym: - m.in. zakup materiałów biurowych, czasopism fachowych itp. - m.in. opłaty za wysłane zasiłki, usługi w zakresie napraw, abonamenty za licencje komputerowe, opłaty za usługi bankowe itp. Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej Podróże służbowe krajowe Różne opłaty i składki, w tym: - ubezpieczenie majątku Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej Pozostała działalność Świadczenia społeczne, w tym: - realizacja rządowego programu wspierania osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne, wypłacono 130 świadczeń - posiłki dla uczniów - wynagrodzenie dotyczące prac społecznie użytecznych Zakup materiałów i wyposażenia - jubileusze małżeńskie oraz inne bieżące rachunki dotyczące podopiecznych ośrodka , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,26 400, , , , ,64 316,56 638, ,96 582,00 582, ,00 762, , , , , , , , ,43 Strona 23

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku

Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 29/2014 Wójta Gminy Grabowiec z dnia 11 sierpnia 2014 roku Informacja o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2014 roku Budżet Gminy na 2014 rok uchwalony w dniu

Bardziej szczegółowo

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r.

Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI. z dnia 6 marca 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 27 maja 2013 r. Poz. 2331 ZARZĄDZENIE NR 16/2013 WÓJTA GMINY BIELSK PODLASKI z dnia 6 marca 2013 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 19/08

ZARZĄDZENIE NR 19/08 ZARZĄDZENIE NR 19/08 WÓJTA GMINY WIĄZOWNICA z dnia 20 marca 2008 r. w sprawie: przedstawienia organowi stanowiącemu sprawozdania rocznego z wykonania budżetu gminy za rok 2007 Działając na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 2 października 2013 r. Poz. 4404 SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY LGOTA WIELKA z dnia 29 marca 2013 r. z wykonania budżetu Gminy Lgota Wielka za okres 1.01.2012

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa)

Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Sprawozdanie z wykonania budżetu gminy Kołbaskowo za 2010 rok. ( część opisowa) Budżet gminy Kołbaskowo na 2010 rok zakładał dochody w wysokości 33.087.983 zł, zaś wydatki 38.776.132 zł. Po dokonanych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK. z dnia 22 sierpnia 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 59/2013 WÓJTA GMINY PRZYŁĘK z dnia 22 sierpnia 2013 r. w sprawie: przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, kształtowaniu się wieloletniej prognozy finansowej oraz przebiegu

Bardziej szczegółowo

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051

d o c h o d y 27.399.991 w y d a t k i 27.258.051 SPRAWOZDANIE ROCZNE Z WYKONANIA BUDŻETU MIASTA I GMINY KRZYWIŃ ZA ROK 2012 Budżet Miasta i Gminy na 2012 rok został uchwalony dnia 31 stycznia 2012 r. Uchwałą Rady Miejskiej Nr XVIII/93/2012 w wysokości:

Bardziej szczegółowo

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok

B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok B u d ż e t Gminy Kołbaskowo na 2011 rok Projekt Budżet gminy Kołbaskowo na 2011 rok zakłada dochody w wysokości 43.958.271 zł, zaś wydatki 52.821.349 zł. Źródłem sfinansowania planowanego deficytu budżetowego

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r.

Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435. ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE. z dnia 27 marca 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO Bydgoszcz, dnia 28 kwietnia 2014 r. Poz. 1435 ZARZĄDZENIE Nr 12/2014 WÓJTA GMINY BRZUZE z dnia 27 marca 2014 r. w sprawie sprawozdania rocznego z wykonania

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE. z dnia 24 marca 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 318/14 BURMISTRZA MIASTA WYSOKIE MAZOWIECKIE z dnia 24 marca 2014 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu miasta za 2013 rok. Na podstawie art.267 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r.

Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW. z dnia 31 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO Lublin, dnia 21 kwietnia 2015 r. Poz. 1404 ZARZĄDZENIE NR 46/2015 WÓJTA GMINY SKIERBIESZÓW z dnia 31 marca 2015 r. w sprawie przyjęcia sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY KAMIENNA GÓRA ZA ROK 2012 marzec 2013 1 SPIS TREŚCI: I. DANE OGÓLNE O WYKONANIU BUDŻETU GMINY ZA ROK 2010 3 II. DOCHODY GMINY 5 III. WYDATKI GMINY 14 IV. REALIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok

ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok ZARZĄDZENIE NR 290/14 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 26 marca 2014 r. w sprawie: przyjęcia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Rajgród za 2013 rok Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie roczne z wykonania

Sprawozdanie roczne z wykonania Sprawozdanie roczne z wykonania budżetu Gminy Skórzec za 2012 rok. Rada Gminy w Skórcu Uchwałą Nr X/76/11 z dnia 29 grudnia 2011 roku uchwaliła budżet Gminy na 2012 rok w kwocie: a) po stronie dochodów

Bardziej szczegółowo

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237

Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 11 września 2006r. Nr 237 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y: 2738 Nr II/11/2006 Rady Gminy w Rudzie Malenieckiej z dnia 28 kwietnia 2006r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK

SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK SPRAWOZDANIE WÓJTA GMINY STRZYŻEWICE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY ZA 2009 ROK Budżet Gminy Strzyżewice na 2009 rok zatwierdzony został Uchwałą Rady Gminy Strzyżewice Nr XXX/132/08 z dnia 16 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU. z dnia 10 sierpnia 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 276/10 BURMISTRZA RAJGRODU z dnia 10 sierpnia 2010 r. w sprawie przyjęcia informacji o przebiegu wykonania budżetu gminy za I półrocze 2010 roku. Na podstawie art. 266 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok.

ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA. z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. ZARZĄDZENIE NR 0050.91.2015 BURMISTRZA KOŻUCHOWA z dnia 30 kwietnia 2015 r. w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Kożuchów za 2014 rok. Na podstawie art. 267 ust. 1 i art. 269 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67

Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 Województwa Lubuskiego Nr 67 Dziennik Urzędowy - 4668 - poz. 1105 5. 1. Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w kwocie 3.000.466zł, zgodnie z załącznikiem

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK BURMISTRZ GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU GMINY I MIASTA LWÓWEK ŚLĄSKI ZA 2013 ROK Sporządziła: Alicja Turkiewicz Skarbnik Gminy i Miasta Lwówek Śląski Lwówek Śląski marzec

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU GMINY KOŻUCHÓW ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU WRAZ Z INFORMACJĄ O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ Budżet gminy Kożuchów na 2013 rok został przyjęty

Bardziej szczegółowo

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r.

S P R A W O Z D A N I E. Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok. Wleń, marzec 2012 r. S P R A W O Z D A N I E Roczne z wykonania budżetu Miasta i Gminy Wleń za 2011 rok Wleń, marzec 2012 r. WSTĘP Zakres i forma przedstawionej informacji została opracowana zgodnie z art. 266 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok

Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr FN.0050.10.2014 Wójta Gminy Pietrowice Wielkie z dnia 27.03.2014r. Sprawozdanie opisowe z wykonania budżetu Gminy Pietrowice Wielkie za 2013 rok Spis treści 1. Wykonanie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r.

ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. ZARZĄDZENIE Nr 142/2012 BURMISTRZA MIASTA ŁAŃCUTA z dnia 20 sierpnia 2012 r. w sprawie przedstawienia informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta Łańcuta za I półrocze 2012 r. Na podstawie art. 30

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku

ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku ZARZĄDZENIE NR 29/07 Wójta Gminy Nowa Ruda z dnia 14 marca 2007 roku w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Nowa Ruda za 2006 rok Na podstawie art. 199 ust.1, pkt 1, ust.2)

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r.

ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. ZARZĄDZENIE NR 7/2010 WÓJTA GMINY NIECHLÓW z dnia 19 marca 2010 r. w sprawie przedstawienia sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy Niechlów za rok 2009. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r.

Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC. z dnia 26 marca 2012 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 19 października 2012 r. Poz. 3541 ZARZĄDZENIE NR BN.0050.282.2012 BURMISTRZA JELCZA-LASKOWIC z dnia 26 marca 2012 r. w sprawie sprawozdania z

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE. z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok UCHWAŁA NR V/16/10 RADY MIEJSKIEJ W ZELOWIE z dnia 30 grudnia 2010 r. w sprawie przyjęcia budżetu Gminy Zelów na 2011 rok Na podstawie art.211, art.212, art.214, art.215, art.217, art.222, art.235, art.236,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku

ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW. z dnia 30 marca 2015 roku WÓJT GMINY P R A Z U Ó W woj. mazowieckie ZARZĄDZENIE NR 37.2015 WÓJTA GMINY PRAŻMÓW z dnia 30 marca 2015 roku w sprawie przedstawienia organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 19 marca 2012 r. Poz. 924 ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 19 marca 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 187/12 BURMISTRZA MIASTA SIEMIATYCZE z dnia 12 marca 2012 r. w sprawie przyjęcia rocznego sprawozdania z wykonania

Bardziej szczegółowo